MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK JID: 1476/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-23064/2017/ZPZE-9/231.8/SAFM-44 Spisová značka: MUZBK-23064/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.: 5/0/0/0 Spis. a skart. znak, lhůta: A/50 Evid. list č.: I 39 Vyřizuje: Ing. Martina Šafářová Telefon: ID datové schránky: ia9b3gu Datum: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), a místně příslušný podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost (IČO , CZ-NACE 37000) se sídlem Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK, p o v o l u j e změnu stavby vodního díla před dokončením podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 118 stavebního zákona, kterým v daném případě je stavba Kanalizace Lukavice - napojení na ČOV ŽAMBERK která je situovaná na pozemcích v kat. území Lukavice Čechách, obec Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí , číslo hydrogeologického rajónu Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice, ID vodního útvaru povrchových vod HSL_0670). Povolení k provedení výše uvedeného vodního díla bylo v minulosti uděleno oprávněnému žadateli (Obec Lukavice (IČO ), se sídlem Lukavice 117, LETOHRAD) a to: rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j /2012/ZPZE-11/231.8/KOSP-69 ze dne (nabylo právní moci dne ).

2 Změna stavby před dokončením spočívá ve změně lhůty dokončení stavby. Ve své podstatě se tedy jedná o změnu výše uvedeného povolení (tj. č.j /2012/ZPZE- 11/231.8/KOSP-69 ze dne ) k provedení stavby vodního díla, a to následujícím způsobem: 1. Povinnost uvedená pod bodem 11, ve výrokové části (na straně 8.), na kterou je vydané stavební povolení vázáno, zní: Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do Povolení k provedení výše uvedeného vodního díla vydané rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j.: 18462/2012/ZPZE-11/231.8/KOSP-69 ze dne zůstává jinak beze změny. Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením 109 písm. a) stavebního zákona, jsou: - Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost (IČO ) se sídlem Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společností VIS Vodohospodářské - inženýrské služby spol. s r. o (IČO ) se sídlem Na Střežině 1079/10, HRADEC KRÁLOVÉ) O d ů v o d n ě n í Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost (IČO ) se sídlem Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společností VIS - Vodohospodářské - inženýrské služby spol. s r. o (IČO ) se sídlem Na Střežině 1079/10, HRADEC KRÁLOVÉ), ve věci povolení změny stavby před dokončením (podle ustanovení 15 vodního zákona a ustanovení 118 stavebního zákona) pro stavbu Kanalizace Lukavice - napojení na ČOV ŽAMBERK, která je situovaná na pozemcích v kat. území Lukavice Čechách, obec Lukavice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí , číslo hydrogeologického rajónu Kyšperská synklinála v povodí Orlice, název vodního útvaru povrchových vod - Lukavický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice, ID vodního útvaru povrchových vod HSL_0670). Povolení k provedení výše uvedeného vodního díla bylo v minulosti uděleno oprávněnému žadateli (Obec Lukavice (IČO ), se sídlem Lukavice 117, LETOHRAD) a to: rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j.: 18462/2012/ZPZE-11/231.8/KOSP-69 ze dne (nabylo právní moci dne ) Vzhledem k tomu, že předložený návrh žadatele neobsahoval všechny podklady, které jsou nutné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí, vodoprávní úřad vyzval žadatele k jejich předložení (viz výzva k odstranění nedostatků žádosti vydaná pod č.j. MUZBK 23064/2017/ZPZE-3/231.8/GRUK ze dne ) a správní řízení usnesením (viz usnesení o přerušení vydané pod č.j. MUZBK 23064/2017/ZPZE-4/231.8/GRUK-229 ze dne 2

3 ) přerušil. Následně byla žádost doplněna o rozhodující podklady (aktuální soupis účastníků řízení) dne 12. prosince 2017 a 12. ledna Podle ustanovení 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům a to oznámením č.j. MUZBK-23064/2017/ZPZE-7/231.8/SAFM ze dne 14. března Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro uplatnění závazných stanovisek, námitek, popřípadě důkazů k předmětnému prodloužení doby platnosti stavebního povolení a povolení změny stavby před dokončením byl stanoven do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky o oznámení zahájení vodoprávního řízení (pozn.: pro platnost doručení, je rozhodující úřední deska správního orgánu, který doručuje - viz ustanovení 25 odst. 3 správního řádu). Do tohoto termínu se přišel s podklady pro rozhodnutí seznámit jeden účastník řízení, a to pan Miloslav Havlíček (dne ) a k dnešnímu dni se žádný z účastníků řízení k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil. V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k povolení změny stavby vodního díla před dokončením předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (popř. správce povodí): a) Povolení stavby vodního díla vydané rozhodnutím Městského úřadu Žamberk pod č.j18462/2012/zpze-11/231.8/kosp-69 ze dne V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j /2016-MZE ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů a zejména pak stanoviska správce povodí konstatovat, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný při splnění výše uvedených podmínek, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Správní poplatek ve výši 1 000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 18 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 19. dubna Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Účastníci řízení pro změnu stavby před dokončením Účastníky řízení podle ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 písm. a) stavebního zákona, jsou: - Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost (IČO ) se sídlem Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společností VIS Vodohospodářské inženýrské služby spol. s r. o (IČO ) se sídlem Na Střežině 1079/10, HRADEC KRÁLOVÉ) 3

