ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY ADRESA, KONTAKTY PRÁVNÍ FORMA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín T. G. Masaryka 678, Šluknov tel.: , příspěvková organizace IČO ZŘIZOVATEL Město Šluknov, nám. Míru 1, Šluknov, tel.: ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP Mgr. Eva Hertlová Mgr. Renata Sochorová, Mgr. Lenka Líbalová PLATNOST DOKUMENTU od

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Škola sdružuje: ZÁKLADNÍ ŠKOLU IZO kapacita 610 žáků ŠKOLNÍ DRUŽINU IZO kapacita 70 žáků ŠKOLNÍ JÍDELNU IZO kapacita 400 stravovaných ŠKOLNÍ KLUB IZO kapacita 200 žáků Jedná se o plně organizovanou základní školu se dvěma pracovišti. Hlavní budova se nachází v ul. T. G. Masaryka a sdružuje část tříd prvního stupně a druhý stupeň, v budově v ul. Žižkova se nacházejí zbylé třídy prvního stupně a školní družina. V jednom u jsou 2 3 třídy. Ke škole patří školní jídelna, která je v samostatné budově. Součástí školy, dosud neprovozovanou, je školní klub. 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Odborná a pedagogická způsobilost učitelského sboru je 82%. V dlouhodobém plánu rozvoje školy je zakotvena maximální podpora pro doplňování kvalifikace učitelů vysokoškolským studiem a prioritou je získávání kvalifikovaných učitelů. Stabilizovala se výuka cizích jazyků, problém zůstává ve výuce předmětů výchovného zaměření a částečně i českého jazyka. Sbor tvoří z velké většiny ženy. Výchovní poradci jsou na škole ustanoveni dva, zvlášť pro první a druhý stupeň (VP pro 2. st. s příslušnou kvalifikací). Osvědčila se praxe, že funkci vých. poradců vykonávají zástupci ředitele. Je ustanoven metodik prevence sociálně patologických jevů a kvalifikovaný koordinátor EVVO. Správa počítačové sítě je zajišťována zaměstnancem školy. Vedením školy je dlouhodobě podporováno další vzdělávání pedagogů. Priority jsou stanoveny v dlouhodobém plánu DVPP. Poznatky získané v rámci DVPP si učitelé předávají v předmětových komisích a metodických orgánech. Asistence pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí je zajištěna pedagogickým asistentem a činnost školní družiny dvěma kvalifikovanými vychovatelkami. Ve škole funguje systém péče o začínající učitele. Pedagogičtí pracovníci mají potřebné profesní dovednosti, jsou komunikativní ve směru k žákům, jejich rodičům, ostatním pedagogům a odborníkům zajišťujícím speciální služby. Jsou schopni žáky motivovat a ve velké většině udržet neformální kázeň. Žákům se věnují i po vyučování, mnozí z nich pracují jako vedoucí zájmových kroužků nebo organizují mimoškolní třídní i mezitřídní akce. Ředitelka školy i obě zástupkyně splňují kvalifikační předpoklady pro výkon svých funkcí. Ve vztahu k zaměstnancům se vedení školy snaží o vytváření motivujícího a zároveň náročného profesionálního prostředí, usiluje o neustálý odborný a profesní růst svůj i svých podřízených. Ve způsobu vedení a v otázkách rozvoje školy se snaží vzhledem k pedagogickému sboru udržovat rovinu otevřeného partnerství

