VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel ) vyhlašuje ve smyslu 22 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. a části páté vyhlášky č. 62/2001 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: 1. Praha 8 Troja byt 3+1, k.ú. Troja, obec Praha, kraj hlavní město Praha. Pronajatá bytová jednotka č. 678/7 ve 2. NP zděného bytového domu kolaudovaného v r. 1999, čp. 678 v ulici Velká Skála č.o. 2 v lokalitě Velká Skála, I. kategorie o velikosti 3+1, výměra 83,96 m², zapsaná na LV 1115 pro k. ú. Troja, včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích č. 1119/25 a 1119/26 zapsaných na LV 1944 pro k. ú. Troja. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 18,00 hod. Sraz před č.p. 678 / č.o. 2 v ul. Velká Skála. 2. Mladá Boleslav Nepřevázka rozsáhlé pozemky bývalé střelnice, k.ú. Nepřevázka, Bezděčín u Mladé Boleslavi a Chloumek u Mladé Boleslavi, obec Nepřevázka, Mladá Boleslav, Dobrovice, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Jedná se o pět pozemkových celků o celkové výměře cca 28 ha převáţně ostatní plocha s travním a křovinným porostem, část pozemků byla zemědělsky vyuţívána. Některé pozemky zasahují do Přírodního parku Chlum a do Evropsky významné lokality Chlum u Nepřevázky, některé poz. do ochran. pásma rychlostní silnice R 10 (Praha Ml. Boleslav). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 10,00 hod. Sraz před Obecním úřadem Nepřevázka. 3. Praha Čimice budova garáţí, k.ú. Čimice, obec Praha, kraj Hlavní město Praha. Vícepodlaţní garáţ bez čp/če na pozemcích p.č. 836/40 a 836/30 (pozemek jiného vlastníka není předmětem prodeje), vše v k.ú. Čimice. Jedná se o částečně nedokončenou stavbu ţelezobetonové konstrukce. Budova má celkem 6 nadzemních podlaţí (kaţdé podlaţí se dvěma výškovými úrovněmi tj. 12 výškových úrovní), kde celková kapacita budovy je plánována pro 276 garáţových stání, z toho je dosud zkolaudovaných-uţivatelných 97 stání v 1. aţ 5. úrovni ( úroveň nejsou dokončeny a zkolaudovány). Většina ze zkolaudovaných stání je pronajata na dobu určitou. Cca 38 stání je volných. Prodej včetně pozemku p.č. 836/40 o výměře 10 m 2. Vztah k pozemku p.č. 836/30 je nutno s vlastníkem pozemku uspořádat samostatně a na vlastní náklady. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 10,00 hod. Sraz před vjezdem do objektu z ul.vánková. 4. Ralsko - Boreček část ubytovacího areálu, k.ú. Boreček, obec Ralsko, Liberecký kraj. Převáděná část původního areálu je umístěna na okraji osady Boreček 2 km jiţně od Mimoně, vlevo při silnici č. 270 ve směru na Doksy. Na pozemcích o celkové výměře cca 0,8 ha se nachází jedna zděná dvoupodlaţní ubytovací budova (částečně roubená) a jedna menší zděná přízemní administrativní a skladová budova (rovněţ částečně roubená), 2 podzemní sklady 1/11

