- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA. Kraví hora 5 602 00 Brno. Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka"

Transkript

1 - 1 - PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LÁVKA Kraví hora Brno Předkladatel projektu: Miroslav Obrátil vedoucí pracoviště Lávka

2 - 2 - obsah A. Popis současného stavu (evaluace)... 3 B. Materiální a prostorové podmínky... 4 C. Zadání zaměstnavatele pro školní rok 2012/ D. Personální podmínky... 5 E. Dlouhodobé cíle... 6 F. Činnost - pravidelná činnost projekty nepravidelné a příležitostné činnosti projekty vzdělávání další výchovné a vzdělávací projekty G. Kritéria hodnocení projektu

3 - 3 - A. Popis současného stavu (evaluace) Vznikem pracoviště Lávka při středisku volného času v Lužánkách započala v roce 2000 nová úroveň práce s mládeží v oblasti hudby, filmu a videa, literatury a výtvarných technik včetně fotografie. Studio Lávka se od počátku orientuje na cílovou skupinu ve věku let (středoškoláci). Postupně zde vzniklo místo pro technickou podporu mladých tvůrců, kde mohou realizovat své představy ve spolupráci s vrstevníky, mohou své názory konfrontovat mezi sebou, ale také zde získají odbornou pomoc zejména při finalizaci svých výtvorů a následné snaze prezentovat dílo na veřejnosti. Umění formulovat své názory, umět přijímat podněty od druhých a spolupracovat s ostatními je tak dlouhodobý pedagogický cíl působnosti Studia Lávka. Získávání sociálních kompetencí dle RVP pro střední školy jsou také zakotveny v ŠVP Lužánek pro práci s touto věkovou skupinou. Spolupráce s mladými lidmi probíhá na základě jejich zájmu a pod vedením pedagogů v zájmu kladného společenského klimatu. Našimi klienty se často stávají aktivní jedinci, kteří ovlivňují vlastní činností další vrstevníky při jejich aktivitách. Tím se celkový dopad pedagogické práce studia rozšiřuje. Snaha vytvořit záchytné body od vzniku nápadu a jeho realizace vedla logicky k orientaci studia na mediální techniku, mediální prostředky a v pedagogickém směru zvyšování mediální gramotnosti mladých lidí. Tyto kroky podporuje vznik záznamového studia a filmové střižny. To umožňuje vytvořit záznam celého procesu a mapuje ho. Záznam dosaženého výsledku zůstává na památku a dokumentuje dosažené výsledky. Mladý člověk dospěje i bez nás, ale vytvořený pozitivní vztah ke společnosti z tohoto věku může ovlivnit kladně jeho celý další život. Pro společnost je pak celý proces přínosem. Práce s klienty vyžaduje výrazně individuální přístup. Celková kvantita všech probíhajících procesů je možná z pohledu celé firmy jenom zlomek nabídky činnosti, má však velké nároky na kvalitu a ve společenském dopadu je mnohonásobná. Prostorové podmínky Studia Lávka jsou pro tento detailní přístup ideální. Postavení studia mezi ostatními volnočasovými zařízeními vidíme ve společensky výchovném rozmezí - na jedné straně odborné vzdělávání s cílem věnovat se dané činnosti v budoucnosti profesionálně (základní umělecké školy, odborné školy a kurzy apod.), na straně druhé společenské organizace pro děti a mládež (Skaut, Junák, Pionýr,..), které nabízejí širokou nabídku volnočasových činností v masovém měřítku bez hlubších odborných souvislostí. Pro práci Studia Lávka je charakteristický individuální přístup. Mladý člověk by si zde měl z nabídek vybrat a dokázat se dál zdokonalovat. Při práci s výrazným talentem by pedagog studia měl dokázat příslušného jedince dále odborně nasměrovat a motivovat. Pedagogický přístup spočívá také v organizaci činností, ty se zde vzájemně doplňují a rozvíjejí. Musí být flexibilní vůči momentálním požadavkům jak klientů, tak společnosti. Pedagogická práce ve studiu respektuje věkové zvláštnosti cílové skupiny,kdy se mladí lidé nechtějí formálně organizovat v oficiální společenské nabídce, přesto cítí potřebu setkávat se s vrstevníky a "něco" podnikat. V tomto sociálně citlivém období "chce každý někam patřit". Studio Lávka nabízí kulturní alternativu ke sklepům, garážím, zapadlým dvorkům a opuštěným, polorozpadlým domům v různých částech Brna, kde se mládež neformálně schází. Studio nabízí kultivovaný prostor k realizaci nápadů společně s dalšími podobně založenými kamarády. Studio Lávka působí v sociálně výchovné oblasti, kdy se mladý člověk "hledá" a zkouší činnosti, kdy nachází své vzory a realizuje své představy, jak se zapojit do společnosti. Pedagogický význam Studia Lávka je v podchycení tohoto procesu a díky individuálnímu přístupu pedagoga v tvorbě hlavních sociálních kompetencí mladých lidí. Úspěšná realizace individuálního projektu motivuje k další pozitivní činnosti. Pracovníci studia se soustavně věnují také spolupráci se školami v Brně a okolí. Ve studiu jsou pořádány výukové programy pro střední školy a II.stupeň ZŠ. Vznikla nabídka, kterou využívá řada škol z Brna a okolí při řešení úkolů ŠVP v průřezovém tématu - Mediální výchova. Kromě spontánních aktivit vytváří pracoviště - Studio Lávka - tradiční nabídku kroužkových aktivit. I zde dosahují dobrých výsledků dokonce na mezinárodní úrovni. Pro odborné vedení činnosti studio poskytuje nabídku kroužků v šíři a zaměření jednotlivých pedagogů studia. V neposlední řadě nabízí i vzdělávací programy pro učitele, které při spolupráci se Studiem Lávka realizují body vlastního vzdělávání. Pro pedagogy a učitele vytváříme nabídku odborných seminářů a s léty jsme si vybudovali prostor pro mediální poradnu pro pedagogy, kteří se problematikou médií zabývají při své práci ve škole. Při studiu Lávka působí také občanské sdružení BB klub, Brno. Od roku 2005 studio spolupracuje s KOB MOIRA, které nám pomáhá dohnat deficit v oblasti normativních činností v masové oblasti turistických a sportovních oddílů.

