Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace"

Transkript

1 Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, , tel.: p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1 Po áte ní vzd lávání Oblast podpory: 1.2 Rovné p íležitosti d tí a žák, v etn d tí a žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Projekt: Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole Cíle projektu: 1. zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním prost ednictvím rozvinutí komplexního systému pé e o tyto žáky v prost edí inkluzivní školy 2. ov ení efektivity systému výchovy a vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním v prost edí inkluzivní školy 3. zlepšení rovných p íležitostí d tí a žák se sociálním znevýhodn ním definování aktivit, ov ení jejich efektivity v naší škole a školách partnerských, metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy Východiska (pro práv naše škola) - dlouhodobá zkušenost s prací s romskými žáky - systém vzd lávání zahrnující všechny v kové kategorie d tí a žák (romská neromská MŠ, p ípravný ro ník, úplná ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - systém neformálního vzd lávání (Škola s celodenním programem) - systém ízení pedagogických pracovník (metodická rada školy) - systém dalšího vzd lávání (RWCT, ZaS, projektová výuka, supervize ) - systém práce s žáky se SPU a nadanými žáky - ov ený ŠVP (projekt OP RLZ v letech ) - systém hodnocení a sebehodnocení žák, systém diagnostiky žák - systém spolupráce asistent pedagoga z romské komunity s rodi i a pedagogy Výstupy: - efektivní vzd lávání romských žák v hlavním vzd lávacím proudu - rovné p íležitosti ke vzd lání pro romské žáky - rovné p íležitosti ke vzd lání pro sociáln znevýhodn né žáky - rovné p íležitosti romských žák v systému vzd lávání R - multikulturní škola v centru Brna napln ní výstup jednotlivých aktivit - ov ený systém vzd lávání romských žák v prost edí inkluzivní školy (metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy) - záv re ná konference - vyhodnocení projektových aktivit, p edstavení metodických materiál

2 Vazba projektu na strategické dokumenty: Národní program rozvoje vzd lávání v R (Bílá kniha) Rámcový vzd lávací program pro p edškolní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání - ást D - vzd lávání žáku se sociálním znevýhodn ním (podmínky vzd lávání žáku se sociálním znevýhodn ním) školská legislativa - zákon 561/2004Sb.(vzd lávání d tí, žák a student se speciálními vzd lávacími pot ebami a tí, žák a student nadaných) - vyhlášky 48/2005Sb.o základním vzd lávání, 73/2005Sb.o vzd lávání žáku se speciálními vzd lávacími pot ebami, 74/2005Sb o zájmovém vzd lávání, 317/205Sb. o DVPP, 492/2005 Sb. o krajských normativech v aktuálních zn ních usnesení vlády (.1145/2001) - škola s celodenním programem usnesení vlády (.243/2003) - koncepce romské integrace Strategie pro zlepšení vzd lávání romských d tí (r.2001) - podpora pr hu povinné školní docházky Dekáda romské inkluze podpora vzd lávání romských žák Koncepce v asné pé e o d ti ze sociokulturn znevýhod ujícího prost edí v oblasti vzd lávání projekt v asné pé e Zd vodn ní pot ebnosti: Šance na integraci romských žák do majoritního vzd lávacího systému jsou významn sníženy existencí lokalit, ve kterých bydlí p evážn romské rodiny. Školy poblíž jsou pak navšt vovány p evážn d tmi z romské komunity. Inkluzivní prost edí, metody u ení, p i kterých je žák aktivní, koordinace inností pedagog v rámci školy, mezi školami, p izp sobení vzd lávacích program sm rem k pot ebám našich žák (nikoli v oblasti napln ní výstup, rozvoje klí ových kompetencí, ale spíše v oblasti výb ru vzd lávacích obsah, postavení u ebního plánu, zp sobu organizace výuky) je nutné pro to, aby ze škol odcházeli vzd laní a kompetentní žáci, kte í se uplatní na st edním stupni vzd lávání a trhu práce. Inkluzivní romská škola tak nebude hanlivou nálepkou s rasistickými konotacemi, ale zna kou úsp šné školy, ve které se romské d ti cítí bezpe, a kde dosahují srovnatelných výsledk s žáky majoritních škol. Budou vytvo eny podmínky pro to, aby všichni žáci školy (naši školu navšt vují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi ) dosáhli na své osobní maximum. V integraci romské komunity neexistuje žádná zkratka, žádné rychlé ešení existuje pouze koncep ní trp livá práce. V oblasti vzd lávání romských žák neexistuje zatím žádný obecn platný návod jak na to - existují pouze p íklady dobré praxe na r zných školách s p evahou romských žák. Náš projekt se pokusí definovat a ov it systém fungujících aktivit v rámci romského vzd lávání a vy íslit finan ní nároky na takto fungující systém výstupem bude metodický materiál shrnující fungující postupy výchovy a vzd lávání v rámci romského školství. Rozvoj systému vzd lávání romských žák je jedním z d ležitých koncep ních zám rozvoje naší školy finan ní podpora v rámci projektu proces urychlí a zkvalitní. Rovnost p íležitostí d tí a žák se sociálním znevýhodn ním (zlepšení tohoto parametru je jedním z cíl projektu) napl ujeme v rámci systému inkluzivní školy každý žák dosáhne na své osobní maximum (individuální práce s žáky, diagnostika vzd lávacích pot eb a schopností, hodnocení, sebehodnocení žák, systém partner mentoring /volba povolání/, dou ování a práce s nadanými žáky /neformální vzd lávání, spolupráce s NNO, PedF MU Brno/, spolupráce s rodi i /edukativn stimula ní skupiny, asistenti /) a podobn.