4 Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 písm. c), d) stavebního zákona, jsou: Česká telekomunikační infrastruktura a. s ČEZ Distribuce, a.s. Letohradská zemědělská společnost a.s Obec Lukavice GasNet, s. r. o. (na základě plné moci GridServices, s. r. o.) Pardubický kraj Povodí Labe, státní podnik Státní pozemkový úřad Adamcová Ivanka Baarová Soňa Benešová Simona Cabalková Ivana Civrný Antonín Dolečková Marie Dostálová Dana Dušek Miloš Dušek Václav Dušková Monika Fajf František Fajfrová Ludmila Fišer Jiří Frydrych Jiří Havlíček Miloslav Holzner Jiří Horák Jiří Horáková Kateřina Hotmar Leopold Hotmar Leopold Hrdinová Monika Hubálek Luboš Hubálek Miloslav Kaška Josef Kašková Marie Kolářová Marie Kos Jiří Kosová Jana Lehký Vladislav Luxová Kateřina Maivald Vilém Maivald Tomáš Malečková Monika Marti Markéta Nastoupilová Bohuslava Paďour Leopold Pjatkan Jaroslav Pjatkan Radek Ing. Prachař Karel Prachařová Soňa Slavík Jiří Smejkal Jan Ing. Sojmová Jaroslava Sršeň Jičí Stryalová Jitka Suchomel Petr Suchomelová Hana Šípek Václav Šípková Marie Šťovíček Petr Vebr Jaroslav Ing. Venclová Jana Vrba Tomáš Vrba Vít Vrbová Věra Zajdlová Dagmar Zemánková Milena Účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 109 písm. e), f) stavebního zákona, se identifikují soupisem níže uvedených staveb a pozemků evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru: stavby č.p. 3, 11, 15, 21, 22, 24, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 78, 84, 90, 92, 94, 95, 100, 102, 105, 108, 116, 126, 127, 128, 130, 139, 145, 146, 154, 158, 159, 168, 173, 180, 181, 182, 184, 186, 191, 194, 204, 206, 211, 212, 215, 221, 224, 234, 237, 238, 239, 268, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách pozemky stavební parc. č. 106, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 122/2, 123, 124, 129, 141/1, 141/2, 142, 142, 144, 147, 15/1, 150, 157, 163, 166, 168/1, 17, 173, 180/1, 182, 188, 189, 194, 200, 201/1, 203, 207, 208, 210/1, 215, 222, 225/1,225/2, 228, 231, 237/1, 242/1, 242/2, 243, 248, 251, 254, 260, 261, 262, 268, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 306, 31, 323/1, 323/2, 33, 355, 36, 638, 37, 38/1, 399/1, 399/2, 4/1, 4/2, 40/1, 400/1, 407, 408, 5, 50, 51, 510, 54, 5/2, 56, 561, 57, 59, 60, 61, 63, 70, 72, 77, 80, 84/1, 89/1, 94/1, 98, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách pozemky parc.č. 2, 3, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1,10/1, 10/2, 10/3, 11, 18/1, 18/2, 19, 22, 23, 28/3, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 31/2, 33/1, 33/2, 35/1, 35/4, 36, 38/1, 38/2, 43, 44/2, 45, 47, 48/1, 49, 49, 50, 51/1, 52/1, 52/2, 55, 57, 58/2, 61, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 66/1, 66/3, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 70/5, 71, 83/2, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 87, 92/2, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 95/2, 96/1, 103, 104/1, 104/3, 105/, 107/2, 107/3, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/4, 117, 118/2, 122, 141, 142/1, 142/2, 144, 146, 149/1, 149/2, 149/4, 150/1, 150/3, 152/1, 153, 154/1, 155, 156, 157, 159, 162/1, 163/1, 163/3, 196/3, 197/3, 201, 203, 204, 205, 206/2, 206/4, 207/1, 207/3, 209, 210, 213, 215/38, 216, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 221/1, 221/2, 223, 224, 225/1, 226, 227/1, 227/4, 228, 230, 239, 240/1, 241, 243, 244, 245, 248/1, 251, 252, 258/5, 260/1, 262, 263, 266, 267, 269/1, 271/1, 274/3, 276/1, 279, 283/1, 283/2, 283/3, 284, 285, 4

