Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace"

Transkript

1 Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, , tel.: p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1 Po áte ní vzd lávání Oblast podpory: 1.2 Rovné p íležitosti d tí a žák, v etn d tí a žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Projekt: Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole Cíle projektu: 1. zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním prost ednictvím rozvinutí komplexního systému pé e o tyto žáky v prost edí inkluzivní školy 2. ov ení efektivity systému výchovy a vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním v prost edí inkluzivní školy 3. zlepšení rovných p íležitostí d tí a žák se sociálním znevýhodn ním definování aktivit, ov ení jejich efektivity v naší škole a školách partnerských, metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy Východiska (pro práv naše škola) - dlouhodobá zkušenost s prací s romskými žáky - systém vzd lávání zahrnující všechny v kové kategorie d tí a žák (romská neromská MŠ, p ípravný ro ník, úplná ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - systém neformálního vzd lávání (Škola s celodenním programem) - systém ízení pedagogických pracovník (metodická rada školy) - systém dalšího vzd lávání (RWCT, ZaS, projektová výuka, supervize ) - systém práce s žáky se SPU a nadanými žáky - ov ený ŠVP (projekt OP RLZ v letech ) - systém hodnocení a sebehodnocení žák, systém diagnostiky žák - systém spolupráce asistent pedagoga z romské komunity s rodi i a pedagogy Výstupy: - efektivní vzd lávání romských žák v hlavním vzd lávacím proudu - rovné p íležitosti ke vzd lání pro romské žáky - rovné p íležitosti ke vzd lání pro sociáln znevýhodn né žáky - rovné p íležitosti romských žák v systému vzd lávání R - multikulturní škola v centru Brna napln ní výstup jednotlivých aktivit - ov ený systém vzd lávání romských žák v prost edí inkluzivní školy (metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy) - záv re ná konference - vyhodnocení projektových aktivit, p edstavení metodických materiál

2 Vazba projektu na strategické dokumenty: Národní program rozvoje vzd lávání v R (Bílá kniha) Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání - ást D - vzd lávání žáku se sociálním znevýhodn ním (podmínky vzd lávání žáku se sociálním znevýhodn ním) školská legislativa - zákon 561/2004Sb.(vzd lávání d tí, žák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami a tí, žák a student nadaných) - vyhlášky 48/2005Sb.o základním vzd lávání, 73/2005Sb.o vzd lávání žáku se speciálními vzd lávacími pot ebami, 74/2005Sb o zájmovém vzd lávání, 317/205Sb. o DVPP, 492/2005 Sb. o krajských normativech v aktuálních zn ních usnesení vlády (.1145/2001) - škola s celodenním programem usnesení vlády (.243/2003) - koncepce romské integrace Strategie pro zlepšení vzd lávání romských d tí (r.2001) - podpora pr hu povinné školní docházky Dekáda romské inkluze podpora vzd lávání romských žák Koncepce v asné pé e o d ti ze sociokulturn znevýhod ujícího prost edí v oblasti vzd lávání projekt v asné pé e Zd vodn ní pot ebnosti: Šance na integraci romských žák do majoritního vzd lávacího systému jsou významn sníženy existencí lokalit, ve kterých bydlí p evážn romské rodiny. Školy poblíž jsou pak navšt vovány p evážn d tmi z romské komunity. Inkluzivní prost edí, metody u ení, p i kterých je žák aktivní, koordinace inností pedagog v rámci školy, mezi školami, p izp sobení vzd lávacích program sm rem k pot ebám našich žák (nikoli v oblasti napln ní výstup, rozvoje klí ových kompetencí, ale spíše v oblasti výb ru vzd lávacích obsah, postavení u ebního plánu, zp sobu organizace výuky) je nutné pro to, aby ze škol odcházeli vzd laní a kompetentní žáci, kte í se uplatní na st edním stupni vzd lávání a trhu práce. Inkluzivní romská škola tak nebude hanlivou nálepkou s rasistickými konotacemi, ale zna kou úsp šné školy, ve které se romské d ti cítí bezpe, a kde dosahují srovnatelných výsledk s žáky majoritních škol. Budou vytvo eny podmínky pro to, aby všichni žáci školy (naši školu navšt vují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi ) dosáhli na své osobní maximum. V integraci romské komunity neexistuje žádná zkratka, žádné rychlé ešení existuje pouze koncep ní trp livá práce. V oblasti vzd lávání romských žák neexistuje zatím žádný obecn platný návod jak na to - existují pouze p íklady dobré praxe na r zných školách s p evahou romských žák. Náš projekt se pokusí definovat a ov it systém fungujících aktivit v rámci romského vzd lávání a vy íslit finan ní nároky na takto fungující systém výstupem bude metodický materiál shrnující fungující postupy výchovy a vzd lávání v rámci romského školství. Rozvoj systému vzd lávání romských žák je jedním z d ležitých koncep ních zám rozvoje naší školy finan ní podpora v rámci projektu proces urychlí a zkvalitní. Rovnost p íležitostí d tí a žák se sociálním znevýhodn ním (zlepšení tohoto parametru je jedním z cíl projektu) napl ujeme v rámci systému inkluzivní školy každý žák dosáhne na své osobní maximum (individuální práce s žáky, diagnostika vzd lávacích pot eb a schopností, hodnocení, sebehodnocení žák, systém partner mentoring /volba povolání/, dou ování a práce s nadanými žáky /neformální vzd lávání, spolupráce s NNO, PedF MU Brno/, spolupráce s rodi i /edukativn stimula ní skupiny, asistenti /) a podobn.

