Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14"

Transkript

1 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 -

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací program školy 2.1. Obory Vzdělávání 2.2. Vzdělávací program 2.3. Učební plán Obsah výroční zprávy o činnosti školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace 3.2. Věkové složení 3.3. Seznam, aprobace 3.4. Údaje o DVPP 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Hodnocení prospěchu žáků 4.2. Hodnocení chování žáků 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku 4.4. Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství 4.6. Péče o talentované a zaostávající žáky 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 5.2. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech 5.3. Akce školy 5.4. Materiální podmínky pro vzdělávání 6. Údaje o výsledcích inspekcí 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy 10. Závěr a zhodnocení - 2 -

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Adresa: Masarykova 161, Koryčany IČ: Zřizovatel školy: Město Koryčany Ředitel školy: RNDr.Vlastimil Válka telefon, fax, , www stránky: ředitel zást.ředitele sborovna I.st vedoucí učitelka Náměstí sborovna II.st., podatelna školní družina školní jídelna - kuchyň školní jídelna vedoucí sportovní centrum hala Charakteristika školy: Úplná základní škola, činnost školy a školských zařízení probíhá ve třech budovách. ZŠ I.stupeň Koryčany, Náměstí

4 ZŠ II.stupeň Koryčany, Masarykova 161 ŠJ, ŠD Koryčany, Nádražní 110 Počet tříd a žáků se stavem k Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,7 2.stupeň ,3 Celkem ,6 Celkový počet žáků k byl

5 1.2. Součásti školy IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz.1/přepočtených 1,00 Činnost družiny vychází z celoročního plánu práce a školního vzdělávacího programu, významné akce jsou součástí celoročního plánu práce školy. Hlavní posláním školní družiny je zabezpečení zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Provozní doba: hod. Materiální podmínky pro činnost ŠD byly zabezpečeny. Od června 2014 probíhaly přípravy na otevření 2. oddělení, které si vyžádaly zvýšenou potřebu financování z provozních prostředků školy. Školní jídelna Typ jídelny Počet strávníků k Počet děti a žáci zaměstnanci školy a jiní ŠJ - úplná výdejna Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 1.3.Školská rada Vzhledem ke skončení mandátu proběhly v listopadu 2013 volby nové školské rady. Složení školské rady: Předseda: Ing.Miroslav Budík, zástupce zřizovatele Ostatní členové školské rady: Mgr.Petra Kovářová, zástupce zákonných zástupců Ing.Bohdana Orlová, zástupce zákonných zástupců JUDr.Ludmila Harvilíková, zástupce zřizovatele Mgr. Petra Konvalinková, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Jana Marková, zástupce pedagogických pracovníků - 5 -

6 Školská rada se ve školním roce 2013/2014 sešla ke dvěma jednáním, která byla iniciována ředitelem školy. První jednání se uskutečnilo v měsíci říjnu, druhé pak v měsíci listopadu, jako ustavující jednání nové školské rady. Ředitel školy poskytl plnou podporu práci školské rady. Jednání probíhala v ředitelně školy, ředitel poskytoval informace o činnosti školy, školním vzdělávacím programu a dalších skutečnostech vymezených zákonem i nad jeho rámec Obory vzdělávání Na škole byly vyučovány tyto obory vzdělání: 2. Vzdělávací program školy Kód oboru C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 360 Platné Ne Dobíhající obor 2.2. Vzdělávací program ve školním roce Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Cesta poznání v ročníku Učební plán 1. 5.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítačem 1 1 Poznáváme počítač 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

7 6. 9.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 2 2/3 Matematika Informatika Dějepis Občanská vých Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Praktické činnosti Volba povolání 1 Globální výchova 1 Mediální výchova Sem.z přír.před. / Německý jazyk(v 7.roč. sport.hry) 1 2 Sportovní hry - všichni 1 Sem.z přír.před.- nejazykáři 1/0 Cvičení z Ma - všichni 1 Cvičení z Čj/ sportovní hry 1 Přírod.praktika/ Informatika 1 Celkem Ve všech ročnících jsou v souladu s ŠVP Cesta poznání zpracovány pro jednotlivé vyučovací předměty tematické plány učiva. Rozpracovány na podmínky školy jsou do jednotlivých vzdělávací oblastí následující témata (v souladu s úpravou RVP ZV k ): - etická výchova - 7 -

