Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni"

Transkript

1 Materiál číslo: 14 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Obsah materiálu Anotace Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Příloha č. 1 Návrh usnesení Zastupitelstvo města Tišnova I. Zprávu o činnosti Rady města Tišnova ke dni Zpracováno dne Předkladatel Za správnost Zpracovatel Právní garance Garant Rada města Tišnova Mgr. Dvořáčková Iva tajemnice MěÚ Bc. Ormston Kristina, DiS. asistentka tajemnice MěÚ Bc. Dospíšil Jiří starosta města

2 Anotace Zastupitelstvu města je předkládána pravidelná Zpráva o činnosti Rady města Tišnova.

3 Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 33/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 33/2018 Rady města Tišnova místostarostu Ing. Václava Šikulu a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 33/ Návrh na odměny ředitelů příspěvkových organizací za druhé pololetí 2018 RM/03/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje odměny ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Tišnovem. 3. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 RM/04/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019, dle přílohy č. 1 zápisu. 4. Výzva k podání nabídky "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická" RM/05/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění Výzvy k podání nabídek - zadávací dokumentace na veřejnou zakázku "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická", dle přílohy č. 2 zápisu. RM/06/33/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická", dle přílohy č. 3 zápisu. 5. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1847/16 RM/07/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1847/16 o výměře 12 m 2, dle přílohy č. 4 zápisu. 6. Záměr pronájmu ordinací č. 312 a 313 v objektu polikliniky RM/08/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části prostor v objektu parc.č.st. 78/1, nám. Míru 24, ordinace č. 312 a 313 o celkové výměře 42,72 m 2 + alikvotní část společných prostor společnosti MUDr. Zdeňka Malášková - interna s.r.o., se sídlem nám. Míru 24, , Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 5 zápisu. 7. Záměr pronájmu části prostor v objektu č.p. 24, nám. Míru, Tišnov RM/09/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části prostor v objektu parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, a to místnost č. 128 o výměře 7,20 m 2, místnost č. 129 o výměře 7,20 m 2 a místnost č. 130 o výměře 1,80 m 2 + alikvotní část společných prostor o výměře 11,09 m 2, dle přílohy č. 6 zápisu. 1

4 8. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Tišnov RM/10/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit místostarostu Ing. Karla Součka jako určeného člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace pro město Tišnov. 9. Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) RM/11/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit směnu částí pozemků v k.ú. Tišnov, a to části parc.č. 463/11 o výměře 41 m 2, části parc.č. 467/6 o výměře 195 m 2 a části parc.č o výměře 79 m 2 ve vlastnictví města Tišnov za část parc.č. 463/2 o výměře 315 m 2 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 7 zápisu. 10. Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) RM/12/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 8 zápisu. RM/13/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 9 zápisu. RM/14/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucím kupujícím, dle přílohy č. 10 zápisu. RM/15/33/2018 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Tišnov, jako budoucím prodávajícím a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako budoucími kupujícími, dle přílohy č. 11 zápisu. 11. Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a jeho místních částech RM/16/33/2018 Rada města Tišnova ruší výběrové řízení - výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provoz veřejného osvětlení v Tišnově a jeho místních částech", dle přílohy č. 12 zápisu. 12. II. Výzva - Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech na období RM/17/33/2018 Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech na období , dle přílohy 2

5 č. 13 zápisu. RM/18/33/2018 Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech na období , dle přílohy č. 14 zápisu. 13. Dotazy, podněty, připomínky Bez usnesení U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 34/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 34/2018 Rady města Tišnova radního Aleše Navrátila a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 34/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/34/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Zpráva o průbehu investičních akcí r (stav k ) RM/04/34/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí zprávu o průběhu investičních akcí r Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství a stanovení užívání závěsného odznaku pro členky Zastupitelstva města RM/05/34/2018 Rada města Tišnova pověřuje v souladu s ustanovením 11a odst. 1) písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů k přijímání prohlášení o vstupu do manželství tyto členky Zastupitelstva města: Mgr. Pavlu Hanusovou, PhDr. Irenu Ochrymčukovou a PaedDr. Radmilu Zhořovou. RM/06/34/2018 Rada města Tišnova stanovuje v souladu s ustanovením 108 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů právo při významných příležitostech a občanských obřadech užívat závěsný odznak pro tyto členky Zastupitelstva města: Mgr. Pavlu Hanusovou, PhDr. Irenu Ochrymčukovou a PaedDr. Radmilu Zhořovou. 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova (Mgr. Pavel Hanák) RM/07/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Tišnova v rámci mimořádné dotace pro Mgr. Pavla Hanáka, IČO , na projekt "Divadelní inscenace Everyman aneb Země peciválů" (náklady spojené s realizací divadelní inscenace - výprava, kostýmy, marketing a PR) ve výši ,- Kč. 3

