Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Martin Krejčí Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 15. října 2013, pedagogickou radou dne 29. srpna a zapsán pod čj.: ZŠMT/0441/2013 V Moravské Třebové 15. října 2013 razítko školy Podpis ředitele: 1

2 Obsah 1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ PLÁN PRO I. STUPEŇ UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ KOMPLETNÍ AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ UČEBNÍHO PLÁNU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK FINANČNÍ GRAMOTNOST FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA SEMINÁŘ A PRAKTIKA Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PRAKTIKUM Z CHEMIE SPORTOVNÍ HRY ZMĚNY V NÁPLNI VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MATEMATIKA 1. STUPEŇ ANGLICKÝ JAZYK 1. STUPEŇ PRVOUKA VLASTIVĚDA PŘÍRODOVĚDA ANGLICKÝ JAZYK 2. STUPEŇ DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA PŘÍRODOPIS CHEMIE ZEMĚPIS VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

3 1. POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ve znění platných předpisů od takto: Učební plán se od mění podle přílohy a V učebním plánu I. stupně nedochází k žádné změně. V učebním plánu 2. stupně se od školního roku 2013/14 nově zařazuje vyučovací předmět Německý jazyk jako nevolitelný předmět v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 1, 3, 3 hodiny, tedy celkem 7 hodin. Tento předmět je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (přesun z volitelných předmětů) a je pro všechny žáky povinný. Další úpravy se týkají pouze některých vyučovacích předmětů a mění se podle přílohy Do obsahu těchto vyučovacích předmětů byly promítnuty změny a doplnění podle platného RVP pro ZV, které se týkají těchto oblastí: Finanční gramotnost, Korupce, Dopravní výchova, Obrana vlasti, Ochrana za běžných rizik a mimořádných událostí a téma Zdraví. Došlo ke změně ve vzdělávacím oboru: o Občanská nauka. Tento vzdělávací obor se bude vyučovat v 6., 7. a 9. ročníku. Součástí dodatku je také nové rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. o Přírodopis v 8. a 9. ročníku, týdenní počet vyučovacích hodin se snížil na jednu hodinu týdně. 8. ročník bude obsahovat učivo Biologie člověka z obsahu učiva 9. ročníku (viz ŠVP verze 7). o Výchova ke zdraví. Tento vzdělávací obor bude nově vyučován v ročníku. Původní rozvržení učiva zůstává podle ŠVP 7. verze, pouze se přesouvá do výše uvedených ročníků a nově doplní o témata dopravní výchovy a zdraví. o Chemie. V 8. ročník se přesune učivo Polokovy, kovy a halogenidy z učiva 9. ročníku. V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin volitelných předmětů v 6., 7., 8. a 9. ročníku o 4 hodiny, v každém ročníku bude realizována pouze jedna hodina týdně určená volitelnému předmětu. Nově byly zařazeny vyučovací předměty Finanční gramotnost, Fyzikální praktika, Praktikum z chemie a Sportovní hry. Žáci 9. třídy mají ve školním roce 2013/2014 o 1 hodinu zeměpisu víc, aby došlo k naplnění 122 hodin za období třídy. 3

4 1.1. UČEBNÍ PLÁN PRO I. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Minimální Disponibilní Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a lit komunikace Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka (5+3+4) Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova (5+7) 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnost CELKEM

5 1.2. UČEBNÍ PLÁN PRO II. STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 6. roč. 7. roč. 8. roč.. 9. roč. Minimální Disponibilní Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Anglický jazyk Německý jazyk/ Ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova (8+3) 0 Člověk a příroda Fyzika Chemie ( ) 2 Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova (2+8) 0 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volitelné předměty CELKEM

6 1.3. NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Volitelný předmět 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Tvořivý dějepis x x Sportovní hry Seminář a praktika z přírodovědných předmětů x x x Fyzikální praktika x x Finanční gramotnost x Chemická praktika x x Konverzace z anglického jazyka Výtvarný seminář x x x Zeměpisný seminář x x Volitelné předměty budou realizovány dle zájmu a počtu přihlášených žáků. 6