2 (bývalé sklepní prostory), 2 studny, části sítí technického vybavení, neprůhledné oplocení, ţumpa. Budovy pochází z počátku 20. století. Kupující na svůj náklad a za dohodnutých podmínek pořídí oplocení oddělující převáděné pozemky od zbývajících pozemků prodávajícího. Na části prodávaného pozemku se nachází vrchní vedení VN v majetku ČEZ Distribuce a.s. s ochranným pásmem, v blízkosti areálu je veterinární asanační závod. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,30 hod. Sraz před objektem. 5. Litoměřice kasárna pod Radobýlem rozsáhlé pozemky a ocelové haly, k.ú., obec a okres Litoměřice, Ústecký kraj. Jedná se o jiţní část uzavřeného areálu kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, sestávající z rozsáhlého venkovního sportoviště, zastavěných a volných pozemků o celkové výměře přes 4,3 ha, samostatně stojící dvoulodní nezateplené a jednolodní zateplené ocelové haly RDJ, bývalé venkovní maloráţkové střelnice, podzemního úkrytu a dalších součástí a příslušenství. Budovy jsou napojeny na kanalizační síť. Odběr elektřiny ze stávajícího rozvodu prodávajícího nebude pro nevhodný technický stav umoţněn. Nachází se v CHKO České středohoří. Při prodeji budou zřízena věcná břemena zajišťující existenci a provozování kanalizace a plynovodu ve vlastnictví prodávajícího a kanalizace nabyvatele. Nabyvatel na svůj náklad a za dohodnutých podmínek pořídí oplocení oddělující navazující pozemky v areálu prodávajícího. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 14,00 hod. Sraz před hlavním vstupem do areálu kasáren v Kamýcké ulici. 6. Klatovy ubytovna, k.ú., obec a okres Klatovy, kraj Plzeňský. Jedná se o prodej objektu bývalé vojenské ubytovny, situované poblíţ centra Klatov v ul. Na Bělidle č.p. 363 včetně pozemku st.p.č o výměře 567 m 2. Podsklepený objekt o čtyřech nadzemních podlaţích, v němţ byla započata a nebyla dokončena rekonstrukce, je napojen na rozvod elektrické energie, vodu i kanalizaci. Vytápění zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Budova přístupná po obecních pozemcích s příjezdem po místní komunikaci. Část objektu (boční vstup) a příslušenství (zpevněná plocha, septik) je na pozemcích jiného vlastníka (Město Klatovy). Nemovitosti zapsané na LV 181 pro k.ú. Klatovy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz u objektu. 7. Hojsova Stráţ školící a rekreační zařízení, k.ú. Hojsova Stráţ, obec Ţelezná Ruda, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Bývalé vojenské školící zařízení, které se nachází v CHKO Šumava mimo zastavěné území, cca 1 km jihovýchodně od obce Hojsova Stráţ. Objekt tvoří budova s kapacitou cca 50 lůţek, dvojgaráţ a příslušenství (nepropustná jímka, kanalizace, tenisové hřiště, nízkotlaký plynovod, vrtaná studna a vodovodní přípojka). Objekt je napojen na přívod elektrické energie, rozvod vody z vlastního zdroje, vytápění a ohřev TUV vlastní plynovou kotelnou. Splaškové vody svedeny do jímky. Přístup k objektu je po komunikaci s ţivičným povrchem, která je předmětem prodeje. Součástí prodeje jsou i pozemky o výměře přes m 2. Nemovitosti zapsány na LV 63 pro k.ú. Hojsova Stráţ. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 12,30 hod. Sraz u objektu. 2/11