6 6. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi RM/08/34/2018 Rada města Tišnova vydává Pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, dle přílohy č. 1 zápisu. 7. Pravidla tvorby a poskytování finančních prostředků ze sociálního fondu RM/09/34/2018 Rada města Tišnova vydává Pravidla tvorby a poskytování finančních prostředků ze sociálního fondu, dle přílohy č. 2 zápisu. 8. Rozpočtové opatření města Tišnova č.18/2018 RM/10/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 18/2018 v rámci schváleného rozpočtu. 9. Uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově RM/11/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v Tišnově č.24/11 mezi městem Tišnov a společností KTS Ekologie s.r.o, IČ: , se sídlem v Zastávce. 10. Převod členských práv a povinností k bytu č. C 3/10 na ulici Dlouhá 1804 v Tišnově RM/12/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje převod členských práv a povinností k bytu č. C 3/10, 1+kk, v budově č.p. 1804, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici[osobní údaj odstraněn], z paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], na paní[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn]. 11. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 6 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/13/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 6, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 3 zápisu. 12. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 7 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/14/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 4 zápisu. 13. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 11 na ulici Bezručova 35 v Tišnově (verze č. 2) RM/15/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 5 zápisu. 4

7 14. Pronájem bytu č. 11 na ulici Bezručova 35 v Tišnově (verze č. 2) RM/16/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 11 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, a uzavření nájemní smlouvy mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a to na dobu určitou od do , dle přílohy č. 6 zápisu. 15. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (obnova NNk Na Mlékárně) RM/17/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2406/1, parc.č. 2406/10, parc.č. 2406/11, parc.č. 2025/8, parc.č. 2026/5, parc.č. 2025/5, parc.č. 2025/1, parc.č. 2026/2, parc.č. 2027/7, parc.č. st. 402, parc.č. 2017/4, parc.č. 2017/7, parc.č. st. 834, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 7 zápisu. 16. Nabídka spolupráce v oblasti pojištění Bez usnesení 17. Smlouva o poskytování služeb na odběr elektrické energie 2019 RM/18/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městem Tišnov a společností Centropol Energy a.s, ul. Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ: , dle přílohy č. 8 zápisu. 18. Dodatek č. 1 ke SoD "Rekonstrukce obvodového pláště ul. Hornická 1698 Bez usnesení 19. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "CS Tišnov - Březina, úsek Subterra-koupaliště" RM/19/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavby "CS Tišnov - Březina, úsek Subterra - koupaliště" mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MERTASTAV s.r.o., se sídlem v Předklášteří, IČ , jako zhotovitele, dle přílohy č. 9 zápisu. RM/20/34/2018 Rada města Tišnova ukládá OIPP na nejbližším kontrolním dni společně s TDI zabývat se kontrolou kvality finálního povrchu na stavbě "CS Tišnov - Březina, úsek Subterra - koupaliště" a následně o tomto podat zprávu radě města. Termín: ihned. 20. Výsledek šetření stížnosti - ZŠ nám. 28. října, Tišnov RM/21/34/2018 Rada města Tišnova ukládá ZŠ Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace, IČO , se sídlem nám. 28. října 1708, Tišnov a ZŠ Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace, IČO , se sídlem Smíškova 840, Tišnov, postupovat při poskytování učebnic a učebních materiálů žákům v souladu s "Výsledkem šetření stížnosti - ZŠ nám. 28.října, Tišnov" ze dne , který zaslala ČŠI městu Tišnov, jež je zřizovatelem Základní školy Tišnov, nám. 28. října, příspěvkové 5