7 2. KOMPLETNÍ AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ UČEBNÍHO PLÁNU VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 2.1. NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Konkrétním cílem výuky německého jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z německy mluvících zemí. Je kladen důraz na rozvoj komunikačních jazykových dovedností a jejich praktickou využitelnost doma i v zahraničí. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení a sebehodnocením, plánováním a sledováním pokroku v cizím jazyce se stávají spoluodpovědnými za výsledky vlastního učení. 2. stupeň Ročník Počet hodin Jedná se především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmět. Věnuje se pozornost všem řečovým dovednostem a využívají se aktivizující metody. Cizojazyčné vzdělávání vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně. Žák se dovede zúčastnit velmi jednoduché interakce, klást a zodpovídat velmi jednoduché dotazy o něm samém, o tom, kde žije a co má, o lidech, které zná, dovede zformulovat velmi jednoduché výpovědi o bezprostředních zkušenostech a na podobné výpovědi reagovat. Ve vzdělávací oblasti žák rozumí a vhodně odpovídá na jazyk používaný učitelem v rámci výuky (např. pozdravy, pokyny, opravování nedostatků, povzbuzování apod.). Umí pojmenovat nebo popsat předměty a vybavení související s výukou, klást dotazy související s bezprostředními potřebami (např. požádat o pero, knihu, odskočit si ) a porozumět odpovědím, které jsou formulovány pomalu a zřetelně, případně i zopakovány. Dovede číst zprávy a nápisy a opsat věty související s výukou a vykonat pokyny související se školními aktivitami. Výuka německého jazyka probíhá v kmenové třídě, jazykové učebně nebo počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny podle počtu žáků. Vyučovací proces probíhá za využití různých metod, stylů výuky a organizačních forem. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení vybírat a využívat vhodné způsoby pro efektivní učení vyhledávat, třídit informace a efektivně je využívat v procesu učení budovat pozitivní vztah k učení S pomocí výše uvedených forem a metod práce jsou žáci schopni: 7

8 Kompetence k řešení problémů vnímat nejrůznější problémové situace, promyslet a naplánovat způsob řešení problémů vyhledávat informace vhodné k řešení problémů Kompetence komunikativní formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřovat se výstižně, souvisle a kultivovaně vpísemném i ústním projevu naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět jim, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojit do diskuze Kompetence sociální a personální spolupracovat ve skupině Kompetence občanské respektovat, chránit a ocenit naše tradice respektovat cizí kulturu a tradice Kompetence pracovní dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky Vzdělávací obsah 7. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) poslech s porozuměním pravidla komunikace v běžných každodenních situacích-pozdrav, poděkování, představení zvuková a grafická podoba jazykafonetické znaky (pasivně), nácvik a osvojování správné výslovnosti německých hlásek, slovní přízvuk a větná melodie mluvení jednoduchá sdělení: adresa, dopis pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace, reaguje na položené otázky, rozumí známým slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně vyslovuje a čte foneticky správně a v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, imituje intonaci a výslovnost učitele, 8 Z reálie německy mluvících zemí v přiměřeném obsahu Průřezová témata, poznámky OSV já a moje rodina OSV tolerance, porozumění v rodině

9 čtení s porozuměním psaní skladba-základní struktury a typy vět, slovosled v těchto větách a vyjadřování záporu tvarosloví-člen určitý a neurčitý, 1. a 4. pád č. j., přídavné jméno v přísudku, osobní zájmena témata-pozdravy, dny v týdnu, čísla, barvy, škola a školní potřeby dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem či dospělou osobou, poskytne základní údaje o sobě a své rodině klade a zodpovídá jednoduché otázky rozumí čtenému i slyšenému textu, rozumí některým známým slovům, názvům, jednoduchým větám rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat požadovanou informaciodpovědi na otázky, přiřazování obrázků, richtig x falsch rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova, zvládá základy písemného projevu, sestaví jednoduché písemné sdělení, umí napsat krátké jednoduché vzkazy OSV rozvoj schopností, poznávání a komunikace, kooperace 9