8 - ochrana člověka běžných rizik a za mimořádných událostí - zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.) - dopravní výchova - korupce - obrana vlasti Ve školním roce 2013/2014 byl upraven z organizačních důvodů (zavedení povinné výuky 2.cizího jazyka učební plán). 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (přepočtený/fyzický počet) k Celkový počet pedagogických pracovníků 17,4/18 Z toho odborně kvalifikovaných 16,4/18 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalif., kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 (Mgr.Moudrá prac.poměr na dobu určitou do ; Mgr.Janovská (tč. na RD) prac.poměr na dobu určitou skončil návratem Mgr.Selucké z RD) 3.2. Věkové složení a stav pedagogických pracovníků k Věk Učitelé, asistenti, vychovatelé Muži Ženy do 35 let let 3 4 nad 50 let 1 7 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Seznam pedagogických pracovníků a aprobace Jméno a přijmení aprobace zařazení další vykonávané funkce Mgr.Irena Mokrá Mgr.Miroslav Bieber Mgr.Kateřina Moudrá A učitel Vedoucí PK cizích jazyků ZT Čj, D učitel učitel Mgr.Petra Konvalinková 1.st. učitel Romana Mlejnková ŠD vychovatelka Koordinátor, metodik ICT, vedoucí PK př.předmětů - 8 -

9 Mgr. Roman Hofr 1.st. učitel Mgr.Eva Košutová Č/Hv učitel Vedoucí PK human.př. Mgr. Helena Krejčiříková Mgr. Věra Křivánková Mgr.Jiřina Lošanová Mgr.Jana Marková Mgr.Zdeňka Šmelová Hana Šimčíková 1.st. učitel 1.st učitel F/Ch zást.ředitele Koordinátor ŠVP 1.st. vedoucí učitel Výchovný poradce I.st., vedoucí PK 1.st. M/F učitel Asistent ped. Mgr.Kateřina Štěpánková Bi/OP Asistent ped. Mgr.Jiří Tyl Ma/Bi učitel Mgr.Soňa Valentová M/ZT učitel Výchovný poradce II.st. a celoškolní metodik prevence soc.patol.jevů RNDr.Vlastimil Válka M/F ředitel Koordinátor, metodik ICT Mgr.Jana Župková 1.st. učitel Škola vykazuje vysoké procento kvalifikovanosti ped.pracovníků. Velmi dobré je i aprobační rozložení pedagogů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled seminářů a kurzů absolvovaných ped.prac. 2013/2014 Příjmení a jméno Mokrá Irena funkce Název semináře Didaktické studium cizího jazyka - Aj učitel Bieber Miroslav ICT koord. Studium spec.činností ICT k. Hofr Roman učitel Kurz Zákl.fin.gram Konvalinková Petra učitel vychovatel Kurz písmo ComeniaSkript Angl.jaz.činnostně Kurz keramika Mlejnková Romana Košutová Eva učitel Krejčiříková Helena učitel Čj činnostně Křivánková Věra učitel Lošanová Jiřina zást.řed. Lungová Martina rod.dov.

10 Marková Jana Moudrá Kateřina Selucká Monika Šmelová Zdeňka Hajkrová Kateřina Šimčíková Hana Tyl Jiří Valentová Soňa Válka Vlastimil Župková Jana zást.řed rod.dov. učitel as.ped. as.ped. EVVO koord. metodik prevence ředitel, ICT koord. učitel Funkční studium probíhá Angl.jaz činnostně Kurz písmo ComeniaScript Kurz Keramika Kurz Instruktor školního lyžování Kurz Dětský aerobic Kurz Jak vyučovat finanční gramotnost Kurz Kinn-ball Porady VP a MP Sem.Vzdělávání man.škol právní předpisy Konference ČŠI nové portály Školení v ICT vlastními prostředky zajistí koordinátor ICT proběhl seminář pod vedením RNDr.Válkya na téma Internetové zdroje výukových materiálů a vytváření testů v programu ALF. S pedagogickými pracovníky bylo provedeno hodnocení práce výsledky budou zohledněny při tvorbě plánu DVPP na další období. DVPP ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno v souladu s plánem DVPP a potřebami školy Hodnocení prospěchu 4. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků k třída Prospělo s Počet žáků vyznamenání Prospělo Neprospěl Opakují I.A I.B II III IV.A IV.B V Celkem za I. stupeň VI VII Ukončil PŠD VIII IX Celkem za II. stupeň Celkem za školu