8 organizace, IČO Uzavření Dohody o odvodu dešťových vod RM/22/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje Uzavření Dohody o odvodu dešťových vod mezi městem Tišnov a společností TENST spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle usnesení č. 10 zápisu. 22. Uzavření darovací smlouvy výhra ve sběrové soutěži My třídíme nejlépe 2018 RM/23/34/2018 Rada města Tišnova schvaluje Uzavření Darovací smlouvy za výhru ve sběrové soutěži My třídíme nejlépe 2018 s finančním darem Kč mezi městem Tišnov a společností Asekol a.s. se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 11 zápisu. 23. Dotazy, podněty, připomínky Bez usnesení U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 35/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/35/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 35/2018 Rady města Tišnova Ing. Václava Šikulu a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/35/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 35/ Zřízení komisí rady města a jejich obsazení RM/03/35/2018 Rada města Tišnova zřizuje v souladu s ust. 122 a 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: Komisi pro komunikaci a média; Komisi pro občanské záležitosti; Komisi pro dopravu a bezpečnost; Komisi životního prostředí; Komisi pro kulturu a cestovní ruch; Komisi bytovou; Komisi majetkovou; Komisi školskou, pro děti, mládež a rodinu; Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb; Komisi sportovní; Komisi pro rozvoj města. RM/04/35/2018 Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ust. 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: Michala Kadlece předsedou Komise pro komunikaci a média; Mgr. Pavlu Hanusovou předsedkyní Komise pro občanské záležitosti; Štěpána Pilného předsedou Komise pro dopravu a bezpečnost; Ing. Hanu Ondruškovou předsedkyní Komise životního prostředí; 6

9 PhDr. Irenu Ochrymčukovou předsedkyní Komise pro kulturu a cestovní ruch; Lenku Knechtovou předsedkyní Komise bytové; Mgr. Davida Vávru předsedou Komise majetkové; Janu Konečnou předsedkyní Komise školské, pro děti, mládež a rodinu; Ing. Bc. Zuzanu Brzobohatou předsedkyní Komise pro komunitní plánování sociálních služeb; Zdeňka Kunického předsedou Komise sportovní; Ing. Luboše Chvílu předsedou Komise pro rozvoj města. RM/05/35/2018 Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ust. 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: Mgr. Moniku Chlupovou Fruhwirtovou místopředsedkyní Komise pro komunikaci a média; PaedDr. Petru Kappelovou místopředsedkyní Komise pro občanské záležitosti; Jiřího Habarta místopředsedou Komise pro dopravu a bezpečnost; Ing. Václava Drhlíka místopředsedou Komise životního prostředí; Tomáše Buzrlu místopředsedou Komise pro kulturu a cestovní ruch; Ivu Havlátovou místopředsedkyní Komise bytové; Tomáše Valu místopředsedou Komise majetkové; Bc. Šárku Ondráčkovou místopředsedkyní Komise školské, pro děti, mládež a rodinu; Ing. Mgr. Marii Sendlerovou místopředsedkyní Komise pro komunitní plánování sociálních služeb; Rostislava Černocha místopředsedou Komise sportovní; Ing. Františka Svobodu místopředsedou Komise pro rozvoj města. RM/06/35/2018 Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ust. 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, členy následujících zřízených komisí, konkrétně v Komisi pro komunikaci a média; Komisi pro občanské záležitosti; Komisi pro dopravu a bezpečnost; Komisi životního prostředí; Komisi pro kulturu a cestovní ruch; Komisi bytovou; Komisi majetkovou; Komisi školskou, pro děti, mládež a rodinu; Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb; Komisi sportovní; Komisi pro rozvoj města, dle přílohy č. 1 zápisu. 3. Organizační záležitostí v rámci MěÚ Tišnov RM/07/35/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí vzdání se funkce Ing. Evy Jelínkové, vedoucí Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov a to ke dni RM/08/35/2018 Rada města Tišnova pověřuje dočasným výkonem funkce vedoucí Odboru investic a projektové podpory MěÚ Tišnov, Ing. Evu Švecovou, s účinností od RM/09/35/2018 Rada města Tišnova ukládá Mgr. Ivě Dvořáčkové, tajemnici MěÚ Tišnov, vyhlásit výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Odboru investic a projektové podpory. Termín: ihned. 4. Dotazy, podněty, připomínky Bez usnesení 7

10 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 36/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/36/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 36/2018 Rady města Tišnova Ing. Václava Šikulu a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/36/2018 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 36/ Přijetí grantu v rámci Nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU RM/03/36/2018 Rada města Tišnova schvaluje přijetí grantu ve výši EUR poskytnutého v rámci Nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU. RM/04/36/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dohody o grantu v rámci Nástroje pro propojení Evropy - WiFi4EU mezi městem Tišnov a Výkonnou agenturou pro inovace a sítě, dle přílohy č. 1 zápisu. 3. Organizační změny ve vedení Centra sociálních služeb Tišnov RM/05/36/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí vzdání se vedoucího pracovního místa Ing. Mgr. Jany Wildové, ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, ke dni 31. ledna RM/06/36/2018 Rada města Tišnova ukládá Mgr. Ivě Dvořáčkové, tajemnici MěÚ Tišnov, vyhlásit výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace. Termín: ihned. 4. Dotazy, podněty, připomínky Bez usnesení U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 37/2018, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 37/2018 Rady města Tišnova Mgr. Martina Seberu, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 37/ Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/03/37/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni

11 3. Vyhlášení dotačního programu 2019 RM/04/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2019, dle přílohy č. 1 zápisu. 4. Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova RM/05/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Zásady pro poskytování mimořádných dotací z rozpočtu města Tišnova, dle přílohy č. 2 zápisu. 5. Vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže 2019 RM/06/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2019, dle přílohy č. 3 zápisu. 6. Vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok 2019 RM/07/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok 2019, dle přílohy č. 4 zápisu. 7. Žádosti o dotace z programu Volnočasové aktivity mládeže - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok 2018 RM/08/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje přidělení finančních prostředků z dotačního programu Volnočasové aktivity mládeže - Podpora vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží pro rok 2018, dle přílohy č. 5 zápisu. 8. Žádosti o dotace z programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2018 za období září - listopad RM/09/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje přidělení finančních prostředků z dotačního programu Podpora trenérů mládeže pro rok 2018 za období září - listopad, dle přílohy č. 6 zápisu. 9. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019 RM/10/37/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí Plán veřejnosprávních kontrol na rok Směrnice pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci pohledávek RM/11/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Směrnici pro evidenci, vymáhání, odpis a exekuci pohledávek, s účinností od , dle přílohy č. 7 zápisu. 11. Informativní zpráva z veřejnosprávní kontroly MěKS RM/12/37/2018 Rada města Tišnova bere na vědomí výsledek kontroly příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 a soupis opatření MěKS ke kontrolnímu zjištění. 12. Text kroniky za rok 2004 a 2005 RM/13/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje text zápisu do kroniky za rok 2004 a

12 13. Odpisové plány příspěvkových organizací města Tišnova na rok 2019 RM/14/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace. RM/15/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace. RM/16/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace. RM/17/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace. RM/18/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace. RM/19/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312. RM/20/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace. RM/21/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje odpisový plán na rok 2019 příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská Změna odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2018 RM/22/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizaci Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312 RM/23/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 příspěvkové organizaci Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská Návrhy rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období příspěvkových organizací města Tišnova RM/24/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Základní škola Tišnov, nám. 28. října, příspěvková organizace. RM/25/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Základní škola Tišnov, Smíškova, příspěvková organizace. RM/26/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, příspěvková organizace. 10

13 RM/27/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky, příspěvková organizace. RM/28/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Mateřská škola Na Paloučku, Tišnov, příspěvková organizace. RM/29/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Inspiro - středisko volného času Tišnov, Riegrova 312. RM/30/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace. RM/31/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na období příspěvkové organizace Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská Uzavření Smlouvy o dílo "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická" RM/32/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická". RM/33/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo "Přírodní hřiště MŠ U Humpolky - pracoviště Květnická" mezi městem Tišnov a společností STROMMY COMPANY, s.r.o., IČ: , se sídlem v Andělské Hoře, dle přílohy č. 8 zápisu. 17. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 2 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/34/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 2, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 9 zápisu. 18. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2458/5 v k.ú. Tišnov (cyklostezka Červený mlýn) RM/35/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2458/5 v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 10 zápisu. 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (Jamborova) RM/36/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1772/12, parc.č. 1772/5, parc.č. 1772/13, parc.č. 1772/6, parc.č. 1772/10 a parc.č. st. 1006, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 11 zápisu. 11

14 20. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k.ú. Tišnov (nové RD, Hony za Kukýrnou) RM/37/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2466/26, parc.č. 2466/128, parc.č. 2466/262, parc.č. 2466/458 a parc.č. 2466/459, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E. ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 12 zápisu. 21. Uzavření Dohody o ukončení nájmu pozemku mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn](po realizaci parku pod kostelem) RM/38/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako nájemcem, dle přílohy č. 13 zápisu. 22. Pronájem části pozemku parc.č. 201/1 v k.ú. Tišnov (po realizaci parku pod kostelem) RM/39/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a manžely [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], oba jako nájemci, ohledně pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 201/1 o výměře 11 m 2, dle přílohy č. 14 zápisu. 23. Pronájem části pozemku parc.č. 517/3 v k.ú. Tišnov (Trmačov) RM/40/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a manžely [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], oba jako nájemci, ohledně pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 517/3 o výměře 260 m 2, dle přílohy č. 15 zápisu. 24. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě na pojištění vozidel RM/41/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě na pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, havarijní pojištění a doplňková pojištění mezi městem Tišnov a společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: , se sídlem Praha 2, Římská 45, , dle přílohy č. 16 zápisu. 25. Provozování služby Senior TAXI v Tišnově pro rok 2019 RM/42/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provoz služby Senior TAXI v Tišnově pro rok 2019", dle přílohy č. 17 zápisu. 26. Uzavření smlouvy o dílo "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech na období " RM/43/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech 12

