V ý r o č n í z p r á v a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a

2 Výroční zpráva za rok 2007 Obsah:

3 1.Základní informace o společnosti Název účetní jednotky: Identifikační číslo: Sídlo: Právní forma: Základní kapitál: Jednatel: Společník: Rozhodující předmět podnikání: Provozovny: Datum vzniku obchodní společnosti: Bláha s.r.o Pražská 777, Velké Přílepy společnost s ručením omezeným tis. Kč Ing. Pavel Bláha Ing. Pavel Bláha provádění staveb včetně jejich oprav a údržby Hradec Králové , zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45547

4 2. Organizační schéma společnosti

5 Výše základního kapitálu ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku 100 tisíc Kč a předmětem podnikání bylo: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej inženýrská činnost ve výstavbě pronájem stavebních strojů a zařízení. Notářským zápisem sepsaným dne byla činnost společnosti rozšířena o předmět podnikání: provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování Notářským zápisem sepsaným dne bylo změněno sídlo společnosti na Třešňovka 1686, Roztoky u Prahy. Notářským zápisem sepsaným dne byl navýšen základní kapitál společnosti o ,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zároveň byly zavedeny nové názvy činností v předmětu podnikání, kterými jsou: specializovaný maloobchod í

6 ČSN EN ISO 9001 je zaměřena na prokazování jakosti produktu a na zvyšování spokojenosti zákazníků. Obsahuje kapitoly, které předepisují a doporučují postupy v celém rozsahu činnosti firmy od získání zakázky a uzavření smlouvy, přes řízení výroby s prováděním dokumentovaných kontrol systému jakosti, až k předávání stavby zákazníkovi, vyhodnocení příčin případných kolaudačních závad nebo reklamací, včetně jejich odstranění, respektive vyřízení a provedení opatření k minimalizaci jejich výskytu. ČSN EN ISO je norma pro oblast environmentálnfho managemenstu /EMS/ a specifikuje požadavky pro přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Environmentální politika firmy zavazuje nejen k dodržování platných legislativních norem, ale obsahuje i závazky k soustavnému zlepšovaní životního prostředí, a to zejména minimalizaci dopadů činnosti firmy na životní prostředí. 4. Zhodnocení a předpokládaný vývoj společnosti Hlavním předmětem podnikatelské činnosti společnosti je provádění staveb, včetně jejich změn a odstraňování". I přes některé významné zakázky v oblasti rekonstrukcí a výstavby inženýrský sítí se firma soustředí především na výstavbu rodinných a bytových domů formou přímé dodávky pro konečného klienta nebo účastí v developerských projekteh. Mezi nejvýznamnější v minulosti realizované projekty patří: výstavba 12 satelitních rodinných domů v Roztokách (100 milionů Kč) výstavba 99 rodinných řadových domů ve Velkých Přílepech I. Etapa (310 milionů Kč) výstavba 108 bytů v Roztokách u Prahy (200 milionů Kč) výstavba 24 rodinných domů v Hradci Králové (60 milionů Kč) výstavba 18 rodinných domů ve Velkých Přílepech (65 milionů Kč). V současné době probíhá výstavba 121 rodinných domů (330 milionů Kč) ve Velkých Přílepech. Termín ukončení se předpokládá v 10. měsíci Připravuje se vlastní developerský projekt výstavby 16 rodinných domů (60 milionů Kč) ve Vejprnicích u Plzně. 6

