ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/6630/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/6630/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 60/6630/2014 LV no.: 67 Name of subject / Předmět ocenění: Pozemky čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinný dům č.p. 160 a další stavby tvořící součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha Address of subject / Adresa majetku: Mladoboleslavská č.p. 160, Praha-Vinoř GPS: N, E Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitých věcí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota: Kč Market value Tržní hodnota Kč Yield value: Výnosová hodnota: nebyla stanovena Common price Obvyklá cena Kč Comparative value: Porovnávací hodnota: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Number of properties: Počet objektů: 3 (rodinný dům, 2 stavby dílen) LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: rodinný dům Čísla parcel Parcel of land nr. 1381; 1382; 1383; 1384 Other constructions: Další stavby: 2 stavby dílen, studna a venkovní úpravy (oplocení, přípojky IS apod.) Size: Velikost celkem m 2 Location in the town: Poloha v obci: městská část Praha-Vinoř Type: Druh 1x zast. plocha a nádvoří 3x ostatní plocha Infrastructure: Infrastruktura: úplná Unit price: Jednotková cena Kč/m 2 MAIN PROPERTY / HLAVNÍ OBJEKT LEASE / PRONÁJEM Construction system: Konstrukční systém: zděný Whole property: Celá nemovitost: m 2 Built-up area: Zastavěná plocha: 128 m 2 Resident area: Bytové plochy: m 2 Floor area: Podlahová plocha: nezjištěna Storage area: Skladové plochy: m 2 Built-up space: Obestavěný prostor: odhad 955 m 3 Other and manufacturing: Ostatní m 2 Unit price: Jednotková cena: Income: Výnosy: Kč Building finished in year Rok pořízení: 1925 Cost: Náklady: Kč Wear: Znehodnocení: odhad 85 % Capitalization rate: Kapitalizační míra: % - 2 -

3 Property right / vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 67 jsou oceňované nemovité věci ve vlastnictví Zdeňka Mouchy, bytem Mladoboleslavská 160, Vinoř, Praha. Restricting conditions / omezující podmínky: V části C listu vlastnictví č. 67 jsou evidována následující omezení: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ), - nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitosti, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, dražební vyhlášky (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 67. Jiné omezující podmínky nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: V části C listu vlastnictví č. 67 nejsou evidována žádná věcná břemena. Mortgages: / zástavní práva: V části C listu vlastnictví č. 67 je evidováno toto zástavní právo: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ). Legal and structural state / stavebně právní stav: Budova č.p. 160 je v katastru nemovitostí evidována se způsobem využití jako rodinný dům. Z dostupných informací a informací zjištěných na místě byl dům stavebně technicky uspořádán a užíván pro účely bydlení, tzn. v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Weak points / slabé stránky: - dům i další stavby jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, stavby nejsou ve stavu schopném užívání Strong points / silné stránky: - dobře dostupná lokalita na severovýchodním okraji hlavního města Prahy - rodinný dům s 2 stavbami s původním využitím ke komerčním účelům - dostatečná výměra pozemků ve funkčním celku se stavbami (ce1kem m 2 ) Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 67 pro k.ú. Vinoř a obec Praha, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most b/ katastrální mapa pro část k.ú. Vinoř, vyhotovená z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí c/ cenová mapa stavebních pozemků v Hlavním městě Praze d/ informace sdělené uživatelem sousedního rodinného domu e/ zjištění při prohlídce na místě Tour / prohlídka Prohlídka oceňovaných nemovitých věcí byla na základě oznámení společností Dražbyprost s.r.o. svolána na , 11:00 hodin. V uvedeném termínu konání prohlídky nemovitých věcí nebyl přítomen vlastník/zástavce a nebylo umožněno provedení prohlídky vnitřních prostorů rodinného domu. Z uvedeného důvodu je ocenění provedeno dle 13 odst. 3) zákona č. 26/2000 Sb. (zákon o veřejných dražbách), a to na základě dostupných údajů