3 Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace školního vzd lávacího programu s ohledem na pot eby žák se sociálním znevýhodn ním romských žák. Projekt, který bychom realizovali v letech , zajistí, že rozb hnutý tým pedagogických pracovník naší školy (v etn rozb hnutých partnerství) bude pokra ovat v práci na systému vzd lávání romských žák (projekt OP RLZ byl zam en pouze na ŠVP pro žáky 2. stupn ZŠ). Je inovativní ší í záb ru cílových skupin: Projekt OP VK je zam en na všechny d ti, žáky a pedagogy školy (v asná pé e, 1.,2. stupe ZŠ, vzd lávání dosp lých), dále je zam ený na rodi e žák. V projektových aktivitách budeme spolupracovat s osv enými partnery navážeme nová partnerství. Díky spolupráci partnerských škol bude dopad projektu nadregionální. Metodický materiál p edstavený na záv re né konferenci k systému romského vzd lávání zajistí dopad projektových výstup i mimo okruh realizátora projektu a partnerských škol. Je inovativní ší í aktivit: Projekt OP VK je zam en na modernizaci ŠVP ZV (1.,2. stupe ZŠ), ŠVP PV (2 MŠ, p ípravný ro ník) sm rem k vytvá ení inkluzivního prost edí, formální i neformální vzd lávání tí a žák školy, spolupráci s rodi i našich žák, vzd lávání pedagogických pracovník, vytvá ení systému spolupracujících subjekt vzd lávání sociáln znevýhodn ných žák (koordináto i jednotlivých aktivit ve spolupráci s partnery), rozší ení nabídky a zvýšení efektivity poradenství ve škole (kariérové poradenství, SPU, sociáln patologické jevy, logopedická pé e), vytvá ení metodických materiál (první cizí jazyk v prost edí žák mluvících romským etnolektem), zlepšení podmínek vzd lávání (odborné u ebny), asistenci ve ídách. Projekt se dotýká se všech podporovaných aktivit v rámci výzvy. Je inovativní komplexností a systémovostí: Projekt OP VK se zam uje na jedenáct aktivit (jednotlivé aktivity jsou koordinovány sm rem k plánovaným výstup m projektu), provázání všech aktivit v rámci školy (všechny aktivity jsou koordinovány sm rem k plánovanému cíli projektu), konzultaci a ov ování v síti partnerských subjekt. Sm uje k rovným p íležitostem, multikulturní výchov a vzd lávání, a p edevším zvyšování konkurenceschopnosti absolvent na trhu práce. Veškeré innosti projektu jsou realizovány v ov eném systému koordinací jednotlivých inností. Je inovativní metodickým výstupem: Metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy bude prvním materiálem svého druhu v romském vzd lávání v R (realizovaný pedagogickými pracovníky, kte í s romskými žáky p ímo pracují). Je inovativní svým vlivem na systémovost vzd lávání romských žák Projekt p isp je k definování systému romského školství ze strany orgán státní správy (financování škol, personální zabezpe ení fungování t chto škol, ) Udržitelnost: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole je ve všech svých aktivitách více (aktivity nezávislé na vn jším financování inkluzivní prost edí, metody aktivního u ení, zvýšené kompetence pedagogických pracovník, systém spolupráce v rámci školy, s partnery a rodi i, zázemí odborných u eben, využití metodických materiál ) i mén (aktivity závislé na vn jším financování celodenní program pro žáky, mentorská pomoc v kariérovém poradenství, personální posílení poradenského pracovišt, asistenti pedagoga) udržitelný i po jeho skon ení. P edpokládáme, že náklady aktivit, které z stanou i po skon ení projektu závislé na vn jším financování, budeme hradit z prost edk jiných grant, pop. se nám poda í ešit financování t chto aktivit systémov, tzn ze státního rozpo tu. Naší výhodou p i napl ování cíl projektu a udržitelnosti jeho výstup po jeho skon ení jsou naše zkušenosti s projektem OP RLZ (vytvo ený a ov ený systém práce se školním kurikulem na 2. st. ZŠ) a dalšími projekty (MŠMT, JMK) a samoz ejm dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou.

4 Díl í cíl/ú el (dosažená zm na/cílový,procesní stav - kriterium) Zvýšení efektivity asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním Výstup Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel (m itelný) - uplat ování alternativních metod práce p izp sobených sociáln znevýhodn ným žák m (program Za ít spolu / ZaS) - ŠVP PV p izp sobený pot ebám sociáln znevýhodn ných žák (t žišt - inkluzivní prost edí) - existence funk ního provázaného systému v asné pé e o d ti (MŠ p ípravný ro ník ZŠ) - existence efektivn pracujících edukativn stimula ních skupin záv re ného metodického materiálu - pokra ující práce na ŠVP PV (program ZaS/inkluzivní prost edí) - koordinace systému v asné pé e (MŠ, p ípravný ro ník, 1. stupe ZŠ) - práce s rodi i a d tmi v edukativn stimula ních skupinách - všichni pedagogové MŠ pracují s prvky programu ZaS) - koordináto i v asné pé e se setkávají na pracovních sch zkách (1x m sí ) - pravidelná spolupráce s min. 10 rodi i (jejich d tmi) v edukativn stimula ních skupinách - každoro ní postupné zvyšování po tu d tí, které echázejí z MŠ a p ípravného ro níku do 1. ro níku ZŠ Nástroj Termín / periodicita asový plán) - zápisy z pozorování p i vzd lávacích innostech (vedení školy, koordináto i v asné pé e, koordináto i ŠVP) - zápisy z pracovních sch zek koordinátor v asné pé e, porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení (vyhodnocení jednotlivých integrovaných blok ) zpracovaná kapitola záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: V období mezi 3. a 6. rokem je d ležité rozvíjet, poznávací funkce, psychomotorické dovednosti a osobnostní stránku dít te (jsou kladeny základy sociálních vztah, které nejsou omezeny pouze na rodinu - izolace v rámci romské komunity). Je pot ebné být v kontaktu s rodi i a poskytnout jim informace o možnostech p edškolní ípravy d tí a její d ležitosti pro bezproblémový start povinné školní docházky. Je také nutné rozvíjet rodi ovské kompetence p i p íprav d tí na školní docházku v rámci rodinného prost edí. Romské d ti jsou ve všech výše uvedených bodech znevýhodn ny. V rámci v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním je nutné koordinovat innosti (propojení MŠ, ípravného ro níku, 1.,2. ro ník ZŠ) a vzd lávací program (ŠVP PV, ŠVP ZV program ZaS). Dále je vhodné, aby d ti stojící mimo p edškolní p ípravu v MŠ nebo p ípravném ro níku (v tšinou se jedná o d ti nezainteresovaných rodi ) absolvovali alespo n jakou p ípravu na povinnou školní docházku - spolu se svými rodi i (edukativn stimula ní skupiny). Eliminovali bychom jevy jako nap.: dít v plínách u zápisu do 1.t ídy, Inovace: Inovace spo ívá v koordinaci inností jednotlivých subjekt v asné pé e (naše škola /2 MŠ, p ípravný ro ník, po áte ní r níky ZŠ/, partnerské školy, DROM, romské st edisko a další subjekty v asné pé e), koordinaci vzd lávacích program (kompetence, výstupy, vzd lávací strategie) a jejich p izp sobení pot ebám žák z romské komunity. Dále bude usnadn n start povinné školní docházky d tem, které dosud stojí mimo p edškolní vzd lávání v edukativn stimula ních skupinách. Zajistíme tak rovné p íležitosti žák nastupujících k základnímu vzd lávání. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace v asné pé e bude fungovat i po skon ení projektu. Pokra ování edukativn stimula ních skupin bude hrazeno z prost edk, které škola získá z dota ních program, pop.: systémov na základ výsledk ov ování (OP VK ) - metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. ŠVP PV, ŠVP ZV se opírají o vzd lávací program Za ít spolu. Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - uplat ování metod aktivního ení, jejich p izp sobení sociáln znevýhodn ným žák m (program ZaS, integrovaná tematická výuka, projektové vyu ování) - ŠVP ZV p izp sobený pot ebám -program Za ít spolu na 1. stupni základní školy - integrovaná tematická výuka, projektová výuka (kooperativní ení) na 2. stupni ZŠ a v kurzu pro získání základního vzd lání - 90% pedagog 1. st., pracuje v programu ZaS - ve škole pracuje metodik ZaS (lektor ZaS) - více než 50% pedagog 2. stupn používá metody - zápisy z pozorování v hodinách (vedení školy, koordináto i ŠVP) - zápisy z porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy, edm tových skupin