4 - 4 - Vnější vztahy a spolupráce s ostatními organizacemi Spolupráce s dalšími organizacemi je zaměřena na pravidelnou činnost. Naším významným partnerem je maďarská filmová škola Polifilm v Budapešti. Ve spolupráci s touto organizací se studio hlásí do projektů EU, kde maďarská strana funguje jako koordinátor projektu Leonardo. V roce 2013 bude realizováno další kolo společné spolupráce. Kromě maďarských přátel s námi budou spolupracovat kolegové z R.Y.T.W. Redbridge z Velké Británie. Konkrétní náplň spolupráce je zaměřena na filmovou oblast pořádáním společných workshopů a pedagogických konferencí. V této oblasti spolupracujeme i s českým partnerem - Sdružení Brněnská 16. Tady jde o spolupráci mezi dětmi, ale také mezi dospělými (vzdělávání pedagogů). V přímé činnosti při práci s dětmi spolupracujeme se Zámeckým statkem OS v Dolní Rožínce (kroužek Westernového jezdectví). Za velmi důležitou pokládáme i spolupráci s brněnskými školami při realizaci výukových programů. Podle charakteru spolupráce se jedná o využívání nabídky studia pro školy (viz níže), kde se může jednat o spolupráci jednorázovou, ale vznikla i soustavná kooperace při řešení školních ŠVP, kde je návštěva u nás zařazena jako součást výukového plánu školy. Studio Lávka patří místně pod městskou část Brno-střed, vzhledem ke své poloze a nabídce činnosti je ale využíváno klienty z celého Brna a okolí. V případě výukových programů registrujeme i klienty z jiných okresů a krajů (např. Jindřichův Hradec, Svitavy, Boskovice,...) B. Materiální a prostorové podmínky Studio Lávka využívá budovu bývalé vodárny na Kraví hoře. Prostory nejsou příliš rozsáhlé. Celková rozloha a pracovní plocha je na dolní hranici hygienických norem pro práci s třídou (30 dětí - 60m2). Jsou zde dvě učebny, které jsou technicky propojeny s režií a jsou vybaveny jako nahrávací audio studio. Od roku 2010 můžeme využívat nový záznamový HDR systém Pro Tools, který bylo možno zakoupit díky účasti v projektu Leonardo. Existence nahrávacího studia tvoří jeden z technických pilířů činnosti. Jedna z učeben je vybavena také osvětlovací technikou a může sloužit jako fotoateliér nebo TV studio. V roce 2012 vznikly technické podmínky pro využití efektu blue box, který otevírá další možnosti TV tvorby. Jsou vytvořeny technické sítě, které považujeme za největší technickou vymoženost studia. Jde o prostory, které technicky nejsou v běžných školách dostupné. Díky tomu jsme schopni vytvářet programovou nabídku pro školy. Při práci s mládeží se jedná o nabídku atraktivních činností. Obecně studio splňuje požadavky na činnost, která zde probíhá (včetně hygienických a bezpečnostně technických norem). Pracoviště je zařazeno do sítě školských zařízení v Brně. Omezené prostory vyhovují individuálnímu přístupu ped. práce. Bylo by kontraproduktivní, kdyby měla činnost probíhat v masovějším měřítku, s důrazem na kvantitu. Tvorbu "genia loci" považujeme za velmi důležitou součást naší práce. C. Zadání zaměstnavatele pro pracoviště Lávka na šk.r.2012/13 V letošním roce obdrželo Studio Lávka od zaměstnavatele - ředitelství SVČ Lužánky pracovní zadání na splnění normativních, ekonomických a výkonových ukazatelů. Stejně tak své zadání obdržela i ostatní pracoviště Lužánek. V zadání jsou také formulovány požadavky na způsob dosažení daných výkonů (zejm. normativních). Hodnoty zadaných parametrů vnímáme jako závazné pro činnost Studia v roce 2013, neočekáváme změny v hodnotách ani způsobu hodnocení. Projekt činnosti Studia Lávka je tak jen konkretizací postupů a způsobů dosažení zadaných úkolů. Zadání je pro nás i východiskem pro činnost v budoucích letech, neočekáváme náhlé změny parametrů ani jejich hodnot bez změny vnějších vlivů na celé středisko volného času v Lužánkách.