4 2.3 DLOUHODOBÉ PROJEKTY Realizace dlouhodobých projektů a vytváření tradic při pořádání akcí organizovaných školou zvyšuje efektivitu celého výchovně vzdělávacího procesu. Tyto aktivity zvyšují motivaci žáků, zlepšují jejich vztah ke škole, podporují spolupráci žáků a pedagogů. Mnoho činností školy je zaměřeno na zkvalitnění environmentální výchovy. Naše ZŠ je členem sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou M.R.K.E.V. (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Aktivně využíváme možností zapojit se do ročních projektů v rámci EVVO finančně podporovaných MŽP. Dále je škola zapojena do různých ekologických aktivit pořádaných jinými subjekty např.: soutěž Recyklohraní (vědomostní a dovednostní soutěž, sběr elektroodpadu, pod záštitou MŠMT) soutěž ve sběru PET lahví (ve spolupráci s MěÚ Šluknov). Škola je partnerskou školou nakladatelství Fraus, je zapojena do akce Školní mléko a do projektu Ovoce do škol. Využíváme příležitostných možností spolupráce vyplývajících z výhodné geografické polohy např.: společné projekty s příhraničními školami využití naučné stezky v SRN spolupráce s hvězdárnou Sohland partnerství v projektech z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám a využívá rozvojových programů MŠMT. 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naším hlavním cílem je utvořit pro žáky ve škole prostředí, ve kterém se jim dostane nejen kvalitní vzdělávací a výchovné péče, ale kde se současně budou cítit bezpečně a spokojeně, a kde budou respektovány jejich různorodé vzdělávací potřeby a specifika. Chceme: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání pro praktický život prostřednictvím efektivních vzdělávacích metod. Zajistit a garantovat rovné příležitosti všem žákům školy a současně respektovat individualitu žáků pečovat o talenty, pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků ze sociálně slabého prostředí a žáků cizinců. Motivovat žáky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, vštípit jim zásady tolerance a rasové snášenlivosti. Podporovat osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich - 4 -

5 sebedůvěru a smysl pro úctu a slušnost. Učit žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí. Rozvíjet zájmy žáků prostřednictvím zájmových aktivit a tak ovlivňovat smysluplné využití jejich volného času. Prioritně podporovat všemi vzdělávacími aktivitami osvojení klíčových kompetencí žáky. Chápat jako prioritu své vlastní profesionální práce osobní růst a další vzdělávání členů pedagogického sboru. Prosazovat principy týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti, a to i při organizaci řízení školy. Dále rozvíjet silné stránky školy a v co největší možné míře eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky. 3.2 VÝCHODISKA FAKTORY, KTERÉ MAJÍ VLIV NA KVALITU ŠKOLY Poloha školy ve městě jsme jedinou základní školou. Podpora dlouhodobého plánu rozvoje školy zřizovatelem. Spolupracující pedagogický sbor s neustále se zvyšující kvalifikovaností. Škola navazuje na již vzniklé tradice a rozvíjí partnerskou spolupráci se školami v regionu. Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, na péči o ně, na jejich kontrolu a na činnost metodických orgánů a předmětových komisí. Je podporováno další vzdělávání pedagogů. Zajištění vzdělávacího programu je podmíněno ekonomickou situací školy. Škola je od roku 1996 právním subjektem. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami. Vzdělávací program je cíleně doplňován dalšími školními a třídními aktivitami, výchovně vzdělávacími a kulturními akcemi. Individuální péče pedagogů o žáky talentované a nadané se projevuje zapojením žáků v soutěžích a olympiádách. Plnohodnotně jsou do výuky zapojeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nabídka zájmových kroužků a využití volného času, pestrá činnost školní družiny. Sociální složení žáků, situace v regionu vysoká nezaměstnanost ve městě, složení obyvatelstva velký počet sociálně slabých rodin, početná komunita cizinců Vietnamců. Nárůst závadových jevů u dětí školního věku, prohlubující se společenské rozdíly v dětském kolektivu. Absence školního klubu

