Podmínky výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky výběrového řízení"

Transkript

1 Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: , se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26019, tel: , fax: , (dále jen organizátor) vyhlašuje z pověření JUDr. Jana Kubálka, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, insolvenčního správce dlužníka: AUTO ŠTANGL a.s., se sídlem: Veselská 699, Praha 18 - Letňany, IČ: : , č.j. MSPH 96 INS 21510/2011-A-35 a Ing. Davida Jánošíka, se sídlem: Gočárova 1105/36, Hradec Králové, insolvenčního správce dlužníka: Josef Štangl, bytem: Dr. Votočky 106, Ostroměř, nar (oba dále jen vyhlašovatel) výběrové řízení na prodej dále uvedených nemovitostí a stanovuje dále uvedené podmínky výběrového řízení (dále jen Podmínky) pro jejich prodej. I. Předmět prodeje Předmět prodeje tvoří tyto nemovitosti: stavba č.p. 506 stojící v části obce Újezd nad Lesy na pozemku parc.č. 38/2 a pozemky parc.č. 38/2, parc.č. 38/1, a parc.č. 38/3, vše zapsáno na LV č a stavba bez čp/če stojící v části obce Újezd nad Lesy na pozemku parc.č. 38/3 zapsaná na LV č. 1811, vše pro katastrální území Újezd nad Lesy, obec Praha,, vše včetně všech součástí a příslušenství, zejména přístavby skladu na pozemku parc.č. 38/1(dále jen Předmětné nemovitosti). II. Minimální cena Minimální cena Předmětných nemovitostí činí ,- Kč (slovy: tři milióny sedm set deset tisíc korunčeských). III. Stručný popis Předmětných nemovitostí Jedná se o funkčně propojené objekty využívané jako prodejna, sklady a opravna aut. Stavba se nachází na širším okraji města, u silnice č. 14, Starokolínská, napojené na městský okruh Pražský okruh - Štěrboholská spojka. Okolí je tvořeno smíšenou zástavbou a bytovou zástavbou. Předmětné nemovitosti se skládají z budovy č.p. 506 stojící na pozemku p.č. 38/2 užívané jako prodejna s opravnou osobních automobilů, budovy skladu na pozemku p.č. 38/3 (sklad I), budovy skladu na pozemku p.č. 38/1 nezapsané v Katastru nemovitostí (sklad II), a zpevněné plochy na pozemku p.č. 38/3 využívané pro parkování a přístup k objektu. Objekty jsou přístupné z veřejných komunikací Starokolínská a Ratbořská. Inženrské sítě: kanalizace, vodovod, elektor NN, plynovod. V objektu převažují prodejní plochy využívané pro prodej autodílů, dále skladové plochy. Budovy jsou přízemní, bez podsklepení. Prodejna s opravnou automobilů: původně rodinný dům, v roce 1994 byl objekt kolaudován jako prodejna a miniservis. Objekt je nosné konstrukce zděné bez zateplení se středovými podpěrami průvlaku ocelovými sloupy, s keramickým obklade soklu, přístupný dveřmi nebo rolovacími vraty. Střecha je plochá s asfaltovými pásy, osazen hromosvod, klempířské konstrukce jsou zanedbané. Vnitřní interiérové vybavení: dveře dřevěné, omítky štukové, sociální zařízení s keramickým obkladem, okna hliníková nebo dřevěná, podlahy betonové v některých místnostech s dlažbou. Vytápění teplovodní systém s radiátory s plynovým teplovodním kotlem a rozvodem do všech částí objektu. Sklad I byl kolaudován v roce Je nosné konstrukce ocelové s vyzdívkou plynosilikátových tvárnic, bez zateplení, přístupný dveřmi z prodejny, střecha sklonitá plechová, klempířské konstrukce zanedbané. Vnitřní interiérové vybavení dveře kovové, bez omítky, sociální zařízení v části prodejny, okna hliníková, podlaha betonová. Vytápění teplovodní systém s radiátory přivedený z objektu prodejny. 1

