Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14"

Transkript

1 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 -

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací program školy 2.1. Obory Vzdělávání 2.2. Vzdělávací program 2.3. Učební plán Obsah výroční zprávy o činnosti školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace 3.2. Věkové složení 3.3. Seznam, aprobace 3.4. Údaje o DVPP 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Hodnocení prospěchu žáků 4.2. Hodnocení chování žáků 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku 4.4. Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství 4.6. Péče o talentované a zaostávající žáky 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 5.2. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech 5.3. Akce školy 5.4. Materiální podmínky pro vzdělávání 6. Údaje o výsledcích inspekcí 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy 10. Závěr a zhodnocení - 2 -

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Adresa: Masarykova 161, Koryčany IČ: Zřizovatel školy: Město Koryčany Ředitel školy: RNDr.Vlastimil Válka telefon, fax, , www stránky: ředitel zást.ředitele sborovna I.st vedoucí učitelka Náměstí sborovna II.st., podatelna školní družina školní jídelna - kuchyň školní jídelna vedoucí sportovní centrum hala Charakteristika školy: Úplná základní škola, činnost školy a školských zařízení probíhá ve třech budovách. ZŠ I.stupeň Koryčany, Náměstí

4 ZŠ II.stupeň Koryčany, Masarykova 161 ŠJ, ŠD Koryčany, Nádražní 110 Počet tříd a žáků se stavem k Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,7 2.stupeň ,3 Celkem ,6 Celkový počet žáků k byl

5 1.2. Součásti školy IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz.1/přepočtených 1,00 Činnost družiny vychází z celoročního plánu práce a školního vzdělávacího programu, významné akce jsou součástí celoročního plánu práce školy. Hlavní posláním školní družiny je zabezpečení zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Provozní doba: hod. Materiální podmínky pro činnost ŠD byly zabezpečeny. Od června 2014 probíhaly přípravy na otevření 2. oddělení, které si vyžádaly zvýšenou potřebu financování z provozních prostředků školy. Školní jídelna Typ jídelny Počet strávníků k Počet děti a žáci zaměstnanci školy a jiní ŠJ - úplná výdejna Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 1.3.Školská rada Vzhledem ke skončení mandátu proběhly v listopadu 2013 volby nové školské rady. Složení školské rady: Předseda: Ing.Miroslav Budík, zástupce zřizovatele Ostatní členové školské rady: Mgr.Petra Kovářová, zástupce zákonných zástupců Ing.Bohdana Orlová, zástupce zákonných zástupců JUDr.Ludmila Harvilíková, zástupce zřizovatele Mgr. Petra Konvalinková, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Jana Marková, zástupce pedagogických pracovníků - 5 -

6 Školská rada se ve školním roce 2013/2014 sešla ke dvěma jednáním, která byla iniciována ředitelem školy. První jednání se uskutečnilo v měsíci říjnu, druhé pak v měsíci listopadu, jako ustavující jednání nové školské rady. Ředitel školy poskytl plnou podporu práci školské rady. Jednání probíhala v ředitelně školy, ředitel poskytoval informace o činnosti školy, školním vzdělávacím programu a dalších skutečnostech vymezených zákonem i nad jeho rámec Obory vzdělávání Na škole byly vyučovány tyto obory vzdělání: 2. Vzdělávací program školy Kód oboru C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 360 Platné Ne Dobíhající obor 2.2. Vzdělávací program ve školním roce Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Cesta poznání v ročníku Učební plán 1. 5.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítačem 1 1 Poznáváme počítač 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

7 6. 9.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 2 2/3 Matematika Informatika Dějepis Občanská vých Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Praktické činnosti Volba povolání 1 Globální výchova 1 Mediální výchova Sem.z přír.před. / Německý jazyk(v 7.roč. sport.hry) 1 2 Sportovní hry - všichni 1 Sem.z přír.před.- nejazykáři 1/0 Cvičení z Ma - všichni 1 Cvičení z Čj/ sportovní hry 1 Přírod.praktika/ Informatika 1 Celkem Ve všech ročnících jsou v souladu s ŠVP Cesta poznání zpracovány pro jednotlivé vyučovací předměty tematické plány učiva. Rozpracovány na podmínky školy jsou do jednotlivých vzdělávací oblastí následující témata (v souladu s úpravou RVP ZV k ): - etická výchova - 7 -