6 3.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí. Není to jen záležitost vyučovacích hodin, ale týká se to všech aktivit, které jsou se školou spojeny. Cílem je vytvořit dobrý základ pro vstup žáka do života a jeho uplatnění ve společnosti. KOMPETENCE K UČENÍ Učitel motivuje žáky k učení osobním přístupem, systematickou kontrolou a objektivním hodnocením jejich práce s využitím sebehodnocení žáků individuálním přístupem k žákům při zadávání samostatné práce (referátů, problémových úloh) a při doporučování dalších studijních zdrojů vede žáky k samostatnosti a aktivitě a umožňuje jim prožít úspěch při učení volbou vhodných metod práce podněcuje žáky k realizaci jejich vlastních nápadů, podporuje jejich tvořivost a zapojuje je do účasti v různých soutěžích a olympiádách při veškeré činnosti vede žáky ke čtení s porozuměním ke správnému používání odborné terminologie k vyhledávání, třídění a propojování informací, k samostatnému vyvozování závěrů a hledání souvislostí. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Učitel zadává žákům takové úlohy, při kterých se žáci učí využívat základní postupy badatelské práce nalezení problému, jeho formulace, hledání a zvolení postupu řešení, vyhodnocení získaných dat podporuje netradiční způsoby řešení, vede žáky k tomu, aby využívali vlastního úsudku a vlastních zkušeností, učí je vyhledávat chyby v řešení a hledat jejich příčiny klade důraz na pečlivý rozbor úloh, plánování postupu řešení, posouzení různých cest vedoucích k výsledku, nácvik odhadu výsledku pro zvýšení motivace využívá v co největší míře problémové úlohy z praktického života zapojuje žáky do různých soutěží a testování, v nichž se využívá netradičních úloh. KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Učitel při veškeré činnosti vede žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli i ostatními dospělými vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému vyjadřování svých myšlenek v písemném či ústním projevu či prostřednictvím různých komunikačních či informačních prostředků pravidelně do výuky zařazuje metody, při kterých může žákům vštěpovat dodržování etiky komunikace (věcnost argumentace, formulaci a obhajobu vlastního názoru, naslouchání a respektování odlišných názorů) např. skupinovou práci, diskuzi na zajímavá témata související s probíraným učivem, prezentaci žákovských prací - 6 -

7 vhodně voleným učivem rozšiřuje slovní zásobu žáků, učí je porozumět a slovně interpretovat záznamy informací ve formě různých typů textů, tabulek, diagramů, schémat, grafů, map, atp. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Učitel pravidelně zařazuje do výuky skupinovou práci a další metody práce, při nichž jsou žáci vedeni ke spoluvytváření pravidel v týmu a k jejich následnému respektování, ke vzájemné pomoci, k přijímání různých rolí ve skupině, navozuje situace vedoucí k pocitu zodpovědnosti žáků za společnou práci, za upevňování dobrých mezilidských vztahů a vedoucí k posílení sebedůvěry žáků. KOMPETENCE OBČANSKÉ Učitel vede žáky ke spoluvytváření pravidel chování ve třídě vede žáky ke třídění odpadů, k ochraně přírody poznáváním kulturního a historického dědictví vede žáky k jeho ochraně poznáváním kultury jiných národů vede žáky k respektování národnostních, náboženských a kulturních rozdílů vede žáky k uvědomování si svých práv, ale i povinností ve škole i mimo ni vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích a v situacích ohrožujících život a zdraví člověka. KOMPETENCE PRACOVNÍ Učitel častým zařazováním praktických činností vede žáky k dodržování a upevňování bezpečného chování při plánování práce, volbě správných pracovních postupů, volbě vhodných materiálů a nástrojů důsledným hodnocením přípravy, průběhu a zpracování úkolu vede žáky k získávání návyků systematické a pečlivé práce a schopnosti nabyté dovednosti užívat v dalších činnostech vede žáky ke zhodnocení pracovní činnosti nejen z hlediska kvality ale i ochrany zdraví a životního prostředí umožňuje žákům získat co nejvíce informací potřebných k rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření (doplnění výuky různými exkurzemi, vhodnými mimoškolními aktivitami) vede žáky k řádné přípravě pracovního prostoru a udržování pořádku, dodržování hygienických pravidel práce

