ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY ADRESA, KONTAKTY PRÁVNÍ FORMA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka 678, Šluknov tel.: , příspěvková organizace IČO ZŘIZOVATEL Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP Mgr. Eva Hertlová Mgr. Renata Sochorová, Mgr. Lenka Líbalová PLATNOST DOKUMENTU od

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom u jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru je 82%. V dlouhodobém plánu rozvoje školy je zakotvena maximální podpora pro doplňování kvalifikace učitelů vysokoškolským studiem a prioritou je získávání kvalifikovaných učitelů. Stabilizovala se výuka cizích jazyků, problém zůstává ve výuce předmětů výchovného zaměření a částečně i českého jazyka. Sbor tvoří z velké většiny ženy. Výchovní poradci jsou na škole ustanoveni dva, zvlášť pro první a druhý stupeň (VP pro 2. st. s příslušnou kvalifikací). Osvědčila se praxe, že funkci vých. poradců vykonávají zástupci ředitele. Je ustanoven metodik prevence sociálně patologických jevů a kvalifikovaný koordinátor EVVO. Správa počítačové sítě je zajišťována zaměstnancem školy. Vedením školy je dlouhodobě podporováno další vzdělávání pedagogů. Priority jsou stanoveny v dlouhodobém plánu DVPP. Poznatky získané v rámci DVPP si učitelé předávají v předmětových komisích a metodických orgánech. Asistence pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí je zajištěna pedagogickým asistentem a činnost školní družiny dvěma kvalifikovanými vychovatelkami. Ve škole funguje systém péče o začínající učitele. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti, jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím speciální služby. Jsou schopni žáky motivovat a ve velké většině udržet neformální kázeň. Žákům se věnují i po vyučování, mnozí z nich pracují jako vedoucí zájmových kroužků nebo organizují mimoškolní třídní i mezitřídní akce. Ředitelka školy i obě zástupkyně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí. Ve vztahu k zaměstnancům se vedení školy snaží o vytváření motivujícího a zároveň náročného profesionálního prostředí, usiluje o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených. Ve způsobu vedení a v otázkách rozvoje školy se snaží vzhledem k pedagogickému sboru udržovat rovinu otevřeného partnerství

4 2.3 DLOUHODOBÉ PROJEKTY Realizace dlouhodobých projektů a vytváření tradic při pořádání akcí organizovaných školou zvyšuje efektivitu celého výchovně vzdělávacího procesu. Tyto aktivity zvyšují motivaci žáků, zlepšují jejich vztah ke škole, podporují spolupráci žáků a pedagogů. Mnoho činností školy je zaměřeno na zkvalitnění environmentální výchovy. Naše ZŠ je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Aktivně využíváme možností zapojit se do ročních projektů v rámci EVVO finančně podporovaných MŽP. Dále je škola zapojena do různých ekologických aktivit pořádaných jinými subjekty např.: soutěž Recyklohraní (vědomostní a dovednostní soutěž, sběr elektroodpadu, pod záštitou MŠMT) soutěž ve sběru PET lahví (ve spolupráci s MěÚ Šluknov). Škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, je zapojena do akce Školní mléko a do projektu Ovoce do škol. Využíváme příležitostných možností spolupráce vyplývajících z výhodné geografické polohy např.: společné projekty s příhraničními školami využití naučné stezky v SRN spolupráce s hvězdárnou Sohland partnerství v projektech z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám a využívá rozvojových programů MŠMT. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naším hlavním cílem je utvořit pro žáky ve škole prostředí, ve kterém se jim dostane nejen kvalitní vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně budou cítit bezpečně a spokojeně, a kde budou respektovány jejich různorodé vzdělávací potřeby a specifika. Chceme: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání pro praktický život prostřednictvím efektivních vzdělávacích metod. Zajistit a garantovat rovné příležitosti všem žákům školy a současně respektovat individualitu žáků pečovat o talenty, pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků ze sociálně slabého prostředí a žáků cizinců. Motivovat žáky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, vštípit jim zásady tolerance a rasové snášenlivosti. Podporovat osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich - 4 -