8 - ochrana člověka běžných rizik a za mimořádných událostí - zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.) - dopravní výchova - korupce - obrana vlasti Ve školním roce 2013/2014 byl upraven z organizačních důvodů (zavedení povinné výuky 2.cizího jazyka učební plán). 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (přepočtený/fyzický počet) k Celkový počet pedagogických pracovníků 17,4/18 Z toho odborně kvalifikovaných 16,4/18 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalif., kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 (Mgr.Moudrá prac.poměr na dobu určitou do ; Mgr.Janovská (tč. na RD) prac.poměr na dobu určitou skončil návratem Mgr.Selucké z RD) 3.2. Věkové složení a stav pedagogických pracovníků k Věk Učitelé, asistenti, vychovatelé Muži Ženy do 35 let let 3 4 nad 50 let 1 7 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Seznam pedagogických pracovníků a aprobace Jméno a přijmení aprobace zařazení další vykonávané funkce Mgr.Irena Mokrá Mgr.Miroslav Bieber Mgr.Kateřina Moudrá A učitel Vedoucí PK cizích jazyků ZT Čj, D učitel učitel Mgr.Petra Konvalinková 1.st. učitel Romana Mlejnková ŠD vychovatelka Koordinátor, metodik ICT, vedoucí PK př.předmětů - 8 -

9 Mgr. Roman Hofr 1.st. učitel Mgr.Eva Košutová Č/Hv učitel Vedoucí PK human.př. Mgr. Helena Krejčiříková Mgr. Věra Křivánková Mgr.Jiřina Lošanová Mgr.Jana Marková Mgr.Zdeňka Šmelová Hana Šimčíková 1.st. učitel 1.st učitel F/Ch zást.ředitele Koordinátor ŠVP 1.st. vedoucí učitel Výchovný poradce I.st., vedoucí PK 1.st. M/F učitel Asistent ped. Mgr.Kateřina Štěpánková Bi/OP Asistent ped. Mgr.Jiří Tyl Ma/Bi učitel Mgr.Soňa Valentová M/ZT učitel Výchovný poradce II.st. a celoškolní metodik prevence soc.patol.jevů RNDr.Vlastimil Válka M/F ředitel Koordinátor, metodik ICT Mgr.Jana Župková 1.st. učitel Škola vykazuje vysoké procento kvalifikovanosti ped.pracovníků. Velmi dobré je i aprobační rozložení pedagogů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled seminářů a kurzů absolvovaných ped.prac. 2013/2014 Příjmení a jméno Mokrá Irena funkce Název semináře Didaktické studium cizího jazyka - Aj učitel Bieber Miroslav ICT koord. Studium spec.činností ICT k. Hofr Roman učitel Kurz Zákl.fin.gram Konvalinková Petra učitel vychovatel Kurz písmo ComeniaSkript Angl.jaz.činnostně Kurz keramika Mlejnková Romana Košutová Eva učitel Krejčiříková Helena učitel Čj činnostně Křivánková Věra učitel Lošanová Jiřina zást.řed. Lungová Martina rod.dov.

10 Marková Jana Moudrá Kateřina Selucká Monika Šmelová Zdeňka Hajkrová Kateřina Šimčíková Hana Tyl Jiří Valentová Soňa Válka Vlastimil Župková Jana zást.řed rod.dov. učitel as.ped. as.ped. EVVO koord. metodik prevence ředitel, ICT koord. učitel Funkční studium probíhá Angl.jaz činnostně Kurz písmo ComeniaScript Kurz Keramika Kurz Instruktor školního lyžování Kurz Dětský aerobic Kurz Jak vyučovat finanční gramotnost Kurz Kinn-ball Porady VP a MP Sem.Vzdělávání man.škol právní předpisy Konference ČŠI nové portály Školení v ICT vlastními prostředky zajistí koordinátor ICT proběhl seminář pod vedením RNDr.Válkya na téma Internetové zdroje výukových materiálů a vytváření testů v programu ALF. S pedagogickými pracovníky bylo provedeno hodnocení práce výsledky budou zohledněny při tvorbě plánu DVPP na další období. DVPP ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno v souladu s plánem DVPP a potřebami školy Hodnocení prospěchu 4. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků k třída Prospělo s Počet žáků vyznamenání Prospělo Neprospěl Opakují I.A I.B II III IV.A IV.B V Celkem za I. stupeň VI VII Ukončil PŠD VIII IX Celkem za II. stupeň Celkem za školu