10 8. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) Popis činností během týdne, jednoduchá domluva, souhlas, odmítnutí, telefonování, , dopis Zvuková a grafická podoba jazyka - upevňování správné výslovnosti, procvičování fonetických jevů, procvičování psaní Tvarosloví - časování pravidelných sloves v přítomném čase, časování slovesa sein, předložky am, um, im, množné číslo některých podstatných jmen, vazba ich möchte Skladba - tvoření otázek, nepřímý pořádek slov ve větě poslech s porozuměním rozumí základním pokynům a otázkám učitele při práci ve třídě, dokáže na ně přiměřeně reagovat rozumí základním slovům a jednoduchým větám, které se týkají jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, mluví-li lidé zřetelně a pomalu rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních témat mluvení dokáže navázat kontakt, pozdravit, zapojit se do dialogu, rozloučit se s kamarádem i dospělou osobou zapojí se do jednoduchých rozhovorů, sdělí základní informace o sobě, rodině, okolí klade a odpovídá na jednoduché otázky vede jednodušší konverzaci na dané téma dokáže o něco požádat, reaguje na žádost jednoduchým způsobem se domluví v běžných situacích ČJ odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti ČJ odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti Z reálie německy mluvících zemí Průřezová témata, poznámky MEV komunikace ve dvojicích, menších skupinách OSV využití volného času, koníček Témata - můj koníček, počítač, dopisování, chatování, Měsíce, hodiny, roční období, čtení s porozuměním EV zvířata, příroda 10

11 pozvánka na oslavu, jednoduchý popis plánu, koupení jízdenky, cestování rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí některým známým slovům a jednoduchým větám rozumí krátkým jednoduchým textům, umí v nich vyhledat potřebnou informaci psaní písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a texty, vyplní své základní údaje do formuláře sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací, které souvisejí se životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy umí napsat krátké vzkazy, např. SMS, mediální výchova - počítač, internet jako nezbytná součást komunikace současného moderního člověka 9. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) Jednoduchá sdělení - omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost, přání, dopis, - zvuková a grafická stránka jazyka-cílené zdokonalování výslovnosti, správná intonace, přízvuk, rozvíjení jazykové paměti, různé typy poslechových cvičení, odhad pravopisu nových slov, pravopis obtížnějších slov poslech s porozuměním rozumí základním pokynům a adekvátně na ně reaguje rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům a s využitím vizuální podpory rozumí základnímu obsahu poslechových textů týkajících se každodenních ČJ odpovídající učivo gramatiky, srovnání a odlišnosti Z reálie německy mluvících zemí Průřezová témata, poznámky 11

12 Tvarosloví - časování nepravidelných sloves, slovesa s odlučitelnou předponou, vazba es gibt, osobní zájmena, způsobová slovesa, préteritum sein a haben, rozkazovací způsob, sloveso tun ve spojení weh tun, základní a řadové číslovky, předložky se 3.a4.pádem, zeměpisné názvy, perfektum pravidelných a vybraných nepravidelných sloves Skladba věty s neurčitým zájmenem man Témata - bydlení, město, denní program, jídlo, nákupy, rozvrh hodin, předměty, u lékaře, doprava, oblečení, počasí, prázdniny, dovolená témat mluvení formuluje otázky a odpovědi, zapojí se do dialogu, postupně se zapojí do konverzace dalších osob, vyjádří vlastní názor čtení s porozuměním rozumí informačním nápisům a orientačním pokynům, rozumí slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovanému tématu, dokáže se orientovat v textu a získat potřebnou informaci psaní-písemně gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a texty, vyplní své základní údaje do formuláře, zformuluje dopis, odpověď na dopis, pozvánku, článek, umí napsat jednoduché vzkazy, např. sms, emai, inzerát OSV sebepoznání, sebepojetí, organizace vlastního času, zvládání vlastního chování MEV tvorba mediálního sdělení MUV specifika oděvu ve světě EV vztah člověka k prostředí 12

