VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:"

Transkript

1 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel ) vyhlašuje ve smyslu 22 odst. 1 zák. č. 219/2000 Sb. a části páté vyhlášky č. 62/2001 Sb. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: 1. Praha 8 Troja byt 3+1, k.ú. Troja, obec Praha, kraj hlavní město Praha. Pronajatá bytová jednotka č. 678/7 ve 2. NP zděného bytového domu kolaudovaného v r. 1999, čp. 678 v ulici Velká Skála č.o. 2 v lokalitě Velká Skála, I. kategorie o velikosti 3+1, výměra 83,96 m², zapsaná na LV 1115 pro k. ú. Troja, včetně podílu na společných částech domu a na pozemcích č. 1119/25 a 1119/26 zapsaných na LV 1944 pro k. ú. Troja. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 18,00 hod. Sraz před č.p. 678 / č.o. 2 v ul. Velká Skála. 2. Mladá Boleslav Nepřevázka rozsáhlé pozemky bývalé střelnice, k.ú. Nepřevázka, Bezděčín u Mladé Boleslavi a Chloumek u Mladé Boleslavi, obec Nepřevázka, Mladá Boleslav, Dobrovice, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Jedná se o pět pozemkových celků o celkové výměře cca 28 ha převáţně ostatní plocha s travním a křovinným porostem, část pozemků byla zemědělsky vyuţívána. Některé pozemky zasahují do Přírodního parku Chlum a do Evropsky významné lokality Chlum u Nepřevázky, některé poz. do ochran. pásma rychlostní silnice R 10 (Praha Ml. Boleslav). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 10,00 hod. Sraz před Obecním úřadem Nepřevázka. 3. Praha Čimice budova garáţí, k.ú. Čimice, obec Praha, kraj Hlavní město Praha. Vícepodlaţní garáţ bez čp/če na pozemcích p.č. 836/40 a 836/30 (pozemek jiného vlastníka není předmětem prodeje), vše v k.ú. Čimice. Jedná se o částečně nedokončenou stavbu ţelezobetonové konstrukce. Budova má celkem 6 nadzemních podlaţí (kaţdé podlaţí se dvěma výškovými úrovněmi tj. 12 výškových úrovní), kde celková kapacita budovy je plánována pro 276 garáţových stání, z toho je dosud zkolaudovaných-uţivatelných 97 stání v 1. aţ 5. úrovni ( úroveň nejsou dokončeny a zkolaudovány). Většina ze zkolaudovaných stání je pronajata na dobu určitou. Cca 38 stání je volných. Prodej včetně pozemku p.č. 836/40 o výměře 10 m 2. Vztah k pozemku p.č. 836/30 je nutno s vlastníkem pozemku uspořádat samostatně a na vlastní náklady. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: v 10,00 hod. Sraz před vjezdem do objektu z ul.vánková. 4. Ralsko - Boreček část ubytovacího areálu, k.ú. Boreček, obec Ralsko, Liberecký kraj. Převáděná část původního areálu je umístěna na okraji osady Boreček 2 km jiţně od Mimoně, vlevo při silnici č. 270 ve směru na Doksy. Na pozemcích o celkové výměře cca 0,8 ha se nachází jedna zděná dvoupodlaţní ubytovací budova (částečně roubená) a jedna menší zděná přízemní administrativní a skladová budova (rovněţ částečně roubená), 2 podzemní sklady 1/11

2 (bývalé sklepní prostory), 2 studny, části sítí technického vybavení, neprůhledné oplocení, ţumpa. Budovy pochází z počátku 20. století. Kupující na svůj náklad a za dohodnutých podmínek pořídí oplocení oddělující převáděné pozemky od zbývajících pozemků prodávajícího. Na části prodávaného pozemku se nachází vrchní vedení VN v majetku ČEZ Distribuce a.s. s ochranným pásmem, v blízkosti areálu je veterinární asanační závod. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,30 hod. Sraz před objektem. 5. Litoměřice kasárna pod Radobýlem rozsáhlé pozemky a ocelové haly, k.ú., obec a okres Litoměřice, Ústecký kraj. Jedná se o jiţní část uzavřeného areálu kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, sestávající z rozsáhlého venkovního sportoviště, zastavěných a volných pozemků o celkové výměře přes 4,3 ha, samostatně stojící dvoulodní nezateplené a jednolodní zateplené ocelové haly RDJ, bývalé venkovní maloráţkové střelnice, podzemního úkrytu a dalších součástí a příslušenství. Budovy jsou napojeny na kanalizační síť. Odběr elektřiny ze stávajícího rozvodu prodávajícího nebude pro nevhodný technický stav umoţněn. Nachází se v CHKO České středohoří. Při prodeji budou zřízena věcná břemena zajišťující existenci a provozování kanalizace a plynovodu ve vlastnictví prodávajícího a kanalizace nabyvatele. Nabyvatel na svůj náklad a za dohodnutých podmínek pořídí oplocení oddělující navazující pozemky v areálu prodávajícího. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 14,00 hod. Sraz před hlavním vstupem do areálu kasáren v Kamýcké ulici. 6. Klatovy ubytovna, k.ú., obec a okres Klatovy, kraj Plzeňský. Jedná se o prodej objektu bývalé vojenské ubytovny, situované poblíţ centra Klatov v ul. Na Bělidle č.p. 363 včetně pozemku st.p.č o výměře 567 m 2. Podsklepený objekt o čtyřech nadzemních podlaţích, v němţ byla započata a nebyla dokončena rekonstrukce, je napojen na rozvod elektrické energie, vodu i kanalizaci. Vytápění zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Budova přístupná po obecních pozemcích s příjezdem po místní komunikaci. Část objektu (boční vstup) a příslušenství (zpevněná plocha, septik) je na pozemcích jiného vlastníka (Město Klatovy). Nemovitosti zapsané na LV 181 pro k.ú. Klatovy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz u objektu. 7. Hojsova Stráţ školící a rekreační zařízení, k.ú. Hojsova Stráţ, obec Ţelezná Ruda, okres Klatovy, kraj Plzeňský. Bývalé vojenské školící zařízení, které se nachází v CHKO Šumava mimo zastavěné území, cca 1 km jihovýchodně od obce Hojsova Stráţ. Objekt tvoří budova s kapacitou cca 50 lůţek, dvojgaráţ a příslušenství (nepropustná jímka, kanalizace, tenisové hřiště, nízkotlaký plynovod, vrtaná studna a vodovodní přípojka). Objekt je napojen na přívod elektrické energie, rozvod vody z vlastního zdroje, vytápění a ohřev TUV vlastní plynovou kotelnou. Splaškové vody svedeny do jímky. Přístup k objektu je po komunikaci s ţivičným povrchem, která je předmětem prodeje. Součástí prodeje jsou i pozemky o výměře přes m 2. Nemovitosti zapsány na LV 63 pro k.ú. Hojsova Stráţ. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 12,30 hod. Sraz u objektu. 2/11

