Č. j. SVS/2013/ A V Praze dne Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Na Kozačce 3, Praha 2 Č. j. SVS/2013/ A V Praze dne Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy (dále také MěVS v Praze SVS ) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. 4 a 8 a podle 49 odst. 1 písm. u) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také veterinární zákon ) rozhodla v souladu s ustanoveními 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále také správní řád ) takto: právnické osobě BAY spol. s r.o., IČ , se sídlem Pod Sokolovnou 3, Praha 4 (dále také společnost BAY ), se za správní delikt podle 72 odst. 1 písm. m) veterinárního zákona, kterého se dopustila porušením povinností stanovených v článku 4 odst. 2 a v související příloze II kapitole III bod 1 a bod 2 písm. a), c) a e) a kapitole IX bod 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (dále také nařízení č. 852/2004/EP/ES ), neboť jak bylo zjištěno dne na jejím prodejním místě v hale č. 22 Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, prostory zázemí prodejního místa (přípravna, manipulační chodba, prostor pro výrobu ledu a mycí kout) nebyly dostatečně vyčištěny, linoleum v manipulační chodbě bylo poškozené, stěny byly znečištěné a místy poškozené, v zázemí prodejního místa se nacházel technický inventář nesouvisející s prodejem ryb, chybělo zde zařízení k mytí rukou, pracovních nástrojů a pomůcek, v prostoru prodejního místa byl zjištěn zvýšený výskyt létavého hmyzu, prodejní místo přímo sousedilo s vedlejším prodejním místem, kde bylo manipulováno s nebalenou zeleninou; bylo zřejmé, že společnost BAY porušila povinnost dodržovat všeobecné hygienické požadavky stanovené ve výše citovaných ustanoveních nařízení č. 852/2004/EP/ES, existovalo zde reálné riziko kontaminace nebalených ryb a produktů rybolovu při nakládání s nimi v prostorách zázemí, jež nebylo dostatečně udržováno v čistotě a v dobrém stavu, v neposlední řadě nebylo možné zabránit kontaminaci nebalených ryb a produktů poletujícím hmyzem a nebalenou zeleninou z neodděleného sousedního prodejního místa, ukládá ve smyslu 72 odst. 3 písm. c) veterinárního zákona pokuta ve výši 9 000,-- Kč (slovy devět tisíc korun českých). Uložená pokuta je splatná do třiceti dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, na účet MěVS v Praze SVS u ČNB č /0710, v.s , k.s. 308, s.s. SVS/2013/ A.

