Vìc: INTERREG lila - "Závìreèná zpráva o realizaci projektu"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vìc: INTERREG lila - "Závìreèná zpráva o realizaci projektu""

Transkript

1 CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÈESKÉ REPUBLIKY Mikrbilgický Marie Pkrná ústav AV ÈR Opatvický mlýn Tøebò Naše znaèka: CRR JZ/9286/2007/JŠ Vyøizuje: Škulina V Písku dne Vìc: INTERREG lila - "Závìreèná zpráva realizaci prjektu" Vážená paní Pkrná, v pøílze Vám zasílám schválenu Závìreènu zprávu realizaci prjektu CZ.O4.4.83/ /0142 "Inkubátr pr øasvé bitechnlgie - Èesk-rakuské partnerství pr vìdu". S pzdravem Ing~ita prjektvý manažer Centrum pr reginální rzvj ÈR pbèka Písek tel Pøílhy: 1 "Závìreèná zpráva realizaci prjektu' Centrum pr reginální rzvj ÈR Pbèka pr NUTS II Jihzápad Karlva Písek Tel: Fa: IÈO: Bankvní spjení: ÈSOB Praha è.ú /0300

2 Pririta: Opatøení: Název prjektu: IV. Lidské zdrje PIV 1M2 - Rzvj kperace a infrastruktury v blasti vzdìlávání, získávání kvalifikace ve vìdì Inkubátr pr øasvé bitechnlgie - Èesk-rakuské partnerství pr vìdu Pøíjemce dtace: Akademie vìd ÈR v.v.i., Vídeòská 1083, Praha 4 Datum uknèení realizace prjektu: Evidenèní èísl / registraèní èísl: Datum vydání: CZ / /

3 Struèná rekapitulace realizace prjektu d pèátku: vytvøení vìdeck-výzkumnéh týmu* vyøízení stavebníh pvlení a úpravy prjektvé dkumentace zadání veøejné zakázky, výbìr ddavatele stavby a technickéh dzru pdepsání smluv, pøedání staveništì, zapèetí stavby prùbìh stavebních prací dle prjektvé dkumentace a mnitrvání na kntrlních dnech plánvání a pøíprava wrkshpu AquaFlu ve splupráci s partnery prjektu rganizace wrkshpu AquaFlu, zajištìní zahranièních lektrù a studentù vìdecká splupráce se zahranièním partnerem IMC Fachhchschule Krems** pøedání stavby ddavatelem a klaudace stavby vybavení nvé budvy nábytkem a pøístrji výzkumná èinnst spjená s øešením vlastníh prjektu vìdecké splupráce - prùbìžnì *Vìdeck-výzkumný tým pracval ve slžení: Dc. RNDr. Ondøej Prášil, PhD., Ing. Jiøí Kpecký, CSc., Dc.RNDr. Jiøí Masjídek, CSc., RNDr. Michal Kblížek, PhD., Dc. RNDr. Dalibr Štys, PhD., dále PhD studenti Ing. Petr Zelík a Mgr. Pavel Hruzek a technici Jana Hfuanzlvá a Lada Samcvá Èlenvé rakuskéh výzkumnéh týmu: Prf. Rudlf Lucas, PhD., Prf. Wlfgang Schutt, PhD., Prf. Barbara Entler, PhD. * * Splupráce èeských a rakuských studentù: Pøíprava èisté frakce ze survéh etraktu kmene sinice Nstc sp. Frakce byla pøipravena pr pužití pr strukturní analýzu, kteru zajiš uje pracvištì v Kremsu. Dále pøíprava èisté frakce pr testy prtizánìtlivé aktivity ze dvu dalších kmenù sinic Nstc muscrum a Cylindrspermum sp. Byly pøipraveny vzrky pr testvání antibakteriální aktivity prvádìné na pracvišti v Kremsu. Byly pøipraveny survé etrakty ze 13 kmenù sinic, které jsu dále testvány na pracvišti v Kremsu na antibakteriální aktivitu na šesti základních kmenech bakterií, 2