3 Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace školního vzd lávacího programu s ohledem na pot eby žák se sociálním znevýhodn ním romských žák. Projekt, který bychom realizovali v letech , zajistí, že rozb hnutý tým pedagogických pracovník naší školy (v etn rozb hnutých partnerství) bude pokra ovat v práci na systému vzd lávání romských žák (projekt OP RLZ byl zam en pouze na ŠVP pro žáky 2. stupn ZŠ). Je inovativní ší í záb ru cílových skupin: Projekt OP VK je zam en na všechny d ti, žáky a pedagogy školy (v asná pé e, 1.,2. stupe ZŠ, vzd lávání dosp lých), dále je zam ený na rodi e žák. V projektových aktivitách budeme spolupracovat s osv enými partnery navážeme nová partnerství. Díky spolupráci partnerských škol bude dopad projektu nadregionální. Metodický materiál p edstavený na záv re né konferenci k systému romského vzd lávání zajistí dopad projektových výstup i mimo okruh realizátora projektu a partnerských škol. Je inovativní ší í aktivit: Projekt OP VK je zam en na modernizaci ŠVP ZV (1.,2. stupe ZŠ), ŠVP PV (2 MŠ, p ípravný ro ník) sm rem k vytvá ení inkluzivního prost edí, formální i neformální vzd lávání tí a žák školy, spolupráci s rodi i našich žák, vzd lávání pedagogických pracovník, vytvá ení systému spolupracujících subjekt vzd lávání sociáln znevýhodn ných žák (koordináto i jednotlivých aktivit ve spolupráci s partnery), rozší ení nabídky a zvýšení efektivity poradenství ve škole (kariérové poradenství, SPU, sociáln patologické jevy, logopedická pé e), vytvá ení metodických materiál (první cizí jazyk v prost edí žák mluvících romským etnolektem), zlepšení podmínek vzd lávání (odborné u ebny), asistenci ve ídách. Projekt se dotýká se všech podporovaných aktivit v rámci výzvy. Je inovativní komplexností a systémovostí: Projekt OP VK se zam uje na jedenáct aktivit (jednotlivé aktivity jsou koordinovány sm rem k plánovaným výstup m projektu), provázání všech aktivit v rámci školy (všechny aktivity jsou koordinovány sm rem k plánovanému cíli projektu), konzultaci a ov ování v síti partnerských subjekt. Sm uje k rovným p íležitostem, multikulturní výchov a vzd lávání, a p edevším zvyšování konkurenceschopnosti absolvent na trhu práce. Veškeré innosti projektu jsou realizovány v ov eném systému koordinací jednotlivých inností. Je inovativní metodickým výstupem: Metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy bude prvním materiálem svého druhu v romském vzd lávání v R (realizovaný pedagogickými pracovníky, kte í s romskými žáky p ímo pracují). Je inovativní svým vlivem na systémovost vzd lávání romských žák Projekt p isp je k definování systému romského školství ze strany orgán státní správy (financování škol, personální zabezpe ení fungování t chto škol, ) Udržitelnost: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole je ve všech svých aktivitách více (aktivity nezávislé na vn jším financování inkluzivní prost edí, metody aktivního u ení, zvýšené kompetence pedagogických pracovník, systém spolupráce v rámci školy, s partnery a rodi i, zázemí odborných u eben, využití metodických materiál ) i mén (aktivity závislé na vn jším financování celodenní program pro žáky, mentorská pomoc v kariérovém poradenství, personální posílení poradenského pracovišt, asistenti pedagoga) udržitelný i po jeho skon ení. P edpokládáme, že náklady aktivit, které z stanou i po skon ení projektu závislé na vn jším financování, budeme hradit z prost edk jiných grant, pop. se nám poda í ešit financování t chto aktivit systémov, tzn ze státního rozpo tu. Naší výhodou p i napl ování cíl projektu a udržitelnosti jeho výstup po jeho skon ení jsou naše zkušenosti s projektem OP RLZ (vytvo ený a ov ený systém práce se školním kurikulem na 2. st. ZŠ) a dalšími projekty (MŠMT, JMK) a samoz ejm dlouholeté zkušenosti s prací s cílovou skupinou.

4 Díl í cíl/ú el (dosažená zm na/cílový,procesní stav - kriterium) Zvýšení efektivity asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním Výstup Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel (m itelný) - uplat ování alternativních metod práce p izp sobených sociáln znevýhodn ným žák m (program Za ít spolu / ZaS) - ŠVP PV p izp sobený pot ebám sociáln znevýhodn ných žák (t žišt - inkluzivní prost edí) - existence funk ního provázaného systému v asné pé e o d ti (MŠ p ípravný ro ník ZŠ) - existence efektivn pracujících edukativn stimula ních skupin záv re ného metodického materiálu - pokra ující práce na ŠVP PV (program ZaS/inkluzivní prost edí) - koordinace systému v asné pé e (MŠ, p ípravný ro ník, 1. stupe ZŠ) - práce s rodi i a d tmi v edukativn stimula ních skupinách - všichni pedagogové MŠ pracují s prvky programu ZaS) - koordináto i v asné pé e se setkávají na pracovních sch zkách (1x m sí ) - pravidelná spolupráce s min. 10 rodi i (jejich d tmi) v edukativn stimula ních skupinách - každoro ní postupné zvyšování po tu d tí, které echázejí z MŠ a p ípravného ro níku do 1. ro níku ZŠ Nástroj Termín / periodicita asový plán) - zápisy z pozorování p i vzd lávacích innostech (vedení školy, koordináto i v asné pé e, koordináto i ŠVP) - zápisy z pracovních sch zek koordinátor v asné pé e, porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení (vyhodnocení jednotlivých integrovaných blok ) zpracovaná kapitola záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: V období mezi 3. a 6. rokem je d ležité rozvíjet, poznávací funkce, psychomotorické dovednosti a osobnostní stránku dít te (jsou kladeny základy sociálních vztah, které nejsou omezeny pouze na rodinu - izolace v rámci romské komunity). Je pot ebné být v kontaktu s rodi i a poskytnout jim informace o možnostech p edškolní ípravy d tí a její d ležitosti pro bezproblémový start povinné školní docházky. Je také nutné rozvíjet rodi ovské kompetence p i p íprav d tí na školní docházku v rámci rodinného prost edí. Romské d ti jsou ve všech výše uvedených bodech znevýhodn ny. V rámci v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním je nutné koordinovat innosti (propojení MŠ, ípravného ro níku, 1.,2. ro ník ZŠ) a vzd lávací program (ŠVP PV, ŠVP ZV program ZaS). Dále je vhodné, aby d ti stojící mimo p edškolní p ípravu v MŠ nebo p ípravném ro níku (v tšinou se jedná o d ti nezainteresovaných rodi ) absolvovali alespo n jakou p ípravu na povinnou školní docházku - spolu se svými rodi i (edukativn stimula ní skupiny). Eliminovali bychom jevy jako nap.: dít v plínách u zápisu do 1.t ídy, Inovace: Inovace spo ívá v koordinaci inností jednotlivých subjekt v asné pé e (naše škola /2 MŠ, p ípravný ro ník, po áte ní r níky ZŠ/, partnerské školy, DROM, romské st edisko a další subjekty v asné pé e), koordinaci vzd lávacích program (kompetence, výstupy, vzd lávací strategie) a jejich p izp sobení pot ebám žák z romské komunity. Dále bude usnadn n start povinné školní docházky d tem, které dosud stojí mimo p edškolní vzd lávání v edukativn stimula ních skupinách. Zajistíme tak rovné p íležitosti žák nastupujících k základnímu vzd lávání. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace v asné pé e bude fungovat i po skon ení projektu. Pokra ování edukativn stimula ních skupin bude hrazeno z prost edk, které škola získá z dota ních program, pop.: systémov na základ výsledk ov ování (OP VK ) - metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. ŠVP PV, ŠVP ZV se opírají o vzd lávací program Za ít spolu. Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - uplat ování metod aktivního ení, jejich p izp sobení sociáln znevýhodn ným žák m (program ZaS, integrovaná tematická výuka, projektové vyu ování) - ŠVP ZV p izp sobený pot ebám -program Za ít spolu na 1. stupni základní školy - integrovaná tematická výuka, projektová výuka (kooperativní ení) na 2. stupni ZŠ a v kurzu pro získání základního vzd lání - 90% pedagog 1. st., pracuje v programu ZaS - ve škole pracuje metodik ZaS (lektor ZaS) - více než 50% pedagog 2. stupn používá metody - zápisy z pozorování v hodinách (vedení školy, koordináto i ŠVP) - zápisy z porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy, edm tových skupin

