1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca t

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Množství, místo skladování a dodací parita. 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca 55.218 t"

Transkript

1 Vyhlášení výběrového řízení č. 05/4100/03 pro prodej pšenice obecné z intervenčních zásob na vývoz do třetích zemí s výjimkou Albánie, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Švýcarska. Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) vyhlašuje Výběrové řízení pro prodej pšenice obecné (dále jen obilovin) z intervenčních zásob za účelem jejího vývozu do třetích zemí dle nařízení Komise (ES) č. 1622/2005. Ustanovení a podmínky Výběrového řízení pro prodej obilovin (dále jen Výběrové řízení) tvoří společně s Obchodními podmínkami intervenčního prodeje obilovin pro vývoz do třetích zemí (dále jen Obchodní podmínky) zveřejněnými SZIF na pravidla, dle kterých probíhá prodej intervenčních zásob a zároveň se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu, který vzniká mezi SZIF a úspěšným nabízejícím. Ustanovení a podmínky Výběrového řízení a Obchodních podmínek byly stanoveny v souladu s nařízeními Rady a Komise (ES), která se k prodeji intervenčních zásob vztahují a jimiž se prodej intervenčních zásob řídí. Účastníci výběrového řízení se musí před zasláním nabídky seznámit s ustanoveními a podmínkami Výběrového řízení, Obchodními podmínkami a dále s nařízeními Komise (ES), která se k prodeji intervenčních zásob vztahují a jimiž se prodej intervenčních zásob řídí. 1. Množství, místo skladování a dodací parita 1.1 Celkové množství určené k prodeji: cca t 1.2 Množství obiloviny připadající na jednotlivé LOTY, název obchodní firmy skladovatele, místo skladování včetně adresy skladu a vyskladňovací kapacity jsou uvedeny v Prodejním seznamu (příloha č. 1). V Prodejním seznamu je dodací parita přímo vypsána, přičemž je dodací paritou sklad, ve kterém je zboží uskladněno. 2. Nabídka 2.1 Nabídky mohou být podány pouze na formuláři SZIF (příloha č. 2) 2.2 Výběrové řízení probíhá od 13.října 2005 (první uzávěrkový termín) do 22. června 2006 (poslední uzávěrkový termín) v týdenních uzávěrkových cyklech. Uzávěrkovým termínem bude každý čtvrtek v 9,00 hodin, výjimku tvoří termíny 3. listopad 2005, 17. listopad 2005, 29. prosinec 2005, 13. duben 2006 a 25. květen 2006, kdy uzávěrkové termíny odpadají. 2.3 Nabídky je v jednotlivých uzávěrkových termínech nutno SZIF doručit do 9,00 hodin dopoledne. Na nabídky doručené později nebude brán zřetel. Nabídky do Výběrového řízení je možno zaslat poštou, doručit do podatelny SZIF osobně, nebo kurýrem. Nabídka může být doručena také prostřednictvím faxu, a to pod podmínkou, že SZIF obdrží nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzávěrky dílčího kola Výběrového řízení originální stejnopis Nabídky doručené faxem. S Strana 1/6

