Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14"

Transkript

1 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 -

2 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací program školy 2.1. Obory Vzdělávání 2.2. Vzdělávací program 2.3. Učební plán Obsah výroční zprávy o činnosti školy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace 3.2. Věkové složení 3.3. Seznam, aprobace 3.4. Údaje o DVPP 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Hodnocení prospěchu žáků 4.2. Hodnocení chování žáků 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku 4.4. Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství 4.6. Péče o talentované a zaostávající žáky 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 5.2. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech 5.3. Akce školy 5.4. Materiální podmínky pro vzdělávání 6. Údaje o výsledcích inspekcí 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy 10. Závěr a zhodnocení - 2 -

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Adresa: Masarykova 161, Koryčany IČ: Zřizovatel školy: Město Koryčany Ředitel školy: RNDr.Vlastimil Válka telefon, fax, , www stránky: ředitel zást.ředitele sborovna I.st vedoucí učitelka Náměstí sborovna II.st., podatelna školní družina školní jídelna - kuchyň školní jídelna vedoucí sportovní centrum hala Charakteristika školy: Úplná základní škola, činnost školy a školských zařízení probíhá ve třech budovách. ZŠ I.stupeň Koryčany, Náměstí

4 ZŠ II.stupeň Koryčany, Masarykova 161 ŠJ, ŠD Koryčany, Nádražní 110 Počet tříd a žáků se stavem k Školní rok 2013/2014 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 1.stupeň ,7 2.stupeň ,3 Celkem ,6 Celkový počet žáků k byl

5 1.2. Součásti školy IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz.1/přepočtených 1,00 Činnost družiny vychází z celoročního plánu práce a školního vzdělávacího programu, významné akce jsou součástí celoročního plánu práce školy. Hlavní posláním školní družiny je zabezpečení zájmové a odpočinkové činnosti dětí. Provozní doba: hod. Materiální podmínky pro činnost ŠD byly zabezpečeny. Od června 2014 probíhaly přípravy na otevření 2. oddělení, které si vyžádaly zvýšenou potřebu financování z provozních prostředků školy. Školní jídelna Typ jídelny Počet strávníků k Počet děti a žáci zaměstnanci školy a jiní ŠJ - úplná výdejna Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 1.3.Školská rada Vzhledem ke skončení mandátu proběhly v listopadu 2013 volby nové školské rady. Složení školské rady: Předseda: Ing.Miroslav Budík, zástupce zřizovatele Ostatní členové školské rady: Mgr.Petra Kovářová, zástupce zákonných zástupců Ing.Bohdana Orlová, zástupce zákonných zástupců JUDr.Ludmila Harvilíková, zástupce zřizovatele Mgr. Petra Konvalinková, zástupce pedagogických pracovníků Mgr. Jana Marková, zástupce pedagogických pracovníků - 5 -

6 Školská rada se ve školním roce 2013/2014 sešla ke dvěma jednáním, která byla iniciována ředitelem školy. První jednání se uskutečnilo v měsíci říjnu, druhé pak v měsíci listopadu, jako ustavující jednání nové školské rady. Ředitel školy poskytl plnou podporu práci školské rady. Jednání probíhala v ředitelně školy, ředitel poskytoval informace o činnosti školy, školním vzdělávacím programu a dalších skutečnostech vymezených zákonem i nad jeho rámec Obory vzdělávání Na škole byly vyučovány tyto obory vzdělání: 2. Vzdělávací program školy Kód oboru C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 360 Platné Ne Dobíhající obor 2.2. Vzdělávací program ve školním roce Název zvoleného vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Cesta poznání v ročníku Učební plán 1. 5.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítačem 1 1 Poznáváme počítač 1 Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti Celkem

7 6. 9.ročník Vyučovací Ročník předmět Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk 2 2/3 Matematika Informatika Dějepis Občanská vých Fyzika Chemie 2 2 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Praktické činnosti Volba povolání 1 Globální výchova 1 Mediální výchova Sem.z přír.před. / Německý jazyk(v 7.roč. sport.hry) 1 2 Sportovní hry - všichni 1 Sem.z přír.před.- nejazykáři 1/0 Cvičení z Ma - všichni 1 Cvičení z Čj/ sportovní hry 1 Přírod.praktika/ Informatika 1 Celkem Ve všech ročnících jsou v souladu s ŠVP Cesta poznání zpracovány pro jednotlivé vyučovací předměty tematické plány učiva. Rozpracovány na podmínky školy jsou do jednotlivých vzdělávací oblastí následující témata (v souladu s úpravou RVP ZV k ): - etická výchova - 7 -