3 8. Slabčice areál SRRS Olešná, k.ú. a obec Slabčice, okres Písek, kraj Jihočeský. Areál v lesním prostoru 4 km severozápadně od obce Slabčice tvořený provozním zděným objektem, čerpací stanicí s vodojemem, kanalizací se ţumpou, to vše na pozemcích jiných vlastníků. Objekt je oplocen, bez vlastního zdroje vody, odpojen od elektrické sítě, čerpací stanice s vodojemem je mimo provoz, technologie nefunkční, odpadní vody svedeny do ţumpy. Přístup k nemovitostem a strpění uţívání pozemků zastavěných stavbami si musí nabyvatel sjednat vlastními silami s vlastníky pozemků. Nemovitosti zapsány na LV 347 pro k.ú. Slabčice. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 000,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 11,00 hod. Sraz před osadou Široká (po odbočení vpravo ze silnice Slabčice-Olešná). 9. Klatovy areál vojenské nemocnice, k.ú., obec a okres Klatovy, kraj Plzeňský. Areál bývalé vojenské nemocnice situované v ul. Národních mučedníků č.p. 194 v místní části Klatovy IV. tvoří podsklepená budova nemocnice o 3.NP na st.p.č. 1248, částečně podsklepená, třípodlaţní ubytovací budova na st.p.č a st.p.č (část na pozemku jiného vlastníka), dílny-garáţe na st.p.č dvoupodlaţní zděná budova s nedokončeným 2.NP, vrátnice na st.p.č. 6005, smetník na st.p.č. 6002, sklad na st.p.č a sklad-kobka na st.p.č. 3225/2. Objekt napojen na rozvod elektrické energie, vodu i kanalizaci, dešťové a splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizace. Vytápění objektu zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Prodej včetně pozemků o výměře cca m 2. Nemovitosti zapsané na LV 181 pro k.ú. a obec Klatovy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz u objektu. 10. Písek areál garáţového dvora, k.ú. Písek, obec a okres Písek, kraj Jihočeský. Areál garáţového dvora, který slouţil ke garáţování, ošetřování a opravám techniky, postavený v roce 1963 a postupně dostavovaný. Je umístěn na severozápadním okraji města Písek, na Václavském předměstí v sousedství nové hlavní silnice a ţelezniční trati Protivín Zdice, přístupný po místní veřejné komunikaci. Skládá se z 21 stavebních objektů (zejména garáţe, sklady, dílny). Areál je napojen na rozvod elektrické energie přes vlastní trafo a na rozvod vody a kanalizace. Pozemky o výměře přes 8,2 ha. Nemovitosti zapsány na LV 139 pro k.ú. Písek. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz před objektem. 11. Liberec skladový areál u letiště, k.ú. Růţodol I., obec a okres Liberec, Liberecký kraj. Areál skládající se z budov skladů s příslušenstvím v sousedství libereckého letiště o celkové výměře pozemků přes 2,5 ha. Areál se nachází v Partyzánské ulici v Liberci na okraji zastavěné severozápadní části města po levé straně silnice E 442 z Liberce na Chrastavu. Je napojen na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci do ţumpy a zemní plyn. Některé pozemky jsou částečně omezeny věcnými břemeny inţenýrských sítí (zapsanými v katastru nemovitostí a závazkem ke zřízení v budoucnu), na jednom z převáděných pozemků se nachází stavba jiného vlastníka, se kterým si nabyvatel bude muset uspořádat uţívací vztahy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,30 hod. Sraz před objektem 3/11

4 12. Desná VŠZ Souš chata Radost, k.ú. Desná III., obec Desná, okres Jablonec n. Nisou, kraj Liberecký. Areál, který byl vyuţíván jako výcvikové a školící zařízení, se nachází v CHKO Jizerské Hory, cca 1 km pod hrází nádrţe Souš. Hlavní stavbou je rekreační objekt (s 3 NP a 1 PP) v dobrém stavu (rekonstruováno na začátku 90. let) s kapacitou cca 35 lůţek, převáţně ve 2-3 lůţkových pokojích, se sociálními zařízeními na chodbách. Objekt je vytápěn elektřinou, napojen na obecní vodovod, odkanalizován do vlastní ČOV. Parkování u objektu. Součástí prodeje jsou pozemky o výměře cca m 2. Příjezd k objektu po ţivičné komunikaci po odbočení ze silnice I/10 v obci Desná ve směru na Harrachov. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 12,30 hod. Sraz u objektu 13. Čáslav část kasáren J. Ţiţky ubytovna a administrativní budova, k.ú. Čáslav, obec Čáslav, kraj Středočeský. Jedná se o budovu bývalé vojenské ubytovny postavenou kolem roku 1905, která byla průběţně modernizována. V současné době je objekt bez moţnosti vytápění, které bylo zajišťováno elektrickými přímotopy, a je nutná celková rekonstrukce objektu. Dále se prodává administrativní budova z osmdesátých let minulého století, která slouţila jako telefonní ústředna a posádková správa. Budova má plynovou přípojku pro vytápění. Obě budovy jsou připojeny k veřejné kanalizaci a veřejnému vodovodu. Nabyvatel si bude muset sám dojednat připojení elektřiny. Prodej včetně zastavěných pozemků st.p.č. 244/3 a st.p.č o celkové výměře cca m 2. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u trafostanice za objektem. 14. Čáslav trafostanice u kasáren J. Ţiţky, k.ú. a obec Čáslav, okres Kutná Hora, kraj Středočeský. Zděná budova trafostanice včetně technologie, která byla uvedena do provozu v roce 1989 a slouţila pro přivádění el. energie do bývalých vojenských objektů v kasárnách. Prodej včetně zastavěného pozemku st.p.č Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u objektu. 15. Tábor areál letiště Všechov, k.ú. Balkova Lhota, obec Balkova Lhota, k.ú. Klokoty, obec Tábor, k.ú. a obec Svrabov, okres Tábor, kraj Jihočeský. Nemovitosti v areálu letiště uţívaného od roku 1962, který je situován severozápadně od Tábora, mezi obcemi Tábor-Klokoty, Všechov, Balkova Lhota a Svrabov. Jedná se o bývalé vojenské záloţní letiště III. třídy s ţivičnou vzletovou a přistávací dráhou (VPD) o rozměrech x 30 m, propojenou spojovacími dráhami se dvěma stojánky. Stojánky jsou propojeny pojíţděcí dráhou rovnoběţnou s VPD. Prodej včetně pozemků o celkové výměře přes 40 ha, dvou přístupových komunikací a nefunkčního trafa. Malá část pozemků v areálu není převáděna (jsou jiných vlastníků nebo se na ně vztahují blokační ustanovení). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz u čerpací stanice. 4/11

