1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ"

Transkript

1 Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana Hlináková (do bodu 6), Lucie Trnečková Omluveni: Neomluveni:František Nacházel Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:05 hodin, ukončeno v 18:10 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: PRAVIDLA PRO STANOVENÍ CEN PRODEJE BEZÚPLATNÉ PŘEVODY 1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ a) navýšení ceny pozemků určených na stavbu Cena u stavebních pozemků můţe být navýšena: -o 30 % - pokud bude do vzdálenosti 20 m moţnost napojení na všechny inţenýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická energie) -o 15 % - pokud bude do vzdálenosti 20 m moţnost napojení alespoň na jednu inţenýrskou síť -pokud bude moţnost napojení na tyto sítě ve vzdálenosti nad 20 m bude pouţita základní cena za stavební pozemek HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 se zdrželo b) neoprávněně zaplocené pozemky - Cena u neoprávněně zaplocených pozemků můţe být zvýšena aţ do maximálně trojnásobku základní ceny a bude stanovena na základě posouzení členů výboru pro pronájem a prodej nemovitostí u jednotlivých případů. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 0 se zdrželo

2 Strana č. 2 / 7 PRODEJE 2. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 500 m 2 z celkové výměry 996 m 2 v k. ú. 1) Igor a Simona Prokešovi, Růţová 2804, 2) JUDr. Helena a Bohuslav Broţovských, Růţová 2803, 3) MUDr. Jitka Makovičková, Růţová 2801, 4) Ing. Karel a Ing. Zdeňka Hrbovi, Růţová 2800, 5) Jiří a Eva Útratovi, Aleš Útrata, Gabriela Mothejzíková, Růţová 2799, Pozemek p. č. 3969/228 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před jednotlivými RD. O části pozemků ţádají jednotliví vlastníci, vţdy před svým RD, za účelem stavebních úprav přístupů do domů (ţádosti podány ). Pouze majitelé RD čp o pozemek zájem nemají. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat části pozemků p. č. 3969/228 v k. ú. dle geometrického plánu jednotlivým vlastníkům RD (Prokešovi, Broţovských, Makovičková, Hrbovi) za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 včetně nákladů na geometrický plán se splatností při podpisu kupní smlouvy. V případě prodeje manţelům Útratovým doporučili odloţit a zjistit podíl zatíţení pozemku věcným břemenem. HLASOVÁNÍ: 11 pro 0 proti 1 se zdržel 3. Prodej pozemků p. č. 718/11, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 116 m 2, p. č. 13/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m 2, p. č. 135/6, trvalý travní porost o výměře m 2 a p. č. 135/7, trvalý travní porost o výměře m 2 vše v k. ú. Heřmaničky u Dobranova Ing. Petr a Miluše Boldovi, bytem Mazurská 521, Praha Troja (ţádost podána ) Pozemky jsou ve vlastnictví města a nacházejí se v Heřmaničkách u Dobranova. Pozemky p. č. 135/6 a 7 jsou historickým majetkem, jedná se o louky kolem Dobranovského potoka, navazují na pozemky ve vlastnictví ţadatele. Pozemky p. č. 718/11 a 13/4 jsou bez přístupu. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemky p. č. 718/11, 13/4, 135/6 a 135/7 v k. ú. Heřmaničky u Dobranova manţelům Boldovým za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrželo 4. Prodej části pozemku p. č. 5403/1, trvalý travní porost o výměře 35 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Kupující: MERKURIA CL s.r.o., se sídlem Lindnerova 998/6, Praha 8, IČ:

3 Strana č. 3 / 7 (ţádost podána ) Pozemek je ve vlastnictví města a navazuje na pozemky ve vlastnictví ţadatele. Společnost ţádá o odkoupení části pozemku za účelem zarovnání hranice pozemků a zaplocení. Na místním šetření dne 15. února 2011 bylo zjištěno, ţe pozemek města byl jiţ společností zaplocen. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemek p. č. 5403/4 v k. ú. společnosti MERKURIA CLza cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 2 proti 0 se zdrželo 5. Prodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. 1. manţelé Alena a Milan Sprengerovi, Českých bratří 1531, podali ţádost dne , protoţe odkoupili sousední RD č. p.1087 na p. č a sousední pozemky p. č a Dne obdrţelo město ţádost o odprodej pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2, v k. ú. za účelem vyuţití tohoto pozemku na rozšíření zahrady.(tuto ţádost nepodávali manţelé Sprengerovi). Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o zaplocený pozemek k domu č. p. 1087, který je jiţ vyuţíván jako zahrada. Pozemek je udrţován, jsou na něm umístěny zahradní prvky posezení, dětská houpačka a snad částečně i bazén. Pozemek není pronajat. ZM schválilo dne záměr prodeje pozemku p. č. 3870, zahrada, o výměře 106 m 2 v k. ú. (usnesení číslo 794/10/ J). Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemek p. č v k. ú. manţelům Sprengerovým za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 1 proti 1 se zdržel 6. Prodej pozemku p. č. 108/7, trvalý travní porost, o výměře 441 m 2 v k. ú. Žizníkov manţelé Stuchlý Petr a Vlasta, Ţizníkov 86,, podali ţádost za účelem rozšíření zahrady a úpravy poţadovaného pozemku 2. Olšar Antonín, Ţizníkov 64,, podal ţádost dne za účelem uloţení inţenýrských sítí s jímkou odpadních vod pro budoucí napojení na veřejnou kanalizaci. A dále za účelem zlepšení přístupu na pozemek p. č. 678/3 a ke stavbě na p. č Umístění jímky na p. č. 678/3 do hloubky 3 m je komplikované vzhledem k sloţení půdy a značnému podmáčení. Při umístění jímky na p. č. 108/7 by byla jímka lépe dostupná a jí šlo by jí tak lépe vyváţet. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodat pozemek p. č. 108/7 v k. ú. Ţizníkov manţelům Stuchlým za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 se splatností při

4 Strana č. 4 / 7 podpisu kupní smlouvy. 7. Prodej pozemků p. č. 127, zahrada, o výměře 2020 m 2, p. č. 128/1, zahrada, o výměře m 2, p. č. 128/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m 2, p. č. 129, vodní plocha, rybník, o výměře 716 m 2, p. č. 130/1, zahrada, o výměře m 2 a p. č. 130/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m 2 vše v k. ú. Lada žádost o změnu podmínek paní Hana Jurkovičová, bytem Komenského 3006, podala dne ţádost o koupi pozemku p. č. 130/1 o výměře m 2, paní Jurkovičová obhospodařuje jednu ze zahrádek 2. Český zahrádkářský svaz, ZO, Sokolská 262,, IČ podal ţádost dne ČZS ve své ţádosti sdělil, ţe zahrádkářská osada byla zaloţena v letech a od té doby je aktivně vyuţívána, za uplynulých 28 roků zahrádkáři vytvořili vlastní prací z původně nevzhledných pozemků krásné zahrady s ovocnými stromy, uţitkovými i okrasnými keři a květinami, vybudovali zde zahradní chatky, vodovod a rozvod elektřiny. Celá osada je oplocena. 3. paní Jarmila Urbanová, bytem Uranová 2008,, podala dne ţádost o prodej části pozemku p. č. 128/1 (nově pozemků p. č. 128/8 o výměře 589 m 2 a p. č. 128/12 o výměře 13 m 2 ), tyto pozemky paní Urbanová uţívá od roku manţelé Ing. Martin Falta a Ing. Vladimíra Faltová, bytem Lomená 2860,, podali dne ţádost o prodej části pozemku p. č. 128/1 (nově pozemku p. č. 128/7 o výměře 689 m 2 ), otec paní Faltové získal pozemek do nájmu v roce manţelé Naděţda Vápeníková a Josef Vápeník, bytem Lomená 2857,, podali dne ţádost o prodej částí pozemku p. č. 128/1 (nově pozemku p. č. 128/5 o výměře 407 m 2 a p. č. 128/11 o výměře 18 m 2 Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodej pozemků v k. ú. Lada odloţit do doby schválení nového územního plánu. 8. Prodej části pozemku p. č. 138/1, trvalý travní porost, o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Lada - žádost o snížení kupní ceny - 1. manţelé Vladimíra a František Zborníkovi, Dolní 73, Lada, chtějí vyuţívat pozemek jako zahradu. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodej části pozemku p. č. 138/1 v k. ú. Lada manţelům Zborníkovým za cenu ve výši 280,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy.