5 - 5 - Zadání na rok 2013 Pracoviště Lávka Normativní výkon 330 Počítají se PT, PA a LČ za šk. Rok 2012/2013 a kroužky k Mzdový rozpočet ,00 Kč Firemní daně ,00 Kč Realizovat akci s mediální tématikou pro normativní klienty ( ale nečleny stávajících kroužků) v rámci letní činnosti. Podmínky Výukové akce realizace akcí otevírající spolupráci se školami se stanovením cílové částky ,-Kč. Pořádání mediálně propagační akce pro zviditelnění práce Studia v rámci SVČ Lužánky během jara 2013 (koncert nebo happening) Spolupráce na společném programu s ostatními odd. a pobočkami v rámci LvL. D. Personální podmínky: V současnosti pracují na pracovišti 2 pedagogičtí pracovníci - pedagogové : Mgr. M.Obrátil a Mgr. N. Führlingerová. Dobíhá smluvní pracovní poměr s Mgr. Zuzanou Suchou, jehož budoucnost závisí na dojednání dalších konkrétních podmínek. Pro optimalizaci výkonů je pro rok 2013 nutné zajistit stabilní pracovní místo pro třetí osobu, ať již pro výkon THP, či výpomoc v pedagogických otázkách. Vše je limitováno finančními prostředky pro mzdové krytí tohoto zaměstnance. Pro rok 2013 by toto mělo být realizováno z tržeb a zisků z akcí pořádaných pro veřejnost. Ve stavu zaměstnanců zůstávají z minula ještě Bc. Jana Foffová a Danka Kabelková, které nastoupily na rodičovskou dovolenou. Studio také využívá příležitostné výpomoci externích spolupracovníků Jitky Zubaté, Štěpána Obrátila a Barbory Hejlové, kteří zde působí při řešení nepravidelných výpomocí formou dohod o provedení práce. Mgr. Miroslav Obrátil - vedoucí pobočky Studio Lávka, kromě samotného vedení Studia Lávka má na starost kroužky v oblast filmu a fotografie. Vede poradny v mediální oblasti, garantuje odbornou úroveň výukových programů, vzdělávání pedagogů a pořádání seminářů. Je vysokoškolsky vzdělaný ped. pracovník (PaedF MU - pedagogika volného času/ Dějepis). Na středoškolské úrovni má technické vzdělání v oblasti elektrotechniky. Jako pedagog odborně dohlíží na činnost spolupracujících hudebníků a zabezpečuje činnost nahrávacího studia. Je řídícím pedagogem při realizaci výukových programů pro školy.

