Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky minorit, úředníky, policisty a jiné neziskové organizace. Usilujeme o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů chceme podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. Naše organizace byla založena v roce 1992 americkou organizací "Partners for Democratic Change" jako jedno ze sítě center. Centra Partners dnes pracují v Albánii, Argentině, Bulharsku, České republice, Gruzii, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Rumunsku a USA. Vize Partners Czech, o.p.s. chce zvýšit účast občanů na věcech veřejných, podpořit rozvoj partnerství a spolupráce při prevenci a řešení aktuálních společenských témat. Poslání Partners Czech, o.p.s. je nevládní nezisková organizace usilující o podporu demokratických struktur ve společnosti, udržitelný rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů chce podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů

3 PŘEDLED O ČINNOSTI S UVEDENÍM VZTAHU K ÚČELU ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 1) Zvyšování právního vědomí Program Právo pro každý den Street Law je právně vzdělávací program, který využívá metody interaktivní výuky. Cílem programu je zejména poskytnout dětem a mladým lidem praktické znalosti z oblasti práva a rozvíjet dovednosti, které jsou potřebné v osobním i profesionálním životě. V roce 2003 pokračovala školení pro učitele základních a středních škol a studenty právnických a pedagogických fakult. V propojení s projektem Varianty II (provádí organizace Člověk v tísni, o.p.s.) prošly intenzivním školením dvě skupiny vychovatelů dětských domovů a výchovných ústavů. Vznikla také nová publikace Právo v prostředí ústavní výchovy. V lednu 2003 byl zahájen osmnáctiměsíční pilotní projekt Právo pro každý den probační resocializační program pro mladé prvopachatele realizovaný ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Cílem tohoto projektu je vytvořit a v praxi ověřit nový program pro mladistvé, kteří se dopustili protiprávního jednání a působit tak preventivně proti opakování trestné činnosti. 2) Oblast multietnického soužití Program romské integrace hrazený ze zdrojů USAID probíhá v období ve spolupráci se sesterskými centry Partners v Maďarsku, Slovensku, USA a ČR. Program usiluje o rozšíření příležitostí pro aktivní účast Romů na dění v obci, o zlepšení přístupu ke službám a o změnu pohledu většinové společnosti na romské problémy. Cílem programu je poskytnout odborné dovednosti a celkovou pomoc romské komunitě při zlepšování situace v různých oblastech (bydlení, snadnější přístup ke vzdělání, k zaměstnání, apod.) Toho bude dosaženo finanční podporou projektů vytvořených v průběhu komunitního plánování, interaktivními školeními zaměřenými na posílení dovedností romských a pro-romských NNO, podněcováním vzniku smírčích rad, pořádáním kulatých stolů a působením na sdělovací prostředky. Zásadní charakteristikou programu je poskytnout pomoc potřebným, kteří si přejí, aby jim bylo pomoženo. Tato pomoc musí být zprostředkována tak, aby její příjemci byli schopni nadále pomáhat sami sobě. Rozmanitost do knihoven Cílem projektu Rozmanitost do knihoven je zpřístupnit návštěvníkům českých veřejných knihoven knížky, které informují čtenáře o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických a národnostních menšin nebo se věnují aktuálnímu tématu multikulturní společnosti. Projekt se také věnuje vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků knihoven, kterým jsou určena regionální školení a mezinárodní semináře.