5 16. Přehrada Lipno - Horní Planá hotelové zařízení Hůrka, k.ú. a obec Horní Planá, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Komplex hotelového typu v atraktivní lokalitě na břehu vodní nádrţe Lipno kolaudovaný v roce Hlavní stavbou je hotelová budova s kapacitou cca 93 lůţek, s kuchyňským zázemím, jídelnou, restaurací, skladovými prostory, saunou, kancelářskými prostory apod. Areál má vlastní trafostanici, hydrovrt, úpravnu vody, čistírnu odpadních vod, hřiště atd. Prodej včetně pozemků o výměře cca m 2, malá část pozemků v areálu se nepřevádí (vlastník Povodí Vltavy s.p.). Zapsáno na LV 1897 pro k. ú. Horní Planá. Komplex situován ve 4. zóně CHKO a EVL Šumava, přístupný z veřejné komunikace. Objekt se prodává včetně části movitého vybavení (např. některé vybavení kuchyně, nábytek apod.), část movitého majetku dosud umístěného v budově není předmětem prodeje (je prodávána zvlášť). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před objektem. 17. Přední Výtoň kasárna Svatý Tomáš, k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Středně velký oplocený areál bývalých kasáren pocházející cca z roku 1960 se nachází v CHKO (4. zóna) a EVL Šumava. Hlavní stavbou je původně ubytovací budova pro 110 osob s kuchyňským zázemím a kotelnou. Ostatní stavby jsou skladového a technického charakteru, prodej včetně souvisejícího příslušenství. Všechny stavby jsou dlouhodobě neuţívané, neprovozuschopné, ve špatném technickém stavu. Inţenýrské sítě převáţně nefunkční. Prodej včetně pozemků o výměře přesahující 2 ha. Zapsáno na LV 193 pro k.ú. Pasečná. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 12,30 hod. Sraz před hotelem Svatý Tomáš. 18. České Budějovice Rudolfov skladové haly č. 68 a 69, k.ú. Hůry, obec Hůry, okres České Budějovice, kraj Jihočeský. Dvě neoplocené skladové haly přístupné po zpevněné komunikaci. Stavby jsou nepodsklepené, přízemní, z cihelného zdiva, se sedlovou střechou (kolaudace r. 1989). Prodej včetně zpevněné panelové plochy a kopané studny. Stavby a jejich příslušenství se zcela či zčásti nacházejí na pozemcích jiných vlastníků (prodávající má pozemky pronajaty) kupující si musí zajistit moţnost uţívání vlastními silami. Dle KN jde o jinou stavbu bez čp/če na st.p.č. 495/4 a jinou stavbu bez čp/če na st.p.č. 495/5, st.p.č. 495/9 a st.p.č. 495/10. Prodej včetně pozemků p.p.č. 495/5 a 495/6 o výměře cca m 2. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 13,00 hod. Sraz u objektu. 19. Jihlava - Vílanec - tanková střelnice, k.ú. Vílanec a Popice u Jihlavy, obec Vílanec a Popice, okres Jihlava, kraj Vysočina. Neoplocený areál bývalé tankové střelnice z meziválečných let, který byl postupně upravován a rekonstruován pro potřeby armády. Areál je situovaný na jih od Jihlavy, mezi obcemi Popice a Vílanec. Hlavními stavbami jsou učebna (řídící věţ), sklady, příjezdová komunikace, pěchotní střelnice, tři pojezdové dráhy s točkami pro bojovou techniku včetně ochranných valů ze zeminy a nefunkční stoţárová trafostanice. Stavební objekty převáţně ve velmi špatném technickém stavu, inţenýrské sítě převáţně nefunkční. Areál zásobován vodou z vlastních studní. Prodej včetně pozemků o výměře přes 38 ha, část areálu se však nachází na pozemcích jiných vlastníků (tyto nejsou předmětem prodeje). Minimální kupní cena: ,- Kč 5/11

