NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků) v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje II. registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/ únor 2012

2 Místo konání vzdělávacích kurzů: Vysoká škola evropských a regionálních studií, A. Trägera 44, České Budějovice pracoviště dané školy, po dohodě s VŠERS, o. p. s. (kurzy je možné přizpůsobit požadavkům školy). Termíny kurzů: termíny jednotlivých kurzů jsou k dispozici na pro danou školu (min. 15 posluchačů) na základě dohody. Forma přednášek: prezenční kombinované (prezenční a e-learning). Zakončení kurzu: účastníci vzdělávacího kurzu získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. Vzdělávací program byl akreditován MŠMT ČR v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. : / Poplatek za účast ve vzdělávacím kurzu: Kurzy jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, tj. jsou pro účastníky ZDARMA. Přihlášky: Závazné přihlášky na kurz je možné zasílat na adresu VŠERS, o. p. s.. Závazná přihláška v elektronické verzi je dostupná na nebo na u Webové stránky projektu: Adresa pro zasílání přihlášek: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Oddělení projektů a grantů (DVPP JK II.) Žižkova České Budějovice Kontaktní osoba: Bc. Alena Kundrátová, tel , mob:

3 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Regionální tématika v environmentální výchově Cílová skupina: učitelé středních škol, gymnázií a základních škol (I. a II. stupně) doc. PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. RNDr. Kamila Sásiková, Ph.D. Obsah kurzu: Cílem je uschopnit pedagogy jednak k prolínání regionální tématiky ( skutečného, bezprostředně známého světa) do environmentální výchovy v širokém smyslu slova, dále prolínání environmentální výchovy do jednotlivých předmětů, jednak podtrhnout spolupráci škol s různými součástmi veřejné správy, podniky a osobnostmi. Těžiště je v popisu a uvědomění si kontextu a souvislostí, jakož i v orientaci a evaluaci různých informačních zdrojů (oproti kvantu konkrétních znalostí). Zásadní charakteristikou je průřezovost napříč předměty (vzdělávacími oblastmi). Metodika výuky: Významnými součástmi metodiky je diskuse, využívání internetu a simulační hry a nezanedbatelným cílem i zkontaktování pedagogů se zájmem o danou problematika, výměna zkušeností a možnost další spolupráce: zpětná vazba, připomínací či telefonát, informace o koordinačních aktivitách Krajského úřadu Jihočeského kraje a koncepci EVVO v Jihočeském kraji. Účastník získá náměty na spolupráci s různými organizacemi. Informace o zkušenostech z Horních Rakous a Bavorska. Pedagog se bude umět orientovat v různých informačních zdrojích v dané problematice. Globální problémy ochrany životního prostředí Cílová skupina: učitelé středních škol, gymnázií a základních škol (I. a II. stupně) Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin doc. PaedDr.RNDr.Milada Švecová, CSc. RNDr. David Pithart, CSc. Obsah kurzu: Cílem předmětu je poskytnout pokud možno celostní pohled na současné environmentální problémy světa. Kritérii výběru témat jsou jejich aktuálnost a vztah k území ČR. Kromě přírodovědecké (ekologické) roviny problému bude pozornost rovněž věnována i historické genezi problému a jeho společenským aspektům, zejména ekonomickým, politickým a etickým. Kontroverzní návrhy na řešení problémů budou přednášeny pokud možno vedle

4 sebe tak, aby bylo konečné řešení otevřené a inspirující pro samostatné myšlení žáků. První přednáška je převážně filosofická, dále následují přednášky zaměřené na vybrané konkrétní problémy ŽP (pojaté mezioborově), poslední přednáška je zaměřená na budoucí přístupy a řešení. Metodika výuky: přednáška, diskuse. Účastník získá celostní pohled na současné environmentální problémy světa. VÝUKA JAZYKŮ Interaktivní metody ve výuce cizích jazyků Cílová skupina: učitelé základních škol I. stupně Mgr. Marcela Haspeklová (angličtina) Ing. Soňa Kabelová (němčina) Obsah kurzu: Interaktivní výuka nabízí dětem zábavnější a méně stereotypní formu výuky, čímž zvyšuje jejich motivaci k učení. Důležitou součástí interaktivního vyučování je zjevná názornost a systematičnost ve výuce. Tento způsob výuky posiluje i mezipředmětové vztahy, které pomáhají dětem uvědomit si, že jednotlivé izolované poznatky je nutné kombinovat s jinými, doplňovat je a vzájemně propojovat. V daném kurzu budou vyučující seznámeni s možnostmi využití netradičních metod výuky a jejich uplatněním ve své pedagogické praxi. Metodika výuky: audio a videosekvence, pracovní listy prezentace, workshop, práce s textem, písně, interaktivní hry, materiály, které doplňují dané téma, webové odkazy, práce na interaktivní tabuli, diskuse. Účastník získá informace a praktické zkušenosti s využitím interaktivní výuky cizího jazyka. Moderní metody ve výuce anglického jazyka Cílová skupina: učitelé středních škol a gymnázií, základních škol II. stupně Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D. (angličtina, němčina) Mgr. Karel Kříž (angličtina) Mgr. Marcela Haspeklová (angličtina)