5 sociáln znevýhodn ných žák (t žišt - inkluzivní prost edí) - je vytvo en systém p edávání informací (vstupní, výstupní diagnostika žák, hodnocení a sebehodnocení žák ) mezi pedagogy - ve škole pracuje proškolený metodik ZaS - pokra ující práce na školním kurikulu (ŠVP ZV/inkluzivní prost edí) aktivního u ení - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - reporty (p edávaná evalua ní dokumentace) záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Šance na integraci romských žák do majoritního vzd lávacího systému jsou významn sníženy existencí lokalit, ve kterých bydlí p evážn romské rodiny. Školy poblíž jsou pak navšt vovány p evážn d tmi z romské komunity. Je také t žko ešitelným faktem, že pokud školu navšt vují romští žáci, rodi e žák neromských d íve i pozd ji vyhledají pro své d ti jinou školu. Navíc je nutné vzít v úvahu tendenci Rom žít spolu (viz neúsp šné snahy o rozest hování romských rodin v minulosti, exkluzivní prost edí škol, ve kterých se Romové dostávají na okraj zájmu, event. jsou p esunuti na speciálního školy). Bez ohledu na výše uvedené je nutné zajistit, aby se romským d tem dostalo stejné íležitosti dosáhnout v rámci vzd lávacího systému na své osobní maximum (rovnost p íležitostí). V sou asné dob lze dosáhnout rovnosti p íležitostí pouze v inkluzivním prost edí romských škol, které jsou spádovými školami pro romská gheta (d ti chodí do škol, které jsou nejblíže jejich místu bydlišt ). Nemáme radost z existence romských škol, i nám by se lépe pracovalo v multikulturním prost edí. Bohužel romské školství existuje a tendence do budoucna není integra ní, ale spíše opa ná (romských škol p ibývá, romské školy se etnicky istí ). Trp livou, dlouhodobou prací kompetentních pedagog v inkluzivním prost edí t chto škol lze naplnit ideu rovnosti p íležitostí ve vzd lávání. Nejedná se nám o vytvá ení speciálních škol se speciálními programy pro speciální d ti, kte í budou vzd láváni speciálními pedagogy jde nám o nastavení systému v rámci vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním, který zajistí, že tito žáci svého osobního maxima dosáhnou. Inkluzivní prost edí, metody u ení, p i kterých je žák aktivní, koordinace inností pedagog v rámci školy, mezi školami, p izp sobení vzd lávacích program sm rem k pot ebám našich žák (nikoli v oblasti napln ní výstup, rozvoje klí ových kompetencí, ale spíše v oblasti výb ru vzd lávacích obsah, postavení u ebního plánu, zp sobu organizace výuky) je nutné pro to, aby ze škol odcházeli vzd laní a kompetentní žáci, kte í se uplatní na st edním stupni vzd lávání a trhu práce (naši školu navšt vují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi žáci asto kopírují rodi ovský vzor). Inovace: Inovace spo ívá v koordinaci inností jednotlivých subjekt vzd lávání sociáln znevýhodn ných d tí (naše škola - tzn. 2 MŠ, p ípravný ro ník, ro níky ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání, partnerské školy, další subjekty zabývající se vzd lávání romských d tí), koordinaci vzd lávacích program (ŠVP PV, ŠVP ZV) a jejich p izp sobení pot ebám žák z romské komunity. Škola pracovala v rámci OP RLZ na modernizaci ŠVP pro pot eby žák se sociálním znevýhodn ním s ohledem na rozvoj jejich klí ových kompetencí. Cíle projektu byly napln ny, nejsou však zatím napln ny cíle rozvoje školy (naše vize o inkluzivní škole, která vzd lává žáky se sociálním znevýhodn ním). Za inovaci také považujeme nadregionální charakter projektu a také metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy, který bude prvním materiálem svého druhu v romském vzd lávání v R (realizovaný ped. pracovníky, kte í s romskými žáky p ímo pracují). Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace bude fungovat i po skon ení projektu. ŠVP ZV se opírá na 1. stupni o vzd lávací program Za ít spolu, na 2. stupni o metody projektové a kooperativní výuky. Vzd lávání probíhá v rámci integrovaných tematických celk podle ŠVP, p izp sobeného pot ebám sociáln znevýhodn ných žák (vzd lávací obsah, ební plán, integrovaná tematická výuka, integrace p edm, práce v centrech aktivit v prost edí odborných u eben). Inkluzivita prost edí je zajišt na vhodnou diagnostikou, hodnotícími a sebehodnotícími postupy žák a u itel, p edáváním report, prací s portfolii, individuální plány rozvoje dít te atd. Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu - funguje celodenní program (nabídka kroužk, klub ), je vydáván školní asopis, je vytvá eno periodické rozhlasové a televizní vysílání, funguje - zabezpe ení a rozší ení nabídky celodenního programu - školní asopis, rozhlasové a televizní vysílání (zvýšení tená ské, informa ní a mediální - po et klub, kroužk, jejich návšt vnost (min.3 kluby, 8 kroužk ) - školní asopis (m sí ník) - rozhlasové vysílání (týdeník) - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - p ehledy o innosti a docházce - jednotlivá ísla asopisu, záznamy rozhlasového a TV