5 286/2, 286/4, 288, 289, 290, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296/1, 296/2, 299/1, 299/4, 299/6, 300/1, 300/3, 300/4, 301, 302, 304, 305/1, 305/2, 306, 311, 312/1, 312/2, 312/5, 313, 314, 315/1, 315/2, 316/3, 319/2, 319/4, 319/8, 330/2, 333/1, 335, 336/1, 336/3, 336/4, 336/6, 336/7, 337/2, 338, 341/1, 341/2, 344, 345/1, 345/3, 345/6, 347, 348/1, 348/2, 350/1, 350/2, 359/1, 359/3, 360/1, 360/2, 362, 363, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 365/8, 366/2, 370/1, 371, 372/2, 373/1, 373/3, 378/3, 380, 382, 383, 386/5, 387/2, 392/1,392/2, 394/1, 397/1, 397/2, 397/3, 399/1, 400/2, 400/3, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 404, 414, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/3, 421/5, 421/6, 425/1, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/6, 426/7, 428/1, 429/1, 429/4, 429/7,430, 432/3, 432/5, 433/1, 433/3, 436, 437, 438/3, 438/4, 438/5, 440/4, 444/2, 445/2, 446/1, 446/2, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 456/5, 459/4, 459/5, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465/1, 465/3, 466, 468, 471/1, 471/2, 471/3, 472, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 477,478/2, 478/3,,478/ 4484/1, 484/3, 485/1, 489/2, 491/1, 492/2, 496, 500/1, 500/9, 500/11, 500/25, 501/2, 501/3, 502, 503/1, 503/3, 503/4, 505/1, 508, 511, 512, 515,523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 528/2, 529, 530/1, 530/3, 534, 535, 538/1, 538/2, 539/2, 541, 542, 543, 546, 547/2, 547/3, 549, 550/1, 551/1, 551/1, 551/2, 551/5, 552/1, 552/1, 554, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 556/2, 558, 559/3, 563, 570/1, 574, 575, 577, 578/2, 579, 580/2, 581, 582, 585, 586/2, 588, 593, 594/2, 594/4, 595, 597/1, 597/2, 599/1, 601/2, 601/7, 601/10, 601/13, 602/2, 602/3, 602/4, 603/2, 603/8, 603/11, 603/12, 608/1, 608/2, 609, 610, 611, 615/1, 615/2, 615/3, 616, 617, 619/1, 619/5 624/1, 624/2, 627/1, 627/4, 627/5, 629/1, 634, 636, 640, 641/1, 651, 652/1, 652/2, 655, 656, 662/2, 664/3, 669/4, 669/6, 669/8, 671/1, 671/4, 673, 674, 676, 678, 706/3, 706/4, 842/3, 844/1, 958/1, 1030/3, 1030/3, 1030/7, 1030/8, 1079/1, 1079/2, 1340/4, 1342/1,,1342/2 1343/1, 1362/12, 1362/19, 1363/8, 1363/9, 1363/12, 1363/13, 1363/15, 1364/1,,1364/3, 1364/4, 1364/5, 1364/6, 1365/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1406/15, 1406/24, 1406/26, 1406/27, 1406/28, 1406/30, 1406/31, 1406/34, 1406/35, 1406/36, 1406/67, 1406/80, 1406/8, 11406/101, 1406/103, 1407/10, 1407/14, 1407/16, 1407/21, 1408/1, 1408/3, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1438/1, 1438/2, 1438/4, 1438/9, 1438/10, 1439/1, 1439/4, 1439/4, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1439/8, 1450/4, 1450/13, 1450/14, 1450/18, 1450/20, 1920/1, 1940/1, 1940/6, 1941, 1943, 1944/1, 1945, 1946/4, 1946/5, 1946/6, 1946/7, 1946, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1957, 1959, 1963/1, 1964, 1966/11966/3, 1968, 1969, 1973, 1977/1, 1978, 1979/1, 1979/2, 1979/5, 1979/6, 1979/7, 1979/8, 1980/5, 1980/6, 1985/1, 1985/3, 1986/1, 1988, 1992/1, 1994, 1995, 1996, 1998, , 2004, 2005/1, 2005/2, 2005, 2006/2, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2022/1, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5, 2029/6, 2029/7, 2030, 2032, 2035, 2039/1, 2039/3, 2039/4, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041/1, 2042, 2044, 2045, /1, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055, 2056, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2061/1, 2061/4, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2061/11, 2062/1, 2062/2, 2062/10, 2062/13, 2062/28, 2062/31, 2062/32, 2062/34, 2062/35, 2062/36, 2062/37, 2062/38, 2062/39, 2062/41, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2063/10, 2063/14, 2063/15, 2063/16, 2063/17, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2065/1, 2065/3, 2065/4, 2065/6, 2065/7, 2065/16, 2066/3, 2066/4, 2066/5, 2066/6, 2066/8, 2066/10, 2066/1, 22066/14, 2066/15, 2066/17, 2066/18, 2066/19, 2071/2, 2077/2, 2090/2, 2093/2, 2112/5, 2114/3, 2114/4, 2114/7, 2114/8, 2114/9, 2114/10, 2114/11, 2114/1, 22114/13, 2114/14, 2114/15, 2114/16, 2114/17, 2114/21, 2114/22, 2114/23, 2114/23, 2114/78, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2115/5, 2115/22, 2115/23, 2115/24, 2115/25, 2115/34, 2115/36, 2115/37, 2115/38, 2115/39, 2115/40, 2115/4, 2115/5, 2115/46, 2115/47, 2115/52, 2115/53, 2115/54, 2115/55, 2115/56, 2115/58, 2115/59, 2115/60, 2115/61, 2115/62, 2115/63, 2115/64, 2115/65, 2115/66, 2115/67, 2115/68, 2115/69, 2115/70, 2115/73, 2115/74, 2115/75, 2115/76, 2115/77, 2115/78, 2115/79, 2119, 2120/1, 2120/2, 2120/16, 2120/17, 2120/24, 2120/25, 2120/25, 2120/25, 2120/27, 2147/2, 2148/1, 2148/2, 2161, 2172, 2173, 2174, 2178, 2179, 2181, 2182, 3229, 3231, 3235, 3237, 3238, 3239, 3240, 3254, 3255, 3256, 3277, 3279, 3280, 3283, 3289, 3292, 3293, 3294, 3296, 3297, 3298, 3299, 3302, 3303, 3304, 3308, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3323, 3324, 3325, 3326, 3328, 3330, 3332, 3339, 3349, 3350, 3351, 3353, 3354, 3357, 3380, 3410, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3432, 3494, 3496, 3497, 3499, 3501, 3503, 3504, 3506, 3521, 3522, 3533, 3534, 3535, 3654, 3656, 3658, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3670, 3672, 3674, 3678, 3680, 3681, 3682,3683, 3684, 5

6 3685, 3687, 3700, 3742, 3744, 3747, 3749, 3750, 3752, 3755, 3761, 3764, 3767, 3768, 3769, 3806, 3807, 3810, 3874/1, 3874/3,3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3959, 3960, 3962, 3968, 3973, 3974, 3977, 3978, 3979, 4012, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4228, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4302, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4316, 4317, 4354, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4411, 4415, 4441, 4444, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách. P o u č e n í ú č a s t n í k ů Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ustanovení 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu. otisk úředního razítka Ing. Pavel Schöps vedoucí oddělení vodního hospodářství 6

