ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první"

Transkript

1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ , vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., (dále jen FZÚ") vymezuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen zákon"), Stanovami Akademie věd České republiky (dále jen Stanovy ) a zřizovací listinou postavení a úkoly FZÚ, jeho organizační strukturu, vnitřní vztahy, postavení zaměstnanců a rozsah činnosti jednotlivých útvarů. 2. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k pracovišti a jeho ustanovení se přiměřeně vztahují i na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 3. Předmětem činnosti FZÚ je vědecký výzkum v oblasti fyziky, zejména fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu. Konkrétní náplň této činnosti je rozvedena ve zřizovací listině FZÚ. Část první Článek 2 Orgány FZÚ 1. Orgány FZÚ jsou: a) ředitel, b) rada FZÚ, c) dozorčí rada. 2. Členové orgánů FZÚ jsou povinni ve smyslu 16 odst. 6 zákona zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu FZÚ. Článek 3 Ředitel 1. Ředitel je statutárním orgánem FZÚ, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech věcech FZÚ, pokud nejsou svěřeny do působnosti rady FZÚ, dozorčí rady nebo příslušných orgánů AV ČR. 2. Ředitel je ve svých rozhodnutích vázán právními předpisy, Stanovami a vnitřními předpisy FZÚ. 3. Ředitel je povinen: a) koncepčně, organizačně, ekonomicky a personálně zajišťovat na pracovišti uskutečňování vědeckého výzkumu a provádět jeho hodnocení, b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví, zajišťovat zpracování plánu rozpočtových a investičních prostředků a jeho úpravy, zajišťovat hospodaření s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu a jejich účelné vynakládaní a hospodárné užívání majetku FZÚ, 1

2 c) předkládat radě FZÚ a dozorčí radě FZÚ po ověření účetní závěrky auditorem návrh výroční zprávy, vydávat po schválení radou FZÚ výroční zprávu prostřednictvím veřejné informační sítě, d) předávat Akademické radě AV ČR účetní závěrku ověřenou auditorem a výroční zprávu schválenou radou FZÚ, e) předkládat po projednání v radě FZÚ poskytovatelům (zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) návrhy výzkumných záměrů a návrhy projektů výzkumu a vývoje, f) předkládat předsedovi AV ČR po projednání v radě FZÚ návrhy na změny zřizovací listiny, g) předkládat dozorčí radě ke schválení návrhy právních úkonů, k nimž se vyžaduje předchozí písemný souhlas dozorčí rady ( 19 odst. 1 písm. b/ zákona), h) předkládat radě FZÚ návrhy týkající se rozpočtu a jeho změn, i) činit právní úkony v pracovněprávních vztazích, rozhodovat o zařazení zaměstnanců do kvalifikačních stupňů a výši jejich mzdy, schvalovat zahraniční pracovní cesty zaměstnanců, j) zajišťovat dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a civilní obrany. 4. Ředitel je oprávněn zejména: a) jmenovat a odvolávat své zástupce, kteří ho zastupují po dobu jeho nepřítomnosti v rozsahu delegovaných pravomocí., b) delegovat pravomoc i na jiné podřízené zaměstnance, c) ustanovovat do funkce a odvolávat z funkce vedoucí organizačních útvarů, d) vydávat stanoviska FZÚ, e) vydávat vnitřní předpisy FZÚ s výjimkou jednacího řádu dozorčí rady, f) kontrolovat a hodnotit činnost podřízených zaměstnanců, g) ustanovovat své poradní orgány (viz čl. 6). 5. Ředitel přímo řídí : a) zástupce ředitele b) vedoucí vědeckých sekcí c) vědeckého tajemníka d) vedoucího technicko-hospodářské správy ústavu (dále jen THS ) Článek 4 Rada FZÚ 1. Členy rady FZÚ volí a odvolává shromáždění výzkumných pracovníků (viz čl. 13). 2. Počet členů rady FZÚ, volby členů rady FZÚ a jejich odvolání upravuje zákon a Stanovy, podrobnosti stanoví volební řád rady FZÚ. 3. Rada FZÚ se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů. Předsedu a místopředsedu volí a odvolává rada FZÚ. 4. Rada FZÚ zejména: a) dbá na zachovávání účelu, pro který byl FZÚ zřízen, na uplatňování veřejného zájmu a na řádné hospodaření FZÚ, b) stanovuje směry činnosti FZÚ v souladu s koncepcí AV ČR a se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jeho rozvoje, 2