4 Pøehled pøedchzích Prùbìžných zpráv realizaci prjektu: -,. Císl zprávy: Zpráva za bdbí (d- d): Pdrbný ppis realizace prjektu v bdbí d pøedlžení pslední zprávy, tzn. za bdbí (d d ): Aktivity týkající se stavby: Duben zdi zdìné /sklbetnvá pøíèka!, kna, balkónvé dveøe, fasády, lité pdlahy, støešní krytiny Kvìten úklid stavby, burání /dvz suti/, zemní práce, úprava pdlží a základvé spáry, pøíèky sádrkartnvé, stìny døevìné a sendvièvé, kna, balkónvé dveøe, pdhledy, pdkladní vrstvy plchých støech, klempíøské knstrukce, truhláøské výrbky Èerven truhláøské výrbky, zámeènické výrbky, fasády, støešní krytiny, malby, prtipžární patøení, výsadba, trávník, kmunikace a zpevnìné plchy, zdravtechnika - zaøizvací pøedmìty, vnitøní kanalizace, vnitøní vdvd, tpná tìlesa aj. Èervenec ddávky zaøízení, dprava a pøesun ddávek, materiál, elektr-mntáže, zemní práce, zaø. a demntáž staveništì, kmpletaèní èinnst, revize, recyklace svítidel a zdrjù Èervenec zazdìní pøepadu jímky - práce nutné k vydání klaudaèníh rzhdnutí Aktivity týkající se pøístrjvéh vybavení a výzkumné èinnsti Ve druhém ètvrtletí rku 2007 byl dknèen sazení hetertrfníh fermentru a spuštìní jeh zkušebníh prvzu tak aby byl pøipraven pr plné využití na pdzim rku Plprvzní auttrfní ftbireaktry pracvním bjemu 50 a 100 litrù byly také uvedeny d zkušebníh prvzu a zaèaly se využívat pr kultivaci sinic rdu Nstc, ze kterých byly izlvány bilgicky aktivní a cenné látky. V blasti vyhledávání bilgicky aktivních látek se výzkumné práce sustøedily na tøi pøedem vybrané terapeutické cíle (antibakteriální aktivita, prtizánìtliví aktivita a cytticita). Na základì prvedenéh screeningu 120 kmenù auttrfních øas a sinic (viz zpráva za první ètvrtletí 2007) kde jsme nalezli 7 kmenù prdukujících látky s inhibièním úèinkem na trypsin, 2 kmeny prdukujících látky vykazující prtizánìtlivu aktivitu a 5 kmenù s cyttickým úèinkem byly vybrány následující dva kmeny (Nstc sp. N. 17 a Nstc ellipssprum) pr jejich detailní studium. U tìcht dvu vybraných kmenù jsme se sustøedili na izlaci a identifikaci frakcí zpùsbujících danu bilgicku aktivitu, prtizánìtlivá aktivita u kmene Nstc sp. N. 17 a cytticita u kmene Nstc ellipssprum. Splupráce se zahranièním partnerem: V rámci zvyšvání kvalifikace ve výzkumu a vzdìlávání a výchvy kvalitních studentù a vytvøení kmpaktníh prgramu výuky studentù v blasti bitechnlgie auttrfních mikrrganismù jsme v závìru prjektu uspøádali plánvaný wrkshp AquaFlu, na který jsme pzvali pøední dbrníky z blasti sledvání aktivity auttrfních mikrrganismù. Wrkshp se uskuteènil v prstrách partnera prjektu, v Akademickém a univerzitním centru na Nvých Hradech, d 28.kvìtna d 1. èervna Organizaci wrkshpu øídil mezinárdní výbr, jehž èleny byli vìdeètí pracvníci ze všech splupracujících pracviš (Dr. Ondøej Prášil, Dr. Michal Kblížek, Dr. Jiøí Masjídek - MBÚ Tøebò, Dr. RudlfEttrich - USBE, Dr. Dalibr Štys - Ústav fyzikální bilgie Nvé Hrady a Prf. Wlfgang Schutt - IMC Fachhchschulle Krems). Wrkshpu se zúèastnili též rakuští dbrníci Dr. Elisabeth Bndar, Dr. Martin Dkulil a Dr. Christina Kaiblinger. V rámci tht wrkshpujsme uspøádali jak teretické pøednášky, tak i praktická cvièení. 3