3 8. Slabčice areál SRRS Olešná, k.ú. a obec Slabčice, okres Písek, kraj Jihočeský. Areál v lesním prostoru 4 km severozápadně od obce Slabčice tvořený provozním zděným objektem, čerpací stanicí s vodojemem, kanalizací se ţumpou, to vše na pozemcích jiných vlastníků. Objekt je oplocen, bez vlastního zdroje vody, odpojen od elektrické sítě, čerpací stanice s vodojemem je mimo provoz, technologie nefunkční, odpadní vody svedeny do ţumpy. Přístup k nemovitostem a strpění uţívání pozemků zastavěných stavbami si musí nabyvatel sjednat vlastními silami s vlastníky pozemků. Nemovitosti zapsány na LV 347 pro k.ú. Slabčice. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 000,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 11,00 hod. Sraz před osadou Široká (po odbočení vpravo ze silnice Slabčice-Olešná). 9. Klatovy areál vojenské nemocnice, k.ú., obec a okres Klatovy, kraj Plzeňský. Areál bývalé vojenské nemocnice situované v ul. Národních mučedníků č.p. 194 v místní části Klatovy IV. tvoří podsklepená budova nemocnice o 3.NP na st.p.č. 1248, částečně podsklepená, třípodlaţní ubytovací budova na st.p.č a st.p.č (část na pozemku jiného vlastníka), dílny-garáţe na st.p.č dvoupodlaţní zděná budova s nedokončeným 2.NP, vrátnice na st.p.č. 6005, smetník na st.p.č. 6002, sklad na st.p.č a sklad-kobka na st.p.č. 3225/2. Objekt napojen na rozvod elektrické energie, vodu i kanalizaci, dešťové a splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizace. Vytápění objektu zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Prodej včetně pozemků o výměře cca m 2. Nemovitosti zapsané na LV 181 pro k.ú. a obec Klatovy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz u objektu. 10. Písek areál garáţového dvora, k.ú. Písek, obec a okres Písek, kraj Jihočeský. Areál garáţového dvora, který slouţil ke garáţování, ošetřování a opravám techniky, postavený v roce 1963 a postupně dostavovaný. Je umístěn na severozápadním okraji města Písek, na Václavském předměstí v sousedství nové hlavní silnice a ţelezniční trati Protivín Zdice, přístupný po místní veřejné komunikaci. Skládá se z 21 stavebních objektů (zejména garáţe, sklady, dílny). Areál je napojen na rozvod elektrické energie přes vlastní trafo a na rozvod vody a kanalizace. Pozemky o výměře přes 8,2 ha. Nemovitosti zapsány na LV 139 pro k.ú. Písek. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz před objektem. 11. Liberec skladový areál u letiště, k.ú. Růţodol I., obec a okres Liberec, Liberecký kraj. Areál skládající se z budov skladů s příslušenstvím v sousedství libereckého letiště o celkové výměře pozemků přes 2,5 ha. Areál se nachází v Partyzánské ulici v Liberci na okraji zastavěné severozápadní části města po levé straně silnice E 442 z Liberce na Chrastavu. Je napojen na elektroinstalaci, vodovod, kanalizaci do ţumpy a zemní plyn. Některé pozemky jsou částečně omezeny věcnými břemeny inţenýrských sítí (zapsanými v katastru nemovitostí a závazkem ke zřízení v budoucnu), na jednom z převáděných pozemků se nachází stavba jiného vlastníka, se kterým si nabyvatel bude muset uspořádat uţívací vztahy. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,30 hod. Sraz před objektem 3/11

