3. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory"

Transkript

1 3. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry

2 - 2 - Vážení příznivci historie, v rukou drţíte zadání 3. ročníku dějepisné soutěţe, kterou pro vás připravilo Wichterlovo gymnázium za podpory statutárního města Ostravy. Šumná Ostrava je určena pro ty z vás, kterým dějepisné učebnice nedostačují a chtějí se dozvědět víc. Otázky, které jsem pro vás připravil, nejsou jednoduché. Odpovědi na ně budete hledat v odborné literatuře, na internetu, ve spolupráci s vašimi vyučujícími. Část otázek jsem zvolil tak, aby byly nevygooglovatelné a vy museli odpovědi hledat přímo v ulicích města. Věřím, ţe vám Šumná Ostrava nabídne příleţitost smysluplně strávit několik prázdninových dní toulkami černým městem. Součástí soutěţních úkolů je i práce s pamětníky. Budete zkoumat obraz Ostravy, jenţ je uchován v paměti jejich obyvatel. Nejzajímavější příspěvky budou, stejně jako v loňském roce, publikovány v almanachu soutěţe A na závěr několik technických informací: 1. Zadání bylo rozesláno v jednom exempláři na základní a střední školy v našem městě. Můţete si ho okopírovat, nebo stáhnout na stránkách Wichterlova gymnázia v Ostravě Porubě (http:///). 2. Soutěţ bude probíhat ve dvou kategoriích, a to: Kategorie 1 ZŠ ţáci tříd 1 Kategorie 2 SŠ ţáci tříd 1 středních škol, popřípadě kvint aţ oktáv víceletých gymnázií 3. Svá řešení zasílejte na adresu Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Čs. exilu 669 Ostrava Poruba nebo doručte osobně na vrátnici školy 4. Řešení zasílejte do Nejlepší z vás postoupí do finále, které se uskuteční 21. října Mnoho úspěchů vám přeje Mgr. Pavel Měrka, který pro vás soutěţ připravil. 1 Z pohledu školního roku 2010/2011

3 - 3 - Vyplňte, prosím, hůlkovým písmem: Jméno a příjmení Věk Adresa bydliště Třída Kategorie Škola (název a adresa) školy Potenciál místa tranzitní hraniční bod. Hranice zemí. Hranice národů, jazyka a řeči. Hranice ţivota a smrti. Latentní nebezpečí. Hranice volné přírody a industriálních zón. V kontextu České republiky exotický samotářský slon se silnou šedou kůţí a mohutnými kly. Místo, kterému a kterým mnozí propadli. Ostrava 2015 moderní symfonie v továrních halách, sochy na haldách, divadla z nichţ energie sálá, obrazy závratné aţ strach. Místo z nějţ vyzařuje síla od pravěké Landecké venuše k rozhněvanému Karlu Reiszovi přes Buffalo Billa! Radovan Lipus autor Šumných měst a patron projektu Ostravské příchody

4 ismy v ostravské architektuře Ve 20. letech minulého století vznikla přičleněním sousedních obcí tzv. velká Ostrava a město se 113 tisíci obyvateli se stalo emancipovaným a sebevědomým velkoměstem. Právě v této době dochází k mohutné vlně nové výstavby. Pronikají sem vlivy nových směrů kubismu, purismu, funkcionalismu a nové věcnosti. Mnohé z budov jsou dnes perlami černého města. Vaším úkolem je doplnit k fotografiím ostravských budov chybějící údaje. Nevíte-li si rady, v hledání správných odpovědí vám pomůže Průvodce architekturou Ostravy Martina Strakoše, který v tomto roce vydal Národní památkový ústav v Ostravě. Z této publikace jsou také převzaty fotografie (Roman Polášek) použité v následujícím soutěžním úkolu. Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr:

5 - 5 - Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr:

6 - 6 - Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr: Název budovy: Jméno architekta: Umělecký směr:

7 Městské obvody a jejich znaky Přiřaďte čísla 1 5 z plánku Ostravy ke znakům ostravských obvodů. Ke znakům rovněţ dopište názvy příslušných obcí... 1