11 4.2. Hodnocení chování Snížený stupeň z chování za II.pololetí: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: I.pol 6h, II.pol 18h 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Počty přijatých žáků 4 leté studium Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 6 leté studium 8 leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 25 nižší ročník 1 5.roč. víceleté gymn. 2 Celkem 28 Ve školním roce 2013/2014 se na škole uskutečnilo ověřování výsledků vzdělávání formou testování v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání. Testování se účastnili žáci 3., 5., 7., a 9. ročníku v měsíci květnu. Souhrnné výsledky viz. příloha č Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno k povinné školní docházce 41 dětí, u 9 dětí bylo na základě žádosti rodičů vydáno rozhodnutí ředitele školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden rok. Docházku k zahájilo 40 žáků (1 žák se odstěhoval, 9 po odkladu) 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství Funkci výchovné poradkyně pro I.stupeň vykonávala Mgr. Jana Marková, pro II.stupeň Mgr.Soňa Valentová. Funkcí školního metodika prevence vykonávala Mgr.Soňa Valentová. Všichni ve své činnosti vychází z úkolů zahrnutých v programu MPP pro daný školní rok a z úkolů vzdělávací oblasti Volba povolání. Dle potřeby spolupracují s příslušnými institucemi

12 Žákům, které doporučila PPP, popř. SPC k individuální integraci je věnována individuální péče vyučujících a mají sestavený individuální plán vzdělávání. Individuální integrace (stav k ) ze sl. 2. žáci vyžadující zvýšené výdaje Číslo Počet celkem z toho dívky 1.stupeň 2. stupeň řádku celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01 a b a Mentální postižení středně těžce postižení 0901a z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Autisté Celkem Péče o talentované žáky, zaostávající a problémové Všichni individuálně integrovaní žáci mají zpracovaný individuální plán, který vyučující vyhodnocují 2x ročně. Pedagogové školy jsou seznámeni se specifickými požadavky na práci s těmito žáky. Pro žáky, kteří mají problémy se vzděláváním, jsou určeny konzultační hodiny, každý učitel má určenou 1 konzultační hodinu týdně. Výchovné problémy řeší v rámci své pracovní náplně výchovní poradci a třídní učitelé. Pro žáky talentované jsou organizovány, a škola se také zapojuje, do různých soutěží a olympiád. Kulturní a umělecké cítění žáků podpořila organizace výchovných koncertů a návštěvy divadelních a filmových představení. K rozvoji poznání přispěly i školní vlastivědné zájezdy, exkurze, besedy. Z každé akce většího rozsahu byl pořízen záznam o akci. Projektové vyučování Ve školním roce 2013/2014 byla uskutečněna celá řada drobnějších jednodenních projektů (viz přehled akcí školy). Svou délkou se vymyká vícedenní projekt Den Země a projekt ekotřída probíhající celý školní rok. Projektové vyučování podporuje samostatnost a aktivitu žáků, rozvíjí mezipředmětové vztahy, vede žáky ke komplexnímu řešení problémů. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Vedení školy i členové pedagogického sboru kladli důraz na včasné předávání všech informací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků školy. Pro zákonné zástupce byly uspořádány 2x v průběhu školního roku hromadné třídní schůzky, snahou školy je, aby rodiče žáků více využívali pro řešení problémů stanovené konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Pro řešení větších výchovných problémů byly svolány výchovné komise. Vedení školy dobře spolupracuje s Klubem rodičů a přátel školy, občanské sdružení. Ve školním roce 2013/2014 se klub podílel, případně vzájemně se školou organizoval, několik akcí. Klub finančně přispíval na různé akce školy, soutěže, případně finančně podporoval nákup dalšího