6 Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz v Jihlavě před budovou provozního střediska, Vrchlického Chocerady Vlkovec - pozemek p.p.č. 833, k.ú. Vlkovec, obec Chocerady, okres Benešov, kraj Středočeský. Z lesní komunikace přístupný pozemek p.p.č ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 560 m 2 v k.ú. Vlkovec. Pozemek se nachází v údolí Vodslivského potoka a je dle územního plánu určen k plnění funkce lesa. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 1 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před objektem bývalých skláren v Růţeníně. 21. Vyškov Pustiměř - pozemky u letiště, k.ú. a obec Pustiměř, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. Jedná se o pozemky v oddělených lokalitách, převáţná část se nachází v blízkosti silnice č. 46 Vyškov Pustiměř a letiště. Pozemky jsou nezastavěné a neudrţované, částečně zarostlé náletovými dřevinami, o celkové výměře cca 2,5 ha, zapsány na LV 481 pro k.ú. Pustiměř. Většina pozemků je přístupná ze silnice Vyškov Pustiměř, část je přístupná přes pozemky jiných vlastníků. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz před budovou firmy Ekotermex. 22. Moravské Budějovice Krnčice areál RTH, k.ú. Krnčice, obec Nové Syrovice, okres Třebíč, kraj Vysočina. Část areálu bývalé radiotechnické hlásky, podle KN zahrnuje neudrţované jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 442/12 a st.p.č. 442/13 a pozemky p.p.č. 442/4, st.p.č. 442/12, st.p.č. 442/13 a p.p.č. 655 o celkové výměře přes 1,3 ha, zapsané na LV 41 k.ú. Krnčice, včetně příslušenství. Areál je oplocený, napojený na přípojku elektro, kanalizace svedena do ţumpy. Areál má samostatný vjezd z příjezdové komunikace. V areálu se na p.p.č. 442/4 nacházejí podzemní úkryty ve vlastnictví jiného vlastníka. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,30 hod. Sraz před vstupem do objektu (areál vpravo od silnice Moravské Budějovice Krnčice). 23. Pohořelice - bunkr ( řopík ) VEČ 975OL s pozemkem, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Objekt stálého lehkého opevnění typu A-160, tj. jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 3162/12 včetně zastavěného pozemku, jak jsou zapsány na LV 2376 pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, se nachází v blízkosti silnice Pohořelice - Znojmo. Bunkr vybudovaný v roce 1938 tvoří jedna místnost se střílnami do bočních stran, vstup do objektu dveřním prostorem, stavebně - technický stav objektu je poměrně dobrý. Přístupný je přes pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka. Není napojen na ţádné inţenýrské sítě. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 11,00 hod. Sraz před MěÚ Pohořelice. 24. Vícenice u Náměště nad Oslavou LPH Vícenice - pozemky, k.ú. a obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč, kraj Vysočina. 6/11