11 4.2. Hodnocení chování Snížený stupeň z chování za II.pololetí: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: I.pol 6h, II.pol 18h 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Počty přijatých žáků 4 leté studium Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 6 leté studium 8 leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 25 nižší ročník 1 5.roč. víceleté gymn. 2 Celkem 28 Ve školním roce 2013/2014 se na škole uskutečnilo ověřování výsledků vzdělávání formou testování v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání. Testování se účastnili žáci 3., 5., 7., a 9. ročníku v měsíci květnu. Souhrnné výsledky viz. příloha č Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno k povinné školní docházce 41 dětí, u 9 dětí bylo na základě žádosti rodičů vydáno rozhodnutí ředitele školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden rok. Docházku k zahájilo 40 žáků (1 žák se odstěhoval, 9 po odkladu) 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství Funkci výchovné poradkyně pro I.stupeň vykonávala Mgr. Jana Marková, pro II.stupeň Mgr.Soňa Valentová. Funkcí školního metodika prevence vykonávala Mgr.Soňa Valentová. Všichni ve své činnosti vychází z úkolů zahrnutých v programu MPP pro daný školní rok a z úkolů vzdělávací oblasti Volba povolání. Dle potřeby spolupracují s příslušnými institucemi

12 Žákům, které doporučila PPP, popř. SPC k individuální integraci je věnována individuální péče vyučujících a mají sestavený individuální plán vzdělávání. Individuální integrace (stav k ) ze sl. 2. žáci vyžadující zvýšené výdaje Číslo Počet celkem z toho dívky 1.stupeň 2. stupeň řádku celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01 a b a Mentální postižení středně těžce postižení 0901a z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Autisté Celkem Péče o talentované žáky, zaostávající a problémové Všichni individuálně integrovaní žáci mají zpracovaný individuální plán, který vyučující vyhodnocují 2x ročně. Pedagogové školy jsou seznámeni se specifickými požadavky na práci s těmito žáky. Pro žáky, kteří mají problémy se vzděláváním, jsou určeny konzultační hodiny, každý učitel má určenou 1 konzultační hodinu týdně. Výchovné problémy řeší v rámci své pracovní náplně výchovní poradci a třídní učitelé. Pro žáky talentované jsou organizovány, a škola se také zapojuje, do různých soutěží a olympiád. Kulturní a umělecké cítění žáků podpořila organizace výchovných koncertů a návštěvy divadelních a filmových představení. K rozvoji poznání přispěly i školní vlastivědné zájezdy, exkurze, besedy. Z každé akce většího rozsahu byl pořízen záznam o akci. Projektové vyučování Ve školním roce 2013/2014 byla uskutečněna celá řada drobnějších jednodenních projektů (viz přehled akcí školy). Svou délkou se vymyká vícedenní projekt Den Země a projekt ekotřída probíhající celý školní rok. Projektové vyučování podporuje samostatnost a aktivitu žáků, rozvíjí mezipředmětové vztahy, vede žáky ke komplexnímu řešení problémů. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Vedení školy i členové pedagogického sboru kladli důraz na včasné předávání všech informací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků školy. Pro zákonné zástupce byly uspořádány 2x v průběhu školního roku hromadné třídní schůzky, snahou školy je, aby rodiče žáků více využívali pro řešení problémů stanovené konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Pro řešení větších výchovných problémů byly svolány výchovné komise. Vedení školy dobře spolupracuje s Klubem rodičů a přátel školy, občanské sdružení. Ve školním roce 2013/2014 se klub podílel, případně vzájemně se školou organizoval, několik akcí. Klub finančně přispíval na různé akce školy, soutěže, případně finančně podporoval nákup dalšího