13 vybavení školy. Pro žáky s nejlepším prospěchem poskytl Klub odměny udělené na konci školního roku (finanční poukázka 200,-Kč) 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů se uskutečňuje na základě minimálního preventivního programu, který zpracovává školní metodik prevence. Výkonem této funkce byla ve školním roce 2013/2014 pověřena Mgr.Valentová. Vyhodnocení minimálního preventivního programu (autor: Mgr. Valentová): Cílem minimálního preventivního programu (MPP) je především zvýšení odolnosti dětí proti rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchova ke zdravému životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí. Většina akcí z MPP se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zrealizovala. (např. projekt Hasík, projekt Expedice Chřiby, projekt Den Země, lyžařský výcvikový kurs, výchovný koncert, divadelní představení atd.). Díky nim žáci vědí, co je to zdravý životní styl a v čem spočívají nevýhody nezdravého životního stylu. Více si cení hodnoty zdraví. Vytvořili si povědomí o oblasti rizikového chování. Dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a zneužíváním léků. Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl. Respektují odlišné názory, myšlení, chování a zájmy lidí. Umí sdělit svůj názor. Dokáží řešit neshody a spory se spolužáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhala na několika úrovních. Rodiče byli pravidelně informování o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek, školního zpravodaje a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech byli informováni o prospěchu a chování svých dětí. K předejití, popřípadě včasnému vyřešení problémů měli rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovných poradců, samozřejmě mohli telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Dlouhodobým cílem školy je vytvořit komunitní školní prostředí, proto škola přikládá velkou důležitost komunikaci se svým okolím. Využívají se všechny komunikační kanály. Při ústním jednání škola preferuje konzultační hodiny, ale v nutných případech a v případě vedoucích pracovníků je jednání možné kdykoliv. Informace jsou sdělovány prostřednictvím žákovských knížek žáků, webových stránek školy, informační vitríny, případně ve zpravodaji města Koryčany, který je vydávám čtvrtletně. Ředitel školy několikrát poskytl rozhovor pro regionální noviny Kroměřížský deník. Důležitá je přímá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, o.s. Klub je velmi vstřícný požadavkům školy a je dobrým partnerem při pořádání akcí pro veřejnost školní ples, zpívání u vánočního stromu, apod Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech a spolupráci škol. Ve školním roce 2013/2014 spolupracovala na projektu Expedice Chřiby, který realizuje Hipocentrum Koryčany, v.o.s. a škola je partnerem tohoto projektu Škola pokračovala v programech Školní mléko a Ovoce do škol

14 Partnerství škol: Škola ve školním roce 2013/2014 rozvíjela spolupráci s partnerskými školami. V říjnu 2013 proběhla návštěva pracovníků partnerské ZŠ TGM Blansko v naší škole. V rámci návštěvy proběhla společné pedagogická rada a semináře o využití ICT ve výuce a o změnách v RVP ZV. Při vzájemném setkání pak proběhla i cenná výměna zkušeností mezi pedagogy i vedením obou škol Průběh školního roku a akce školy Akcemi školy rozumíme akce, které nejsou klasickou formou výuky, ale bezprostředně souvisí s naplňováním cílů práce školy. O akcích jsou vedeny záznamy včetně fotografií, které zveřejňujeme na webových stránkách školy. MĚSÍC DATUM ODPO V. PRAC. AKCE ZÁŘÍ ŽUP* Fotografování prvňáčků 1.r TŘÍDY TYL* Expedice Chřiby 8.+9.r. ŘÍJEN KOŠ* Divadelní představení Kalibův zločin 6.-9.r MAR* Divadlo Zlín O pejskovi a kočičce 1.-4.r. /vyučt/ VAL Přednáška Začínáme žít zdravě 6.+7.r VAL Přednáška Láska,vztahy,sex r BIE* HIPO-projekt EVVO Expedice Chřiby 8.+9.r MOU HIPO 5.r VÁL Návštěva učitelů z Blanska LISTOPAD BIE* Beseda se starostou Koryčan 9.r BIE* Školní turnaj v kopané 5.-9.r ŽUP* Focení žáků 1.-5.r ŽUP* MOU Mobilní učebna e-onu 1.r.,4.r., 5.r.,6.r MOU Muzeum a kino - Kyjov 5.r. PROSINEC MAR* Zpívání u vánočního stromu 1.-4.r ŽUP* Mikulášská besídka 1.-5.r KŘI* Vánoční zvyky-muzeum Kyjov 4.r MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky ŠME Školní turnaje-vybíjená,přehazovaná 5.-9.r MAR Vánoční besídky tříd 1.-9.r. KOŠ Zpívání u vánočního stromu-2.st. leden MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky MAR Zápis do první třídy únor 4.2 ŽUP Velký čtenář-seznámení s knihovnou 2.r TYL Finanční gramotnost 9.r TYL Finanční gramotnost 8.r TYL Finanční gramotnost 7.r. TYL Finanční gramotnost 6.r VÁL Lyžařský kurz březen VAL Hasík 2.+6.

