ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 60/6630/2014 LV no.: 67 Name of subject / Předmět ocenění: Pozemky čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinný dům č.p. 160 a další stavby tvořící součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha Address of subject / Adresa majetku: Mladoboleslavská č.p. 160, Praha-Vinoř GPS: N, E Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: nebyla stanovena Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Number of properties: Počet objektů: 3 (rodinný dům, 2 stavby dílen) LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: rodinný dům Čísla parcel Parcel of land nr. 1381; 1382; 1383; 1384 Other constructions: Další stavby: 2 stavby dílen, studna a venkovní úpravy (oplocení, přípojky IS apod.) Size: Velikost celkem m 2 Location in the town: Poloha v obci: městská část Praha-Vinoř Type: Druh 1x zast. plocha a nádvoří 3x ostatní plocha Infrastructure: Infrastruktura: úplná Unit price: Jednotková cena Kč/m 2 MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: 128 m 2 Resident area: Bytové plochy: m 2 Floor area: Podlahová plocha: nezjištěna Storage area: Skladové plochy: m 2 Built-up space: Obestavěný prostor: odhad 955 m 3 Other and manufacturing: Ostatní m 2 Unit price: Jednotková cena: Income: Výnosy: Kč Building finished in year Rok pořízení: 1925 Cost: Náklady: Kč Wear: Znehodnocení: odhad 85 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 67 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví Zdeňka Mouchy, bytem Mladoboleslavská 160, Vinoř, Praha. Restricting conditions / omezující podmínky: V části C listu vlastnictví č. 67 jsou evidována následující omezení: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ), - nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitosti, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, dražební vyhlášky (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 67. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: V části C listu vlastnictví č. 67 nejsou evidována žádná věcná břemena. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č. 67 je evidováno toto zástavní právo: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ). Legal and structural state / stavebně právní stav: Budova č.p. 160 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako rodinný dům. Z dostupných informací a informací zjištěných na místě byl dům stavebně technicky uspořádán a užíván pro účely bydlení, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - dům i další stavby jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, stavby nejsou ve stavu schopném užívání Strong points / silné stránky: - dobře dostupná lokalita na severovýchodním okraji hlavního města Prahy - rodinný dům s 2 stavbami s původním využitím ke komerčním účelům - dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku se stavbami (ce1kem m 2 ) Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 67 pro k.ú. Vinoř a obec Praha, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most b/ katastrální mapa pro část k.ú. Vinoř, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ cenová mapa stavebních pozemků v Hlavním městě Praze d/ informace sdělené uživatelem sousedního rodinného domu e/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka oceňovaných nemovitých věcí byla na základě oznámení společností Dražbyprost s.r.o. svolána na , 11:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitých věcí nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostorů rodinného domu. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Vinoř Kód obce: Název obce: Praha Počet obyvatel obce: Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0100 Název okresu: Hlavní město Praha Název kraje: Hlavní město Praha Poloha v obci: severovýchodní okraj hl. města Infrastructure / infrastruktura: Město Praha je hlavním městem Česká republiky, podle Malého lexikonu obcí ČR 2013 ČSÚ má obyvatel. Infrastruktura města je úplná. Property Location / poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci se nachází na severovýchodním okraji hlavního města Prahy, v městské části Vinoř, v prostru mezi ulicemi Mladoboleslavská a Rosická, z nichž jsou přístupné. V lokalitě je rozvod el. proudu, pitné vody, kanalizace a zemního plynu. Short description property / stručný popis majetku: Rodinný dům č.p. 160: Rodinný dům č.p. 160 je řadová koncová stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Dispoziční řešení: Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla ověřena vnitřní dispozice rodinného domu. Podle sdělení uživatele sousedního rodinného domu je oceňovaný rodinný dům částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkrovní pokoj v části zastřešení, dispozice domu je tvořena bytem pravděpodobně o velikosti 3+1 s příslušenstvím. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné z pálených cihel, se založení na základových pasech pravděpodobně zděných z kamene, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná dvojitá, vnější povrchy tvoří břízolitová fasádní omítka. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Stáří a stavební stav: Podle sdělení uživatele sousedního rodinného domu pochází oceňovaný rodinný dům z roku 1925, jeho stáří ke dni ocenění tedy činí 89 roků. Dům je delší dobu neužívaný a je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, při pohledu okny do části interiéru přízemí je patrné, že v dům není v důsledku svého stavebně technického stavu ve stavu schopném užívání. Další stavby: Součástí oceňovaných pozemků jsou dále 2 stavby s původním využitím jako autodílny. Stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí a nejsou zakresleny ani v katastrální mapě. Stavba situovaná částečně na pozemku čís. parcely 1381 a částečně na pozemku čís. parcely 1383 vznikla podle údajů sdělených uživatelem sousedního rodinného domu na počátku 90. let minulého století přestavbou a přístavbou původní vedlejší stavby užívané k chovu domácích zvířat. Stavba situovaná částečně na pozemku čís. parcely 1382 a částečně na pozemku čís. parcely 1383 vznikla podle údajů sdělených uživatelem sousedního rodinného domu na počátku 90. let minulého století. Obě stavby byly podle dostupných užívané jako autodílny, nyní jsou však již delší dobu neužívané a jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, jejich vnitřní vybavení je devastované při násilných vniknutích, stavby nejsou na základě těchto skutečností ve stavu schopném užívání. Součástí oceňovaných pozemků je dále studna a venkovní úpravy minimálního rozsahu a provedení, užívané společně s rodinným domem, jedná se především o oplocení. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří přípojky inženýrských sítí