13 2.2. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Vyučovací předmět Finanční gramotnost se vyučuje jako volitelný předmět v 8. až 9. ročníku jedna hodina týdně. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, počítačové učebně. Žáci mají k dispozici dataprojektor a počítače s připojením k internetu, netbooky, připravené pracovní listy s modelovou situací. Vzdělávání je zaměřeno na užití finanční matematiky v reálných situacích, osvojení terminologie, umět se orientovat v současném světě financí, umět se správně rozhodovat v konkrétní životní situaci, umět být odborným poradcem i svému okolí, rozvíjet své logické a kritické usuzování. Předmět Finanční gramotnost je úzce spjat s ostatními předměty (např. Matematika procenta, početní operace; Zeměpis cizí státy a jejich měna; ICT vyhledávání informací a umět je aplikovat, Občanská výchova rodina, stát a organizace státu, práva; Český jazyk čtenářská gramotnost, správné čtení a pochopení textu, přísloví, ) Výchovné a vzdělávací strategie Formy a metody práce: 1. Skupinová práce (dialog, diskuse, rozhovor, myšlenková mapa) - rozvoj představivosti a fantazie, práce na modelové situaci 2. Heuristické metody žákovské objevování 3. Metody situační řešení problémů z běžného života 4. Metody inscenační hraní rolí, modelové rodiny 5. Frontální výuka 6. Využití výpočetní techniky S pomocí výše uvedených forem a metod práce jsou žáci schopni: Kompetence k učení osvojovat základní pojmy finanční matematiky využívat prostředků výpočetní techniky zařazovat metody, při kterých docházejí k řešení a závěrům žáci sami, příklady na konkrétní téma Kompetence k řešení problémů uvědomit si, že realita je složitější než modelový příklad na pracovním listě provádět rozbor problému a plánu řešení volit správný postup při řešení problémů, umět pracovat s chybným řešením 13

14 Kompetence komunikativní zdůvodňovat svoje rozhodnutí k řešení problému vytvářet hypotézy komunikovat na odpovídající úrovni Kompetence sociální a personální spolupracovat ve skupině podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu věcně argumentovat provádět sebekontrolu Kompetence občanské respektovat názory ostatních formovat volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodovat podle dané situace Kompetence pracovní zdokonalovat si grafický projev vést efektivně organizování vlastní práce Vzdělávací obsah 8. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) SVĚT PENĚZ nakládání s penězi tvorba ceny DPH na příkladu vysvětlí, jak nabídka a poptávka ovlivňuje cenu na příkladu vysvětlí způsoby, jak se stanovuje cena na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH 14 M desetinná čísla, procenta Průřezová témata Poznámky

15 FINANČNÍ PRODUKTY služby bank aktivní a pasivní operace úročení SPOŘENÍ A INVESTICE druhy spoření hospodaření domácnosti náklady na bydlení výhodné nakupování dovolená finanční produkty uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení na příkladu vysvětlí rozdíl mezi úrokem placeným a přijatým na příkladech objasní možnosti úspor, investic či spotřeby při nakládání s volnými finančními prostředky porovná nabídku finančních produktů pro zhodnocení volných finančních prostředků M procenta ICT vyhledávání 9. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) SVĚT PENĚZ tvorba ceny DPH inflace ZODPOVĚDNÉ ZADLUŽOVÁNÍ půjčky nové bydlení kupujeme auto dovolená SMLOUVY pojištění na příkladu ukáže tvorbu ceny M desetinná čísla, procenta jako součet nákladů, zisku a DPH vysvětlí, co je inflace a jaký je její vliv na reálnou hodnotu peněz porovná nabídku finančních ICT vyhledávání produktů pro zhodnocení ČJ čtení textu s porozuměním volných finančních prostředků hledá možnosti, jak řešit deficit na straně příjmů a výdajů uvede možnosti půjčení chybějících finančních prostředků porovná nabídku finančních produktů pro půjčení chybějících finančních prostředků uvede na příkladu různé typy ICT vyhledávání pojištění OV práva 15 Průřezová témata Poznámky