8 Kdo byl kdo S Ostravou a jejími dějinami jsou spjaty osudy mnoha osobností. Některé se zapsaly do dějin regionu jen okrajově, jiné zase natrvalo a dodnes je připomínají názvy některých ostravských ulic a náměstí. Vaším úkolem nebude posuzovat, zda se jejich činnost poznamenala město pozitivně, nebo naopak negativně, sami tušíte, jak obtížné je vynášet jednoznačné soudy. Následující medailony obsahují některá záchytná životopisná data a vaším úkolem bude doplnit vynechané pasáže. Pomocným vodítkem vám mohou být i přiložené fotografie. Naše galerie nabízí nejedno překvapení. Malíř, který portrétoval Ostravu.. Malíř, o kterém bude řeč, se narodil v roce.. ve Vídni. Na rozdíl od svého o tři roky mladšího rakouského rodáka Adolfa. nepostrádal malířský talent. Historikové umění ho dnes řadí mezi nejvýznamnější představitele uměleckého směru, tzv.., který později nacisté povaţovali za. umění. Z Rakouska uprchl v roce v roce, kdy Otto spolu s dalšími rakouskými nacisty spáchal atentát na autoritativního rakouského kancléře... Jeho novou vlastí se stalo, které mu nabídlo. občanství. Tady se seznámil se svou pozdější ţenou.... Spolu s ní v roce. navštívil v Moravskou Ostravu. Obraz.. II., který za jeho pobytu vznikl, je mimořádné dílo spjaté s Ostravou. Ostravané jej mohli poprvé spatřit v roce., kdyţ byl vystaven v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Malíř zemřel v roce ve.

9 - 9 - Starosta úřadoval v češtině. Mezi lety se v Moravské Ostravě ve funkci starosty vystřídalo. muţů. Náš neznámý, byl aţ do vzniku republiky jediným, který s oblibou úřadoval česky. Náleţité společenské postavení mu dodával obchod se zboţím, který vlastnil na.., dnešním. náměstí. Starostou Moravské Ostravy se stal v roce.; úřadu se ujal jako.. starosta, kdyţ funkci převzal po Aloisi... Ačkoliv se mnozí měšťané tvrdili, ţe v Ostravě není nikdo, kdo by mohl spořiti, prosadil zaloţení spořitelny. Stál u zrodu... (zaloţena 1875). Z funkce starosty odstoupil v roce, kdy rakouská vláda vydala nařízení zrovnoprávňující češtinu pro komunikaci s úřady. Tato tzv.. jazyková nařízení vyvolala u německých členů obecního výboru zděšení a náš neznámý na protest sloţil starostenskou funkci... Muž, který přivezl Stanleyův pohár do Ostravy Stanley.. je hokejová trofej udělovaná kaţdoročně vítěznému týmu play-off... Historie poháru sahá aţ do roku, kdy ho věnoval lord Stanley z pro nejlepší amatérský hokejový tým v... Do moravskoslezské metropole ho poprvé přivezl ostravský rodák, který začínal s hokejem v... V roce. byl draftován do NHL, konkrétně do týmu Buffalo.. kilogramů váţící trofej představil Ostravanům 2. srpna roku.., kdy ji získal v dresu amerického hokejového týmu New. Jeho tým ve finále Stanley Cupu udolal svého soupeře. na zápasy 4:3. Na Radnici města Ostravy našeho neznámého uvítal tehdejší primátor. Drţitel Sanley Cupu ve stejném roce, ve věku pouhých. let ukončil svou hokejovou kariéru.