5 Pozemky: Pozemek čís. parcely St. 1381, k.ú. Vinoř, o výměře 307 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o stavební pozemek zastavěný rodinným domem č.p. 160 a částí stavby s původním využitím jako autodílna, nezastavěná plocha tvoří nádvoří. Pozemek čís. parcely 1382, k.ú. Vinoř, o výměře 20 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek zastavěný částí stavby s původním využitím jako autodílna. Pozemek čís. parcely 1383, k.ú. Vinoř, o výměře 628 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem č.p. 160 a stavebním pozemkem čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Část pozemku je zastavěna částmi staveb s původním využitím jako autodílny. Pozemek čís. parcely 1384, k.ú. Vinoř, o výměře 778 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem č.p. 160 a stavebním pozemkem čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Tvary a vzájemné uspořádání pozemků jsou patrné z katastrální mapy v příloze. Pozemky jsou přístupné z Mladoboleslavské ulice z pozemku čís. parcely 1576/1, k.ú. Vinoř (ostatní plocha - silnice, vlastník Hlavní město Praha), z Rosické ulice z pozemku čís. parcely 1362/1, k.ú. Vinoř (ostatní plocha - silnice, vlastník Hlavní město Praha)

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 3. března 2014 Slovy: Třimilionyčtyřistatisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitými věcmi ,- Kč V části C listu vlastnictví č. 67 jsou evidována následující omezení: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ), - nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitosti, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, dražební vyhlášky (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 67. Jiná rizika v souvislosti s nemovitými věcmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 60/6630/2014. Vypracoval: Ing. Milan Hnitka Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 6. března

7 PŘÍLOHY 1 Analýza ocenění 2 Situace širších vztahů 3 Výpis z katastru nemovitostí 4 Snímek katastrální mapy 5 Fotodokumentace

8 ENI CONSULT Ltd.- Surveyor Institute ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav ID (Surveyor s Report): 60/6630/2014 LV no.: 67 Item no. Pol.č. Name of "the tangible investment asset" - TIA Název HIM Build-up space Unit price Built-up area Unit price Starting price Wear Time price "TIA" Obestavěný prostor stavby Jednotková cena Zastavěná ploha Jednotková cena Výchozí cena Znehodnocení Časová cena HIM m 3 Kč/m 3 m 2 Kč/m 2 Kč % Kč 1 rodinný dům č.p , stavba dílny , stavba dílny , ostatní stavby , Buildings subtotal - Stavby mezisoučet Item no. Cost Value (Buildings) - Věcná hodnota (Stavby) Cost Value (Lands) - Věcná hodnota (Pozemky) Site no. Type land Acreage Price Total Pol.č. Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Cena Cekem m 2 Kč/m 2 Kč zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha - jiná plocha ostatní plocha - jiná plocha Lands subtotal - Pozemky mezisoučet ostatní plocha - jiná plocha Comments Komentář oceněno podílem na ceně hlavní stavby Comments Komentář Cost Value (Buildings and Lands total) Věcná hodnota (Stavby a pozemky celkem) Kč Item no. Yield value - Výnosová hodnota Name Area for lease Lease price per sq. m. Gross yield Risk of loss of rent Net rent Costs total Net yield Capitalization rate Yield value Comments Pol.č. Název Pronajímatelná plocha Cena za pronájem m2 Hrubý výnos Riziko výpadku nájemného Čisté nájemné Náklady celkem Čistý výnos Kapitalizační míra Výnosová hodnota Komentář m 2 Kč/m 2 /year/rok Kč/year/rok % Kč Kč Kč % Kč Yeld value Výnosová hodnota nebyla stanovena Item no. Comparative value - Porovnávací hodnota Name Realized / offer price Date of sale / offers Built-up space Land area Price of land Total price of lands Total price of buildings Rate of price adjustment Price of buildings Comments Pol.č. Název Realizovaná / nabídková cena Datum prodeje / nabídky Obestavěný prostor Plocha pozemků Cena pozemků Celková cena za pozemky Celková cena za objekty Koeficient Cena za objekty cenové úpravy Komentář Rodinný dům v Praze- Kbelích, ulice Mladoboleslavská, okr. Hlavní město Praha Rodinný dům v Praze- Kbelích, ulice Semilská, okr. Hlavní město Praha Rodinný dům v obci Podolanka, ulice 1. máje, okr. Praha-východ 2 rodinné domy v obci Podolanka, ulice 1. máje, okr. Praha-východ Kč m 3 m 2 Kč/m 2 mil. Kč mil. Kč Kč nabídka RK *1), ,00 III-14 nestanoven ,00 1,20 RD o dispozici 3+1, špatný stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), ,00 III-14 nestanoven ,00 0,60 RD o dispozici 5+kk, uspokojivý stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), ,00 III-14 nestanoven ,00 0,90 RD o dispozici 5+1, uspokojivý stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), 2x RD, ,00 III-14 nestanoven ,00 0,60 disp. 4+kk a 3+kk, uspokojivý stav, zahradní domek, terasa 1) nabídka realitní kanceláře Develop reality, Kolín 2) nabídka realitní kanceláře AKRO REALITY, s.r.o., Praha 2) nabídka realitní kanceláře PATOMA reality, Praha 3) nabídka realitní kanceláře Black House, s.r.o., Praha Cost Value - Věcná hodnota Yield value - Výnosová hodnota Comparative value - Porovnávací hodnota Market value - Tržní hodnota (Common price - Obvyklá cena) 7,458 mil.kč nebyla stanovena 3,393 mil.kč 3,400 mil.kč

