JUBILEA MĚSTA SEDLČANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUBILEA MĚSTA SEDLČANY"

Transkript

1 JUBILEA MĚSTA SEDLČANY

2 1294 PRVNÍ ZMÍNKA O SEDLČANECH Osada byla rozložena v údolí při soutoku dvou vodnatých potoků Sedleckého a Mastníka, ze západní strany ji chránily vrchy Cihelný a Šiberný a na východě vrchy s Kolihovským lesem. Tato výhodná poloha umožnila osadě poměrně rychlý rozvoj. První písemná zmínka o Sedlčanech se objevuje v roce 1294, kdy jejich majitel Oldřich z Hradce uzavřel s králem Václavem II. smlouvu, v níž mu odkazuje některé své statky za podmínky, zemře-li bez mužských potomků. Z darování však pro sebe vyjímá v krajině vltavské trhovou ves Sedlčany s vesnicemi a veškerým příslušenstvím. Sedlčany byly již ve 13. století významným střediskem pánů z Hradce. Jejich úlohu zdůrazňoval i kostel sv. Martina, postavený v románském slohu. Osada Sedlčany se během 50 let změnila na poddanské městečko, neboť dostala právo trhů a otevřela se cesta k jeho dalšímu rozvoji. Tak byly již Sedlčany označeny v nařízení Karla IV., kde přikazoval městu odebírat sůl jenom z Písku.

3 1894 ZALOŽENO MĚSTSKÉ MUZEUM Založení muzea v Sedlčanech úzce souvisí s přípravou Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v polovině devadesátých let minulého století. Ustavující valná hromada se konala 30.června 1894 a na ní byl prvním předsedou zvolen řídící učitel Baxa. Přehlídkou vykonané práce se stala místní národopisná výstavka, která se konala pod záštitou městského rady v listopadu 1894 v hostinci U Karla IV. Shromážděné předměty se staly základem muzejních sbírek, které byly nejdříve uloženy a zčásti vystaveny v budově obecné školy, později získalo muzeum prostory pro expozici v Hospodářské záložně na náměstí a v roce 1904 další místnosti v budově nové radnice. Spolek se kromě péče o sbírky a další sběr památek věnoval publikační činnosti. Slibný vývoj přerušila 1. Světová válka. K oživení činnosti došlo až v roce 1921, kdy byl do čela muzejního spolku zvolen schopný organizátor a vlastivědný badatel Jindřich Fliegel. Nově bylo zřízeno válečné oddělení s cennými památkami od legionářů a v roce1936 Sukovo oddělení. Své kulturní poslání plnilo muzeum až do roku 1943, kdy bylo Sedlčansko násilně vystěhováno a vytvořeno zde vojenské cvičiště pro jednotky SS. Muzejní sbírky byly převezeny do Kamýka. Po osvobození byly opět přestěhovány do Sedlčan a uloženy v zasedací místnosti nové radnice. Činnost muzejního spolku jako organizace dobrovolných pracovníků se po válce neobnovila, sbírky přešly do majetku města a jejich správou byl v r pověřen dr. J. Tywoniak. Teprve r byla otevřena expozice pro veřejnost. Po reorganizaci státní správy r a zrušení OV v Sedlčanech byly sbírky přestěhovány na zámek Červený Hrádek. Generální opravou východního křídla zámku byly získány poměrně rozsáhlé prostory a v nich byla otevřena na podzim r expozice, přístupná veřejnosti až do roku Muzeum v této době spravovali: J. Hrůša ( ), Antonín Kratochvíl ( ), M. Frkalová ( ), Jiří Páv ( ), dr. M. Hölzel ( ), Jiří Páv (1988 dosud). Muzeum dnes plní své hlavní poslání, tj. roli kulturně osvětovou v provizorních podmínkách. Jedná se o stav přechodný. Předpokládáme, že rekonstrukcí staré radnice, o které rozhodlo městské zastupitelstvo, získáme dostatečné prostory pro výstavní, badatelskou a konzervátorskou činnost i depozitář. Veřejnosti budou opět přístupné bohaté sbírky archeologické a národopisné, městské památky mezi nimi gotické a renesanční kachle, skvostně zdobené kancionály, cínové nádobí dokumenty o bohatém kulturním životě města v 19. a 20. st. a vystěhování Sedlčan za 2. Sv. války.

