ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY ADRESA, KONTAKTY PRÁVNÍ FORMA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka 678, Šluknov tel.: , příspěvková organizace IČO ZŘIZOVATEL Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP Mgr. Eva Hertlová Mgr. Renata Sochorová, Mgr. Lenka Líbalová PLATNOST DOKUMENTU od

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom u jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru je 82%. V dlouhodobém plánu rozvoje školy je zakotvena maximální podpora pro doplňování kvalifikace učitelů vysokoškolským studiem a prioritou je získávání kvalifikovaných učitelů. Stabilizovala se výuka cizích jazyků, problém zůstává ve výuce předmětů výchovného zaměření a částečně i českého jazyka. Sbor tvoří z velké většiny ženy. Výchovní poradci jsou na škole ustanoveni dva, zvlášť pro první a druhý stupeň (VP pro 2. st. s příslušnou kvalifikací). Osvědčila se praxe, že funkci vých. poradců vykonávají zástupci ředitele. Je ustanoven metodik prevence sociálně patologických jevů a kvalifikovaný koordinátor EVVO. Správa počítačové sítě je zajišťována zaměstnancem školy. Vedením školy je dlouhodobě podporováno další vzdělávání pedagogů. Priority jsou stanoveny v dlouhodobém plánu DVPP. Poznatky získané v rámci DVPP si učitelé předávají v předmětových komisích a metodických orgánech. Asistence pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí je zajištěna pedagogickým asistentem a činnost školní družiny dvěma kvalifikovanými vychovatelkami. Ve škole funguje systém péče o začínající učitele. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti, jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím speciální služby. Jsou schopni žáky motivovat a ve velké většině udržet neformální kázeň. Žákům se věnují i po vyučování, mnozí z nich pracují jako vedoucí zájmových kroužků nebo organizují mimoškolní třídní i mezitřídní akce. Ředitelka školy i obě zástupkyně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí. Ve vztahu k zaměstnancům se vedení školy snaží o vytváření motivujícího a zároveň náročného profesionálního prostředí, usiluje o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených. Ve způsobu vedení a v otázkách rozvoje školy se snaží vzhledem k pedagogickému sboru udržovat rovinu otevřeného partnerství

4 2.3 DLOUHODOBÉ PROJEKTY Realizace dlouhodobých projektů a vytváření tradic při pořádání akcí organizovaných školou zvyšuje efektivitu celého výchovně vzdělávacího procesu. Tyto aktivity zvyšují motivaci žáků, zlepšují jejich vztah ke škole, podporují spolupráci žáků a pedagogů. Mnoho činností školy je zaměřeno na zkvalitnění environmentální výchovy. Naše ZŠ je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Aktivně využíváme možností zapojit se do ročních projektů v rámci EVVO finančně podporovaných MŽP. Dále je škola zapojena do různých ekologických aktivit pořádaných jinými subjekty např.: soutěž Recyklohraní (vědomostní a dovednostní soutěž, sběr elektroodpadu, pod záštitou MŠMT) soutěž ve sběru PET lahví (ve spolupráci s MěÚ Šluknov). Škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, je zapojena do akce Školní mléko a do projektu Ovoce do škol. Využíváme příležitostných možností spolupráce vyplývajících z výhodné geografické polohy např.: společné projekty s příhraničními školami využití naučné stezky v SRN spolupráce s hvězdárnou Sohland partnerství v projektech z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám a využívá rozvojových programů MŠMT. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naším hlavním cílem je utvořit pro žáky ve škole prostředí, ve kterém se jim dostane nejen kvalitní vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně budou cítit bezpečně a spokojeně, a kde budou respektovány jejich různorodé vzdělávací potřeby a specifika. Chceme: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání pro praktický život prostřednictvím efektivních vzdělávacích metod. Zajistit a garantovat rovné příležitosti všem žákům školy a současně respektovat individualitu žáků pečovat o talenty, pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků ze sociálně slabého prostředí a žáků cizinců. Motivovat žáky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, vštípit jim zásady tolerance a rasové snášenlivosti. Podporovat osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich - 4 -