13 vybavení školy. Pro žáky s nejlepším prospěchem poskytl Klub odměny udělené na konci školního roku (finanční poukázka 200,-Kč) 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů se uskutečňuje na základě minimálního preventivního programu, který zpracovává školní metodik prevence. Výkonem této funkce byla ve školním roce 2013/2014 pověřena Mgr.Valentová. Vyhodnocení minimálního preventivního programu (autor: Mgr. Valentová): Cílem minimálního preventivního programu (MPP) je především zvýšení odolnosti dětí proti rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchova ke zdravému životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí. Většina akcí z MPP se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zrealizovala. (např. projekt Hasík, projekt Expedice Chřiby, projekt Den Země, lyžařský výcvikový kurs, výchovný koncert, divadelní představení atd.). Díky nim žáci vědí, co je to zdravý životní styl a v čem spočívají nevýhody nezdravého životního stylu. Více si cení hodnoty zdraví. Vytvořili si povědomí o oblasti rizikového chování. Dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a zneužíváním léků. Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl. Respektují odlišné názory, myšlení, chování a zájmy lidí. Umí sdělit svůj názor. Dokáží řešit neshody a spory se spolužáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhala na několika úrovních. Rodiče byli pravidelně informování o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek, školního zpravodaje a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech byli informováni o prospěchu a chování svých dětí. K předejití, popřípadě včasnému vyřešení problémů měli rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovných poradců, samozřejmě mohli telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Dlouhodobým cílem školy je vytvořit komunitní školní prostředí, proto škola přikládá velkou důležitost komunikaci se svým okolím. Využívají se všechny komunikační kanály. Při ústním jednání škola preferuje konzultační hodiny, ale v nutných případech a v případě vedoucích pracovníků je jednání možné kdykoliv. Informace jsou sdělovány prostřednictvím žákovských knížek žáků, webových stránek školy, informační vitríny, případně ve zpravodaji města Koryčany, který je vydávám čtvrtletně. Ředitel školy několikrát poskytl rozhovor pro regionální noviny Kroměřížský deník. Důležitá je přímá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, o.s. Klub je velmi vstřícný požadavkům školy a je dobrým partnerem při pořádání akcí pro veřejnost školní ples, zpívání u vánočního stromu, apod Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech a spolupráci škol. Ve školním roce 2013/2014 spolupracovala na projektu Expedice Chřiby, který realizuje Hipocentrum Koryčany, v.o.s. a škola je partnerem tohoto projektu Škola pokračovala v programech Školní mléko a Ovoce do škol

14 Partnerství škol: Škola ve školním roce 2013/2014 rozvíjela spolupráci s partnerskými školami. V říjnu 2013 proběhla návštěva pracovníků partnerské ZŠ TGM Blansko v naší škole. V rámci návštěvy proběhla společné pedagogická rada a semináře o využití ICT ve výuce a o změnách v RVP ZV. Při vzájemném setkání pak proběhla i cenná výměna zkušeností mezi pedagogy i vedením obou škol Průběh školního roku a akce školy Akcemi školy rozumíme akce, které nejsou klasickou formou výuky, ale bezprostředně souvisí s naplňováním cílů práce školy. O akcích jsou vedeny záznamy včetně fotografií, které zveřejňujeme na webových stránkách školy. MĚSÍC DATUM ODPO V. PRAC. AKCE ZÁŘÍ ŽUP* Fotografování prvňáčků 1.r TŘÍDY TYL* Expedice Chřiby 8.+9.r. ŘÍJEN KOŠ* Divadelní představení Kalibův zločin 6.-9.r MAR* Divadlo Zlín O pejskovi a kočičce 1.-4.r. /vyučt/ VAL Přednáška Začínáme žít zdravě 6.+7.r VAL Přednáška Láska,vztahy,sex r BIE* HIPO-projekt EVVO Expedice Chřiby 8.+9.r MOU HIPO 5.r VÁL Návštěva učitelů z Blanska LISTOPAD BIE* Beseda se starostou Koryčan 9.r BIE* Školní turnaj v kopané 5.-9.r ŽUP* Focení žáků 1.-5.r ŽUP* MOU Mobilní učebna e-onu 1.r.,4.r., 5.r.,6.r MOU Muzeum a kino - Kyjov 5.r. PROSINEC MAR* Zpívání u vánočního stromu 1.-4.r ŽUP* Mikulášská besídka 1.-5.r KŘI* Vánoční zvyky-muzeum Kyjov 4.r MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky ŠME Školní turnaje-vybíjená,přehazovaná 5.-9.r MAR Vánoční besídky tříd 1.-9.r. KOŠ Zpívání u vánočního stromu-2.st. leden MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky MAR Zápis do první třídy únor 4.2 ŽUP Velký čtenář-seznámení s knihovnou 2.r TYL Finanční gramotnost 9.r TYL Finanční gramotnost 8.r TYL Finanční gramotnost 7.r. TYL Finanční gramotnost 6.r VÁL Lyžařský kurz březen VAL Hasík 2.+6.