7 Kromě výše uvedených rozsáhlých zakázek byly realizovány drobné stavby. Například přestavba základní školy v Praze - Letňanech (3,6 milionů Kč), repase oken terasových roštů v bytovém komplexu Prahy 6 (3,7 milionů Kč), oprava a dokončovací venkovní práce v bytovém komplexu Panenská v Roztokách u Prahy (1,2 milionů Kč). Celková aktiva společnosti ve sledovaných obdobích vykazují dynamický trend růstu. Je patrný vzrůstající podíl vlastních zdrojů na financování celé společnosti. Výše přijatých záloh je přímo odvislá od rozpracované výroby a jejího krytí. 5. Finanční situace společnosti Společnost ukončila výstavbu vlastního areálu. Na jeho financování byly uzavřeny dvě dlouhodobé úvěrové smlouvy v celkové výši 65 milionů Kč s konečnou splatností Úvěry nevykazují žádné částky po splatnosti. Poskytnuté úvěry jsou zajištěny zástavou nemovitostí nového areálu a 100% zástavou obchodního podílu. Finanční situace společnosti je stabilní. Vzhledem k dobré platební kázni společnosti je prodloužena doba splatnosti došlých faktur z 10 na 30 dnů. Tento trend je udržován a zaveden pro většinu dodavatelů. Z celkového stavu k krátkodobých závazků - účet dodavatelé ve výši tisíc Kč bylo k uvedenému datu po lhůtě splatnosti více jak 180 dní 14 tisíc Kč. Ostatní závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Z celkové hodnoty krátkodobých závazků k největší podíl zaujímají přijaté zálohy. Výše záloh odpovídá vysoké rozpracovanosti výroby, která je způsobena délkou výrobního cyklu ve stavebnictví. Společnost neeviduje kromě úvěrů na sídlo společnosti žádný závazek se lhůtou splatnosti delší jak 5 let. Z krátkodobých pohledávek z obchodního styku k účtu odběratelé ve výši tisíc Kč bylo k uvedeném datu po lhůtě splatnosti více jak 180 dní 169 tisíc Kč. Ostatní pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

8 Společnost tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem o rezervách. Pohledávky jsou pravidelně upomínány a v případě nutnosti vymáhány i soudně. V průběhu roku nedošlo k žádné změně základního kapitálu společnosti, ani struktury jednatelů či společníků. 6. Výdaje a aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí žádný samostatný vývoj a výzkum. 7. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001, který deklaruje dodržování norem pro oblast environmentálního managementu /EMS/ a představuje systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Environmentální politika firmy zavazuje nejen k dodržování platných legislativních norem, ale i k soustavnému zlepšování životního prostředí, a to zejména minimalizaci dopadů činnosti firmy na životní prostředí. Dle výše uvedené normy ŠN ISO byly vytipovány významné invironmentalní aspekty, kterými naše firma při své činnosti ovlivňuje životní prostředí. Těmto aspektům se věnuje zvýšená pozornost. Snažíme se prostřednictvím programů, které každoročně stanovujeme a upravujeme, minimalizovat škody, které svou činností na životním prostředí působíme. Kontrola plnění těchto programů, ke kterým jsme se zavázali, je jedním z hlavních bodů každoročního přezkoumání systému managementu, který vedení firmy provádí, i auditů a pravidelných dozorů, kterým se musí firma každoročně podrobit. Dozory u nás provádí certifikační orgán pro EMS CERTLINE. Ve společnosti je řádně vedena evidence všech odpadů, které při naší činnosti vznikají. 8

9 8. Pracovně právní vztahy Pro zlepšení informovanosti a vzájemné komunikace mezi zaměstnanci a vedením společnosti od roku 2004 funguje Rada zaměstnanců, která má tři členy. Tito členové mají možnost účastnit se porad vedení a spolupodílet se na řešení dalšího vývoje společnosti, hlavně v oblasti personalistiky a pracovních podmínek zaměstnanců. Společnost aktivně spolupracuje s úřadem práce Praha západ. Vytváří nová pracovní místa i pro absolventy, na jejich tvorbu získala v minulých letech dotace. Společnost organizuje proškolení svých zaměstnanců se zaměřením především na zkvalitňování odbornosti jednotlivých profesí zaměstnanců s velkým důrazem na dodržování bezpečnosti práce. Jedná se o školení pro lešenáře, svářeče, podlaháře, sádrokartonáře, řidiče, jeřábníky atd. Pracovníci jsou na školeních seznamování s novými materiály a postupy. Každoročně probíhá školení o bezpečnosti práce a požární ochrany. Tato školení jsou povinná pro všechny zaměstnance. Smluvním lékařem bylo provedeno školení o první pomoci se zaměřením na rychlé a správné ošetření zranění vznikajících při stavební výrobě. 9. Organizační složky v zahraničí Společnost nemá žádné aktivity mimo rámec České republiky Přilohy: Č. 1 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Č. 2 Stanovisko auditora k výroční zprávě Č. 3 Účetní závěrka za rok 2007 a zpráva auditora o jejím ověření Ve Velkých Přílepech Ing. Pavel Bláha