2 Zároveň se společnosti BAY ukládá ve smyslu 79 odst. 5 správního řádu a 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále také vyhláška č. 520/2005 Sb. ) povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), a sice do třiceti dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, na účet MěVS v Praze SVS u ČNB č /0710, v.s , k.s. 308, s.s. SVS/2013/ A. Odůvodnění Veterinární inspektoři MěVS v Praze SVS paní MVDr. Kateřina Březinová, Ph.D. a pan MVDr. Aleš Fiedler (dále také veterinární inspektoři MěVS v Praze SVS ) provedli dne výkon státního dozoru na prodejním místě společnosti BAY v hale č. 22 Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7. Na místě zjistili, že zde probíhají přípravy k prodeji čerstvých ryb a produktů rybolovu původem z Chorvatska (nebyly ještě vystaveny v prodejním pultu). Chlazené ryby a produkty rybolovu byly uloženy v zázemí prodejního místa v chladicím boxu, vše v polystyrenových boxech a v šupinovém ledu. Byl předložen doklad o původu těchto živočišných produktů faktura č VP1-1 ze dne , dodavatel CROMARIS d.d., Fish farming and marketing, Gaženicka cesta 4b, Zadar, Chorvatsko na celkem 101,30 kg živočišných produktů (mořský vlk a pražma královská), jako místo určení zásilky těchto živočišných produktů byla ve faktuře uvedena Praha. Faktura byla vystavena na firmu DELIA TRADE s.r.o., IČ , se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7, která je registrována MěVS v Praze SVS pod veterinárním registračním číslem CZ 11A03523 jako osoba podílející se na obchodování se živočišnými produkty. Podle sdělení provozovatele Pražské tržnice společnosti DELTA CENTER a.s. ze dne je provozovatelem prodejního místa v hale 22 Pražské tržnice společnost BAY. Podle databáze datového skladu SVS ČR nebyla tato zásilka ani jiné zásilky od hlášena příjemcem živočišných produktů v místě určení v souladu s 30 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona a podle nařízení vlády č. 125/2011 Sb., tj. ani společností BAY ani firmou DELIA TRADE s.r.o. Kontrolou dodržování správné hygienické praxe veterinární inspektoři MěVS v Praze zjistili, že prodejní místo společnosti BAY přímo sousedí s prodejem zeleniny, v prostoru prodejního místa ryb docházelo v době kontroly k manipulaci s nebalenou zeleninou. Tímto může docházet ke kontaminaci nebalených ryb a produktů rybolovu zde nabízených k prodeji. Prostory zázemí prodejního místa (přípravna, manipulační chodba, prostor pro výrobu ledu a mycí kout) nebyly dostatečně vyčištěné, podlaha a stěny nebyly omyvatelné, byly znečištěné a místy poškozené tak, že je nebylo možné čistit (poškozené linoleum v manipulační chodbě, stavebně nezačištěný práh vstupu do zázemí, stěny neomyvatelné a znečištěné), v zázemí chybělo zařízení k mytí rukou, pracovních nástrojů a pomůcek. V manipulační chodbě byl v době kontroly zjištěn výskyt technického inventáře nesouvisejícího s prodejem. Uložení tohoto inventáře snižovalo možnost sanitace manipulační chodby. V prostoru prodejního místa byl zjištěn zvýšený výskyt létavého hmyzu, který může být zdrojem kontaminace nebalených živočišných produktů uváděných do oběhu. Nedostatečnou možností čistění a desinfekce prostoru, kde se manipuluje s nebalenými živočišnými produkty nebyly dodrženy požadavky uvedené v příloze II kapitoly III bodu 1 a bodu 2 písm. a), c) a e) a kapitola IX bod 3 nařízení č. 852/2004/EP/ES. Veterinární inspektoři MěVS v Praze SVS pořídili na místě úřední fotodokumentaci zjištěného stavu prodejního místa a jeho zázemí ve smyslu 53 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona. Kopie úřední fotodokumentace byla společnosti BAY zaslána k seznámení v příloze oznámení o zahájení správního řízení. Shora popsaný skutkový stav a jeho právní kvalifikaci zaznamenali veterinární 2

