III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Charakteristika školního vzdělávacího programu. Zaměření školy"

Transkript

1 III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba. Ponořte se do Oceánu ých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách. Cit. Ezop EZOP Edukace Zodpovědnost Otevřenost Perspektiva Při strategii koncepce školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků; současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky jak pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, tak i pro žáky talentované na straně druhé. Výstupy našeho ŠVP vychází z výstupů v RVP ZV a to jeho nové podoby platné od a také ze Standardů vzdělávání vydaných ŠT. Standardy stanoví minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku základní školy znát a umět v předmětech anglický jazyk, matematika a český jazyk a literatura. Naše škola se vydala na cestu, na jejímž konci by chtěla být školou Rodinného typu. Toto zaměření se u nás projevuje i v tom, že splňujeme kritéria projektu Rodiče vítáni. ezi tato kritéria patří například to, že pořádáme Den otevřených dveří, připravujeme nejrůznější akce pro rodiče s dětmi, konzultace k prospěchu a chování organizujeme ve trojici učitel, dítě, rodič, atd. Jsme školou zaměřenou na individualitu žáka a jeho edukační potřeby. Do vědomí našich dětí chceme zapojit i důležitou zodpovědnost člověka za životní prostředí, v němž žijeme. Důležitou roli v naší škole hraje i otevřenost a to nejen k žákům a jejich rodičům, ale i otevřenost vůči změnám ve společnosti a školství, na které vhodně reagujeme. Otevřeni jsme i dalšímu vzdělávání pedagogů a naší perspektivou je neustálé zkvalitňovaní edukačního procesu. Tyto základní myšlenky se odráží v názvu ŠVP EZOP Edukace Zodpovědnost Otevřenost Perspektiva. V názvu našeho ŠVP EZOP vidíme i souvislost s moudrým Ezopem, který ve svých bajkách klade důraz na výchovu budoucího člověka. Na naší škole jsme zavedli výuku cizího jazyka od prvního ročníku, protože vzhledem ke změnám ve společnosti cítíme společně s rodiči potřebu zvýšit jazykovou gramotnost žáků. Další cizí jazyk mají žáci povinně od osmého ročníku. Jednou z priorit školy je také informační a mediální gramotnost, proto je žákům na druhém stupni nabízen povinně volitelný předmět Výpočetní technika. Žáci sedmého ročníku mají povinně jednu hodinu týdně předmět ediální výchova, na který navazuje v osmém a devátém ročníku volitelný předmět ediální výchova. Během školního roku, zpravidla na Den země, připravujeme projekt Napříč školou. Žáci pracují ve smíšených skupinách napříč ročníky, aby rozvíjeli své sociální a komunikační kompetence. 7

2 Pro budoucí prvňáčky organizujeme projekt Škola Nanečisto, ve kterém se děti a rodiče připravují na vstup do první třídy. se realizuje formou pěti odpoledních setkání s třídní učitelkou a lektorem pro rodiče. Pro žáky přecházející na druhý stupeň pořádáme Adaptační kurz. Během kurzu se žáci seznamují s třídním učitelem, stanovují si společně pravidla komunikace a chování, vytvářejí si v kolektivu nové pozitivní vazby a připravují se na výuku v nové skupině. Na naší základní škole se zaměřujeme zejména na: - poskytování vyváženého, kvalitního všeobecného vzdělání - rozvíjení samostatného logického myšlení a schopnosti komunikace - kvalitní přípravu žáků ke studiu na středních školách a zejména pro život - nabídku povinně-volitelných předmětů - uplatňování nových forem výuky - projektové vyučování, práci s internetem - posilování mezipředmětových vztahů - pomoc handicapovaným žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení - poskytnutí prostoru žákům nadaným a talentovaným etody a formy práce využívané v rámci realizace výchovných a vzdělávacích strategií např.: - rozvoj mezipředmětových vztahů - projektové vyučování - pokusy a experimenty - řízené diskuse - rozvíjení samostatnosti, schopnosti mít a obhajovat své názory - simulace a hraní rolí - využívání i tvorba her - řešení problémových situací a úkolů - týmová spolupráce při řešení problémů - využívání a oživování tradic - využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů (časopis, webová stránka, prezentace, ) - osobní příklad - využívání reálných situací - společné akce třídy (výlety, exkurze, ) či školy (výstavy, veřejná vystoupení, ) - vlastní výzdoba školy - návštěvy muzeí a výstav a dalších inspirativních akcí 8