8 - ochrana člověka běžných rizik a za mimořádných událostí - zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi, aj.) - dopravní výchova - korupce - obrana vlasti Ve školním roce 2013/2014 byl upraven z organizačních důvodů (zavedení povinné výuky 2.cizího jazyka učební plán). 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1. Odborná kvalifikace Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. (přepočtený/fyzický počet) k Celkový počet pedagogických pracovníků 17,4/18 Z toho odborně kvalifikovaných 16,4/18 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalif., kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 1 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1 (Mgr.Moudrá prac.poměr na dobu určitou do ; Mgr.Janovská (tč. na RD) prac.poměr na dobu určitou skončil návratem Mgr.Selucké z RD) 3.2. Věkové složení a stav pedagogických pracovníků k Věk Učitelé, asistenti, vychovatelé Muži Ženy do 35 let let 3 4 nad 50 let 1 7 Pracující důchodci nepobírající důchod Pracující důchodci pobírající důchod Celkem Seznam pedagogických pracovníků a aprobace Jméno a přijmení aprobace zařazení další vykonávané funkce Mgr.Irena Mokrá Mgr.Miroslav Bieber Mgr.Kateřina Moudrá A učitel Vedoucí PK cizích jazyků ZT Čj, D učitel učitel Mgr.Petra Konvalinková 1.st. učitel Romana Mlejnková ŠD vychovatelka Koordinátor, metodik ICT, vedoucí PK př.předmětů - 8 -

9 Mgr. Roman Hofr 1.st. učitel Mgr.Eva Košutová Č/Hv učitel Vedoucí PK human.př. Mgr. Helena Krejčiříková Mgr. Věra Křivánková Mgr.Jiřina Lošanová Mgr.Jana Marková Mgr.Zdeňka Šmelová Hana Šimčíková 1.st. učitel 1.st učitel F/Ch zást.ředitele Koordinátor ŠVP 1.st. vedoucí učitel Výchovný poradce I.st., vedoucí PK 1.st. M/F učitel Asistent ped. Mgr.Kateřina Štěpánková Bi/OP Asistent ped. Mgr.Jiří Tyl Ma/Bi učitel Mgr.Soňa Valentová M/ZT učitel Výchovný poradce II.st. a celoškolní metodik prevence soc.patol.jevů RNDr.Vlastimil Válka M/F ředitel Koordinátor, metodik ICT Mgr.Jana Župková 1.st. učitel Škola vykazuje vysoké procento kvalifikovanosti ped.pracovníků. Velmi dobré je i aprobační rozložení pedagogů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy, údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Přehled seminářů a kurzů absolvovaných ped.prac. 2013/2014 Příjmení a jméno Mokrá Irena funkce Název semináře Didaktické studium cizího jazyka - Aj učitel Bieber Miroslav ICT koord. Studium spec.činností ICT k. Hofr Roman učitel Kurz Zákl.fin.gram Konvalinková Petra učitel vychovatel Kurz písmo ComeniaSkript Angl.jaz.činnostně Kurz keramika Mlejnková Romana Košutová Eva učitel Krejčiříková Helena učitel Čj činnostně Křivánková Věra učitel Lošanová Jiřina zást.řed. Lungová Martina rod.dov.

10 Marková Jana Moudrá Kateřina Selucká Monika Šmelová Zdeňka Hajkrová Kateřina Šimčíková Hana Tyl Jiří Valentová Soňa Válka Vlastimil Župková Jana zást.řed rod.dov. učitel as.ped. as.ped. EVVO koord. metodik prevence ředitel, ICT koord. učitel Funkční studium probíhá Angl.jaz činnostně Kurz písmo ComeniaScript Kurz Keramika Kurz Instruktor školního lyžování Kurz Dětský aerobic Kurz Jak vyučovat finanční gramotnost Kurz Kinn-ball Porady VP a MP Sem.Vzdělávání man.škol právní předpisy Konference ČŠI nové portály Školení v ICT vlastními prostředky zajistí koordinátor ICT proběhl seminář pod vedením RNDr.Válkya na téma Internetové zdroje výukových materiálů a vytváření testů v programu ALF. S pedagogickými pracovníky bylo provedeno hodnocení práce výsledky budou zohledněny při tvorbě plánu DVPP na další období. DVPP ve školním roce 2013/2014 bylo realizováno v souladu s plánem DVPP a potřebami školy Hodnocení prospěchu 4. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkové hodnocení a klasifikace žáků k třída Prospělo s Počet žáků vyznamenání Prospělo Neprospěl Opakují I.A I.B II III IV.A IV.B V Celkem za I. stupeň VI VII Ukončil PŠD VIII IX Celkem za II. stupeň Celkem za školu