5 sebedůvěru a smysl pro úctu a slušnost. Učit žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. Rozvíjet zájmy žáků prostřednictvím zájmových aktivit a tak ovlivňovat smysluplné využití jejich volného času. Prioritně podporovat všemi vzdělávacími aktivitami osvojení klíčových kompetencí žáky. Chápat jako prioritu své vlastní profesionální práce osobní růst a další vzdělávání členů pedagogického sboru. Prosazovat principy týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti, a to i při organizaci řízení školy. Dále rozvíjet silné stránky školy a v co největší možné míře eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 3.2 VÝCHODISKA FAKTORY, KTERÉ MAJÍ VLIV NA KVALITU ŠKOLY Poloha školy ve městě jsme jedinou základní školou. Podpora dlouhodobého plánu rozvoje školy zřizovatelem. Spolupracující pedagogický sbor s neustále se zvyšující kvalifikovaností. Škola navazuje na již vzniklé tradice a rozvíjí partnerskou spolupráci se školami v regionu. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, na péči o ně, na jejich kontrolu a na činnost metodických orgánů a předmětových komisí. Je podporováno další vzdělávání pedagogů. Zajištění vzdělávacího programu je podmíněno ekonomickou situací školy. Škola je od roku 1996 právním subjektem. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Vzdělávací program je cíleně doplňován dalšími školními a třídními aktivitami, výchovně vzdělávacími a kulturními akcemi. Individuální péče pedagogů o žáky talentované a nadané se projevuje zapojením žáků v soutěžích a olympiádách. Plnohodnotně jsou do výuky zapojeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka zájmových kroužků a využití volného času, pestrá činnost školní družiny. Sociální složení žáků, situace v regionu vysoká nezaměstnanost ve městě, složení obyvatelstva velký počet sociálně slabých rodin, početná komunita cizinců Vietnamců. Nárůst závadových jevů u dětí školního věku, prohlubující se společenské rozdíly v dětském kolektivu. Absence školního klubu

6 3.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí. Není to jen záležitost vyučovacích hodin, ale týká se to všech aktivit, které jsou se školou spojeny. Cílem je vytvořit dobrý základ pro vstup žáka do života a jeho uplatnění ve společnosti. KOMPETENCE K UČENÍ Učitel motivuje žáky k učení osobním přístupem, systematickou kontrolou a objektivním hodnocením jejich práce s využitím sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům při zadávání samostatné práce (referátů, problémových úloh) a při doporučování dalších studijních zdrojů vede žáky k samostatnosti a aktivitě a umožňuje jim prožít úspěch při učení volbou vhodných metod práce podněcuje žáky k realizaci jejich vlastních nápadů, podporuje jejich tvořivost a zapojuje je do účasti v různých soutěžích a olympiádách při veškeré činnosti vede žáky ke čtení s porozuměním ke správnému používání odborné terminologie k vyhledávání, třídění a propojování informací, k samostatnému vyvozování závěrů a hledání souvislostí. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Učitel zadává žákům takové úlohy, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce nalezení problému, jeho formulace, hledání a zvolení postupu řešení, vyhodnocení získaných dat podporuje netradiční způsoby řešení, vede žáky k tomu, aby využívali vlastního úsudku a vlastních zkušeností, učí je vyhledávat chyby v řešení a hledat jejich příčiny klade důraz na pečlivý rozbor úloh, plánování postupu řešení, posouzení různých cest vedoucích k výsledku, nácvik odhadu výsledku pro zvýšení motivace využívá v co největší míře problémové úlohy z praktického života zapojuje žáky do různých soutěží a testování, v nichž se využívá netradičních úloh. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Učitel při veškeré činnosti vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek v písemném či ústním projevu či prostřednictvím různých komunikačních či informačních prostředků pravidelně do výuky zařazuje metody, při kterých může žákům vštěpovat dodržování etiky komunikace (věcnost argumentace, formulaci a obhajobu vlastního názoru, naslouchání a respektování odlišných názorů) např. skupinovou práci, diskuzi na zajímavá témata související s probíraným učivem, prezentaci žákovských prací - 6 -