7 U p o z o r n ě n í! Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY okamžitě po jejím obdržení po dobu 15 dnů (v souladu s ustanovením 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk a Obecní úřad Lukavice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedené městské úřady zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí. Vyvěšeno dne. Sejmuto dne Razítko a podpis oprávněné osoby Doručí se: Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenku): - Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - VIS - Vodohospodářské - inženýrské služby spol. s r. o., Na Střežině 1079/10, HRADEC KRÁLOVÉ Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů) - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, DĚČÍN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3 - Letohradská zemědělská společnost a.s Lukavice 219, LUKAVICE - Obec Lukavice, Lukavice 117, LETOHRAD - GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, BRNO (na základě plné moci pro přejímání písemností udělené GasNet, s.r.o., Klíšská 940, ÚSTÍ NAD LABEM) - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, Pardubice - Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, HRADEC KRÁLOVÉ - Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, PRAHA 3 - Adamcová Ivanka, Orlice 82, LETOHRAD - Baarová Soňa, Žampach 27, ŽAMPACH - Benešová Simona, Horní Dobrouč 101, DOLNÍ DOBROUČ - Cabalková Ivana, Lukavice 70, LUKAVICE - Civrný Antonín, Táboritská 650/14, Poděbrady III, PODĚBRADY - Dolečková Marie, Lukavice100, LUKAVICE - Dostálová Dana, Lukavice 100, LUKAVICE - Dušek Miloš, Lukavice 2, LUKAVICE - Dušek Václav, Lukavice 242, LUKAVICE - Dušková Monika, Lukavice 2, LUKAVICE 7

8 - Fajf František, Lukavice 90, LUKAVICE - Fajfrová Ludmila, Lukavice 90, LUKAVICE - Fišer Jiří U Bažantnice 723, LETOHRAD - Frydrych Jiří, Lukavice 350, LUKAVICE - Havlíček Miloslav, Lukavice 110, LUKAVICE - Holzner Jiří, Lukavice. 285, LUKAVICE - Horák Jiří, Lukavice 368, LUKAVICE - Horáková Kateřina, Lukavice 368, LUKAVICE - Hotmar Leopold, Lukavice. 127, LUKAVICE - Hrdinová Monika, Lukavice 248, DOLNÍ DOBROUČ - Hubálek Luboš, Lukavice 171, LUKAVICE - Hubálek Miloslav, Lukavice 171, LUKAVICE - Kaška Josef, Lukavice 158, LUKAVICE - Kašková Marie, Lukavice 158, LUKAVICE - Kolářová Marie, Jiránkova 2246, Zelené Předměstí, PARDUBICE - Kos Jiří, Lukavice 107, LUKAVICE - Kosová Jana, Lukavice 107, LUKAVICE - Lehký Vladislav Lukavice. 56, LUKAVICE - Luxová Kateřina, Celné TĚCHONÍN - Maivald Vilém, Husovo nábřeží 378, ŽAMBERK - Maivald Tomáš, Lukavice 215, LUKAVICE - Malečková Monika, Taušlova 682, LETOHRAD - Marti Markéta, Drosselweg 3, Oftringen, ŠVÝCARSKO - Nastoupilová Bohuslava, Lukavice 183, MISTROVICE - Paďour Leopold, Lukavice 138, LUKAVICE - Pjatkan Jaroslav, Lukavice 156, LUKAVICE - Pjatkan Radek Ing., nám. J. Seiferta 696, Lobeček, KRALUPY NAD VLTAVOU - Prachař Karel, Lukavice 54, LUKAVICE - Prachařová Soňa, Lukavice 54, LUKAVICE - Slavík Jiří, Lukavice 300, LUKAVICE - Smejkal Jan Ing., Slezská 697/10, HRADEC KRÁLOVÉ - Sojmová Jaroslava, Lukavice 200, LUKAVICE - Sršeň Jiří, Lukavice 204, LUKAVICE - Stryalová Jitka, Lukavice 17, RYNOLTICE - Suchomel Petr, Lukavice 263, LUKAVICE - Suchomelová Hana, Lukavice 263, LUKAVICE - Šípek Václav, Lukavice 280, LUKAVICE - Šípková Marie, Lukavice 280, LUKAVICE - Šťovíček Petr, Nová 56, BYŠICE - Vebr Jaroslav Ing., Raisova 814, ŽAMBERK - Venclová Jana, Lukavice 212, LUKAVICE - Vrba Tomáš, Lukavice 359, LUKAVICE - Vrba Vít, Lukavice 200, LUKAVICE - Vrbová Věra, Lukavice 200, LUKAVICE - Zajdlová Dagmar, Lukavice 260, LUKAVICE - Zemánková Milena, Jáchymovská 273/22, Liberec X-Františkov, LIBEREC - vlastníci: stavby č.p. 3, 11, 15, 21, 22, 24, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 78, 84, 90, 92, 94, 95, 100, 102, 105, 108, 116, 126, 127, 128, 130, 139, 145, 146, 154, 158, 159, 168, 173, 180, 181, 182, 184, 186, 191, 194, 204, 206, 211, 212, 215, 221, 224, 234, 237, 238, 239, 268, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách pozemky stavební parc. č. 106, 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 122/2, 123, 124, 129, 141/1, 141/2, 142, 142, 144, 147, 15/1, 150, 157, 163, 166, 168/1, 17, 173, 180/1, 182, 8