2 2.4 Nabídka do Výběrového řízení musí být doručena ve dvojité obálce, vnitřní obálka musí být zapečetěna a označena nápisem: PŘÍSNĚ DŮVĚŘNÉ - NABÍDKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO PRODEJ OBILOVIN - NEOTEVÍRAT na adresu: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1. Nabídky je možno zaslat poštou, doručit do podatelny (č. dveří 429, 4. patro) osobně, nebo kurýrem. 2.5 Nabídka doručená prostřednictvím faxu musí být zaslána na faxové číslo , faxovou zprávu SZIF musí obdržet nejpozději do termínu a času dle ustanovení a podmínek příslušného Výběrového řízení, ke kterému se nabídka vztahuje. Rozhodným časem pro přijetí Nabídky prostřednictvím faxu bude příjem ze strany SZIF. 2.6 Nabídky lze podávat pouze na celky číslovaných partií v podobě jednoho nebo více číslovaných LOTŮ, viz. aktuální Prodejní seznam. Nepřípustné jsou Nabídky pouze na dílčí množství číslovaného LOTU, tj. pouze jednotlivé číslované partie z LOTŮ nebo části partií. 3. Záruky 3.1 Nabídka je na základě nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 platná, pouze pokud nabízející složil nabídkovou záruku ve výši 5 EUR na tunu. 3.2 V případě hotovostní záruky SZIF uznává hotovostní záruku jako složenou tehdy, pokud je finanční hotovost připsána na účet SZIF určený pro záruky číslo: /0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha, Havlíčkova ulice. 3.3 Pokud žadatel skládá hotovostní záruku k určitému stanovenému dni, případně do určené hodiny tohoto dne, SZIF uzná hotovostní záruku jako složenou v tento den pouze tehdy, pokud je částka záruky uvedena jako připsaná na výpisu z účtu SZIF ze dne předcházejícího stanovenému dni nebo žadatel předloží v termínu pro podání žádosti písemné prohlášení banky řádně podepsané oprávněnou osobou banky s razítkem banky a kontaktním spojením na tuto osobu. V prohlášení banka potvrdí, že příslušná částka záruky v Kč je v určený den a hodinu jako konečná částka plně k dispozici na korunovém účtu záruk SZIF číslo: /0100. V případě bankovní záruky je datem přijetí záruky na SZIF datum uvedené na razítku podatelny SZIF. 3.4 Hotovostní záruku skládá nabízející převodem hotovosti na specielní účet SZIF pro záruky číslo: /0100. Při skládání záruky je nezbytné uvést jako specifický symbol účel záruky, tj. pro nabídkovou záruku: 119 a jako variabilní symbol: identifikační číslo nabízejícího subjektu. 3.5 Bankovní záruku nabízejícímu vystavuje příslušná banka na předepsaném formuláři. 3.6 Záruku skládá na základě nařízení Komise (EHS) č. 2220/1985 nabízející subjekt v českých korunách. Pro přepočet záruky se používá kurs Evropské centrální banky střed vyhlášený Evropskou centrální bankou den před tzv. rozhodnou skutečností. V případě nabídkové záruky je rozhodnou skutečností den, kdy byla nabídka nabízejícím předložena na SZIF. 3.7 V případě, že nabízející doposud na SZIF záruku neskládal, je nezbytné, aby se na oddělení správy záruk zaregistroval na formuláři Ohlášení/ změna identifikačních údajů uvedeném na webových stránkách SZIF: organizace trhu/komodity/záruky. S Strana 2/6