5 Z prstøedkù prjektu Interregjsme financvali náklady spjené s dpravu a pbytem pøednášejících a s vedením wrkshpù. Prpagace prjektu: Prjekt byl p celu dbu prpagván na stránkách Mikrbilgickéh ústavu v Tøebni Investièní èást prjektu je prpagvána velku infrmaèní cedulí u vchdu d Mikrbilgickéh ústavu v Tøebni. Prbìhl wrkshp AquaFlu, na který byla publicita prjektu zajištìna nìklika zpùsby - v Knize Abstraktù, na www stránkách knference a na prpagaèním plakátu. Dále byla v nvì pstavené budvì pvìšena pamìtní deska. Nyní jsu webvé stránky Mikrbilgickéh ústavu rzšíøeny dkaz na prjekt výstavby Inkubátru pr øasvé bitechnlgie a zcela pdrbnì infrmují jedntlivých aktivitách prjektu, prùbìhu stavebních prací, pøístrjích zakupených z prstøedkù prjektu apd. Stránky jsu též vybaveny bhatu ftgalerií. Mnitrvací ukazatel Typ ukazatele Plán ~~ 7ks Pršklení týmu výstup 10 sb Užitná lcha budvy VÝstu 355 m2 -- Vvbavené sec. labratøe Skuteènst 7ks 13 sb 355 m2 Pdaøil se významnì zvýšit kmpetitivnst Eurreginu Silva Nrtica v bimedicínských a bitechnlgických technlgiích zalžených na auttrfních mikrrganismech. Ve splupráci s rakuským partnerem a dalšími úèastníky prjektu prbíhaly spleèné výzkumné a vývjvé práce. Významnu a úspìšnu slžku prjektu byl i vzdìlávání v dané blasti - pdaøil se uspøádat mezinárdní wrkshp Aquaflu. Obecné cíle prjektu byly beze zbytku splnìny, neb se pdaøil vytvøit technlgicku platfnnu integrující auttrfní bitechnlgii splu s ptøebnu pøístrjvu techniku a kvalifikvanými dbrníky zamìøenými na výzkum nvých bilgicky aktivních látek izlvaných z øas a sinic. Vedle tht hlavníh cíle byl naplnìn i vzdìlávací zámìr prjektu frmu výchvy kvalitních studentù. Zdùvdnìní v pøípadì, že skuteènì dsažené cíle jsu nižší než plánvané: Li

6 Kntrla Prùbìžná kntrlní návštìva Zjištìné nedstatky Opatøení k nápravì D D D Pužití pamìtní desky Zvláštní tiskvé a mediální zprávy Oznámení v prezentacích v médiích Oznámení ve veškeré prjektvé dkumentaci a prezentacích Oznámení ve vzdìlávacích materiálech Uvìdmìní pøíjemcù pmci Oznámení na specifických internetvých stránkách Oznámení na billbardech Jiné frmy publicity a infrmvání - vytvøení zvláštních internetvých stránek puze pr daný prjekt 5

7 ... ; ;., :. : 9,.,1:, Knkrétní patøení pr zajištìní publicity: Www stránky Interregu na èlánky v reginálním tisku, èlánky v mìsíèníku Tøebòský svìt, prpagaèní cedule upevnìná na vrátnici budvy, pamìtní deska umístìná u vchdu d nvì pstavené budvy, uspøádání wrkshpu Aquaflu. Veškerá prpagace byla øádnì prvedena, bsahvala lga a prpagvala INTERREG lila. Vìcné zabezpeèení pkraèvání prjektu a jeh výsledkù p uknèení pdpry: Vybudvané labratøe a výzkumná infrastruktura vèetnì pøístrjù a metdických pstupù zùstávají suèástí MBÚ v Tøebni a budu i v buducnu využívány pr vìdecku èinnst v daném bru. Výsledky budu pužity v dalších prjektech, které na tent prjekt navazují. Plánujeme další splupráci s rakuskými partnery v rámci pøipravvané výzvy OP Cíl Evrpské územní splupráce. Finanèní zabezpeèení pkraèvání prjektu a jeh výsledkù p uknèení pdpry: V suèasné dbì je prvz ve vytvøených labratøíchrazen z Výzkumnéh zámìru MBÚ A VÈR a ve splupráci s Ústavem fyzikální bilgie JèU také z výzkumnéh zámìru UFB. Dále je pkraèvání prjektu zajištìn financváním z prbíhajících (KONTAKT grant ME 874, "Bilgicky aktivní sekundární metablity sinic" a GACR 525/07/0338 "Isflavny v øasách a sínicích") a v buducnu nvì pøijatých grantù. V Tøebni, dne 15. záøí 2007 vyprac7~ Marie Pkrná s c h váli 1 : ~~-(,(...c.-,. C::k(~) RNDr. JsefKmenda, PhD. (1

8

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. bøezen 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná . rèník ŠKOLA V OBCI Vážení splubèané, svùj prstr v dnešním vydání našeh bèasníku budu vìnvat velice dùležitému tématu, které se týká bezprstøednì všech bèanù tét bce. Mnzí mhu namítat, že se téma škla

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podpůrný textový materiál pro učitele a školitele. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdpůrný textvý materiál pr učitele a šklitele Tent prjekt byl financván za pmci Evrpské kmise. Tat publikace draží názry autra a prt není Evrpská kmise

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více