9 Situace lokality Mapa oblasti

10

11

12

13

14

15

16 Rodinný dům č.p. 160 a 2 stavby dílen v Mladoboleslavské ulici v Praze-Vinoři, okr. Hlavní město Praha Jihovýchodní pohled na rodinný dům z pozemku čís. parcely 1384, k.ú. Vinoř Severozápadní pohled na rodinný dům Jihovýchodní pohled na stavbu dílny 1 Jihovýchodní pohled na rodinný dům Severní pohled na rodinný dům Východní pohled na stavbu dílny 1

17 Severozápadní pohled na stavbu dílny 1 Vnitřní prostory stavby dílny 1 Jihovýchodní pohled na stavbu dílny 2 Východní pohled na stavbu dílny 2 Severovýchodní pohled na stavbu dílny 2 Vnitřní prostory stavby dílny 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7305/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 49/1 s rodinným domem č.p. 99 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 478/6558/2013 o obvyklé ceně bytu č. 2178/1 v bytovém domě č.p. 2178, včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 149/7239/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 149/7239/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 149/7239/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí rodinného domu č.p. 78 (podle LV č. 230) a pozemků čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/6457/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 377/6457/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 179 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 177, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 208/5658/2012 o obvyklé ceně budovy č.p. 128 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely 102, k.ú. Terezín, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 239/7329/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 288 s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/6334/2013 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 55/7525/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 259/7349/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 259/7349/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 88 s rodinným domem č.p. 228 s příslušenstvím, k.ú. Štětí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 320/5770/2012 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 24/41 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2/5 na rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/6893/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 224/9 v bytovém domě č.p. 224, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310/6390/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 310/6390/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 310/6390/2013 o obvyklé ceně garáže bez č.p./č.e. situované na pozemku čís. parcely 1473/117 a pozemku čís.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/6684/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 400/2 v bytovém domě č.p. 400, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/5769/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 319/5769/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 319/5769/2012 o obvyklé ceně bytu č. 2824/19 v bytovém domě č.p. 2823, 2824, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 379/7049/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1272/13 v bytovém domě č.p. 1270, 1271, 1272 a 1273 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67/7157/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 67/7157/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2759/2 v bytovém domě č.p. 2759 a 2760 (bl. 323) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/7473/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3/7473/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 3/7473/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 334 s rodinným domem č.p. 273 s příslušenstvím a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 202/7292/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 297/10 v bytovém domě č.p. 297 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/7526/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/7526/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/7526/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 14 (součástí je stavba rodinného domu č.p. 56), k.ú. Jeneč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/7242/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/7242/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/7242/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemků čís. parcel St.23, 2759/6, 2759/10, 2761/1, 2762 a rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/4131/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/4131/2016 Ing. Vladimír Hůda, MBA znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí člen Komory soudních znalců ČR Praha člen České komory odhadců majetku Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/4131/2016 o obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/5465/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 15/5465/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 15/5465/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 26 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 9/1, St. 9/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 278/6358/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 278/6358/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 278/6358/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 43 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 907/11 a 974,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 184/7274/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 184/7274/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 184/7274/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 30/2 s rodinným domem č.p. 52 s příslušenstvím, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 32/7122/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 32/7122/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 32/7122/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 17/2 s budovou č.p. 406, k.ú. Brozany nad Ohří, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 127/7597/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 127/7597/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 127/7597/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcely St. 31, 35/1 a 35/23, rodinného domu č.p. 27 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/7159/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/7159/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/7159/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 38/2 s rodinným domem č.p. 31 s příslušenstvím, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/7498/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/7498/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/7498/2016 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 855 s rodinným domem s provozovnou č.p. 59