5 sociáln znevýhodn ných žák (t žišt - inkluzivní prost edí) - je vytvo en systém p edávání informací (vstupní, výstupní diagnostika žák, hodnocení a sebehodnocení žák ) mezi pedagogy - ve škole pracuje proškolený metodik ZaS - pokra ující práce na školním kurikulu (ŠVP ZV/inkluzivní prost edí) aktivního u ení - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - reporty (p edávaná evalua ní dokumentace) záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Šance na integraci romských žák do majoritního vzd lávacího systému jsou významn sníženy existencí lokalit, ve kterých bydlí p evážn romské rodiny. Školy poblíž jsou pak navšt vovány p evážn d tmi z romské komunity. Je také t žko ešitelným faktem, že pokud školu navšt vují romští žáci, rodi e žák neromských d íve i pozd ji vyhledají pro své d ti jinou školu. Navíc je nutné vzít v úvahu tendenci Rom žít spolu (viz neúsp šné snahy o rozest hování romských rodin v minulosti, exkluzivní prost edí škol, ve kterých se Romové dostávají na okraj zájmu, event. jsou p esunuti na speciálního školy). Bez ohledu na výše uvedené je nutné zajistit, aby se romským d tem dostalo stejné íležitosti dosáhnout v rámci vzd lávacího systému na své osobní maximum (rovnost p íležitostí). V sou asné dob lze dosáhnout rovnosti p íležitostí pouze v inkluzivním prost edí romských škol, které jsou spádovými školami pro romská gheta (d ti chodí do škol, které jsou nejblíže jejich místu bydlišt ). Nemáme radost z existence romských škol, i nám by se lépe pracovalo v multikulturním prost edí. Bohužel romské školství existuje a tendence do budoucna není integra ní, ale spíše opa ná (romských škol p ibývá, romské školy se etnicky istí ). Trp livou, dlouhodobou prací kompetentních pedagog v inkluzivním prost edí t chto škol lze naplnit ideu rovnosti p íležitostí ve vzd lávání. Nejedná se nám o vytvá ení speciálních škol se speciálními programy pro speciální d ti, kte í budou vzd láváni speciálními pedagogy jde nám o nastavení systému v rámci vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním, který zajistí, že tito žáci svého osobního maxima dosáhnou. Inkluzivní prost edí, metody u ení, p i kterých je žák aktivní, koordinace inností pedagog v rámci školy, mezi školami, p izp sobení vzd lávacích program sm rem k pot ebám našich žák (nikoli v oblasti napln ní výstup, rozvoje klí ových kompetencí, ale spíše v oblasti výb ru vzd lávacích obsah, postavení u ebního plánu, zp sobu organizace výuky) je nutné pro to, aby ze škol odcházeli vzd laní a kompetentní žáci, kte í se uplatní na st edním stupni vzd lávání a trhu práce (naši školu navšt vují žáci se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi žáci asto kopírují rodi ovský vzor). Inovace: Inovace spo ívá v koordinaci inností jednotlivých subjekt vzd lávání sociáln znevýhodn ných d tí (naše škola - tzn. 2 MŠ, p ípravný ro ník, ro níky ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání, partnerské školy, další subjekty zabývající se vzd lávání romských d tí), koordinaci vzd lávacích program (ŠVP PV, ŠVP ZV) a jejich p izp sobení pot ebám žák z romské komunity. Škola pracovala v rámci OP RLZ na modernizaci ŠVP pro pot eby žák se sociálním znevýhodn ním s ohledem na rozvoj jejich klí ových kompetencí. Cíle projektu byly napln ny, nejsou však zatím napln ny cíle rozvoje školy (naše vize o inkluzivní škole, která vzd lává žáky se sociálním znevýhodn ním). Za inovaci také považujeme nadregionální charakter projektu a také metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy, který bude prvním materiálem svého druhu v romském vzd lávání v R (realizovaný ped. pracovníky, kte í s romskými žáky p ímo pracují). Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace bude fungovat i po skon ení projektu. ŠVP ZV se opírá na 1. stupni o vzd lávací program Za ít spolu, na 2. stupni o metody projektové a kooperativní výuky. Vzd lávání probíhá v rámci integrovaných tematických celk podle ŠVP, p izp sobeného pot ebám sociáln znevýhodn ných žák (vzd lávací obsah, ební plán, integrovaná tematická výuka, integrace p edm, práce v centrech aktivit v prost edí odborných u eben). Inkluzivita prost edí je zajišt na vhodnou diagnostikou, hodnotícími a sebehodnotícími postupy žák a u itel, p edáváním report, prací s portfolii, individuální plány rozvoje dít te atd. Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu - funguje celodenní program (nabídka kroužk, klub ), je vydáván školní asopis, je vytvá eno periodické rozhlasové a televizní vysílání, funguje - zabezpe ení a rozší ení nabídky celodenního programu - školní asopis, rozhlasové a televizní vysílání (zvýšení tená ské, informa ní a mediální - po et klub, kroužk, jejich návšt vnost (min.3 kluby, 8 kroužk ) - školní asopis (m sí ník) - rozhlasové vysílání (týdeník) - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - p ehledy o innosti a docházce - jednotlivá ísla asopisu, záznamy rozhlasového a TV