8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola zajišťuje také vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním a žáků talentovaných s mimořádným nadáním. Žáci jsou individuálně integrováni v rámci běžných tříd. Při práci s těmito žáky škola využívá asistenta pedagoga a úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (SPC, PPP). U individuálně integrovaných žáků je na základě odborného posudku poradenského pracoviště vypracován individuální vzdělávací plán (IVP). Na jeho sestavování a následné realizaci se podílí výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Speciálně pedagogickou péči zajišťují proškolení pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Jejich činnost koordinuje výchovný poradce. Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s poradenským pracovištěm. Individuální speciálně pedagogická péče probíhá zpravidla v odborných učebnách či na pracovišti k tomu určeném. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy. Výchovný poradce podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům, kteří ve svých hodinách využívají vhodné metody a organizační postupy výuky vhodné pro tyto žáky. Vedení školy podporuje vzdělávání pedagogů v této oblasti. U žáků s potřebou individuální asistence ve výuce škola využívá možnost zajištění pedagogického asistenta, který spolupracuje s třídním učitelem a dalšími vyučujícími při naplňování IVP. a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením Žák, který má tělesné, zrakové, sluchové či mentální postižení, trpí autismem, vadami řeči, vývojovými poruchami učení a chování, nebo má kombinované postižení, je zařazen do školy rozhodnutím ředitele po dohodě se zákonnými zástupci žáka na základě lékařského či speciálně-pedagogického vyšetření a s přihlédnutím k možnostem školy (architektonické řešení, asistent, počet žáků ve třídě, zkušenosti a vzdělání učitelského sboru, zabezpečení kompenzačními či edukačními pomůckami, odborná podpora, spolupráce se zákonnými zástupci žáka atp.) i místním specifikům (dopravní obslužnost, dostupnost zdravotně sociální péče, vzdálenost jiné školy od bydliště žáka atp.). Nezbytná je úzká spolupráce s odborným pracovištěm, v jehož péči žák je. žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování (SVPU) Nejpočetnější skupinou žáků se zdravotním postižením na naší škole jsou právě tito žáci. Běžně jsou ve třídách integrováni žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, ADHD a dalšími nebo i kombinovanými specifickými poruchami. V této oblasti zejména: přizpůsobujeme podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám vyhledáváme žáky s příznaky těchto poruch tvoříme individuální vzdělávací plány vedeme ambulantní nápravy specifických poruch podporujeme vzdělávání pedagogů v této problematice spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků vytváříme pozitivní a vstřícné školní prostředí

9 Diagnostika Již od první třídy je věnována velká pozornost žákům s možnými SVPU. Při podezření na možnost výskytu poruchy u žáka jsou kontaktováni jeho zákonní zástupci a ve spolupráci s třídním učitelem se přizpůsobují podmínky výuky žáků jejich individuálním potřebám, jsou realizována různá podpůrná opatření. Pokud potíže přetrvávají, je navrženo vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ambulantní náprava Náprava probíhá přímo ve škole, před nebo po vyučování. Je určena žákům u. Vedou ji učitelé, kteří absolvovali kurz nápravy specifických poruch učení nebo studium speciální pedagogiky popř. asistent pedagoga. Vyučující pracují se žáky individuálně, jednu až dvě hodiny týdně. Při nápravě je využíváno speciálních kompenzačních pomůcek, pracovních sešitů, speciálních textů. Je využíváno také počítačových učeben, které jsou vybaveny vhodnými výukovými programy pro tyto žáky. Individuální vzdělávací plán Pro každého integrovaného žáka je na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Na jeho tvorbě se podílí třídní učitel, učitel ambulantní nápravy, výchovný poradce, vyučující dalších předmětů do nichž se porucha nejvíce promítá. Při zpracování plánu jsou respektována doporučení pedagogickopsychologické poradny. Následně je plán projednán se zákonnými zástupci žáka a se žákem samotným, poté je předložen pověřenému pracovníkovi pedagogickopsychologické poradny k potvrzení. Každé čtvrtletí je plán vyhodnocován a dle potřeby průběžně upravován (opět po projednání se zákonnými zástupci). Zpravidla ve třetím čtvrtletí bývá plnění individuálního plánu konzultováno i se školským poradenským zařízením. Vzdělávání pedagogů Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů v této oblasti, zejména účast na kurzech nápravy specifických poruch učení. Dále umožňuje pedagogům studium speciální pedagogiky při zaměstnání (ať již jako získání nebo rozšíření kvalifikace). Pozitivní prostředí Škola respektuje specifické problémy těchto žáků, stanovuje jim jasné a dosažitelné cíle i kritéria jejich hodnocení. Velký důraz je kladen na pozitivní motivaci, je podporována vzájemná spolupráce žáků. další žáci se zdravotním postižením Škola již má zkušenosti s integrací zrakově, sluchově i tělesně postižených žáků. Hlavní budova školy je upravena bezbariérově. Integrace těchto žáků je velmi specifická a dochází k ní až po důkladném zvážení personálních, materiálních a prostorových podmínek školy. Je nutná velmi úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáka a zároveň s odborným speciálně pedagogickým pracovištěm, v jehož péči žák je. Je třeba také respektovat doporučení odborných lékařů, kteří specifikují individuální požadavky při vzdělávání tohoto žáka. Individuální vzdělávací plán musí být vypracován velmi podrobně, je nutné ho průběžně vyhodnocovat a upravovat, ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. Velmi důležité je zapojení žáka do školního kolektivu, je nutno seznámit spolužáky se zdravotním handicapem žáka a z toho vyplývajícími důsledky. Tam, kde to lze, využít vzájemné pomoci spolužáků, posilovat jejich sociální a personální kompetence