10 Průkopník moravské kolonizace Fiktivní portrét našeho neznámého pochází z knihy Bartoloměje.. z Hlahol z roku Biskupská.. v jeho pravé ruce je symbolem jeho úřadu. biskupem se stal v roce. za pontifikátu IV. Bez zajímavosti není skutečnost, ţe tento papeţ se dostal do váţného sporu s králem německým a císařem římským. II. z dynastie.., od něhoţ obdrţel český král Přemysl Otokar I. v roce Ale vraťme se k našemu neznámému. Do dějin regionu se zapsal jako organizátor kolonizace. Kolonisté vedení lokátorem vyklučili lesy a zakládali osady nové. Takovýmto způsobem vznikla na soutoku řek a i Ostrava. První písemnou zmínku o její existenci přináší právě závětní listina našeho neznámého z roku.. Olomoucký biskup zemřel aţ v roce. přeţil tedy debakl krále ţelezného a zlatého Přemysla Otokara II. na...., před smrtí stačil sloţit hold jeho přemoţiteli I. Kdo mě zavraždil?. z Markvarovic je bezesporu jednou z nevýraznějších osobností spojených s Porubou. V jeho drţení byla obec od roku.. Byl jedním z.. synů a Porubu po svém otci zdědil. Koupěmi a dědictvím své panství rozhojnil: do vlastnictví získal část Svinova, Třebovice a. V roce. vystavěl v Porubě renesanční., který stojí dodnes. Jeho hvězda začala nezadrţitelně stoupat: udrţoval řadu konexí (jeho ochráncem je olomoucký biskup Stanislav.), získal dokonce funkci hejtmana opavského kníţectví. Jeho hvězda zhasla v roce. Při cestě vozem z Opavy do Klimkovic byl u Podvihova úkladně zavraţděn. Z jeho smrti se zodpovídal Pertold.. z Kravař, nejvyšší komorník opavského kníţectví. Motivem vraţdy mohly být kromě osobních sporů i důvody náboţenské: náš neznámý byl protestant, pravděpodobný vrah byl představitelem.. křídla opavských stavů.

11 Wintonovo dítě Náš neznámý se narodil v Moravské Ostravě v roce. Před transportem do koncentračního tábora ho zachránil Brit.... Winton, kterému se podařilo, aby z území protektorátu vycestovalo celkem ţidovských dětí. Po ukončení války se náš neznámý vydal na cestu filmového kritika a. Světového úspěch dosáhl jeho film. milenka s Meryl. a Jeremy. Film byl natočen podle stejnojmenného kniţního bestselleru Johna. Náš neznámý se stal se jedním z představitelů hnutí Free... Tomuto legendárnímu reţisérovi byl roku. v Ostravě na ulici 28. října na domě, kde dříve sídlilo Divadlo.., odhalen pomník. Jeho autorem je ostravský výtvarník Marek. 4. Happening na Wichterlově gymnáziu V tomto školním roce dějepisáři Wichterlova gymnázia uspořádali ke Dni boje za svobodu a demokracii vzpomínkový pochod Porubou. Připomněli jsme si události, které se odehrály 17. listopadu 1939 a 17. listopadu Reportáţ ze vzpomínkového happeningu naleznete na stránkách našeho gymnázia (http:///nv/?p=3014). Dobře si prohlédněte transparenty, které drţí v rukou demonstranti. Jde o přesné repliky hesel listopadových dní roku Na jednom z transparentů je jméno neoblíbeného vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze. Jak se tento komunistický funkcionář jmenoval? Jak zní ono vtipné heslo? Na dalším z transparentů čteme jméno generálního tajemníka KSČ. Jaké bylo skutečné křestní jméno tohoto normalizačního politika? Jak zní heslo, v němţ se jeho jméno objevuje? Na happeningu zazněly i mnohé kultovní písně uplynulých let. Jednu z nich si můţete poslechnout na adrese (http://www.youtube.com/watch?v=cln3_2tu24s). V kterém roce poprvé píseň zazněla? Kdo byl jejím autorem i prvním interpretem? Videozáznam nezachytil první sloku písně. Doplňte první verš první sloky