6 školy pro sociáln znevýhodn né žáky hudebn dramatický kroužek, -funguje systém p ípravy na vyu ování, systém p ípravy na ijímací zkoušky a systém práce s nadanými žáky gramotnosti žák ) - hudebn dramatický kroužek (zlepšení komunikativních dovedností žák ) - televizní vysílání (ob asník, pozd ji m sí ník) vysílání - ú ast na hudebn dramatických sout žích a festivalech záv re ného metodického mat. Zd vodn ní pot ebnosti: Celodenní program nabízí žák m se sociálním znevýhodn ním možnosti neformálního vzd lávání, p emž není závislý na finan ních prost edcích rodi našich žák. Jeho smysluplnost jsme ov ili v letech spolu s dalšími 5 školami v R v rámci programu Škol s celodenním programem. Tento program byl iniciován vládou R. Celodenní program je v prost edí romské komunity nutnou podmínkou efektivity vzd lávání a je základním pilí em primární prevence sociáln -patologických jev u d tí ohrožených mito jevy. Inovace: Aktivity celodenního programu jsou zam eny na relaxa ní a vzd lávací aktivity rozvíjející v rámci neformálního vzd lávání klí ové kompetence žák a jejich rodi. Jedná se nám o rozvíjení tená ské gramotnosti (kroužky tení, práce s knihou, školní asopis), informa ní a mediální gramotnosti (kroužky - po íta ový, školní rozhlas a TV vysílání), komunikativních schopností žák (dramatické kroužky), rozvíjení schopností a talent žák (nadaní žáci, dou ování, p íprava na p ijímací zkoušky). Jedná se nám o efektivitu neformálního vzd lávání vzhledem ke zvolené cílové skupin (základním kriteriem není nízkoprahovost inností, za kterou se asto skrývá práce bez plánu, zp tné vazby, tzn, že nap. PC kroužek není o tom, že posadíme dít k internetu). Nízkoprahové aktivity zajistí v našem systému kluby. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém koordinace bude fungovat i po skon ení projektu, bude obohacen o aktivity zam ené na komunikaci žák, jejich tená skou, informa ní a mediální gramotnost. Ší e fungování a nabídky v rámci celodenního programu bude záviset na velkorysosti vn jších finan ních zdroj (dota ní programy, systémové ešení finan ního zabezpe ení celodenního programu). Pilí em neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu budou aktivity rozvíjející klí ové kompetence žák. Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní ho vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - existuje databáze profesních spolupracovník (mentor ) nejlépe z romské komunity, mento i spolupracují s žáky, innosti koordinuje kariérový poradce (komplexní pé i v oblasti kariérového zabezpe uje školní poradenské pracovišt ) - existuje ov ený mentorský systém v oblasti kariérového poradenství - ve spolupráci s partnerem projektu (DROM, romské st edisko) vytipování zam stnaných romských spolupracovník, spolupráce žáka s jím vybraným mentorem (koordinuje VP) (nap. žák, který chce být automechanikem je zkontaktován s romským automechanikem, žák m že vyst ídat n kolik mentor v období 2-3 let), stejn tak mentor spolupracuje s n kolika žáky - zp tná vazba od mentor - evidence úsp šnosti žák na SOU, SŠ evidovaná VP ve spolupráci s partnerem a dalšími romskými NNO - každoro ní plány práce školního poradenského pracovišt a jejich vyhodnocení - písemná agenda VP záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Kariérové poradenství je v podmínkách práce se sociáln znevýhodn nými žáky obtížn jší, protože krom školy se tímto poradenstvím nikdo koncep (2 letý plánovaný systém poradenských aktivit) a v takové ší i záb ru (nevýb rovost - všichni žáci školy) nev nuje. Navíc chybí p irozená podpora profesní orientace d tí ze strany rodiny (zam stnání v našich podmínkách nemá kolem 90% rodi ). Tato projektová aktivita po ítá s vytvo ením mentorského týmu (zam stnaní Romové, pop.ne - Romové) ve spolupráci s romským st ediskem DROM. Mentorská pomoc zam stnaných Rom doplní systém kariérového poradenství o aktivity, které poradenství p iblíží praxi. Efektivní metoda mentoringu navíc zlepší pou enost výb ru povolání romskými žáky. Dojde také k intenzivn jší spolupráci mezi školu a komunitou, V komunit budou vyzdviženi pracující Romové. Výhodou je i koordinace aktivit z jednoho centra ze školy. Inovace: Nastavení a ov ení mentorského systému v oblasti kariérového poradenství pro žáky se sociálním znevýhodn ním.

7 Udržitelnost: Nastavený a ov ený mentorský systém kariérového poradenství bude realizován na dobrovolnické bázi, pop. bude financován z dota ních program školy nebo partnera projektu DROM, romské st edisko Zlepšení spolupráce s rodi i - sch zka klubu rodi a rady školy min. 4x ro - fungující klub rodi - kontaktovat aktivní rodi e, ve spolupráci s nimi a romským st ediskem DROM (na základ jejich doporu ení) vytvo it klub rodi - vzájemná jednání klub rodi rada školy (podn ty, návrhy, problémy ) - zápisy z jednání záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Spolupráci s rodi i našich žák je nutné rozb hnout na partnerské bázi. Je ú elné pracovat na tom, aby rodi e našich žák vnímali školu jako partnera, jehož zájmy jsou se zájmy rodi a jejich d tí identické. Užší vzájemnou spoluprací bude akcentován význam vzd lávání pro lov ka v dnešní spole nosti. Rovné p íležitosti vzd lávání žák podmi uje rovný p ístup školy k jejich rodi m. Inovace: Inovativním momentem v rámci romského školství je existence fungujícího, koncep a pravideln, na vzájemné partnerské bázi pracujícího klubu rodi. P edpokládáme zlepšení vztahu rodi ke škole a vzd lávání jako životní hodnot. Rovné p íležitosti vzd lávání žák podmi uje rovný p ístup školy k jejich rodi m. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém spolupráce s rodi i se stane sou ástí systému spolupráce s rodi i. Systém bude koordinován školskou radou. Zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - pedagogi tí pracovníci (vedení školy, u itelé, asistenti u itele, vychovatelé) respektují zásady inkluzivního vzd lávání - dokáží nabízet v b žné t íd ZŠ eduka ní podn ty p im ené pot ebám d tí zného nadání a d ti z r zného prost edí - vzd lávání v oblasti pedagogiky orientované na dít (projektová výuka, RWCT, kooperativní výuka) - vzd lávání v oblasti alternativního vzd lávacího programu Za ít spolu - vzd lávání v oblasti práce se školním kurikulem - vzd lávání v oblasti vytvá ení inkluzivního prost edí ve škole, íd - vzd lávání v oblasti multikulturní výchovy (-dalších pr ezových témat) - vzd lávání v oblasti IT a práce s informa ními zdroji - vzd lávání zam ené na psychohygienu pedagogických pracovník (vyšší ohrožení syndromem vyho ení v našich podmínkách) - supervize projektové výuky, mentoring - supervize, mentoring týmu ZaS - supervize týmu koordinátor ŠVP a v asné pé e - seminá e, dílny, workshopy (hodnocení, sebehodnocení, diagnostika, týmová spolupráce, ) - seminá e zam ené na rozvíjení tená ské, informa ní a mediální gramotnosti žák, na práci s interaktivní tabulí, interaktivními u ebnicemi Poskytovatelé vzd lávání zabezpe í komplexní systém vzd lávání. Vzd lávání bude probíhat formou seminá, workshop, supervizí, mentoringu, konzultací na úrovni vedení školy, st edního stupn ízení (vedoucí edm tových skupin) a celé sborovny. Koordinátor projektu spolu s poskytovatelem vzd lání vytvo í plán vzd lávacích aktivit, pravideln po celou dobu projektu se budou scházet k pr žnému vyhodnocování.všechny vzd lávací aktivity prezen ní listiny záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Ke klí ovým kompetencím m že vést žáky pouze kompetentní u itel. Kontinuální vzd lávání pedagogických pracovník je podmínkou pro napln ní cíl