4 12. Desná VŠZ Souš chata Radost, k.ú. Desná III., obec Desná, okres Jablonec n. Nisou, kraj Liberecký. Areál, který byl vyuţíván jako výcvikové a školící zařízení, se nachází v CHKO Jizerské Hory, cca 1 km pod hrází nádrţe Souš. Hlavní stavbou je rekreační objekt (s 3 NP a 1 PP) v dobrém stavu (rekonstruováno na začátku 90. let) s kapacitou cca 35 lůţek, převáţně ve 2-3 lůţkových pokojích, se sociálními zařízeními na chodbách. Objekt je vytápěn elektřinou, napojen na obecní vodovod, odkanalizován do vlastní ČOV. Parkování u objektu. Součástí prodeje jsou pozemky o výměře cca m 2. Příjezd k objektu po ţivičné komunikaci po odbočení ze silnice I/10 v obci Desná ve směru na Harrachov. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 12,30 hod. Sraz u objektu 13. Čáslav část kasáren J. Ţiţky ubytovna a administrativní budova, k.ú. Čáslav, obec Čáslav, kraj Středočeský. Jedná se o budovu bývalé vojenské ubytovny postavenou kolem roku 1905, která byla průběţně modernizována. V současné době je objekt bez moţnosti vytápění, které bylo zajišťováno elektrickými přímotopy, a je nutná celková rekonstrukce objektu. Dále se prodává administrativní budova z osmdesátých let minulého století, která slouţila jako telefonní ústředna a posádková správa. Budova má plynovou přípojku pro vytápění. Obě budovy jsou připojeny k veřejné kanalizaci a veřejnému vodovodu. Nabyvatel si bude muset sám dojednat připojení elektřiny. Prodej včetně zastavěných pozemků st.p.č. 244/3 a st.p.č o celkové výměře cca m 2. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u trafostanice za objektem. 14. Čáslav trafostanice u kasáren J. Ţiţky, k.ú. a obec Čáslav, okres Kutná Hora, kraj Středočeský. Zděná budova trafostanice včetně technologie, která byla uvedena do provozu v roce 1989 a slouţila pro přivádění el. energie do bývalých vojenských objektů v kasárnách. Prodej včetně zastavěného pozemku st.p.č Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u objektu. 15. Tábor areál letiště Všechov, k.ú. Balkova Lhota, obec Balkova Lhota, k.ú. Klokoty, obec Tábor, k.ú. a obec Svrabov, okres Tábor, kraj Jihočeský. Nemovitosti v areálu letiště uţívaného od roku 1962, který je situován severozápadně od Tábora, mezi obcemi Tábor-Klokoty, Všechov, Balkova Lhota a Svrabov. Jedná se o bývalé vojenské záloţní letiště III. třídy s ţivičnou vzletovou a přistávací dráhou (VPD) o rozměrech x 30 m, propojenou spojovacími dráhami se dvěma stojánky. Stojánky jsou propojeny pojíţděcí dráhou rovnoběţnou s VPD. Prodej včetně pozemků o celkové výměře přes 40 ha, dvou přístupových komunikací a nefunkčního trafa. Malá část pozemků v areálu není převáděna (jsou jiných vlastníků nebo se na ně vztahují blokační ustanovení). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz u čerpací stanice. 4/11

5 16. Přehrada Lipno - Horní Planá hotelové zařízení Hůrka, k.ú. a obec Horní Planá, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Komplex hotelového typu v atraktivní lokalitě na břehu vodní nádrţe Lipno kolaudovaný v roce Hlavní stavbou je hotelová budova s kapacitou cca 93 lůţek, s kuchyňským zázemím, jídelnou, restaurací, skladovými prostory, saunou, kancelářskými prostory apod. Areál má vlastní trafostanici, hydrovrt, úpravnu vody, čistírnu odpadních vod, hřiště atd. Prodej včetně pozemků o výměře cca m 2, malá část pozemků v areálu se nepřevádí (vlastník Povodí Vltavy s.p.). Zapsáno na LV 1897 pro k. ú. Horní Planá. Komplex situován ve 4. zóně CHKO a EVL Šumava, přístupný z veřejné komunikace. Objekt se prodává včetně části movitého vybavení (např. některé vybavení kuchyně, nábytek apod.), část movitého majetku dosud umístěného v budově není předmětem prodeje (je prodávána zvlášť). Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před objektem. 17. Přední Výtoň kasárna Svatý Tomáš, k.ú. Pasečná, obec Přední Výtoň, okres Český Krumlov, kraj Jihočeský. Středně velký oplocený areál bývalých kasáren pocházející cca z roku 1960 se nachází v CHKO (4. zóna) a EVL Šumava. Hlavní stavbou je původně ubytovací budova pro 110 osob s kuchyňským zázemím a kotelnou. Ostatní stavby jsou skladového a technického charakteru, prodej včetně souvisejícího příslušenství. Všechny stavby jsou dlouhodobě neuţívané, neprovozuschopné, ve špatném technickém stavu. Inţenýrské sítě převáţně nefunkční. Prodej včetně pozemků o výměře přesahující 2 ha. Zapsáno na LV 193 pro k.ú. Pasečná. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 12,30 hod. Sraz před hotelem Svatý Tomáš. 18. České Budějovice Rudolfov skladové haly č. 68 a 69, k.ú. Hůry, obec Hůry, okres České Budějovice, kraj Jihočeský. Dvě neoplocené skladové haly přístupné po zpevněné komunikaci. Stavby jsou nepodsklepené, přízemní, z cihelného zdiva, se sedlovou střechou (kolaudace r. 1989). Prodej včetně zpevněné panelové plochy a kopané studny. Stavby a jejich příslušenství se zcela či zčásti nacházejí na pozemcích jiných vlastníků (prodávající má pozemky pronajaty) kupující si musí zajistit moţnost uţívání vlastními silami. Dle KN jde o jinou stavbu bez čp/če na st.p.č. 495/4 a jinou stavbu bez čp/če na st.p.č. 495/5, st.p.č. 495/9 a st.p.č. 495/10. Prodej včetně pozemků p.p.č. 495/5 a 495/6 o výměře cca m 2. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 13,00 hod. Sraz u objektu. 19. Jihlava - Vílanec - tanková střelnice, k.ú. Vílanec a Popice u Jihlavy, obec Vílanec a Popice, okres Jihlava, kraj Vysočina. Neoplocený areál bývalé tankové střelnice z meziválečných let, který byl postupně upravován a rekonstruován pro potřeby armády. Areál je situovaný na jih od Jihlavy, mezi obcemi Popice a Vílanec. Hlavními stavbami jsou učebna (řídící věţ), sklady, příjezdová komunikace, pěchotní střelnice, tři pojezdové dráhy s točkami pro bojovou techniku včetně ochranných valů ze zeminy a nefunkční stoţárová trafostanice. Stavební objekty převáţně ve velmi špatném technickém stavu, inţenýrské sítě převáţně nefunkční. Areál zásobován vodou z vlastních studní. Prodej včetně pozemků o výměře přes 38 ha, část areálu se však nachází na pozemcích jiných vlastníků (tyto nejsou předmětem prodeje). Minimální kupní cena: ,- Kč 5/11