6 - 6 - další vzdělávání: Pro příští sezonu je v osobním vzdělávacím programu zahrnut hlavně požadavek technického zvládání nového softwarového vybavení studia a při řízení webových stránek Studia Lávka. Dalším požadavkem je zvládnutí nového střihového programu pro filmovou editaci - Edius. V mezinárodním rozsahu působí jako lektor na odborných filmových dílnách v Maďarsku, Slovensku a Velké Británii (spolupráce s Polifilm, R.Y.T.W., CVČ Relax a B16). Je veden jako metodik SSŠ Brno při kabinetu Umění a kultura, Člověk a společnost. Mgr. Nikola Führlingerová - pedagogický pracovník Studiu Lávka. Absolvent Pedagogické fakulty v Olomouci. Její hlavní náplní je činnost ve Studiu, kde působí jako druhý pedagog. Odborně vede činnost kroužků deskových her a má na starost organizaci výukových programů pro školy. Ve spolupráci s Barborou Hejlovou se podílí na vedení kroužku westernového jezdectví a spolupráci s OS statkem v Dolní Rožínce.Dále má na starost archivaci a dokumentaci činnosti s ohledem na administrativní zpracovávání probíhajících projektů. další vzdělávání: ve studijním plánu pro tento rok je hlavním úkolem vzdělávání se v zpracovávání technologických postupů při práci ve studiu. Dále je nutné zvládnutí grafických programů v PC (Corel, Photoshop) při práci s webovými stránkami a jejich údržbou a aktualizací. Mgr. Jitka Zubatá je dlouhodobým spolupracovníkem Studia Lávka. V současnosti spolupracuje externě při zpracovávání administrativních požadavků a organizaci provozu studia. V hlavním ped. poměru je učitelkou na Cyrilometodějském gymnáziu v Brně. Kromě výše popsaných činností zajišťují pracovníci studia veškeré THP při zabezpečení chodu budovy včetně úklidu a údržby. Studio soustředěně pracuje na propagaci činnosti tvorbou vlastních propagačních materiálů a vedením webových stránek. V oblasti propagace máme vypracován vlastní funkční systém. E. Dlouhodobé cíle: Studio Lávka usiluje o vytváření tvůrčího prostředí pro mladé lidi, kteří chtějí realizovat své představy a plány v kreativních činnostech v oblasti hudba, film, video a výtvarný projev. Vytváříme zázemí pro tvorbu v týmových činnostech (hudební skupiny, filmové štáby, atd.). Náš klient by měl získávat dostatek sociálních kompetencí při spolupráci s vrstevníky, měl by mít nejen příležitost formulovat své myšlenky a proměnit je v požadované cíle, ale měl by je zde také konfrontovat vše s názory jiných. Jde nám také o formu sociální prevence v oblasti negativních protispolečenských jevů v oblasti xenofobie, toxikologie, rasismu a společenské nesnášenlivosti. Kvalitativní ukazatele Studio Lávka vytváří kulturně tvůrčí prostředí pro mladé lidi. Nabídka činnosti je atraktivní a motivuje mladé lidi k zapojení se do společenského života. Za příklad dobré praxe považujeme setkání s klientem studia při organizaci jiných kulturně společenských činností, což vypovídá o zájmu o celkové společenské dění v Brně. Kvantitativní ukazatele Během činnosti pracovníci studia motivují své klienty ke společenské aktivitě. Samotná četnost pořádaných akcí pro veřejnost vypovídá o kvantitě těchto projevů v různých směrech. Hlavní kvantitativní požadavky vycházejí z definice zadání zaměstnavatelem (viz výše). V rámci kroužkové činnosti pak zapojení se do odborných soutěží pokládáme za kvantitativní ukazatel, bez ohledu na výsledek (konkrétní umístění se v soutěži).