10 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007 Vyhotovená v souladu s 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku Společnost Bláha s.r.o. je společností s většinovým vlastníkem Ovládající osoba: Jméno: ing. Pavel Bláha Sídlo: Třešňovka 1686, Roztoky Rodné číslo: Ovládaná osoba: Obchodní jméno: Bláha s.r.o. Sídlo: Třešňovka 1686, Roztoky Identifikační číslo: Zapsáno u OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka Ing. Pavel Bláha vložil do společnosti Bláha s.r.o. v průběhu roku 2007 bezúročné osobní vklady, které byly zcela vráceny. K nevykazovaly zůstatek. Přehled obchodních společností s majetkovou účastí Ing. Pavla Bláhy: Jméno IČ Majetkový podíl IPPOS - výstavba RD,s.r.o % SystemArt s.r.o % A reality Roztoky, s.r.o % A Development Roztoky, a.s % Talora, a.s % Red Shark, s.r.o % Red Shark Development, a.s % Projektis - Ekodomy Věkoše s.r.o % Společnost Bláha s.r.o. neuzavřela s propojenými osobami ovládací smlouvu. Smluvní vztahy s propojenými osobami za účetní období: Mezi společností Bláha s.r. o. a společnostmi IPPOS -výstavba RD. s.r.o., A Development, Roztoky, a.s., Talora, a.s., Red Shark Development, a.s. nebyly uzavřeny žádné smlouvy.

11 Mezi společností Bláha s.r.o. a společností SystemArt s.r.o. byla uzavřena smlouva o systémovém servisu. Předmětem smlouvy je dodání HW a SW řešení serverové části s dostatečnou kapacitou, údržba a instalace serverové části a jeho administrace. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu. Mezi společností Bláha s.r.o. a společností A reality Roztoky, s.r.o. byla uzavřena smlouva o výstavbě bytových domů v Roztokách. Služby související s plněním smlouvy jsou poskytovány za úplatu. Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na nákup pozemků, k realizaci smlouvy nedošlo. Mezi společností Bláha s.r.o. a společností Red Shark, s.r.o. byla uzavřena smlouva o výstavbě rodinných domů ve Velkých Přílepech. Služby související s plněním smlouvy jsou poskytovány za úplatu. Mezi společností Bláha s.r.o. a společností Projektis - Ekodomy Věkoše s.r.o. byla uzavřena smlouva o výstavbě rodinných domů v Hradci Králové. Tyto služby jsou poskytovány za úplatu. Vyjmenovaným společnostem nebyly poskytnuty žádné půjčky, záruky či jiné smlouvy, z nichž by vyplývaly jakékoliv povinnosti. V Roztokách

12 PŘÍLOHA účetní závěrky roku 2007 sestavené v plném rozsahu Rozvahový den: Datum sestavení závěrky: OBECNÉ INFORMACE 1.1 Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Identifikační číslo: Sídlo: Právní forma: Rozhodující předmět podnikání: v Praze, oddíl C, vložka Bláha s.r.o Pražská 777, Velké Přílepy společnost s ručením omezeným , zapsána Městským soudem Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Bláha Pavel, Třešňovka 1686, Roztoky - 100% výše vkladu V uplynulém účetním období roku 2006 nenastaly žádné změny a dodatky v obchodním rejstříku. Ing Pavel Bláha je jediným společníkem společnosti od jejího založení. K bylo změněno sídlo společnosti dle výpisu obchodního rejstříku z Roztoky, Třešňovka 1686 na Velké Přílepy, Pražská 777,

13 Členové statutárních orgánů: Ing Pavel Bláha je jediným jednatelem společnosti od jejího založení. 1.2 Podniky ve skupině Společnost Bláha s.r.o. je členem 1. Investiční záložny IČ , J.Š. Baara 723, Horoměřice od roku Její členský podíl je 5.300,- Kč, což představuje 0,022 % na základním jmění společnosti. 1.3 Zaměstnanci Průměrný roční počet zaměstnanců se v roce 2007 zvýšil oproti roku 2006 o 22. Z celkového počtu je jeden zaměstnanec členem řídícího orgánu. Členům řídícího orgánu nebyly poskytnuty žádné odměny.