6 školy pro sociáln znevýhodn né žáky hudebn dramatický kroužek, -funguje systém p ípravy na vyu ování, systém p ípravy na ijímací zkoušky a systém práce s nadanými žáky gramotnosti žák ) - hudebn dramatický kroužek (zlepšení komunikativních dovedností žák ) - televizní vysílání (ob asník, pozd ji m sí ník) vysílání - ú ast na hudebn dramatických sout žích a festivalech záv re ného metodického mat. Zd vodn ní pot ebnosti: Celodenní program nabízí žák m se sociálním znevýhodn ním možnosti neformálního vzd lávání, p emž není závislý na finan ních prost edcích rodi našich žák. Jeho smysluplnost jsme ov ili v letech spolu s dalšími 5 školami v R v rámci programu Škol s celodenním programem. Tento program byl iniciován vládou R. Celodenní program je v prost edí romské komunity nutnou podmínkou efektivity vzd lávání a je základním pilí em primární prevence sociáln -patologických jev u d tí ohrožených mito jevy. Inovace: Aktivity celodenního programu jsou zam eny na relaxa ní a vzd lávací aktivity rozvíjející v rámci neformálního vzd lávání klí ové kompetence žák a jejich rodi. Jedná se nám o rozvíjení tená ské gramotnosti (kroužky tení, práce s knihou, školní asopis), informa ní a mediální gramotnosti (kroužky - po íta ový, školní rozhlas a TV vysílání), komunikativních schopností žák (dramatické kroužky), rozvíjení schopností a talent žák (nadaní žáci, dou ování, p íprava na p ijímací zkoušky). Jedná se nám o efektivitu neformálního vzd lávání vzhledem ke zvolené cílové skupin (základním kriteriem není nízkoprahovost inností, za kterou se asto skrývá práce bez plánu, zp tné vazby, tzn, že nap. PC kroužek není o tom, že posadíme dít k internetu). Nízkoprahové aktivity zajistí v našem systému kluby. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace bude fungovat i po skon ení projektu, bude obohacen o aktivity zam ené na komunikaci žák, jejich tená skou, informa ní a mediální gramotnost. Ší e fungování a nabídky v rámci celodenního programu bude záviset na velkorysosti vn jších finan ních zdroj (dota ní programy, systémové ešení finan ního zabezpe ení celodenního programu). Pilí em neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu budou aktivity rozvíjející klí ové kompetence žák. Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní ho vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - existuje databáze profesních spolupracovník (mentor ) nejlépe z romské komunity, mento i spolupracují s žáky, innosti koordinuje kariérový poradce (komplexní pé i v oblasti kariérového zabezpe uje školní poradenské pracovišt ) - existuje ov ený mentorský systém v oblasti kariérového poradenství - ve spolupráci s partnerem projektu (DROM, romské st edisko) vytipování zam stnaných romských spolupracovník, spolupráce žáka s jím vybraným mentorem (koordinuje VP) (nap. žák, který chce být automechanikem je zkontaktován s romským automechanikem, žák m že vyst ídat n kolik mentor v období 2-3 let), stejn tak mentor spolupracuje s n kolika žáky - zp tná vazba od mentor - evidence úsp šnosti žák na SOU, SŠ evidovaná VP ve spolupráci s partnerem a dalšími romskými NNO - každoro ní plány práce školního poradenského pracovišt a jejich vyhodnocení - písemná agenda VP záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Kariérové poradenství je v podmínkách práce se sociáln znevýhodn nými žáky obtížn jší, protože krom školy se tímto poradenstvím nikdo koncep (2 letý plánovaný systém poradenských aktivit) a v takové ší i záb ru (nevýb rovost - všichni žáci školy) nev nuje. Navíc chybí p irozená podpora profesní orientace d tí ze strany rodiny (zam stnání v našich podmínkách nemá kolem 90% rodi ). Tato projektová aktivita po ítá s vytvo ením mentorského týmu (zam stnaní Romové, pop.ne - Romové) ve spolupráci s romským st ediskem DROM. Mentorská pomoc zam stnaných Rom doplní systém kariérového poradenství o aktivity, které poradenství p iblíží praxi. Efektivní metoda mentoringu navíc zlepší pou enost výb ru povolání romskými žáky. Dojde také k intenzivn jší spolupráci mezi školu a komunitou, V komunit budou vyzdviženi pracující Romové. Výhodou je i koordinace aktivit z jednoho centra ze školy. Inovace: Nastavení a ov ení mentorského systému v oblasti kariérového poradenství pro žáky se sociálním znevýhodn ním.

7 Udržitelnost: Nastavený a ov ený mentorský systém kariérového poradenství bude realizován na dobrovolnické bázi, pop. bude financován z dota ních program školy nebo partnera projektu DROM, romské st edisko Zlepšení spolupráce s rodi i - sch zka klubu rodi a rady školy min. 4x ro - fungující klub rodi - kontaktovat aktivní rodi e, ve spolupráci s nimi a romským st ediskem DROM (na základ jejich doporu ení) vytvo it klub rodi - vzájemná jednání klub rodi rada školy (podn ty, návrhy, problémy ) - zápisy z jednání záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Spolupráci s rodi i našich žák je nutné rozb hnout na partnerské bázi. Je ú elné pracovat na tom, aby rodi e našich žák vnímali školu jako partnera, jehož zájmy jsou se zájmy rodi a jejich d tí identické. Užší vzájemnou spoluprací bude akcentován význam vzd lávání pro lov ka v dnešní spole nosti. Rovné p íležitosti vzd lávání žák podmi uje rovný p ístup školy k jejich rodi m. Inovace: Inovativním momentem v rámci romského školství je existence fungujícího, koncep a pravideln, na vzájemné partnerské bázi pracujícího klubu rodi. P edpokládáme zlepšení vztahu rodi ke škole a vzd lávání jako životní hodnot. Rovné p íležitosti vzd lávání žák podmi uje rovný p ístup školy k jejich rodi m. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém spolupráce s rodi i se stane sou ástí systému spolupráce s rodi i. Systém bude koordinován školskou radou. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - pedagogi tí pracovníci (vedení školy, u itelé, asistenti u itele, vychovatelé) respektují zásady inkluzivního vzd lávání - dokáží nabízet v b žné t íd ZŠ eduka ní podn ty p im ené pot ebám d tí zného nadání a d ti z r zného prost edí - vzd lávání v oblasti pedagogiky orientované na dít (projektová výuka, RWCT, kooperativní výuka) - vzd lávání v oblasti alternativního vzd lávacího programu Za ít spolu - vzd lávání v oblasti práce se školním kurikulem - vzd lávání v oblasti vytvá ení inkluzivního prost edí ve škole, íd - vzd lávání v oblasti multikulturní výchovy (-dalších pr ezových témat) - vzd lávání v oblasti IT a práce s informa ními zdroji - vzd lávání zam ené na psychohygienu pedagogických pracovník (vyšší ohrožení syndromem vyho ení v našich podmínkách) - supervize projektové výuky, mentoring - supervize, mentoring týmu ZaS - supervize týmu koordinátor ŠVP a v asné pé e - seminá e, dílny, workshopy (hodnocení, sebehodnocení, diagnostika, týmová spolupráce, ) - seminá e zam ené na rozvíjení tená ské, informa ní a mediální gramotnosti žák, na práci s interaktivní tabulí, interaktivními u ebnicemi Poskytovatelé vzd lávání zabezpe í komplexní systém vzd lávání. Vzd lávání bude probíhat formou seminá, workshop, supervizí, mentoringu, konzultací na úrovni vedení školy, st edního stupn ízení (vedoucí edm tových skupin) a celé sborovny. Koordinátor projektu spolu s poskytovatelem vzd lání vytvo í plán vzd lávacích aktivit, pravideln po celou dobu projektu se budou scházet k pr žnému vyhodnocování.všechny vzd lávací aktivity prezen ní listiny záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Ke klí ovým kompetencím m že vést žáky pouze kompetentní u itel. Kontinuální vzd lávání pedagogických pracovník je podmínkou pro napln ní cíl