9 188, 189, 194, 200, 201/1, 203, 207, 208, 210/1, 215, 222, 225/1,225/2, 228, 231, 237/1, 242/1, 242/2, 243, 248, 251, 254, 260, 261, 262, 268, 273/1, 273/2, 273/3, 273/4, 306, 31, 323/1, 323/2, 33, 355, 36, 638, 37, 38/1, 399/1, 399/2, 4/1, 4/2, 40/1, 400/1, 407, 408, 5, 50, 51, 510, 54, 5/2, 56, 561, 57, 59, 60, 61, 63, 70, 72, 77, 80, 84/1, 89/1, 94/1, 98, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách pozemky parc.č. 2, 3, 5/1, 6/1, 7/1, 7/2, 8/1,10/1, 10/2, 10/3, 11, 18/1, 18/2, 19, 22, 23, 28/3, 29/1, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 31/2, 33/1, 33/2, 35/1, 35/4, 36, 38/1, 38/2, 43, 44/2, 45, 47, 48/1, 49, 49, 50, 51/1, 52/1, 52/2, 55, 57, 58/2, 61, 62/2, 63, 64/1, 64/2, 66/1, 66/3, 67/1, 67/2, 68/1, 68/2, 70/1, 70/2, 70/5, 71, 83/2, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 87, 92/2, 92/8, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 95/2, 96/1, 103, 104/1, 104/3, 105/, 107/2, 107/3, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/4, 117, 118/2, 122, 141, 142/1, 142/2, 144, 146, 149/1, 149/2, 149/4, 150/1, 150/3, 152/1, 153, 154/1, 155, 156, 157, 159, 162/1, 163/1, 163/3, 196/3, 197/3, 201, 203, 204, 205, 206/2, 206/4, 207/1, 207/3, 209, 210, 213, 215/38, 216, 218/1, 218/2, 219, 220/1, 220/2, 220/3, 221/1, 221/2, 223, 224, 225/1, 226, 227/1, 227/4, 228, 230, 239, 240/1, 241, 243, 244, 245, 248/1, 251, 252, 258/5, 260/1, 262, 263, 266, 267, 269/1, 271/1, 274/3, 276/1, 279, 283/1, 283/2, 283/3, 284, 285, 286/2, 286/4, 288, 289, 290, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294, 295, 296/1, 296/2, 299/1, 299/4, 299/6, 300/1, 300/3, 300/4, 301, 302, 304, 305/1, 305/2, 306, 311, 312/1, 312/2, 312/5, 313, 314, 315/1, 315/2, 316/3, 319/2, 319/4, 319/8, 330/2, 333/1, 335, 336/1, 336/3, 336/4, 336/6, 336/7, 337/2, 338, 341/1, 341/2, 344, 345/1, 345/3, 345/6, 347, 348/1, 348/2, 350/1, 350/2, 359/1, 359/3, 360/1, 360/2, 362, 363, 365/3, 365/4, 365/5, 365/6, 365/8, 366/2, 370/1, 371, 372/2, 373/1, 373/3, 378/3, 380, 382, 383, 386/5, 387/2, 392/1,392/2, 394/1, 397/1, 397/2, 397/3, 399/1, 400/2, 400/3, 401/3, 401/4, 401/5, 402, 403, 404, 414, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 421/3, 421/5, 421/6, 425/1, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/6, 426/7, 428/1, 429/1, 429/4, 429/7,430, 432/3, 432/5, 433/1, 433/3, 436, 437, 438/3, 438/4, 438/5, 440/4, 444/2, 445/2, 446/1, 446/2, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 456/5, 459/4, 459/5, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465/1, 465/3, 466, 468, 471/1, 471/2, 471/3, 472, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 477,478/2, 478/3,,478/ 4484/1, 484/3, 485/1, 489/2, 491/1, 492/2, 496, 500/1, 500/9, 500/11, 500/25, 501/2, 501/3, 502, 503/1, 503/3, 503/4, 505/1, 508, 511, 512, 515,523, 524, 525, 526, 527, 528/1, 528/2, 529, 530/1, 530/3, 534, 535, 538/1, 538/2, 539/2, 541, 542, 543, 546, 547/2, 547/3, 549, 550/1, 551/1, 551/1, 551/2, 551/5, 552/1, 552/1, 554, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 556/2, 558, 559/3, 563, 570/1, 574, 575, 577, 578/2, 579, 580/2, 581, 582, 585, 586/2, 588, 593, 594/2, 594/4, 595, 597/1, 597/2, 599/1, 601/2, 601/7, 601/10, 601/13, 602/2, 602/3, 602/4, 603/2, 603/8, 603/11, 603/12, 608/1, 608/2, 609, 610, 611, 615/1, 615/2, 615/3, 616, 617, 619/1, 619/5 624/1, 624/2, 627/1, 627/4, 627/5, 629/1, 634, 636, 640, 641/1, 651, 652/1, 652/2, 655, 656, 662/2, 664/3, 669/4, 669/6, 669/8, 671/1, 671/4, 673, 674, 676, 678, 706/3, 706/4, 842/3, 844/1, 958/1, 1030/3, 1030/3, 1030/7, 1030/8, 1079/1, 1079/2, 1340/4, 1342/1,,1342/2 1343/1, 1362/12, 1362/19, 1363/8, 1363/9, 1363/12, 1363/13, 1363/15, 1364/1,,1364/3, 1364/4, 1364/5, 1364/6, 1365/1, 1367/2, 1367/3, 1367/4, 1406/15, 1406/24, 1406/26, 1406/27, 1406/28, 1406/30, 1406/31, 1406/34, 1406/35, 1406/36, 1406/67, 1406/80, 1406/8, 11406/101, 1406/103, 1407/10, 1407/14, 1407/16, 1407/21, 1408/1, 1408/3, 1408/5, 1408/6, 1408/7, 1408/8, 1409/1, 1409/2, 1409/3, 1409/4, 1438/1, 1438/2, 1438/4, 1438/9, 1438/10, 1439/1, 1439/4, 1439/4, 1439/5, 1439/6, 1439/7, 1439/8, 1450/4, 1450/13, 1450/14, 1450/18, 1450/20, 1920/1, 1940/1, 1940/6, 1941, 1943, 1944/1, 1945, 1946/4, 1946/5, 1946/6, 1946/7, 1946, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1957, 1959, 1963/1, 1964, 1966/11966/3, 1968, 1969, 1973, 1977/1, 1978, 1979/1, 1979/2, 1979/5, 1979/6, 1979/7, 1979/8, 1980/5, 1980/6, 1985/1, 1985/3, 1986/1, 1988, 1992/1, 1994, 1995, 1996, 1998, , 2004, 2005/1, 2005/2, 2005, 2006/2, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2022/1, 2023, 2025, 2026, 2027, 2028/1, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5, 2029/6, 2029/7, 2030, 2032, 2035, 2039/1, 2039/3, 2039/4, 2040/1, 2040/2, 2040/3, 2041/1, 2042, 2044, 2045, /1, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055, 2056, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2059/4, 2061/1, 2061/4, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/10, 2061/11, 2062/1, 2062/2, 2062/10, 2062/13, 2062/28, 2062/31, 2062/32, 2062/34, 2062/35, 2062/36, 2062/37, 2062/38, 2062/39, 2062/41, 2063/1, 2063/2, 2063/3, 2063/10, 9