5 sebedůvěru a smysl pro úctu a slušnost. Učit žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. Rozvíjet zájmy žáků prostřednictvím zájmových aktivit a tak ovlivňovat smysluplné využití jejich volného času. Prioritně podporovat všemi vzdělávacími aktivitami osvojení klíčových kompetencí žáky. Chápat jako prioritu své vlastní profesionální práce osobní růst a další vzdělávání členů pedagogického sboru. Prosazovat principy týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti, a to i při organizaci řízení školy. Dále rozvíjet silné stránky školy a v co největší možné míře eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 3.2 VÝCHODISKA FAKTORY, KTERÉ MAJÍ VLIV NA KVALITU ŠKOLY Poloha školy ve městě jsme jedinou základní školou. Podpora dlouhodobého plánu rozvoje školy zřizovatelem. Spolupracující pedagogický sbor s neustále se zvyšující kvalifikovaností. Škola navazuje na již vzniklé tradice a rozvíjí partnerskou spolupráci se školami v regionu. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, na péči o ně, na jejich kontrolu a na činnost metodických orgánů a předmětových komisí. Je podporováno další vzdělávání pedagogů. Zajištění vzdělávacího programu je podmíněno ekonomickou situací školy. Škola je od roku 1996 právním subjektem. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Vzdělávací program je cíleně doplňován dalšími školními a třídními aktivitami, výchovně vzdělávacími a kulturními akcemi. Individuální péče pedagogů o žáky talentované a nadané se projevuje zapojením žáků v soutěžích a olympiádách. Plnohodnotně jsou do výuky zapojeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka zájmových kroužků a využití volného času, pestrá činnost školní družiny. Sociální složení žáků, situace v regionu vysoká nezaměstnanost ve městě, složení obyvatelstva velký počet sociálně slabých rodin, početná komunita cizinců Vietnamců. Nárůst závadových jevů u dětí školního věku, prohlubující se společenské rozdíly v dětském kolektivu. Absence školního klubu

6 3.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí. Není to jen záležitost vyučovacích hodin, ale týká se to všech aktivit, které jsou se školou spojeny. Cílem je vytvořit dobrý základ pro vstup žáka do života a jeho uplatnění ve společnosti. KOMPETENCE K UČENÍ Učitel motivuje žáky k učení osobním přístupem, systematickou kontrolou a objektivním hodnocením jejich práce s využitím sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům při zadávání samostatné práce (referátů, problémových úloh) a při doporučování dalších studijních zdrojů vede žáky k samostatnosti a aktivitě a umožňuje jim prožít úspěch při učení volbou vhodných metod práce podněcuje žáky k realizaci jejich vlastních nápadů, podporuje jejich tvořivost a zapojuje je do účasti v různých soutěžích a olympiádách při veškeré činnosti vede žáky ke čtení s porozuměním ke správnému používání odborné terminologie k vyhledávání, třídění a propojování informací, k samostatnému vyvozování závěrů a hledání souvislostí. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Učitel zadává žákům takové úlohy, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce nalezení problému, jeho formulace, hledání a zvolení postupu řešení, vyhodnocení získaných dat podporuje netradiční způsoby řešení, vede žáky k tomu, aby využívali vlastního úsudku a vlastních zkušeností, učí je vyhledávat chyby v řešení a hledat jejich příčiny klade důraz na pečlivý rozbor úloh, plánování postupu řešení, posouzení různých cest vedoucích k výsledku, nácvik odhadu výsledku pro zvýšení motivace využívá v co největší míře problémové úlohy z praktického života zapojuje žáky do různých soutěží a testování, v nichž se využívá netradičních úloh. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Učitel při veškeré činnosti vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek v písemném či ústním projevu či prostřednictvím různých komunikačních či informačních prostředků pravidelně do výuky zařazuje metody, při kterých může žákům vštěpovat dodržování etiky komunikace (věcnost argumentace, formulaci a obhajobu vlastního názoru, naslouchání a respektování odlišných názorů) např. skupinovou práci, diskuzi na zajímavá témata související s probíraným učivem, prezentaci žákovských prací - 6 -