15 13.3. KOŠ* Divadelní představení KON Začátek plavání duben 9.4. LOŠ Přednáška Jaderná elektrárna BIE Úřad práce- Kroměříž 8.r VAL Hasík BIE Střelecká soutěž Ovelikonočního zajíčka r TYL Den zvířat 5.-9.r TYL Koryčanský čtyřlístek MAR Testování znalostí 3.r MOU Testování znalostí 5.r. květen 2.5. KOŠ Máme rádi zvířata 1.-9.r MAR Mě knihovna Plán města VAL Fotografování tříd- 2.st MAR Fotografování tříd-1.st VAL Focení 2.stupně MAR Focení 1.stupně HOF* Výlet ZOO Lešná 1.+2.roč VÁL Testování žáků 9.r VÁL Testování žáků 7.r MAR Dětský zábavný den- hala 1.-5.r. červen 3.6. MOU Výlet Milotice,Hodonín 5.+6.r KOŠ* Výlet Lednice 7.+8.r VAL, Den otevřených dveří s ukázkami výuky 1.-9.r. MAR 6.6. VAL První pomoc s žáky zdrav.školy Kyjov 6.-9.r KOŠ Mě knihovna-beseda 6.r KOŠ Marbo-hudební představení 1.-9.r KOŠ Beseda v Mě knihovně 8.r MAR Výlet Rožnov pod Radhoštěm 3.+4.r KOŠ Mě knihovna-beseda 9.r TYL Výlet Boubín 9.r KRE Divadelní představení Uherské Hradiště 1.-5.r KON Ukončení plaveckého kurzu 3.+4.r MOU Beseda v Mě knihovně 5.r VAL Hasík 3.část besedy 6.+7.r MAR Sportovní den r LOŠ Branný den 5.-9.r VAL Slavnostní ukončení šk.docházky-měú 9.r. Fotografie z některých akcí - viz příloha č Materiální podmínky pro vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se podařilo naplnit většinu z plánovaných akcí, které směřovali ke zlepšení materiálně technického vybavení: Rekonstrukce podlahy v učebně biologie na budově Masarykova 161 splněno Rekonstrukce podlahy v učebně pro tělesnou výchovu na budově Náměstí 106 splněno Vybavení relaxačního prostoru pro žáky v budově Mas.161 splněno