2 Sklad II byl kolaudován v roce Je nosné konstrukce ocelové s vyzdívkou plynosilikátových tvárnic, bez zateplení, přístupný dveřmi z prodejny a ocelovými vraty z ulice Ratbořská, střecha sklonitá plechová, klempířské konstrukce zanedbané. Vnitřní interiérové vybavení bez dveří, bez omítky, sociální zařízení v části prodejny, okna hliníková, podlaha betonová. Vytápění teplovodní systém s radiátory přivedený z objektu prodejny. Sklad I a sklad II tvoří pohledově jeden objekt přepažený příčkou z kovového pletiva. Dispozice budovy, užitná a zastavěná plocha: Prodejna: hlavní prodejní plocha, kancelář, chodba, sklad, sociální zázemí sprcha, 2xWC, úklid, kuchyňka, opravna osobních automobilů se dvěma zdvižemi, technická místnost-kotelna. Zastavěná plocha: 320m2 Užitná plocha: 280m2 Sklad I: volný skladový prostor v celé ploše. Zastavěná plocha: 40m2 Užitná plocha: 37m2 Sklad II: volný skladový prostor v celé ploše. Zastavěná plocha: 60,7m2 Užitná plocha: 53m2 Příslušenství areálu a venkovní úprava část plochy pozemku p.č. 38/2 je jako zpevněná plocha využívána pro přístup k objektu a pro parkování u objektu. Terasa s betonovou dlažbou provedena ve skladbě štěrkopísek, betonová dlažba. Dále se jedná o přípojky vody DN 40 mm, přípojku elektro 3 fázové, kabel Al 16 mm2, kanalizační přípojku DN 150 a plynovodní přípojku STL DN25. Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: Budova prodejny vykazuje známky zatékání střešní konstrukcí s poškozením střešních panelů, středového průvlaku a podpěrného sloupu nosné konstrukce, sádrokartonový podhled vlivem zatékání místy chybí. Po obvodových stěnách zdivo popraskané, viditelné stopy po zatékání a zemní vlhkosti. Objekty jsou vzhledem ke stáří a údržbě v průměrném stavu. Pozemky Výměra pozemků dle LV č. 3389, k.ú. Újezd nad Lesy, ze dne : - pozemek parc.č. 38/1 227 m 2 - pozemek parc.č. 38/2 535 m 2 - pozemek parc.č. 38/3 40 m 2 Pozemky celkem 802 m 2 Další informace o Předmětných nemovitostech jsou uvedeny v podrobném Informačním memorandu. Organizátor upozorňuje, že údaje uvedené v Podmínkách, zejména pak o Předmětných nemovitostech, o popisu stavu Předmětných nemovitostí a o právech a závazcích na Předmětných nemovitostech váznoucích a s nimi spojených jsou uvedeny dle posudku č /13 ze dne a podle dostupných informací. IV. Účastníci výběrového řízení 1. Vyhlašovatel tímto způsobem nabízí Předmětné nemovitosti k úplatnému převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem výběrového řízení mohou být fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby. Účastníkem výběrového řízení mohou být pouze ty osoby, které mohou nabývat nemovitý majetek na území České republiky. 2. Účastníky výběrového řízení nesmějí být osoby, které nemohou nabývat majetek náležející do majetkové podstaty dle 295 odst 1) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění, tj. dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern. Ustanovení se vztahuje také na vedoucí zaměstnance dlužníka, podle 33 odst. 3 a 73 odst. 3 zákoníku práce, a osoby jim blízké, osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová, akcionáře dlužníka, kterým je akciová společnost, pokud jim patří akcie odpovídající více než desetině základního kapitálu, prokuristy dlužníka, členy a náhradníky věřitelského výboru, kterým schůze věřitelů neudělila souhlas s nabytím majetku z majetkové podstaty (toto neplatí pro ty z uvedených osob, kterým insolvenční soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty). 3. Účastníkem výběrového řízení se stává ten, kdo předloží organizátorovi písemnou nabídku dle čl. VI. Podmínek a uhradí stanovenou kauci v souladu s čl. IX. Podmínek (dále jen účastník). 2