7 vhodně voleným učivem rozšiřuje slovní zásobu žáků, učí je porozumět a slovně interpretovat záznamy informací ve formě různých typů textů, tabulek, diagramů, schémat, grafů, map, atp. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Učitel pravidelně zařazuje do výuky skupinovou práci a další metody práce, při nichž jsou žáci vedeni ke spoluvytváření pravidel v týmu a k jejich následnému respektování, ke vzájemné pomoci, k přijímání různých rolí ve skupině, navozuje situace vedoucí k pocitu zodpovědnosti žáků za společnou práci, za upevňování dobrých mezilidských vztahů a vedoucí k posílení sebedůvěry žáků. KOMPETENCE OBČANSKÉ Učitel vede žáky ke spoluvytváření pravidel chování ve třídě vede žáky ke třídění odpadů, k ochraně přírody poznáváním kulturního a historického dědictví vede žáky k jeho ochraně poznáváním kultury jiných národů vede žáky k respektování národnostních, náboženských a kulturních rozdílů vede žáky k uvědomování si svých práv, ale i povinností ve škole i mimo ni vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. KOMPETENCE PRACOVNÍ Učitel častým zařazováním praktických činností vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při plánování práce, volbě správných pracovních postupů, volbě vhodných materiálů a nástrojů důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování úkolu vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté dovednosti užívat v dalších činnostech vede žáky ke zhodnocení pracovní činnosti nejen z hlediska kvality ale i ochrany zdraví a životního prostředí umožňuje žákům získat co nejvíce informací potřebných k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření (doplnění výuky různými exkurzemi, vhodnými mimoškolními aktivitami) vede žáky k řádné přípravě pracovního prostoru a udržování pořádku, dodržování hygienických pravidel práce

8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola zajišťuje také vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žáků talentovaných s mimořádným nadáním. Žáci jsou individuálně integrováni v rámci běžných tříd. Při práci s těmito žáky škola využívá asistenta pedagoga a úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). U individuálně integrovaných žáků je na základě odborného posudku poradenského pracoviště vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Na jeho sestavování a následné realizaci se podílí výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Speciálně pedagogickou péči zajišťují proškolení pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Jejich činnost koordinuje výchovný poradce. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Individuální speciálně pedagogická péče probíhá zpravidla v odborných učebnách či na pracovišti k tomu určeném. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům, kteří ve svých hodinách využívají vhodné metody a organizační postupy výuky vhodné pro tyto žáky. Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů v této oblasti. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola využívá možnost zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák, který má tělesné, zrakové, sluchové či mentální postižení, trpí autismem, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a chování, nebo má kombinované postižení, je zařazen do školy rozhodnutím ředitele po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského či speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce se zákonnými zástupci žáka atp.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště žáka atp.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči žák je. žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování (SVPU) Nejpočetnější skupinou žáků se zdravotním postižením na naší škole jsou právě tito žáci. Běžně jsou ve třídách integrováni žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, ADHD a dalšími nebo i kombinovanými specifickými poruchami. V této oblasti zejména: přizpůsobujeme podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám vyhledáváme žáky s příznaky těchto poruch tvoříme individuální vzdělávací plány vedeme ambulantní nápravy specifických poruch podporujeme vzdělávání pedagogů v této problematice spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků vytváříme pozitivní a vstřícné školní prostředí

