ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011"

Transkript

1 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni: Jiří Škramlík Neomluveni: 0 Hlasování: pro proti zdržel se Program zasedání: 1. Návrh na rekonstrukci schodiště k zastávce ČD v Podmračí 2. Návrh na prodej bytu v bytovém domu č.p Návrh na prodej bytu v bytovém domu č.p Úprava rozpočtu 5. Revitalizace části bývalého muničního skladu 6. Žádost o prodej pozemku parc.č. 137/5 v Hůře 7. Žádost o pronájem prostor v č.p.81 na tvrzi 8. Informace starosty 9. Závěr 1. Zasedání zahájil starosta pan F. Zvolský. Přívítal přítomné členy zastupitelstva a občany a sdělil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 2. Starosta předložil návrh programu dnešního zasedání ZO a navrhl ještě doplnění programu. Jako první bod starosta navrhl zařadit sdělení o rezignaci na mandát člena ZO. Dále byla panem Velebilem vznesena námitka proti usnesení č. 12-5/2011 z pátého zasedání ZO ze dne z důvodu, že usnesení v tomto znění nebylo přijato a je nepravdivé. Hlasování: Návrh byl přijat. Pan Velebil jako další bod navrhl umístění dětí do mateřských škol. Pan Velebil - navrhuje, aby byla do programu zahrnuta jako jeden z bodů diskuze. Starosta znovu upozornil, že diskuze probíhá ke každému projednávanému bodu samostatně podle zákona, ale jestliže má někdo z občanů dotaz mimo projednávané záležitosti může ho podat písemně nebo projednat osobně v úředních hodinách. Pan Velebil chtěl po starostovi vidět ustanovení zákona, které zakazuje zařadit diskuzi. Starosta citoval ustanovení zákona o obcích občan má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem. Pan Velebil pronesl, že o zákazu zařazení diskuze do programu se nic neříká. Starosta chtěl přistoupit k hlasování, pan Velebil ještě před hlasováním citoval ustanovení jednacího řádu obce jestliže člen zastupitelstva obce podá písemně návrh na zařazení bodu do programu jednání ZO nebo v případě, že zastupitelstvo obce neschválí doplnění programu o návrh předložený ústně členem ZO na jednání a ten o to požádá poté písemně, bude zařazen do programu nejbližšího jednání ZO. Pan Velebil trval, aby byla diskuze zařazena jako bod programu, starosta odpověděl, že písemná žádost byla podána těsně před konáním jednání zastupitelstva, ta by mohla být zařazena do programu pouze v případě, že s ní byly všichni