15 na období ," dle přílohy č. 18 zápisu. RM/44/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Uzavření smlouvy o dílo "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech na období " mezi městem Tišnov a společnosti JICOM, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 19 zápisu. 27. Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o bezúplatném užívání RM/45/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o bezúplatném užívání majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, IČ , se sídlem v Brně, jako jedné smluvní strany a městem Tišnovem, dle přílohy č. 20 zápisu. 28. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708 RM/46/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje znění Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k provozování pedikúry s Evou Smolíkovou RM/47/37/2018 Rada města Tišnova uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ve 2. poschodí pavilonu A s p.č.st. 2137, o výměře 27,08 m 2, a to pro účely provozování manikúry a pedikúry, mezi Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, se sídlem Tišnov, Králova 1742, PSČ , IČO , a Evou Smolíkovou, Dlouhá 167, Lomnice, PSČ , IČO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce obvodového pláště na ul. Hornická 1698 RM/48/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ NA UL. HORNICKÁ 1698 mezi městem Tišnov a společností Positor stavební s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Ostrava, IČ: , dle přílohy č. 21 zápisu. 31. Rozpočtové opatření města Tišnova č.20/2018 RM/49/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 20/ Jednací řád komisí Rady města Tišnova RM/50/37/2018 Rada města Tišnova schvaluje Jednací řád komisí Rady města Tišnova, dle přílohy č. 22 zápisu. 33. Dotazy, podněty, připomínky Rada města Tišnova jmenuje v souladu s ust. 102 písm. h) zákona č. 128/20200 Sb., o obcích, v platném znění, Ing. Miroslava Pálku členem Komise pro komunikaci a média. 13

16 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 1/2019, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/1/2019 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 1/2019 Rady města Tišnova místostarostu Ing. Václava Šikulu a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/1/2019 Rada města Tišnova schvaluje program schůze Rady města Tišnova č. 1/ Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky RM/03/1/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky , dle přílohy č. 1 zápisu. 3. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019 RM/04/1/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit rozpočet města Tišnova na rok 2019 dle listu "Rozpočet na rok návrh", dle přílohy č. 2 zápisu s tím, že: rozpočet příjmů činí ,1 tis. Kč rozpočet výdajů činí ,5 tis. Kč rozpočet financování činí ,4 tis. Kč RM/05/1/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova stanovit závazné ukazatele rozpočtu města Tišnova na rok 2019 uvedené v listu "Závazné ukazatele rozpočtu 2019", dle přílohy č. 3 zápisu. RM/06/1/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit rozpočty peněžních fondů města Tišnova dle listu "Rozpočet peněžních fondů města Tišnova na rok 2019", dle přílohy č. 4 zápisu. 4. Ukončení nájemního vztahu se společností Ekostavby Brno, a.s. RM/07/1/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Tišnovem a Mgr. Evou Klimánkovou, advokátkou se sídlem Moravské nám. 15, Brno, č. osv. ČAK 11678, IČ , dle přílohy č. 5 zápisu. RM/08/1/2019 Rada města Tišnova schvaluje text vypracovaný Mgr. Evou Klimánkovou, advokátkou, se sídlem Moravské nám. 15, Brno, č. osv. ČAK 11678, IČ , "Námitky k výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne ", dle přílohy č. 6 zápisu. RM/09/1/2019 Rada města Tišnova schvaluje text vypracovaný Mgr. Evou Klimánkovou, advokátkou, se sídlem Moravské nám. 15, Brno, č. osv. ČAK 11678, IČ , "VÝPOVĚĎ smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne ", dle přílohy č. 7 zápisu. 5. Dotazy, podněty, připomínky Bez usnesení 14