9 Diagnostika Již od první třídy je věnována velká pozornost žákům s možnými SVPU. Při podezření na možnost výskytu poruchy u žáka jsou kontaktováni jeho zákonní zástupci a ve spolupráci s třídním učitelem se přizpůsobují podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám, jsou realizována různá podpůrná opatření. Pokud potíže přetrvávají, je navrženo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ambulantní náprava Náprava probíhá přímo ve škole, před nebo po vyučování. Je určena žákům u. Vedou ji učitelé, kteří absolvovali kurz nápravy specifických poruch učení nebo studium speciální pedagogiky popř. asistent pedagoga. Vyučující pracují se žáky individuálně, jednu až dvě hodiny týdně. Při nápravě je využíváno speciálních kompenzačních pomůcek, pracovních sešitů, speciálních textů. Je využíváno také počítačových učeben, které jsou vybaveny vhodnými výukovými programy pro tyto žáky. Individuální vzdělávací plán Pro každého integrovaného žáka je na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, učitel ambulantní nápravy, výchovný poradce, vyučující dalších předmětů do nichž se porucha nejvíce promítá. Při zpracování plánu jsou respektována doporučení pedagogickopsychologické poradny. Následně je plán projednán se zákonnými zástupci žáka a se žákem samotným, poté je předložen pověřenému pracovníkovi pedagogickopsychologické poradny k potvrzení. Každé čtvrtletí je plán vyhodnocován a dle potřeby průběžně upravován (opět po projednání se zákonnými zástupci). Zpravidla ve třetím čtvrtletí bývá plnění individuálního plánu konzultováno i se školským poradenským zařízením. Vzdělávání pedagogů Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti, zejména účast na kurzech nápravy specifických poruch učení. Dále umožňuje pedagogům studium speciální pedagogiky při zaměstnání (ať již jako získání nebo rozšíření kvalifikace). Pozitivní prostředí Škola respektuje specifické problémy těchto žáků, stanovuje jim jasné a dosažitelné cíle i kritéria jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na pozitivní motivaci, je podporována vzájemná spolupráce žáků. další žáci se zdravotním postižením Škola již má zkušenosti s integrací zrakově, sluchově i tělesně postižených žáků. Hlavní budova školy je upravena bezbariérově. Integrace těchto žáků je velmi specifická a dochází k ní až po důkladném zvážení personálních, materiálních a prostorových podmínek školy. Je nutná velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáka a zároveň s odborným speciálně pedagogickým pracovištěm, v jehož péči žák je. Je třeba také respektovat doporučení odborných lékařů, kteří specifikují individuální požadavky při vzdělávání tohoto žáka. Individuální vzdělávací plán musí být vypracován velmi podrobně, je nutné ho průběžně vyhodnocovat a upravovat, ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Velmi důležité je zapojení žáka do školního kolektivu, je nutno seznámit spolužáky se zdravotním handicapem žáka a z toho vyplývajícími důsledky. Tam, kde to lze, využít vzájemné pomoci spolužáků, posilovat jejich sociální a personální kompetence