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území: Název katastrálního území: Vinoř Kód obce: Název obce: Praha Počet obyvatel obce: Datum stanovení počtu obyvatel: Kód okresu: CZ0100 Název okresu: Hlavní město Praha Název kraje: Hlavní město Praha Poloha v obci: severovýchodní okraj hl. města Infrastructure / infrastruktura: Město Praha je hlavním městem Česká republiky, podle Malého lexikonu obcí ČR 2013 ČSÚ má obyvatel. Infrastruktura města je úplná. Property Location / poloha nemovitostí: Oceňované nemovité věci se nachází na severovýchodním okraji hlavního města Prahy, v městské části Vinoř, v prostru mezi ulicemi Mladoboleslavská a Rosická, z nichž jsou přístupné. V lokalitě je rozvod el. proudu, pitné vody, kanalizace a zemního plynu. Short description property / stručný popis majetku: Rodinný dům č.p. 160: Rodinný dům č.p. 160 je řadová koncová stavba tvořící součást pozemku čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Dispoziční řešení: Z důvodu neumožnění provedení prohlídky nebyla ověřena vnitřní dispozice rodinného domu. Podle sdělení uživatele sousedního rodinného domu je oceňovaný rodinný dům částečně podsklepený, má jedno nadzemní podlaží a podkrovní pokoj v části zastřešení, dispozice domu je tvořena bytem pravděpodobně o velikosti 3+1 s příslušenstvím. Konstrukční řešení a vybavení: Stavba má svislé nosné konstrukce zděné z pálených cihel, se založení na základových pasech pravděpodobně zděných z kamene, střecha je sedlová s taškovou krytinou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná dvojitá, vnější povrchy tvoří břízolitová fasádní omítka. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor domu nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Stáří a stavební stav: Podle sdělení uživatele sousedního rodinného domu pochází oceňovaný rodinný dům z roku 1925, jeho stáří ke dni ocenění tedy činí 89 roků. Dům je delší dobu neužívaný a je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, při pohledu okny do části interiéru přízemí je patrné, že v dům není v důsledku svého stavebně technického stavu ve stavu schopném užívání. Další stavby: Součástí oceňovaných pozemků jsou dále 2 stavby s původním využitím jako autodílny. Stavby nejsou evidovány v katastru nemovitostí a nejsou zakresleny ani v katastrální mapě. Stavba situovaná částečně na pozemku čís. parcely 1381 a částečně na pozemku čís. parcely 1383 vznikla podle údajů sdělených uživatelem sousedního rodinného domu na počátku 90. let minulého století přestavbou a přístavbou původní vedlejší stavby užívané k chovu domácích zvířat. Stavba situovaná částečně na pozemku čís. parcely 1382 a částečně na pozemku čís. parcely 1383 vznikla podle údajů sdělených uživatelem sousedního rodinného domu na počátku 90. let minulého století. Obě stavby byly podle dostupných užívané jako autodílny, nyní jsou však již delší dobu neužívané a jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu, jejich vnitřní vybavení je devastované při násilných vniknutích, stavby nejsou na základě těchto skutečností ve stavu schopném užívání. Součástí oceňovaných pozemků je dále studna a venkovní úpravy minimálního rozsahu a provedení, užívané společně s rodinným domem, jedná se především o oplocení. Příslušenství oceňovaných nemovitých věcí tvoří přípojky inženýrských sítí

5 Pozemky: Pozemek čís. parcely St. 1381, k.ú. Vinoř, o výměře 307 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Jde o stavební pozemek zastavěný rodinným domem č.p. 160 a částí stavby s původním využitím jako autodílna, nezastavěná plocha tvoří nádvoří. Pozemek čís. parcely 1382, k.ú. Vinoř, o výměře 20 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek zastavěný částí stavby s původním využitím jako autodílna. Pozemek čís. parcely 1383, k.ú. Vinoř, o výměře 628 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem č.p. 160 a stavebním pozemkem čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Část pozemku je zastavěna částmi staveb s původním využitím jako autodílny. Pozemek čís. parcely 1384, k.ú. Vinoř, o výměře 778 m 2, evidovaný v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - jiná plocha. Jde o pozemek tvořící jednotný funkční celek s rodinným domem č.p. 160 a stavebním pozemkem čís. parcely 1381, k.ú. Vinoř. Tvary a vzájemné uspořádání pozemků jsou patrné z katastrální mapy v příloze. Pozemky jsou přístupné z Mladoboleslavské ulice z pozemku čís. parcely 1576/1, k.ú. Vinoř (ostatní plocha - silnice, vlastník Hlavní město Praha), z Rosické ulice z pozemku čís. parcely 1362/1, k.ú. Vinoř (ostatní plocha - silnice, vlastník Hlavní město Praha)

6 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) pozemků čís. parcel 1381, 1382, 1383 a 1384, rodinného domu č.p. 160 a dalších staveb tvořících součásti a příslušenství oceňovaných pozemků, k.ú. Vinoř, v ulici Mladoboleslavská v Praze, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v přiložené tabulce, činí ke dni ocenění 3. března 2014 Slovy: Třimilionyčtyřistatisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitými věcmi ,- Kč V části C listu vlastnictví č. 67 jsou evidována následující omezení: - zástavní právo smluvní - Pohledávka ve výši ,- Kč - právní účinky vkladu , pův. PVZ 105/96 - souhlasné prohlášení ze dne , oprávnění pro společnost Davuri Holding B.V., Amsterdam, Nizozemsko, (id.č ), - nařízení výkonů rozhodnutí prodejem nemovitosti, nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti, dražební vyhlášky (podrobněji viz list vlastnictví v příloze). Stanovená obvyklá cena nemovitých věcí nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu vlastnictví č. 67. Jiná rizika v souvislosti s nemovitými věcmi nebyla zjištěna. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 60/6630/2014. Vypracoval: Ing. Milan Hnitka Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 6. března

7 PŘÍLOHY 1 Analýza ocenění 2 Situace širších vztahů 3 Výpis z katastru nemovitostí 4 Snímek katastrální mapy 5 Fotodokumentace