7 - 7 - F. Činnost Pro plnění dlouhodobých úkolů vznikla během provozu Studia Lávka nabídka činností, které se vzájemně doplňují a (podle našeho názoru) vzniká v nich potřebná rovnováha. Příležitostné akce oslovují budoucí členy kroužků a zároveň umožňují prezentaci výsledků. Odborná spolupráce se školami zvyšuje nároky na pedagogický růst a náročnost v daném oboru. Letní činnost pak vytváří základ pro fungování kolektivů během školního roku. Zájem klientů o spolupráci s námi považujeme za hlavní zpětnovazební ukazatel úrovně činnosti. Podle našeho názoru je velmi sporné, kdybychom chtěli vyčlenit některou z činností a označit ji za hlavní. Všechny považujeme za důležité a pro fungování celého systému za nezbytné. Pravidelná činnost Název projektu: Filmové kroužky, filmová poradna Anotace: Práce dětí s filmem (technická a umělecká příprava natáčení a následné zpracování získaného materiálu). Podle individuálních zájmů kolektiv tvoří filmový štáb. Cílová skupina: skupina A věk let, Práce tradičního kroužku Časem vznikla skupina sympatizantů a přátel, kteří se sdružili v tzv. filmové poradně, která se schází nepravidelně podle potřeb řešení jednotlivých projektů. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná, vyvrcholení činnosti je letní soustředění s natáčením pův. scénáře. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Práce filmových kroužků na Lávce nabízí kompletní přístup k celému oboru. Jde o spojení projektové výuky při realizaci původního záměru natáčení a kombinaci didaktiky přímé filmařiny při natáčení. Významná je spolupráce na mezinárodní úrovni s maďarskou školou POLIFILM, kde se odehrávají společné dílny a semináře. Odborná práce je obohacena i zkušenostmi s prací vrstevníků z jiných zemí a nároky na jazykové vybavení. Obsah : Kombinace individuální tvorby v oblastech (film, hudba, literatura) a tvorby kolektivní při sestavení filmového štábu, jako kolektivu pracujícím na společném díle. Na základě individuálních návrhů a předloh vzniká společné dílo, kde každý z účastníků vytváří výkon v oblasti svého zájmu. Pedagogické vedení vyžaduje propojování jednotlivých schopností a výsledků k vytyčenému cíli, což je krátký hraný film. Podle možností jsou díla uváděna na veřejnosti k širšímu posouzení. Výstupy pro klienty konkrétním výsledkem je hotový film, který lze předvést na veřejnosti. Není určující, jedná-li se o individuální projekt, či práci kolektivu, ale je nutné, aby výsledek reflektoval názory tvůrců a ti se k nim hlásili. Je pro nás potěšitelné, že z našich řad vzešlo několik potenciálně úspěšných filmařů. To se projevilo úspěšností při přijetí na umělecké školy v oboru a úspěchem v řadě filmových soutěží. Klíčové kompetence : klient získává společenské a sociální kompetence při práci v kolektivu. Učí se formulovat své názory, konfrontovat je s názory druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka LČ ve spolupráci s dalšími pracovníky Studia Lávka a Lužánek Prostorové nároky : 2x týdně 2 hod. ve Studiu. LČ 7 až 10 dní. Další příležitostné akce Pobytové akce, soustředění, společné dílny a happeningy v ČR, Maďarsku, Slovensku. kvalitativní ukazatele: V současnosti je činnost filmového kroužku a klubu vlajkovou lodí z činnosti Studia. Pro klienty zabezpečuje zisk základních kompetencí - orientace ve filmové tvorbě, tvorba

8 - 8 - samotných filmů, účast na soutěžích a přehlídkách. Účast a zájem o letní soustředění hodnotíme jako zpětnovazební ukazatel klientů. Konkrétní formulaci kvalitativního hodnocení pak získáváme ze zpětnovazebních zpráv o klientů. kvantitativní ukazatele: ukazatel kvantity je při tvorbě vlastních tvůrčích projektů vždy sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby filmových kroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině : - organizaci filmové dílny (odborné sebevzdělávání), - -účast ve filmové soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - -prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná projekce). Název projektu: Fotokroužky, fotoporadny Anotace: Práce dětí s fotografií. Zpracovávání klasickou cestou v temné komoře. Práce s digitálním záznamem obrazu a jeho zpracování. Cílová skupina: let, tradiční kroužek (cca 5-7 osob) S léty se vygenerovala skupina příznivců a kamarádů fotografie, kteří se schází v rámci tzv.:fotoporadny. Zde se řeší zejména individuální projekty jednotlivců. Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. V rámci provozu minigalerie bude realizována výstava. Metody práce : Kroužek pracuje obdobnou metodou od r Jde nejen o didaktický přístup při technickém zpracovávání fotografií, ale také o realizaci uměleckých záměrů. Považujeme za úspěch přijetí E.Kyselkové na filmovou VŠ ve Zlíně v oboru umělecké fotografie. Obsah : Vedení kroužku zprostředkovává technické možnosti pro výrobu klasické analogové ČB fotografie a základního zpracovávání digitální fotografie v grafických počítačových programech. Předpokladem je vlastní tvorba účastníků, která je vedená vpřed i možností konfrontace výsledků s kolegy. Výstupy pro klienty: Fotografování přináší přímé výsledky ve formě fotografií. Autor má v ruce výsledek tvůrčího procesu, který může ukázat ostatním. Klíčové kompetence: Mladý člověk formuje své kompetence v sociální oblasti, zejména při diskusi nad vlastními výtvory a konfrontaci s prácí druhých. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : 1x týdně 2 hod. ve Studiu.(temná komora)