10 b) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří trpí zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami, které vedou k poruchám učení a chování. V případě potřeby v důsledku nějakého zdravotního omezení, na základě doporučení lékaře a žádosti zákonného zástupce, je možné žáka uvolnit z některých předmětů (zejména je toho využíváno u tělesné výchovy). Žáci dlouhodobě nemocní se mohou bez problémů zařadit zpět do třídního kolektivu, jsou jim dle potřeby poskytovány individuální konzultace. Třídní učitel koordinuje bezproblémové navrácení tohoto žáka zpět do výuky, informuje ostatní vyučující o individuálních potřebách žáka, zajistí dostatečný časový prostor pro rekonvalescenci a doplnění učiva. Ve všech případech je důležitá spolupráce všech pedagogů, jejich dobrá informovanost o problémech konkrétního žáka, zajištění spolupráce se zákonnými zástupci žáka i určení podílu samotného žáka na vlastním vzdělávání. c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, odbourání sociálních bariér. Zároveň je třeba umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Ve škole se pravidelně vzdělávají žáci vietnamské, příležitostně i jiné národnosti. V případě potřeby (zejména při nedostatečné znalosti českého jazyka) pro tyto žáky vypracováváme tzv. individuální integrační plán. Využíváme specifických učebnic a pomůcek i pomoci pedagogického asistenta. Pokud to provozní podmínky školy umožňují, poskytujeme těmto žákům individuální či skupinovou výuku nad rámec povinné výuky formou doučování či výuky nepovinného předmětu. Snažíme se vytvořit pro tyto žáky příznivé klima. Mnoho žáků školy pochází také ze sociálně velmi slabých rodin. Zde využíváme úzké spolupráce se sociálním odborem městského úřadu zejména při zajišťování spolupráce rodiny se školou, vybavení žáků školními potřebami. Vyučující se snaží ve spolupráci s asistentem pedagoga pomoci žákům překonat sociální bariéry, motivovat žáka i jeho rodinu k dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků odpovídajících předpokladům žáka. d) žáci vzdělávající se podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Na základě doporučení školského poradenského zařízení jsou žáci s lehkým mentálním postižením integrováni a vzděláváni podle přílohy ŠVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která je součástí tohoto ŠVP ZV (viz kap. 7). e) péče o talentované a mimořádně nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Varianty vzdělávání nadaných žáků: urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, včasný přechod na navazující školy, možnost přeskočení jedné nebo několika tříd

11 obohacování běžné výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky přeskupování žáků v rámci školy využívá se zejména při sestavování jazykových skupin, zařazování žáků do volitelných předmětů, skupiny žáků v rámci projektové výuky kombinace těchto postupů. Žáci mimořádně nadaní mohou mít na základě stanoviska školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Talentovaným žákům se dostává individuálního přístupu ve výuce, svůj talent mohou rozvíjet i v pestrých mimoškolních aktivitách nabízených školou. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Těmto žákům vyučující zadávají náročnější samostatné práce, podporují a motivují je k účasti v různých soutěžích a olympiádách rozvíjejících jejich nadání. Talent žáků rozvíjejí také podporou jejich účasti v různých projektech. Pokud je v u více jazykových skupin než tříd, pak výuka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Také výuka informatiky a informační gramotnosti zpravidla probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně informačních dovedností. V některých předmětech je součástí ŠVP rozšiřující učivo, které je realizováno právě podle individuálních schopností žáků. 3.4 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a některé okruhy průřezových témat jsou posíleny formou projektů. Zařazení průřezových témat je vždy součástí charakteristiky daného vyučovacího předmětu. Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci průřezová témata. Dle aktuální situace lze do výuky zařadit i průřezová témata, která nejsou v těchto přehledech uvedena. Podrobné začlenění jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je uvedeno v následujících tabulkách. Tabulka č. 1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tabulka č. 2 Výchova demokratického občana (VDO) Tabulka č. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Tabulka č. 4 Multikulturní výchova (MKV) Tabulka č. 5 Environmentální výchova (EV) Tabulka č. 6 Mediální výchova (MV) Začlenění průřezových témat do projektů je uvedeno v záznamech o projektu

12 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 1 OSV Název tematického okruhu OSV Rozvoj schopností poznávání M, Pč, Čj, Vv M, Pč, Vv, Čj M, Čj, Tv, Vv, Pč Pč, Čj, Hv, M, Inf, Tv Hv, Pč, Inf, Čj, Tv, M Vv, Hv Rov Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv, Rov, Ig Tv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv, Tv Prv, Tv M, Tv Tv Rov Psychohygiena Tv, Čj, Hv Tv, Prv, Čj Tv, Prv, Čj Hv, M Tv Tv Tv, Rov Tv Kreativita Pč,Vv, Čj Pč, Tv, Vv, Čj Pč, Tv, M, Vv, Čj M, Hv, Vv, Čj, Tv Pč, Vv, Čj, Tv, M Vv Vv Vv, Hv Vv, Hv Poznávání lidí Čj, Prv M Hv Tv, Vv, Rov Tv Tv, Nj Tv, Nj Mezilidské vztahy Prv Prv Prv Vl, Př, Čj, M Vl, Př Tv, Čj, Rov Tv, Čj, Pč Tv, Nj Tv, Nj Komunikace Čj, Tv Čj Čj, Tv, Aj Čj, Hv, M, Aj Čj, Aj Tv, Čj, Aj, Rov Tv, Aj, Čj, Vv Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Kooperace a kompetence Tv Tv Tv Tv Př, Tv, M Tv Tv, Vv Tv, Ig, Nj Tv, Ig, Nj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Prv Vl, Př, M Vl, Př, M Tv, Rov Tv, Rov Tv, Rov, Ig Tv, Rov, Ig Inf Hv, Inf Rov, Inf Rov, Inf Rov, Ig D, Rov, Ig