7 vhodně voleným učivem rozšiřuje slovní zásobu žáků, učí je porozumět a slovně interpretovat záznamy informací ve formě různých typů textů, tabulek, diagramů, schémat, grafů, map, atp. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Učitel pravidelně zařazuje do výuky skupinovou práci a další metody práce, při nichž jsou žáci vedeni ke spoluvytváření pravidel v týmu a k jejich následnému respektování, ke vzájemné pomoci, k přijímání různých rolí ve skupině, navozuje situace vedoucí k pocitu zodpovědnosti žáků za společnou práci, za upevňování dobrých mezilidských vztahů a vedoucí k posílení sebedůvěry žáků. KOMPETENCE OBČANSKÉ Učitel vede žáky ke spoluvytváření pravidel chování ve třídě vede žáky ke třídění odpadů, k ochraně přírody poznáváním kulturního a historického dědictví vede žáky k jeho ochraně poznáváním kultury jiných národů vede žáky k respektování národnostních, náboženských a kulturních rozdílů vede žáky k uvědomování si svých práv, ale i povinností ve škole i mimo ni vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. KOMPETENCE PRACOVNÍ Učitel častým zařazováním praktických činností vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při plánování práce, volbě správných pracovních postupů, volbě vhodných materiálů a nástrojů důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování úkolu vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté dovednosti užívat v dalších činnostech vede žáky ke zhodnocení pracovní činnosti nejen z hlediska kvality ale i ochrany zdraví a životního prostředí umožňuje žákům získat co nejvíce informací potřebných k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření (doplnění výuky různými exkurzemi, vhodnými mimoškolními aktivitami) vede žáky k řádné přípravě pracovního prostoru a udržování pořádku, dodržování hygienických pravidel práce

8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola zajišťuje také vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žáků talentovaných s mimořádným nadáním. Žáci jsou individuálně integrováni v rámci běžných tříd. Při práci s těmito žáky škola využívá asistenta pedagoga a úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). U individuálně integrovaných žáků je na základě odborného posudku poradenského pracoviště vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Na jeho sestavování a následné realizaci se podílí výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Speciálně pedagogickou péči zajišťují proškolení pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Jejich činnost koordinuje výchovný poradce. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Individuální speciálně pedagogická péče probíhá zpravidla v odborných učebnách či na pracovišti k tomu určeném. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům, kteří ve svých hodinách využívají vhodné metody a organizační postupy výuky vhodné pro tyto žáky. Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů v této oblasti. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola využívá možnost zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák, který má tělesné, zrakové, sluchové či mentální postižení, trpí autismem, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a chování, nebo má kombinované postižení, je zařazen do školy rozhodnutím ředitele po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského či speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce se zákonnými zástupci žáka atp.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště žáka atp.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči žák je. žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování (SVPU) Nejpočetnější skupinou žáků se zdravotním postižením na naší škole jsou právě tito žáci. Běžně jsou ve třídách integrováni žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, ADHD a dalšími nebo i kombinovanými specifickými poruchami. V této oblasti zejména: přizpůsobujeme podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám vyhledáváme žáky s příznaky těchto poruch tvoříme individuální vzdělávací plány vedeme ambulantní nápravy specifických poruch podporujeme vzdělávání pedagogů v této problematice spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků vytváříme pozitivní a vstřícné školní prostředí

9 Diagnostika Již od první třídy je věnována velká pozornost žákům s možnými SVPU. Při podezření na možnost výskytu poruchy u žáka jsou kontaktováni jeho zákonní zástupci a ve spolupráci s třídním učitelem se přizpůsobují podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám, jsou realizována různá podpůrná opatření. Pokud potíže přetrvávají, je navrženo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ambulantní náprava Náprava probíhá přímo ve škole, před nebo po vyučování. Je určena žákům u. Vedou ji učitelé, kteří absolvovali kurz nápravy specifických poruch učení nebo studium speciální pedagogiky popř. asistent pedagoga. Vyučující pracují se žáky individuálně, jednu až dvě hodiny týdně. Při nápravě je využíváno speciálních kompenzačních pomůcek, pracovních sešitů, speciálních textů. Je využíváno také počítačových učeben, které jsou vybaveny vhodnými výukovými programy pro tyto žáky. Individuální vzdělávací plán Pro každého integrovaného žáka je na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, učitel ambulantní nápravy, výchovný poradce, vyučující dalších předmětů do nichž se porucha nejvíce promítá. Při zpracování plánu jsou respektována doporučení pedagogickopsychologické poradny. Následně je plán projednán se zákonnými zástupci žáka a se žákem samotným, poté je předložen pověřenému pracovníkovi pedagogickopsychologické poradny k potvrzení. Každé čtvrtletí je plán vyhodnocován a dle potřeby průběžně upravován (opět po projednání se zákonnými zástupci). Zpravidla ve třetím čtvrtletí bývá plnění individuálního plánu konzultováno i se školským poradenským zařízením. Vzdělávání pedagogů Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti, zejména účast na kurzech nápravy specifických poruch učení. Dále umožňuje pedagogům studium speciální pedagogiky při zaměstnání (ať již jako získání nebo rozšíření kvalifikace). Pozitivní prostředí Škola respektuje specifické problémy těchto žáků, stanovuje jim jasné a dosažitelné cíle i kritéria jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na pozitivní motivaci, je podporována vzájemná spolupráce žáků. další žáci se zdravotním postižením Škola již má zkušenosti s integrací zrakově, sluchově i tělesně postižených žáků. Hlavní budova školy je upravena bezbariérově. Integrace těchto žáků je velmi specifická a dochází k ní až po důkladném zvážení personálních, materiálních a prostorových podmínek školy. Je nutná velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáka a zároveň s odborným speciálně pedagogickým pracovištěm, v jehož péči žák je. Je třeba také respektovat doporučení odborných lékařů, kteří specifikují individuální požadavky při vzdělávání tohoto žáka. Individuální vzdělávací plán musí být vypracován velmi podrobně, je nutné ho průběžně vyhodnocovat a upravovat, ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Velmi důležité je zapojení žáka do školního kolektivu, je nutno seznámit spolužáky se zdravotním handicapem žáka a z toho vyplývajícími důsledky. Tam, kde to lze, využít vzájemné pomoci spolužáků, posilovat jejich sociální a personální kompetence