8 projektu i cíl školy. Navíc v podmínkách vz lávání žák se sociálním znevýhodn ním vše nekon í absolvováním vzd lávacího programu a aplikací získaných poznatk ve vzd lávací praxi. Pedagog v našich podmínkách musí ov it funk nost metod a asto je nucen je modifikovat. Inovace: Nastavení a ov ení systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním aplikací výstup z komplexního vzd lávání pedagogických pracovník, které bude realizováno edevším prost ednictvím vzd lávacích, supervizních a mentorských program. Udržitelnost: Investice do vzd lání (pedagogi tí pracovníci školy) se neztrácí neztratí se ani navýšená kvalita kompetencí pedagogických pracovník Zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami - je vytvo ena sí škol s podobným zam ením v rámci JMK, R - pedagogi tí pracovníci na r zných úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace (koordináto i ŠVP, garanti pr ezových témat, asistenti pedagoga, t ídní u itelé, výchovná poradkyn, pracovníci ve volno asových aktivitách, metodici programu Za ít spolu, ) spolu komunikují, konzultují problémy, sdílejí dokumenty, vzájemn hospitují -spolupráce se školami podobného zam ení (vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním) - spolupráce se školami, které pracují v programu Za ít spolu) - návšt vy škol - funk ní spolupráce min. s jednou školou v oblastech - jednotlivé p edm tové skupiny, všechna pr ezová témata, neformální vzd lávání, školní poradenské pracovišt, program ZaS - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - prezentace z pracovních sch zek záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Je ú elné, aby pedagogi tí pracovníci na zných úrovních ízení školy a r zného zam ení konzultovali navzájem profesní záležitosti. Jsou oblasti, ke kterým se kompetentn m že vyjád it pouze pedagog, který pracuje na škole s obdobným složením žák (nap. rozvoj komunika ních kompetencí romských d tí / romský etnolekt). K vytvo ení jednotné strategie vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním z romské komunity je nutná spolupráce škol s podobným složením žák a konzultace p i ov ování jednotlivých strategií, metod a postup. Sdílení zkušeností se vzd láváním romských žák urychlí a zkvalitní budování této ucelené strategie. Inovace: Inovace spo ívá ve vytvo ení uceleného systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním a jeho ov ení ve spolupráci s dalšími subjekty, kte í pracují na tomto poli (partnerské školy, další školy, NNO). Postupy v práci s d tmi romské národnosti již nebudou pracn tvo eny každou institucí, která pracuje s touto cílovou skupinou zvláš, ale ve vzájemné spolupráci a tedy rychleji a efektivn ji. Tyto postupy budou následn zpracovány v kapitole Romské školství v R, sou ásti metodického materiálu Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. Udržitelnost: Ve spolupráci naší školy s partnerskými a dalšími školami se specifickou cílovou skupinou i specifickým zam ením (program ZaS) budeme pokra ovat i po skon ení projektu. I nadále budou konzultovány spole né problémy na všech úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace. Zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení - školní poradenské pracovišt je posíleno o speciálního pedagoga/etopeda a logopeda - diagnostika (screening SPU na 1. st., diagnostika kognitivních schopností, styl u ení a profesní orientace žák, diagnostika žák s problémovým chováním a žák neprospívajících, diagnostika klimatu t íd, depistáž žák s poruchami i) - prevence neprosp chu (SPU, - kvantifikovaný p ehled diagnostických, preven ních a interven ních zásah - zápisy z jednání poradenského pracovišt - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - diagnostika (zprávy z vyšet ení) záv re ného metodického mat.

9 hygiena a strategie u ení, u ební styly nadaných žák ), prevence sociáln patologických jev, poruch i - intervence krom krizové se jedná o nápravy SPU, poruch i a neprosp chu (stimula ní terapie, odpolední aktivity), práci s nadanými žáky, podporu spolupráce mezi d tmi, pedagogy a rodi i - spolupráce s romskými iniciativami, ú ady (ÚP, OSPOD), Policií R, romskými poradci a poradci pro národnostní menšiny Zd vodn ní pot ebnosti: Vzhledem k sociálnímu znevýhodn ní a nepodn tnosti rodinného prost edí, ze kterého naši žáci pocházejí, je nutná v asná diagnostika jejich schopností a intervence k jejich rozvoji. Jelikož tuto diagnostiku nemohou vykonávat sami pedagogové ve t ídách (z d vodu asových a kompeten ních), je ve škole pot ebný tým odborník, který bude v tomto sm ru specializovaný. Prost edí, ze kterého naši žáci pocházejí je také specifické zvýšenou mírou výskytu sociáln patologických jev, které se nutn p enášejí do školy a svou etností a závažností v mnohém p esahují problémy na jiných školách. Situaci komplikují asto nespolupracující rodi e, kte í nemají zájem potíže svých d tí ešit. Dovést dít na psychologické vyšet ení do pedagogicko-psychologické poradny je pro n nep ekonatelným problémem. Pokud s psychologickým vyšet ením souhlasí, vyžadují, aby bylo dít vyšet eno školním psychologem nebo speciálním pedagogem tedy lov kem z jejich pohledu interním. Tíha volby povolání navíc leží zcela na škole, jelikož jsou rodi e našich žák ve v tšin ípad nezam stnaní a nemotivují své d ti k dalšímu studiu. Inovace: Navrhované rozší ení školního poradenského pracovišt zaru uje zvýšení efektivity poradenství a v samém d sledku p edevším vzd lávání a rozvoje žák se sociálním znevýhodn ným, pop. dalšími speciálními vzd lávacími pot ebami. Dob e personáln vybavené poradenské centrum p ímo na škole bude mít vliv na snižování výskytu sociáln patologických jev a jejich rychlému a efektivnímu ešení. Urychlí a zkvalitní se tak celý proces diagnostiky, prevence, intervence a spolupráce s dalšími institucemi. Tyto postupy budou následn zpracovány v kapitole Romské školství v R, sou ásti metodického materiálu Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém poradenství bude fungovat i po skon ení projektu. Ší e personálního zabezpe ení pracovišt bude záviset na velkorysosti vn jších finan ních zdroj (dota ní programy, systémové ešení finan ního zabezpe ení celodenního programu). Poradenské pracovišt se i nadále bude v novat aktuálním problém m školy záškoláctví, sociáln -patologickým jev m, spolupráci s ú ady a dalšími institucemi v pé i o d ti se speciálními vzd lávacími pot ebami. Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) - vybudované zázemí odborných eben v budov školy na ulici Traubova (3 patra = vždy 2 ebny + kabinet) - v odborných u ebnách probíhá integrovaná tematická a projektová výuka (integrace vzd lávacích obor, práce v ebních blocích) realizovaná kompetentními pedagogickými - est hování 5. ro níku z budovy na ul. Traubova do budovy školy na ul. Stará (1. stupe ) - vytvo ení projektové dokumentace - realizace jednotlivých u eben (p est hování vlastního vybavení, nákup a instalace nového vybavení) 1.patro (sv t práce / P, - tato aktivita, s ohledem na zam ení programu OP VK (výše fin. prost edk v oblasti ížového financování), edpokládá kofinancování (z izovatel rekonstrukce sociálního zázemí, vybavení (další grantová ízení, vlastní rozpo et. - naše schopnost zajistit - projektová dokumentace - fotodokumentace - pedagogická dokumentace (úvazky, rozvrhy hodin) záv re ného metodického materiálu