16 Oprava stěn na žákovských WC v budově na Masarykově 161 splněno Uzpůsobit jednu učebnu jako učebnu hudební výchovy na Náměstí 106 nesplněno Výmalba chodeb a malé tělocvičny na budově Mas.161 splněno částečně Vybudovat v prostoru malé tělocvičny zázemí pro vystoupení žáků, renovace stacionárního tělovýchovného nářadí nesplněno Učebnice a učební pomůcky postupně probíhá komplexní výměna učebnicového fondu. Byly zakoupeny tyto učebnice od 9/2013 do 9/2014: Deutsch mit Max A1/1 Deutsch mit Max A1/2.díl Matematika 5.roč. Zeměpis 8roč. Fraus Slovník něm./č.a č./n Slabikář Živá abeceda Nová Moje první psaní Písanka 1.roč. 1.díl nová Písanka 1.roč. 2.díl nová Písanka 1.roč. 3.díl nová Písanka 1.roč. 4.díl nová Matematika 1.roč. 1.díl nová Matematika 1.roč. 2.díl nová Matematika 1.roč. 3.díl nová Já a můj svět 1.roč. duhová řada Project 1 4Ed. Uč.SB česká verze Project 2 4Ed. Uč.SB česká verze český jazyk 2.roč. český jazyk 3.roč. český jazyk 4.roč. čítanka 2.roč. čítanka 3.roč. čítanka 4.roč. Deutsch mit Max A1/2 díl. Mediální výchova Uvedené učebnice byly zakoupeny v počtu pro všechny žáky ročníku. Další učebnice, které zde již neuvádím, byly zakoupeny pro doplnění stávajícího fondu, případně v malém množství pro žáky integrované. Celková vynaložená částka činila přibližně ,-Kč. 6. Údaje o výsledcích inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla inspekce ČŠI. 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Finanční náklady na provoz školy jsou čerpány ze dvou finančních zdrojů:

17 příspěvky na provoz školy z prostředků zřizovatele provozní náklady příspěvky na provoz školy z prostředků MŠMT mzdové náklady a ONIV Dalším finančním zdrojem je doplňková činnost školy dle zřizovací listiny. Čerpání provozních nákladů z prostředků zřizovatele se koná na základě schváleného rozpočtu neinvestičních nákladů. Tento rozpočet byl schválen zřizovatelem Městem Koryčany. Kopie výkazu zisku a ztrát sestavené na základě účetní uzávěrky ke dni je uvedena v příloze č.3 8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při Základní škole, Koryčany, okres Kroměříž existuje ZO ČMOS pracovníků školství, která má 8 členů. Při jednání s odborovou organizací vychází zaměstnavatel z příslušných právních zákonů. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci je uzavřena kolektivní smlouva, která je každoročně obnovována. 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy V průběhu školního roku 2013/2014 i roků předešlých vyvíjí škola velké úsilí v oblasti autoevaluace, jejíž význam je spatřován především ve snaze o zvyšování celkové kvality školy. V roce 2013/2014 byli organizovány následující aktivity v oblastech: - výsledky vzdělávání žáků bylo organizováno testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníků v rámci projektu Společnosti pro kvalitu školy pod názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.38/ , výsledky viz. příloha č.1 - podmínky ke vzdělávání a průběh vzdělávání byli posuzovány při návštěvě pracovníků partnerské školy z Blanska - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti se škola zaměřila především na vytváření individuálních podmínek pro práci každého pracovníka. Bylo organizováno šetření mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci v rámci projektu Mapa školy. Vedení školy se rovněž soustavně zapojuje do dalšího vzdělávání, především v oblasti školské legislativy, metodiky a didaktiky vyučování. Ke zvyšování kvality v oblasti řízení přispívá i účast vedoucích pracovníků na různých seminářích a konferencích. - podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - škola se v této oblasti dlouhodobě a cíleně snaží o dosahování co možná nejlepších výsledků. Škola podporuje všechny individuální aktivity žáků, sama se pak snaží o organizování zájmové mimoškolní činnosti pro své žáky. Škola vlastní licenci přístupu na server Žáci měli možnost pracovat se vzdělávacími materiály i z domova byly jim poskytnuty přihlašovací údaje pro samostatnou práci. Za účelem autoevaluace bylo organizováno šetření Mapa školy. Šetření bylo prováděno formou dotazníků a vyhodnocováno firmou SCIO, s.r.o.. Výsledky viz příloha č.2. Při vzájemných setkáních v rámci schůzek KRaPŠ mají rodiče bezprostřední možnost vznášet připomínky, námitky vůči práci školy, schůzek se vždy účastní zástupci vedení školy