8 projektu i cíl školy. Navíc v podmínkách vz lávání žák se sociálním znevýhodn ním vše nekon í absolvováním vzd lávacího programu a aplikací získaných poznatk ve vzd lávací praxi. Pedagog v našich podmínkách musí ov it funk nost metod a asto je nucen je modifikovat. Inovace: Nastavení a ov ení systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním aplikací výstup z komplexního vzd lávání pedagogických pracovník, které bude realizováno edevším prost ednictvím vzd lávacích, supervizních a mentorských program. Udržitelnost: Investice do vzd lání (pedagogi tí pracovníci školy) se neztrácí neztratí se ani navýšená kvalita kompetencí pedagogických pracovník Zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami - je vytvo ena sí škol s podobným zam ením v rámci JMK, R - pedagogi tí pracovníci na r zných úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace (koordináto i ŠVP, garanti pr ezových témat, asistenti pedagoga, t ídní u itelé, výchovná poradkyn, pracovníci ve volno asových aktivitách, metodici programu Za ít spolu, ) spolu komunikují, konzultují problémy, sdílejí dokumenty, vzájemn hospitují -spolupráce se školami podobného zam ení (vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním) - spolupráce se školami, které pracují v programu Za ít spolu) - návšt vy škol - funk ní spolupráce min. s jednou školou v oblastech - jednotlivé p edm tové skupiny, všechna pr ezová témata, neformální vzd lávání, školní poradenské pracovišt, program ZaS - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - prezentace z pracovních sch zek záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Je ú elné, aby pedagogi tí pracovníci na zných úrovních ízení školy a r zného zam ení konzultovali navzájem profesní záležitosti. Jsou oblasti, ke kterým se kompetentn m že vyjád it pouze pedagog, který pracuje na škole s obdobným složením žák (nap. rozvoj komunika ních kompetencí romských d tí / romský etnolekt). K vytvo ení jednotné strategie vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním z romské komunity je nutná spolupráce škol s podobným složením žák a konzultace p i ov ování jednotlivých strategií, metod a postup. Sdílení zkušeností se vzd láváním romských žák urychlí a zkvalitní budování této ucelené strategie. Inovace: Inovace spo ívá ve vytvo ení uceleného systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním a jeho ov ení ve spolupráci s dalšími subjekty, kte í pracují na tomto poli (partnerské školy, další školy, NNO). Postupy v práci s d tmi romské národnosti již nebudou pracn tvo eny každou institucí, která pracuje s touto cílovou skupinou zvláš, ale ve vzájemné spolupráci a tedy rychleji a efektivn ji. Tyto postupy budou následn zpracovány v kapitole Romské školství v R, sou ásti metodického materiálu Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. Udržitelnost: Ve spolupráci naší školy s partnerskými a dalšími školami se specifickou cílovou skupinou i specifickým zam ením (program ZaS) budeme pokra ovat i po skon ení projektu. I nadále budou konzultovány spole né problémy na všech úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace. Zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení - školní poradenské pracovišt je posíleno o speciálního pedagoga/etopeda a logopeda - diagnostika (screening SPU na 1. st., diagnostika kognitivních schopností, styl u ení a profesní orientace žák, diagnostika žák s problémovým chováním a žák neprospívajících, diagnostika klimatu t íd, depistáž žák s poruchami i) - prevence neprosp chu (SPU, - kvantifikovaný p ehled diagnostických, preven ních a interven ních zásah - zápisy z jednání poradenského pracovišt - každoro ní plány práce a jejich vyhodnocení - diagnostika (zprávy z vyšet ení) záv re ného metodického mat.

9 hygiena a strategie u ení, u ební styly nadaných žák ), prevence sociáln patologických jev, poruch i - intervence krom krizové se jedná o nápravy SPU, poruch i a neprosp chu (stimula ní terapie, odpolední aktivity), práci s nadanými žáky, podporu spolupráce mezi d tmi, pedagogy a rodi i - spolupráce s romskými iniciativami, ú ady (ÚP, OSPOD), Policií R, romskými poradci a poradci pro národnostní menšiny Zd vodn ní pot ebnosti: Vzhledem k sociálnímu znevýhodn ní a nepodn tnosti rodinného prost edí, ze kterého naši žáci pocházejí, je nutná v asná diagnostika jejich schopností a intervence k jejich rozvoji. Jelikož tuto diagnostiku nemohou vykonávat sami pedagogové ve t ídách (z d vodu asových a kompeten ních), je ve škole pot ebný tým odborník, který bude v tomto sm ru specializovaný. Prost edí, ze kterého naši žáci pocházejí je také specifické zvýšenou mírou výskytu sociáln patologických jev, které se nutn p enášejí do školy a svou etností a závažností v mnohém p esahují problémy na jiných školách. Situaci komplikují asto nespolupracující rodi e, kte í nemají zájem potíže svých d tí ešit. Dovést dít na psychologické vyšet ení do pedagogicko-psychologické poradny je pro n nep ekonatelným problémem. Pokud s psychologickým vyšet ením souhlasí, vyžadují, aby bylo dít vyšet eno školním psychologem nebo speciálním pedagogem tedy lov kem z jejich pohledu interním. Tíha volby povolání navíc leží zcela na škole, jelikož jsou rodi e našich žák ve v tšin ípad nezam stnaní a nemotivují své d ti k dalšímu studiu. Inovace: Navrhované rozší ení školního poradenského pracovišt zaru uje zvýšení efektivity poradenství a v samém d sledku p edevším vzd lávání a rozvoje žák se sociálním znevýhodn ným, pop. dalšími speciálními vzd lávacími pot ebami. Dob e personáln vybavené poradenské centrum p ímo na škole bude mít vliv na snižování výskytu sociáln patologických jev a jejich rychlému a efektivnímu ešení. Urychlí a zkvalitní se tak celý proces diagnostiky, prevence, intervence a spolupráce s dalšími institucemi. Tyto postupy budou následn zpracovány v kapitole Romské školství v R, sou ásti metodického materiálu Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy. Udržitelnost: Nastavený a ov ený systém poradenství bude fungovat i po skon ení projektu. Ší e personálního zabezpe ení pracovišt bude záviset na velkorysosti vn jších finan ních zdroj (dota ní programy, systémové ešení finan ního zabezpe ení celodenního programu). Poradenské pracovišt se i nadále bude v novat aktuálním problém m školy záškoláctví, sociáln -patologickým jev m, spolupráci s ú ady a dalšími institucemi v pé i o d ti se speciálními vzd lávacími pot ebami. Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) - vybudované zázemí odborných eben v budov školy na ulici Traubova (3 patra = vždy 2 ebny + kabinet) - v odborných u ebnách probíhá integrovaná tematická a projektová výuka (integrace vzd lávacích obor, práce v ebních blocích) realizovaná kompetentními pedagogickými - est hování 5. ro níku z budovy na ul. Traubova do budovy školy na ul. Stará (1. stupe ) - vytvo ení projektové dokumentace - realizace jednotlivých u eben (p est hování vlastního vybavení, nákup a instalace nového vybavení) 1.patro (sv t práce / P, - tato aktivita, s ohledem na zam ení programu OP VK (výše fin. prost edk v oblasti ížového financování), edpokládá kofinancování (z izovatel rekonstrukce sociálního zázemí, vybavení (další grantová ízení, vlastní rozpo et. - naše schopnost zajistit - projektová dokumentace - fotodokumentace - pedagogická dokumentace (úvazky, rozvrhy hodin) záv re ného metodického materiálu

