I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006

2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní firma společnosti: AVIA, a.s. IČ/DIČ: / Sídlo společnosti: Beranových 140, Praha 9 Letňany, Česká Republika Základní kapitál: ,- Kč (stav k , další viz kap. 3) Akcie: Zaknihování akcií: veřejně obchodovatelných zaknihovaných akcií registrovaných na majitele, po 46,- Kč jmenovité hodnoty, akcie jsou obchodovány na trhu cenných papírů organizovaném společností RM-Systém a.s. (stav k , další viz kap. 3) Středisko cenných papírů ISIN: CS Trvání společnosti: Obchodní rejstřík: Založení společnosti: Společnost byla založena na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1484 Akciová společnost AVIA, a.s. byla založena jednorázově bez výzvy k upsání akcií FNM ČR jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne ve formě notářského zápisu. Základní podnikatelská činnost: Konání valné hromady: Výnosy dividendy z akcií: Oznamování: Stěžejní aktivitou společnosti je výroba, prodej a opravy nákladních motorových vozidel, včetně související výroby a prodeje náhradních dílů. V návaznosti na základní předmět podnikání je společnost oprávněna provádět činnosti strojírenské, výzkumné a vývojové práce v oblasti automobilové výroby a další přidružené činnosti. Předmět podnikání dle živnostenského zákona je uveden ve Stanovách společnosti, čl. 4. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Podíl na zisku v obchodním roce, určený k výplatě dividend, schvaluje na svém výročním zasedání valná hromada. Dividendy jsou v souladu se zákonem o dani z příjmu zdaněny zvláštní sazbou daně ve výši 15 %. Oznámení o konání valných hromad a další skutečnosti, týkající se společnosti, zveřejňuje představenstvo AVIA, a.s. v termínech, stanovených zákonem, v deníku Mladá Fronta Dnes a vyvěšením v sídle společnost Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 2

3 2. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI ČERVEN 2006 Akcionáři AVIA, a.s. Struktura akcionářů Počet Počet akcií % Právnické osoby ,64 Z toho: subjekty s více než 5 % držených akcií SGM International ,40 Fyzické osoby ,36 C e l k e m ,00 3. VALNÁ HROMADA, ZÁMĚR SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI PODNIKU Dne proběhla řádná valná hromada společnosti, která kromě schválení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti schválila snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty minulých období a to o částku ,- Kč na částku ,- Kč - snížením jmenovité hodnoty každé akcie na 8,- Kč. Záměr snížení základního kapitálu byl zapsán do obchodního rejstříku dne Řádná valná hromada schválila také některé drobné změny stanov. Dne společnost uzavřela smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o prodeji části podniku budoucímu kupujícímu společnosti CXA TRADING,. s.r.o., IČ , se sídlem Olivova 4/20096, 110 Praha 1, jež je 100% vlastněna společností Ashok Leyland Limited, která je předním výrobce užitkových vozidel v Indii. Prodána má být (po splnění podmínek dle uzavřené smlouvy a dle platných právních předpisů včetně schválení valnou hromadou společnosti) část podniku, která je samostatnou organizační jednotkou označenou TBU zabývající se vývojem, výrobou a prodejem nákladních automobilů. Součástí prodeje jsou i práva ke značce AVIA v souvislosti s výrobou nákladních vozidel. Předpokládá se, že transakce bude završena do konce září Společnost AVIA bude s budoucím kupujícím i po prodeji části podniku nadále úzce spolupracovat. Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 3

4 4. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A AKTUÁLNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA stav k DOZORČ Í RADA P Ř EDSTAVENSTVO P ředseda dozorčí rady Ing. Vladimír Jaroš P ředseda představenstva Michael Saran Č len dozorčí rady Ing. Milota Srkal Místopředseda představenstva Brian W ilson Č len dozorčí rady Petr Rukavička Č len představenstva Young-Su Hur Ř ÍDÍCÍ KOM ISE P ředstavitel managementu pro jakost Právní kancelář SPECIÁLNÍ PROJEKTY MANAGER TBU ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA OEM ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA SPRÁVA NEVÝROB. AKTIVIT REN ORGANIZAČ NÍ JEDNOTKA TBU OBCHOD & SERVIS Ř editel FINANČ NÍ DIVIZE Ř editel TECHNICKO VÝROBNÍ DIVIZE Ř editel Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 4