3 ŠVP je realizován ve čtyřech rovinách: 1. Úroveň povinných předmětů Výuka je společná pro všechny žáky daného ročníku a třídy, obsahové plány zahrnují specifiku individuálního přístupu k žákům jakkoliv znevýhodněným a žákům nadaným. 2. Úroveň povinně volitelných předmětů Žákům ročníku je umožněn výběr předmětu podle toho, ke které oblasti mají větší předpoklady; v nabídce jsou předměty jak pro žáky studijního, tak i pro žáky praktického zaměření; o výběru předmětu rozhoduje žák po konzultaci s vyučujícími, rodiči, případně s výchovným poradcem školy. 3. Úroveň nepovinných předmětů Všem žákům školy je nabízen předmět Náboženství. V náboženské výchově spolupracuje škola s církvemi povolenými státem a vychází ze zájmu rodičů. Formou nepovinného předmětu seznamuje žáky se základy křesťanství v souvislosti se středoevropskou tradicí a kulturou. 4. Úroveň zájmová Zahrnuje dobu po skončení vyučování a nabízí rodičům soubor organizované činnosti pro jejich děti. Od 1. do 5. ročníku mohou děti navštěvovat školní družinu, po celou dobu povinné školní docházky se mohou realizovat v některém z nabízených kroužků (zaměření sportovní, umělecké hudební, výtvarné a literárně-dramatické, předmětové, jazykové, na výpočetní techniku, případně další dle zájmu dětí a možností školy). Účast na této úrovni zvažujeme podmínit individuální finanční úhradou žáků, zejména, pokud se jedná o činnost nákladnou z hlediska používání materiálů (nákup barev, látek, apod.) ŠVP vychází z koncepce RVP ZV. Cílem základního vzdělávání je pomoci žákům získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientované zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Na utváření klíčových kompetencí se podílí 9 vzdělávacích oblastí (viz dále) s jednotlivými vzdělávacími obory. Realizace výuky v ZŠ probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech, které respektují cílová zaměření, očekávané kompetence a učivo všech vzdělávacích oborů. Výuka v jednotlivých vyučovacích předmětech ve svém souhrnu směřuje k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí a tedy i k dosažení klíčových kompetencí stanovených v RVP. 9

4 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu Celková koncepce ŠVP vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a hlavně dovednostmi. Základní škola je o všestrannosti. Přesto z pohledu současného světa s výhledem do budoucnosti můžeme ústřední cíl rozdělit na několik dílčích, které by škola měla sledovat a preferovat především. Naše škola klade důraz na naplnění těchto základních gramotností. Je to gramotnost občanská (politická), jazyková, čtenářská, informační, finanční, matematická a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana (táty, mámy, souseda, spolupracovníka ). Jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, začíná mateřským jazykem a pokračuje cizími jazyky. atematická gramotnost je pro nás schopnost žáků pochopit roli matematiky v běžném životě a účelně ji používat k řešení problémů. Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které žákům umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Informační gramotnost neznamená jen práci s počítači, ale výcvik ve zvládnutí informační záplavy informace umět získat, třídit a použít, využít. Sem např. patří mj. důraz na čtení s porozuměním, ne na hlasitou krásu. Čtenářská gramotnost znamená především porozumění psanému textu, ale i jeho tvorba za účelem všestranného rozvoje osobnosti. Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Už tento stručný nástin dává tušit, že málokterá gramotnost je úkolem jen určitého předmětu. Tento vytyčený cíl musí prolínat prací všech předmětů a ročníků. Na druhou stranu to neznamená, že se nesmí objevit nic, co nezapadá do uvedených oblastí. 10

5 Klíčové Kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Pomocí výchovných a vzdělávacích strategií směřujeme u žáků k naplnění klíčových kompetencí uvedených níže, které odpovídají kompetencím v RVP ZV. Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě - operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy - samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti - poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: - vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností - vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému 11

6 - samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy - ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů - kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: - formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje - rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění - využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: - účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce - podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá - přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají - vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 12

7 Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: - respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí - chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu - rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka - respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit - chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostře Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: - používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot - využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření - orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení 13