3 inspektoři MěVS v Praze SVS do protokolu o kontrolním zjištění ze dne S obsahem tohoto protokolu seznámili pana Šuto mladšího, přítomného provádění kontroly. Jmenovaný poté potvrdil seznámení s protokolem svým podpisem a převzal jeho stejnopis. MěVS v Praze SVS zaslala protokol o kontrolním zjištění ze dne na prodejním místě společnosti BAY v hale 22 Pražské tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 společnosti BAY k seznámení do její datové schránky dne ( 16 odst. 1 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.) Společnost BAY si datovou zprávu s tímto protokolem ze své datové schránky nevyzvedla. Datová zpráva se považuje za doručenou dnem (fikce doručení podle 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění). Společnost BAY se tak o své vůli zbavila možnosti uplatnit proti protokolu o kontrolním zjištění ze dne písemné a zdůvodněné námitky ( 17 zákona č. 552/1991 Sb.). Zmíněný protokol byl podkladem správního řízení a pro pořádek byl společnosti BAY zaslán znovu v příloze oznámení o zahájení správního řízení ze dne č.j. SVS/2013/ A. MěVS v Praze SVS poučila v tomto oznámení společnost BAY o jejích právech účastníka řízení a dala jí ve smyslu 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení správního řízení vyjádřila k tomuto řízení a jeho podkladům, tj. protokolu o kontrolním zjištění a úřední fotodokumentaci, pořízeným dne na shora označeném prodejním místě společnosti BAY v Pražské tržnici. Současně MěVS v Praze SVS vyzvala společnost BAY, aby v případě, že její prodejní místo není místem určení zásilek ryb a produktů rybolovu z Chorvatska dovážených firmou DELIA TRADE s.r.o., tj. zásilky z Chorvatska sem nejsou přímo směrovány, dodatečně v téže lhůtě zaslala na adresu MěVS v Praze SVS doklad o tom, že tomu tak není (např. dodací list nebo vyjádření firmy DELIA TRADE s.r.o., že předtím procházejí skladem dovozce). Nebude-li takový doklad ve stanovené lhůtě předložen, MěVS v Praze SVS bude vycházet z obsahu výše uvedené faktury chorvatské společnosti CROMARIS a sídla dovozce, jež nasvědčují tomu, že příjemcem těchto zásilek v místě určení je společnost BAY, místem určení její prodejní místo v hale 22 Pražské tržnice. Vzhledem k tomu, že si společnost BAY předchozí zásilku písemností ze své datové schránky nevyzvedla, zaslala jí MěVS v Praze SVS shora označené oznámení o zahájení správního řízení, včetně příloh, doporučenou poštou na adresu sídla společnosti BAY dne Společnost BAY si oznámenou poštovní zásilku v úložné době na doručovací poště nevyzvedla a Česká pošta, s.p. ji vrátila MěVS v Praze SVS. MěVS v Praze SVS poté dne odeslala oznámení o zahájení správního řízení, včetně jeho příloh, doporučenou poštou na adresu bydliště jednatele společnosti BAY pana Marko Šuto, Nad Jezerkou 1, Praha 4. Ani zmíněný jednatel společnosti BAY si oznámenou poštovní zásilku na doručovací poště nevyzvedl. Společnost BAY se tak o své vůli zbavila možnosti uplatnit svoje práva účastníka řízení. MěVS v Praze SVS posoudila obsah kontrolního zjištění dne na prodejním místě společnosti BAY v hale č. 22 Pražské tržnice ve vztahu k níže uvedeným ustanovením nařízení č. 852/2004/EP/ES a dospěla k závěru, že zde existují důvody pro uložení správní sankce této obchodní společnosti za porušení povinností stanovených shora označeným právním předpisem Evropské unie. Ze správního řízení vyloučila porušení povinnosti stanovené v 30 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona, neboť z obchodních dokladů zajištěných dne na prodejním místě společnosti BAY v hale č. 22 Pražské tržnice nevyplývalo jednoznačně, že se porušení této povinnosti dopustila společnost BAY. MěVS v Praze SVS si v této záležitosti vyžádá podání vysvětlení podle 137 správního řízení od dovozce společnosti s ručením omezeným DELIA TRADE, IČ , se sídlem Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7 a na základě podaného vysvětlení podnikne odpovídající právní kroky. 3