5 5. PODNIKATELSKÁ ČINNOST V I. POLOLETÍ 2006 A VÝVOJOVÉ TENDENCE PRO DALŠÍ OBDOBÍ 5.1 Výroba a vývoj Hlavní výrobním program společnosti byla i v 1. pololetí roku 2006 výroba nákladního automobilu řady AD 100 o celkové hmotnosti 6-9 tun, zahájena byla výroba vozidel o celkové hmotnosti 12 tun. V průběhu 1. pololetí 2006 bylo vyrobeno a předáno k prodeji 258 vozů (v 1. pololetí r vozů). Útvar vývoje automobilů byl svými aktivitami v průběhu I. pololetí roku 2006 zaměřen na inovaci vozidel tvořících osu výrobního programu ve smyslu požadavků tuzemských i zahraničních odběratelů a dále na splnění nových evropských legislativních norem. Tento trend je zachován i v plánu na další období. Stěžejními úkoly I. pololetí 2006 byly práce na vývoji: - vozidla D60/90 vybaveného digitálním tachografem v úvodu roku došlo k osvojení sériové montáže přístroje a následovala sériové výroba; - vozidla D60/90 se vzduchovými brzdami pokračovaly funkční testy na prototypech a homologačními zkouškami byl zahájen schvalovací proces tohoto nového brzdového systému, který bude v první fázi realizován na vozidlech 12 t (srpen 2006), následně pak na celé produkci vozidel, spolu s náběhem motoru Euro IV (říjen 2006); - vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 t byla vypracována prototypová dokumentace, upraven funkční vzorek vozidla a postaveno prototypové vozidlo, proběhly funkční testy a ve spolupráci se zahraniční firmou mi Technology Group zrychlená životnostní zkouška na zkušebních drahách v Maďarsku. Bylo rozpracováno schvalovací řízení, zahájeno vydávání sériové dokumentace a s ní navazující příprava výroby. Výrobní schopnost byla postupně ověřována výrobou 6ti vozidel. V následujícím období bude dokončeno osvojení výroby výrobou dalších tří vozidel, ukončeno schvalovací řízení a zahájena sériová výroba (srpen 2006); - vozidla D60/120 s motorem EURO IV plnění normy dle EURO IV bude povinné od , k tomuto datu směřují veškeré vývojové aktivity byla vypracována prototypová dokumentace, postaveny tři a rozpracovány další dva prototypy, byly zahájeny vývojové zkoušky a rozpracováno schvalovací řízení. Do direktivně stanoveného termínu je nutno vydat sériovou dokumentaci, dokončit vývojové zkoušky, provést zrychlenou životnostní zkoušku zahájit dlouhodobé životnostní zkoušky na km a zajistit schválení způsobilosti k provozu a osvojit výrobu. 5.2 Prodej vozidel V 1. pololetí roku 2006 bylo prodáno: - v ČR 128 vozů (v 1. pol. roku vozů) - do zahraničí 129 vozů (v 1. pol. roku vozů) Na českém trhu podpisem nových dealerských smluv vyvrcholila restrukturalizace prodejní sítě, která do značné míry přispěla k postupnému zvyšování prodeje nových vozidel v průběhu pololetí a ke zlepšování spolupráce s autorizovanými dealery. V květnu byl představen veřejnosti nový klíčový produkt - vozidlo s celkovou hmotností do 12 t, kterým Avia vstupuje do největšího segmentu kategorie N2. Nová dvanáctituna spolu s novým modelem s motorem Cummins plnícím emisní normu Euro IV byly hlavními exponáty na mezinárodní výstavě Autotec 2006, jíž se Avia zúčastnila, a která přinesla vlnu zvýšeného zájmu ze strany veřejnosti a především potenciálních zákazníků. Lze předpokládat, že v druhém pololetí bude Avia těžit z této nejdůležitější marketingové události roku. Dále úspěšně pokračuje spolupráce s klíčovým partnerem v oblasti financování prodeje nových vozidel, leasingovou společností ČSOB Leasing, který dále rozvíjel společný finanční produkt Avia Leasing. Situaci na slovenském trhu negativně ovlivnilo odsunutí termínu založení vlastního oficiálního zastoupení na Slovensku. Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 5