16 reklamace práva spotřebitelů popíše postup při reklamaci výrobku nebo služby na příkladu objasní, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele ČJ čtení textu s porozuměním 16

17 2.3. FYZIKÁLNÍ PRAKTIKA Charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Vyučovací předmět Fyzikální praktika je vyučován v 7. ročníku 1 hodinu týdně. Výuka probíhá většinou v učebně fyziky nebo v okolí školy. Žáci mají k dispozici učebnice nakladatelství Prometheus, MFCH tabulky, fyzikální pomůcky ze sbírky předmětu fyzika, dataprojektor, netbook. Předmět Fyzikální praktika navazuje na učivo 6. a 7. třídy, zejména k praktické činnosti a objevování a dokazování získaných znalostí z předmětu fyzika. Uvádí do souvislosti nově nabyté poznatky s denním životem, vede k pochopení jevů v přírodě, proč se kolem nás dějí různé přírodní procesy a zejména, jak využít v budoucím životě takto získané vědomosti a činnosti. Některé praktické poznatky propojuje s dalšími z přírodovědných předmětů Přírodopis, Zeměpis, Fyzika i Informační a komunikační technologie. Výchovné a vzdělávací strategie Formy a metody práce: 1. Pozorování, stanovení, měření (jednotlivci, dvojice) 2. Frontální výuka 3. Skupinová práce 4. Krátkodobé projekty (krystalizace soli, víkendové měření teploty vzduchu, pozorování Měsíce) S pomocí výše uvedených forem a metod práce jsou žáci schopni: Kompetence k učení užívat správnou terminologii využívat prostředků výpočetní techniky ke správnému vyhledávání informací nalézat souvislosti mezi získanými poznatky a využívat je v procesu učení a praktickém životě Kompetence k řešení problémů vnímat problémy a volit vhodné postupy řešení problémových situací provádět rozbor problému a plánu řešení kriticky myslet při posuzování možných variant řešení uvědomovat si zodpovědnost za vlastní rozhodnutí obhájit svá řešení i rozhodnutí obhájit 17

18 Kompetence komunikativní zdůvodňovat svoje rozhodnutí k řešení problému vytvářet hypotézy komunikovat na odpovídající úrovni tolerovat názor druhých vhodně komunikovat při společné práci Kompetence sociální a personální spolupracovat ve skupině podílet se na utváření příjemné atmosféry v týmu věcně argumentovat provádět sebekontrolu Kompetence občanské respektovat názory ostatních formovat volní a charakterové rysy zodpovědně se rozhodovat podle dané situace Kompetence pracovní zdokonalovat si grafický projev samostatně pozorovat a experimentovat dodržovat vymezená pravidla a povinnosti šetrně zacházet s pomůckami vést efektivně organizování vlastní práce 18

19 Vzdělávací obsah 7. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES magnetické vlastnosti látek gravitační síla elektronování těles MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN délky objemu hmotnosti hustoty teploty popíše části magnetu pokusně určí póly magnetu a silové působení magnetů graficky znázorní magnetické indukční čáry v okolí magnetu ví, čím je síla určena umí sílu znázornit změří sílu siloměrem údaj správně zapíše experimentálně prokáže vzájemné silové působení zelektrovaných těles zvládá volbu délkového měřidla pro různé účely umí odhadnout vzdálenost umí změřit příslušnou délku správně zapíše zjištěný údaj a vyjádří v různých jednotkách uvědomuje si možnost chyby při opakovaném měření určí aritmetický průměr, správně zaokrouhlí umí pracovat s různými druhy odměrných válců změří objem kapalného i pevného tělesa uvědomuje si vhodnost užití různých vah pro určení hmotnosti umí změřit hmotnost na rovnoramenných vahách jak pevného, tak kapalného tělesa M převody jednotek, desetinná čísla (digitální váhy) TV skok do dálky CH měření objemu látky pro praktické úlohy v chemii Průřezová témata Poznámky 19