3 c) projednává návrhy výzkumných záměrů, návrhy projektů výzkumu a vývoje FZÚ a další věci jí předložené k projednání, d) schvaluje rozpočet FZÚ, jeho změny a střednědobý výhled jeho financování, e) schvaluje výroční zprávu FZÚ, f) projednává návrhy změn zřizovací listiny FZÚ, g) dává předchozí souhlas, popř. navrhuje Akademickému sněmu AV ČR sloučení, splynutí nebo rozdělení FZÚ, h) schvaluje tyto vnitřní předpisy: - volební řád rady FZÚ, - jednací řád rady FZÚ, - organizační řád FZÚ, - vnitřní mzdový předpis FZÚ, - pravidla pro hospodaření s fondy FZÚ, i) projednává návrhy smluv o spolupráci s tuzemskými i zahraničními subjekty, j) vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku a tajného hlasování navrhuje předsedovi AV ČR jmenování vybraného uchazeče ředitelem FZÚ, k) navrhuje odvolání ředitele, popř. dává souhlas k odvolání ředitele, l) ustanovuje své poradní orgány. m) jmenuje tajemníka rady FZÚ. 5. Způsob jednání rady FZÚ stanoví jednací řád rady FZÚ. Článek 5 Dozorčí rada 1. Předsedu, místopředsedu a další členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Akademická rada AV ČR. 2. Dozorčí rada zejména: a) vykonává dohled nad činností a hospodařením FZÚ; za tím účelem jsou její členové na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav, b) vykonává dohled nad nakládáním s majetkem FZÚ a vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům podle 19 odst. 1 písm. b/ zákona). c) navrhuje předsedovi AV ČR odvolání ředitele, d) připravuje návrh jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn, e) vyjadřuje se k návrhům změn zřizovací listiny FZÚ, f) vyjadřuje se k návrhům na sloučení, splynutí nebo rozdělení FZÚ, g) vyjadřuje se k návrhu rozpočtu FZÚ a ke způsobu jeho hospodaření, h) vyjadřuje se k návrhům výzkumných záměrů FZÚ a k dalším věcem, které jí předloží ředitel, předseda AV ČR, Akademická rada AV ČR či Vědecká rada AV ČR, i) vyjadřuje se k návrhu výroční zprávy FZÚ; své vyjádření předkládá řediteli a radě FZÚ, j) vyjadřuje svá stanoviska k činnosti FZÚ a zveřejňuje je ve své výroční zprávě, k) předkládá řediteli, radě FZÚ a Akademické radě AV ČR návrhy na odstranění zjištěných nedostatků ve výkonu jejich působnosti, l) předkládá Akademické radě AV ČR a řediteli nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti. 4. Způsob jednání dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady, který na její návrh schvaluje Akademická rada AV ČR. 3

4 Článek 6 Poradní orgány ředitele 1. Ředitel jmenuje své stálé nebo dočasné poradní orgány, jimiž jsou zejména: a) atestační komise, b) škodní a likvidační komise. c) inventarizační komise. 2. Činnost komisí uvedených v odstavci 1 upravují zvláštní předpisy ředitele. Část druhá Organizační členění Článek 7 Organizačními útvary FZÚ jsou: a) centrální úsek, b) technicko-hospodářská správa (THS) c) výzkumné sekce, d) vědecká, podpůrná a administrativní oddělení, Článek 8 Centrální úsek tvoří: a) sekretariát ředitele, b) vědecká knihovna Na Slovance, c) oddělení síťování a výpočetní techniky, d) BZOP a PO. Článek 9 THS tvoří: a) oddělení personální a mzdové, b) oddělení finanční účtárny, c) oddělení provozní účtárny a rozpočtu, d) oddělení zásobování a dopravy, e) oddělení technicko-provozní. Článek 10 Vědecká činnost FZÚ se provádí ve vědeckých sekcích: 1. Sekce fyziky elementárních částic experimentu I, experimentu II, teorie elementárních částic. Podpůrné oddělení: elektroniky a výpočetní techniky. 2. Sekce fyziky kondenzovaných látek (pracoviště Na Slovance) magnetismu a nízkých teplot, dielektrik, kovů, funkčních materiálů, teorie kondenzovaných látek, chemie. 4