3 V. Informace o prodávaných nemovitostech 1. Prohlídku Předmětných nemovitostí zajišťuje pro zájemce o prohlídku organizátor. Prohlídky se budou konat: ve 13:00 hod. a v 15:00 hod. Sraz zájemců před prodejnou AUTO ŠTANGL, Starokolínská č.p Informační memorandum je možné vyžádat u organizátora na adrese Politických vězňů 21, Praha 1 (tel.č.: ) v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin nebo mailem na adrese: 3. Zástavní práva týkající se Předmětných nemovitostí neovlivňují hodnotu Předmětných nemovitostí, protože v souladu s 299, odst. 2 zákona č. 182/2006 (insolvenční zákon) v platném znění, zpeněžením Předmětných nemovitostí zanikají. Účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se Předmětných nemovitostí neovlivňují hodnotu Předmětných nemovitostí, protože v souladu s 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 (insolvenční zákon) v platném znění, zpeněžením Předmětných nemovitostí zanikají. Nájemní vztahy: Nájemní smlouva uzavřená s C4SA26 s.r.o. (Heldar Invest s.r.o.), IČ: na nemovitosti zapsané na LV č. 3389, k.ú. Újezd nad Lesy s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dle faktického stavu nájemce užívá i stavbu skladu zapsanou na LV č. 1811, k.ú. Újezd nad Lesy. VI. Povinný obsah nabídky učiněné účastníkem 1. U fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování včetně telefonu, mailu a případně faxu; u právnických osob přesný název, sídlo, IČ a závazná adresa pro doručování včetně telefonu, mailu a případně faxu. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede závaznou adresu pro doručování, organizátor si vyhrazuje právo používat adresu jejího trvalého pobytu nebo sídla. 2. Nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v CZK, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota. Nabídka, která obsahuje nižší nabízenou kupní cenu než je minimální nabídková cena uvedená v čl. II. Podmínek, nebude zahrnuta do výběrového řízení. 3. Čestné prohlášení účastníka včetně souhlasu s těmito Podmínkami a se zněním Kupních smluv. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 těchto Podmínek. Prohlášení musí být podepsáno účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku). (Vzor prohlášení obdrží účastník u organizátora a je také k dispozici na webových stránkách u informace o prodeji předmětných nemovitostí). 4. U právnických osob výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doloží tato osoba platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němž zapsána je, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká. 5. Nabídka musí být předložena v českém jazyce a podepsána účastníkem (u právnických osob v souladu se zápisem v Obchodním rejstříku nebo v obdobném rejstříku). 6. Nedílnou součástí nabídky je složení kauce a nabídka musí obsahovat doklad prokazující její složení. Způsoby složení kauce jsou obsahem čl. IX. Podmínek. 7. V případě, že fyzická nebo právnická osoba neuvede některé z výše uvedených údajů, organizátor si může vyžádat jejich dodatečné doplnění, toto ustanovení se netýká povinnosti uvést nabízenou výši kupní ceny. Nabídku, která nesplňuje Podmínky je však vyhlašovatel oprávněn odmítnout. 8. Účastníci jsou svými nabídkami vázání od okamžiku podání nabídky do 3 měsíců od výběru vítěze. VII. Kupní smlouvy V případě, kdy vyhlašovatel vybere na základě tohoto výběrového řízení některou z předložených nabídek, budou po doplacení kupní ceny s vítězem uzavřeny dvě kupní smlouvy v obvyklém znění s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o prodej majetku náležejícího do majetkových podstat, a to JUDr. Jana Kubálka, insolvenčního správce dlužníka: AUTO ŠTANGL a.s., a Ing. Davida Jánošíka, insolvenčního správce dlužníka: Josef Štangl (dále jen Kupní smlouvy). V případě zájmu vítěze výběrového řízení budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích kupních. Návrhy na vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí budou podány až po úplném zaplacení kupní ceny na účty majetkových podstat a po uzavření obou Kupních smluv, ne však dříve než Vzory kupních smluv tvoří přílohu č.2 těchto Podmínek. VIII. Předání nabídek Nabídky budou přijímány od 10:00 do 16:00 hodin dne v kanceláři organizátora. Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel. Požadovaný způsob doručení nabídky - osobně nebo poštou, tak aby nabídka dorazila do kanceláře organizátora nejpozději v době uvedené v první větě tohoto článku Podmínek, na níže uvedenou adresu v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9- NEOTVÍRAT!!!. Obálka bude opatřena jménem a příjmením (u fyzické osoby) nebo názvem (u právnické osoby) účastníka. Adresa pro doručení nabídek: GAVLAS, spol. s r.o. 3