20 ELEKTRICKÝ OBVOD sestavení elektrického obvodu SÍLA těžiště tělesa páka RYCHLOST MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN plování těles vypočítá hustotu z hmotnosti a objemu umí vyhledat hustotu v tabulkách umí si pro měření teploty zvolit vhodný teploměr změří teplotu, správně zapíše umí graficky znázornit změny teploty v průběhu času, čte v grafu změna objemu látek při zahřívání a ochlazování pracuje ve skupině dokáže rozpoznat a znázornit schematické značky sestaví jednoduchý elektrický obvod dokáže sestavit a vysvětlit rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením dodržuje bezpečnost a ukázněnost uvědomuje si závislost polohy těžiště na rozložení látky v tělese a určí těžiště na různých předmětech umí aplikovat vztah pro rovnovážnou polohu páky zvládá výpočet rychlosti rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu změří dráhu, čas a určí rychlost odhadne rychlost jízdního kola, auta s užitím Archimédova zákona dovede vysvětlit chování těles v kapalině potápění, vznášení se a plování, umí využít M převody jednotek TV gymnastika M slovní úlohy o pohybu TV běžecké discipliny TV plavání 20

21 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ tlak plynu v uzavřené nádobě SVĚTELNÉ JEVY měsíční fáze prakticky chápe význam tlaku v uzavřených nádobách zná rozdíl mezi barometry a manometry, umí s ním pracovat na základě svých pozorování dokáže vysvětlit fáze Měsíce podle času umí graficky znázornit Z atmosféra Země OV velikonoce 21

22 2.4. SEMINÁŘ A PRAKTIKA Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Učební osnovy vyučovacího předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů se doplňují: 6. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) ČLOVĚK A JEHO ŽP, ZDRAVÍ, ZMĚNY V ŽP ZPŮSOBENÉ ČLOVĚKEM ví, jak člověk napomáhá některým přírodním katastrofám (např. povodně) a jak se chovat, pokud nastanou Průřezová témata, poznámky 22

23 2.5. PRAKTIKUM Z CHEMIE Charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení V rámci bloku povinně volitelných předmětů mají žáci možnost si v 8. a 9. ročníku vybrat předmět Praktikum z chemie, který aplikuje a rozšiřuje učivo chemie. Tento předmět velmi úzce souvisí s informacemi o každodenním životě a pochopením vztahů v přírodě. Vliv chemie na veškeré dění okolo nás je nesporný, zvláště s přibývajícími požadavky na nové materiály (převážně plasty). Důraz je kladen na ověřování získaných vědomostí z různých oborů chemie a především k osvojení praktických dovedností (provádění pokusů)a k seznámení se s chováním a prací v chemické laboratoři. Dalším důležitým úkolem a cílem předmětu je vychovat kladný vztah k okolnímu životnímu prostředí a ekologii. Do chemických praktik jsou zařazeny tyto vzdělávací obsahy: Bezpečnost práce; Příprava a ověřování vlastností prvků a jejich sloučenin; Práce s roztoky; Rychlost reakce a Motivační a zábavné pokusy. Předmět je dotován jednou hodinou týdně v obou ročnících. Při výuce se využívá především experimentů a práce s připravenými postupy. Výuka probíhá v učebně v přízemí (místnost č. 15), žáci pracují ve skupinách po dvojicích. Výchovné a vzdělávací strategie Formy a metody práce: 1. Pozorování, stanovení, měření (jednotlivci, dvojice) 2. Skupinová práce 3. Projekty S pomocí výše uvedených forem a metod práce jsou žáci schopni: Kompetence k učení využívat své znalosti aktivně podle individuálních schopností a dovedností vyhledávat a třídit informace ve studijních materiálech Kompetence k řešení problémů rozvíjet své logické myšlení samostatně řešit problémy a umět si zvolit správné způsoby řešení vytrvat při řešení problémů, překonávat překážky a nezdary a nenechat se odradit neúspěchem využívat a kombinovat znalosti z různých předmětů při řešení problémů 23