12 Hádka ostravských furiantů Místopisné názvy některých ostravských částí jsou poněkud kuriózní a těţko se dopátráme, jak vznikly. Následující úkol je smyšlenou hádkou několika Ostravanů, kteří se snaţí přetrumfovat jeden druhého. Vašim úkolem je identifikovat jednotlivé mluvčí a doplnit názvy obcí, z nichž pocházejí. Pomůcka: místopisné názvy, které v hádce zazní, nenajdete na současné mapě Ostravy, ale mnohé z nich dodnes označují jména zastávek hromadné dopravy. A teď uţ se zaposlouchejme do rozhovoru Ostravanů. Jejich rozhovor je zachycen přesně tak, jak zazněl, omluvte proto i leckteré drsnější výrazy. Pomůcka: naši ostravští furianti pocházeli z těchto obcí: Petřvald, Svinov, Muglinov, Poruba, Michálkovice. Mluvčí čís. 1: Tuţ syncy, nětušim sice, jak mješkatě, ale u nas mame Malu Stranu. A řeknu vam, byl sem v Praze a nic moc. Kaj se na nas Praţaci hrabu. Mluvčí čís. 2: Mala Strana? Nedej se vysmat. To ja mješkom na Hradčanach. Fajny rodinny domek, kaj se na mě hrabe Klaus. A co ty, Karle, čumiš jak ščur do ryny. Kaj ty mješkoš? Mluvčí čís. 3: Vy dva se teţ musitě furt štenkrovat. Chlapi, budětě se divit, ale ja mam fajny barak na Kamčatce Mluvčí čís. 4: Na Kamčatce? V Rusku sem byl enem raz s vlakem Druţba a stačilo mi Synci, nebudětě mi to vjeřyt, ale ja sem doma na Mexiku, hospodu mam přes ulicu, chodim do ni emem v cuklach. Mluvči čís. 5: Vy stě fšeci pěkne chvalidupy. A ty, Franto z Mexika, ty chlampeš první ligu. Ta tvoje chlastpartyja tě raz přyvede na protialkoholni. Tak abystě věděli, nejlepši kvartyr mam ja. Ja mješkám na Brazyliji. Mluvčí čis. Je obyvatelem obce (doplňte)

13 Ostravské příchody Ţádné jiné město u nás nezaţilo podobně expanzivní vývoj jako Ostrava, do které v minulosti v několika vlnách přicházely desetitisíce lidí. Na fenomén ostravských příchodů se zaměřuje jedna ze sekcí projektu Ostrava 2015, jehoţ cílem je přivést krajskou metropoli k prestiţnímu titulu Evropské hlavní město kultury Autorem a patronem projektu je reţisér Radovan Lipus. Pro řešení následujícího soutěţního úkolu je nezbytné připojení k internetu. Projekt Ostrava 2015 má své webové stránky (www.ostrava2015.cz) a na těch jsou v sekci Ostravské příchody publikovány desítky unikátních svědectví. Mnoţství různorodého materiálu (některá svědectví najdete v odkazu na deník MF dnes) poněkud komplikuje orientaci, přesto věřím, ţe pro vás nebude obtíţné vyplnit následující tabulku. Najděte výpovědi následujících desíti (v Ostravě vesměs známých) osobností a doplňte chybějící údaje: Jméno a přímení Profese (funkce) Příchod Rajko Doleček Beata Shcherba Sri Kumar Vishwanathan Milena Vitoulová Statis Prusalis Jerzy Kronhold Leo Ţídek Jan Folprecht *1945 Boleslav Navrátil Juha Järvinen 7. Ostravský chodec Při toulkách Ostravou narazíte na mnoho zajímavostí, které většinou Ostravané míjejí bez povšimnutí. Jedinečnými doklady ostravské historie jsou pamětní desky, které uchovávají svědectví o příbězích a mnohdy pohnutých osudech obyvatel města. Nápisy na několika pamětních deskách jsem opsal a vaším úkolem bude zjistit, kterými ostravskými ulicemi jsem se toulal. Texty jsou ovšem neúplné a vaším úkolem je doplnit nejen informace o jejich umístění, ale i chybějící slova. Abych vám obtíţný úkol ulehčil, do třetího sloupce jsem umístil nápovědy.