3 3.8 SZIF uvolní nabídkovou záruku dle nařízení Komise (EHS) č. 2131/1993 pro množství, pro něž nebyla nabídka vybrána a dle nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 jakmile je úspěšnému účastníkovi nabídkového řízení vydána vývozní licence. 3.9 Na základě nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 musí být vývozní závazek kupujícího kryt exportní zárukou. Výše exportní záruky je rovna rozdílu mezi intervenční cenou platnou v den uzávěrky dílčího kola Výběrového řízení a cenou nabídnutou kupujícím, nikdy však nesmí být nižší než 25 EUR na tunu. Polovinu exportní záruky musí kupující složit při vydání licence, zůstatek nesplacené exportní záruky pak před zaplacením a odběrem obilovin ze skladu. Pro skládání exportní záruky platí stejná pravidla jako pro nabídkovou záruku. Při skládání exportní záruky v hotovosti je specifickým symbolem: 120. Rozhodnou skutečností pro přepočet celé exportní záruky je den, kdy byla zaplacena kupní cena nebo složena první polovina exportní záruky podle toho, který nastane dříve. Pro výpočet obou částí exportní záruky je nutno použít pouze tento jeden přepočtový kurs Postup pro žadatele při skládání záruk včetně kontaktů na pracovníky oddělení správy záruk je podrobně popsán na webových stránkách SZIF: organizace trhu/komodity/záruky/intervenční prodej rostlinných komodit. 4. Vývozní licence 4.1 Vývozní licence vydané úspěšným účastníkům výběrového řízení jsou dle nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 platné od data svého vydání až do konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání licence. Dle nařízení Komise (EHS) č. 2131/93 je datem vydání licence poslední den pro předložení nabídek. 4.2 Postup pro žadatele při vydávání licencí včetně kontaktů na pracovníky oddělení vydávání dovozních a vývozních licencí je podrobně popsán na webových stránkách SZIF: organizace trhu/komodity/rostlinná výroba/obiloviny/vydávání licencí pro obiloviny. 5. Prodejní cena 5.1 Cenu, kterou nabízející subjekt uhradí při prodeji obilovin, bude cena uvedená v nabídce. 5.2 Výše nabídnuté ceny se uvádí v EUR za tunu (maximálně na dvě desetinná místa) bez DPH a musí již zohledňovat kvalitu poptávaných obilovin. V nabídnuté ceně je třeba kalkulovat s tím, že za vývozní místo z EU je považováno Brake a tudíž nebude poskytována náhrada holých nejnižších přepravních nákladů. 5.3 Dle nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 nebude nabízená cena upravována o měsíční navýšení, které mělo být počítáno v souladu s čl. 16 nařízení Komise (ES) č. 2131/ U vývozů uskutečněných v rámci prodeje obilovin na základě tohoto Výběrového řízení se neuplatňuje žádná náhrada, vývozní daň ani měsíční přirážka. S Strana 3/6

4 6. Jakostní znaky obilovin 6.1 Hlavní jakostní znaky partií obilovin jsou uvedeny v Prodejním seznamu, přičemž se jedná o údaje o dané partii evidované SZIF jako nejaktuálnější. Jedná se o průměrné hodnoty těchto znaků stanovených SZIF při nákupu a nabízená cena by je měla vždy zohledňovat. V případě, že došlo v průběhu skladování ke slučování partií obilovin, jsou hodnoty jakostních znaků nově vzniklé partie hodnotami zjištěnými váženým průměrem. Nabízející subjekt má možnost přesvědčit se o kvalitě nabízených obilovin ještě před podáním nabídky. 6.2 Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005, kterým je umožněno vyhlášení tohoto Výběrového řízení, upravuje postup odběru referenčních vzorků a provádění kontrolní analýzy. 6.3 Nabízející subjekt může rozhodnout, zda se vzorky budou odebírat před nebo v průběhu vyskladňování. O svém záměru informuje SZIF na formuláři, který je přílohou tohoto výběrového řízení (příloha č.3). 6.4 Nepožaduje-li nabízející subjekt odběr vzorků před vyskladněním, jsou vzorky odebírány v průběhu vyskladňování a jejich analýza se provádí až po jeho ukončení. Nabízející subjekt oznámí plán termínů odběru vzorků SZIF Oddělení pro obiloviny nejméně tři dny před začátkem vyskladňování. 6.5 V případě, že si nabízející subjekt přeje odebírat vzorky před vyskladněním, musí o tomto záměru informovat SZIF nejméně 7 dní před plánovaným datem vyskladnění. 6.6 Pokud je příslušná partie skladována v silových buňkách, lze v období před vyskladňováním vzorky odebírat pouze v souvislosti s přepouštěním obilí v sile. Náklady na přepouštění hradí vždy nabízející subjekt. 6.7 Ke kontrole jakostních znaků obilovin odeberou společně skladovatel s pověřeným zástupcem SZIF, popř. s nabízejícím subjektem nebo jeho zástupcem, nejméně jeden vzorek na každých 500 tun, z dílčích vzorků je kvartací vytvořen souhrnný referenční vzorek. 6.8 Výsledky kontrolní analýzy jsou porovnány s hodnotami jakostních znaků uvedených v Prodejním seznamu. Pokud konečné výsledky analýzy ukazují na kvalitu uvedenou v čl. 6 odst. 1a) a 1b) nařízení Komise (ES) č. 1622/2005, kupující je povinen přidělené obiloviny převzít. 6.9 Kupující může obiloviny odmítnout v případě, že výsledky analýzy ukazují na kvalitu uvedenou v čl. 6 odst. 1c) nařízení Komise (ES) č. 1622/ Pokud konečné výsledky analýzy ukazují na kvalitu nižší než je minimální požadovaná kvalita pro intervenci, kupující je povinen obiloviny odmítnout v souladu s čl. 6 odst. 1d) nařízení Komise (ES) č. 1622/2005. Zároveň však může na SZIF požadovat jiné obiloviny v odpovídající kvalitě náhradou za odmítnuté. Náhrada nemůže být ze strany SZIF zaručena Pokud k odebrání obilovin dojde předtím, než jsou k dispozici výsledky analýzy, nese všechna rizika od odběru obilovin ze skladu kupující. S Strana 4/6