10 b) vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří trpí zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami, které vedou k poruchám učení a chování. V případě potřeby v důsledku nějakého zdravotního omezení, na základě doporučení lékaře a žádosti zákonného zástupce, je možné žáka uvolnit z některých předmětů (zejména je toho využíváno u tělesné výchovy). Žáci dlouhodobě nemocní se mohou bez problémů zařadit zpět do třídního kolektivu, jsou jim dle potřeby poskytovány individuální konzultace. Třídní učitel koordinuje bezproblémové navrácení tohoto žáka zpět do výuky, informuje ostatní vyučující o individuálních potřebách žáka, zajistí dostatečný časový prostor pro rekonvalescenci a doplnění učiva. Ve všech případech je důležitá spolupráce všech pedagogů, jejich dobrá informovanost o problémech konkrétního žáka, zajištění spolupráce se zákonnými zástupci žáka i určení podílu samotného žáka na vlastním vzdělávání. c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně či jazykově odlišného. Při práci s těmito dětmi je třeba věnovat pozornost osvojení českého jazyka, seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, odbourání sociálních bariér. Zároveň je třeba umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich původního prostředí. Ve škole se pravidelně vzdělávají žáci vietnamské, příležitostně i jiné národnosti. V případě potřeby (zejména při nedostatečné znalosti českého jazyka) pro tyto žáky vypracováváme tzv. individuální integrační plán. Využíváme specifických učebnic a pomůcek i pomoci pedagogického asistenta. Pokud to provozní podmínky školy umožňují, poskytujeme těmto žákům individuální či skupinovou výuku nad rámec povinné výuky formou doučování či výuky nepovinného předmětu. Snažíme se vytvořit pro tyto žáky příznivé klima. Mnoho žáků školy pochází také ze sociálně velmi slabých rodin. Zde využíváme úzké spolupráce se sociálním odborem městského úřadu zejména při zajišťování spolupráce rodiny se školou, vybavení žáků školními potřebami. Vyučující se snaží ve spolupráci s asistentem pedagoga pomoci žákům překonat sociální bariéry, motivovat žáka i jeho rodinu k dosažení co nejlepších vzdělávacích výsledků odpovídajících předpokladům žáka. d) žáci vzdělávající se podle přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Na základě doporučení školského poradenského zařízení jsou žáci s lehkým mentálním postižením integrováni a vzděláváni podle přílohy ŠVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, která je součástí tohoto ŠVP ZV (viz kap. 7). e) péče o talentované a mimořádně nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Varianty vzdělávání nadaných žáků: urychlování (akcelerace) rychlé vzdělávání v základní škole, včasný přechod na navazující školy, možnost přeskočení jedné nebo několika tříd