6 Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz v Jihlavě před budovou provozního střediska, Vrchlického Chocerady Vlkovec - pozemek p.p.č. 833, k.ú. Vlkovec, obec Chocerady, okres Benešov, kraj Středočeský. Z lesní komunikace přístupný pozemek p.p.č ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 560 m 2 v k.ú. Vlkovec. Pozemek se nachází v údolí Vodslivského potoka a je dle územního plánu určen k plnění funkce lesa. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 1 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před objektem bývalých skláren v Růţeníně. 21. Vyškov Pustiměř - pozemky u letiště, k.ú. a obec Pustiměř, okres Vyškov, kraj Jihomoravský. Jedná se o pozemky v oddělených lokalitách, převáţná část se nachází v blízkosti silnice č. 46 Vyškov Pustiměř a letiště. Pozemky jsou nezastavěné a neudrţované, částečně zarostlé náletovými dřevinami, o celkové výměře cca 2,5 ha, zapsány na LV 481 pro k.ú. Pustiměř. Většina pozemků je přístupná ze silnice Vyškov Pustiměř, část je přístupná přes pozemky jiných vlastníků. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz před budovou firmy Ekotermex. 22. Moravské Budějovice Krnčice areál RTH, k.ú. Krnčice, obec Nové Syrovice, okres Třebíč, kraj Vysočina. Část areálu bývalé radiotechnické hlásky, podle KN zahrnuje neudrţované jiné stavby bez čp/če na st.p.č. 442/12 a st.p.č. 442/13 a pozemky p.p.č. 442/4, st.p.č. 442/12, st.p.č. 442/13 a p.p.č. 655 o celkové výměře přes 1,3 ha, zapsané na LV 41 k.ú. Krnčice, včetně příslušenství. Areál je oplocený, napojený na přípojku elektro, kanalizace svedena do ţumpy. Areál má samostatný vjezd z příjezdové komunikace. V areálu se na p.p.č. 442/4 nacházejí podzemní úkryty ve vlastnictví jiného vlastníka. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,30 hod. Sraz před vstupem do objektu (areál vpravo od silnice Moravské Budějovice Krnčice). 23. Pohořelice - bunkr ( řopík ) VEČ 975OL s pozemkem, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, obec Pohořelice, okres Brno - venkov, kraj Jihomoravský. Objekt stálého lehkého opevnění typu A-160, tj. jiná stavba bez čp/če na st.p.č. 3162/12 včetně zastavěného pozemku, jak jsou zapsány na LV 2376 pro k.ú. Pohořelice nad Jihlavou, se nachází v blízkosti silnice Pohořelice - Znojmo. Bunkr vybudovaný v roce 1938 tvoří jedna místnost se střílnami do bočních stran, vstup do objektu dveřním prostorem, stavebně - technický stav objektu je poměrně dobrý. Přístupný je přes pozemky ve vlastnictví jiného vlastníka. Není napojen na ţádné inţenýrské sítě. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 11,00 hod. Sraz před MěÚ Pohořelice. 24. Vícenice u Náměště nad Oslavou LPH Vícenice - pozemky, k.ú. a obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč, kraj Vysočina. 6/11