4 3) Výchova k aktivnímu občanství Videoprogram Občan a jeho obec je moderní didaktický materiál, který umožňuje žáky poutavou formou vtáhnout do takových témat, jako je: obec, občanská participace, volby, obecní úřad, obecní zastupitelstvo apod. Hlavním cílem školení je umožnit účastníkům pracovat s interaktivním výukovým videoprogramem Občan a jeho obec, tak, aby ho mohli aktivně využívat ve výuce. Prostřednictvím videoprogramu jsou tak u žáků rozvíjeny nejen důležité znalosti, ale i praktické dovednosti (např. jaké záležitosti lze vyřídit na obecním úřadě, jak jednat s úředníkem, jak probíhají volby, jak se může občan aktivně účastnit rozhodování o záležitostech v jeho obci apod.) Videoprogram obsahuje metodický materiál s náměty pro diskusi, scénky, situace z každodenního života, dokumentární materiály, ale i interaktivní hry, které mají za cíl žáky zábavnou formou zapojit do jednotlivých témat. V průběhu školení si jeho účastníci budou moci vyzkoušet, jak tento program funguje. Školení bylo připraveno v rámci bilaterálního programu holandské vlády MATRA Zvýšení připravenosti členů zastupitelstev obecních a krajských samospráv v ČR, ve spolupráci dvou nevládních neziskových organizací, Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. a Partners Czech, o.p.s. a společnosti Dynamic film, s.r.o. Rozumět médiím je projekt na podporu mediální výchovy především na středních školách. V rámci projektu jsou organizovaná školení, která jsou praktickým a interaktivním vzděláváním o médiích a jejich fungování. Cílem projektu je, aby učitelé získali základní znalosti o fungování médií a zároveň si osvojili potřebné dovednosti a metodické postupy, na jejichž základě by u svých žáků dosáhli základní úrovně mediální gramotnosti, tj. toho, aby žáci uměli přijímat a vyhledávat informace, přistupovali k informacím nabízeným médii s kritickým odstupem, identifikovali způsoby jakými média upoutávají pozornost svých příjemců a dokázali odhalit argumentaci, manipulativní tendence a výrazové prostředky komerční i politické reklamy. Metodické materiály obsahují náměty na aktivity, které mohou učitelé realizovat ve třídě se svými žáky. V rámci školení si učitelé mají možnost vyzkoušet jednotlivé interaktivní přístupy pro výuku mediální výchovy. Ke spolupráci na projektu a na přípravě materiálů byli přizváni odborníci v oblasti médií a mediální výchovy. Vzdělávací akce je akreditována u MŠMT pod č.j / Projekt v roce 2004 finančně podpořilo Velvyslanectví nizozemského království. Mezinárodní projekt Deliberating in a Democracy (DID) probíhá od září 2004 do května 2005 a byl připraven ve spolupráci tří amerických organizací: Constitutional Rights Foundation Chicago (CRFC), Constitutional Rights Foundation v Los Angeles (CRF) a Street Law, Inc z Washingtonu D.C. Za českou stranu projekt provádí nevládní, nezisková organizace Partners Czech, o.p.s. Projekt je realizován především učiteli středních škol a jejich studenty ze šesti partnerských stran Ázerbajdžánu, České republiky, Litvy a oblastí v okolí Chicaga, Los Angeles a Washingtonu, D.C. Cílem mezinárodního projektu je zvýšit znalosti žáků o aktuálních společenských problémech a prohloubit jejich aktivní zapojení v diskusích o demokratických principech ve své zemi. Studenti budou moci své názory konfrontovat s názory a postoji studentů z partnerských zemí. Součástí projektu bude i výměnný pobyt mezi učiteli v České republice a ve Spojených státech. Úlohou učitele bude především realizovat ve třídě nejméně tři diskuse se svými studenty na aktuální společenská témata a zapojit se do on-line diskuse prostřednictvím internetu se studenty z jiných zemí. Na programu jsou tři diskuse o aktuálních kontroverzních problémech: násilí v médiích, euthanázie, registrované partnerství.vybraní studenti budou mít možnost na závěr projektu konfrontovat názory se studenty z jiných zemí prostřednictvím telekonference. V roce 2004 byla diskutována témata: násilí v médiích, euthanazie, registrované partnerství.