8 Strategie naplňování klíčových kompetencí V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí ve vzdělávacím procesu žáků je popsáno následující tabulkou. KLÍČOVÉ KOPETENCE U ŽÁKÚ JAK JE NAPLŇUJEE VÝCHOVNÉ A VZĎELÁVACÍ STRATEGIE 1. KOPETENCE K UČENÍ HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - soustředí se během vzdělávání na učební činnosti - učí se pomocí nejrůznějších zdrojů, ve kterých vyhledává a třídí informace - vědomě se sebevzdělává - konstruuje své poznání dalším vzděláváním - vyhodnocuje své učební činnosti - využívá vhodné způsoby pro efektivní učení, - propojuje získané poznatky do širších celků, - nalézá souvislosti - podporujeme u žáků samostatnost a tvořivost při výuce žákům sdělujeme cíle učení, popisujeme různé postupy, způsoby a strategie učení - zařazujeme takové úkoly, při nichž žáci pracují z nejrůznějšími zdroji a informace z nich získané třídí a vhodně zpracovávají - kromě kooperativních (skupinových) a frontálních činností ve výuce, umožňujeme i individuální práci, která žáky učí samostatnosti - vedeme žáky k plánování činností - poskytujeme dětem zpětnou vazbu, vedeme je postupně k odpovídajícímu sebehodnocení vlastních učebních činností - zájmovou činností vytváříme u dětí pozitivní postoj k dalšímu rozvoji osobnosti 2. KOPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉU HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - pracuje s informacemi a fakty - klade vhodné otázky - pracuje s jednotlivými myšlenkovými operacemi - řeší problémy - hledá pochopení problém, vyhledat k němu vhodné informace, diskutovat o možnostech - motivujeme žáky problémovými úlohami z praxe - otevřeně s žáky komunikujeme o problémech ve škole mimo jiné prostřednictvím školního parlamentu a snažíme se společně najít vhodná řešení - žáci mají také možnost vyjádřit své názory ve školním časopise Budík - během výuky používáme úlohy, v nichž žáci uplatňují základní myšlenkové operace (analýzu, syntézu, indukci, dedukci, srovnávání, generalizaci) - učíme žáky prostřednictvím propojování poznatků z více předmětů (mj. v projektech) 14

9 řešení dávat věci do souvislostí a vztahů - žáci myslí kriticky, jsou schopni hájit svá - podporujeme žáky v tvořivém přístupu k řešení problémů, k hledání vlastních rozhodnutí originálních postupů řešení problému 3. KOPETENCE KOUNIKATIVNÍ HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - pozorně naslouchá - uvědoměle si rozvíjí svou slovní zásobu - srozumitelně se vyjadřuje - čte s porozuměním - dodržuje pravidla diskuse - vhodně prezentuje výsledky své a skupinové práce - úspěšně komunikuje v konfliktní situaci - komunikuje v cizím jazyce - rozumí prostředkům nonverbální komunuikace a vhodně jich používá - vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, - s učiteli, s ostatními dospělými ve škole i mimo školu - učíme žáky formulovat vhodnou formou svůj názor a - poslouchat názor jiných, přijímat názory jiných a vhodně - na ně reagovat - podporujeme komunikaci žáků a zaměstnanců školy - prostřednictvím školního parlamentu - vhodnými metodami vedeme žáky ke spolupráci - ve vyučování - vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů - podílíme se na rozvíjení přátelských vztahů s kmenovou - mateřskou školou (radovánky, ikuláš...) - vytváříme příležitosti k autorskému psaní žáků (příspěvky do školního časopisu Budík) 4. KOPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - dodržuje a vytváří pravidla skupinového života ve třídě - vytváří vhodné podmínky pro práci - spolupracuje ve skupině - dodržuje instrukce a směřuje k cíli - dodržuje zásady správné životosprávy - přijímá pozitivně sám sebe - vědomě plánuje svou životní cestu - zařazujeme do výuky formu skupinové práce, abychom žáky motivovali spolupracovat a pomáhat si při učení - žáci mají možnost podílet se na utváření pravidel práce v týmu a dbát na jejich dodržování - vedeme žáky k vytváření příjemné atmosféry ve škole - zdůrazňujeme potřebu pomáhat druhým, ochraňovat slabší a umět požádat o pomoc - vedeme žáky k osvojování si pravidel slušného chování a k upevňování dobrých mezilidských vztahů - snažíme se vzbudit u žáků úctu k práci a zkušenostem druhých 15