5 Obsah kurzu: zavedení nových možností do výuky anglického jazyka na úrovni základních a středních škol - Současný svět internetu; Multimédia; Autorské programy a jejich využití při výuce; E-lessons; Interaktivní tabule a její možnosti. Metodika výuky: prezentace s praktickými ukázkami s využitím nových informačních technologií. Účastník získá přehled o nových moderních možnostech výuky a využití informačních technologií při výuce anglického jazyka. ICT VE VÝUCE Využití ICT při výuce výtvarné kultury, literární, dramatické výchovy a divadla aneb "Umění trochu jinak Cílová skupina: učitelé základních škol I. stupně, učitelé speciálních škol PaedDr. Ivana Bečvářová Mgr. Klaudia Pospíšilová Obsah kurzu: Cílem vzdělávací akce je seznámit cílovou skupinu s možnostmi využití informačních technologií při výuce na 1. stupni základních škol (s akcentem na výtvarnou kulturu, literární, dramatickou výchovu a divadlo). Metodika výuky: využití práce s interaktivní tabulí, ukázky vlastně zpracovaných prací, prezentace výtvarných a literárních projektů; samostatné práce, testy; metodické ukázky jednotlivých hodin s použitím ICT. Základy používání ICT ve výuce Forma kurzu: kombinovaná (prezenční + e-learning) Cílová skupina: učitelé základních a středních škol Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (z toho 16 prezenční forma, 24 hodin e-learning) PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Ing. Jiří Nechvátal Obsah kurzu: získání uživatelských znalostí a dovedností. Zvýšení kompetencí pro práci s ICT pedagogických pracovníků. Cílem kurzu bude prohloubení odborných a uživatelských znalostí a dovedností učitelů, zvýšení jejich počítačové gramotnosti a vybavení ICT kompetencemi, které potřebují pro využití informačních technologií ve výuce. Obsahová náplň kurzu: Obsluha počítače OS MS Windows; Elektronická komunikace elektronická pošta, internet; Práce s textem textový editor MS Word; Práce s tabulkami Tabulkový kalkulátor MS Excel; Počítačová grafika a prezentace MS Power Point.

6 Práce s médii při výuce Cílová skupina: učitelé středních škol a učitelé základních škol Mgr. Martin Korous Mgr. Miroslav Ulrich Obsah kurzu: Kurz bude zaměřen na práci s interaktivní tabulí + foto +video, přičemž pro podporu tohoto kurzu vznikne webová aplikace k nácviku práce s interaktivní tabulí. Osvojením nových metod a systémů médií by se posluchačům kurzu měla ušetřit práce při tvorbě příprav hodin a prezentaci látky. V kurzu proběhnou prezentace na interaktivní tabuli, praktické cvičení na využití internetu a propojení využívání různých druhů médií při výuce předmětů. Metodika výuky: plenární přednášky a seznámení s prostředím, cvičení s programy, práce na projektu, představení projektů. Účastník získá zkušenosti s tvorbou prezentací na interaktivní tabuli, s použitím internetu a propojení různých druhů médií ve výuce. Pokročilé používání ICT ve výuce Forma kurzu: kombinovaná (prezenční + e-learning) Cílová skupina: učitelé základních a středních škol Hodinová dotace: 40 vyučovacích hodin (z toho 16 prezenční forma, 24 hodin e-learning) PhDr. Jiří Leipert, Ph.D. Mgr. Vladimír Čížek, DiS. Ing. Jiří Nechvátal Obsah kurzu: kurz bude obsahově navazovat na kurz Základy používání ICT ve výuce, bude určen pokročilejším uživatelům PC. Kurz je zaměřený na rozvoj uživatelských znalostí a dovedností. Cílem kurzu je prohloubení odborných a uživatelských znalostí a dovedností učitelů, zvýšení jejich počítačové gramotnosti a vybavení ICT kompetencemi, které potřebují pro využití informačních technologií ve výuce: Údržba počítače OS MS Windows, Linux Zpracování dat, informací a znalostí. Elektronická komunikace sociální sítě. Pokročilá práce s textem textový editor MS Word. Pokročilá práce s tabulkami Tabulkový kalkulátor MS Excel. Počítačová grafika a prezentace MS PowerPoint, Front Page. ICT a změny ve výuce - Využití interaktivní tabule ve výuce. Posluchačům kurzu bude představen testovací program On line testování znalostí a schopností žáků, který vznikl v rámci projektu. Cílem kurzu je naučit frekventanty využívat program při jejich pedagogické praxi. Na cvičeních si kurzisté vyzkouší snadnost používání testovacího programu.

7 Nebezpečí sociálních sítí a kyberšikana Cílová skupina: učitelé základních škol (I. a II. stupeň) Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. Ing. Jiří Nechvátal Obsah kurzu: Cílem vzdělávacího kurzu je rozvinout mediální gramotnost pedagogů ve vztahu k patologickým komunikačním jevům spojeným s využíváním internetu a mobilních telefonů. Učitelé jsou seznámeni s kazuistikou, právním rámcem, metodami řešení jednotlivých problémů, potenciální vazbou na trestnou činnost apod. Porozumí nebezpečí komunikačních jevů spojených s elektronickou komunikací, problematikou ochrany osobních údajů a možností zneužití sociálních sítí a získají základní znalosti, jak je rozpoznat a jak se bránit, poznají možné postupy řešení konkrétních problémů ve škole i mimo školu s dopadem do plánů prevence, odkaz na intervenční instituce. Kontaktní adresa: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. A. Trägera 44 České Budějovice (Kněžské Dvory) Webové stránky projektu:

8 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydala: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Oddělení projektů a grantů Žižkova České Budějovice

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2010 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více