9 - 9 - Kvalitativní ukazatele: zvládnutí technologie fotografování z technického pohledu. Hledání a formulování vlastního výrazu. kvantitativní ukazatele: i v tomto případě považujeme ukazatel za sporný, ale četnost zapojení se do společenského života a prezentaci výsledků považujeme za pedagogický úspěch. hodnotící identifikátory: v oblasti tvorby fotokroužků a poraden budeme považovat za úspěch vytvoření podmínek a realizaci akce v každé prezentační rovině: - fotohappening, fotoatelier (odborné sebevzdělávání), - účast v soutěži (kritické srovnání s tvorbou druhých), - prezentace vlastních děl pro širokou veřejnost (veřejná výstava) Název projektu: Hudební kroužky, zkušebna pro začínající kapely, hudební poradna a individuální hra na hudební nástroje Anotace: Pravidelné zkoušky mladých hudebníků, hudební poradna, příprava koncertů. Cílová skupina ( asi 10 prac. skupin) (cca 20 osob do 18 let, 25 osob nad 18) Časový harmonogram: Během školního roku práce průpravná. Vyvrcholením je cyklus koncertů v areálu Studia během června. Metody práce : Podobná činnost probíhá ve studiu Lávka od jeho vzniku (r.2000)a je jedna z jeho hlavních poslání při vzniku studia. Jde o kombinaci projektové výuky při realizaci vlastních uměleckých představ a konkrétní individuální výuky při zvládání hudebnických dovedností. Obsah : Produkce jednotlivých kapel je silně individualizována podle schopností, žánru a vlastní úrovně skladeb. Pedagogické vedení spočívá hlavně v nabídce příležitostí k uplatnění a zveřejnění činnosti. Poskytnutí zpětné vazby a hodnocení dosažených výsledků (viz např. pořádání dalších společných dílen a hudebních přehlídek) Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil, D. Kabelková, J. Zubatá, Nikola Führlingerová pracovníci Studia Lávka Prostorové nároky : 3x týdně 4 hod. ve Studiu Lávka. Kvalitativní ukazatele: Umět jasně a srozumitelně formulovat vlastní názor není jednoduché ani pro dospělého. Umět pochopit souvislosti života kolem a hlavně najít formu, jak se světem kolem komunikovat. Pro mladé lidi je důležité najít zázemí. Podaří-li se vytvořit podmínky takové, aby tvůrce chtěl svůj výtvor prezentovat veřejně, považujeme to za úspěch. Pokud je výsledek motivující k další činnosti, je to projev kvalitních podmínek, které jsme společně dokázali vytvořit.

