Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu"

Transkript

1 Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: Údaje o projektu: Číslo projektu: 101 Název projektu: Česko německá ekologická vodní turistika 2. Údaje o partnerovi: Název partnera: Povodí Ohře státní podnik Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martin Motlík Telefon , Adresa partnera: Bezručova 4219, Chomutov 3 3. Přehled doposud předložených dílčích zpráv: Číslo zprávy Monitorovací období počátek konec Strana 1 z 6

2 4. Popis realizace aktivit partnera: 4.1 Podrobný popis aktivit realizovaných v období, za něž je zpráva předkládána: Aktuální stav prací na projektu: Část B - Rekonstrukce jezu Tuhnice. V tomto sledovaném období byly již realizační práce na stavbě jezu ukončeny. V měsíci prosinci probíhalo vydání kolaudačního rozhodnutí, které je přiloženo k této zprávě za sledované období. Kolaudační rozhpodnutí příloha 3.Vydání kolaudačního rozhodnutí bylo zpoplatněno správním poplatkem. Dále byla zveřejněna na IS informace o ukončení zakázky. Část A Technicko-marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko Bavorsko Dne byla rozeslána 1. verze technicko-marketingové studie vč. přílohové části k připomínkování zástupcům státní správy i obecní samosprávy na českém i německém území. Zpracovatel studie podrobně informoval o plnění HMG prací, dále podal podrobné informace o stavu zpracování terénních průzkumů na českém i německém území a o zpracování návrhů možností turistického využití území. Všechny dotčené subjekty byly požádány o zaslání písemných stanovisek k návrhu textu studie i jejích příloh i k navrženým opatřením. Během měsíce listopadu byly tyto připomínky zasílány na adresu zpracovatele studie tj. f. AZ Consult spol. s r.o.. Zároveň je k této zprávě přiložen předávací dopis z předání studie i záznam z jednání konaného dne v Karlových Varech vč. prezenční listiny.tohoto jednání se zúčastnila delegace německého partnera a proto byla tlumočením pověřena na základě objednávky externí tlumočnice p.mgr. Martina Remy. Dále bylo dohodnuto, že připomínkování bude ukončeno na velkém jednání-workshopu dne v Hohenbergu an der Eger, kterého se zúčastní široké spektrum obcí a zástupců jednotlivých organizací, které jsou v rámci studie osloveny. Pozvánka na toto jednání je doložena a byla přeložena do německého jazyka.v rámci příprav na toto jednání byla zajištěna korespondence v německém jazyce mezi PO a německým partnerem na jejímž překladu se podílela f. Skřivánek Most a dále p. Wegscheider z CV. Příprava pozvánky a dále informace ke koordinaci a zabezpečení jednání.k závěru připomínkování se uskutečnilo jednání v Hohenbergu an der Eger, kde bylo toto připomínkování oficiálně ukončeno. Jednání se účastnila externí tlumočnice p. Ludvíková z f. Lintedo Praha. Projektant odevzdal požadovaný počet paré projektu v termínu tj a tato paré baly rozdělena dle následujícího klíče: 6 ks paré pro Povodí Ohře státní podnik se sídlem v Chomutově, 6 ks paré pro německého partnera a 6 paré pro KÚ Karlovarského kraje. Práce byla odevzdána v tištěné i digitální podobě. Práce je v digitální podobě na CD nosiči přiložena jako součást této zprávy č.5 Předávací protokol je součástí finální faktury. K aktuálnímu stavu dokončeného jezu jsou přiloženy fotografie k datu vč. osazení pamětní desky viz. Fotografie v příloze č.3 této zprávy. V průběhu tohoto sledovaného období bylo zadáno vypracování grafické podoby informačního letáku v českém i německém jazyce. Dále byla v rámci propagace projektu připraven velký poster na mezinárodní veletrh v Brně WATENVI kopie posteru je v příloze č.4. Strana 2 z 6

3 4.2 Vazba realizovaných aktivit na činnosti dalších partnerů provedené ve sledovaném období, za něž je zpráva předkládána: V tomto sledovaném období se německý partner významně podílel svými připomínkami a odbornými konzultacemi na zpracování podkladů pro technicko-marketingovou studii. V rámci tohoto připomínkování proběhla celá řada konzultací a telefonátů. V rámci konzultací i terénních průzkumů bylo pro zpracování předáno velké množství informací v textové i digitální podobě a požadavků na max. využití území. V rámci návrhů dílčích opatření velmi konstruktivně diskutoval a pomáhal k nalezení vhodných řešení. Na konzultacích v rámci pracovní a následně i finální verze dokumentů se podílela celá řada představitelů obcí na bavorské straně i na české straně. Do pracovní verze následně i finální verze studie byla zapracována řada námětů pocházejících z jednotlivých obcí - členů sdružení Brücken Alianz Bayern Böhmen na německém území. 4.3 Popis problémů, které se vyskytly v průběhu sledovaného období a způsob jejich řešení V tomto sledovaném období se již nevyskytly žádné problémy. 5. Plnění časového plánu: 5.1 Postup v průběhu dosavadní realizace projektu: Riziko nedodržení harmonogramu prací s ohledem na rozložení finančních prostředků zatím není žádné. Obě části projektu byly ukončeny v roce Komentář k plnění časového plánu: Časový plán projektu je plněn. Strana 3 z 6