2 zastupitelé seznámeni alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce. Proběhla dlouhá diskuze i s občany. Pan Velebil nechtěl, aby bylo hlasováno o zařazení diskuze, požadoval jí zařadit do programu bez hlasování. Starosta o doplnění programu dal hlasovat v souladu se zákonem, pan Velebil se zeptal proč byly diskuze minulé čtyři roky, starosta odpověděl, že to byla jeho dobrá vůle, a zmínil se, že se chystá novela zákona o obcích, která má upravit jednání zastupitelstva. Poté dal starosta o návrhu pana Velebila hlasovat. Hlasování: Návrh nebyl přijat. Nikdo další nepožádal o doplnění programu. 3. Starosta přečetl písemnou rezignaci Anny Svobodové na mandát člena ZO. Pan Pilát se zeptal starosty jak se bude dál pokračovat, starosta vysvětlil že nastoupí další člen ze strany, ze které odstoupila paní Svobodová a že se mohl dostavit již dnes. Starosta dal hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat Usnesení č. 1-6/2011 ZO bere na vědomí rezignaci paní zastupitelky Anny Svobodové. 4. Návrh na rekonstrukci schodiště k zastávce ČD v Podmračí Starosta sdělil, že o rekonstrukci schodiště bylo již jednáno na 4. zasedání zastupitelstva. Připomněl, že schodiště je ve špatném stavu a vyžaduje celkovou opravu s výměnou stavebních prvků. Navrhl, aby financování této akce bylo provedeno následujícím způsobem. Společnost Presbeton daruje potřebný materiál k vydláždění celého schodiště a vybudování opěrné zdi v horní části stavby pod protihlukovou stěnou. Drtě na podsyp daruje kamenolom Mrač. Odvoz stavebního odpadu provede obec na své náklady. Stavbu provede p.najman z Vysokého Mýta, který nabídl cenu za stavební práce ve výši 130 tis.kč bez DPH. Jelikož se jedná o rekonstrukci a dají se předpokládat vícepráce, navrhl starosta ke schválení celkovou cenu této stavby do 200 tis.kč. Proběhla diskuze o stavu schodiště a o ceně práce, starosta vysvětlil, že si tu částku dává jako rezervu, není známá cena odvozu odpadu a ani cena dopravy materiálu. A musí se počítat i s DPH. Starosta se zeptal zda má někdo s občanů nějaký dotaz. Nikdo se nepřihlásil, proto nechal přistoupil k hlasování. Hlasování: Návrh byl přijat Usnesení č. 2-6/2011 ZO souhlasí s rekonstrukcí schodiště k zastávce ČD v Podmračí v ceně do 200 tis.kč, dále souhlasí s přijetím věcného daru stavebního materiálu od společnosti Presbeton Nova s.r.o. se sídlem v Olomouci. 5. Návrh na prodej bytu č.1 v bytovém domu č.p. 223 v Mrači Na předchozím zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje bytu č.1 v bytovém domu č.p.223. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky a může být jednáno o podmínkách prodeje. Byt č.1 o výměře 56,4 m 2 včetně sklepů 8,5 m 2 byl v uvedeném domu navržen k prodeji za cenu ,-Kč včetně příslušných spoluvlastnických podílů na částech domu č.p.223 a na pozemku parc.č.st. 377 v k.ú. Mrač. Další podmínky jsou možnost prodeje bytu nejdříve po 5ti letech vlastnictví a úhrada nákladů na převod. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný dotaz ani návrh nevznesl, nechal starosta o návrhu hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 3-6/ ZO souhlasí s prodejem bytu č.1 v bytovém domu č.p.223 panu Lukáši Pilátovi za navrženou cenu ,- Kč včetně příslušných spoluvlastnických podílů na částech domu č.p.223 a na pozemku parc.č.st. 377 za podmínky, že byt může být převeden na další osobu nejdříve po 5ti letech a za podmínky úhrady nákladů na převod bytu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k sepsání kupní smlouvy.