10 b) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří trpí zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami, které vedou k poruchám učení a chování. V případě potřeby v důsledku nějakého zdravotního omezení, na základě doporučení lékaře a žádosti zákonného zástupce, je možné žáka uvolnit z některých předmětů (zejména je toho využíváno u tělesné výchovy). Žáci dlouhodobě nemocní se mohou bez problémů zařadit zpět do třídního kolektivu, jsou jim dle potřeby poskytovány individuální konzultace. Třídní učitel koordinuje bezproblémové navrácení tohoto žáka zpět do výuky, informuje ostatní vyučující o individuálních potřebách žáka, zajistí dostatečný časový prostor pro rekonvalescenci a doplnění učiva. Ve všech případech je důležitá spolupráce všech pedagogů, jejich dobrá informovanost o problémech konkrétního žáka, zajištění spolupráce se zákonnými zástupci žáka i určení podílu samotného žáka na vlastním vzdělávání. c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, odbourání sociálních bariér. Zároveň je třeba umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Ve škole se pravidelně vzdělávají žáci vietnamské, příležitostně i jiné národnosti. V případě potřeby (zejména při nedostatečné znalosti českého jazyka) pro tyto žáky vypracováváme tzv. individuální integrační plán. Využíváme specifických učebnic a pomůcek i pomoci pedagogického asistenta. Pokud to provozní podmínky školy umožňují, poskytujeme těmto žákům individuální či skupinovou výuku nad rámec povinné výuky formou doučování či výuky nepovinného předmětu. Snažíme se vytvořit pro tyto žáky příznivé klima. Mnoho žáků školy pochází také ze sociálně velmi slabých rodin. Zde využíváme úzké spolupráce se sociálním odborem městského úřadu zejména při zajišťování spolupráce rodiny se školou, vybavení žáků školními potřebami. Vyučující se snaží ve spolupráci s asistentem pedagoga pomoci žákům překonat sociální bariéry, motivovat žáka i jeho rodinu k dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků odpovídajících předpokladům žáka. d) žáci vzdělávající se podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Na základě doporučení školského poradenského zařízení jsou žáci s lehkým mentálním postižením integrováni a vzděláváni podle přílohy ŠVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která je součástí tohoto ŠVP ZV (viz kap. 7). e) péče o talentované a mimořádně nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Varianty vzdělávání nadaných žáků: urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, včasný přechod na navazující školy, možnost přeskočení jedné nebo několika tříd

11 obohacování běžné výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky přeskupování žáků v rámci školy využívá se zejména při sestavování jazykových skupin, zařazování žáků do volitelných předmětů, skupiny žáků v rámci projektové výuky kombinace těchto postupů. Žáci mimořádně nadaní mohou mít na základě stanoviska školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Talentovaným žákům se dostává individuálního přístupu ve výuce, svůj talent mohou rozvíjet i v pestrých mimoškolních aktivitách nabízených školou. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Těmto žákům vyučující zadávají náročnější samostatné práce, podporují a motivují je k účasti v různých soutěžích a olympiádách rozvíjejících jejich nadání. Talent žáků rozvíjejí také podporou jejich účasti v různých projektech. Pokud je v u více jazykových skupin než tříd, pak výuka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Také výuka informatiky a informační gramotnosti zpravidla probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně informačních dovedností. V některých předmětech je součástí ŠVP rozšiřující učivo, které je realizováno právě podle individuálních schopností žáků. 3.4 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a některé okruhy průřezových témat jsou posíleny formou projektů. Zařazení průřezových témat je vždy součástí charakteristiky daného vyučovacího předmětu. Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci průřezová témata. Dle aktuální situace lze do výuky zařadit i průřezová témata, která nejsou v těchto přehledech uvedena. Podrobné začlenění jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je uvedeno v následujících tabulkách. Tabulka č. 1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tabulka č. 2 Výchova demokratického občana (VDO) Tabulka č. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Tabulka č. 4 Multikulturní výchova (MKV) Tabulka č. 5 Environmentální výchova (EV) Tabulka č. 6 Mediální výchova (MV) Začlenění průřezových témat do projektů je uvedeno v záznamech o projektu