4 6. Výsledky realizovaných aktivit 6.1 Měřitelné výsledky české části projektu Výsledky české části projektu 1 Plán 2 Skutečnost 3 Technicko-marketingová studie CZ-DE 1 ks 1 Rekonstrukce jezu Tuhnice C vč. rybího přechodu 1 ks 1 ks Workshop 1 1 Informační leták CZ-DE 500 ks 0 Pamětní deska 1ks Komentář k výsledkům realizovaných aktivit Vlastní měřitelné výsledky projektu byly naplněny koncem roku Rekonstrukce jezu je dokončena a studie byla předána k datu Informační leták bude vytištěn do Pamětní deska byla realizována v březnu Z hlediska časového plánu projektu nedochází k výjimečnostem. 7. Další průběh realizace příslušné části projektu: Plán činností příslušné části projektu na další období: V příštím sledovaném období proběhne velké setkání workshop na spojený s tiskovou konferencí s účastí zástupců tisku a televize na Krajském úřadě v Karlových Varech. Toto jednání se uskuteční dne Na tomto jednání bude slavnostně ukončena realizační část projektu. Na jednání bude představena grafická podoba letáku a po jeho odsouhlasení na české i německé straně bude vytištěn v požadovaném počtu kusů. 1 Uveďte všechny výsledky české části projektu, které byly uvedeny v projektové žádosti a schváleny Monitorovacím výborem. 2 Uveďte hodnoty výsledků české části projektu, které byly uvedeny v projektové žádosti a schváleny Monitorovacím výborem. 3 Uveďte hodnoty výsledků české části projektu dosažené do konce období, za které je zpráva předkládána. Strana 4 z 6

5 8. Zadávací řízení vztahující se ke sledovanému období Pořadové číslo ZŘ 4 1 Stav ZŘ 5 Uzavřené VŘ Předmět ZŘ Rekonstrukce jezu Tuhnice na Ohři u Karlových Varů Druh zakázky 6 Zakázka na stavební práce Druh ZŘ 7 Otevřené VŘ, podlimitní Způsob vyhlášení ZŘ 8 uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení Datum zahájení ZŘ 9 13.července 2009 Datum ukončení ZŘ listopadu 2009 Smluvní částka způsobilých výdajů ,84 Kč Smluvní částka celkem ,84 Kč Pořadové číslo ZŘ 13 2 Stav ZŘ 14 UzavřenéVŘ Předmět ZŘ Technicko-marketingová studie vodních toků a ploch v přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko Druh zakázky 15 Zakázka na služby Druh ZŘ 16 zjednodušené podlimitní řízení Způsob vyhlášení ZŘ 17 Výzva zájemcům 5 Datum zahájení ZŘ října 2009 Datum ukončení ZŘ prosince 2009 Smluvní částka způsobilých výdajů ,-Kč Smluvní částka celkem ,-Kč 4 Pořadové číslo ZŘ v rámci zadávacích řízení realizovaných daným partnerem. 5 Sledují se dva stavy: vyhlášené ZŘ / ukončené ZŘ. 6 Druh zakázky: zakázka na dodávky /služby / stavební práce. 7 Druh zadávacího řízení: podle Postupů (příloha Příručky pro české příjemce) / podle Zákona č. 137/2006. V případě zadávání podle Zákona se uveďte navíc druh ZŘ: otevřené řízení / užší řízení / jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení bez uveřejnění / soutěžní dialog / zjednodušené podlimitní řízení. 8 Způsob vyhlášení: uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení / odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. 9 Uvádí se datum uveřejnění oznámení či odeslání výzvy. 10 Uvádí se datum uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. 11 Uvádí se částka bez DPH. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. 12 Uvádí se částka bez DPH. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. 13 Pořadové číslo ZŘ v rámci zadávacích řízení realizovaných daným partnerem. 14 Sledují se dva stavy: vyhlášené ZŘ / ukončené ZŘ. 15 Druh zakázky: zakázka na dodávky /služby / stavební práce. 16 Druh zadávacího řízení: podle Postupů (příloha Příručky pro české příjemce) / podle Zákona č. 137/2006. V případě zadávání podle Zákona se uveďte navíc druh ZŘ: otevřené řízení / užší řízení / jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení bez uveřejnění / soutěžní dialog / zjednodušené podlimitní řízení. 17 Způsob vyhlášení: uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení / odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. 18 Uvádí se datum uveřejnění oznámení či odeslání výzvy. 19 Uvádí se datum uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. 20 Uvádí se částka bez DPH. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. 21 Uvádí se částka bez DPH. Povinný údaj pouze pro ukončené ZŘ. Strana 5 z 6

6 9. Seznam příloh: Číslo přílohy 1. Název přílohy Soupiska výdajů č.4 a rekapitulace rozpočtu vč. dokladových příloh + kopie faktur a přísl. přílohy 2. Prohlášení č.4 o uskutečněných výdajích za dílčí část projektu 3. Fotografické přílohy ke stavbě - rekonstrukce jezu a pamětní deska. Kolaudační rozhodnutí 4. Kopie informačního posteru na výstavě WATENVI 2011 v Brně 5. CD s digitální podobou studie V Chomutově dne 25.května 2011 Vypracoval: (jméno, podpis) Ing. Martin Motlík Schválil: (jméno, podpis) Ing. Vlastimil Hasík Strana 6 z 6

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu Název projektu Číslo prioritní osy 1.1

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektu OPPK Ing. EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektu OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK

PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK PŘÍLOHA I K VÝZVĚ K PODÁVÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ PODMÍNKY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A PROPAGACE SIMULACÍ JEDNÁNÍ INSTITUCÍ EU PRO STUDENTY STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOL NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ PRA-9/2013 Obsah 1. Název

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Číslo vydání/aktualizace: 8/2

Číslo vydání/aktualizace: 8/2 Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez

Více

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 1/2015 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012

V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 V Ý P I S Z E Z Á P I S U č. 7/2012 ze schůze předsednictva dobrovolného svazku měst a obcí Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, která se konala dne 17.července 2012 ve velké zasedací místnosti Vodárenské

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více