3 6. Návrh na prodej bytu č.2 v bytovém domu č.p. 224 v Mrači Starosta seznámil o záměru prodeje bytu č.2 v bytovém domu č.p.224. Ke zveřejněnému záměru nebyly podány žádné připomínky a může být jednáno o podmínkách prodeje. Byt č. 2 v uvedeném domu o výměře 56,3 m 2 a sklepů 14,6 m 2 byl navržen k prodeji za cenu ,- Kč včetně příslušných spoluvlastnických podílů na částech domu č.p. 224 a na pozemku parc.č.st. 378 v k. ú. Mrač. Další podmínky jsou možnost prodeje bytu nejdříve po 5ti letech vlastnictví a úhrada nákladů na převod. Vzhledem k tomu, že nikdo z občanů ani zastupitelů dotaz nevznesl, nechal starosta hlasovat o návrhu Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 4-6/ ZO souhlasí s prodejem bytu č.2 v bytovém domu č.p. 224 manželům Losenickým za navrženou cenu ,-Kč včetně příslušných spoluvlastnických podílů na částech domu č.p. 224 a na pozemku parc.č.st. 378 za podmínky, že byt může být převeden na další osobu nejdříve po 5ti letech od nabytí a za podmínky úhrady nákladů na převod bytu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k sepsání kupní smlouvy. Zastupitel pan Pilát vznesl dotaz jak bude probíhat prodej dalších bytů. Starosta odpověděl, že nikdo z dalších nájemců nepožádal o odkoupení bytu, zatím se nabízet k prodeji nebudou. 7. Úprava rozpočtu Starosta společně s účetním panem Ing.Průchou seznámil podrobně přítomné s návrhem úpravy rozpočtu stím, že rozpočet nemůže být deficitní, protože byl schválen jako vyrovnaný. Dále starosta přítomné seznámil s tím, jak se od letošního roku změnil přístup Středočeského kraje k údržbě komunikací v obci. Po dotazu na SÚS v Benešově, zda budou vysekávat pozemky kolem komunikací ve vlastnictví kraje bylo sděleno, že tráva kolem komunikací v obcích, které mají dopravní značku začátek a konec obce vzdálenou více jak 400 m od sebe, je dle kraje veřejnou zelení a údržbu si musí provádět obec sama. Středočeský kraj obci tuto záležitost dodnes neoznámil. Starosta také seznámil, jak v minulém týdnu probíhalo předvedení malé komunální techniky od českého výrobce společnosti Seco group Jičín a to zahradní traktor Starjet s pohonem 4x4 a mulčer Crosjet také 4x4. Zastupitelé měli možnost se s touto technikou seznámit a vyzkoušet si sami její možnosti přímo na pozemcích obce. Důvodem je nutnost pořízení této techniky, protože plochy na údržbu se neustále zvětšují a obec nemá vsoučasné době ani žádného stálého pracovníka, který by udržoval veškerou zeleň křovinořezem. Již několik let je vývoj této techniky starostou sledován a dle současných možností se jeví jako nejvýhodnější v poměru cena - výkon a zejména cena náhradních dílů právě technika od uvedené společnosti. Novinkou letošního roku je mulčovací zařízení k zahradnímu traktoru Starjet, které nezklamalo ani v hustém zanedbaném porostu u lávky přes potok v Podmračí, kde porost dosahoval výšky dva metry, po průjezdu tohoto stroje po něm zbyla jen drobná drť. Tento stroj se nechá využít po celý rok, protože se k němu dá připojit i nářadí na zimní údržbu. Dále byl předveden mulčer Crosjet, který má výhodu v nižším těžišti a tím větší boční svahové dostupnosti. Oba dva stroje jsou používány v obcích po celé republice. Dále starosta seznámil přítomné se žádostí Obce Poříčí n/s. o finanční podporu na zateplení školy, kterou provedla v loňském roce a v současné době potřebují opravit část střechy na přístavbě budovy ZŠ. Starosta vznesl dotaz na zastupitele, jakou částku jsou ochotni uvolnit. Žádný návrh nebyl podán. Dále starosta seznámil přítomné s možností požádat o dotaci na zateplení veřejných budov. Připadala by v úvahu budova OÚ, která zateplit potřebuje. K žádosti je třeba vypracovat energetický audit a projektovou dokumentaci, vše by stálo nějaké finance. Zastupitelé žádají zjistit podmínky dotace, které starosta sdělí na dalším zastupitelstvu. Po rozsáhlé rozpravě byla projednána pouze úprava rozpočtu ve výdajové části v kapitole nebytové prostory, ostatní komunikace (chodníky) a v příjmové části prodej bytů a dary.