10 pracovníky školy (pokra ující DVPP) domácnost, va ení) 2.patro (um ní a kultura / HV, VV, dramatická výchova) 3.patro (p íroda / P,CH,F,Z) kofinancování aktivity ovlivní míru napln ní výstupu - minimáln ovšem edpokládáme za ízení um lecko - kulturního "patra" a "patra" p írodov dného. Zd vodn ní pot ebnosti: Narovnání (rovnost p íležitostí) jakéhokoli znevýhodn ní tedy i sociálního v oblasti vzd lávání p edpokládá n jaké zvýhodn ní. Naše škola vzd lává z 90% žáky se sociálním znevýhodn ním, aniž je jakkoli zvýhodn na. Podmínkou efektivního vzd lávání sociáln znevýhodn ných žák je mimo jiné kvalitní zázemí u eben (zvlášt odborných), u ebních pom cek a materiálu, který žáci b hem vzd lávacího procesu spot ebují. Rozvinout pracovní, sociální a další kompetence d tí lze efektivn v pracovním prost edí odborných u eben. P irozený rozvoj kompetencí žák v rodinném prost edí z velké ásti chybí rodinu musí zastoupit škola (pracovní kompetence 90% rodi nezam stnaných, sociální kompetence izolace v rámci komunity uvnit ghet, kompetence k u ení - strategie u ení rodina nepodporuje a domácí p íprava probíhá jen minimáln i bec, ešení problém v tšina rodi nemá vyšší než základní vzd lání, kompetence komunikativní romský etnolekt, kompetence ob anské v tšina rodi je odkázána na sociální systém státu). Slou ením škol (ZŠ Stará 13/15 a ZŠ a MŠ nám. 28. íjna 22) k p išli žáci 2. stupn o zázemí odborných u eben. Cílem této aktivity je vytvo it podmínky pro integraci témat i p edm, podmínky pro p iblížení vzd lávání realit života. Inovace: Realizací této aktivity zm níme systém vzd lávání ve škole - vyu ovací hodiny sm rem k vyu ovacím blok m, výuku izolovaných vzd lávacích obsah v rámci p edm sm rem k integrované tematické výuce a dále k integraci p edm, p evažující individuální práci žák k práci ve skupinách (v centrech aktivit). Prací v odborných u ebnách budeme schopni p iblížit u ení realit. Udržitelnost: ebny budou využívány i po skon ení projektu výuka v nich bude probíhat podle nastaveného a ov eného systému. Zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - metodický materiál pro u itele (Úvod do AJ pro romské žáky) - pracovní listy - založena tradice vytvá ení metodických materiál u iteli odborníky v práci se sociáln znevýhodn nými žáky - p ílohy k u ebnici (bedny her, gramatiky, konverzace) - vytvo en zásobník didaktických her a pom cek - vytvo ení metodického materiálu a pracovních list (první cizí jazyk pro romské žáky v podmínkách neusazeného mate ského jazyka / romský etnolekt) - ov ení ve vyu ování (p edm tová skupina AJ, školní poradenské pracovišt ) - konzultace s partnery / kolegy z jiných škol, ov ení v partnerských školách - konzultace s odborníky (MU Brno, - výsledky vstupní a výstupní diagnostiky - zápisy z jednání p edm tové skupiny záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Žáci naší školy žijí a u í se ve specifickém prost edí, kde v tšinou nejsou podporováni z rodin, aby dosahovali výsledk ve vzd lání odpovídajících jejich potenciálu. Proto je p edevším na škole a všech jejích pracovnících, aby žák m se vzd láváním pomáhali. B žn dostupné u ebnice jsou pro naše žáky obtížné a stále ješt složité, protože nemají schopnost tení s porozum ním, nerozumí tedy v tšinou zadání ani v eštin. Po všech zkušenostech s u ebnicemi anglického jazyka používanými v R jsme dosp li k záv ru, že pro naše žáky jsou nevhodné. Proto jsme se rozhodli vytvo it takovou u ebnici, která by splnila p edepsané úkoly RVP a naše plány podle školního vzd lávacího programu

11 tak, abychom vzd lávání cizímu jazyku co nejvíce p iblížili praktickému uplatn ní. U ební materiály musí vyhovovat jazykovému handicapu romských d tí (romský etnolekt). Charakterické jsou tyto d ti tím, že mají specifické potíže v osvojení si schopnosti íst, a to p edevším íst s porozum ním. U ebnice a pracovní listy proto budou trojjazy né ( J AJ RJ). Inovace: Metodické materiály vytvo í pedagogi tí pracovníci skute pracující s cílovou skupinou. Bude založena tradice tvorby metodických materiál pedagogickými pracovníky pracujícími s romskými žáky. Vznikne trojjazy ný materiál pro d ti, které se u í prvnímu cizímu jazyku (pro n které je prvním cizím jazykem romština, pro jiné eština, n které d ti mluví romským etnolektem nemají usazený žádný mate ský jazyk). Všechny p ipravované materiály budou navíc tvo eny k používání v rámci metod aktivního u ení a vzd lávacího programu ZaS, budou ov ena vy výuce na partnerských školách a revidovány odborníky (MU Brno). Udržitelnost: S metodickým materiálem budou dále pracovat školy vzd lávající romské d ti. P i používání ve výuce budou metodické i výukové materiály, a p edevším zásobníky her a pom cek dále rozši ovány. Zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga - ov ený systém asistence ve ídách (spolupráce asistenta a itele) r zné typy, zp soby asistence - provázání systému romské a neromské asistence - asistenti (studenti) p echázejí do zam stnaneckého pom ru jako itelé (další odborníci) - fungující spolupráce s vysokými školami pedagogického zam ení ízené aktivity student ) - studenti pedagogických obor asistence ve t ech školách v centru Brna - oborová asistence (vzd lávací obory) - neoborová asistence (sociální, speciální pedagogika ) - provázání inností asistent pedagoga (student) asistent pedagoga ( romský asistent) - vy erpání kontingentu hodin každou školou - pravidelné pracovní sch zky zástupc všech 3 škol (min. 1x tvrtletn ) hledání optimálního systému - DP (studenti) - zápisy ze sch zek zástupc škol - zápisy z pozorování p i vzd lávacích innostech s asistenty (koordináto i ŠVP, koordinátor asné pé e) - zápisy z porad, pedagogických rad, porad vedení, porad metodické rady školy záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: S ohledem na nutnost individuálního p ístupu k jednotlivým žák m - žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami - se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi je každá asistence ve t ídách vítanou pomocí, která prokazateln zvyšuje efektivitu vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním. Práce ve skupinách s menším po tem žák za pomoci asistenta pedagoga je již ov eným prost edkem zvýšení efektivity vzd lávání romských žák. Inovace: Ve spolupráci s vysokými školami v Brn by byli vybráni studenti, kte í by vykonávali práci asistent pedagoga. Jednalo by se o asistenty oborové (studenti ur itého vzd lávacího oboru, který je vyu ován na základní škole) a neoborové (studenti obor jako sociální pedagogika, etopedie, volný as, speciální pedagogika, ). Asistenti by pracovali na t ech školách v Brn (s vyšším procentem romských žák ) ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. íjna 22 (žadatel), ZŠ a MŠ K enová 21, ZŠ a MŠ Merhautova 37 (partne i projektu). Každá škola by disponovala v každém kalendá ním roce po dobu trvání projektu ur itým po tem hodin (1 škola / 400hodin / rok) tento kontingent hodin by byl realizován studenty - asistenty dle pot eb jednotlivých škol (po et asistent, pom r oborových/ neoborových asistent, po et asistent v ur itém oboru, r zný po et asistent pro ur itou v kovou skupinu ). Veškeré zkušenosti budou pr žn projednávány na pracovních sch zkách a výstupy budou shrnuty v záv re ném metodickém materiálu, vše za ú elem nalezení optimálního systému asistentství v romských školách. P idanou - nikoli nevýznamnou - hodnotou je výchova (praxe) budoucích pedagogických pracovník, ale p edevším výchova budoucích pedagog pro školy navšt vované p evážn romskými žáky (dlouhodobý problém získat kvalifikované pedagogy). Udržitelnost: Po skon ení projektu edpokládáme pokra ování spolupráce s vysokými školami v realizaci praxí student na školách našeho typu asistence by probíhala na bázi dobrovolnosti, pop. by byla financována z jiných grant i v lepším p ípad systémov.