7 Bývalý vojenský areál je situovaný jiţně od obce Vícenice u Náměště nad Oslavou, předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č ostatní plocha, jiná plocha, p.č ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře přes 2 ha, zapsané na LV 63 pro k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, a stoţárová trafostanice na pozemku p.č Pozemky se nachází v blízkosti ţelezničního přejezdu. Příjezd k pozemkům je ze silnice vedoucí z obce Vícenice u Náměště nad Oslavou směrem na obec Sedlec. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. 25. Vícenice u Náměště nad Oslavou ALP Okarec - pozemky, k.ú. a obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč, kraj Vysočina. Bývalý vojenský areál je situovaný v nezastavěném území k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou. Předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č. 2010/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 2010/4 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 2303/3 ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemky o celkové výměře přes 2,1 ha, to vše zapsané na LV 63 pro k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, včetně porostů a studny bez čerpadla. Přístup k areálu je moţný z komunikace II/399. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz na odbočce na Okarec ze silnice vedoucí od Náměště nad Oslavou. 26. Olomouc Neředín dva sousedící pozemky, k.ú. Neředín, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 324/141, 324/149, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře cca 2460 m 2 se nacházejí v části Neředín, v blízkosti silničního obchvatu města, v ochranném pásmu rychlostní komunikace R-35, přístupné z nezpevněné komunikace, zastavitelné pro funkci mezinárodního letiště. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 13,00 hod. Sraz u konečné zastávky tramvaje v Neředíně. 27. Horní Benešov bunkr ( řopík ) VEČ 121 Br., k.ú. a obec Horní Benešov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. Vojenský objekt stálého lehkého opevnění SLO vz. 37, typ A-120, VEČ 121 Br., je umístěn cca 1,5 km od zastaveného území obce na pozemku p.č. 1794/2, který je ve správě PF ČR (pozemek není předmětem prodeje). K objektu nejsou přivedeny ţádné inţenýrské sítě, přístup je po pozemcích jiného vlastníka. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před MěÚ v Horním Benešově. 28. Sedlnice rozsáhlý areál bývalého muničního skladu s vlečkou, k.ú. a obec Sedlnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský Dlouhodobě nevyuţívaný oplocený areál o celkové výměře převáděných pozemků cca 26 ha zahrnuje pozemky včetně lesního porostu, nadzemní a podzemní budovy s obsluţnými součástmi a příslušenstvím. Stavebně technický stav nadzemních budov je značně zhoršený. Předmětem prodeje je i bývalá ţelezniční vlečka ze ţel. stanice Sedlnice v původní délce cca 3 km (kolejový svršek je ze 70 % demontován). Část pozemků v oploceném areálu a pod ţelezniční vlečkou je ve vlastnictví jiných vlastníků (nejsou předmětem prodeje) a vzájemné 7/11

8 uţivatelské vztahy s nimi nejsou upraveny. Areál je odpojen od zásobování elektřinou i vodou. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před Obecním úřadem v Sedlnicích. 29. Olomouc Neředín tři vzájemně oddělené pozemky, k.ú. Neředín, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 324/43, 324/112 a 324/115, vše ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca m 2 se nachází v místní části Neředín, v ochranném pásmu silnice II/448 a rychlostní komunikace R-35, přístupné z nezpevněné komunikace, zastavitelné pro funkci mezinárodního letiště. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 13,00 hod. Sraz u konečné zastávky tramvaje v Neředíně. 30. Mladeč sklady TAS, část k.ú. Červenka, k.ú. a obec Červenka, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Samostatný oplocený areál skladu sestávající zejména z osmi dřevostaveb garáţí, skladu, stráţnice, krytých stání pro techniku, komunikace a zpevněné plochy. Nachází se na pozemcích Lesů ČR, s.p., ve II. zóně CHKO Litovelské Pomoraví a současně v Ptačí oblasti a EVL Litovelské Pomoraví. Odkanalizování do jímky, voda pouze uţitková, elektřina přivedena kabelem bez samostatného měření. Budovy bez vytápění mimo objektu stráţnice (elektrokotel). Stavebnětechnický stav je dobrý. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz zájemců před vchodem do bývalých kasáren v Mladči. 31. Mikulovice pozemky, k.ú. Široký Brod, obec Mikulovice, okres Jeseník, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 21/4, 28 a 29/3, ostatní plocha o celkové výměře cca 5,2 ha, byly součásti účelového vojenského zařízení tzv. Odpalovací jámy. Pozemky jsou zatravněné, z části porostlé náletem a z části dotčeny činností vojska (zbytky ochranných valů a zaplavené trhací jámy). Nacházejí se mimo zastavěnou část obce ve IV. zóně CHKO a v ptačí oblasti Jeseníky. Přístupné jsou po neveřejných lesních cestách z obce Mikulovice a po polních cestách z místní části Široký Brod. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před ObÚ v Mikulovicích. Bliţší specifikace míst srazů lze zjistit na tel. číslech uvedených v části F) Ostatní, písm. d). B) Kauce: Zájemce je povinen k zajištění své cenové nabídky poskytnout vyhlašovateli kauci, tj. nejpozději do 26. srpna 2011 sloţit na depozitní účet MO č /0710 (dále jen účet MO ) vedený u České národní banky, pod variabilním symbolem ( VS ) uvedeným u předmětu prodeje a specifickým symbolem (právnická osoba = IČ, fyzická osoba = rodné číslo), částku ve výši uvedené u předmětu prodeje. Sloţením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet MO. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba povaţována za sloţenou kauci. Kauce sloţená vybraným vhodným kupcem bude pouţita na úhradu kupní ceny. Kauce bude úročena platnou 8/11