8 ENI CONSULT Ltd.- Surveyor Institute ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav ID (Surveyor s Report): 60/6630/2014 LV no.: 67 Item no. Pol.č. Name of "the tangible investment asset" - TIA Název HIM Build-up space Unit price Built-up area Unit price Starting price Wear Time price "TIA" Obestavěný prostor stavby Jednotková cena Zastavěná ploha Jednotková cena Výchozí cena Znehodnocení Časová cena HIM m 3 Kč/m 3 m 2 Kč/m 2 Kč % Kč 1 rodinný dům č.p , stavba dílny , stavba dílny , ostatní stavby , Buildings subtotal - Stavby mezisoučet Item no. Cost Value (Buildings) - Věcná hodnota (Stavby) Cost Value (Lands) - Věcná hodnota (Pozemky) Site no. Type land Acreage Price Total Pol.č. Parcelní číslo Druh pozemku Výměra Cena Cekem m 2 Kč/m 2 Kč zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha - jiná plocha ostatní plocha - jiná plocha Lands subtotal - Pozemky mezisoučet ostatní plocha - jiná plocha Comments Komentář oceněno podílem na ceně hlavní stavby Comments Komentář Cost Value (Buildings and Lands total) Věcná hodnota (Stavby a pozemky celkem) Kč Item no. Yield value - Výnosová hodnota Name Area for lease Lease price per sq. m. Gross yield Risk of loss of rent Net rent Costs total Net yield Capitalization rate Yield value Comments Pol.č. Název Pronajímatelná plocha Cena za pronájem m2 Hrubý výnos Riziko výpadku nájemného Čisté nájemné Náklady celkem Čistý výnos Kapitalizační míra Výnosová hodnota Komentář m 2 Kč/m 2 /year/rok Kč/year/rok % Kč Kč Kč % Kč Yeld value Výnosová hodnota nebyla stanovena Item no. Comparative value - Porovnávací hodnota Name Realized / offer price Date of sale / offers Built-up space Land area Price of land Total price of lands Total price of buildings Rate of price adjustment Price of buildings Comments Pol.č. Název Realizovaná / nabídková cena Datum prodeje / nabídky Obestavěný prostor Plocha pozemků Cena pozemků Celková cena za pozemky Celková cena za objekty Koeficient Cena za objekty cenové úpravy Komentář Rodinný dům v Praze- Kbelích, ulice Mladoboleslavská, okr. Hlavní město Praha Rodinný dům v Praze- Kbelích, ulice Semilská, okr. Hlavní město Praha Rodinný dům v obci Podolanka, ulice 1. máje, okr. Praha-východ 2 rodinné domy v obci Podolanka, ulice 1. máje, okr. Praha-východ Kč m 3 m 2 Kč/m 2 mil. Kč mil. Kč Kč nabídka RK *1), ,00 III-14 nestanoven ,00 1,20 RD o dispozici 3+1, špatný stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), ,00 III-14 nestanoven ,00 0,60 RD o dispozici 5+kk, uspokojivý stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), ,00 III-14 nestanoven ,00 0,90 RD o dispozici 5+1, uspokojivý stav, vedlejší stavby nabídka RK *2), 2x RD, ,00 III-14 nestanoven ,00 0,60 disp. 4+kk a 3+kk, uspokojivý stav, zahradní domek, terasa 1) nabídka realitní kanceláře Develop reality, Kolín 2) nabídka realitní kanceláře AKRO REALITY, s.r.o., Praha 2) nabídka realitní kanceláře PATOMA reality, Praha 3) nabídka realitní kanceláře Black House, s.r.o., Praha Cost Value - Věcná hodnota Yield value - Výnosová hodnota Comparative value - Porovnávací hodnota Market value - Tržní hodnota (Common price - Obvyklá cena) 7,458 mil.kč nebyla stanovena 3,393 mil.kč 3,400 mil.kč

9 Situace lokality Mapa oblasti

10

11

12

13

14

15

16 Rodinný dům č.p. 160 a 2 stavby dílen v Mladoboleslavské ulici v Praze-Vinoři, okr. Hlavní město Praha Jihovýchodní pohled na rodinný dům z pozemku čís. parcely 1384, k.ú. Vinoř Severozápadní pohled na rodinný dům Jihovýchodní pohled na stavbu dílny 1 Jihovýchodní pohled na rodinný dům Severní pohled na rodinný dům Východní pohled na stavbu dílny 1

17 Severozápadní pohled na stavbu dílny 1 Vnitřní prostory stavby dílny 1 Jihovýchodní pohled na stavbu dílny 2 Východní pohled na stavbu dílny 2 Severovýchodní pohled na stavbu dílny 2 Vnitřní prostory stavby dílny 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 9851-1351/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 24/3862/2011

Znalecký posudek č. 24/3862/2011 Znalecký posudek č. 24/3862/2011 odhad obvyklé ceny podílu id. 2/3 nemovitostí Předmět ocenění: RD bez nebytových prostor stávající dokončený Číslo popisné: 1675 na pozemku parc.č.: St. 3513 Pozemky: Další

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více