5 4) Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami Projekt Mladé ženy (Young Women Leadership Institute II) s názvem Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami je osmnáctiměsíční mezinárodní projekt, jehož cílem je poskytnout 25 mladým ženám z ČR, Slovenska, Maďarska, Polska a Srbska znalosti a dovednosti, které jim pomohou efektivněji vykonávat práci v neziskových organizacích pracujících pro znevýhodněné skupiny lidí. V rámci tohoto projektu se v roce 2003 uskutečnilo mezinárodní školení v Bratislavě roku 2004 v Praze. Zapojené ženy získaly finanční a profesionální podporu svých aktivit pro znevýhodněné skupiny, možnost vyměňovat si navzájem zkušenosti a navázat kontakty se ženami pracujícími v podobné oblasti v jiných zemích. 5) Oblast mezilidských vztahů Školicí programy Dovednosti efektivní komunikace Mediace - vyjednávání a řešení konfliktů mimosoudní cestou Vedení porad a jednání - facilitace Manažerské dovednosti (vedení lidí, koučování, řízení změn, práce s týmem,...) Obrana proti stresu (stress-management), řešení zátěžových situací Řízení času (time-management) Působivá prezentace na veřejnosti, veřejný projev, asertivní dovednosti Spolupráce s médii, pořádání konferencí, moderování diskusí Služby uspořádání jednání u kulatého stolu, pomoc při hledání řešení v rámci lokality, mediace - efektivní řešení profesních, firemních, soukromých i jiných sporů za pomoci prostředníka - mediátora facilitace - technika efektivního řízení schůzí a skupinových jednání podpora a pomoc při zakládání smírčích rad podpora rozvoje nevládních neziskových organizací: zakládání organizací, definování jejich vize, SWOT analýza, strategické plánování... uspořádání školení pro zástupce národnostních menšin Strategické plánování V roce 2004 jsme se v Partners Czech zabývali novou celkovou koncepcí a organizací naší společnosti. Na setkáních strategického plánování týmu Partners Czech byly diskutovány: Aktivity naší organizace a jejich podoba Rozvoj organizace Krátkodobé a dlouhodobé cíle organizace Silné a slabé stránky naší organizace Strukturální a grafická podoba webových stránek, Vize jednotlivých pracovních skupin složených z členů týmu Formulace vize a poslání organizace Partners Czech, o.p.s

6 STATISTIKA ŠKOLENÍ počet školení facilitace kulaté stoly počet školicích dní počet dní facilitace počet dní kulaté stoly

7 STATISTIKA VYŠKOLENÝCH OSOB celkem počet účastníků z toho: studenti učitelé, psychologové a soc. pracovníci Romové zaměstnanci NGO Policisté státní zaměstnanci ostatní - různé profesní skupiny

8 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2004 Náklady organizace Mzdové náklady celkem z toho: osobní náklady odvody (sociální a zdravotní pojištění) Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Kurzové ztráty Manka a škody Jiné náklady - bank poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Výnosy organizace Granty a dotace celkem ,00 z toho: Sponzor Název projektu USAID Program romské integrace CRF + Street Law Deliberating in a Democracy (DID) Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukraine CSO Advocacy training program Matra Rozumět mediím Vzdělávací centrum pro veřejnou správu Občan a jeho obec Multikulturní centrum Praha Rozmanitost do knihoven Hlavní činnost školení samostatných profesních skupin, facilitace, mediace, konzultace, otevřené kurzy - účastické poplatky, prodej publikací kurzové zisky 632 úroky z účtu přerozdělení grantů dalším neziskovým subjektům Program romské integrace Hospodářský zisk celkem

9

10 PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Za období existence Partners Czech jako občanské sdružení: Microsoft Nadace Leviho Strausse z USA NROS USAID Za období Partners Czech, o.p.s USAID Matra Microsoft Vzdělávací centrum pro veřejnou správu (Matra II) Multikulturní centrum Praha CRF + Street Law Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukraine NAŠI KLIENTI - nejen v roce 2004 Státní instituce, úřady a školy učitelé základních a středních škol, pracovníci místních úřadů, veřejné správy řady měst a obcí v ČR, pedagogicko-psychologických poraden, úřadů práce, sociálních služeb, příslušníci městské i státní policie, probační pracovníci, univerzitní studenti i pedagogové, pracovníci řady zařízení pro uprchlíky, vězeňské služby, soudci a justiční čekatelé, aj. Neziskový třetí sektor Open Society Fund, DROM - romské kulturní centrum v Brně, Klub Hurá kamarád Pardubice, Katolická Charita Plzeň, IOM - International Organization for Migration, Nadace VIA, PARTNERSTVÍ Brno, Ekologický právní servis Tábor, ICN, nadace LOTOS, Dživas Most, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, Common Law Society, Sdružení invalidů, Nová škola, Český helsinský výbor, REMEDIUM, Ústav pro ekopolitiku, TIQ Brno, ELSA, aj.