11 4.2. Hodnocení chování Snížený stupeň z chování za II.pololetí: Stupeň chování Počet Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2013/2014: I.pol 6h, II.pol 18h 4.3. Údaje o přijímacím řízení žáků končících povinnou školní docházku Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2013/14 Počty přijatých žáků 4 leté studium Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 6 leté studium 8 leté studium Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 25 nižší ročník 1 5.roč. víceleté gymn. 2 Celkem 28 Ve školním roce 2013/2014 se na škole uskutečnilo ověřování výsledků vzdělávání formou testování v rámci projektu Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání. Testování se účastnili žáci 3., 5., 7., a 9. ročníku v měsíci květnu. Souhrnné výsledky viz. příloha č Údaje o přijímání dětí do 1. ročníku Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno k povinné školní docházce 41 dětí, u 9 dětí bylo na základě žádosti rodičů vydáno rozhodnutí ředitele školy o odkladu začátku povinné školní docházky o jeden rok. Docházku k zahájilo 40 žáků (1 žák se odstěhoval, 9 po odkladu) 4.5. Individuální integrace a výchovné poradenství Funkci výchovné poradkyně pro I.stupeň vykonávala Mgr. Jana Marková, pro II.stupeň Mgr.Soňa Valentová. Funkcí školního metodika prevence vykonávala Mgr.Soňa Valentová. Všichni ve své činnosti vychází z úkolů zahrnutých v programu MPP pro daný školní rok a z úkolů vzdělávací oblasti Volba povolání. Dle potřeby spolupracují s příslušnými institucemi

12 Žákům, které doporučila PPP, popř. SPC k individuální integraci je věnována individuální péče vyučujících a mají sestavený individuální plán vzdělávání. Individuální integrace (stav k ) ze sl. 2. žáci vyžadující zvýšené výdaje Číslo Počet celkem z toho dívky 1.stupeň 2. stupeň řádku celkem dívek 79-01/B01 celkem dívek 79-01/B01 a b a Mentální postižení středně těžce postižení 0901a z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývojovými poruchami učení S vývojovými poruchami chování Autisté Celkem Péče o talentované žáky, zaostávající a problémové Všichni individuálně integrovaní žáci mají zpracovaný individuální plán, který vyučující vyhodnocují 2x ročně. Pedagogové školy jsou seznámeni se specifickými požadavky na práci s těmito žáky. Pro žáky, kteří mají problémy se vzděláváním, jsou určeny konzultační hodiny, každý učitel má určenou 1 konzultační hodinu týdně. Výchovné problémy řeší v rámci své pracovní náplně výchovní poradci a třídní učitelé. Pro žáky talentované jsou organizovány, a škola se také zapojuje, do různých soutěží a olympiád. Kulturní a umělecké cítění žáků podpořila organizace výchovných koncertů a návštěvy divadelních a filmových představení. K rozvoji poznání přispěly i školní vlastivědné zájezdy, exkurze, besedy. Z každé akce většího rozsahu byl pořízen záznam o akci. Projektové vyučování Ve školním roce 2013/2014 byla uskutečněna celá řada drobnějších jednodenních projektů (viz přehled akcí školy). Svou délkou se vymyká vícedenní projekt Den Země a projekt ekotřída probíhající celý školní rok. Projektové vyučování podporuje samostatnost a aktivitu žáků, rozvíjí mezipředmětové vztahy, vede žáky ke komplexnímu řešení problémů. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků Vedení školy i členové pedagogického sboru kladli důraz na včasné předávání všech informací souvisejících s výchovou a vzděláváním žáků školy. Pro zákonné zástupce byly uspořádány 2x v průběhu školního roku hromadné třídní schůzky, snahou školy je, aby rodiče žáků více využívali pro řešení problémů stanovené konzultační hodiny jednotlivých vyučujících. Pro řešení větších výchovných problémů byly svolány výchovné komise. Vedení školy dobře spolupracuje s Klubem rodičů a přátel školy, občanské sdružení. Ve školním roce 2013/2014 se klub podílel, případně vzájemně se školou organizoval, několik akcí. Klub finančně přispíval na různé akce školy, soutěže, případně finančně podporoval nákup dalšího