4 1894 STAVBA ŽELEZNIČNÍ TRATI Velký rozvoj města Sedlčany nastal v roce 1894, přivedením železniční trati Olbramovice Sedlčany. Samotná jednokolejná trať, místními důvěrně zvaná Selčanka, byla do provozu uvedena 1. října roku Podle původního plánu měla trasa spojovat Olbramovice s Příbramí, přes Vrchotovy Janovice a Kosovu Horu do Sedlčan. Postavena nakonec byla jen 16,6 km dlouhá jednokolejná železniční trať Olbramovice Sedlčany. Za touto změnou stálo hned několik příčin. Majitelé pozemků, přes něž měla trať vést, se snažili dosáhnout co nevyšší ceny, čímž se stavba oddalovala. V tu samou dobu štětkovický velkostatkář Leopold Pollak nabídl své pozemky za podmínky, že trasa povede přes Štětkovice. Leopold Pollak mohl díky této trase profitovat, neboť měl možnost rychlé a snadné dodávky produktů jeho hospodářství na pražský trh. Souhlas se stavbou normálně rozchodné tratě s koncesí na přepravu nákladu i osob podepsal kromě Leopolda Pollaka také císař František Josef I., a to v roce Během své více jak stoleté historie změnila sedlčanská železniční trať několikrát vlastníky i provozovatele. Do 28. října 1918 ji provozovala společnost c.k. Rakouské státní dráhy, poté až do konce roku 1992 Československé státní dráhy. Po rozdělení Československa se jejím vlastníkem a provozovatelem staly České dráhy s.o., o deset let později se vlastníkem trati stala Správa železniční dopravní cesty, provozování sedlčanské lokálky dál zajišťují České dráhy.

5 1924 VZNIK SKAUTINGU NA SEDLČANSKU Podnět na vznik skautingu vzešel při hodinách tělocviku, které vedl pan učitel Pražma. Už tenkrát se přihlásilo 12 chlapců, kteří se pravidelně účastnili schůzek a hráli loutkové divadlo, čímž získávali prostředky, za něž se vyrazilo na tábor. Během následujících let se konaly další tábory. V roce 1937 se sedlčanští skauti sešli v Holandsku se skauty z celého světa. V této době také došlo k přerušení činnosti v důsledku války. Po těžkých válečných letech se v roce 1946 opět skautská činnost oživila. Už v tomto roce se konal tábor na Psaných skalách. Po 2. světové válce nechal Národní výbor v Sedlčanech postavit skautským oddílům klubovnu. Činnost se neustále rozvíjela a vyvrcholila v padesátých letech opětovným přerušením skautské činnosti na dobu bezmála dvaceti let. V roce 1968 opět přichází obnovení oficiální činnosti skautingu, která byla opět vynuceně ukončena v roce Listopad 1989 přinesl náznak obnovení skautské činnosti, ale začalo se prakticky od nuly. Organizovala se řada výletů, akcí a táborů. V Sedlčanech existovala dvě střediska Zvon a Růže. V roce 2001 se začalo uvažovat o jejich sloučení a v roce 2002 bylo volbami ustanoveno vedení jednoho střediska Zvon. Tímto nastala nová éra skautingu na Sedlčansku. V současnosti skautská činnost nadále pokračuje. Jsou konány schůzky, kde se mladí skauti učí šifrovat, uzlovat či se orientovat na mapě. I nadále jsou konány jedno i vícedenní výpravy a tábory.

6 1934 KONÁNÍ VELKÉ OKRESNÍ VÝSTAVY V den zahájení výstavy se konal sjezd rodáků a přátel Sedlčan a okolí. Při té příležitosti byla na budově obecné školy odhalena pamětní deska řídícímu učiteli Janu Baxovi, který se významně zasloužil o rozvoj školství v Sedlčanech v 2. polovině min. století. Odhalení byl přítomen jeho syn dr. Karel Baxa, první pražský primátor. Druhý výstavní den přijely do města tři tisíce dětí ze všech škol sedlčanského okresu. Prohlédly si všechny expozice a odpoledne na sokolském stadionu předvedly svá vystoupení. V dalších dnech proběhly sjezdy politických stran: agrární, lidové, živnostenské, nár. socialistické, sjezd lékařů za středních Čech, sjezd včelařů a hasičů. Z významných osobností město navštívili Milan Hodža, ministr zemědělství, dr. Edvard Beneš, ministr zahraničních věcí, dr. Staněk, předseda poslanecké sněmovny, hudební skladatel Josef Suk a další. Poslední výstavní den byl označen jako krojový. Začínal velikým průvodem, v němž šlo na 800 krojovaných osob a jelo 23 alegorických vozů. Na výstavišti účastníci z Líchov předvedli staročeskou svatbu a všichni zatančili českou besedu. Výstava, která svým rozsahem i významem přerostla rámec okresu, naznačila cestu k hospodářskému povznesení kraje. I pro naši současnost je výzvou k zamyšlení, jak vytvořit dobré podmínky pro ty, kteří zde žijí a zde o létech budou žít.