12 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 1 OSV Název tematického okruhu OSV Rozvoj schopností poznávání M, Pč, Čj, Vv M, Pč, Vv, Čj M, Čj, Tv, Vv, Pč Pč, Čj, Hv, M, Inf, Tv Hv, Pč, Inf, Čj, Tv, M Vv, Hv Rov Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv, Rov, Ig Tv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv, Tv Prv, Tv M, Tv Tv Rov Psychohygiena Tv, Čj, Hv Tv, Prv, Čj Tv, Prv, Čj Hv, M Tv Tv Tv, Rov Tv Kreativita Pč,Vv, Čj Pč, Tv, Vv, Čj Pč, Tv, M, Vv, Čj M, Hv, Vv, Čj, Tv Pč, Vv, Čj, Tv, M Vv Vv Vv, Hv Vv, Hv Poznávání lidí Čj, Prv M Hv Tv, Vv, Rov Tv Tv, Nj Tv, Nj Mezilidské vztahy Prv Prv Prv Vl, Př, Čj, M Vl, Př Tv, Čj, Rov Tv, Čj, Pč Tv, Nj Tv, Nj Komunikace Čj, Tv Čj Čj, Tv, Aj Čj, Hv, M, Aj Čj, Aj Tv, Čj, Aj, Rov Tv, Aj, Čj, Vv Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Kooperace a kompetence Tv Tv Tv Tv Př, Tv, M Tv Tv, Vv Tv, Ig, Nj Tv, Ig, Nj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Prv Vl, Př, M Vl, Př, M Tv, Rov Tv, Rov Tv, Rov, Ig Tv, Rov, Ig Inf Hv, Inf Rov, Inf Rov, Inf Rov, Ig D, Rov, Ig

13 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA tabulka č. 2 VDO Název tematického okruhu VDO Občanská společnost a škola Prv Vl, Vv, Př, Pč, Čj, Hv Vv, Pč, Př, Čj, Hv Rov Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v pol. životě Principy dem. jako formy vlády a způsobu rozhodování Čj, Hv, Vl Čj, Hv Rov Rov D, Rov D, Rov Rov D Rov D Rov D, Rov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH tabulka č. 3 VMEGS Název tematického okruhu MGS Evropa a svět nás zajímají Hv Čj, Hv, Vl, Př Aj Aj Aj, Z, Nj Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Inf Čj, Hv, Vl, Inf Z, Nj Rov, Nj, Z Jsme Evropané Vl, Př Čj, Hv, Vl Z Rov, D, Z

14 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA tabulka č. 4 MKV Název tematického okruhu MKV Kulturní diferenciace Prv, Hv Hv, Pč Hv, Vl Hv Aj, Rov Aj Aj, Nj, Vv Aj, Nj Lidské vztahy Čj Čj, Vv Čj, Vv Čj, Hv, Tv, Vl, Vv, Pč, Př Čj, Vl, Tv, Vv, Pč, Př Čj, Rov Vv Etnický původ Čj, Hv Čj, Hv, Vl Rov Z Multikulturalita Čj, Prv Čj Hv Z Hv, Z Nj Čj, Z, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Rov Rov Z, Rov Rov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 5 EV Název tem. okruhu EV Ekosystémy Čj, Hv, Vv Prv, Čj, Hv,Vv Př, Čj, Hv Př, Čj, M Př Př, D Základní podmínky života Prv, Pč Př, Čj Čj Př Př Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Prv Prv Vl, Čj, Hv Vl, Př, Čj Pč, Př, Z Pč Ch, Pč Př, Ch, Pč, Z, Rov Vztah člověka k prostředí Prv Prv, Pč, Vv Pč, Vv, Prv Vl, Pč, Čj, Vv, Př, M Př, Pč, Čj Vv, M Z, Př Z, Př Př, Z Př, Z, Rov