9 úrokovou sazbou ČNB, kterou bude úročen depozitní účet MO (v současné době činí 0,1% p.a. změna vyhrazena), přičemţ úrok z kauce bude zájemci vrácen do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němţ bude kauce uvolněna zpět zájemci (viz níţe) či pouţita na úhradu kupní ceny. Kauci uvolní vyhlašovatel na účet, z nějţ byla kauce poskytnuta, zájemci, a) jehoţ přihláška s cenovou nabídkou nebyla vybrána jako nejvhodnější či nebyla hodnocena, nejpozději do 14 dnů poté, co mu bude odesláno oznámení o tom, ţe přihláška s cenovou nabídkou nebyla vybrána či hodnocena, b) nebude-li uzavřena smlouva mezi vyhlašovatelem a vhodným kupcem v intencích zveřejněného konceptu smlouvy (nedohodnou-li se strany na jeho úpravě) a v intencích vhodným kupcem předloţené cenové nabídky do 4 měsíců ode dne, kdy bude vhodnému kupci doručeno vyrozumění o vybrání jeho přihlášky s cenovou nabídkou za nejvhodnější, a to do 14 dnů po marném uplynutí lhůty. C) Kritéria pro výběr vhodného kupce: Vhodný kupec bude vybrán podle výše nabídnuté kupní ceny za celý předmět prodeje. V případě, ţe dva nebo více zájemců nabídnou shodnou nejvyšší kupní cenu, bude s těmito zájemci provedeno uţší výběrové řízení. Hodnoceny budou pouze přihlášky s cenovými nabídkami, které budou řádně zajištěny sloţenou kaucí (část B) a které budou obsahovat všechny náleţitosti specifikované v části E). D) Termín pro přihlášení zájemců o koupi: Zájemci mohou předloţit přihlášky buď prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením. Přihlášky předloţené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději dne 24. srpna 2011 a současně doručeny vyhlašovateli nejpozději 30. srpna Přihlášky s pozdějším termínem podání či doručené později nebudou do tohoto výběrového řízení přijaty. Přijímání přihlášek při osobním doručení se uskuteční pouze dne 25. srpna 2011 od do hod. E) Místo pro předkládání přihlášek a jejich obsah: Zájemce doručí písemnou přihlášku výše uvedeným způsobem v uzavřené obálce opatřené heslem PŘIHLÁŠKA název předmětu prodeje (uvést konkrétní předmět prodeje!) NEOTVÍRAT na adresu: Ministerstvo obrany, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku, nám. Svobody 471, Praha 6. Přihláška bude zpracována v českém jazyce, podepsaná oprávněnou osobou a bude obsahovat: a) nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje, b) nezaměnitelnou identifikaci zájemce, - fyzická osoba uvede jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště - právnická osoba uvede přesně ji charakterizující údaje dle platného zápisu v evidenci, do níţ se zapisuje, (zejména název (obchodní firmu), sídlo, IČ, osobu oprávněnou jednat a podepisovat za právnickou osobu) nebo přiloţí výpis z obchodního rejstříku (kopii); alternativně právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, můţe přiloţit platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němţ je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká, c) cenovou nabídku (výši nabízené kupní ceny) vyjádřenou konkrétní částkou za celý předmět prodeje ve shodném číselném i slovním vyjádření (...Kč, slovy...). Cenová nabídka, která bude obsahovat niţší nabízenou výši kupní ceny, neţ je minimální 9/11