4 Pan Škvor vznesl dotaz, zda je v rozpočtu počítáno s opravou schodiště do Podmračí. Odpověď zněla, že po schválení úpravy rozpočtu ano. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto nechal starosta hlasovat. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 5-6/ ZO souhlasí po projednání s úpravou rozpočtu. 8. Revitalizace části bývalého muničního skladu. Na minulém zasedání byla pozastavena revitalizace části bývalého muničního skladu z důvodu zájmu o odkoupení části tohoto areálu. Rozhodnout se pro prodej areálu není jednoduchou záležitostí jak se zdá, protože se nachází na lesní půdě a je součástí komplexu konopišťských lesů. Prodejem by obec i soused Lesy ČR s.p. ztratily kontrolu nad územím. Jsou velké obavy, že by do budoucna mohlo dojít ke zneužití tohoto prostoru např. k uložení odpadů. Dále jak již bylo řečeno jedná se o historický majetek, který obec vlastní po staletí. Zástupci obce navštívili odbor ŽP, úsek lesního hospodářství Středočeského kraje, kde bylo sděleno, že plně podporují revitalizaci tohoto areálu a nedoporučují jeho prodej z důvodu ztráty kontroly nad územím, z důvodné obavy nerespektování nemožnosti oplocovat lesní půdu a do budoucna tlaku na změnu využití tohoto území v územním plánu obce, které v podstatě ani není možné. Z vlastní zkušenosti nás též upozornili na nebezpečí zneužití tohoto areálu k uložení odpadů, které by v případě opuštění vlastníky musela likvidovat obec na vlastní náklady. Z uvedených důvodů je návrh areál bývalého muničního skladu neprodávat a provést revitalizaci jeho části, tak jak již bylo schváleno. Pan R. Dvořák vznesl dotaz, zda by mohl zájemce o koupi přijít na další zastupitelstvo, aby zjištěné informace nebyly zprostředkované a seznámit všechny s jejich záměrem využití a jakou cenu nabízí. Proběhla dlouhá diskuze a někteří zastupitelé sdělili svůj názor na prodej areálu. Řešilo se oprávnění přístupu do lesa. Místostarosta promluvil o možnosti pronájmu hal. Starosta řekl, že nesouhlasí s prodejem historického majetku obce, poté dal slovo občanům. Pan Fiala řekl, abychom se drželi toho, co bylo již odsouhlaseno. Místostarosta připomněl, že v té době nebyla známá nabídka. Pan R. Dvořák požadoval, aby se hlasovalo, až po návštěvě zájemce o koupi. Hlasování: Návrh byl přijat. Usnesení č. 6-6/ ZO odkládá hlasování o koupi části vojenského areálu Tužinka a starosta pozve zájemce na další zastupitelstvo. Starosta seznámil zastupitele s žádostí obce Nespeky o prodej panelů ztohoto areálu, zatím není známo o jaké množství se jedná. Starosta navrhuje, aby byly panely obci Nespeky darovány, z důvodu spolupráce a dohody o příjmu dětí do nově budované MŠ. 9. Žádost o prodej pozemku parc.č. 137/5 v Hůře Starosta přednesl žádost pana Jana Táborského z chaty č.ev. 358 v Hůře, který žádá o prodej části pozemku parc.č.137/5 před vlastní polovinou dvojgaráže, z důvodu zlepšení parkovací plochy v okrajové části nemovitosti. Odkoupením pozemku by získal volný prostor před garáží. Dále požaduje opravit stávající studnu, ve které má umístěn vodoměr. Starosta požádal zastupitele o vyjádření zda by chtěli pozemek prodat a za jakých podmínek. K případnému prodeji bude potřebné zaměření, protože není zřejmá přesná poloha v terénu.ve výsledku byl navržen pouze pronájem za údržbu. Po diskuzi nechal starosta hlasovat. Usnesení č. 7-6/ ZO se nerozhodlo pro prodej části pozemku parc.č. 137/5 v Hůře. 10. Žádost o pronájem prostor v č.p. 81 na tvrzi