13 vybavení školy. Pro žáky s nejlepším prospěchem poskytl Klub odměny udělené na konci školního roku (finanční poukázka 200,-Kč) 4.7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů se uskutečňuje na základě minimálního preventivního programu, který zpracovává školní metodik prevence. Výkonem této funkce byla ve školním roce 2013/2014 pověřena Mgr.Valentová. Vyhodnocení minimálního preventivního programu (autor: Mgr. Valentová): Cílem minimálního preventivního programu (MPP) je především zvýšení odolnosti dětí proti rizikovému chování, zejména posílením vlastního sebevědomí, výchova ke zdravému životnímu stylu a účelné vyplnění volného času dětí. Většina akcí z MPP se ve školním roce 2013/2014 úspěšně zrealizovala. (např. projekt Hasík, projekt Expedice Chřiby, projekt Den Země, lyžařský výcvikový kurs, výchovný koncert, divadelní představení atd.). Díky nim žáci vědí, co je to zdravý životní styl a v čem spočívají nevýhody nezdravého životního stylu. Více si cení hodnoty zdraví. Vytvořili si povědomí o oblasti rizikového chování. Dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a zneužíváním léků. Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl. Respektují odlišné názory, myšlení, chování a zájmy lidí. Umí sdělit svůj názor. Dokáží řešit neshody a spory se spolužáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhala na několika úrovních. Rodiče byli pravidelně informování o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek, školního zpravodaje a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech byli informováni o prospěchu a chování svých dětí. K předejití, popřípadě včasnému vyřešení problémů měli rodiče možnost využít konzultačních hodin metodika prevence a výchovných poradců, samozřejmě mohli telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky. 5. Další údaje o škole 5.1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Dlouhodobým cílem školy je vytvořit komunitní školní prostředí, proto škola přikládá velkou důležitost komunikaci se svým okolím. Využívají se všechny komunikační kanály. Při ústním jednání škola preferuje konzultační hodiny, ale v nutných případech a v případě vedoucích pracovníků je jednání možné kdykoliv. Informace jsou sdělovány prostřednictvím žákovských knížek žáků, webových stránek školy, informační vitríny, případně ve zpravodaji města Koryčany, který je vydávám čtvrtletně. Ředitel školy několikrát poskytl rozhovor pro regionální noviny Kroměřížský deník. Důležitá je přímá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, o.s. Klub je velmi vstřícný požadavkům školy a je dobrým partnerem při pořádání akcí pro veřejnost školní ples, zpívání u vánočního stromu, apod Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o projektech a spolupráci škol. Ve školním roce 2013/2014 spolupracovala na projektu Expedice Chřiby, který realizuje Hipocentrum Koryčany, v.o.s. a škola je partnerem tohoto projektu Škola pokračovala v programech Školní mléko a Ovoce do škol