11 obohacování běžné výuky rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší náročnost výuky přeskupování žáků v rámci školy využívá se zejména při sestavování jazykových skupin, zařazování žáků do volitelných předmětů, skupiny žáků v rámci projektové výuky kombinace těchto postupů. Žáci mimořádně nadaní mohou mít na základě stanoviska školského poradenského zařízení a na základě žádosti zákonného zástupce vypracován individuální vzdělávací plán. Talentovaným žákům se dostává individuálního přístupu ve výuce, svůj talent mohou rozvíjet i v pestrých mimoškolních aktivitách nabízených školou. V rámci výuky je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání žáka. Těmto žákům vyučující zadávají náročnější samostatné práce, podporují a motivují je k účasti v různých soutěžích a olympiádách rozvíjejících jejich nadání. Talent žáků rozvíjejí také podporou jejich účasti v různých projektech. Pokud je v u více jazykových skupin než tříd, pak výuka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně jazykových dovedností žáků. Také výuka informatiky a informační gramotnosti zpravidla probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovně informačních dovedností. V některých předmětech je součástí ŠVP rozšiřující učivo, které je realizováno právě podle individuálních schopností žáků. 3.4 ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata daná RVP ZV jsou realizována formou začlenění do vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů a některé okruhy průřezových témat jsou posíleny formou projektů. Zařazení průřezových témat je vždy součástí charakteristiky daného vyučovacího předmětu. Odkazy na realizaci průřezových témat v jednotlivých ročnících jsou rovněž uvedeny ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů ve sloupci průřezová témata. Dle aktuální situace lze do výuky zařadit i průřezová témata, která nejsou v těchto přehledech uvedena. Podrobné začlenění jednotlivých tematických okruhů průřezových témat je uvedeno v následujících tabulkách. Tabulka č. 1 Osobnostní a sociální výchova (OSV) Tabulka č. 2 Výchova demokratického občana (VDO) Tabulka č. 3 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Tabulka č. 4 Multikulturní výchova (MKV) Tabulka č. 5 Environmentální výchova (EV) Tabulka č. 6 Mediální výchova (MV) Začlenění průřezových témat do projektů je uvedeno v záznamech o projektu

12 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 1 OSV Název tematického okruhu OSV Rozvoj schopností poznávání M, Pč, Čj, Vv M, Pč, Vv, Čj M, Čj, Tv, Vv, Pč Pč, Čj, Hv, M, Inf, Tv Hv, Pč, Inf, Čj, Tv, M Vv, Hv Rov Sebepoznání a sebepojetí Prv Prv Prv Čj Čj Tv Tv Tv, Rov, Ig Tv Seberegulace a sebeorganizace Prv Prv, Tv Prv, Tv M, Tv Tv Rov Psychohygiena Tv, Čj, Hv Tv, Prv, Čj Tv, Prv, Čj Hv, M Tv Tv Tv, Rov Tv Kreativita Pč,Vv, Čj Pč, Tv, Vv, Čj Pč, Tv, M, Vv, Čj M, Hv, Vv, Čj, Tv Pč, Vv, Čj, Tv, M Vv Vv Vv, Hv Vv, Hv Poznávání lidí Čj, Prv M Hv Tv, Vv, Rov Tv Tv, Nj Tv, Nj Mezilidské vztahy Prv Prv Prv Vl, Př, Čj, M Vl, Př Tv, Čj, Rov Tv, Čj, Pč Tv, Nj Tv, Nj Komunikace Čj, Tv Čj Čj, Tv, Aj Čj, Hv, M, Aj Čj, Aj Tv, Čj, Aj, Rov Tv, Aj, Čj, Vv Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Tv, Aj, Čj, Vv, Ig, Nj Kooperace a kompetence Tv Tv Tv Tv Př, Tv, M Tv Tv, Vv Tv, Ig, Nj Tv, Ig, Nj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Prv Vl, Př, M Vl, Př, M Tv, Rov Tv, Rov Tv, Rov, Ig Tv, Rov, Ig Inf Hv, Inf Rov, Inf Rov, Inf Rov, Ig D, Rov, Ig

13 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA tabulka č. 2 VDO Název tematického okruhu VDO Občanská společnost a škola Prv Vl, Vv, Př, Pč, Čj, Hv Vv, Pč, Př, Čj, Hv Rov Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v pol. životě Principy dem. jako formy vlády a způsobu rozhodování Čj, Hv, Vl Čj, Hv Rov Rov D, Rov D, Rov Rov D Rov D Rov D, Rov VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH tabulka č. 3 VMEGS Název tematického okruhu MGS Evropa a svět nás zajímají Hv Čj, Hv, Vl, Př Aj Aj Aj, Z, Nj Aj, Nj, Z Objevujeme Evropu a svět Inf Čj, Hv, Vl, Inf Z, Nj Rov, Nj, Z Jsme Evropané Vl, Př Čj, Hv, Vl Z Rov, D, Z