13 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA tabulka č. 2 VDO Název tematického okruhu VDO Občanská společnost a škola Prv Vl, Vv, Př, Pč, Čj, Hv Vv, Pč, Př, Čj, Hv Rov Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v pol. životě Principy dem. jako formy vlády a způsobu rozhodování Čj, Hv, Vl Čj, Hv Rov Rov D, Rov D, Rov Rov D Rov D Rov D, Rov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH tabulka č. 3 VMEGS Název tematického okruhu MGS Evropa a svět nás zajímají Hv Čj, Hv, Vl, Př Aj Aj Aj, Z, Nj Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Inf Čj, Hv, Vl, Inf Z, Nj Rov, Nj, Z Jsme Evropané Vl, Př Čj, Hv, Vl Z Rov, D, Z

14 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA tabulka č. 4 MKV Název tematického okruhu MKV Kulturní diferenciace Prv, Hv Hv, Pč Hv, Vl Hv Aj, Rov Aj Aj, Nj, Vv Aj, Nj Lidské vztahy Čj Čj, Vv Čj, Vv Čj, Hv, Tv, Vl, Vv, Pč, Př Čj, Vl, Tv, Vv, Pč, Př Čj, Rov Vv Etnický původ Čj, Hv Čj, Hv, Vl Rov Z Multikulturalita Čj, Prv Čj Hv Z Hv, Z Nj Čj, Z, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Rov Rov Z, Rov Rov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 5 EV Název tem. okruhu EV Ekosystémy Čj, Hv, Vv Prv, Čj, Hv,Vv Př, Čj, Hv Př, Čj, M Př Př, D Základní podmínky života Prv, Pč Př, Čj Čj Př Př Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Prv Prv Vl, Čj, Hv Vl, Př, Čj Pč, Př, Z Pč Ch, Pč Př, Ch, Pč, Z, Rov Vztah člověka k prostředí Prv Prv, Pč, Vv Pč, Vv, Prv Vl, Pč, Čj, Vv, Př, M Př, Pč, Čj Vv, M Z, Př Z, Př Př, Z Př, Z, Rov

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 6 MV Název tematického okruhu MV Kritické čtení a vnímání med. sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Čj, Inf Čj, Inf Inf Rov Čj Hv Čj Čj Čj Čj Inf Čj Stavba med. sdělení Čj Čj Čj Vnímání autora med. sdělení Vl Vl, Př Rov Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv, Čj Hv, Čj, Inf Čj D, Čj Tvorba mediálních sdělení Čj, Př Čj, Př Inf Čj, Ig ČJ, Ig Vv Práce v realizačním týmu Čj Čj Čj Čj Čj Čj, D

16 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hodiny celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

17 4.2 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hod. celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Informační gramotnost Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Celkem