10 2063/14, 2063/15, 2063/16, 2063/17, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2065/1, 2065/3, 2065/4, 2065/6, 2065/7, 2065/16, 2066/3, 2066/4, 2066/5, 2066/6, 2066/8, 2066/10, 2066/1, 22066/14, 2066/15, 2066/17, 2066/18, 2066/19, 2071/2, 2077/2, 2090/2, 2093/2, 2112/5, 2114/3, 2114/4, 2114/7, 2114/8, 2114/9, 2114/10, 2114/11, 2114/1, 22114/13, 2114/14, 2114/15, 2114/16, 2114/17, 2114/21, 2114/22, 2114/23, 2114/23, 2114/78, 2115/2, 2115/3, 2115/4, 2115/5, 2115/22, 2115/23, 2115/24, 2115/25, 2115/34, 2115/36, 2115/37, 2115/38, 2115/39, 2115/40, 2115/4, 2115/5, 2115/46, 2115/47, 2115/52, 2115/53, 2115/54, 2115/55, 2115/56, 2115/58, 2115/59, 2115/60, 2115/61, 2115/62, 2115/63, 2115/64, 2115/65, 2115/66, 2115/67, 2115/68, 2115/69, 2115/70, 2115/73, 2115/74, 2115/75, 2115/76, 2115/77, 2115/78, 2115/79, 2119, 2120/1, 2120/2, 2120/16, 2120/17, 2120/24, 2120/25, 2120/25, 2120/25, 2120/27, 2147/2, 2148/1, 2148/2, 2161, 2172, 2173, 2174, 2178, 2179, 2181, 2182, 3229, 3231, 3235, 3237, 3238, 3239, 3240, 3254, 3255, 3256, 3277, 3279, 3280, 3283, 3289, 3292, 3293, 3294, 3296, 3297, 3298, 3299, 3302, 3303, 3304, 3308, 3312, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3323, 3324, 3325, 3326, 3328, 3330, 3332, 3339, 3349, 3350, 3351, 3353, 3354, 3357, 3380, 3410, 3412, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3423, 3432, 3494, 3496, 3497, 3499, 3501, 3503, 3504, 3506, 3521, 3522, 3533, 3534, 3535, 3654, 3656, 3658, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3670, 3672, 3674, 3678, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3687, 3700, 3742, 3744, 3747, 3749, 3750, 3752, 3755, 3761, 3764, 3767, 3768, 3769, 3806, 3807, 3810, 3874/1, 3874/3,3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3959, 3960, 3962, 3968, 3973, 3974, 3977, 3978, 3979, 4012, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4228, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4302, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4316, 4317, 4354, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4411, 4415, 4441, 4444, vedené v katastru nemovitostí, kat. území Lukavice v Čechách. Dotčené orgány (doporučeně): - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, ul. Smetanova 1390, ÚSTÍ NAD ORLICÍ - Městský úřad Žamberk, obecný stavební úřad, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Městský úřad Žamberk, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK Obecní úřady příslušných obcí - 25 odst. 3 správního řádu (pro vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup): - Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK - Obecní úřad Lukavice, Lukavice 117, LETOHRAD 10

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 12812/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 Spisová značka: MUZBK 290/2016/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 6927/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-20/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 17875/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-6/231.8/SCHP Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, JID: 6543/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 21484/2015/ZPZE-12/231.8/BOHM Spisová značka: MUZBK 21484/2015/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 43105/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-3/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 2374/2018/MUZBK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 16485/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 26705/2015/ZPZE-24/231.8/PILI-69 Spisová značka: MUZBK 26705/2015/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 40328/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-25122/2017/ZPZE-9/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-25122/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 30089/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-24944/2017/ZPZE-20/231.8/PILI-78 Spisová značka: MUZBK-24944/2017/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 47104/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-24944/2017/ZPZE-11/231.8/PILI Spisová značka: MUZBK-24944/2017/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 21828/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-1371/2017/ZPZE-14/231.8/SAFM Spisová značka: MUZBK-1371/2017/ZPZE-14 Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 10398/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 27502/2015/ZPZE-15/231.8/BOHM-74 Spisová značka: MUZBK-27502/2015/ZPZE