7 Bývalý vojenský areál je situovaný jiţně od obce Vícenice u Náměště nad Oslavou, předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č ostatní plocha, jiná plocha, p.č ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře přes 2 ha, zapsané na LV 63 pro k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, a stoţárová trafostanice na pozemku p.č Pozemky se nachází v blízkosti ţelezničního přejezdu. Příjezd k pozemkům je ze silnice vedoucí z obce Vícenice u Náměště nad Oslavou směrem na obec Sedlec. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 9,00 hod. Sraz u kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. 25. Vícenice u Náměště nad Oslavou ALP Okarec - pozemky, k.ú. a obec Vícenice u Náměště nad Oslavou, okres Třebíč, kraj Vysočina. Bývalý vojenský areál je situovaný v nezastavěném území k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou. Předmětem prodeje jsou pozemky p.p.č. 2010/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 2010/4 ostatní plocha, jiná plocha, p.p.č. 2303/3 ostatní plocha, ostatní komunikace. Pozemky o celkové výměře přes 2,1 ha, to vše zapsané na LV 63 pro k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou, včetně porostů a studny bez čerpadla. Přístup k areálu je moţný z komunikace II/399. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 8,30 hod. Sraz na odbočce na Okarec ze silnice vedoucí od Náměště nad Oslavou. 26. Olomouc Neředín dva sousedící pozemky, k.ú. Neředín, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 324/141, 324/149, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře cca 2460 m 2 se nacházejí v části Neředín, v blízkosti silničního obchvatu města, v ochranném pásmu rychlostní komunikace R-35, přístupné z nezpevněné komunikace, zastavitelné pro funkci mezinárodního letiště. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 13,00 hod. Sraz u konečné zastávky tramvaje v Neředíně. 27. Horní Benešov bunkr ( řopík ) VEČ 121 Br., k.ú. a obec Horní Benešov, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský. Vojenský objekt stálého lehkého opevnění SLO vz. 37, typ A-120, VEČ 121 Br., je umístěn cca 1,5 km od zastaveného území obce na pozemku p.č. 1794/2, který je ve správě PF ČR (pozemek není předmětem prodeje). K objektu nejsou přivedeny ţádné inţenýrské sítě, přístup je po pozemcích jiného vlastníka. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: 3 500,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před MěÚ v Horním Benešově. 28. Sedlnice rozsáhlý areál bývalého muničního skladu s vlečkou, k.ú. a obec Sedlnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský Dlouhodobě nevyuţívaný oplocený areál o celkové výměře převáděných pozemků cca 26 ha zahrnuje pozemky včetně lesního porostu, nadzemní a podzemní budovy s obsluţnými součástmi a příslušenstvím. Stavebně technický stav nadzemních budov je značně zhoršený. Předmětem prodeje je i bývalá ţelezniční vlečka ze ţel. stanice Sedlnice v původní délce cca 3 km (kolejový svršek je ze 70 % demontován). Část pozemků v oploceném areálu a pod ţelezniční vlečkou je ve vlastnictví jiných vlastníků (nejsou předmětem prodeje) a vzájemné 7/11

8 uţivatelské vztahy s nimi nejsou upraveny. Areál je odpojen od zásobování elektřinou i vodou. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před Obecním úřadem v Sedlnicích. 29. Olomouc Neředín tři vzájemně oddělené pozemky, k.ú. Neředín, obec a okres Olomouc, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 324/43, 324/112 a 324/115, vše ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca m 2 se nachází v místní části Neředín, v ochranném pásmu silnice II/448 a rychlostní komunikace R-35, přístupné z nezpevněné komunikace, zastavitelné pro funkci mezinárodního letiště. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne ve 13,00 hod. Sraz u konečné zastávky tramvaje v Neředíně. 30. Mladeč sklady TAS, část k.ú. Červenka, k.ú. a obec Červenka, okres Olomouc, kraj Olomoucký. Samostatný oplocený areál skladu sestávající zejména z osmi dřevostaveb garáţí, skladu, stráţnice, krytých stání pro techniku, komunikace a zpevněné plochy. Nachází se na pozemcích Lesů ČR, s.p., ve II. zóně CHKO Litovelské Pomoraví a současně v Ptačí oblasti a EVL Litovelské Pomoraví. Odkanalizování do jímky, voda pouze uţitková, elektřina přivedena kabelem bez samostatného měření. Budovy bez vytápění mimo objektu stráţnice (elektrokotel). Stavebnětechnický stav je dobrý. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz zájemců před vchodem do bývalých kasáren v Mladči. 31. Mikulovice pozemky, k.ú. Široký Brod, obec Mikulovice, okres Jeseník, kraj Olomoucký. Pozemky p.č. 21/4, 28 a 29/3, ostatní plocha o celkové výměře cca 5,2 ha, byly součásti účelového vojenského zařízení tzv. Odpalovací jámy. Pozemky jsou zatravněné, z části porostlé náletem a z části dotčeny činností vojska (zbytky ochranných valů a zaplavené trhací jámy). Nacházejí se mimo zastavěnou část obce ve IV. zóně CHKO a v ptačí oblasti Jeseníky. Přístupné jsou po neveřejných lesních cestách z obce Mikulovice a po polních cestách z místní části Široký Brod. Minimální kupní cena: ,- Kč Kauce: ,- Kč VS: Prohlídka: Dne v 10,00 hod. Sraz před ObÚ v Mikulovicích. Bliţší specifikace míst srazů lze zjistit na tel. číslech uvedených v části F) Ostatní, písm. d). B) Kauce: Zájemce je povinen k zajištění své cenové nabídky poskytnout vyhlašovateli kauci, tj. nejpozději do 26. srpna 2011 sloţit na depozitní účet MO č /0710 (dále jen účet MO ) vedený u České národní banky, pod variabilním symbolem ( VS ) uvedeným u předmětu prodeje a specifickým symbolem (právnická osoba = IČ, fyzická osoba = rodné číslo), částku ve výši uvedené u předmětu prodeje. Sloţením kauce se rozumí připsání uvedené částky na účet MO. Pokud nebudou variabilní a specifický symbol řádně vyplněny, nebude realizovaná platba povaţována za sloţenou kauci. Kauce sloţená vybraným vhodným kupcem bude pouţita na úhradu kupní ceny. Kauce bude úročena platnou 8/11