14 Partnerství škol: Škola ve školním roce 2013/2014 rozvíjela spolupráci s partnerskými školami. V říjnu 2013 proběhla návštěva pracovníků partnerské ZŠ TGM Blansko v naší škole. V rámci návštěvy proběhla společné pedagogická rada a semináře o využití ICT ve výuce a o změnách v RVP ZV. Při vzájemném setkání pak proběhla i cenná výměna zkušeností mezi pedagogy i vedením obou škol Průběh školního roku a akce školy Akcemi školy rozumíme akce, které nejsou klasickou formou výuky, ale bezprostředně souvisí s naplňováním cílů práce školy. O akcích jsou vedeny záznamy včetně fotografií, které zveřejňujeme na webových stránkách školy. MĚSÍC DATUM ODPO V. PRAC. AKCE ZÁŘÍ ŽUP* Fotografování prvňáčků 1.r TŘÍDY TYL* Expedice Chřiby 8.+9.r. ŘÍJEN KOŠ* Divadelní představení Kalibův zločin 6.-9.r MAR* Divadlo Zlín O pejskovi a kočičce 1.-4.r. /vyučt/ VAL Přednáška Začínáme žít zdravě 6.+7.r VAL Přednáška Láska,vztahy,sex r BIE* HIPO-projekt EVVO Expedice Chřiby 8.+9.r MOU HIPO 5.r VÁL Návštěva učitelů z Blanska LISTOPAD BIE* Beseda se starostou Koryčan 9.r BIE* Školní turnaj v kopané 5.-9.r ŽUP* Focení žáků 1.-5.r ŽUP* MOU Mobilní učebna e-onu 1.r.,4.r., 5.r.,6.r MOU Muzeum a kino - Kyjov 5.r. PROSINEC MAR* Zpívání u vánočního stromu 1.-4.r ŽUP* Mikulášská besídka 1.-5.r KŘI* Vánoční zvyky-muzeum Kyjov 4.r MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky ŠME Školní turnaje-vybíjená,přehazovaná 5.-9.r MAR Vánoční besídky tříd 1.-9.r. KOŠ Zpívání u vánočního stromu-2.st. leden MAR* Metoda dobrého startu pro předškoláky MAR Zápis do první třídy únor 4.2 ŽUP Velký čtenář-seznámení s knihovnou 2.r TYL Finanční gramotnost 9.r TYL Finanční gramotnost 8.r TYL Finanční gramotnost 7.r. TYL Finanční gramotnost 6.r VÁL Lyžařský kurz březen VAL Hasík 2.+6.

15 13.3. KOŠ* Divadelní představení KON Začátek plavání duben 9.4. LOŠ Přednáška Jaderná elektrárna BIE Úřad práce- Kroměříž 8.r VAL Hasík BIE Střelecká soutěž Ovelikonočního zajíčka r TYL Den zvířat 5.-9.r TYL Koryčanský čtyřlístek MAR Testování znalostí 3.r MOU Testování znalostí 5.r. květen 2.5. KOŠ Máme rádi zvířata 1.-9.r MAR Mě knihovna Plán města VAL Fotografování tříd- 2.st MAR Fotografování tříd-1.st VAL Focení 2.stupně MAR Focení 1.stupně HOF* Výlet ZOO Lešná 1.+2.roč VÁL Testování žáků 9.r VÁL Testování žáků 7.r MAR Dětský zábavný den- hala 1.-5.r. červen 3.6. MOU Výlet Milotice,Hodonín 5.+6.r KOŠ* Výlet Lednice 7.+8.r VAL, Den otevřených dveří s ukázkami výuky 1.-9.r. MAR 6.6. VAL První pomoc s žáky zdrav.školy Kyjov 6.-9.r KOŠ Mě knihovna-beseda 6.r KOŠ Marbo-hudební představení 1.-9.r KOŠ Beseda v Mě knihovně 8.r MAR Výlet Rožnov pod Radhoštěm 3.+4.r KOŠ Mě knihovna-beseda 9.r TYL Výlet Boubín 9.r KRE Divadelní představení Uherské Hradiště 1.-5.r KON Ukončení plaveckého kurzu 3.+4.r MOU Beseda v Mě knihovně 5.r VAL Hasík 3.část besedy 6.+7.r MAR Sportovní den r LOŠ Branný den 5.-9.r VAL Slavnostní ukončení šk.docházky-měú 9.r. Fotografie z některých akcí - viz příloha č Materiální podmínky pro vzdělávání Ve školním roce 2013/2014 se podařilo naplnit většinu z plánovaných akcí, které směřovali ke zlepšení materiálně technického vybavení: Rekonstrukce podlahy v učebně biologie na budově Masarykova 161 splněno Rekonstrukce podlahy v učebně pro tělesnou výchovu na budově Náměstí 106 splněno Vybavení relaxačního prostoru pro žáky v budově Mas.161 splněno