4 Nařízení č. 852/2004/EP/ES stanoví v článku 4 odst. 2, že provozovatelé potravinářských podniků provádějících činnosti v jakékoliv fázi výroby, zpracování a distribuce potravin dodrží všeobecné hygienické požadavky stanovené v příloze II a všechny zvláštní požadavky stanovené nařízením č. 853/2004/EP/ES. Z přílohy II kapitola III bod 1 a bod 2 písm. a), c) a e) citovaného nařízení vyplývá, že přechodné prostory, užívané k přípravě potravin k uvedení na trh a k jejich prodeji, musí být udržovány v čistotě a dobrém stavu, mít vhodná zařízení pro udržování odpovídající osobní hygieny (včetně zařízení pro mytí a osušování rukou), musí v nich být zajištěno odpovídajícím způsobem čištění a desinfekce pracovních nástrojů a zařízení a k dispozici odpovídající přívod teplé nebo studené vody. Příloha II kapitola IX bod 3 nařízení č. 852/2004/EP/ES ukládá provozovateli potravinářského podniku povinnost chránit potraviny ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce proti jakékoliv kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, budou poškozovat zdraví nebo budou kontaminovány takovým způsobem, že by bylo nesmyslné očekávat, že by se mohly v takovém stavu konzumovat. Je nepochybné, že společnost BAY porušila výše citované hygienické požadavky v zázemí svého prodejního místa a na prodejním místě samém při přípravě a prodeji čerstvých ryb a produktů rybolovu v hale č. 22 Pražské tržnice. Dokládá to skutkový stav zaznamenaný v protokolu o kontrolním zjištění ze dne a na místě pořízená úřední fotodokumentace. Tímto protiprávním jednáním se společnost BAY dopustila správního deliktu podle 72 odst. 1 písm. m) veterinárního zákona. Veterinární zákon stanoví v 72 odst. 3 písm. c), že za správní delikt podle 72 odst. 1 písm. m) téhož zákona se uloží pokuta do ,-- Kč. Při vyměřování správní sankce vzala MěVS v Praze SVS v úvahu závažnost protiprávního jednání společnosti BAY spočívající v ohrožení zdravotní nezávadnosti čerstvých ryb a produktů rybolovu při nakládání s nimi v zázemí prodejního místa a v jejich nedostatečné ochraně proti kontaminaci při jejich samotném prodeji. Existovalo zde značné riziko ohrožení zdraví spotřebitele, který oprávněně očekával, že mu společnost BAY prodává čerstvé ryby a produkty rybolovu, jejichž bezpečnost pro jeho zdraví garantuje. Stejného správního deliktu se společnost BAY dopustila dne na farmářském trhu na náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, kdy jí za něj byla uložena správní sankce ve výši 2 000,-- Kč. Je zřejmé, že společnost BAY ve svém protiprávním jednání pokračuje, snížení represivního charakteru správní sankce a upřednostnění jejího výchovného charakteru v roce 2011 nepřimělo společnost BAY, aby věnovala dostatečnou pozornost hygienickým podmínkám nakládání s čerstvými rybami a produkty rybolovu. Ze všech těchto důvodů jí MěVS v Praze SVS tentokrát vyměřila sankci ve výši 9 000,-- Kč. Povinnost nahradit náklady řízení v souladu s 79 odst. 5 správního řádu a 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve výši paušální částky 1 000,-- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) byla společnosti BAY uložena, protože řízení vyvolala porušením svých právních povinností. 4

5 Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle 83 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy prostřednictvím MěVS v Praze SVS. OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. ředitel Městské veterinární správy v Praze Státní veterinární správy podepsáno elektronicky Obdrží: Do datové schránky: BAY spol.s r.o. Pod Sokolovnou Praha 4 Na vědomí: ekonom MěVS v Praze SVS 5

6 6

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši 100.000 Kč (slovy sto tisíc korun českých) *UOOUX002SP5H* Zn. SPR-3551/10-11 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Pokračování 2 59A 32/2014

Pokračování 2 59A 32/2014 59A 32/2014-172 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové,

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 15.000 Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) *UOOUX002EV73* Zn. SPR-7052/09-18 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 *UOHSX00537Y7* UOHSX00537Y7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S205/2013/VZ-2096/2014/513/JNe Brno 30. ledna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006.

Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách. Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006. 1 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Část I. Výstup z projektu podpory jakosti č. 6/31/2006 Kolektiv autorů Národní informační středisko pro podporu jakosti Praha 2006 2

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 *UOHSX003J9AB* UOHSX003J9AB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S37/2011/VZ-6060/2011/540/MKr V Brně dne: 23.května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4

Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Výroční zpráva 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů, 2014 ISBN 978-80-210-6700-4 Ohlédnutí předsedy Úřadu za rokem 2013 Úřad v průběhu roku konstatoval, že kromě přetrvávajících problémů s praxí odpovědných

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004QM77* UOHSX004QM77 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.: ÚOHS-S196,259,303/2012/VZ- 3491/2013/511/MOn Brno 25. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více