24 pracovat v týmu určit priority při řešení problémů Kompetence komunikativní pochopit čtený text umět stručně a srozumitelně vyjádřit svůj názor a vhodnou formou ho obhájit vhodně a asertivně komunikovat při společné práci tolerovat názor druhých Kompetence sociální a personální spolupráce s kolektivem, či jednotlivci v daných skupinách respektovat názory druhých a vyjadřovat se k nim Kompetence občanské aktivně se stavět k ochraně životního prostředí Kompetence pracovní v každodenním i školním životě dodržovat základních hygienické návyky a dodržování bezp. pravidel dokončit práci v dohodnuté kvalitě a v čase, přičemž přebírá odpovědnost za výsledek Vzdělávací obsah 6. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) Průřezová témata, poznámky BEZPEČNOST PRÁCE, CHEMICKÉ NÁDOBÍ pracuje bezpečně s vybranými a běžně Ch, F bezpečnost práce v odborných pracovnách dostupnými látkami pracuje bezpečně s chemickým sklem DĚJINY CHEMIE utváří si základní D Demokritos Exkurze zámek 24

25 VLASTNOSTI LÁTEK SMĚSI, SEPARAČNÍ METODY ROZTOKY PŘÍRODNÍ INDIKÁTORY PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ povědomí o historii oboru určí společné a rozdílné vlastnosti látek rozpozná jednotlivé typy směsí prakticky provede oddělování složek směsí umí namíchat a vypočítat procentuální složení roztoků orientuje se na stupnici ph umí změřit ph zlepší se v orientaci v period. tabulce prvků rozšíří si znalosti o vybraných prvcích F hustota, skupenství Př tělní tekutiny D zpracování kovů OSV rozvoj schopností poznání, řešení problémů a rozhodovacích dovedností OSV rozvoj schopností poznání, řešení problémů a rozhodovacích dovedností 9. ročník Vzdělávací obsah (učivo) BEZPEČNOST PRÁCE, CHEMICKÉ POMŮCKY SEPARAČNÍ METODY SOLI DERIVÁTY pracuje bezpečně s vybranými a běžně dostupnými látkami pracuje bezpečně s chemickým sklem prakticky provede oddělování složek směsí rozšíří si znalosti o vlastnostech vybraných solí a posoudí jejich vliv na život člověka správně zapíše a přečte chemické rovnice zdokonalí se v užívání Ch, F bezpečnost práce v odborných pracovnách Průřezová témata, poznámky 25

26 UHLOVODÍKŮ PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMIE A SPOLEČNOST terminologie je schopen posoudit pozitivní i negativní význam uvedených látek pro člověka a jeho životní prostředí ví o vybraných sloučeninách a jejich vlastnostech orientuje se ve využívání vybraných látek v praxi a posoudí jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka Př biologie člověka VkZ zdravá výživa EV základní podmínky života 26