5 Paní Petra Novotná bytem Mrač č.p. 115 žádá pro svou čtyřčlennou rodinu pronájem bytu po paní Michalové na tvrzi. Pan Hrabánek nabízí, že by zde prováděl údržbářské práce. V současné době nejsou požadované prostory kdispozici, protože notářství zatím hledá v dědickém řízení příbuzné po p. Michalové. Další skutečností je to, že uvedený objekt není určen k bydlení a jednalo by se tedy o pronájem nebytových prostor, je rozhodující zda chce zastupitelstvo tyto prostory po vyklizení pronajmout a za jakých podmínek. Starosta navrhl, aby v případě souhlasu byl pronájem stanoven na základě vzájemné dohody. Určitě by bylo dobré, kdyby se na tvrzi někdo zdržoval, aby nedocházelo k poškozování majetku. V průběhu prázdnin došlo k vypáčení dveří v areálu včetně prostor po paní Michalové. Vstupní vrata na nádvoří tvrze byla poté zamčena a opatřena cedulí se zákazem vstupu. Na objekt dohlíží Policie ČR, protože je nebezpečí, že by ho mohli využívat osoby závislé na návykových látkách. Dále je návrh, že by další volné prostory užíval Jan Springer, který žije v objektu váhy v hospodářském dvoru obce. Jsou na něj stížnosti v souvislosti s pálením odpadů a k nápravě asi těžko dojde. Otázkou je, jak by se choval na tvrzi a kdo by za něj hradil náklady za spotřebu vody a el. energie. Po diskuzi nechal starosta hlasovat o žádosti p. Petry Novotné. Usnesení č. 8-6/2011 ZO souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu č.p.81 na tvrzi. Cena za pronájem bude stanovena na základě vzájemné dohody. 11. Informace starosty Informace k odkanalizování obce. V současné době se projednává stavební povolení. Brzy budou rozeslány návrhy smluv o smlouvách budoucích na domovní přípojky. Starosta získal informaci, že se rozhoduje zda budou finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí rozděleny na dotace jednotlivým obcím a nebo použity na rekonstrukci pražské čistírny odpadních vod, jedná se asi o 6 miliard Kč, které zbývají na fondu pro toto dotační období. Jelikož jsou podávány nepravdivé informace o opravě komunikace v Podmračí u vjezdu do lomu, starosta sdělil, že celá rekonstrukce části krajské komunikace III. třídy č.1091, vydláždění příkopu obecní vodoteče a rekonstrukce příjezdové komunikace do lomu byla provedena na náklady společnosti Kamenolomy ČR po dohodě s obcí z minulého roku. Tato rekonstrukce měla být realizována v listopadu loňského roku, ale protože došlo k rychlému nástupu zimy byla přeložena na duben letošního roku, kdy z důvodu dlouhodobé uzavírky komunikace z Čerčan do Poříčí nechtěly dotčené orgány povolit úplnou uzavírku silnice v Podmračí. Celá akce se tak posunula až do měsíce srpna. V pátek 19. srpna došlo při krátkém přívalovém dešti s prudkým větrem k vyvrácení tří vzrostlých stromů na silnici u vjezdu do lomu. Naštěstí nedošlo k žádnému úrazu ani škodě na majetku. Padlé stromy likvidovali členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Mrači za což jim starosta poděkoval. Během letošního léta došlo k dohodě mezi naší obcí a obcí Řehenice k umístění předškolních dětí do mateřské školy. Musím poděkovat za vstřícný přístup vedení obce Řehenice, která bez složitých jednání umožnila našim dětem předškolní výchovu v jejich nově otevřené mateřské škole. Umísťování dětí je stále složitější i z důvodu častých odkladů nástupu 6ti letých dětí do prvních tříd. Tím vzniká další v podstatě 4.ročník v mateřských školách. V neděli 28.srpna pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Mrači za podpory kulturní komise obce akci pro děti Ukončení prázdnin. Počasí se po deštivé sobotě umoudřilo a tak děti mohly přijít a zúčastnit se různých soutěží a her, zhlédnout vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu a uhašení požáru automobilu. Během odpoledne vystoupila skupina ABBA Word Revival. Na závěr se děti vrhly do pěny, kterou pro ně vyrobili hasiči za Čtyřkol. Akce se vydařila děti a rodiče odcházeli spokojeni. Starosta poděkoval pořadatelům za jejich úsilí a sponzorům za dary, z kterých byla akce financována. 12.Vznesení námitky proti usnesení č. 12-5/2011 z pátého zasedání ZO ze dne z důvodu, že usnesení v tomto znění nebylo přijato a je tedy nepravdivé.

6 Jedná se o opravu tohoto usnesení změnou slova souhlasí na nesouhlasí. Nikdo nevznesl dotazy. Usnesení č. 10-6/2011 ZO po projednání nesouhlasí s umístěním dětí předškolního věku do soukromých mateřských škol. 13. Umístění dětí do mateřských škol Starosta vysvětlil, že umístění dětí předškolního věku zajistil v obci Řehenice (5 dětí) a od pololetí je přislíbeno cca 10 míst obcí Nespeky. Starosta vyzval zastupitele, aby přednesli své návrhy pro další jednání v Poříčí n/s. Proběhla rozsáhlá diskuze o školce v Poříčí, při které pan Velebil navrhoval spolufinancování školky v Poříčí n/s. Starosta sdělil, že v současné době je prioritou odkanalizování obce, v případě, že by nebyla získána dotace může se obec zabývat financováním školky. Po další dlouhé rozpravě starosta přistoupil k hlasování. Usnesení č. 11-6/2011 ZO navrhuje pokračovat v jednání s obcí Poříčí n/sáz. o umisťování dětí do MŠ. 14. Vzhledem k tomu, že byl program dnešního zasedání ZO vyčerpán a nikdo již nemá žádné připomínky, starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil 6. zasedání zastupitelstva obce. Zápis byl vyhotoven dne Zapsala: Šárka Zvolská

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008

Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Zápis č. 02/2008 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 11. 3. 2008 Přítomni: Vladimír Vytiska, Jan Liška, Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková,, Josef Šafus, Robert Štěrba, Omluven: Jiří

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno.

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Velké Březno, které se konalo 20. 4. 2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Velké Březno. Starosta zahájil zasedání v 17:05, přivítal přítomné zastupitele (občané,

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více