15 13.3. KOŠ* Divadelní představení KON Začátek plavání duben 9.4. LOŠ Přednáška Jaderná elektrárna BIE Úřad práce- Kroměříž 8.r VAL Hasík BIE Střelecká soutěž Ovelikonočního zajíčka r TYL Den zvířat 5.-9.r TYL Koryčanský čtyřlístek MAR Testování znalostí 3.r MOU Testování znalostí 5.r. květen 2.5. KOŠ Máme rádi zvířata 1.-9.r MAR Mě knihovna Plán města VAL Fotografování tříd- 2.st MAR Fotografování tříd-1.st VAL Focení 2.stupně MAR Focení 1.stupně HOF* Výlet ZOO Lešná 1.+2.roč VÁL Testování žáků 9.r VÁL Testování žáků 7.r MAR Dětský zábavný den- hala 1.-5.r. červen 3.6. MOU Výlet Milotice,Hodonín 5.+6.r KOŠ* Výlet Lednice 7.+8.r VAL, Den otevřených dveří s ukázkami výuky 1.-9.r. MAR 6.6. VAL První pomoc s žáky zdrav.školy Kyjov 6.-9.r KOŠ Mě knihovna-beseda 6.r KOŠ Marbo-hudební představení 1.-9.r KOŠ Beseda v Mě knihovně 8.r MAR Výlet Rožnov pod Radhoštěm 3.+4.r KOŠ Mě knihovna-beseda 9.r TYL Výlet Boubín 9.r KRE Divadelní představení Uherské Hradiště 1.-5.r KON Ukončení plaveckého kurzu 3.+4.r MOU Beseda v Mě knihovně 5.r VAL Hasík 3.část besedy 6.+7.r MAR Sportovní den r LOŠ Branný den 5.-9.r VAL Slavnostní ukončení šk.docházky-měú 9.r. Fotografie z některých akcí - viz příloha č Materiální podmínky pro vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se podařilo naplnit většinu z plánovaných akcí, které směřovali ke zlepšení materiálně technického vybavení: Rekonstrukce podlahy v učebně biologie na budově Masarykova 161 splněno Rekonstrukce podlahy v učebně pro tělesnou výchovu na budově Náměstí 106 splněno Vybavení relaxačního prostoru pro žáky v budově Mas.161 splněno