16 Oprava stěn na žákovských WC v budově na Masarykově 161 splněno Uzpůsobit jednu učebnu jako učebnu hudební výchovy na Náměstí 106 nesplněno Výmalba chodeb a malé tělocvičny na budově Mas.161 splněno částečně Vybudovat v prostoru malé tělocvičny zázemí pro vystoupení žáků, renovace stacionárního tělovýchovného nářadí nesplněno Učebnice a učební pomůcky postupně probíhá komplexní výměna učebnicového fondu. Byly zakoupeny tyto učebnice od 9/2013 do 9/2014: Deutsch mit Max A1/1 Deutsch mit Max A1/2.díl Matematika 5.roč. Zeměpis 8roč. Fraus Slovník něm./č.a č./n Slabikář Živá abeceda Nová Moje první psaní Písanka 1.roč. 1.díl nová Písanka 1.roč. 2.díl nová Písanka 1.roč. 3.díl nová Písanka 1.roč. 4.díl nová Matematika 1.roč. 1.díl nová Matematika 1.roč. 2.díl nová Matematika 1.roč. 3.díl nová Já a můj svět 1.roč. duhová řada Project 1 4Ed. Uč.SB česká verze Project 2 4Ed. Uč.SB česká verze český jazyk 2.roč. český jazyk 3.roč. český jazyk 4.roč. čítanka 2.roč. čítanka 3.roč. čítanka 4.roč. Deutsch mit Max A1/2 díl. Mediální výchova Uvedené učebnice byly zakoupeny v počtu pro všechny žáky ročníku. Další učebnice, které zde již neuvádím, byly zakoupeny pro doplnění stávajícího fondu, případně v malém množství pro žáky integrované. Celková vynaložená částka činila přibližně ,-Kč. 6. Údaje o výsledcích inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla inspekce ČŠI. 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013 Finanční náklady na provoz školy jsou čerpány ze dvou finančních zdrojů:

17 příspěvky na provoz školy z prostředků zřizovatele provozní náklady příspěvky na provoz školy z prostředků MŠMT mzdové náklady a ONIV Dalším finančním zdrojem je doplňková činnost školy dle zřizovací listiny. Čerpání provozních nákladů z prostředků zřizovatele se koná na základě schváleného rozpočtu neinvestičních nákladů. Tento rozpočet byl schválen zřizovatelem Městem Koryčany. Kopie výkazu zisku a ztrát sestavené na základě účetní uzávěrky ke dni je uvedena v příloze č.3 8. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při Základní škole, Koryčany, okres Kroměříž existuje ZO ČMOS pracovníků školství, která má 8 členů. Při jednání s odborovou organizací vychází zaměstnavatel z příslušných právních zákonů. Mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci je uzavřena kolektivní smlouva, která je každoročně obnovována. 9. Vlastní hodnocení autoevaluační aktivity školy V průběhu školního roku 2013/2014 i roků předešlých vyvíjí škola velké úsilí v oblasti autoevaluace, jejíž význam je spatřován především ve snaze o zvyšování celkové kvality školy. V roce 2013/2014 byli organizovány následující aktivity v oblastech: - výsledky vzdělávání žáků bylo organizováno testování žáků 3., 5., 7. a 9. ročníků v rámci projektu Společnosti pro kvalitu školy pod názvem Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání CZ.1.07/1.1.38/ , výsledky viz. příloha č.1 - podmínky ke vzdělávání a průběh vzdělávání byli posuzovány při návštěvě pracovníků partnerské školy z Blanska - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti se škola zaměřila především na vytváření individuálních podmínek pro práci každého pracovníka. Bylo organizováno šetření mezi pedagogickými i provozními zaměstnanci v rámci projektu Mapa školy. Vedení školy se rovněž soustavně zapojuje do dalšího vzdělávání, především v oblasti školské legislativy, metodiky a didaktiky vyučování. Ke zvyšování kvality v oblasti řízení přispívá i účast vedoucích pracovníků na různých seminářích a konferencích. - podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - škola se v této oblasti dlouhodobě a cíleně snaží o dosahování co možná nejlepších výsledků. Škola podporuje všechny individuální aktivity žáků, sama se pak snaží o organizování zájmové mimoškolní činnosti pro své žáky. Škola vlastní licenci přístupu na server Žáci měli možnost pracovat se vzdělávacími materiály i z domova byly jim poskytnuty přihlašovací údaje pro samostatnou práci. Za účelem autoevaluace bylo organizováno šetření Mapa školy. Šetření bylo prováděno formou dotazníků a vyhodnocováno firmou SCIO, s.r.o.. Výsledky viz příloha č.2. Při vzájemných setkáních v rámci schůzek KRaPŠ mají rodiče bezprostřední možnost vznášet připomínky, námitky vůči práci školy, schůzek se vždy účastní zástupci vedení školy