18 4.3 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí (viz tabulky učebních plánů). Předmět Rodinná a občanská výchova zahrnuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství a vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace je tvořena třemi hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a jednou hodinou z disponibilní časové dotace, neboť v tomto předmětu jsou realizovány i některé okruhy průřezových témat OSV, VMEGS, MKV, VDO. Předmět Informační gramotnost zahrnuje části vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce. Časová dotace je tvořena jednou hodinou ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a třemi disponibilními hodinami, neboť v tomto předmětu jsou realizována i témata rozvíjející informační, finanční i čtenářskou gramotnost a zároveň některé okruhy průřezových témat OSV, VDO, MV. Jako Další cizí jazyk je zařazen jazyk německý od 8. u. Devátý v roce 2013/2014 má povinný Další cizí jazyk nahrazený povinně volitelnými předměty, jejichž aktuální nabídka je přílohou tohoto ŠVP (viz kap. 7). Způsob začlenění projektových dnů Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je uveden v příloze ŠVP ZV (viz kap. 7). Projektové dny jsou zakomponovány do ročních plánů práce školy tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpána disponibilní časová dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpovědní určení vyučující. 4.4 POUŽITÉ ZKRATKY ADHD hyperkinetická porucha DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků EV environmentální výchova EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta IVP individuální vzdělávací plán IZO identifikační znak organizace MKV multikulturní výchova MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV mediální výchova MŽP ministerstvo životního prostředí OSV osobnostní a sociální výchova PPP pedagogicko-psychologická poradna PT průřezové téma RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání SPC speciálně-pedagogické centrum SRN Spolková republika Německo SVPU specifické vývojové poruchy učení ŠVP ZV školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VDO výchova demokratického občana VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VP výchovný poradce

19 4.5 NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Názvy vyučovacích předmětů na 1. stupni Zkratky vyuč. předmětů Názvy vyučovacích předmětů na 2. stupni Zkratky vyuč. předmětů Český jazyk Čj Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Anglický jazyk Aj Matematika M Německý jazyk Nj Informatika Inf Matematika M Prvouka Prv Informatika Inf Přírodověda Přv Informační gramotnost Ig Vlastivěda Vl Fyzika F Hudební výchova Hv Chemie Ch Výtvarná výchova Vv Zeměpis Z Tělesná výchova Tv Přírodopis Př Pracovní činnosti Pč Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Vv Tv Rov D Pč

20 5. ODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními školského zákona. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně školní řád, jehož nedílnou součástí je klasifikační řád, který schvaluje školská rada. Prospěch žáků je klasifikován v jednotlivých předmětech známkou, v prvním pololetí škola vydává žákovi výpis z vysvědčení. Žáci, kteří jsou integrováni, mohou být po dohodě se zák. zástupci hodnoceni slovně, a to ze všech nebo jen některých předmětů. Způsob hodnocení je zakotven v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Při klasifikaci žáků cizinců se postupuje v souladu s plánem integrace, kde je individuálně stanoven způsob klasifikace českého jazyka a předmětů, ve kterých je žák cizinec díky jazykovým obtížím hendikepován. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. i II. stupně na vysvědčení je vyjádřeno v jednotlivých vyučovacích předmětech známkou. Hodnocení žáků probíhá průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků motivace prostřednictvím známek ve prospěch posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením. Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný specifikovanými pro hodnocené období. Průběžné hodnocení žáka Dvakrát ročně, vždy v závěru čtvrtletí je žákům předáno celkové hodnocení. Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení V prvním pololetí školního roku obdrží žák výpis z vysvědčení. Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení platí obecně pro všechny vyučovací předměty. Podrobná kritéria hodnocení v konkrétních vyučovacích předmětech tvoří učitelé v předmětových komisích a metodických orgánech

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP č.2 ŠVP: Barevné vzdělávání školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: 11.ZŠ Plzeň, Baarova 31 Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Holá Účinnost dokumentu: od 1.9.2016 Dodatek k

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavla

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Od hraní k vědění Škola: Základní škola Žarošice, okres Hodonín Ředitel školy: Mgr. Ing. Tibor Zmrzlík Koordinátor ŠVP ZV:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Pátá verze, schválená školskou radou dne: 30. 8. 2016 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy 1.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice

Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice Opatření ředitelky školy, kterým se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola Základní školy a Mateřské školy Tatenice ze dne 26. 8. 2016 (1) Ředitelka školy vydává toto opatření

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více