7 1934 DOKONČENA VÝSTAVBA BUDOVY OKRESNÍHO ÚŘADU Naproti staré radnici začala roku 1931 výstavba moderní budovy Okresního úřadu a dokončena byla v roce Plán vypracoval Ing. Lundera z Prahy XII. Stavba byla zadána podnikatelství Duškovu, ale provedli ji stavitelé Fr. Holan z Vysokého Chlumce a Fr. Švec z Prahy. V domě již bylo ústřední topení. Kromě okresního úřadu (hejtmanství) a okresního školského výboru tam sídlila četnická stanice a okresní četnické velitelství. V roce 1963 zde po stavební rekonstrukci vznikla Nemocnice Sedlčany.

8 1954 ZALOŽENÍ KDJS SEDLČANY Květen 1945 přinesl osvobození. Vystěhovaní občané se vrátili, ale ihned po úklidu města a zabydlení se opět snažili obohatit svůj život kulturou a uměním. A tehdy se zrodila myšlenka na výstavbu domu, který měl být střediskem společenského života města a okolí. Chyběly však finanční prostředky, ale obdivuhodnou obětavostí sedlčanských obyvatel již v listopadu 1954 byla dokončena první etapa. Práce na projektu pokračovaly sice pomalu, ale neúnavně a cílevědomě. Zvětšená budova v roce 1967 nesla už název Kulturní dům Josefa Suka, ale dostavba ještě nekončila. V listopadu 1975 doznala dalšího rozšíření, kdy byly k divadelnímu sálu připojeny nové kino, restaurace, společenský sál a klubovny. Rozšíření tohoto zařízení umožnilo poskytovat kulturní služby nejen obyvatelům města, ale i širokému okolí. Dům postavený prací pilných občanů dnes vítá přední české umělce, je místem každoročních festivalů, zasvěcených jménu svého největšího rodáka.

9 1964 ZALOŽENÍ HUDEBNÍHO FESTIVALU SUKOVY SEDLČANY V jarních měsících se od roku 1964 v Sedlčanech každoročně koná festival Josefa Suka. Pěvecké sbory, divadelní představení, přednášky, výstavy, hudební semináře, koncerty amatérské i profesionální, to vše naplňuje prostory nejen KDJS, ale proniká i do okolních měst a obcí do Křečovic, Červeného Hrádku, do Benešova. Sukův hudební odkaz je zakotven ve společenském vědomí doma i za hranicemi, ale Sedlčany zůstávají ústředním místem, kde kult jeho osobnosti a díla je pěstován s největší úctou a vážností.

10 1874 NAROZENÍ JOSEFA SUKA Hudební skladatel Josef Suk je největší a světově známá osobnost sedlčanského kraje. Narodil se v Křečovicích nedaleko Sedlčan, kde jeho otec byl učitelem a ředitelem školy. Studoval na pražské konzervatoři v mistrovské třídě Antonína Dvořáka. V roce 1898 se oženil s Dvořákovou nejstarší dcerou Otilií a měli syna Josefa. Suk současně se třemi spolužáky z konzervatoře založil r České kvarteto, které svou úrovní dosáhlo světového významu. V roce 1922 se stal profesorem na pražské konzervatoři a čtyřikrát byl zvolen i rektorem ústavu. Zabýval se českou hudební modernou, ale těžiště jeho díla, v kterém navázal na A. Dvořáka, je v tvorbě instrumentální. Suk v rodných Křečovicích trávil chvíle odpočinku po zájezdech s Českým kvartetem a nacházel zde soustředění ke kompoziční práci. Dnes je v domku, který nechal postavit skladatelův otec, umístěn Památník. Expozice obsahuje původní obrazy, nábytek, Sukův klavír i osobní předměty. Po jeho smrti byl pochován na místním hřbitově a za vsí byla vytvořena pamětní alej s kameny připomínající Sukova díla. Josef Suk si oblíbil samotné Sedlčany a jejich okolí. V Sedlčanech je proto připomínán hned několikrát. Ve vestibulu Kulturního domu Josefa Suka je umístěna mistrova pamětní deska od Břetislava Bendy. Každoročně je zde pořádán hudební festival Sukovy Sedlčany, který zakončují koncerty vážné hudby na Červeném Hrádku a pietní vzpomínka v křečovickém kostele k uctění jeho památky. Jméno Josefa Suka nese i jedno sedlčanské náměstí. Sedlčanští turisté pořádají tradiční pochod Sukovou stezkou podél Mastníka. V sedlčanském městském muzeu se nalézá Sukova síň, kde jsou vystaveny dokonce housličky, na něž Suk jako malý hrál.