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 38185/2016/MUZBK Čj.: MUZBK-1091/2016/ZPZE-23/231.8/JUNM Spisová značka: MUZBK-1091/2016/ZPZE Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 30607/2011/ZPZE-8/231.8/KOSP-10 Spisová značka: 30607/2011/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.: 4/3/1/2

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů př./sv.: Spis. a skart. znak, lhůta: Evid. list č.: 39932/2018/MUZBK

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 21363/2017/MUZBK Čj.: MUZBK 5773/2017/ZPZE-11/231.8/PILI-95 Spisová značka: MUZBK 5773/2017/ZPZE Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení územního řízení MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk JID: 3115/2018/MUZBK Čj.: Spisová značka: Počet listů/příloh/listů příloh: MUZBK-17900/2018/STAV-5

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 51933/2018/MUZBK Čj.: MUZBK-15546/2018/ZPZE-10/231.8/PILI-142 Spisová značka: MUZBK-15546/2018/ZPZE

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 3 0 9 0 5-2 0 1 5 / s e a 4 3 5 4 2-2 0 1 5 / s e a

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : M U D K - O Ž P / 1 3 1 3 7 6-2 0 1 8 / v i t 2 3 6 6 5-2018

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 29841/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-8299/2017/ZPZE-11/231.8/SCHP-141 Spisová značka: MUZBK-8299/2017/ZPZE Počet

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Obec

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/23428/2017/ŽP/Ku/85 Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 26.05.2017 Číslo spisu: 2564/2017 Tel: 465 514 216 Spis. značka:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, Náchod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Odloučené pracoviště Němcové 2020, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 4459/2016/DSH V Náchodě dne: 4.5.2016 Čj.(Če):

Více

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ. ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM č. 59/2017 (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2017/119862/STAV/SU/Bo Přerov, dne 13.11.2017 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30. 11. 2016 KUKHK-40626/DS/2016-2/TI 12. 1. 2017 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk ROZHODNUTÍ. Třída 9. května 1366/48, Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/47447-15/5418-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 22.12.2016 Ústecký kraj

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí Městský úřad Kostelec nad Orlicí stavební úřad životní prostředí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí č.j.: MUKO 27231/2017-L V Kostelci nad Orlicí, dne 8. prosince 2017 spisová značka: 3726/2017

Více

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, Jablonné nad Orlicí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí Č.j.: JA/VÝST/3670/2018/Se Spis. zn.: JA/VÝST/3638/2018/Se/11-B/18 Počet stran: 5 Počet příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-17582/2016/SPDO-3 Spisová značka: MUZBK-17582/2016/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.8 S5 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/22042/16/V/Va 2224/2015/27 VYŘIZUJE: Alexandra Vavrečková TEL.: 556312175 E-MAIL: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Odbor životního prostředí oddělení ochrany prostředí a vodního hospodářství Spisová zn.: 2017/8652/ŽP/VAA Číslo jednací: Spisový zn.: 231.2 Doručení: Skartační zn.: A/5 Dle rozdělovníku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK Čj.: MUZBK-16459/2013/ZPZE-11/231.8/JUNM-104 Spisová značka: MUZBK-16459/2013/ZPZE Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum:

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26685/2016/ŽP/Lin/96 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3786/2016 Evidenční list č.: I 2393 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0291/2012 Nechanice, dne 13. srpna 2012 spisová značka: Sp-Nech 0291/2012/3 oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Odbor životního prostředí Váš dopis zn.: Ze dne: 16.08.2018 Číslo jednací: MUKR/15316/2018/OŽP/GS Evidenč. číslo: 16153/2018 Spis. značka: MUKR/13237/2018 Spis. znak: 231.8 Skart.

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/23160/2017/ŽP/Lin/82 Vyřizuje: Ing. Zdeňka Lindenthalová Ze dne: 25.04.2017 Číslo spisu: 2071/2017 Tel: 465 514 259 Spis.

Více

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 1080/2018-5/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A OBECNÍ ÚŘAD BYŠICE Stavební úřad 277 32 Byšice, Tyršovo nám. 153 Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: TEL.: E-MAIL: SU/0655/2015 OUB-1562/2017/JF Ing. Jitka Frýdlová 315696773 stavebni@bysice.eu Byšice, dne 7.11.2017

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e-mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 1278/2017/OV/DŠ/2 11. srpna 2017 Spisový znak: 252.3 Skartační znak:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, Letohrad, Tel.: , Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č.sp. 6847/2017/MULET/2300/11 V Letohradě dne 8.1.2018 Počet stránek:

Více

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č. j.: V/21129/2016/Bie Nový Bydžov, dne 24. listopadu 2016 Oprávněná úřední osoba:

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MBC/1563/19/DSH/Al 3164/2018 VYŘIZUJE: Ing. Alexandra Alčerová TEL.: 556

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 26. 07. 2010 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 22237/10-1702/10-KUB VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 178461/2018 V Břeclavi dne 08.10.2018 Spisová značka: MUBR-S 91799/2018 OŽP/Ce Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení platnosti MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-20361/2017/SPDO-14 Spisová značka: MUZBK-20361/2017/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26444/2016/ŽP/Lin/94 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3787/2016 Evidenční list č.: I 2394 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Územní rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/18399/2016/Sta Nový Bydžov,dne 27. října 2016 Oprávněná úřední osoba: H.Stanieková,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 18349/2010/ZPZE-11/231.8/KOSP-57 Spisová značka: 18349/2010/ZPZE Počet listů/příloh/listů př./sv.:

Více

Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice Č.j.: MUHO/03550/2018 ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška)

Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice Č.j.: MUHO/03550/2018 ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ (veřejná vyhláška) Městský úřad Holice *muhoss00819791* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 16207/2017/ŽPSÚ/Vin Holice 2.3.2018 Č.j.: MUHO/03550/2018

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1576/2017/Če Jaromír Lyčka SÚ/328/1460/2018/Če Záhumenní 417 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková 739 24 Krmelín tel. : 591 144

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení

KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti. Oznámení o zahájení stavebního řízení *KUPAX00PCWIP* KUPAX00PCWIP Krajský úřad Pardubického kraje ODSH - oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti 532 11 Pardubice, Komenského nám. 125 tel. 466 026 111 Č.j.: ODSH 71272/2018-Sa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 4764/2010/STAV-5 Spisová značka: 4764/2010/STAV Počet listů/příloh/listů příloh: 5/0/0 Vyřizuje: Jitka Brůnová Telefon: 465 670

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis.značka: Naše č.j.: 468/2019-OŽP 868/2019 - OŽP/TC Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 28165/2017/MUZBK Čj.: MUZBK-28970/2016/ZPZE-13/231.8/PILI-133 Spisová značka: MUZBK-28970/2016/ZPZE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D J I L E M N I C E O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Č.j.: PDMUJI

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE odbor dopravy a silničního hospodářství pracoviště Topolčianská 447/1 PSČ 412 01 Spisová značka: 0032810/16/DOPSH/MDv/ Č.j.: 0032914/16/DOPSH/MDv Vyřizuje: Miloslav Dvořák Tel.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTINNÉ Odbor stavební Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info Váš dopis ze dne: 20.10.2016 Dle rozdělovníku Vaše značka (čj.): Naše čj.: 5804/2016/SÚ/Gr

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: , fax: Resselovo náměstí 77, Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství e-mail: urad@chrudim-city.cz http://www.chrudim.eu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 12694/2016 spis. zn.: SMUMK 10142/2016 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : M U D K - V Ú P / 1 2 6 7 8 1-2 0 1 8 / b r e 35646-2018 S p is.

Více

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

odbor výstavby, 17. listopadu 411, Bílovec Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/21479-11/5708-2011/Vavre V Bílovci dne: 18. července 2011 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra tel.: 556312175 e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Datum: 21. 07. 2017 JID: 120271/2017/KUUK Číslo jednací: 2945/DS/2016 Vyřizuje/linka: Ing. Lenka Chalupová/495 E-mail:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad. MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/64867-15/OTR OV/10186-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Žamberk

Městský úřad Žamberk Vloženo: 3.9.2010 Městský úřad Žamberk Stavební úřad Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: 23006/2010/STAV-5 Spisová značka: 23006/2010/STAV Počet listů/příloh/listů příloh: 2/0/0 Vyřizuje: Jitka Brůnová

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Sedlčany Odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j.: ŽP/17223/2018-34 V Sedlčanech dne: 16.1.2019 JID: 2023/2019/MUSED Vyřizuje: Ing. arch. Maja Langerová Tel.: 318 822 742 + linka 234

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Rumburk OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ STAVBY Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor stavební úřad úsek speciální stavební úřad čj. OSÚ-SpSÚ/40950-16/5416-2016/Tu Zpracovatel: Ing. N. Turková Datum: 07.11.2016 Ústecký kraj

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 3040/2012/ŽP/GS/4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 17380/2012 Vaše zn./ze dne: / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 3040/2012/ŽP/GS/4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 17380/2012 Vaše zn./ze dne: / OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY Č.J.: 3040/2012/ŽP/GS/4 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EV. ČÍSLO: 17380/2012 Vaše zn./ze dne: /22.05.2012 Spisový znak: 231.8 skart. znak/ lhůta: ADRESÁT: Listů dokumentu: 4 listů příloh:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7225/2017/SPDO-7 Spisová značka: MUZBK-7225/2017/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby

M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby M ĚSTSKÝ ÚŘAD S MIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1233/Výst/14/HA VYŘIZUJE Ing. Házová ČJ. 2375/Výst/14/HA TELEFON 495 809 016 DATUM 28. 05. 2014 FAX 495 809 018 E-MAIL hazova@mestosmirice.cz VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 82544/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001ql0t MUVRX001QL0T Č.j. : MUVR 69/2009 Sp.Zn. : SPIS 851/2008/VAŽP40 5 Vyřizuje : Slívová Svatava Tel. : 595

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. IČ 65993390 Správa Hradec Králové Pouchovská 401 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001y9ir MUVRX001Y9IR Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2282/2009 Sp.Zn.: SPIS 138/2009/VAŽP40 13 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/ Bílovec MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC Odbor výstavby 17. listopadu 411/3 743 01 Bílovec NAŠE Č.J.: MBC/24236/15/V/Sch 616-2013/Sch VYŘIZUJE: Pavlína Scholasterová TEL.: 556 312 180 E-MAIL: pavlina.scholasterova@bilovec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, ŽAMBERK V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor životního prostředí a zemědělství Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK JID: 14808/2016/MUZBK Čj.: MUZBK 23114/2015/ZPZE-20/231.8/BOHM-105 Spisová značka: MUZBK 23114/2015/ZPZE

Více