14 Text pamětní desky Zde ţil a pracoval.. a spisovatel František Sokol Tůma Jáma Antonín Důl Odra Zahájení hloubení 1846 Rok likvidace. Pozor! Nebezpečí.. Zde zahynul smrtí hrdinů ve svém bombardovacím letadle kulometčík Nikolaj.. ve veku 19 let Na věčnou slávu a paměť.. rudoarmějců 4. ukrajinského frontu maršála SSSR A. I.., kteří poloţili své ţivoty za osvobození Poruby v dubnu 1945 V těchto místech stála hlavní synagoga, kterou nacisté v červnu 1939 vypálili Památce ostravských Ţidů, kteří podstoupili mučednickou smrt za druhé světové války Postaveno v roce 1896 jako ředitelství vítkovických kamenouhelných dolů arch Památce obětem okupace a 2. světové války K výročí 2. světové války obec Pustkovec Bludný balvan umístěný v roce 2002 k výročí let Pustkovce Umístění pamětní desky Nápověda Na kříţení ulic.. a Od Nové radnice coby. kamenem dohodil Na náměstí, Hledej v rouře které se původně jmenovalo nám. Na kříţení ulic. Z.áckého kopce jede a tramvaj šupem, drţíme se štangle a nohama dupem Ulice. Hledej bludný balvan Na kříţení ulic.. Radúz a Mahulena a. náměstí Budova tohoto architekta na rozdíl od Německého domu stojí dodnes Na ulici. Hledej bludný balvan Na kříţení ulic. Třetí bludný balvan a. v této soutěţi

15 Text pamětní desky V letech komunistické totality prošlo ostravskou věznicí několik set politických vězňů příslušníků třetího odboje. Stali se obětmi třídní nenávisti. Pět z nich zde bylo v roce 1951 popraveno:.., Ladislav.., Miloš Morávek, Miroslav Sýkora, Josef Polomský V těchto místech stával od 15. století do roku.. vodní mlýn Umístění pamětní desky Nápověda Na budově. Kdyţ jsem desku na ulici prohlíţel a fotografoval, všiml jsem si, ţe se pohybuji v zorném poli tří kamer. Čekal jsem, ţe na mě vyběhne justiční stráţ. Na ulici.. Ta ulice se ani jinak jmenovat nemůţe Josef Chalupník zakladatel obecně prospěšného... druţstva ve Vítkovicích 31. V 1931 HIC ADAMI CORNICII COMITIS SUNT. PII A RUSSIS QUI ORTUM DUXIT TEMPLUM. HOC DEVOLOTE STRUXI TRECENTIS ANNIS. POST MILLE E VIVIS DECESIT ILLE Na náměstí.. Pamětní desku ve Vítkovicích nehledejte. Chalupníkovo jméno připomíná Chalupníkova ulice, deska se nachází v její blízkosti na Na jiţní stěně.. Překlad: Zde odpočívají.. kosti hraběte Adama z.. Kornic, který z Ruska pocházel, chrám tento ze zboţnosti vystavěl a zemřel r Historie v ostravské dlažbě V dlaţbě Masarykova náměstí je osazeno třicet desek připomínajících významné mezníky v dějinách města. V následujícím úkolu se vypravíme na Masarykovo náměstí a důkladně si prohlédneme číselnou osu, která návštěvníky informuje o událostech, které měly vliv na utváření moravskoslezské metropole. Vaším úkolem bude přiřadit k letopočtům v tabulce příslušné události. Nepokoušejte se hádat nebo hledat v ostravských kalendáriích. Jako správné budou uznány jen ty odpovědi, které se přesně shodují s texty na bronzových dlaždicích. Uţitečná rada: vybavte se digitálním fotoaparátem, dlaţdice vyfotografujte, výsledek terénního výzkumu můţete zpracovat doma.

16 Datum Událost Před lety První. V listině.. V závěti První zmínka o Poprvé zmíněna 1362 Císař Karel IV Doloţeno sídlo První zmínka o Během. Epidemie.. První přesně 1828 Zaloţení Příjezd prvního... Škody způsobené Zahájení Zahájen provoz.. Rakouský architekt Vybudováním městského. K Moravské Ostravě přičleněny.. Otevřeno březen