4 Politických vězňů Praha 1. Ve výše uvedené lhůtě je po předchozí dohodě s organizátorem možno osobně doručit nabídku i do kanceláře organizátora v Brně (Česká 31, Brno) nebo v Ostravě (Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava). IX. Způsoby složení kauce 1. Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši ,- Kč (slovy: dvěstě tisíc korunčeských) na důkaz vážného zájmu o koupi Předmětných nemovitostí, a to tak, aby byla připsána na účet organizátora č /0300 u Československé obchodní banky, a.s. nejpozději dne Jako variabilní symbol uveďte v případě, že účastníkem je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem je právnická osoba - IČ. Dokladem o složení kauce je pokladní stvrzenka nebo výpis z účtu nebo potvrzení banky o odepsání částky ve výši kauce z účtu odesílatele ve prospěch výše uvedeného účtu. Doklad o složení kauce musí být součástí podané nabídky. Na nabídky, u nichž účastník nesloží kauci ve výše stanovené lhůtě některým z výše uvedených způsobů, nebude brán zřetel. X. Vrácení kauce Účastník uvede ve své nabídce číslo účtu, na které mu má být kauce vrácena, pokud nesplnil podmínky účasti ve výběrovém řízení nebo nebyla-li jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. Nebude-li číslo účtu uvedeno, bude kauce vrácena na účet, ze kterého byla kauce odeslána, a není-li ani ten znám, tak poštovní poukázkou na adresu účastníka uvedenou v nabídce na náklady účastníka. Příkaz bance k převodu kauce zpět bude zadán nejpozději do tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků výběrového řízení. Náklady na převod hradí účastník a organizátor má právo si výši poplatků započíst proti kauci. XI. Výběr vítěze výběrového řízení Jako jediné kritérium pro výběr vítěze výběrového řízení se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Do druhého kola postupují účastníci, jejichž nabídka se od nejvyšší učiněné nabídky liší o méně než 10%. Oznámení o skutečnosti, kteří účastníci postupují do druhého kola (a kteří ne) bude písemně zasláno účastníkům do 7 dnů od uplynutí lhůty pro předávaní nabídek. Účastníkům druhého kola bude v Oznámení sdělena nová výše minimální nabízené kupní ceny, která bude stanovena ve výši o 1 Kč vyšší než předchozí nejvyšší nabídka, a termín podání nové nabídky. Nabídky budou podávány stejnou formou jako nabídky pro první. kolo, tj. v zalepené obálce na adresu uvedenou v čl. VIII. Podmínek, a nabídka musí obsahovat označení účastníka druhého kola a nabízenou výši kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v CZK, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota a nabídka musí být podepsána účastníkem. Vyhlašovatel vybere vítězem výběrového řízení účastníka, který ve druhém kole učinil nejvyšší nabídku kupní ceny (dále jen vítěz). Nedojde-li k navýšení kupní ceny ve druhém kole, vítězem se stává účastník, který nabídl nejvyšší kupní cenu v prvním kole výběrovém řízení. Pokud dva nebo více účastníků nabídnou stejnou nejvyšší cenu, rozhodne vyhlašovatel, zda provede organizátor za účelem konečného výběru kupujícího další kolo výběrového řízení s těmito účastníky za obdobných podmínek jako pro druhé kolo nebo zda rovnou vybere jednu z těchto nabídek jako nejlepší. XII. Povinnosti vítěze 1. Vítěz je povinen složit zbylou část kupní ceny do 7 týdnů od doručení oznámení o vítězství na účty majetkových podstat: 1) na č.ú /5500, variabilní symbol r.č. nebo IČO vítěze VŘ částku stanovenou v kupní smlouvě I. 2) na č.