5 7. Odmítnutí obilovin 7.1 Jsou-li analýzou zjištěné jakostní znaky mimo stanovené rozmezí dle čl. 6 odst. 1b) nařízení Komise (ES) č. 1622/2005, oznámí nabízející subjekt bezprostředně poté zasláním faxové zprávy na SZIF Oddělení pro obiloviny, zda příslušnou obilovinu převezme, nebo její převzetí odmítá. 7.2 V případě odmítnutí převzetí příslušné obiloviny musí nabízející subjekt zaslat na SZIF Oddělení pro obiloviny kopii formuláře Oznámení Evropské komisi o odmítnutí partie (příloha č. 4) a současně sdělit, zda si přeje připravit k převzetí jiné obiloviny nebo požaduje osvobození od povinností, které s nákupem obilovin souvisejí. 7.3 Pokud kupující odmítne převzetí přidělených obilovin, musí o tom informovat Komisi, použitím formuláře Oznámení Evropské komisi o odmítnutí partie (příloha č.4). 8. Náhrada přepravních nákladů 8.1 Na základě nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 jsou v rámci tohoto Výběrového řízení upraveny Obchodní podmínky intervenčního prodeje obilovin pro vývoz do třetích zemí tak, že neplatí bod 15 Náhrada přepravních nákladů. Náhrada holých nejnižších přepravních nákladů nebude poskytnuta vzhledem k tomu, že je za vývozní místo z EU považováno Brake. Praha, dne Ing. Jan Höck Ředitel SZIF Přílohy: 1) text Prodejního seznamu včetně Sazebníku přepravních nákladů SZIF 2) formulář Nabídky do výběrového řízení pro prodej obilovin 3) formulář Žádosti o odběr vzorků a provedení analýzy S Strana 5/6

6 4) formulář Oznámení Evropské komisi o odmítnutí partie (formulář v anglickém jazyce) 5) text Nařízení Komise (ES) č. 1622/2005 S Strana 6/6

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, 118 10 Praha 1 PODMÍNKY OBCHODNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji části podniku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS CENÍK KARETNÍCH SLUŽEB CCS Platné od 1. 6. 2013, pro karty CCS Limit a CCS Business. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV

KOPOS KOLÍN a.s. Havlíčkova 432 CZ 280 94 Kolín IV VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s., platné od 1.8.2014 Článek 1. Definice pojmů 1.1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY společnosti KOPOS KOLÍN a.s. jsou dále v tomto text

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro vydání a používání platebních karet LBBW Bank CZ a.s. 1. OBECNÉ PODMÍNKY 1.1. LBBW Bank CZ a.s. (dále jen LBBW Bank ) vydává platební karty MasterCard a Maestro jako elektronický platební

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více