17 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Tišnova č. 2/2019, konané dne Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) RM/01/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 2/2019 Rady města Tišnova Aleše Navrátila a zapisovatelkou stanovuje Bc. Denisu Šmídkovou. RM/02/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje upravený program schůze Rady města Tišnova č. 2/ MAS - žádost o podporu projektu AGRINNFOODHUB RM/03/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje podporu zapojení MAS Brána Vysočiny z. s., IČO , se sídlem nám. Míru 111, Tišnov, do projektu AGRINNFOODHUB, dle přílohy č. 1 zápisu. 3. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni RM/04/2/2019 Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2018 RM/05/2/2019 Rada města Tišnova bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Tišnov za rok Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov RM/06/2/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov. 6. Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnovem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi RM/07/2/2019 Rada města Tišnova vydává Pravidla zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Tišnov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, dle přílohy č. 2 zápisu. 7. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 5 na ulici Polní 640 v Tišnově RM/08/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 5, v budově č.p. 640, která je součástí pozemku p.č.st. 679 v k.ú. Tišnov, na ulici Polní, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn]a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 3 zápisu. 8. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 4 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/09/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 4, v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn] a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem [osobní údaj odstraněn], Tišnov, dle přílohy č. 4 zápisu. 15

18 9. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově RM/10/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 11, v budově č.p. 255, která je součástí pozemku p.č.st. 402 v k.ú. Tišnov, na ulici Na Mlékárně, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 5 zápisu. 10. Pronájem bytu č. 5 na ulici Polní 640 v Tišnově RM/11/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 5 v budově č.p. 640, která je součástí pozemku p.č.st. 679 v k.ú. Tišnov, na ulici Polní v Tišnově, panu [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. února 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 6 zápisu. 11. Pronájem bytu č. 1 na ulici Květnická 1719 v Tišnově RM/12/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 1 v budově č.p. 1719, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici Květnická 1719 v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od 1. února 2019 do 31. prosince 2019, dle přílohy č. 7 zápisu. 12. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 3/10 ulici Dlouhá 1804 v Tišnově RM/13/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. C 3/10 v budově č.p. 1804, která je součástí pozemku p.č.st v k.ú. Tišnov, na ulici Dlouhá, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 8 zápisu. 13. Pronájem bytu č. 1 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/14/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje pronájem bytu č. 1 v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova v Tišnově, paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn]a panu [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], a uzavření nájemní smlouvy od do , dle přílohy č. 9 zápisu. 14. Dohoda o ukončení nájmu bytu č. 12 na ulici Bezručova 35 v Tišnově RM/15/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 12, v budově č.p. 35, která je součástí pozemku p.č.st. 497 v k.ú. Tišnov, na ulici Bezručova, mezi městem Tišnov a paní [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn]a panem[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], oba trvale bytem[osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], dle přílohy č. 10 zápisu. 15. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1889/1, parc.č. 1890/3, parc.č. 1903/3 a parc.č. 2466/31, vše v k.ú. Tišnov (Černohorská plynovod) RM/16/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1889/1, parc.č. 1890/3, parc.č. 1903/3 a parc. č. 2466/31, vše v k.ú. Tišnov, mezi 16

19 městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností GasNet, s.r.o., IČ: , se sídlem v Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 11 zápisu. 16. Uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby mezi městem Tišnov a panem [osobní údaj odstraněn] (kanalizační přípojka) RM/17/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby mezi městem Tišnov, jako vlastníkem a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako stavebníkem, ohledně stavby kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 2214/5 v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 12 zápisu. 17. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2466/603 v k.ú. Tišnov (ul. M. Pavlíkové) RM/18/2/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/603 o výměře 74 m 2 ve vlastnictví společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, do vlastnictví města Tišnova. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. 18. Uzavření Dohody o ukončení pachtu pozemku mezi městem Tišnov a panem [osobní údaj odstraněn] (u garáží na Trnci) RM/19/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o ukončení pachtu pozemku mezi městem Tišnov, jako propachtovatelem a panem [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], jako pachtýřem, dle přílohy č. 13 zápisu. 19. Nabídka na odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 749/1 (nad penzionem) RM/20/2/2019 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova neschválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 749/1 o výměře m 2 ve vlastnictví [osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] a[osobní údaj odstraněn], nar. [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn], za kupní cenu ve výši Kč. 20. Ukončení stávající a uzavření nové smlouvy o nájmu s paní MUDr. Maláškovou RM/21/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 26/13/P uzavřené dne mezi městem Tišnov a MUDr. Zdeňkou Maláškovou, IČ: , se sídlem nám. Míru 24, Tišnov, dohodou, dle přílohy č. 14 zápisu. RM/22/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově, který je součástí pozemku parc.č.st. 78/1 v k.ú. Tišnov, a to ordinaci č. 312 o výměře 20,88 m 2 a č. 313 o výměře 21,84 m 2 + alikvótní část společných prostor o výměře 29,23 m 2, mezi městem Tišnov a společností MUDr. Zdeňka Malášková - interna s.r.o., se sídlem nám. Míru 24, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 15 zápisu. 17