9 úrokovou sazbou ČNB, kterou bude úročen depozitní účet MO (v současné době činí 0,1% p.a. změna vyhrazena), přičemţ úrok z kauce bude zájemci vrácen do 30 dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němţ bude kauce uvolněna zpět zájemci (viz níţe) či pouţita na úhradu kupní ceny. Kauci uvolní vyhlašovatel na účet, z nějţ byla kauce poskytnuta, zájemci, a) jehoţ přihláška s cenovou nabídkou nebyla vybrána jako nejvhodnější či nebyla hodnocena, nejpozději do 14 dnů poté, co mu bude odesláno oznámení o tom, ţe přihláška s cenovou nabídkou nebyla vybrána či hodnocena, b) nebude-li uzavřena smlouva mezi vyhlašovatelem a vhodným kupcem v intencích zveřejněného konceptu smlouvy (nedohodnou-li se strany na jeho úpravě) a v intencích vhodným kupcem předloţené cenové nabídky do 4 měsíců ode dne, kdy bude vhodnému kupci doručeno vyrozumění o vybrání jeho přihlášky s cenovou nabídkou za nejvhodnější, a to do 14 dnů po marném uplynutí lhůty. C) Kritéria pro výběr vhodného kupce: Vhodný kupec bude vybrán podle výše nabídnuté kupní ceny za celý předmět prodeje. V případě, ţe dva nebo více zájemců nabídnou shodnou nejvyšší kupní cenu, bude s těmito zájemci provedeno uţší výběrové řízení. Hodnoceny budou pouze přihlášky s cenovými nabídkami, které budou řádně zajištěny sloţenou kaucí (část B) a které budou obsahovat všechny náleţitosti specifikované v části E). D) Termín pro přihlášení zájemců o koupi: Zájemci mohou předloţit přihlášky buď prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením. Přihlášky předloţené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději dne 24. srpna 2011 a současně doručeny vyhlašovateli nejpozději 30. srpna Přihlášky s pozdějším termínem podání či doručené později nebudou do tohoto výběrového řízení přijaty. Přijímání přihlášek při osobním doručení se uskuteční pouze dne 25. srpna 2011 od do hod. E) Místo pro předkládání přihlášek a jejich obsah: Zájemce doručí písemnou přihlášku výše uvedeným způsobem v uzavřené obálce opatřené heslem PŘIHLÁŠKA název předmětu prodeje (uvést konkrétní předmět prodeje!) NEOTVÍRAT na adresu: Ministerstvo obrany, odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku, nám. Svobody 471, Praha 6. Přihláška bude zpracována v českém jazyce, podepsaná oprávněnou osobou a bude obsahovat: a) nezaměnitelnou identifikaci předmětu prodeje, b) nezaměnitelnou identifikaci zájemce, - fyzická osoba uvede jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště - právnická osoba uvede přesně ji charakterizující údaje dle platného zápisu v evidenci, do níţ se zapisuje, (zejména název (obchodní firmu), sídlo, IČ, osobu oprávněnou jednat a podepisovat za právnickou osobu) nebo přiloţí výpis z obchodního rejstříku (kopii); alternativně právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, můţe přiloţit platný výpis z jiného zákonem určeného rejstříku, v němţ je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká, c) cenovou nabídku (výši nabízené kupní ceny) vyjádřenou konkrétní částkou za celý předmět prodeje ve shodném číselném i slovním vyjádření (...Kč, slovy...). Cenová nabídka, která bude obsahovat niţší nabízenou výši kupní ceny, neţ je minimální 9/11