16 Oprava stěn na žákovských WC v budově na Masarykově 161 splněno Uzpůsobit jednu učebnu jako učebnu hudební výchovy na Náměstí 106 nesplněno Výmalba chodeb a malé tělocvičny na budově Mas.161 splněno částečně Vybudovat v prostoru malé tělocvičny zázemí pro vystoupení žáků, renovace stacionárního tělovýchovného nářadí nesplněno Učebnice a učební pomůcky postupně probíhá komplexní výměna učebnicového fondu. Byly zakoupeny tyto učebnice od 9/2013 do 9/2014: Deutsch mit Max A1/1 Deutsch mit Max A1/2.díl Matematika 5.roč. Zeměpis 8roč. Fraus Slovník něm./č.a č./n Slabikář Živá abeceda Nová Moje první psaní Písanka 1.roč. 1.díl nová Písanka 1.roč. 2.díl nová Písanka 1.roč. 3.díl nová Písanka 1.roč. 4.díl nová Matematika 1.roč. 1.díl nová Matematika 1.roč. 2.díl nová Matematika 1.roč. 3.díl nová Já a můj svět 1.roč. duhová řada Project 1 4Ed. Uč.SB česká verze Project 2 4Ed. Uč.SB česká verze český jazyk 2.roč. český jazyk 3.roč. český jazyk 4.roč. čítanka 2.roč. čítanka 3.roč. čítanka 4.roč. Deutsch mit Max A1/2 díl. Mediální výchova Uvedené učebnice byly zakoupeny v počtu pro všechny žáky ročníku. Další učebnice, které zde již neuvádím, byly zakoupeny pro doplnění stávajícího fondu, případně v malém množství pro žáky integrované. Celková vynaložená částka činila přibližně ,-Kč. 6. Údaje o výsledcích inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla inspekce ČŠI. 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Finanční náklady na provoz školy jsou čerpány ze dvou finančních zdrojů:

17 příspěvky na provoz školy z prostředků zřizovatele provozní náklady příspěvky na provoz školy z prostředků MŠMT mzdové náklady a ONIV Dalším finančním zdrojem je doplňková činnost školy dle zřizovací listiny. Čerpání provozních nákladů z prostředků zřizovatele se koná na základě schváleného rozpočtu neinvestičních nákladů. Tento rozpočet byl schválen zřizovatelem Městem Koryčany. Kopie výkazu zisku a ztrát sestavené na základě účetní uzávěrky ke dni je uvedena v příloze č.3 8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při Základní škole, Koryčany, okres Kroměříž existuje ZO ČMOS pracovníků školství, která má 8 členů. Při jednání s odborovou organizací vychází zaměstnavatel z příslušných právních zákonů. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci je uzavřena kolektivní smlouva, která je každoročně obnovována. 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy V průběhu školního roku 2013/2014 i roků předešlých vyvíjí škola velké úsilí v oblasti autoevaluace, jejíž význam je spatřován především ve snaze o zvyšování celkové kvality školy. V roce 2013/2014 byli organizovány následující aktivity v oblastech: - výsledky vzdělávání žáků bylo organizováno testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníků v rámci projektu Společnosti pro kvalitu školy pod názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.38/ , výsledky viz. příloha č.1 - podmínky ke vzdělávání a průběh vzdělávání byli posuzovány při návštěvě pracovníků partnerské školy z Blanska - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti se škola zaměřila především na vytváření individuálních podmínek pro práci každého pracovníka. Bylo organizováno šetření mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci v rámci projektu Mapa školy. Vedení školy se rovněž soustavně zapojuje do dalšího vzdělávání, především v oblasti školské legislativy, metodiky a didaktiky vyučování. Ke zvyšování kvality v oblasti řízení přispívá i účast vedoucích pracovníků na různých seminářích a konferencích. - podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - škola se v této oblasti dlouhodobě a cíleně snaží o dosahování co možná nejlepších výsledků. Škola podporuje všechny individuální aktivity žáků, sama se pak snaží o organizování zájmové mimoškolní činnosti pro své žáky. Škola vlastní licenci přístupu na server Žáci měli možnost pracovat se vzdělávacími materiály i z domova byly jim poskytnuty přihlašovací údaje pro samostatnou práci. Za účelem autoevaluace bylo organizováno šetření Mapa školy. Šetření bylo prováděno formou dotazníků a vyhodnocováno firmou SCIO, s.r.o.. Výsledky viz příloha č.2. Při vzájemných setkáních v rámci schůzek KRaPŠ mají rodiče bezprostřední možnost vznášet připomínky, námitky vůči práci školy, schůzek se vždy účastní zástupci vedení školy