20 21. Záměr pronájmu části objektu č.p. 911 na nám. Míru v Tišnově RM/23/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části prostoru v přízemí objektu parc.č.st. 198/1 na nám. Míru č.p. 911 v Tišnově o celkové výměře 174 m 2 společnosti INTERO s.r.o., se sídlem Maršovice 91, Nové Město na Moravě, IČ: , dle přílohy č. 16 zápisu. 22. Uzavření smlouvy o "Provozování služby Senior TAXI v Tišnově pro rok 2019" RM/24/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Provozování služby Senior TAXI v Tišnově pro rok 2019," dle přílohy č. 17 zápisu. RM/25/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o provozování služby Senior TAXI v Tišnově pro rok 2019 mezi městem Tišnov a Renatou Krejčí, IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 18 zápisu. 23. Kalkulace cen tepelné energie na rok 2019 Bez usnesení 24. Provozní řád hřiště Smíškova RM/26/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje Provozní řád sportovního hřiště Smíškova, dle přílohy č. 19 zápisu. RM/27/2/2019 Rada města Tišnova ukládá OSMKS zabývat se provozem kluziště a hřiště Smíškova a navrhnout vhodná opatření ke zlepšení provozu. Termín: do příští RM Vzdání se členství v Komisi životního prostředí Rady města Tišnova RM/28/2/2019 Rada města Tišnova bere na vědomí vzdání se funkce členství v Komisi životního prostředí Rady města Tišnova panem doc. Ing. Janem Lacinou, CSC. 30. Uzavření smlouvy o nájmu pozemku za účelem provozování mobilního stánku s občerstvením RM/29/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1847/16 o výměře 12m 2, v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov a společností A-MONT studio, s.r.o., se sídlem Vrchlického 1915, Tišnov, IČ: , dle přílohy č. 20 zápisu. 25. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění lesnických činností v lesích Města Tišnova, ze dne Bez usnesení 26. Zápis č. 1/2019 z jednání Komise pro Komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova ze dne RM/30/2/2019 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova ze dne

21 27. Změna členství v Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova RM/31/2/2019 Rada města Tišnova odvolává Mgr. Bc. Jaroslava Koudelku z členství v Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova. RM/32/2/2019 Rada města Tišnova odvolává Ing. Martu Troppovou z členství v Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova. RM/33/2/2019 Rada města Tišnova jmenuje Ing. Václava Horáka členem Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova. 29. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 1/2019 ze dne RM/34/2/2019 Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z Komise sportovní č. 1/2019 ze dne Rozpočtové opatření města Tišnova č.21/2018 RM/35/2/2019 Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 21/ Personální a organizační záležitosti v Centru sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace RM/36/2/2019 Rada města Tišnova pověřuje Mgr. Michala Kudláčka, DiS., vedoucího Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov dočasným vedením Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, se sídlem v Tišnově, Králova 1742, Tišnov , IČO a to s účinností od do doby jmenování nového ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace. RM/37/2/2019 Rada města Tišnova ukládá Ing. Mgr. Janě Wildové, ředitelce Centra sociálních služeb Tišnov, příspěvkové organizace, zajistit řádné písemné předání veškeré agendy v souvislosti s jejím ukončením funkce ředitelky této příspěvkové organizace. Termín: do Dotazy, podněty, připomínky RM/38/2/2019 Rada města Tišnova ukládá ředitelce ZŠ 28. října řešit problém plánované nefunkčnosti školní kuchyně v měsíci červnu 2019 v době její plánované rekonstrukce a o návrhu možných řešení informovat Radu města Tišnova. Termín:

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 28 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 19.06.2019 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu osobních údajů podle nařízení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č.2/9 2/27)

U S N E S E N Í z 2. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č.2/9 2/27) U S N E S E N Í z 2. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 16. 12. 2014. (Usnesení č.2/9 2/27) (Toto usnesení je upraveno podle zák. č.. 101/2000 zákon o ochraně osobních údajů) Č. j. ST/3411/2014/51.2