10 kupní cena uvedená v u jednotlivých předmětů prodeje v části A) těchto podmínek, nebude hodnocena. d) čestné prohlášení, ţe zájemce nedluţí Ministerstvu obrany a ţe nemá vůči státu závazky specifikované v části F) Ostatní písm. f). e) souhlas s podmínkami uveřejněného výběrového řízení, f) prohlášení, ţe se zájemce před podáním přihlášky seznámil s konceptem kupní smlouvy. V případě, ţe přihláška nebude obsahovat některou z výše uvedených náleţitostí nebo obálka nebude přesně označena, nebude hodnocena. Pro usnadnění komunikace je vhodné, aby zájemce připojil také ové a telefonní spojení, kopii dokladu o poukázání kauce, případně bankovní spojení, sloţí-li kauci jiným způsobem neţ z bankovního účtu. F) Ostatní: a) Hodnoceny budou přihlášky zájemců o koupi podané osobami způsobilými k právním úkonům, které musí splňovat podmínky stanovené platným právním řádem ČR k oprávnění nabývat vlastnické právo k nemovitostem na území ČR. b) Zájemcům o koupi se oznamuje, ţe podle 22 zák. č. 219/2000 Sb. je platnost smlouvy o převodu nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor podmíněna schválením Ministerstva financí ČR, případně schválením Ministerstva kultury či Ministerstva ţivotního prostředí. c) Vyhlašovatel upozorňuje zájemce, ţe přenechává nemovitosti podle 501 ObčZ ve stavu jak stojí a leţí. d) S podrobnou charakteristikou nemovitostí, obsahem znaleckých posudků, s doklady prokazujícími vlastnictví k nemovitostem, koncepty kupních smluv a dalšími informacemi se zájemce můţe seznámit na následující adresách: - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12, Praha 1, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětu prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha pracoviště Litoměřice, Na Valech 76, Litoměřice po předchozím vyţádání telefonicky na čísle , , u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Praha pracoviště Plzeň, Štefánkovo nám. 1, Plzeň, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle , fax u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, Pardubice, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice pracoviště České Budějovice, Dvořákova 12, , po předchozím vyţádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, Brno, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle u předmětů prodeje č Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pracoviště Olomouc, tř. 1. máje 1, Olomouc, po předchozím vyţádání telefonicky na čísle nebo , fax u předmětů prodeje č e) Do 16. září 2011 bude vyhlašovatelem všem zájemcům odeslána písemná informace o tom, zda byli vybráni či nikoli; vybraný vhodný kupec bude vyzván k jednání o uzavření smlouvy. f) K uzavření kupní smlouvy je vhodný kupec povinen do 35 dnů ode dne, kdy mu bude doručena výzva k jednání o uzavření smlouvy, předloţit vyhlašovateli potvrzení finančního úřadu, ţe kupec nemá daňové nedoplatky, potvrzení Státní správy sociálního zabezpečení, ţe kupec nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 10/11

11 zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a potvrzení zdravotní pojišťovny, ţe kupec nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. V případě, ţe je kupec ţenatý (vdaná), předloţí uvedené doklady téţ od manţela nebo doklad o zúţení společného jmění manţelů. g) Kupní cena je splatná ve dvou částech 1. část (ve výši rovnající se kauci) bude uhrazena prostřednictvím sloţené kauce, 2. část je splatná po schválení smlouvy Ministerstvem financí, Ministerstvem ţivotního prostřední nebo Ministerstvem kultury, před pravomocným rozhodnutím o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. h) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu, a to aţ do doby podpisu kupní smlouvy ze strany vyhlašovatele. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předloţené nabídky. i) Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. j) Sdělením svých osobních údajů v přihlášce uděluje zájemce souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyhodnocení výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi a vyuţití těchto údajů při případném procesu uzavírání a archivace kupní smlouvy. k) Zájemci berou na vědomí, ţe veškerá práva, povinnosti a nároky vyplývající z podmínek tohoto výběrového řízení, popř. těmito podmínkami neupravené, se řídí výše uvedenými právními předpisy a subsidiárně zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění. Více informací lze získat na 11/11

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ

Zástupce ředitele Ing. Miroslav HAJNÝ Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 379-45-2009-DP-7103-46 V Praze dne 29.62012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 4 Město Ostrov Klínovecká 1204 363 01 O s t r o v IČ: 00254843 IDS:

Více

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing.

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing. Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5 Město Klatovy IČ 00255661 náměstí Míru 62 339 01 Klatovy Věc:

Více

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94

Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Hradební 12/772, P. O. BOX 45, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 05; IČ: 60 16 26 94 Čj. 379 49-2009 DP - 7103 46 Město Klatovy Náměstí Míru 62 V Praze dne 13.11.2012

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 11.3.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 11.3.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, (dále jen

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 20.5.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 20.5.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS):

Česká republika Ministerstvo obrany, dne 2.12.2014 zahajuje výběrové řízení (VŘ) na tyto předměty koupě pod příslušnými variabilními symboly (VS): OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ KE ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE PRO STÁT NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU Česká republika Ministerstvo obrany, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, s adresou

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í 869/ULN/2014-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/881/2014-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to:

výběrového řízení Č. HSY/86/2011-6. kolo na zjištění zájemce o koupi majetku státu, a to: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 3104/HSY/2011-HSYM Č.j.: UZSVM/HSY/3118/2011-HSYM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora

INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora LICITA s.r.o., Keřová 7, 30100 Plzeň tel: 777707310, 777618187 LICITA INFORMAČNÍ MEMORANDUM K PRODEJI venkovské usedlosti v Hostovlicích u Čáslavi, okr. Kutná Hora Z pověření společnosti Brátová a Krejčí,

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/117/2014 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Hořice na Šumavě 1945/CCK/2014-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/2047/2014-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o

INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o INFORMAČNÍ MEMORANDUM k nabídkovému řízení na prodej objektu VOHANČICKÁ HÁJENKA č. p. 21, stavebního pozemku p. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m 2 a pozemku p. č. 5/3 zahrada o výměře

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, nám. Republiky 3, 11000 Praha 1. OZNÁMENí T 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 8837/SBN/2009 SBNM Čj: UZSVM/SBN/8034/2009-SBNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy

Více

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách

Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. C/58/2015 a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A936 Výrobní areál Mydlářská 8.341 m 2 AŠ, ul. Mydlářská č.p. 938 1 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Výměry:... 6 5) Nájemní