18 Spolupráce se zřizovatelem je rovněž na velmi dobré úrovni. Škola se snaží vycházet ve svých požadavcích, především finančních, z reálných možností zřizovatele. K práci školské rady jsou vytvářeny optimální podmínky schůze jsou organizovány v prostorách školy, ředitel je vždy přítomen jednání školské rady. Předávání informací i možnost ovlivnit správu školy je možné považovat za vyšší než je dána zákonnými normami. 10. Zhodnocení a závěr Cíle stanovené celoročním plánem práce v oblasti výchovy a vzdělávání se dařilo naplňovat, především byl kladen důraz na budování školy jako příjemného, přátelského, inspirujícího a bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Přetrvává potřeba zaměřit se na rozvíjení osobnosti žáka, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání. Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním byly vytvořeny dobré podmínky pro jejich vzdělávání. Kázeňské přestupky byly důsledně a jednotně postihovány. Žáci 9. ročníku dosáhli v absolvovaných testech výsledků vzdělávání výborných výsledků. U ostatních žáků, kteří testování absolvovali již zdaleka tak výborné výsledky nebyly. Je proto nutné výsledky podrobně analyzovat a přijmout opatření k dosažení růstu v dosahovaných výsledcích. Ve školním roce 2013/2014 se pouze částečně dařilo budovat školu jako komunitní centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Nedaří se vyřešit problémy s vysokým počtem hodin absence u žáků. Problematické je zapojování žáků do soutěží a olympiád z hlediska nároků na dopravu žáků na tyto akce. V oblasti materiálně technického se podařilo uskutečnit téměř všechny plánované akce (viz kapitola 5.4), škola pokračovala v rozšiřování a zkvalitňování technického vybavení sloužící k výuce žáků především nákupem dalších interaktivních tabulí, dataprojektorů, počítačů. Za pomoci Klubu rodičů a přátel školy vznikla a byla vybavena v budově na Masarykově ulici žákovská herna. Postupně probíhá výměna učebnic. V loňském roce jsme se zaměřili především na obměnu učebnic v jazyce českém a anglickém. Přetrvávajícím problémem je absence venkovního školního hřiště. V součinnosti s Klubem rodičů a přátel školy se podařilo organizovat již tradiční akce Zpívání u vánočního stromu a Školní společenský ples. Dlouhodobě výborná je také spolupráce se zřizovatelem školy při zajišťování těchto akcí. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo šetření Mapa školy, kterého se zúčastnili žáci, rodiče i pedagogové školy. Závěry a výsledky tohoto šetření jsou inspirací a cenným zdrojem informací pro další práci školy. Domnívám se, že Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž je školou, která vytváří trvale dobré podmínky pro úspěšné plnění všech svých funkcí, dává všem žákům možnost kvalitního vzdělávání a má také dobrý potenciál svého budoucího rozvoje. RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy V Koryčanech Přílohy: - zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání CZ.1.07/1.1.38/ výsledky Mapa školy - výkaz zisku a ztráty za období obrazová dokumentace z uskutečněných akcí

19 Příloha č.1: Zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání

20 - 20 -

21 - 21 -

22 Příloha č.2: Mapa školy

23 - 23 -

24 - 24 -

25 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát organizace k

26 - 26 -

27 - 27 -

28 Příloha č.4: Fotografie z akcí pořádaných školou ve školním roce 2013/2014: Přednáška Začínáme žít zdravě Vánoční turnaj Cyklus setkání předškoláků se školou Dobrý start

29 Návštěva z družební školy Blansko Mikuláš pro žáky I.stupně Zpívání u Vánočního stromu

30 Jarmark žákovských výrobků s vánoční tématikou Vánoce ve škole Střelecká soutěž

31 Školní ples MisePlus+ pořad pro žáky v interaktivním trucku Máme rádi zvířata 2.díl

32 Lyžařský kurz Přednáška jaderná energie (JA Dukovany) Fotbalový turnaj

33 Výstava hraček Den otevřených dveří Divadelní představení

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Zdiby, okres Praha - východ. 250 66 Zdiby, U školy 48. Identifikátor školy: 600 052 133 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zdiby, okres Praha - východ 250 66 Zdiby, U školy 48 Identifikátor školy: 600 052 133 Termín konání inspekce: 16. 17. květen

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více