10 pracovníky školy (pokra ující DVPP) domácnost, va ení) 2.patro (um ní a kultura / HV, VV, dramatická výchova) 3.patro (p íroda / P,CH,F,Z) kofinancování aktivity ovlivní míru napln ní výstupu - minimáln ovšem edpokládáme za ízení um lecko - kulturního "patra" a "patra" p írodov dného. Zd vodn ní pot ebnosti: Narovnání (rovnost p íležitostí) jakéhokoli znevýhodn ní tedy i sociálního v oblasti vzd lávání p edpokládá n jaké zvýhodn ní. Naše škola vzd lává z 90% žáky se sociálním znevýhodn ním, aniž je jakkoli zvýhodn na. Podmínkou efektivního vzd lávání sociáln znevýhodn ných žák je mimo jiné kvalitní zázemí u eben (zvlášt odborných), u ebních pom cek a materiálu, který žáci b hem vzd lávacího procesu spot ebují. Rozvinout pracovní, sociální a další kompetence d tí lze efektivn v pracovním prost edí odborných u eben. P irozený rozvoj kompetencí žák v rodinném prost edí z velké ásti chybí rodinu musí zastoupit škola (pracovní kompetence 90% rodi nezam stnaných, sociální kompetence izolace v rámci komunity uvnit ghet, kompetence k u ení - strategie u ení rodina nepodporuje a domácí p íprava probíhá jen minimáln i bec, ešení problém v tšina rodi nemá vyšší než základní vzd lání, kompetence komunikativní romský etnolekt, kompetence ob anské v tšina rodi je odkázána na sociální systém státu). Slou ením škol (ZŠ Stará 13/15 a ZŠ a MŠ nám. 28. íjna 22) k p išli žáci 2. stupn o zázemí odborných u eben. Cílem této aktivity je vytvo it podmínky pro integraci témat i p edm, podmínky pro p iblížení vzd lávání realit života. Inovace: Realizací této aktivity zm níme systém vzd lávání ve škole - vyu ovací hodiny sm rem k vyu ovacím blok m, výuku izolovaných vzd lávacích obsah v rámci p edm sm rem k integrované tematické výuce a dále k integraci p edm, p evažující individuální práci žák k práci ve skupinách (v centrech aktivit). Prací v odborných u ebnách budeme schopni p iblížit u ení realit. Udržitelnost: ebny budou využívány i po skon ení projektu výuka v nich bude probíhat podle nastaveného a ov eného systému. Zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - metodický materiál pro u itele (Úvod do AJ pro romské žáky) - pracovní listy - založena tradice vytvá ení metodických materiál u iteli odborníky v práci se sociáln znevýhodn nými žáky - p ílohy k u ebnici (bedny her, gramatiky, konverzace) - vytvo en zásobník didaktických her a pom cek - vytvo ení metodického materiálu a pracovních list (první cizí jazyk pro romské žáky v podmínkách neusazeného mate ského jazyka / romský etnolekt) - ov ení ve vyu ování (p edm tová skupina AJ, školní poradenské pracovišt ) - konzultace s partnery / kolegy z jiných škol, ov ení v partnerských školách - konzultace s odborníky (MU Brno, - výsledky vstupní a výstupní diagnostiky - zápisy z jednání p edm tové skupiny záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: Žáci naší školy žijí a u í se ve specifickém prost edí, kde v tšinou nejsou podporováni z rodin, aby dosahovali výsledk ve vzd lání odpovídajících jejich potenciálu. Proto je p edevším na škole a všech jejích pracovnících, aby žák m se vzd láváním pomáhali. B žn dostupné u ebnice jsou pro naše žáky obtížné a stále ješt složité, protože nemají schopnost tení s porozum ním, nerozumí tedy v tšinou zadání ani v eštin. Po všech zkušenostech s u ebnicemi anglického jazyka používanými v R jsme dosp li k záv ru, že pro naše žáky jsou nevhodné. Proto jsme se rozhodli vytvo it takovou u ebnici, která by splnila p edepsané úkoly RVP a naše plány podle školního vzd lávacího programu

11 tak, abychom vzd lávání cizímu jazyku co nejvíce p iblížili praktickému uplatn ní. U ební materiály musí vyhovovat jazykovému handicapu romských d tí (romský etnolekt). Charakterické jsou tyto d ti tím, že mají specifické potíže v osvojení si schopnosti íst, a to p edevším íst s porozum ním. U ebnice a pracovní listy proto budou trojjazy né ( J AJ RJ). Inovace: Metodické materiály vytvo í pedagogi tí pracovníci skute pracující s cílovou skupinou. Bude založena tradice tvorby metodických materiál pedagogickými pracovníky pracujícími s romskými žáky. Vznikne trojjazy ný materiál pro d ti, které se u í prvnímu cizímu jazyku (pro n které je prvním cizím jazykem romština, pro jiné eština, n které d ti mluví romským etnolektem nemají usazený žádný mate ský jazyk). Všechny p ipravované materiály budou navíc tvo eny k používání v rámci metod aktivního u ení a vzd lávacího programu ZaS, budou ov ena vy výuce na partnerských školách a revidovány odborníky (MU Brno). Udržitelnost: S metodickým materiálem budou dále pracovat školy vzd lávající romské d ti. P i používání ve výuce budou metodické i výukové materiály, a p edevším zásobníky her a pom cek dále rozši ovány. Zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga - ov ený systém asistence ve ídách (spolupráce asistenta a itele) r zné typy, zp soby asistence - provázání systému romské a neromské asistence - asistenti (studenti) p echázejí do zam stnaneckého pom ru jako itelé (další odborníci) - fungující spolupráce s vysokými školami pedagogického zam ení ízené aktivity student ) - studenti pedagogických obor asistence ve t ech školách v centru Brna - oborová asistence (vzd lávací obory) - neoborová asistence (sociální, speciální pedagogika ) - provázání inností asistent pedagoga (student) asistent pedagoga ( romský asistent) - vy erpání kontingentu hodin každou školou - pravidelné pracovní sch zky zástupc všech 3 škol (min. 1x tvrtletn ) hledání optimálního systému - DP (studenti) - zápisy ze sch zek zástupc škol - zápisy z pozorování p i vzd lávacích innostech s asistenty (koordináto i ŠVP, koordinátor asné pé e) - zápisy z porad, pedagogických rad, porad vedení, porad metodické rady školy záv re ného metodického materiálu Zd vodn ní pot ebnosti: S ohledem na nutnost individuálního p ístupu k jednotlivým žák m - žáci se speciálními vzd lávacími pot ebami - se SPU, žáci nadaní, žáci s diagnostikovanou LMR, žáci s psychiatrickými diagnózami, žáci z r zných sociálních pom, žáci zatížení nezam stnaností, kriminalitou, sociáln patologickými jevy svých rodi je každá asistence ve t ídách vítanou pomocí, která prokazateln zvyšuje efektivitu vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním. Práce ve skupinách s menším po tem žák za pomoci asistenta pedagoga je již ov eným prost edkem zvýšení efektivity vzd lávání romských žák. Inovace: Ve spolupráci s vysokými školami v Brn by byli vybráni studenti, kte í by vykonávali práci asistent pedagoga. Jednalo by se o asistenty oborové (studenti ur itého vzd lávacího oboru, který je vyu ován na základní škole) a neoborové (studenti obor jako sociální pedagogika, etopedie, volný as, speciální pedagogika, ). Asistenti by pracovali na t ech školách v Brn (s vyšším procentem romských žák ) ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. íjna 22 (žadatel), ZŠ a MŠ K enová 21, ZŠ a MŠ Merhautova 37 (partne i projektu). Každá škola by disponovala v každém kalendá ním roce po dobu trvání projektu ur itým po tem hodin (1 škola / 400hodin / rok) tento kontingent hodin by byl realizován studenty - asistenty dle pot eb jednotlivých škol (po et asistent, pom r oborových/ neoborových asistent, po et asistent v ur itém oboru, r zný po et asistent pro ur itou v kovou skupinu ). Veškeré zkušenosti budou pr žn projednávány na pracovních sch zkách a výstupy budou shrnuty v záv re ném metodickém materiálu, vše za ú elem nalezení optimálního systému asistentství v romských školách. P idanou - nikoli nevýznamnou - hodnotou je výchova (praxe) budoucích pedagogických pracovník, ale p edevším výchova budoucích pedagog pro školy navšt vované p evážn romskými žáky (dlouhodobý problém získat kvalifikované pedagogy). Udržitelnost: Po skon ení projektu edpokládáme pokra ování spolupráce s vysokými školami v realizaci praxí student na školách našeho typu asistence by probíhala na bázi dobrovolnosti, pop. by byla financována z jiných grant i v lepším p ípad systémov.