10 kvantitativní ukazatele: úspěšné veřejné produkce jsou hnacím motorem tvorby mladých hudebníků. Proto je pedagogickým úspěchem, podaří-li se secvičené dílo předvést v co možná největším počtu repríz. hodnotící identifikátory: měřítko úspěšnosti mladých hudebníků je individuálně rozdílné. Každý může mít svůj osobní důvod, proč se hudbě věnovat. Pro Studio Lávka považujeme za úspěch, podaří-li se uspořádat veřejnou přehlídku působících kapel (Festiválek na Lávce), nebo podaří-li se ve studiu zaznamenat původní tvorba některého ze zde působících muzikantů. Název projektu: Kroužek a klub deskových her Anotace: kroužek stolních deskových her sdružuje zájemce o deskové hry, které rozvíjejí schopnosti logiky, tvorby taktických postupů a sledování souvislostí souběžných dějů.. Cílová skupina: děti ve věku od 8 do 14 let Časový harmonogram: Úterý ZŠ Křídlovická (během školního roku) Personální zabezpečení: Mgr.Nikola Führlingerová Výchovně-vzdělávací cíl - naučit základům pravidel a taktiky deskových her - rozvíjet logické a kritické myšlení - umět používat otevřenou komunikaci, spolupracovat - schopnost přijmout vlastní chybu a poučit se z ní - rozvíjet individuální schopnosti a systematičnost - vychovávat k platnému začlenění do společnosti a prevenci sociálně patologických jevů - dodržovat obecně zásady bezpečnosti a hygieny při činnosti - naplňovat smysluplně volný čas Obsah činnosti - zvládnout pravidla her - motivace her a soutěží - práce s herním materiálem - asertivní chování Výstupy - znát pravidla vybraných deskových her - posilování logického a strategického myšlení - začlenění do kolektivu - naučit se prosadit v týmu, zvýšit si sebevědomí - zvýšit si komunikační dovednosti Metody práce - vysvětlování, instruktáž, pozorování, ukázka, vyprávění

11 názorně demonstrační, skupinová výuka, řešení problému, hra, metoda otázek a odpovědí klíčové kompetence - kompetence sociální účastník posuzuje své reálné schopnosti, chápe potřebu efektivní spolupráce mezi členy kroužku, účinně spolupracuje ve skupině, přijímá role v kolektivu, získává pozitivní vztah ke kroužku, podílí se na atmosféře, podílí se na řešení konfliktu, učí se je řešit - kompetence k učení vytváří si kladný postoj ke svým znalostem a vědomostem, získané informace propojuje již s nabytými dovednostmi, dále rozvijí své znalosti - kompetence pracovní dodržuje vymezená pravidla, projevuje smysl pro plnění, učí se potlačit lenost, efektivně využívá teoretických znalostí ve hře, umí posoudit vlastní pokrok, naučí se správně využívat volný čas a překonávat překážky. Název projektu: Westernový jezdecký kroužek Personální zabezpečení: Barbora Hejlová (pedagogicko organizačně kroužek řídí N.Führlingerová) Časový harmonogram: - Probíhá na klubovně 11. PS Vlci, Kroftova 108, Brno Žabovřesky a hlavně v místě jízdárny v Dolní Rožínce během výjezdů. - 1x týdně 1 hodina (teorie) - 1x měsíčně víkendová pobytová akce (praktický výcvik jízdy na koni, péče o koně, Zámecký statek v Dolní Rožínce) - Tábory se jezdeckým programem podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní prázdniny (Zámecký statek v Dolní Rožínce) Výchovně-vzdělávací cíl: - Jízda na koni je velice zdravým sportem, ale i vynikající náplní volného času a především přirozenou vzdělávací a výchovnou aktivitou. Metody práce: - Westernová jízda je v ČR poměrně nová disciplína vycházející z práce honáků při péči o stáda na rozlehlých pastvinách Ameriky. Kovbojské dovednosti se postupně proměnily v ucelený jezdecký styl, ve kterém je kladen důraz na dokonalou spolupráci jezdce i koně, komunikace se zvířetem. - Metody práce: vysvětlování, vyprávění, instruktáž, napodobování, práce s obrazem, hra, experimentování, názorně demonstrační, skupinová výuka, projektová výuka, řešení problémů, ukázky na videu, referáty Výstupy Možnost získání jezdecké licence WRC (western riding club) Rozvoj fyzické a psychické kondice dětí klíčové kompetence: Terapeutické a relaxační hledisko jízdy na koni sociální citlivost při péči o svěřené zvíře a znalost jeho potřeb.