11 LET OD SMRTI JAKUBA KRČÍNA I přesto, že rybníkář Jakub Krčín nebyl zdejším rodákem, Sedlčansko proslavil a strávil zde poslední třetinu svého života. V pětadvaceti letech vstoupil do služeb Viléma z Rožmberka, kde se propracoval až na regenta rožmberského panství. Krčín proslul jako podnikavý ekonom a stavitel rybníků. Mezi nejznámější patří Svět a Rožmberk na Třeboňsku. Vybudoval mimo jiné i pivovary či mlýny a soustavu kanálů a stok, které rozváděly vodu po celé rybniční soustavě. Po jmenování na regenta dostal Krčín od panovníka tvrz Leptáč u Netolic. Tu proměnil v honosné sídlo, které poté Vilém z Rožmberka vyměnil s Krčínem za Sedlčany. Sedlčanské panství se stalo novým Krčínovým domovem. Sídlo si ovšem nevybral v Sedlčanech, nýbrž v nedalekých Křepenicích. Zde si vystavěl obdobu leptáčské tvrze s názvem Nový Hrádek Krčínov, která tu stojí dodnes. Ani na Sedlčansku nezapomněl na svou živnost a kolem tvrze vybudoval vodní příkop a rybníky. Vytvořil také největší rybník v tomto kraji Musík (49 ha). Krčín se zde oženil s vdovou Dorotou Slepičkovou, která byla o třicet let starší. Vzal si ji hlavně kvůli majetku a poté co zemřela, oženil se znovu. Druhá manželka mu porodila šest dcer. Prvorozená Mariana zemřela už za otcova života a byla pohřbena v nedalekém dublovickém kostele. Krčína ztráta dcery natolik ranila, že opustil křepenickou tvrz a přesídlil do Obděnic. Dodnes však není potvrzeno, zda je Krčín v Obděnicích opravdu pochován. Na počest Krčína byla v roce 2004 umístěna na budovu č. 36 pamětní deska, ze které vystupuje předsazená Krčínova postava. V Městském muzeu je uložen tzv. Krčínův kancionál a sádrový model sochy od Břetislava Bendy. Krčínovo jméno nesou i dva cyklistické okruhy.

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ

www.prostejov.eu Radnièní listy 26. října 2011 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Radnièní listy www.prostejov.eu Ročník 12 číslo 10 ZDARMA 26. října 2011 Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Dušičkové zamyšlení Foto: Archiv MěÚ Dušičkové zamyšlení nad lidským odcházením. Měsíc listopad

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Sto deset let muzejní práce v Javorníku

Sto deset let muzejní práce v Javorníku Sto deset let muzejní práce v Javorníku Zakladatelské období muzeí regionálního charakteru, které probíhalo v posledních desetiletích 19. století, městečko Javorník ležící v severozápadním výběžku Jesenicka

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku

Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy Historie a současnost folkloristického hnutí v Bzenci a Moravském Písku Bakalářská práce Brno 2015 Vedoucí práce: Autor práce: Doc. PhDr.

Více

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno

Více

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994

KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 KRONIKA města Dvůr Králové nad Labem za rok 1994 Autorka kroniky: Hana Orálková 17. února: Co se musí umět. Hudebně výchovný pořad Pavla Nováka pro žáky II. Stupně základních škol 18. února: Ples firmy

Více

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE

JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE JIŽNÍ ČECHY harmonické HRADY A ZÁMKY JAKO V POHÁDCE w w w. j i z n i c e c h y. c z Tento projekt Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí 1.

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Vážení králičtí přátelé,

Vážení králičtí přátelé, Květen 2010/číslo 5 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč V měsíci květnu oslaví 85 let pan Franz Jentschke, čestný občan města Králíky. U přiležitosti tohoto významnému jubileu děkujeme panu panu Jentschkemu

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE:

Zpravodaj. měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném Z RADNICE SOUTĚŽ NA BYTY OBSAH: VE ZPRAVODAJI DÁLE NAJDETE: Zpravodaj města Hostinné 5 /2014 měsíčník vydávaný Městským úřadem v Hostinném OBSAH: REKONSTRUKCE / SOUTĚŽ NA BYT / RADA MĚSTA/ VOLBY / PORCIUNKULE / ŠKOLSTVÍ / VÝSTAVA IVETY PILAŘOVÉ / SPORT / VE I DÁLE

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07

ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 1 2009 2 Obsah ÚVOD 04 ZŠ LÁBSKY VILIAM, VAŇHARA MIROSLAV ZLÍN - MÉ MĚSTO A DOPRAVA V NĚM 05 ZŠ ČÍHALOVÁ VERONIKA, NETOPILOVÁ PETRA ZLÍN - MÉ MĚSTO 07 ZŠ MALÍK NIKOLAJ, NOSEK MARTIN BAŤŮV ZLÍN 12 ZŠ KOLÁŘ

Více