5 3. Sekce fyziky pevných látek (pracoviště v Cukrovarnické) polovodičů, spintroniky a nanoelektroniky, strukturní analýzy, magnetik a supravodičů, tenkých vrstev a nanostruktur, optických materiálů. Podpůrná oddělení: vědecké knihovny v Cukrovarnické, mechanických dílen v Cukrovarnické. Administrativní oddělení: technicko-hospodářských služeb v Cukrovarnické. 4. Sekce optiky vícevrstvých struktur, aplikované optiky, nízkoteplotního plazmatu, společná laboratoř optiky (SLO). Podpůrné oddělení: mechanických dílen Na Slovance. 5. Sekce výkonových systémů laserového plazmatu, chemických laserů, nelineární optiky, rentgenových laserů. Podpůrné oddělení: technické podpory. Organizační schéma FZÚ je uvedeno v příloze tohoto organizačního řádu. Článek 11 Vedoucí útvarů 1. Vedoucí útvarů (dále jen vedoucí") jmenuje a odvolává z funkce ředitel. 2. Vedoucí řídí činnost útvaru a odpovídá řediteli za plnění jeho úkolů. 3. Vedoucí určí se souhlasem ředitele svého zástupce, který ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti v rozsahu delegovaných pravomocí. 4. Vedoucí může delegovat část své pravomoci i na své další podřízené pracovníky. Zástupci ředitele 5. Statutární zástupce zastupuje ředitele v rozsahu jeho působnosti a pravomocí a podle jeho pokynů.v nepřítomnosti ředitele řídí činnost FZÚ v plném rozsahu. 6. Zástupce ředitele pro pracoviště Cukrovarnická 5

6 a) řídí a odpovídá za provoz pracoviště Cukrovarnická, b) přímo řídí sekci fyziky pevných látek v rozsahu pravomocí stanovených vedoucímu vědecké sekce. 7. Zástupce ředitele pro cílený výzkum sleduje, vyhodnocuje a koordinuje domácí i zahraniční cílené aktivity FZÚ a navrhuje systémová opatření stimulující získávání a účelné využívání dodatečných finančních zdrojů. Vedoucí vědecké sekce 8. Řídí a organizačně zajišťuje vědeckou činnost sekce v souladu s celkovou koncepcí FZÚ. Odpovídá za úroveň vědecké práce sekce, rozvoj vědního oboru, v němž je sekce činná, a hodnotí odbornou úroveň oddělení i jednotlivých pracovníků sekce. Zejména a) odpovídá za účelné a hospodárné využívání všech finančních prostředků a majetku poskytnutých sekci, b) navrhuje řediteli vnitřní strukturu sekce tak, aby byla zabezpečena kvalitní vědecká práce, c) vydává organizační a řídící pokyny v působnosti sekce, d) navrhuje řediteli jmenování nebo odvolání vedoucích oddělení sekce, e) navrhuje řediteli vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní a funkční zařazení a mzdové náležitosti pracovníků sekce. Vedoucí oddělení 9. Je do funkce jmenován ředitelem na návrh vedoucího vědecké sekce. a) V souladu s vědní koncepcí sekce vytváří vhodné pracovní prostředí a podmínky po stránce technické, přístrojové a administrativní, b) odpovídá vedoucímu vědecké sekce za činnost a odbornou úroveň práce oddělení, organizačně zabezpečuje a koordinuje práci všech zaměstnanců oddělení, c) navrhuje vedoucímu vědecké sekce vznik, změny a skončení pracovního poměru, pracovní a funkční zařazení a mzdové náležitosti pracovníků oddělení. Vědecký tajemník 10. Je zodpovědný za přípravu výroční zprávy o činnosti FZÚ, organizaci vědecké výchovy a za propagaci ústavu směrem k odborné i širší veřejnosti. Přímo řídí Centrální úsek a přitom zabezpečuje a) spisovou a operativní agendu ředitele, b) centrální agendu zahraničních styků, c) agendy právní, patentů a vynálezů, d) evidenci vědeckých výstupů FZÚ, e) vydávání časopisů. Vedoucí technicko-hospodářské správy (THS) 11. Přímo řídí činnost jednotlivých částí správy a metodicky řídí Technicko-hospodářské služby sekce 3 a referenta BZOP a PO. Přitom zejména: a) vydává organizační a řídící pokyny v působnosti THS, b) navrhuje řediteli jmenování nebo odvolání vedoucích jemu podřízených oddělení nebo jiných organizačních útvarů THS, c) navrhuje řediteli vznik, změny a ukončení pracovního poměru, pracovní a funkční zařazení a mzdové náležitosti zaměstnanců THS. 6