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/5827/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 377/5827/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 377/5827/2012 o obvyklé ceně bytu č. 354/54 v bytovém domě č.p. 354, včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 169/7259/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 169/7259/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 226/6 v bytovém domě č.p. 226 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 66/7156/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 66/7156/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 66/7156/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcely St. 38, St. 39, 52/1, 52/2, s rodinným domem č.p. 32 a č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/7402/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/7402/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/7402/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 372/20, v bytovém domě č.p. 372, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/7379/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 289/7379/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 289/7379/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 48 s rodinným domem č.p. 44 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/7692/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/18, 346/25, 433/13, 633/10, 633/11 (LV č. 2688), podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 71/7161/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 71/7161/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 71/7161/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 590/2 s rodinným domem č.p. 803 s příslušenstvím, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 376/6456/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 376/6456/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1131/69 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/6389/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/6389/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/6389/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na rodinném domě č.p. 137 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/7146/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 56/7146/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 56/7146/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 934/1 a St. 935 s rodinným domem č.p. 67 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 31/7121/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 31/7121/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 31/7121/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 28/2 s rodinným domem č.p. 80 s příslušenstvím, k.ú. Drahobuz,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 570/5360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 570/5360/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 570/5360/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37 s příslušenstvím, a pozemky čís. parcel St. 26/1 a 929,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 340/7430/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 340/7430/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 340/7430/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 172 (součástí je budova č.p. 10) a pozemku čís. parcely 170,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/6289/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/6289/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/6289/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 84, 268/3, 268/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/7025/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 1232 s garáží č.e. 366, k.ú. Teplice - Řetenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/7176/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/7176/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/7176/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1221/12 v bytovém domě č.p. 1220, 1221 a 1222 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 125/6695/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 125/6695/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel St. 412 a 2419/1, rodinného domu č.p. 544 a dalších staveb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 243/7333/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 243/7333/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 243/7333/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 96 s rodinným domem č.p. 90 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/6648/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemků čís. parcel St. 1275, 5122/3 a rodinného domu č.p. 203 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 329/7419/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 329/7419/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 329/7419/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích čís. parcel St. 148, St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 133/7223/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 133/7223/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 133/7223/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2924/5 v bytovém domě č.p. 2924 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 302/7392/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 302/7392/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 302/7392/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 23 a budovy č.e. 2 situované na pozemku čís. parcely St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/7394/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/7394/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/7394/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 32/2, rodinného domu č.p. 60 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 731/37, k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 731/37, k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/6326/2013 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 731/37, k.ú. Proboštov u Teplic, obec Proboštov, okres Teplice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 402/7072/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 70, 521/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 195/6765/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 195/6765/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 195/6765/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 459, rodinného domu č.p. 448 a dalších staveb tvořících

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 480/5270/2011

ODBORNÝ POSUDEK. č. 480/5270/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ODBORNÝ POSUDEK č. 480/5270/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 170 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 243, 242, k.ú. Horní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 625/6075/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 625/6075/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 40 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 42 a 77/3, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87/6657/2014. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 361/31 s garáží č.e. 32, k.ú. Radonice u Kadaně, obec Radonice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 87/6657/2014. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 361/31 s garáží č.e. 32, k.ú. Radonice u Kadaně, obec Radonice. ENI CONSULT spoi. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku 101301846167 EX 1846/13-167 ZNALECKÝ POSUDEK č. 87/6657/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 361/31 s garáží č.e. 32, k.ú. Radonice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 128/7218/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 39/2 s budovou č.p. 26 a pozemku čís. parcely St. 39/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 95/7565/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 95/7565/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 95/7565/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 4298 (součástí je stavba rodinného domu č.p. 4362) a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 139/7609/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 139/7609/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 139/7609/2016 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcely 316/2, 318/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7518/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 71/1 s rodinným domem č.p. 23 s příslušenstvím na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 393/7063/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 393/7063/2014 Pozemky čís. parcel St. 200, 739/1 rodinný dům č.p. 187 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 157/5607/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 157/5607/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 8255 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 76, 77/1, 77/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 172/7262/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel 450/4 a 450/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 182/6262/2013 o obvyklé ceně jiné stavby č.p. 43 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 161 a 162 k.ú. Chlumec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7685/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7685/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7685/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 115 (součástí je stavba rodinného domu č.p. 100), pozemku

Více