Více

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT

NÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOT Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dne 1. září 2014. Čl. 2 Popis předmětné nemovitosti 4450/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4447/2014-ULTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í o výběrovém

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 108/2014 č.j.: 108/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 106 ze dne 26.02.2014 Pravidla prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Rada městské části I. d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu

Více

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE

VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE VÝROBNĚ SKLADOVÝ AREÁL CERHOVICE Základní údaje k nabídce Název kraje: STŘEDOČESKÝ Město /obec/: CERHOVICE Lokalita: CERHOVICE Celková plocha pozemků vč. zastavěného území: 3,7 ha Nezastavěná plocha pozemků

Více

PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ KARVINÁ

PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ KARVINÁ Moravská Ostrava, 70 00 Ostrava IČO 7089001 PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ KARVINÁ OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ č. 015/3 na uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitostí v katastrálním území Ráj, obec Karviná Vyhlašovatel:

Více

výběrového řízení Č. Bližší informace budou podány na tel. č, 499 829 963 - Lenka Zavřelová, příp. e-mailové adrese: lenka.zavrelova@uzsvm.cz.

výběrového řízení Č. Bližší informace budou podány na tel. č, 499 829 963 - Lenka Zavřelová, příp. e-mailové adrese: lenka.zavrelova@uzsvm.cz. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 749/HTU/2010-HTUM Č.j.: UZSVM/HTU/691/2010-HTUM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště

Více

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?% ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 42, 128 00 PRAHA 2 ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ SEMILY, BÍTOUCHOVSKÁ 1, 513 14 SEMILY µ 18/0.ΓΡΛ.1/03,ΓΡΛΛ?%

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0673/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek

Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek Podmínky. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek IČ:.. Spisová značka:.. Sídlo:.. Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s, č. ú.: (dále jen Poskytovatel ) vyhlašuje na základě

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 1. Předmětem úpravy podle Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3 (dále jen Soubor pravidel) jsou: I. Prodeje

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce )

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek. formou elektronické aukce ( e-aukce ) Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce ( e-aukce ) Záměr byl schválen usnesením Rady MČ Praha 5 č. 55/1911/2013 ze dne 26.11.2013 CLANROY, a.s. IČ: 264

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec

Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec Obvyklá cena nemovitosti číslo T 1817-117 / 2013 rodinného domu čp.214 na st.240 s příslušenstvím a pozemky dle LV 11 k.ú.zálesní Lhota, obec Studenec NEMOVITOST: typ nemovitosti rodinný dům čp.214 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Podmínky výběrového řízení Společnost JIHLAVAN, a.s. se sídlem Jihlava, Znojemská 5594/54 (dále jen Vyhlašovatel ) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení Prodej zbytného nemovitého majetku v areálu společnosti

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí

Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Výběrové řízení Hala - Znojmo na prodej nemovitostí Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ: 60472049, se sídlem Politických vězňů 21, Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -7. Podmínky výběrového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177

Vyhláška. 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno, Brno - město, Údolní 567/33, PSČ: 602 00 IČ: 29213177 Vyhláška kterou se upravují podmínky a průběh Výběrového řízení (dále jen "VŘ") prováděného dle Prováděcích podmínek č. III/03/2010 Bytový dům Luhačovice 1. Vyhlašovatel: NAXOS Brno a.s. se sídlem: Brno,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 378, v obci Podlesí, na pozemku parc. č. 1049/3 a pozemků parc. č. 1049/3 a parc. č. 1049/1, katastrální území Podlesí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III.

Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. Podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek III. PROKONZULTA, a. s. IČ: 253 32 953 Spisová značka: B 4298 vedená u Krajského soudu v Brně Sídlo: Brno, Křenová 299/26, PSČ 602 00 (dále

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 289 ze dne 8. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 5. Podmínky výběrového

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í NEM O V I T Ý C H vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Velkoosecká sportovní,

Více

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ )

VYHLÁŠKA. o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) VYHLÁŠKA o zahájení výběrového řízení na kupujícího nemovitostí ve vlastnictví společnosti PSG servis spol. s r.o. (dále jen VŘ ) 1. Prodávající PSG servis spol. s r.o. se sídlem: Praha 5, Voskovcova 1130/30,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ VHODNÉHO ZÁJEMCE O KOUPI NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 184 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 4. Podmínky výběrového

Více

vyhlašuje výzvu k podání nabídek

vyhlašuje výzvu k podání nabídek MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 č.j. 42/2011 /MěÚSP ZADAVATEL vyhlašuje výzvu k podání

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 12/01/11. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon )

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 12/01/11. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA č. 12/01/11 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto draţební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné společné draţby dobrovolné. Místo draţby: Hotel AVANTI,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení:

Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492. I. Organizátor výběrového řízení: Předmět výběrového řízení: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 I. Organizátor výběrového řízení: LARYNEX s.r.o. se sídlem: Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00 IČO: 27782492 zastoupena: jednatelka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 154-27.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 154-27.15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č.402/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Psáry, k.ú. Dolní Jirčany Adresa nemovité věci: Psáry, 252 44 Vlastník

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e

AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta. v y h l a š u j e AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Divadelní fakulta se sídlem: Karlova 26, 110 00 Praha 1 v y h l a š u j e podle 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Obchodní

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více