10 - podporujeme u žáků jejich seberozvoj, sebedůvěru a zaujmutí kritického postoje k sobě samému 5. KOPETENCE OBČANSKÉ HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - respektuje základní pravidla slušného chování - vytváří kvalitní vztahy s jinými lidmi - chová se zodpovědně i v krizové situaci - zaujímá aktivní vztah ke společnosti - vnímá, chrání a rozvíjí kulturní tradice - cíleně rozvíjíme činnost žákovské samosprávy, ve třídách jsou zvoleni předsedové tříd a také zástupci školního parlamentu - v třídních kolektivech společně vytváříme pravidla slušného chování, která navazují na školní řád - podporujeme enviromentální výchovu, snažíme se vychovat ekologicky myslící jedince - zapojujeme děti do kulturního dění a sportovních aktivit - seznamujeme děti s folklórem a lidovými zvyky pro daný region - vedeme děti k toleranci, rovnoprávnosti a rasové snášenlivosti možným integrováním handicapovaných a tělesně postižených dětí a dětí jiných státních příslušníků 6. KOPETENCE PRACOVNÍ HLAVNÍ SPOLEČNÉ VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE - pracuje plánovitě - pracuje v souladu s pravidly bezpečnosti - při práci postupuje smysluplně - zvládá zátěžové situace - rozvíjí své podnikatelské myšlení a iniciativní jednání - nese zodpovědnost za své jednání a za výsledky svých rozhodnutí a své práce - výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci - výuku doplňujeme o praktické exkurze (Vita, Nehlsen...) a pestrou nabídkou mimoškolních a zájmových útvarů - podněcujeme u žáků zájem o další profesní orientaci - ve spolupráci s úřadem práce podněcujeme žáky k zodpovědnému výběru budoucího povolání - zúčastňujeme se i organizujeme některé celoškolní akce (sběr papíru, kaštanů a žaludů, plastových lahví, Den Země, Den bez aut...) - vedeme žáky k estetické výchově tím, že pečujeme o zeleň v prostorách školy 16

11 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tématické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Abychom této možnosti využili co možná nejlépe, vytvořili jsme samostatný předmět ediální výchova vyučovaný v sedmém ročníku. Ostatní průřezová témata integrujeme do jiných vyučovacích předmětů a to tak, aby byly v průběhu školní docházky naplněny všechny okruhy průřezových témat. Průřezová témata ediální výchova, ultikulturní výchova, Výchova k myšlení v Evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova jsou specifická natolik, že jsme se rozhodli některé jejich okruhy naplnit formou celoškolních projektů. Tyto jsou přílohou ŠVP. Zařazení jednotlivých tématických okruhů průřezových témat je součástí charakteristiky vzdělávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyučovacích předmětů. Pro lepší orientaci uvádíme ještě přehled všech průřezových témat a jejich tematických okruhů v tabulce na dalších stránkách. 17

12 Osobnostní a sociální výchova OSV 1 Rozvoj schopností poznávání OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace OSV 4 Psychohygiena I. stupeň II. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Tv Kooperat ivní židle Prv Co všechno víme o koni? Raabe B 2.1 Úkoly z praxe, nákupy, odhady. Tv Rozvoj schopností poznávání Tv Seberegulace a sebeorganizace Vv Kresba společného domu Úkoly z praxe, nákupy, odhady. Fy S Excel ve výuce fyziky Př Smysly Fy S Excel ve výuce fyziky Př Lidské tělo Ov Sebepoznání a sebepojetí Př Ochrana rozmanitosti přírody Úkoly z praxe, nákupy, odhady. Fy S Excel ve výuce fyziky Den cyklistiky Netradiční sportovní hry 18

13 OSV 5 Kreativita OSV 6 Poznávání lidí OSV 7 ezilidské vztahy OSV 8 Komunikace OSV 9 Kooperace a kompetice Vv Obrázky z pohádek Vl (poznávání lidí Raabe vhodné aktivity) Příprava : Síť kvádru a krychle yssea.cz Hv Rytmické hádanky, ozvěny Vv Různé portréty - ukázky Vv ezilidské vztahy, symboly správného chování Hv Komunikace zvuky (poslech) Práce ve skupině při řešení úloh. Hv Instrumentální činnosti, choreografie Vv Kreativita v kresbě Hv Tanec, poslech Vv Komunikace s výtvarným dílem Práce ve skupině při řešení úloh. Hv Tvořivost v mezilidskýc h vztazích Práce ve skupině při řešení úloh. Netradiční sportovní hry Práce ve skupině při řešení úloh. 19

14 OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika Přa (modelové situace Valenta) Vv Etika - plakát Fy Výhodnost investice do úspornějšího spotřebiče Den cyklistiky Netradiční sportovní hry 20

15 Výchova demokratického občana VDO 1 Občanská společnost a škola VDO 2 Občan, občanská společnost a stát VDO 3 Formy participace občanů v politickém životě VDO 4 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování I. stupeň II. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Prv Lidská práva I Raabe C 2.6 Vl volby do školního parlamentu Vl Dětská práva II Raabe C 2.7 Vl Vím, co smím a mám Raabe C 2.1 Vl volby do školního parlamentu Ov Občanská společnost a škola Ov Obec, region Procentuální výsledky voleb. Ov Národ a vlast Ov Občan Ov Občan a politika D Demokracie a diktatura 21