14 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA tabulka č. 4 MKV Název tematického okruhu MKV Kulturní diferenciace Prv, Hv Hv, Pč Hv, Vl Hv Aj, Rov Aj Aj, Nj, Vv Aj, Nj Lidské vztahy Čj Čj, Vv Čj, Vv Čj, Hv, Tv, Vl, Vv, Pč, Př Čj, Vl, Tv, Vv, Pč, Př Čj, Rov Vv Etnický původ Čj, Hv Čj, Hv, Vl Rov Z Multikulturalita Čj, Prv Čj Hv Z Hv, Z Nj Čj, Z, Nj Princip sociálního smíru a solidarity Rov Rov Z, Rov Rov ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 5 EV Název tem. okruhu EV Ekosystémy Čj, Hv, Vv Prv, Čj, Hv,Vv Př, Čj, Hv Př, Čj, M Př Př, D Základní podmínky života Prv, Pč Př, Čj Čj Př Př Lidské aktivity a problémy živ. prostředí Prv Prv Vl, Čj, Hv Vl, Př, Čj Pč, Př, Z Pč Ch, Pč Př, Ch, Pč, Z, Rov Vztah člověka k prostředí Prv Prv, Pč, Vv Pč, Vv, Prv Vl, Pč, Čj, Vv, Př, M Př, Pč, Čj Vv, M Z, Př Z, Př Př, Z Př, Z, Rov

15 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA tabulka č. 6 MV Název tematického okruhu MV Kritické čtení a vnímání med. sdělení Interpretace vztahu med. sdělení a reality Čj, Inf Čj, Inf Inf Rov Čj Hv Čj Čj Čj Čj Inf Čj Stavba med. sdělení Čj Čj Čj Vnímání autora med. sdělení Vl Vl, Př Rov Čj Čj Fungování a vliv médií ve společnosti Hv, Čj Hv, Čj, Inf Čj D, Čj Tvorba mediálních sdělení Čj, Př Čj, Př Inf Čj, Ig ČJ, Ig Vv Práce v realizačním týmu Čj Čj Čj Čj Čj Čj, D

16 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hodiny celkem Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Celkem

17 4.2 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ Vyučovací předměty dotace dispon. hod. celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Informační gramotnost Fyzika Chemie Zeměpis Přírodopis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Celkem

18 4.3 POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Disponibilní časová dotace je využita k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí (viz tabulky učebních plánů). Předmět Rodinná a občanská výchova zahrnuje část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova k občanství a vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Časová dotace je tvořena třemi hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, dvěma hodinami ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a jednou hodinou z disponibilní časové dotace, neboť v tomto předmětu jsou realizovány i některé okruhy průřezových témat OSV, VMEGS, MKV, VDO. Předmět Informační gramotnost zahrnuje části vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce. Časová dotace je tvořena jednou hodinou ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie a třemi disponibilními hodinami, neboť v tomto předmětu jsou realizována i témata rozvíjející informační, finanční i čtenářskou gramotnost a zároveň některé okruhy průřezových témat OSV, VDO, MV. Jako Další cizí jazyk je zařazen jazyk německý od 8. u. Devátý v roce 2013/2014 má povinný Další cizí jazyk nahrazený povinně volitelnými předměty, jejichž aktuální nabídka je přílohou tohoto ŠVP (viz kap. 7). Způsob začlenění projektových dnů Jednou ze vzdělávacích forem vhodných pro osvojení klíčových kompetencí žáky jsou projektové dny. Jejich celkový přehled je uveden v příloze ŠVP ZV (viz kap. 7). Projektové dny jsou zakomponovány do ročních plánů práce školy tak, aby byla respektována časová dotace v jednotlivých ročnících dle pravidelného týdenního rozvrhu. Pro realizaci projektových dnů není čerpána disponibilní časová dotace učebního plánu. Za přípravu a realizaci konkrétních projektů jsou zodpovědní určení vyučující. 4.4 POUŽITÉ ZKRATKY ADHD hyperkinetická porucha DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků EV environmentální výchova EVVO environmentální vzdělávání, výchova a osvěta IVP individuální vzdělávací plán IZO identifikační znak organizace MKV multikulturní výchova MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV mediální výchova MŽP ministerstvo životního prostředí OSV osobnostní a sociální výchova PPP pedagogicko-psychologická poradna PT průřezové téma RVP ZV rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání SPC speciálně-pedagogické centrum SRN Spolková republika Německo SVPU specifické vývojové poruchy učení ŠVP ZV školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VDO výchova demokratického občana VMEGS výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VP výchovný poradce