17 Datum 1941 Událost K Moravské Ostravě přičleněny obce duben Z Příbrami 1946 Název města Z města vyčleněny obce K městu připojeny obce 1960 K městu připojeny obce 1966 K městu připojena obec 1975 K městu připojeny obce Zaloţena 1994 V Ostravě ukončena Vydáním buly papeţe Tisíciletá.. 9. Poruba v proměnách času Wichterlovo gymnázium ve spolupráci s Nadací OKD připravilo stálou expozici Poruba v proměnách času, která je instalovaná v prostorách naší školy. Konfrontace archivních fotografií Nové Ostravy s její současnou podobou přinesla nejedno zajímavé překvapení. Následující snímky konfrontují formou montáţe historickou a současnou podobu Poruby. Vaším úkolem bude určit, které objekty jsou na fotografiích zachyceny, popřípadě doplnit název ulice nebo náměstí. Zvídavější z vás mohou kromě dnešního názvu ulice doplnit i název původní. Řešitelé soutěţe, kteří Porubu dokonale neznají, mohou kdykoliv navštívit naši školu. Expozice Poruba v proměnách času je veřejně přístupná a jistě kaţdému poskytne uţitečné informace.

18 Dům. Ulice. Vstupní blok do z ulice.. náměstí na... třídě

19 Nábřeţí.. Křiţovatka ulic..... a. Blok domů na ulici...

20 náměstí Pohled ze západu z Nad vzpomínkami Otto Wichterleho Škole, která pro vás jiţ třetím rokem připravuje soutěţ Šumná Ostrava, byl udělen čestný název Wichterlovo gymnázium. S hrdostí se hlásíme k osobnosti českého vědce a vynálezce (gelové kontaktní čočky, silon), který nikdy nestál stranou společenského a politického dění. Svobodu hájil Otto Wichterle nejen v oblasti vědeckého bádání, ale i v rovině občanské. Tyto statečné postoje vedly prostějovského rodáka k nejednomu konfliktu s oběma totalitními ideologiemi. Z Wichterlových Vzpomínek (Academia, 2005) jsem vybral osm vět. Váš úkol je zdánlivě jednoduchý: ke každé z osmi vět doplnit letopočet, ke kterému výrok odkazuje. Data jsou přelomovými milníky našich novodobých dějin najdete je v kaţdé dějepisné učebnici. Ze Vzpomínek Otto Wichterleho Datum Po smrti Brežněva začala KSČ ztrácet půdu pod nohama Husákova čistka, která od poloviny roku XXXX postihovala nejprve politické činitele, se koncem roku postupně začala projevovat v ostatních oblastech veřejného života. Se zánikem Československa zanikla původní federální akademie věd spolu s mou ozdobnou funkcí jejího předsedy. Po zavření vysokých škol byly všechny vysokoškolské budovy neprodyšně uzavřeny jednotkami SS a wehrmachtu. K tomu, že jsem byl po čtyřměsíčním věznění propuštěn, přispěl i vývoj na frontě, kde Němci utrpěli těžkou porážku u Stalingradu.

21 Po půlnoci nás vyburcoval rachot nízko letících antonovů a nepřetržité zvonění telefonu. Kdekdo telefonoval kdekomu v marné snaze pochopit, co se děje To jsme se právě vrátili domů, kde jsme s rozjásanou (spíš než bojující) Prahou sledovali nečekaně rychlý samovolný rozpad partajního samoděržaví, tak rychlý, že nestačilo nasadit proti lidem své po zuby ozbrojené miliční složky strany spolu se spolehlivou armádou a vyjednat si třeba pomoc sovětských okupačních vojsk Rozpory, do kterých jsem se často dostával s orgány KSČ po převzetí moci v roce XXXX, měly podle úrovně těchto orgánů různé příčiny. Pozn.: Abychom vám úkol poněkud zkomplikovali, neseřadili jsme úryvky v chronologickém sledu. 10. Nad starou mapou Ostravy Mapa Ostravy, se kterou budete pracovat v následujícím soutěţním úkolu, zachycuje podobu Moravské Ostravy v roce Originál mapy se, bohuţel nezachoval, Archiv města Ostravy vlastní pouze její kopii z roku Zanesl jsem do ní 9 čísel vaším úkolem bude doplnit do tabulky současné názvy ulic a dalších objektů. Pro úspěšné vyřešení úkolu je důležité správně orientovat mapu ke světovým stranám. Číslo objektu Název objektu 1 Kostel 2 Ulice 3 Sloup 4 Ulice 5 Ulice 6 Ulice 7 Ulice 8 Ulice 9 Brána