27 2.6. SPORTOVNÍ HRY Charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Vyučovací předmět Sportovní hry se vyučuje jako volitelný předmět v 8. ročníku (chlapci) jednu hodinu týdně. Předmět je zejména zaměřen na rozvoj schopností a dovedností v návaznosti na Tělesnou výchovu. Výuka probíhá v tělocvičně a na hřišti školy. Učivo je rozděleno do tří okruhů: Kopaná Basketbal Florbal Cíle výuky: pochopení důležitosti pohybu jako součásti zdravého životního stylu osvojení jednotlivých pohybových dovedností a schopností rozvoj pozitivního vztahu k pohybu a sportu utváření osobnosti jedince - čestné jednání, pomoc druhému, práce pro kolektiv apod. Výchovné a vzdělávací strategie Formy a metody práce: 1. Skupinová práce 2. Projektová výuka 3. Týmová práce 4. Soutěže S pomocí výše uvedených forem a metod práce jsou žáci schopni: Kompetence k učení používat obvyklá tělocvičná názvosloví vybírat si způsoby pro dokonalé provedení jednotlivých tělocvičných úkonů uvědomovat si důležitost pohybu zapojovat se do společných sportovních her zdokonalovat své dovednosti a návyky rozhodovat podle sportovních pravidel 27

28 Kompetence k řešení problémů si uvědomovat problémové situace při pohybových činnostech reagovat na herní situace přicházet na řešení různých situací činit rozhodnutí a ta si také obhájit uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí a dokáže své činění hodnotit Kompetence komunikativní používat verbální a neverbální komunikace vyjadřovat se pomocí tělocvičné terminologie formulovat a vyjadřovat své myšlenky v logickém sledu Kompetence sociální a personální pracovat ve skupině podílet se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílet se na vytváření příjemné atmosféry Kompetence občanské respektovat přesvědčení druhých lidí vážit si jejich vnitřních hodnot odmítat útlak a násilí chápat základy slušného chování, společenské normy Kompetence pracovní používat bezpečně náčiní dodržovat dohodnutá pravidla 28

29 Vzdělávací obsah 6. ročník: Vzdělávací obsah (učivo) HYGIENA A BEZPEČNOST Organizace, bezpečnost, ošetření zranění SPOTROVNÍ HRY význam sportovních her pro rozvoj herních dovedností, herního myšlení, improvizace herní role a funkce základní pravidla příprava a organizace utkání průpravné sportovní hry KOPANÁ utkání základy herních systémů (postupný útok, rychlý protiútok, územní obrana) herní kombinace a herní činnosti jednotlivce (výběr místa, zpracování a vedení míče, přihrávka, střelba, vhazování, obcházení soupeře, odebírání míče, činnost brankáře) BASKETBAL utkání základy herních systémů herní kombinace a herní činnosti jednotlivce přihrávka, střelba krytí útočníka s míčem, bez míče, prostoru zná zásady bezpečnosti, hygieny a fair play chování rozumí základním pravidlům, ovládá základy rozhodování při hře chápe role družstva a jednání při hře v duchu fair play zvládá základní údržbu náčiní a úpravu hřiště před utkáním a po utkání zvládá základní herní činnosti jednotlivce a kombinace a uplatňuje je ve hře umí zvolit taktiku hry a dodržovat ji (za pomoci spoluhráčů, učitele) ČJ - názvosloví F rychlost M prostorová orientace Př svalstvo Průřezová témata, poznámky OSV mezilidské vztahy, rozhodovací schopnosti 29

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK ANGLICKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky What s your

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Pojmenuje místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku. Složené

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí sdělením učitele k danému tématu a reaguje na jeho pokyny Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - 2. STUPEŇ vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti Seznámení s novým

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 9. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům - rozumí jednoduchým

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se, zeptá se na jméno a místo původu, tytéž otázky zodpoví; - rozumí názvům některých významných zemí; - zeptá se na telefonní číslo a tutéž otázku zodpoví; - počítá do sta; - identifikuje

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Škola Odhaduje význam nových složených slov Hobbyschulen a vyhledává klíčová slova. Dokáže vlastními

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Seznámení s novým předmětem Žák chápe význam znalosti cizích jazyků v současnosti PT MV - multikulturalita

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 5. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 4. ročníku gramatické struktury, slovní zásoba Hry, soutěže, práce s obrázky Žák ovládá ústně i písemně slovní zásobu, aktivně používá osvojené gramatické struktury. Lekce 1 Setkání, pozdravy

Více