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017

Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Usnesení 78. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 13. prosince 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1504/78/17 1) schvaluje program 78. schůze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1)

- 1 - U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu (č. 1/1 17/1) - 1 - U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 11. listopadu 2014 (č. 1/1 17/1) Přítomní členové rady : I. Mikulica, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek, R. Schmuch

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1480/77/17 1) schvaluje program 77. schůze

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018

Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Usnesení 1. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 7. listopadu 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1/1/18 1) schvaluje program 1. schůze rady

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 10 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Hostinné, konané dne 21.11.2018 16/2/RM/2018 Schválení programu 2. schůze RM program 2. schůze: 1. Schválení programu 2.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018

Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Usnesení 85. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 11. dubna 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1642/85/18 1) schvaluje program 85. schůze rady

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 43. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 08.06.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/43R/2016

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 79. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 24. 10. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Jaromír Dvořák, Ladislav

Více

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018

Rozpočtové opatření města Tišnova č. 4/2018 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011

USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 USNESENÍ ze schůze ZM č. 5/2011 konané dne 30. června 2011 0. Zahájení 01/05/2011 ZM schvaluje program zasedání, předložený starostou města Tišnova Janem Schneiderem. 1. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018

Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 19. prosince 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 59/4/18 1) schvaluje program 4. schůze rady

Více

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019

Plán práce Rady města Tišnova a Zastupitelstva města Tišnova na rok 2019 Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 45. schůze Rady obce Velké Březno, která se koná dne. 8. 2. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018

Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Usnesení 97. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. října 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1848/97/18 1) schvaluje program 97. schůze rady

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program:

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program: ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.4/2018 dne 17. 4. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:. 7 členů,

Více

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice:

Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Usnesení 52. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 30. listopadu 2016 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 986/52/16 schvaluje program 52. schůze rady

Více

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne

57. zasedání Rady města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 57. zasedání Rady města Bučovice ze dne 10.7.2017 1193/57/RM/2017 OSV 01 - Smlouva o dílo "Realizace kanceláří pro sociální odbor - poliklinika Bučovice" smlouvu o dílo na zakázku "Realizace

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Rada města po projednání schválila:

Rada města po projednání schválila: Usnesení z 16. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 28.11.2018 od 13.30 h Přítomni: dle prezenční listiny - 5 Rada města po projednání schválila: v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení č.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 2. schůze Rady města (RM) dne 13.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM

Usnesení. 1.1 Zápisy ze schůze Rady města Němčice nad Hanou č. 91/ a č. 92/ Tisk 1428/ /RM Usnesení z 93. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 27.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017

Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Usnesení 76. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 15. listopadu 2017 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1460/76/17 1) schvaluje program 76. schůze

Více

z 1. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. listopadu 2018

z 1. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. listopadu 2018 z 1. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. listopadu 2018 1. Schválení programu Usnesení č. 1/2018 Rada města Rumburk projednala a schválila program 1. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola plnění

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 38. schůze Rady města Bílovce, konané dne 09. 11. 2015 Rada města po projednání RM/38/758 program jednání 38. schůze Rady města Bílovec, konané dne 09. 11. 2015 RM/38/759 plnění ukládacích usnesení

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu (č. 962/73 981/73) - 1 - U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 28. listopadu 2017 (č. 962/73 981/73) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, P. Kukučka, Ing. M. Robenek

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44)

- 1 - U S N E S E N Í. z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září (č. 581/44 600/44) - 1 - U S N E S E N Í z 44. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 13. září 2016 (č. 581/44 600/44) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Ing. M. Robenek Omluveni : Mgr.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 141. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 20.8.2018 2844/141/RM/2018 Revize bankovních účtů a peněžních fondů města Slavkov u Brna a VHČ města Slavkov u

Více

Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018

Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018 Usnesení 81. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 14. února 2018 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1565/81/18 1) schvaluje program 81. schůze rady

Více

Usnesení. z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.01.2018 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 3256/R/080118: předložený

Více

ZÁPIS č. 3. ze dne , Přítomni: Přizváni: Program:

ZÁPIS č. 3. ze dne , Přítomni: Přizváni: Program: ZÁPIS č. 3. z jednání Rady města Prachatice ze dne 3.12.2018, konaného od 9,00 hodin v Velká zasedací síň na MěÚ Prachatice Přítomni: Přizváni: PaedDr. Jan Klimeš (místostarosta), Ing. Petr Kolín DiS.

Více

U S N E S E N Í. 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 51. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 12. 6. 2017 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír Dvořák,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více