12 ÍZENÍ PROJEKTU ízení projektu Partne i/kontaktní osoby Hlavní manažer projektu manažer projektu Hlavní manažer projektu - ekonomika Partne i/vedení organizací Koordináto i jednotlivých inností v partnerských organizacích, AKTIVITY 1) zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním 2) zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) 3) zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky 4) prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství 5) zlepšení spolupráce s rodi i 6) zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání 7) zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami 8) zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení 9) zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) 10) zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál 11) zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga Odborní zam stnanci projektu (ŠPP, MRŠ, neformální vzd lávání, ) (p íjemce, partne i) Žáci Administrativní zam stnanci projektu (ekonom, administrativa, mzdy) Rodi e Užší projektový tým: hlavní manaže i projektu, manažer projektu, kontaktní osoby (partne i) Širší projektový tým: hlavní manaže i projektu, manažer projektu, metodická rada školy, kontaktní osoby (partne i)

13 Harmonogram realizace klí ových aktivit klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání výb rové ízení Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x x x x x

14 klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x x x x x klí ová aktivita rok realizace Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním x x x x x x Zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním x x x x x x Zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání x x x x x x Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému x x x x x x Zlepšení spolupráce s rodi i x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání x x x x x x x x Zvýšení kompetencí ped. prac. prost ednictvím spolupráce s partnery x x x x x x x x Zvýšení efektivity práce ŠPP prost ednictvím posílení pers.obsazení x x x x x x x x Zlepšení materiálních podmínek vzd lávání zázemí pro ITV x x x x x x x x Zvýšení efektivity vzd l.cizím jazyk m prost ednictvím tvorby met. mat. x x x x x x x x Zvýšení efekt.vzd l.rom.žák prost ednictvím pers.posílení týmu as. ped. x x x x x x

15 Zapojení partner DROM, romské st edisko se bude v projektu podílet na t ech klí ových aktivitách: - Zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním - role DROM, romského st ediska, jako partnera projektu, bude spo ívat p edevším v depistáži d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami, pro které by byla vhodná podpora jejich rozvoje v edukativn stimula ních skupinách a dalším p edškolním vzd lávání. Jelikož romské st edisko dlouhodob pracuje v romské komunit v Brn a zná své klienty, m že ve spolupráci se školou velmi napomoci podpo e a motivaci rodi k p edškolnímu vzd lávání jejich d tí. - Prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základního vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - role partnera v této oblasti spo ívá ve vytipování zam stnaných romských spolupracovník, podpo e spolupráce žáka s jím vybraným mentorem (nap.žák, který chce být automechanikem je zkontaktován s romským automechanikem, (žák m že vyst ídat n kolik mentor v období 2-3 let), stejn tak mentor spolupracuje s n kolika žáky - DROM, romské st edisko se bude podílet na vyhodnocování úsp šnosti našich absolvent v pokra ování v dalším vzd lávání a jejich uplatn ní na trhu práce. - Zlepšení spolupráce s rodi i - ve spolupráci se školou bude partner projektu kontaktovat aktivní rodi e, kte í by m li zájem podílet se na výchov a vzd lávání jejich d tí ve škole a budování její koncepce. Ve spolupráci s t mito rodi i (na základ jejich doporu ení) se bude spolupodílet na vytvá ení klubu rodi - DROM, romské st edisko bude škole poskytovat zp tnou vazbu o spokojenosti a návrzích rodi romských žák ke vzd lávání jejich d tí. Partnerské základní školy (K enová/brno, Merhautova/Brno, Ústí-P edlice, Most-Chánov) budou jako partne i projektu spolupracovat ve všech klí ových aktivitách tohoto projektu. K vytvo ení jednotné strategie vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním z romské komunity je nutná spolupráce a konzultace p i ov ování jednotlivých strategií, metod a postup a jejich ov ování ve výuce. V projektu se budou školy podílet na t chto aktivitách: - zvýšení efektivity v asné pé e o d ti se sociálním znevýhodn ním - zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky - prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - zlepšení spolupráce s rodi i - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt - zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - p edevším zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami. Spolupráce škol bude probíhat formou vzájemných návšt v, konzultací, sdílení zkušeností, dokument, vytvo ených metodických materiál, výukových materiál. Cílem je vytvo ení sít škol s podobným zam ením v rámci JMK, R i v zahrani í - pedagogi tí pracovníci na r zných úrovních (vedení, st ední stupe ízení) a r zného zam ení i specializace (koordináto i ŠVP, garanti pr ezových témat, asistenti pedagoga, t ídní u itelé, výchovná poradkyn, pracovníci ve volno asových aktivitách, metodici programu Za ít spolu...).