12 ÍZENÍ PROJEKTU ízení projektu Partne i/kontaktní osoby Hlavní manažer projektu manažer projektu Hlavní manažer projektu - ekonomika Partne i/vedení organizací Koordináto i jednotlivých inností v partnerských organizacích, AKTIVITY 1) zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním 2) zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) 3) zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky 4) prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství 5) zlepšení spolupráce s rodi i 6) zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání 7) zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami 8) zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení 9) zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) 10) zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál 11) zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga Odborní zam stnanci projektu (ŠPP, MRŠ, neformální vzd lávání, ) (p íjemce, partne i) Žáci Administrativní zam stnanci projektu (ekonom, administrativa, mzdy) Rodi e Užší projektový tým: hlavní manaže i projektu, manažer projektu, kontaktní osoby (partne i) Širší projektový tým: hlavní manaže i projektu, manažer projektu, metodická rada školy, kontaktní osoby (partne i)

13 Harmonogram realizace klí ových aktivit klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání výb rové ízení Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x x x x x

14 klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x x x x x klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x

15 Zapojení partner DROM, romské st edisko se bude v projektu podílet na t ech klí ových aktivitách: - Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním - role DROM, romského st ediska, jako partnera projektu, bude spo ívat p edevším v depistáži d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami, pro které by byla vhodná podpora jejich rozvoje v edukativn stimula ních skupinách a dalším p edškolním vzd lávání. Jelikož romské st edisko dlouhodob pracuje v romské komunit v Brn a zná své klienty, m že ve spolupráci se školou velmi napomoci podpo e a motivaci rodi k p edškolnímu vzd lávání jejich d tí. - Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základního vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - role partnera v této oblasti spo ívá ve vytipování zam stnaných romských spolupracovník, podpo e spolupráce žáka s jím vybraným mentorem (nap.žák, který chce být automechanikem je zkontaktován s romským automechanikem, (žák m že vyst ídat n kolik mentor v období 2-3 let), stejn tak mentor spolupracuje s n kolika žáky - DROM, romské st edisko se bude podílet na vyhodnocování úsp šnosti našich absolvent v pokra ování v dalším vzd lávání a jejich uplatn ní na trhu práce. - Zlepšení spolupráce s rodi i - ve spolupráci se školou bude partner projektu kontaktovat aktivní rodi e, kte í by m li zájem podílet se na výchov a vzd lávání jejich d tí ve škole a budování její koncepce. Ve spolupráci s t mito rodi i (na základ jejich doporu ení) se bude spolupodílet na vytvá ení klubu rodi - DROM, romské st edisko bude škole poskytovat zp tnou vazbu o spokojenosti a návrzích rodi romských žák ke vzd lávání jejich d tí. Partnerské základní školy (K enová/brno, Merhautova/Brno, Ústí-P edlice, Most-Chánov) budou jako partne i projektu spolupracovat ve všech klí ových aktivitách tohoto projektu. K vytvo ení jednotné strategie vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním z romské komunity je nutná spolupráce a konzultace p i ov ování jednotlivých strategií, metod a postup a jejich ov ování ve výuce. V projektu se budou školy podílet na t chto aktivitách: - zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním - zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky - prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - zlepšení spolupráce s rodi i - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt - zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - p edevším zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami. Spolupráce škol bude probíhat formou vzájemných návšt v, konzultací, sdílení zkušeností, dokument, vytvo ených metodických materiál, výukových materiál. Cílem je vytvo ení sít škol s podobným zam ením v rámci JMK, R i v zahrani í - pedagogi tí pracovníci na r zných úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace (koordináto i ŠVP, garanti pr ezových témat, asistenti pedagoga, t ídní u itelé, výchovná poradkyn, pracovníci ve volno asových aktivitách, metodici programu Za ít spolu...).

16 Publicita Ve vestibulu školy bude trvale umíst na informa ní tabule s informacemi o projektu, jeho fotodokumentací a logem poskytovatele dotace. Zárove budou všechny místnosti, které budou renovovány i vybavovány z finan ních prost edk dotace, viditeln ozna eny logem poskytovatele dotace. V týdnu, na který p ipadá 9. kv ten, Den Evropy, bude na hlavní budov ZŠ a MŠ Brno nám.28. íjna 22 vyv šena vlajka Evropské unie. Metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy (každá aktivita projektu bude zastoupena jednou kapitolou - úrove jednotlivých kapitol garantují koordináto i jednotlivých aktivit, úrove metodického materiálu garantuje koordinátor projektu - Z Š). Materiál bude obsahovat témata: asná pé e vzd lávání žák se soc. znevýhodn ním v ZŠ (RVP ZV) neformální vzd lávání v rámci celodenního programu školy prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému - kariérové poradenství spolupráce s rodi i zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání zvýšení kompetencí pedagogických pracovník spolupráce s partnerskými a dalšími školami poradenství žák m se sociálním znevýhodn ním v prost edí školy zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) vzd lávání cizím jazyk m - metodické materiály asistence Projektové aktivity a aktuální informace o jejich realizaci budou prezentovány v místním, pop. regionálním tisku a médiích. P i prezentaci bude vždy zd razn na dotace z fond EU. i všech mediálních prezentacích školy bude uvád na ú ast školy na projektu a fakt, že je spolufinancován z fond EU (ESF) dle pravidel publicity projekt. Na všech dokumentech, které vzniknou p i realizaci projektu, budou ú astníci projektu informováni o spolufinancování projektu z fond EU. Veškeré metodické materiály a výstupy tvo ené ve spolupráci s partnerskými školami v projektu budou ozna eny logy poskytovatele dotace dle pravidel publicity projekt spolufinancovaných z fond EU. Všichni p íjemci projektu budou o projektu a o pr hu jeho realizace informováni. U itelé budou o projektu informováni na pedagogických radách a metodických sdruženích, rodi e žák budou o projektu informováni na t ídních sch zkách a akcích školy a žáci budou o projektu informováni v rámci výuky. Všichni uvedení p íjemci podpory se budou dále moci informovat z webových stránek školy a z informa ní tabule ve vestibulu školy. V rámci projektu budou realizovány workshopy s partnery projektu a dalšími organizacemi, které p sobí v oblasti romské komunity. Na všech t chto akcích a jejich písemných výstupech bude uvád no logo poskytovatele dotace dle pravidel publicity. Logo poskytovatele dotace bude uvedeno dle pravidel publicity na všech materiálech, které v pr hu projektu vzniknou. P edevším se bude jednat o metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním a metodický materiál a pracovní listy k výuce romských žák za ínajících s angli tinou. Ve ejnost bude o projektu a pr hu jeho realizace informována na internetových stránkách školy P i této prezentaci budou dále dodržována pravidla publicity projekt, které jsou spolufinancovány EU (ESF), v etn loga ESF a internetových odkaz na poskytovatele dotace. V pr hu realizace projektu budou probíhat informa ní sch zky, dílny, workshopy s partnery a dalšími subjekty romského vzd lávání. Škola souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc dotace. Informace o projektu na stránkách školy (aktualizace v 3-m sí ních cyklech) Informace koordinátor dle struktury webu (data udržovat aktuální)