7 Část třetí Článek 12 Zaměstnanci FZÚ 1. Postavení zaměstnanců upravují právní předpisy, zejména Zákoník práce, Stanovy AV ČR, vnitřní předpisy FZÚ a kolektivní smlouva s odborovou organizací OSPVV. 2. Konkrétní rozsah práv a povinností jednotlivých zaměstnanců vyplývá z jejich pracovního zařazení, které na návrh vedoucího příslušného útvaru schvaluje ředitel, a z jejich pracovní náplně. S pracovní náplní musí být zaměstnanec prokazatelně seznámen. 3. Základní povinností všech zaměstnanců je plnit v rozsahu pracovní doby pracovní úkoly vyplývající z pracovní smlouvy, funkčního zařazení a pracovní náplně. 4. Zaměstnanci jsou povinni ve smyslu 16 odst. 6 zákona zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem pracovní činnosti. 5. Místa vysokoškolsky vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů jsou obsazována na základě výběrového řízení, vyhlašovaného ředitelem FZÚ. Výběrové řízení musí být vyhlášeno nejméně tři týdny před termínem podání přihlášek. Výběr mezi uchazeči provede komise, kterou jmenuje ředitel. Komise doporučí řediteli kandidáty na přijetí. Ředitel určí zařazení nového pracovníka do kvalifikačního stupně, stanoví mzdu a sjedná délku trvání pracovního poměru. 6. Jinou výdělečnou činnost nebo další aktivity mohou zaměstnanci vykonávat jen v souladu se Zákoníkem práce. Tato činnost nesmí být na újmu dodržování jejich základních pracovních povinností. Článek 13 Shromáždění výzkumných pracovníků Shromáždění výzkumných pracovníků FZÚ (dále jen Shromáždění) tvoří podle čl. 22 odst. 4) a čl. 25, odst. 1) Přílohy ke stanovám AV ČR vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů zařazení do kvalifikačních stupňů 3a - postdoktorand, 3b - vědecký asistent, 4 - vědecký pracovník a 5 - vedoucí vědecký pracovník. Pravomoci Shromáždění jsou stanoveny v článku 25 Přílohy ke Stanovám AV ČR a v jednacím řádu Shromáždění, který byl schválen na jeho zasedání dne Část čtvrtá Článek 14 Závěrečná ustanovení 1. Kompetenční spory mezi jednotlivými útvary řeší jejich vedoucí vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, rozhoduje nejbližší společný nadřízený, případně ředitel. 2. Delegace pravomoci musí mít písemnou formu. Delegováním pravomoci se ředitel ani vedoucí útvaru nezbavuje své odpovědnosti. 3. Organizační řád FZÚ schválený radou FZÚ dne a novelizovaný jejím usnesením ze dne pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního řádu. 4. Tento organizační řád byl schválen radou FZÚ dne a nabývá účinnosti dnem V Praze dne doc. Jan Řídký, CSc. ředitel 7

8 Příloha: organizační schema Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Dozorčí rada Oddělení personální a mzdové Sekretariát ředitele Rada FZÚ Ředitel Oddělení finanční účtárny Vědecká knihovna Slovanka Oddělení síťování a výpočetní techniky Zástupce ředitele Zástupce ředitele pro cílený výzkum Oddělení provozní účtárny a rozpočtu Oddělení zásobování a dopravy BZOP a PO Centrální úsek Technicko-hospodářská správa Oddělení technicko-provozní Zástupce ředitele, pracoviště Cukrovarnická Sekce fyziky elementárních částic Sekce fyziky kondenzovaných látek Sekce fyziky pevných látek Sekce optiky Sekce výkonových systémů Oddělení: Oddělení: Oddělení: Oddělení: Oddělení: experimentu I magnetismu a nízkých tepot (Univerzita Karlova) polovodičů vícevrstvých struktur laserového plazmatu (Ústav fyziky plazmatu) experimentu II dielektrik spintroniky a nanoelektroniky aplikované optiky chemických laserů teorie elementárních částic kovů strukturní analýzy nízkoteplotního plazmatu nelineární optiky elektroniky a výpočetní techniky funkčních materiálů magnetik a supravodičů společná laboratoř optiky (Univerzita Olomouc) rentgenových laserů teorie kondenzovaných látek tenkých vrstev a nanostruktur mechanických dílen Na Slovance technické podpory chemie optických materiálů vědecké knihovny Cukrovarnická mechanických dílen Cukrovarnická THS Cukrovarnická Vědecká sekce Vědecké oddělení Vědecké oddělení, které je součástí společné laboratoře (partnerská instituce je uvedena v závorce) Podpůrné oddělení Administrativní oddělení

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Českého vysokého učení technického v Praze ORGANIZAČNÍ ŘÁD Správy účelových zařízení Českého vysokého učení technického v Praze Článek 1 Základní ustanovení 1. Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen SÚZ ), je účelové zařízení Českého

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Greif-akustika, s.r.o. Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : nahrazuje: OŘ001-02 dle ČSN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti závaznost dokumentu:

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více