22 - 22 -

23 Ostravske lokalky První tramvajová linka z Moravské Ostravy do Vítkovic zahájila provoz v roce V Ostravě uţ dnes nenajdete pamětníka, který by vám o jejím provozu podal zprávu. Jistě je však spousta lidí, kteří si vzpomínají na tzv. komárka, tramvajové linky do Hlučína, Bohumína, do Kyjovic přes Svinov a starou Porubu a jiné. Moţná se najdou i senioři, kteří v paměti uchovávají vzpomínky na úzkorozchodnou trať do Karviné. Moţná, ţe vaši příbuzní mají s těmito tramvajovými linkami spojenu konkrétní (kuriózní) historku. Kontaktujte je a jejich vyprávění zapište. Nejzajímavější texty otiskneme v almanachu naší soutěže.

2. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

2. ročník dějepisné soutěţe. Šumná Ostrava. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory 2. ročník dějepisné soutěţe Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry Vážení příznivci historie, v rukou

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35

VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 VY_32_INOVACE_19_VYHLAZENÍ LIDIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Dějepisná soutěž Šumná Ostrava Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Vážení příznivci historie, v rukou držíte zadání 1. ročníku dějepisné soutěže, kterou pro vás připravilo Wichterlovo

Více

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření

Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole. Žádost o povolení šetření Přílohy: Příloha č. 1: Žádost o povolení šetření na anonymní škole Žádost o povolení šetření Milena Krištufová U stadionu 1649 516 01 Rychnov nad Kněţnou Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o. Adresa: Československé

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Šumná Ostrava. Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže. 22. října 2009. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory

Šumná Ostrava. Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže. 22. října 2009. Wichterlovo gymnázium. Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Šumná Ostrava Finále 2. ročníku kulturněhistorické soutěže 22. října 2009 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana Lipuse a Davida Vávry Důležité

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

POZVÁNKA A PROPOZICE

POZVÁNKA A PROPOZICE POZVÁNKA A PROPOZICE SPONZOŘI: Pragomedika Plus, a.s. ČRS Středočeský územní svaz si Vás dovoluje pozvat NA BEROUNKU ve dnech 28. - 30. KVĚTNA 2010 Mistrovství je pořádáno Středočeským územním svazem ČRS

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

JAKÝ JE HRDINA. Osudy čs. válečných letců. 4. Každá skupina dostane MATERIÁL, který si přečte. Následuje diskuse o obsahu dokumentu.

JAKÝ JE HRDINA. Osudy čs. válečných letců. 4. Každá skupina dostane MATERIÁL, který si přečte. Následuje diskuse o obsahu dokumentu. JAKÝ JE HRDINA Osudy čs. válečných letců ANOTACE: Aktivita přímo navazuje na film. Díky využití záznamových archů, které žáci během projekce vyplní, jim pomůže blíže se seznámit s protagonisty snímku třemi

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM. Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice

ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM. Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice ŢIDLOCHOVICE PRŮVODCE SLUNEČNÝM MĚSTEM Jana Koţdoňová Gymnázium Ţidlochovice Původ jména Ţidlochovice (německy Seelowitz) se snaţíme vysvětlit mnoha způsoby. Nejpravděpodobnější verze odvozuje toto pojmenování

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 1 Člověk a jeho svět Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: 29.5.2012 4.A

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky:

Mgr. Jarmila Havlíčková NAŠE VLAST kulturní památky, památná místa Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_09_Vla4E_5 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium

Šumná Ostrava. Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže. Ostrava nezapomíná. 12. listopadu 2015. Wichterlovo gymnázium 1 Šumná Ostrava Finále 8. ročníku kulturněhistorické soutěže Ostrava nezapomíná 12. listopadu 2015 Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 za podpory Název soutěže je užit s vědomím Radovana

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot

FILOSOFIE. fotografie. Vybrané pojmy z problematiky. Mgr. Roman Sejkot FILOSOFIE fotografie Vybrané pojmy z problematiky Mgr. Roman Sejkot Již staří Řekové před 2500 lety... Filosofie fotografie Filosofie fotografie Philosophia (řec.), láska k moudrosti Philosophus (řec.),

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Desáté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Desáté výročí odhalení Pomníku

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více