ú /2700 variabilní symbol r.č. nebo IČO vítěze VŘ částku stanovenou v kupní smlouvě II. Vítěz není oprávněn podat návrh na vklad vlastnického práva samostatně. 2. Vítěz je povinen po doplacení kupní ceny na oba účty majetkové podstaty na základě výzvy organizátora a v termínu v ní uvedeném platně podepsat obě Kupní smlouvy v požadovaném počtu pare (podpis alespoň na jednom pare úředně ověřit) a platně podepsat návrh na vklad ke každé Kupní smlouvě do katastru nemovitostí. 3. Oznámení nebo výzvy dle těchto Podmínek budou zasílány poštovní službou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce s výjimkou oznámení o výsledku výběrového řízení těm účastníkům, kteří ve výběrovém řízení neuspěli, která budou odeslána na ovou adresu uvedenou v nabídce. V případě, že oznámení nebo výzva budou provozovatelem poštovní služby vráceny organizátorovi nebo vyhlašovateli jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky den převzetí nebo desátý den po odevzdání k poštovní přepravě. 4. V případě, že vítěz nesplní kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek, ruší se jeho vítězství ve výběrovém řízení. Vítěz v tomto případě uhradí vyhlašovateli do 10 dnů po nesplnění kterékoli z jeho povinností vítěze uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Kauce již složená vítězem bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Každý účastník výběrového řízení se v čestném prohlášení dle čl. VI. odst. 3 Podmínek zavazuje, že tuto smluvní pokutu ve výši ,- Kč vyhlašovateli uhradí v případě, že jako vítěz poruší kteroukoli ze svých povinností uvedených v odst. 1. nebo 2. tohoto článku Podmínek a že dává pokyn, aby na úhradu této smluvní pokuty byla použita jím složená kauce. Tím není dotčen nárok vyhlašovatele na náhradu škody. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na základě zrušení vítězství vítěze zaslat výzvu k opětovnému zaplacení kauce účastníkovi výběrového 4

5 řízení, který nabídl druhou nejvyšší kupní cenu. Zaplatí-li tento účastník kauci do 10 dnů od obdržení výzvy k jejímu zaplacení, stává se zaplacením této částky vítězem ve smyslu těchto Podmínek se všemi z toho plynoucími právy a povinnostmi. Vyhlašovatel je oprávněn tento postup opakovat. 5. V případě, že vítěz splní své povinnosti uvedené v odst. 1.a odst. 2. tohoto článku Podmínek, budou nejpozději do 7 dní poté, kdy dojde k podpisu obou Kupních smluv dle těchto Podmínek, avšak ne dříve než ,doručeny návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva pro vítěze příslušnému katastrálnímu úřadu. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. 2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 3. Zrušení výběrového řízení uveřejní organizátor stejným způsobem, kterým vyhlásil Podmínky. 4. Účastníci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. GAVLAS, spol. s r.o 5

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1 PŘEDMĚT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na soubor nemovitého a movitého majetku společnosti Auto Activity a.s. (provozovna Třebíč) Mgr. Michal Večeřa (dále jen Insolvenční správce ), insolvenční správce ustanovený

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 107/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách ARYNEX s.r.o. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 12/13-DD vyhotovená dle 20

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více