19 4.5 NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Názvy vyučovacích předmětů na 1. stupni Zkratky vyuč. předmětů Názvy vyučovacích předmětů na 2. stupni Zkratky vyuč. předmětů Český jazyk Čj Český jazyk Čj Anglický jazyk Aj Anglický jazyk Aj Matematika M Německý jazyk Nj Informatika Inf Matematika M Prvouka Prv Informatika Inf Přírodověda Přv Informační gramotnost Ig Vlastivěda Vl Fyzika F Hudební výchova Hv Chemie Ch Výtvarná výchova Vv Zeměpis Z Tělesná výchova Tv Přírodopis Př Pracovní činnosti Pč Hudební výchova Hv Výtvarná výchova Tělesná výchova Rodinná a občanská výchova Dějepis Pracovní činnosti Vv Tv Rov D Pč

20 5. ODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků postupuje škola v souladu s ustanoveními školského zákona. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Způsoby hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vymezuje podrobně školní řád, jehož nedílnou součástí je klasifikační řád, který schvaluje školská rada. Prospěch žáků je klasifikován v jednotlivých předmětech známkou, v prvním pololetí škola vydává žákovi výpis z vysvědčení. Žáci, kteří jsou integrováni, mohou být po dohodě se zák. zástupci hodnoceni slovně, a to ze všech nebo jen některých předmětů. Způsob hodnocení je zakotven v individuálním vzdělávacím plánu žáka. Při klasifikaci žáků cizinců se postupuje v souladu s plánem integrace, kde je individuálně stanoven způsob klasifikace českého jazyka a předmětů, ve kterých je žák cizinec díky jazykovým obtížím hendikepován. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. i II. stupně na vysvědčení je vyjádřeno v jednotlivých vyučovacích předmětech známkou. Hodnocení žáků probíhá průběžně ve výuce (ale i mimo ni) po celý školní rok. Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Nedílnou součástí hodnocení musí být konkrétní návod, jak má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil. Hodnocení nesmí být zaměřeno primárně na srovnávání žáka s jeho spolužáky, soustředí se na individuální pokrok každého žáka, respektive na hodnocení naplnění předem stanovených požadavků. Součástí hodnocení žáka ve škole je též hodnocení jeho chování a projevu. Celkově však hodnocení nesmí vést ke snižování důstojnosti a sebedůvěry žáka. Jedním z hlavních cílů pedagogické práce obecně by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků motivace prostřednictvím známek ve prospěch posilování motivace vnitřní, která je podporována žákovým vlastním (sebe)hodnocením. Nutností je, aby žáci byli předem seznámeni s výukovými cíli, očekávanými výstupy pro daný specifikovanými pro hodnocené období. Průběžné hodnocení žáka Dvakrát ročně, vždy v závěru čtvrtletí je žákům předáno celkové hodnocení. Vysvědčení resp. výpis z vysvědčení V prvním pololetí školního roku obdrží žák výpis z vysvědčení. Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení platí obecně pro všechny vyučovací předměty. Podrobná kritéria hodnocení v konkrétních vyučovacích předmětech tvoří učitelé v předmětových komisích a metodických orgánech

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 VELIKOST A ÚPLNOST ŠKOLY... 5 2.2 VYBAVENÍ ŠKOLY... 5 2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 6 2.4 GRANTY A GRANTOVÁ POLITIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více