16 Publicita Ve vestibulu školy bude trvale umíst na informa ní tabule s informacemi o projektu, jeho fotodokumentací a logem poskytovatele dotace. Zárove budou všechny místnosti, které budou renovovány i vybavovány z finan ních prost edk dotace, viditeln ozna eny logem poskytovatele dotace. V týdnu, na který p ipadá 9. kv ten, Den Evropy, bude na hlavní budov ZŠ a MŠ Brno nám.28. íjna 22 vyv šena vlajka Evropské unie. Metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním v prost edí základní školy (každá aktivita projektu bude zastoupena jednou kapitolou - úrove jednotlivých kapitol garantují koordináto i jednotlivých aktivit, úrove metodického materiálu garantuje koordinátor projektu - Z Š). Materiál bude obsahovat témata: asná pé e vzd lávání žák se soc. znevýhodn ním v ZŠ (RVP ZV) neformální vzd lávání v rámci celodenního programu školy prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému - kariérové poradenství spolupráce s rodi i zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání zvýšení kompetencí pedagogických pracovník spolupráce s partnerskými a dalšími školami poradenství žák m se sociálním znevýhodn ním v prost edí školy zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) vzd lávání cizím jazyk m - metodické materiály asistence Projektové aktivity a aktuální informace o jejich realizaci budou prezentovány v místním, pop. regionálním tisku a médiích. P i prezentaci bude vždy zd razn na dotace z fond EU. i všech mediálních prezentacích školy bude uvád na ú ast školy na projektu a fakt, že je spolufinancován z fond EU (ESF) dle pravidel publicity projekt. Na všech dokumentech, které vzniknou p i realizaci projektu, budou ú astníci projektu informováni o spolufinancování projektu z fond EU. Veškeré metodické materiály a výstupy tvo ené ve spolupráci s partnerskými školami v projektu budou ozna eny logy poskytovatele dotace dle pravidel publicity projekt spolufinancovaných z fond EU. Všichni p íjemci projektu budou o projektu a o pr hu jeho realizace informováni. U itelé budou o projektu informováni na pedagogických radách a metodických sdruženích, rodi e žák budou o projektu informováni na t ídních sch zkách a akcích školy a žáci budou o projektu informováni v rámci výuky. Všichni uvedení p íjemci podpory se budou dále moci informovat z webových stránek školy a z informa ní tabule ve vestibulu školy. V rámci projektu budou realizovány workshopy s partnery projektu a dalšími organizacemi, které p sobí v oblasti romské komunity. Na všech t chto akcích a jejich písemných výstupech bude uvád no logo poskytovatele dotace dle pravidel publicity. Logo poskytovatele dotace bude uvedeno dle pravidel publicity na všech materiálech, které v pr hu projektu vzniknou. P edevším se bude jednat o metodický materiál Komplexní systém pé e o žáky se sociálním znevýhodn ním a metodický materiál a pracovní listy k výuce romských žák za ínajících s angli tinou. Ve ejnost bude o projektu a pr hu jeho realizace informována na internetových stránkách školy P i této prezentaci budou dále dodržována pravidla publicity projekt, které jsou spolufinancovány EU (ESF), v etn loga ESF a internetových odkaz na poskytovatele dotace. V pr hu realizace projektu budou probíhat informa ní sch zky, dílny, workshopy s partnery a dalšími subjekty romského vzd lávání. Škola souhlasí se zve ejn ním v seznamu p íjemc dotace. Informace o projektu na stránkách školy (aktualizace v 3-m sí ních cyklech) Informace koordinátor dle struktury webu (data udržovat aktuální)

17 Cílová skupina (cíle projektu ve vztahu k cílové skupin ) prost ednictvím implementace ov eného systému vzd lávání na romských školách pat í k cílové skupin níže uvedené skupiny v celé R 1) d ti se speciálními vzd lávacími pot ebami z MŠ a p ípravné t ídy ZŠ díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení efektivity v asné pé e o d tí se sociálním znevýhodn ním - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení 2) žáci ZŠ se speciálními vzd lávacími pot ebami - sociálním znevýhodn ním (žáci ohroženi p ed asným odchodem ze vzd lávání) + mimo ádn nadané d ti a nadaní žáci ze sociáln znevýhodn ného prost edí díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení efektivity systému vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním (ZŠ, kurz pro získání základního vzd lání) - zvýšení kompetencí žák prost ednictvím neformálního vzd lávání v rámci celodenního programu školy pro sociáln znevýhodn né žáky - prevence p ed asných odchod ze vzd lávacího systému (nedokon ení základní vzd lání, nepokra ování ve vzd lávání v na SŠ, SOU) prost ednictvím zvýšení efektivity kariérového poradenství - zvýšení efektivity práce školního poradenského pracovišt prost ednictvím posílení personálního obsazení - zlepšení materiálních podmínek vzd lávání odborné u ebny (vytvo ení zázemí pro integrovanou tematickou výuku v asových blocích) - zvýšení efektivity vzd lávání cizím jazyk m prost ednictvím tvorby metodických materiál - zvýšení efektivity výchovy a vzd lávání romských d tí a žák prost ednictvím personálního posílení týmu asistent pedagoga 3) rodi e d tí a žák se sociálním znevýhodn ním díl í cíle projektu - cílová skupina - zlepšení spolupráce s rodi i 4) pracovníci školy, v. vedoucích pracovník, kte í pracují se sociáln znevýhodn nými d tmi + pedagogi tí pracovníci škol, které pracují s d tmi a žáky se sociálním znevýhodn ním díl í cíle projektu - cílová skupina - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím dalšího vzd lávání - zvýšení kompetencí pedagogických pracovník prost ednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ

VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ VYUŽITÍ STUDENTSKÝCH VIDEOPREZENTACÍ V RÁMCI VÝUKY RUSKÉHO JAZYKA: RUSKÝ JAZYK JAKO LINGUA FRANCA V KOMUNIKACI MEZI STUDENTY Z R ZNÝCH ZEMÍ Tatjana Stadler Wirtschaftsuniversität Wien tatjana.stadler@wu.ac.at

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy Mate ská škola Citice Šk.r. 2012/2013 Vypracovala : Ta ána Malinkovi ová - editelka MŠ Citice Obsah : 1. Základní údaje o mate ské škole 2. Personální údaje 3. Další vzd lávání

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATABANKY TESTOVÝCH POLOŽEK Z ANGLICKÉHO JAZYKA V CELOUNIVERZITNÍM KONTEXTU Pavel Brebera Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice pavel.brebera@upce.cz Jana Tmejová Univerzita

Více

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících

Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících Brozura A5.indd 1 8.9.2010 7:20:19 Slovo pro rodi e! N kolik nabídnutých otázek Také jste už slyšeli v ty o zodpov dném p ístupu k rozhodování p i volb povolání u žák kon ících povinnou školní docházku?

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více