18 Spolupráce se zřizovatelem je rovněž na velmi dobré úrovni. Škola se snaží vycházet ve svých požadavcích, především finančních, z reálných možností zřizovatele. K práci školské rady jsou vytvářeny optimální podmínky schůze jsou organizovány v prostorách školy, ředitel je vždy přítomen jednání školské rady. Předávání informací i možnost ovlivnit správu školy je možné považovat za vyšší než je dána zákonnými normami. 10. Zhodnocení a závěr Cíle stanovené celoročním plánem práce v oblasti výchovy a vzdělávání se dařilo naplňovat, především byl kladen důraz na budování školy jako příjemného, přátelského, inspirujícího a bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Přetrvává potřeba zaměřit se na rozvíjení osobnosti žáka, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání. Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním byly vytvořeny dobré podmínky pro jejich vzdělávání. Kázeňské přestupky byly důsledně a jednotně postihovány. Žáci 9. ročníku dosáhli v absolvovaných testech výsledků vzdělávání výborných výsledků. U ostatních žáků, kteří testování absolvovali již zdaleka tak výborné výsledky nebyly. Je proto nutné výsledky podrobně analyzovat a přijmout opatření k dosažení růstu v dosahovaných výsledcích. Ve školním roce 2013/2014 se pouze částečně dařilo budovat školu jako komunitní centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Nedaří se vyřešit problémy s vysokým počtem hodin absence u žáků. Problematické je zapojování žáků do soutěží a olympiád z hlediska nároků na dopravu žáků na tyto akce. V oblasti materiálně technického se podařilo uskutečnit téměř všechny plánované akce (viz kapitola 5.4), škola pokračovala v rozšiřování a zkvalitňování technického vybavení sloužící k výuce žáků především nákupem dalších interaktivních tabulí, dataprojektorů, počítačů. Za pomoci Klubu rodičů a přátel školy vznikla a byla vybavena v budově na Masarykově ulici žákovská herna. Postupně probíhá výměna učebnic. V loňském roce jsme se zaměřili především na obměnu učebnic v jazyce českém a anglickém. Přetrvávajícím problémem je absence venkovního školního hřiště. V součinnosti s Klubem rodičů a přátel školy se podařilo organizovat již tradiční akce Zpívání u vánočního stromu a Školní společenský ples. Dlouhodobě výborná je také spolupráce se zřizovatelem školy při zajišťování těchto akcí. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo šetření Mapa školy, kterého se zúčastnili žáci, rodiče i pedagogové školy. Závěry a výsledky tohoto šetření jsou inspirací a cenným zdrojem informací pro další práci školy. Domnívám se, že Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž je školou, která vytváří trvale dobré podmínky pro úspěšné plnění všech svých funkcí, dává všem žákům možnost kvalitního vzdělávání a má také dobrý potenciál svého budoucího rozvoje. RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy V Koryčanech Přílohy: - zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání CZ.1.07/1.1.38/ výsledky Mapa školy - výkaz zisku a ztráty za období obrazová dokumentace z uskutečněných akcí

19 Příloha č.1: Zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání

20 - 20 -

21 - 21 -

22 Příloha č.2: Mapa školy

23 - 23 -

24 - 24 -

25 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát organizace k

26 - 26 -

27 - 27 -

28 Příloha č.4: Fotografie z akcí pořádaných školou ve školním roce 2013/2014: Přednáška Začínáme žít zdravě Vánoční turnaj Cyklus setkání předškoláků se školou Dobrý start

29 Návštěva z družební školy Blansko Mikuláš pro žáky I.stupně Zpívání u Vánočního stromu

30 Jarmark žákovských výrobků s vánoční tématikou Vánoce ve škole Střelecká soutěž

31 Školní ples MisePlus+ pořad pro žáky v interaktivním trucku Máme rádi zvířata 2.díl

32 Lyžařský kurz Přednáška jaderná energie (JA Dukovany) Fotbalový turnaj

33 Výstava hraček Den otevřených dveří Divadelní představení

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více