12 Název projektu: Klub orientačního běhu MOIRA Anotace: sportovní oddíl Cílová skupina: děti školního věku Časový harmonogram: kondiční běhy (Studio Lávka slouží jako šatna) Metody práce : Vedení sportovní náplně je řízeno individuálním tréninkovým plánem, vytvořeným sportovním trenérem oddílu. Obsah: Podstatou kondičních běhů je individuální průprava pro tréningový postup určený trenérem. Vypracování individuálních plánů se tradičně věnuje Jan Dittrich. Výstupy pro klienty: společná sportovní činnost se odráží v dosažených sportovních výsledcích při účasti na závodech. Klíčové kompetence: při práci ve sportovním oddíle se rozšiřují hlavní kompetence při zvyšování osobní kondice a zdravotní prevence. Personální zabezpečení : Podle tréninkových plánů konkrétních trenérů KOB MOIRA vedených J.Dittrichem, zabezpečuje organizaci a koordinaci M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka a člen KOB MOIRA Prostorové nároky : 1x týdně šatna ve studiu Lávka Kvalitativní ukazatele: pouhá četnost uskutečněných tréningových běhů není kvalitativním ukazatelem. Za kvalitu dávek a přiměřenost osobních kondičních požadavků je odpovědný trenér v úzké spolupráci s klientem. Rozhodujícím parameterm je přiměřenost. projekty nepravidelné a příležitostné činnosti Název projektu: Nahrávací studio Anotace: Práce klientů s technikou pro audio a videozáznam. Činnost nahrávacího studia pro potřeby mladých muzikantů. Spolupráce se školami při záznamu vystoupení Cílová skupina: let a dospělí (cca 80 osob) Časový harmonogram: Během školního roku realizace asi 20 tvůrčích projektů. Na projektech se podílí spolupracovníci tvůrce a autora projektu. Pedagog Studia Lávka určí podle rozsahu prací způsob realizace. Nejčastěji se bude jednat o několika rázovou pravidelnou činnost podle možností a kapacity studia. Metody práce : Stejně jako při práci se začínajícími hudebníky, podobným způsobem studio pracuje od r Je to hlavní důvod vzniku tohoto zařízení. Komerčně dostupné nahrávací studio je poměrně neobvyklá záležitost a společensky velmi žádaná. Obsah : Činnost studia je nástavbou systematické práce s mladými hudebníky a možnosti realizace individuálních projektů jednotlivých souborů. Jde o získání výsledku (záznamu) dosažené úrovně a jeho kritického zhodnocení.

13 Výstupy pro klienty: dotáhnout formulaci vlastních názorů a dokázat je prezentovat před veřejností, případně vytvořit záznam vlastní produkce. Klíčové kompetence: Hlavní požadovanou kompetencí klientů je zvládnutí hudebního nástroje, jako prostředku sdělení vlastního názoru ve společnosti. Personální zabezpečení : M.Obrátil ped. prac. Studia Lávka Prostorové nároky : Podle možností studia. Průběžně stanovuje ped. pracovník, který společně s autorem projekt realizuje. Kvalitativní ukazatele: Podobně jako při práci se začínajícími kapelami i zde jde o proces hledání. Není znám výsledek procesu, ale jde nám o podporu procesum, na jehož konci je hmatatelný důkaz dosaženého výsledku (vlastní CD). Někdy jde o první krok, někdy to může být poslední krok tímto směrem. Rozhodně je práce na projektu ve studiu důležitým krokem v životě hudebního seskupení. Název projektu: Minigalerie Anotace: Realizace výstav v minigalerii studia, Poradna pro výtvarníky. Cílová skupina: mladí začínající tvůrci v oblasti kresby, malby, fotografie (asi 15 osob let) Časový harmonogram: Realizace asi deseti výstav během školního roku. Metody práce : Nový způsob fungování minigalerie, která byla ve studiu zřízena při jeho vzniku. (r. 2000). Výstavy jsou pořádány ve spolupráci s Galerií Lužánky (kurátor Ondra Navrátil, odd. Výtvarníků CVČ Lidická) Obsah : Nové je fungování galerie a současně i výtvarné poradny. Každý vystavující pravidelně spolupracuje na přípravě dalších výstav svých kolegů. Výstupy pro klienty: prezentace vlastního díla získání zpětné vazby a názory vrstevníků na něj. Klíčové kompetence: rozvoj klíčových kompetencí vidíme v sociální oblasti, umět si nejen zařídit vlastní výstavu, ale také určitým způsobem reflektovat získané poznatky. Personální zabezpečení : O.Navrátil, ped. pracovník vv odd. v CVČ Lidická M.Obrátil, D.Kabelková, N, Fuhrlingerová, J.Zubatá Prostorové nároky : minigalerie Studia Lávka Kvalitativní ukazatele: I zde jde o dosažení určitého viditelného cíle. Mladý tvůrce vytváří něco, co předvádí na veřejnosti, a může reflektovat názory okolí.

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více