17 Cílová skupina (cíle projektu ve vztahu k cílové skupin ) prost ednictvím implementace ov eného systému vzd lávání na romských školách pat í k cílové skupin níže uvedené skupiny v celé R 1) d ti se speciálními vzd lávacími pot ebami z MŠ a p ípravné t ídy ZŠ díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení efektivity v asné pé e o d tí se sociálním znevýhodn ním - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení 2) žáci ZŠ se speciálními vzd lávacími pot ebami - sociálním znevýhodn ním (žáci ohroženi p ed asným odchodem ze vzd lávání) + mimo ádn nadané d ti a nadaní žáci ze sociáln znevýhodn ného prost edí díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky - prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení - zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) - zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga 3) rodi e d tí a žák se sociálním znevýhodn ním díl í cíle projektu - cílová skupina - zlepšení spolupráce s rodi i 4) pracovníci školy, v. vedoucích pracovník, kte í pracují se sociáln znevýhodn nými d tmi + pedagogi tí pracovníci škol, které pracují s d tmi a žáky se sociálním znevýhodn ním díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33062 Název projektu Vzdělávací projekt Autocentrum Dojáček Příjemce AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. Datum zahájení realizace

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši.

ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. ASISTENT PEDAGOGA Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. Strana 1. Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon 2 2. Zákon č. 563/2004 Sb.

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem

Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Synergie - další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníků technických středních škol za účelem spolupráce s průmyslem Vysoké učení technické v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství Záměrem projektu

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav

Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Systém služeb Fokusu Mladá Boleslav Ob anské sdružení Fokus Mladá Boleslav CÍLE SLUŽEB zvýšení kvality života klient, zvýšení jejich nezávislosti, snížení pot eby psychiatrické rehabilitace, zvládnutí

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Vítězná 1250, 784 01 Litovel. Identifikátor školy: 600 140 091 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Vítězná 1250, 784 01 Litovel Identifikátor školy: 600 140 091 Termín konání inspekce: 21.

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Seminář EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A PO Místní akční plány LOPATĚ pro rozvoj vzdělávání České Heřmanice, 18. listopadu 2015 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY Podmínka čerpání

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Srubec, okr. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Srubec, okr. České Budějovice Adresa: Srubec čp. 30, 370 06 České Budějovice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2524/13-S. Mateřská škola Libiš INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2524/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Libiš Školní 192, 277 11 Neratovice mslibis@mslibis.cz IČO 70999473 Identifikátor

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (zpracováno s vyuţitím metodiky MEC o.p.s)

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (zpracováno s vyuţitím metodiky MEC o.p.s) Základní škola Trmice VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (zpracováno s vyuţitím metodiky MEC o.p.s) Dvouletý cyklus hodnocení školy Hodnocené období: 2005/2006 2006/2007 Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka školy 15.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j: MSMT xxxx/201x V Praze dne ---------- ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Individuální projekty systémové II

Více

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu

Řízení cestovního ruchu v České republice - podkladový materiál pro přípravu věcného návrhu zákona o cestovním ruchu 1. Úvod 1.1. Cíle zákona Zákon upraví strukturu řízení cestovního ruchu v České republice, práva a povinnosti organizací v cestovním ruchu působících a tímto zákonem vymezených a způsob financování rozvoje

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon)

Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) Zákon 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon) ijímání ke vzd lávání ve st ední škole 59 Podmínky p ijetí ke vzd lávání ve st ední škole (1)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 14. 10. 2015 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace

Více

Autoevaluace školy. asové rozvržení autoevalua ní innosti. Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace

Autoevaluace školy. asové rozvržení autoevalua ní innosti. Oblasti, cíle a kritéria autoevaluace Autoevaluace školy asové rozvržení autoevalua ní innosti Zá í posouzení práce školy širším vedením podle stanovených kritérií viz dále oblasti, cíle a kritéria autoevaluace, vyhodnocení a zapracování nových

Více

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice

ICT plán. Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice ICT plán Škola: VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice - Hodnocení: ICT VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Strakonice Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30. 5. 2014 1. řízení a plánování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2009 Na období 1.1.2009 do 31.12.2009. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 2. 2.. 3 1.2. Software 2. 2.. 3 1.3. Hardware

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-244/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-244/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 Sídlo: Benešovo náměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název : Komplexní online e-learningová podpora vzdělávání a doučování v internetových klubech ČH@VE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejním dle příručky pro příjemce finanční podpory

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Zám r a cíle projektu

Zám r a cíle projektu Tento projekt je spolufinancován z prost edk Evropské unie prost ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zám r a cíle projektu ÍLOHA. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve ejné zakázky vedené pod názvem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325. Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-295/14-Z. Příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-295/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Lípa 118, 763 11 E-mail právnické osoby mslipa@seznam.cz IČO 75 021 145

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Verze k 9. 6. 21 Obsah 1 Úvod... 9 2 Strategie programu... 1 3 Prioritní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Koncepční záměry školy

Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy pro období 2014 2018 Úvod Koncepce školy je základní myšlenkovou osnovou, ve které jsou spojeny záměry státní školské politiky s vlastními podmínkami a představami

Více

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE

VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE VYKAZOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE I. Úvodní informace Vedení fakulty upozorňuje akademické pracovníky a doktorandy na následující skutečnosti: V souvislosti s probíhající reformou výzkumu a vývoje v

Více

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016

Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 Školní vzdělávací program Škola života a pro život Gymnázia Omská DODATEK aktualizace ŠVP - platný od 1. září 2016 (úprava podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Více

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory

MANUÁL. k vyplňování. TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory MANUÁL k vyplňování TŘÍDNÍ KNIHY pro gymnaziální obory Manuál k vyplňování třídní knihy pro gymnaziální obory Kolektiv autorů: Jitka Altmanová, Jitka Jarníková, Katarína Nemčíková, Tomáš Pavlas Výzkumný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace. Skálova 373, 511 01 Turnov Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace Skálova 373, 511 01 Turnov Identifikátor:

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY

HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY HLAVA III PODROBNOSTI O VEDENÍ ÚST EDNÍHO SEZNAMU OCHRANY P ÍRODY (K 42 odst. 2 zákona) 5 (1) Úst ední seznam ochrany p írody (dále jen "úst ední seznam") zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304. Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy.

Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304. Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy. Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304 Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt je určen ke zkvalitnění a rozvoji jednotlivých slabých míst

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/09-07 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice u Bechyně Adresa: 391 72 Sudoměřice u Bechyně 64 Identifikátor: 600064646

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromé speciální školy pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolovská 1/133, 739 32 Vratimov Identifikátor školy: 600 026 213 Termín konání

Více