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 6 MV Název tematického okruhu MV Kritické čtení a vnímání med. sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Čj, Inf Čj, Inf Inf Rov Čj Hv Čj Čj Čj Čj Inf Čj Stavba med. sdělení Čj Čj Čj Vnímání autora med. sdělení Vl Vl, Př Rov Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv, Čj Hv, Čj, Inf Čj D, Čj Tvorba mediálních sdělení Čj, Př Čj, Př Inf Čj, Ig ČJ, Ig Vv Práce v realizačním týmu Čj Čj Čj Čj Čj Čj, D

16 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hodiny celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

17 4.2 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hod. celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Informační gramotnost Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Celkem

18 4.3 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí (viz tabulky učebních plánů). Předmět Rodinná a občanská výchova zahrnuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství a vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace je tvořena třemi hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a jednou hodinou z disponibilní časové dotace, neboť v tomto předmětu jsou realizovány i některé okruhy průřezových témat OSV, VMEGS, MKV, VDO. Předmět Informační gramotnost zahrnuje části vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce. Časová dotace je tvořena jednou hodinou ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a třemi disponibilními hodinami, neboť v tomto předmětu jsou realizována i témata rozvíjející informační, finanční i čtenářskou gramotnost a zároveň některé okruhy průřezových témat OSV, VDO, MV. Jako Další cizí jazyk je zařazen jazyk německý od 8. u. Devátý v roce 2013/2014 má povinný Další cizí jazyk nahrazený povinně volitelnými předměty, jejichž aktuální nabídka je přílohou tohoto ŠVP (viz kap. 7). Způsob začlenění projektových dnů Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je uveden v příloze ŠVP ZV (viz kap. 7). Projektové dny jsou zakomponovány do ročních plánů práce školy tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpána disponibilní časová dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpovědní určení vyučující. 4.4 POUŽITÉ ZKRATKY ADHD hyperkinetická porucha DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků EV environmentální výchova EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta IVP individuální vzdělávací plán IZO identifikační znak organizace MKV multikulturní výchova MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV mediální výchova MŽP ministerstvo životního prostředí OSV osobnostní a sociální výchova PPP pedagogicko-psychologická poradna PT průřezové téma RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání SPC speciálně-pedagogické centrum SRN Spolková republika Německo SVPU specifické vývojové poruchy učení ŠVP ZV školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VDO výchova demokratického občana VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VP výchovný poradce

19 4.5 NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Názvy vyučovacích předmětů na 1. stupni Zkratky vyuč. předmětů Názvy vyučovacích předmětů na 2. stupni Zkratky vyuč. předmětů Český jazyk Čj Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Anglický jazyk Aj Matematika M Německý jazyk Nj Informatika Inf Matematika M Prvouka Prv Informatika Inf Přírodověda Přv Informační gramotnost Ig Vlastivěda Vl Fyzika F Hudební výchova Hv Chemie Ch Výtvarná výchova Vv Zeměpis Z Tělesná výchova Tv Přírodopis Př Pracovní činnosti Pč Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Vv Tv Rov D Pč

20 5. ODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními školského zákona. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně školní řád, jehož nedílnou součástí je klasifikační řád, který schvaluje školská rada. Prospěch žáků je klasifikován v jednotlivých předmětech známkou, v prvním pololetí škola vydává žákovi výpis z vysvědčení. Žáci, kteří jsou integrováni, mohou být po dohodě se zák. zástupci hodnoceni slovně, a to ze všech nebo jen některých předmětů. Způsob hodnocení je zakotven v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Při klasifikaci žáků cizinců se postupuje v souladu s plánem integrace, kde je individuálně stanoven způsob klasifikace českého jazyka a předmětů, ve kterých je žák cizinec díky jazykovým obtížím hendikepován. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. i II. stupně na vysvědčení je vyjádřeno v jednotlivých vyučovacích předmětech známkou. Hodnocení žáků probíhá průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků motivace prostřednictvím známek ve prospěch posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením. Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný specifikovanými pro hodnocené období. Průběžné hodnocení žáka Dvakrát ročně, vždy v závěru čtvrtletí je žákům předáno celkové hodnocení. Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení V prvním pololetí školního roku obdrží žák výpis z vysvědčení. Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení platí obecně pro všechny vyučovací předměty. Podrobná kritéria hodnocení v konkrétních vyučovacích předmětech tvoří učitelé v předmětových komisích a metodických orgánech

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více