11 ORGÁNY A ČLENOVÉ ORGANIZACE ČLENOVÉ PRVNÍ SPRÁVNÍ RADY: JUDr. Lenka Ceplová, soudkyně JUDr. Antonín Procházka, soudce Ústavního soudu PhDr. Dušan Ondrušek, ředitel organizace Partners for Democratic Change Slovakia VEDENÍ ORGANIZACE: PhDr. Dana Rabiňáková, ředitelka Partners Czech, o.p.s TÝM ORGANIZACE: Ondřej Horváth, koordinátor projektu romské integrace Tomáš Habart, projektový asistent Jaroslav Maroušek, grantový manažer projektu romské integrace PhDr. Marek Mičienka, školitel, koordinátor projektů Občan a jeho obec, Rozumět médiím, Právo pro každého, Deliberating in a Democracy (DID) Klára Tichá, projektová asistentka Mgr. Petra Kopecká, fundraising Marie Uhlířová, účetní a administrativní asistentka a náš poklad Ing. Ivana Šmídová, finanční a daňová poradkyně PROJEKTOVÍ ŠKOLITELÉ A KOORDINÁTOŘI V ROCE 2004: Tatjana Šišková, Helena Stöhrová, Marek Mičienka, Petra Kopecká, Ondřej Horváth, Tomáš Habart EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI PRO OBLAST MULTIETNICKÉHO SOUŽITÍ: Kateřina Jacques (Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity), Margita Lakatošová, (Sociální poradce pro národnostní menšiny, Městská část Prahy 3, Oddělení sociální prevence), Miroslav Zima( Drom, romské centrum, Brno), Klára Tomková (Odborný referent, Odbor sociálních služeb, MPSV), Marta Miklušáková (PR Officer, UNHCR Praha), Petra Kutálková (Koordinátor romského projektu, La Strada), Katarína Klamková (IQRS, Brno) Josef Baláž (koordinátor v Bruntálu), Milan Adam (koordinátor v Chomutově), František Pešta (koordinátor v Pardubicích), Jaroslava Balážová, Karel Koula, Voktor Sekyt, Karel Podsedník EXTERNÍ ŠKOLITELÉ PROJEKTU PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN : Lenka Ceplová, Vojtěch Cepl, Martin Elger, Jana Haklová, Dagmar Kuřátková, Radka Macháčková, Dana Mánková, Andrea Rezková, Magda Salyková, Martin Smetana, Jiří Sixta, Diana Šlechtová, Jana Tempírová, Martina Tesařová, Vít Bičák, Zdeněk Stránský, aj. EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI DID TÝM : Ondřej Lochman, Carolyn Pereira Adresa: Lomená 515/9, Praha 6 Tel: (+420) , , fax: Url:

12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD PARTNERS CZECH, O.P.S Správní rada Lenka Ceplová Antonín Procházka Dušan Ondrušek ředitelka organizace a školitelka Dana Rabiňáková koordinátor Program romské integrace Ondřej Horváth asistent PRI Tomáš Habart lektorka Tatjana Šišková lektorka Helena Stöhrová grantový manažer PRI, EQUAL Jaroslav Maroušek koordinátor a školitel DID, Občan a obec, Mediální výchova, Právo pro každý den Marek Mičienka asistentka Klára Tichá tým externích lektorů fundraising, koordinátorka Právo pro každý den Petra Kopecká finanční manažerka Marie Uhlířová externí daňová poradkyně Ivana Šmídová externí počítačový servis Petr Haba Miloš Kozák koordinátoři v lokalitách

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S.

Výroční zpráva VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. O B E C NĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST Výroční zpráva 2 0 0 1 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR, O. P. S. Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 180 00 Praha 8, U Meteoru 6 zapsána Městským

Více

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají

ICN výroční zpráva 2005. Pomáháme těm, kteří pomáhají Pomáháme těm, kteří pomáhají v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 1 2 ICN výroční zpráva 2005 Ú v o d n í s l o v o Čtrnáctý rok fungování ICN rok 2005 byl pro celou organizaci velkou zkouškou. Právě v tomto

Více

Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502

Základní informace TRIALOG. Orlí 20, 602 00 Brno tel.: 05 / 42221501 fax: 05 / 42221502 Poznámky Obsah Základní informace Občanská poradna Náhradní rodinná péče Vzdělávání Videotrénink interakcí Centrum podpory občanských aktivit Asistenční a monitorovací služba Festival 3+1 Letovice Přehled

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004 Sdružení pro probaci a mediaci v justici Výroční zpráva za rok 2004 Obsah: 1. Poslání a cíle organizace 2. Institut pro probaci a mediaci 3. Činnost Sdružení pro probaci a mediaci v justici v roce 2004

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 obsah: úvodní slovo............................................................... 1 o naší nadaci.............................................................. 2 naši dárci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více