10 kupní cena uvedená v u jednotlivých předmětů prodeje v části A) těchto podmínek, nebude hodnocena. d) čestné prohlášení, ţe zájemce nedluţí Ministerstvu obrany a ţe nemá vůči státu závazky specifikované v části F) Ostatní písm. f). e) souhlas s podmínkami uveřejněného výběrového řízení, f) prohlášení, ţe se zájemce před podáním přihlášky seznámil s konceptem kupní smlouvy. V případě, ţe přihláška nebude obsahovat některou z výše uvedených náleţitostí nebo obálka nebude přesně označena, nebude hodnocena. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojil také ové a telefonní spojení, kopii dokladu o poukázání kauce, případně bankovní spojení, sloţí-li kauci jiným způsobem neţ z bankovního účtu. F) Ostatní: a) Hodnoceny budou přihlášky zájemců o koupi podané osobami způsobilými k právním úkonům, které musí splňovat podmínky stanovené platným právním řádem ČR k oprávnění nabývat vlastnické právo k nemovitostem na území ČR. b) Zájemcům o koupi se oznamuje, ţe podle 22 zák. č. 219/2000 Sb. je platnost smlouvy o převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor podmíněna schválením Ministerstva financí ČR, případně schválením Ministerstva kultury či Ministerstva ţivotního prostředí. c) Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, ţe přenechává nemovitosti podle 501 ObčZ ve stavu jak stojí a leţí. d) S podrobnou charakteristikou nemovitostí, obsahem znaleckých posudků, s doklady prokazujícími vlastnictví k nemovitostem, koncepty kupních smluv a dalšími informacemi se zájemce můţe seznámit na následující adresách: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, Praha 1, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětu prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha pracoviště Litoměřice, Na Valech 76, Litoměřice po předchozím vyţádání telefonicky na čísle , , u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha pracoviště Plzeň, Štefánkovo nám. 1, Plzeň, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle , fax u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice pracoviště České Budějovice, Dvořákova 12, , po předchozím vyţádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pracoviště Olomouc, tř. 1. máje 1, Olomouc, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětů prodeje č e) Do 16. září 2011 bude vyhlašovatelem všem zájemcům odeslána písemná informace o tom, zda byli vybráni či nikoli; vybraný vhodný kupec bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy. f) K uzavření kupní smlouvy je vhodný kupec povinen do 35 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k jednání o uzavření smlouvy, předloţit vyhlašovateli potvrzení finančního úřadu, ţe kupec nemá daňové nedoplatky, potvrzení Státní správy sociálního zabezpečení, ţe kupec nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 10/11

11 zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a potvrzení zdravotní pojišťovny, ţe kupec nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. V případě, ţe je kupec ţenatý (vdaná), předloţí uvedené doklady téţ od manţela nebo doklad o zúţení společného jmění manţelů. g) Kupní cena je splatná ve dvou částech 1. část (ve výši rovnající se kauci) bude uhrazena prostřednictvím sloţené kauce, 2. část je splatná po schválení smlouvy Ministerstvem financí, Ministerstvem ţivotního prostřední nebo Ministerstvem kultury, před pravomocným rozhodnutím o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. h) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, a to aţ do doby podpisu kupní smlouvy ze strany vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloţené nabídky. i) Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. j) Sdělením svých osobních údajů v přihlášce uděluje zájemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyhodnocení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi a vyuţití těchto údajů při případném procesu uzavírání a archivace kupní smlouvy. k) Zájemci berou na vědomí, ţe veškerá práva, povinnosti a nároky vyplývající z podmínek tohoto výběrového řízení, popř. těmito podmínkami neupravené, se řídí výše uvedenými právními předpisy a subsidiárně zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Více informací lze získat na 11/11

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) Víceúčelová stavba se třemi bytovými jednotkami o dispozici 3+1 Objekt částečně obsazený Nebytové prostory cca 481 m² Celková výměra podlahových ploch

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 006/2010-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 21. dubna

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 029/2011-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 029/2011-D Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 14. července

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 593-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 233/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1449-19/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1449-19/09 o stanovení obvyklé ceny spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/13 bytové jednotky č.p./č.j. 1822/10 v budově č.p. 1822 v Husově ulici, v obci České Budějovice na parcele

Více

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlaţní rodinný dům s podkrovím a sedlovou střechou v obci Potěhy. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 344/2009-N, OD Bod 1. Touto Draţební vyhláškou se vyhlašuje konání draţby nedobrovolné

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Popis opatření Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě.

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více