6 Aktivita v oblasti rozvoje nových zahraničních trhů přinesla novou distribuční smlouvu pro SRN a dodávku vzorkových vozidel v rámci kooperačního kontraktu pro Vietnam. Zaměření na perspektivní příležitostné trhy přinesly zajímavé objednávky z Balkánu a pobaltských zemí, Běloruska, Bulharska a Rumunska. Trh ve Velké Británii byl kvůli recesi v ekonomice slabý, negativně působila agresivní cenová politika Iveca a velmi omezené prostředky na marketing. Přesto se dceřinné společnosti Avia Truck UK podařilo proniknout na některé mezery na trhu, jako např. podvozky bez motoru a převodovky pro zástavbu elektromotorů. Předpokládá se, že tento projekt v budoucnosti přinese další prodaná vozidla. Královská pošta byla spokojena s provozem, spolehlivostí a zázemím prvních 25 vozidel dodaných koncem loňského roku. Avia může očekávat další objednávky od Královské pošty v roce 2007, kdy bude opět k dispozici rozpočet na nákup nových nákladních automobilů. Avia prodávala dobře také na živém irském trhu, kde se v dubnu dostala na první místo v prodeji nových vozidel. Prodeje maloodběratelům se ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobily. V prvním pololetí koupil 10 nových vozidel významný velkoodběratel firma Kerry Foods. Slibné byly také dodávky novému španělskému dovozci Avia Trucks Iberica, záměrem této holdingové společnosti je otevření dceřinné společnosti v Portugalsku. Prodej nových vozidel ve druhém pololetí bude významně ovlivněn nástupem emisní normy Euro IV a schopností Avie reagovat na zvýšenou poptávku po vozidlech s motory Euro III a termínem homologace a zahájení sériové výroby vozidel s motory Cummins ISBe4 (tj. Euro IV). 5.3 Prodej náhradních dílů a poprodejní služby V poprodejní oblasti probíhala v prvním pololetí rozsáhlá rekonstrukce zaměřená na restrukturalizaci skladu náhradních dílů, zefektivnění objednávkového systému náhradních dílů, zlepšení zásobování náhradními díly jak v oblasti výroby tak i nákupu. V oblasti obchodně technických služeb se rekonstrukce dotýká systému záruk, dokumentace a školení. Podařilo se zvrátit dlouhodobě negativní tendenci snižování prodeje náhradních dílů, postupně se zvyšuje vykrytí poptávek a díky rozsáhlým výprodejům a současném doplňování skladu se také zlepšuje struktura a tím i nabídka náhradních dílů pro autorizované dealery. Rychlejšímu a efektivnějšímu postupu rekonstrukce poprodejní oblasti brání nedostatečné a nevyhovující personální obsazení. Řešení této situace je prioritním úkolem v této oblasti pro druhou polovinu roku Hospodářské výsledky: Výsledkem hospodaření společnosti za 1. pololetí r je ztráta tis. Kč, což znamená zlepšení oproti stejnému období minulého roku o tis. Kč. Za hlavní příčinu vzniku ztráty lze označit přetrvávající nízkou poptávku a také stále nedostatečné využití volné kapacity firmy. K významným položkám negativně ovlivňujícím hospodářský výsledek nadále patří odpisy aktiv, které za pololetí činily mil. Kč. Naopak příznivý vliv na hospodářský výsledek měl pokles osobních nákladů o 27 mil. Kč. Nezbytnou podmínkou dalšího fungování společnosti v této situaci je dokončení finanční restrukturalizace a prodej divize nákladních aut (TBU), jak je popsáno výše v kapitole 3. Do doby ukončení tohoto procesu a v zájmu udržení výroby společnost obdržela krátkodobou finanční výpomoc v hodnotě 153,3 mil. Kč od mateřské společnosti SGM International B.V. Financování výroby je dále podpořeno spoluprací se sesterskou společností Avia Finance s.r.o., která zajišťuje financování výroby pro největší dealery. Výrazný meziroční pokles tržeb za vlastní výrobky (viz kapitola 5.5) je způsoben mimo jiné tím, že významná část tržeb za vlastní výrobky je uskutečňována prostřednictvím společnosti Avia Finance. Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 6

7 5.5 Struktura tržeb: Tržby za vlastní výrobky Tuzemské tržby Vývoz Celkové tržby (v tis. Kč) Nákladní automobily k k Náhradní díly k k Ostatní k k C E L K E M k k Celkové tržby Tržby za zboží Tuzemské tržby Vývoz (v tis. Kč) Nákladní automobily k k Náhradní díly k nákladním automobilům k k C E L K E M k k Tržby za služby k k CELKEM tis. Kč tis. Kč 6. PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI A PRAVDIVOSTI Představenstvo AVIA, a.s. prohlašuje, že skutečnosti v této pololetní zprávě uvedené jsou úplné a pravdivé. Představenstvo společnosti přejímá odpovědnost za správnost této pololetní zprávy. Michael Sadun Saran, předseda představenstva Narozen dne , bytem Nad Šárkou 1718, Praha - Dejvice V Praze, dne Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 7

8 II. TABULKOVÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY - viz příloha Účetní výkazy jsou vypracovány v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IFRS), neauditované, nekonsolidované. Z těchto výkazů vycházejí i všechny účetní údaje uvedené v textové části pololetní zprávy Pololetní zpráva 2006 Srpen 2006 Strana 8

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Obsah. Jednofázový motor FCT2B

Obsah. Jednofázový motor FCT2B Rok 2007 Výroční zpráva ATAS elektromotory Náchod a.s. Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod IČ: 45534543, DIČ : CZ45534543 zapsáno u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 603 Výroční zpráva byla

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 sestavená dle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů Táto konsolidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 (OPRAVENÁ) -1- PŘEHLED OPRAV Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.2011 České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 14 16 6193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B vložka 2357 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31.12.211 OBSAH

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2009 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Základní identifikační údaje a profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Základní kapitál a akcie 3 1.3. Organizační struktura společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více