16 VEGS I. stupeň II. stupeň 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník VEGS 1 Evropa a svět nás zajímá VEGS 2 Objevujeme Evropu a svět VEGS 3 Jsme Evropané, Čtení s porozuměním: Evropa tloustne (Rudolf Šup) Život dětí v jiných zemích Poměr (obyvatelstvo, průmysl, zemědělství) Světová poezie Letem světem apa, měřítko (ČR,EU) Ov Státní symboly Letem světem Z Regionalizace evropy, cestovní ruch Evropští literáti Z Evropa, ekonomická spolupráce Statistické údaje, grafy z EU Pythagoras Z Historie, osvojování Evropy Světová literatura Ch znečišťování odpadních vod jako globální problém lidstva den s EU 22

17 ultikulturní výchova I. stupeň II. stupeň uv 1 Kulturní diference uv 2 Lidské vztahy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník : Odkud pocházím Raabe E 2.1 Prv Raabe E 2.6 Vl lidské vztahy (vhodné činnosti) Raabe E 2.1. Ov Kulturní diference Ov Vztahy mezi kulturami Hv Lidový dvojhlas Ov Slušné chování uv 3 Etnický původ : Střípky z Vietnamu E 2.7 D Rasová nesnášenlivost uv 4 ultikulturalita Obecné poučení o jazyce uv 5 Princip sociálního smíru a solidarity Ov Lidská práva 23

18 Enviromentální výchova I. stupeň II. stupeň EV 1 Ekosystémy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Prv ravenci Raabe F 2.9 Př Les a jeho význam Z Hydrosféra Př Ekosystémy Ch Z Význam lesů, kulturní krajina EV 2 Základní podmínky života EV 3 Lidské aktivity a problémy životního prostředí EV 4 Vztah člověka k prostředí Prv : Třídíme odpady Např. F 2.4 Raabe Prv : Voda - základní podmínka života Přa Jak se mění krajina? Raabe F 2.18 Vv Příběh kapky vody Voda a život Ch význam vody a vzduchu jako základní podmínky života Ch likvidace úniku ropných a jiných škodlivých látek Z ístní krajina Př Naše příroda Z Přírodní zdroje a energie, vliv člověka na ŽP Z Vliv člověka na krajinu Ch význam sběru starého železa a ostatních kovů Z Světové ekologické problémy, krajina, turistika 24

19 ediální výchova I. stupeň II. stupeň ev 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník édia a reklamy Raabe G 2.7 Fy Noviny v hodinách fyziky Samostatný předmět v. Projev mluvený a psaný Fy Noviny Fy Noviny v hodinách fyziky ev 2 Interpretace vztahu mediálního sdělení a reality ev 3 Stavba mediálních sdělení ev 4 Vnímání autora mediálního sdělení ev 5 Fungování a vliv médií ve společnosti ev 6 Tvorba mediálního sdělení Poznávám e média Raabe G 2.12 Jak reklama využívá stereotypy Raabe G 2.3 Přa édia a krása Raabe G 2.8 Jak napsat pohádku Raabe G 2.4 Zpráva a oznámení Samostatný předmět v. Referát, žádost, životopis Samostatný předmět v. Samostatný předmět v. Samostatný předmět v. Samostatný předmět v. Do světa mediálních zpráv Publicistické útvary ev 7 Práce v realizačním týmu Tvoříme časopis Samostatný předmět v. Do světa media. zpráv 25

20 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům talentovaným, žákům s mimořádným nadáním. Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami učení Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogickopsychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují vyškolené učitelky (na I. i II. stupni). Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné reedukační péče se souhlasem a za spolupráce rodičů. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Vzdělávání žáků zrakově nebo sluchově postižených Vzdělávání žáků zrakově nebo sluchově postižených bude probíhat ve třídách na I. a II. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů zpracovaných ve spolupráci s příslušným odborným pracovištěm. Vzdělávání žáků tělesně postižených Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na I. a II. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Protože škola je jen částečně bezbariérová, je nutné požadovat přítomnost rodiče nebo osobního asistenta. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. 26

21 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra bude probíhat ve třídách na I. a II. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků s vývojovými poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na I. a II. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovněvzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na I. a II. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovýmto dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. 27

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

1. Identifikační údaje. Ruku v ruce za vzděláním. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Ruku v ruce za vzděláním Předkladatel: název školy Základní škola Nové Město nad Metují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Základní škola a Mateřská škola Krčín Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. 9. 2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice

Základní škola a Mateřská škola Cehnice Základní škola a Mateřská škola Cehnice Platnost dokumentu od 1. 9. 2009. verze 2 Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1. HISTORIE ŠKOLY 4 2. VELIKOST ŠKOLY, EXTERIÉR, INTERIÉR 4 3. VYBAVENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více