14 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Zásoby Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. V případech, kdy se jedná o dodávky materiálu na konkrétní zakázku se uplatňuje způsob B. Způsob B je použit i u nedokončené výroby. Nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady a režii za dané období- Ta je ve výši 10%. Účetní systém byl vzhledem k velké objemu dat rozdělen do tří samostatných databázových souborů. První je od roku 2002 do 2006, druhý je za rok 2007 a třetí začíná od Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší náklady. 2.2 Odepisování 22.1 Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován v souladu s předpisy platnými v době jeho zařazení do užívání. V roce 2007 se provedlo technické zhodnocení nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce 2003 a jeho využitelnost se předpokládá do konce roku Odpisy jsou prováděny dle tehdy platné metodiky. Technické zhodnocení nehmotného majetku je odepisováno včetně zůstatkové ceny do konce jeho předpokládané životnosti Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle zákona o daních z příjmu degresivní metodou Drobný hmotný majetek se účtuje na účet 028 a je odepisován. Při jeho zařazení je stanovena měsíční odpisová sazba na základě předpokládané doby jeho životnosti Účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým, pouze v případě majetku - Areál sídla společnosti - jsou účetní odpisy odlišné od daňových. 2.4 Ostatní metody Operace v zahraničních měnách a operace s cennými papíry nejsou prováděny.

15 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH I ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1 Zásoby Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. V případech, kdy se jedná o dodávky materiálu na konkrétní zakázku se uplatňuje způsob B. Způsob B je použit i u nedokončené výroby. Nedokončená výroba je oceněna vlastními náklady a režii za dané období. Ta je ve výši 10%. Účetní systém byl vzhledem k velké objemu dat rozdělen do tří samostatných databázových souborů. První je \ od roku 2002 do 2006, druhýlje za rok 2007 a třetí začíná od Výdej zásob ze skladu je účtován metodou FIFO. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší náklady. 2.2 Odepisování Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován v souladu s předpisy platnými v době jeho zařazení do užívání. V roce 2007 se provedlo technické zhodnocení nehmotného majetku, který byl zařazen do užívání v roce 2003 a jeho využitelnost se předpokládá do konce roku Odpisy jsou prováděny dle tehdy platné metodiky. Technické zhodnocení nehmotného majetku je odepisováno včetně zůstatkové ceny do konce jeho předpokládané životnosti Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle zákona o daních z příjmu degresívní metodou Drobný hmotný majetek se účtuje na účet 028 a je odepisován. Při jeho zařazení je stanovena měsíční odpisová sazba na základě předpokládané doby jeho životnosti Účetní odpisy se rovnají odpisům daňovým, pouze v případě majetku - Areál sídla společnosti -jsou účetní odpisy odlišné od daňových. 2.4 Ostatní metody Operace v zahraničních měnách a operace s cennými papíry nejsou prováděny.

16 3, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRAŤ 3.1 Vlastní kapitál Vlastní kapitál je celý splacen. 100 % vlastníkem je Ing. Pavel Bláha Ze zisku po zdanění roku 2006, který byl v hodnotě tis. Kč, byl učiněn příděl do rezervního fondu ve výši 386 tis. Kč a zbylá část ve výši tis. Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku. 3.2 Úvěry a zástavy Společnost ukončila výstavbu vlastního areálu. Na jeho financováni byly uzavřeny v roce 2005 dvě úvěrové smlouvy v hodnotě 65 mil. Kč. Konečná splatnost úvěrů je Úvěry se vedou na samostatných analytických účtech k syntetickému účtu 461 -dlouhodobé úvěry. 3.3 Závazky Z celkového stavu krátkodobých závazků k účtu dodavatelé ve výši tis Kč bylo k uvedenému datu po lhůtě splatnosti více jak 180 dní 14 tis. Kč, Ostatní závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Z celkové hodnoty krátkodobých závazků k největší podíl zaujímají přijaté zálohy. Výše záloh odpovídá vysoké rozpracovanosti výroby, která je způsobena délkou výrobního cyklu ve stavebnictví. Společnost neeviduje kromě úvěrů na sídlo společnosti žádný závazek se lhůtou splatnosti delší jak 5 tet. 3.4 Pohledávky Z krátkodobých pohledávek z obchodního styku k účtu odběratelé ve výši tis. Kč bylo k uvedenému datu po lhůtě splatnosti více jak 180 dní 169 tis. Kč. Ostatní pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.

17 Společnost tvoří zákonné položky k pohledávkách v souladu se zákonem o rezervách. Pohledávky jsou pravidelně upomínány a v případě nutnosti vymáhány i soudně. 3.5 Výnosy z běžné činnosti Objem výnosů představuje provádění výstavby v tuzemsku. 3.6 Závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Závazky na sociální pojištění a na příspěvky na státní politiky zaměstnanosti se vedou na účtu 336 s analytikou. Vykázaný zůstatek těchto účtů k odpovídá zúčtovaným mzdám k a byl zaplacen Ve Velkých Přílepech Ing. Pavel Bláha

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více