18 Spolupráce se zřizovatelem je rovněž na velmi dobré úrovni. Škola se snaží vycházet ve svých požadavcích, především finančních, z reálných možností zřizovatele. K práci školské rady jsou vytvářeny optimální podmínky schůze jsou organizovány v prostorách školy, ředitel je vždy přítomen jednání školské rady. Předávání informací i možnost ovlivnit správu školy je možné považovat za vyšší než je dána zákonnými normami. 10. Zhodnocení a závěr Cíle stanovené celoročním plánem práce v oblasti výchovy a vzdělávání se dařilo naplňovat, především byl kladen důraz na budování školy jako příjemného, přátelského, inspirujícího a bezpečného prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Přetrvává potřeba zaměřit se na rozvíjení osobnosti žáka, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání. Žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním byly vytvořeny dobré podmínky pro jejich vzdělávání. Kázeňské přestupky byly důsledně a jednotně postihovány. Žáci 9. ročníku dosáhli v absolvovaných testech výsledků vzdělávání výborných výsledků. U ostatních žáků, kteří testování absolvovali již zdaleka tak výborné výsledky nebyly. Je proto nutné výsledky podrobně analyzovat a přijmout opatření k dosažení růstu v dosahovaných výsledcích. Ve školním roce 2013/2014 se pouze částečně dařilo budovat školu jako komunitní centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Nedaří se vyřešit problémy s vysokým počtem hodin absence u žáků. Problematické je zapojování žáků do soutěží a olympiád z hlediska nároků na dopravu žáků na tyto akce. V oblasti materiálně technického se podařilo uskutečnit téměř všechny plánované akce (viz kapitola 5.4), škola pokračovala v rozšiřování a zkvalitňování technického vybavení sloužící k výuce žáků především nákupem dalších interaktivních tabulí, dataprojektorů, počítačů. Za pomoci Klubu rodičů a přátel školy vznikla a byla vybavena v budově na Masarykově ulici žákovská herna. Postupně probíhá výměna učebnic. V loňském roce jsme se zaměřili především na obměnu učebnic v jazyce českém a anglickém. Přetrvávajícím problémem je absence venkovního školního hřiště. V součinnosti s Klubem rodičů a přátel školy se podařilo organizovat již tradiční akce Zpívání u vánočního stromu a Školní společenský ples. Dlouhodobě výborná je také spolupráce se zřizovatelem školy při zajišťování těchto akcí. Ve školním roce 2013/2014 proběhlo šetření Mapa školy, kterého se zúčastnili žáci, rodiče i pedagogové školy. Závěry a výsledky tohoto šetření jsou inspirací a cenným zdrojem informací pro další práci školy. Domnívám se, že Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž je školou, která vytváří trvale dobré podmínky pro úspěšné plnění všech svých funkcí, dává všem žákům možnost kvalitního vzdělávání a má také dobrý potenciál svého budoucího rozvoje. RNDr.Vlastimil Válka, ředitel školy V Koryčanech Přílohy: - zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání CZ.1.07/1.1.38/ výsledky Mapa školy - výkaz zisku a ztráty za období obrazová dokumentace z uskutečněných akcí

19 Příloha č.1: Zpráva z testování Projekt Rozvoj a podpora kvality ve zdělávání

20 - 20 -

21 - 21 -

22 Příloha č.2: Mapa školy

23 - 23 -

24 - 24 -

25 Příloha č.3: Výkaz zisku a ztrát organizace k

26 - 26 -

27 - 27 -

28 Příloha č.4: Fotografie z akcí pořádaných školou ve školním roce 2013/2014: Přednáška Začínáme žít zdravě Vánoční turnaj Cyklus setkání předškoláků se školou Dobrý start

29 Návštěva z družební školy Blansko Mikuláš pro žáky I.stupně Zpívání u Vánočního stromu

30 Jarmark žákovských výrobků s vánoční tématikou Vánoce ve škole Střelecká soutěž

31 Školní ples MisePlus+ pořad pro žáky v interaktivním trucku Máme rádi zvířata 2.díl

32 Lyžařský kurz Přednáška jaderná energie (JA Dukovany) Fotbalový turnaj

33 Výstava hraček Den otevřených dveří Divadelní představení

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/15

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/15 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/15-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno

Výroční zpráva. školní rok 2014/ 2015. Základní škola Brno Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více