5 Strana č. 5 / 7 9. Prodej části pozemků p. č. 90/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 630 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 78, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Lada Václav a Regina Šišmišovi, bytem Lada č. p. 33, , ţádost ze dne poţadují cca 138 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a 12 m 2 z pozemku p. č. 78 za účelem zvětšení zahrady a zřízení zadního příjezdu novými vraty na zahradu a ke stávajícímu skladu. Při následných jednání od své ţádosti odstoupili za podmínky, ţe jim pan Dub odprodá část svého pozemku p. č. 93 tak, aby měli přístup k septiku a ke skladu pneu. 2. Milan Dub, bytem Mariánská 597, , ţádost ze dne doplněná poţaduje cca 630 m 2 z pozemku p. č. 90/1 a cca 30 m 2 z pozemku p. č. 78. Pan Dub poţaduje část těchto pozemků za účelem bezpečného přístupu k nemovitostem na pozemcích p. č. 91 a 94 a k těmto pozemkům a dále za účelem rozšíření zahrady. 3. Roman Riemer, bytem Borská 63,, ţádost ze dne poţaduje cca 160 m 2 p. č. 78 za účelem vyřešení zaplocené části pozemku města a za účelem údrţby svého oplocení. Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodej části pozemku p. č. 90/1 a části pozemku p. č. 78 panu Dubovi za cenu ve výši 275,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu a dále prodej části pozemku p. č. 78 panu Riemerovi za cenu 400,--Kč/m 2 rovněţ včetně nákladů na zpracování geometrického plánu vše se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 1 se zdržel 10. Prodej části pozemku p. č. 295/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 850 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žizníkov manţelé MUDr. Jan Dušek a MUDr. Antonie Dušková, Ţizníkov 71,, ţádost podali Dne město obdrţelo ţádost o odprodej části pozemku p. č. 295/10, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 850 m 2 z celkové výměry m 2 v k.ú. Ţizníkov za účelem zlepšení přístupu k domu č. p. 71. Při místním šetření bylo zjištěno, ţe se jedná o pozemek mezi lesem ve vlastnictví města a zahradami s RD a velkou garáţí. Menší část pozemku je zřejmě zaplocena, na nezaplocené části je asfaltová komunikace, parkoviště ze zámkové dlaţby (viz foto) a les. Pozemek není městem pronajat. Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje výše uvedených pozemků dne , číslo usnesení 772/10/D. Geometrickým plánem č /2010 byly z pozemku p. č. 295/10 odděleny pozemky p. č. 295/21 o výměře 312 m 2 (zaplocená část) a pozemek p. č. 295/22 o výměře 338 m 2 (zpevněná plocha). Tyto dva nové pozemky jsou předmětem převodu.

6 Strana č. 6 / 7 Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili prodej části pozemku p. č. 295/10 za cenu ve výši 400,- Kč/m 2 včetně nákladů na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 3 se zdrželo BEZÚPLATNÉ PŘEVODY 11. Bezúplatný převod pozemků p. č. 788/3, 1336/4, 6058/2, 6058/4, 788/2, 788/4, 788/5, 788/9, 989/4, 4336/10, 5825/4 vše v k. ú. od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Nové Město, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor odloučené pracoviště, Děčínská 389, nabídl dopisem ze dne 14.ledna 2011 městu bezúplatný převod pozemků pod stávajícími místními komunikacemi a bezúplatný převod pozemků tvořících zeleň podél místních komunikací vše v k. ú. Česká Lípa viz níţe přiloţená tabulka Pozemky pod místními komunikacemi Parcela Výměra Druh pozemku Způsob vyuţití Způsob ochrany 788/3 457 m 2 Ostatní plocha Ostatní komunikace Památkově chráněné úz. 1336/4 292 m 2 Ostatní plocha Ostatní komunikace /2 79 m 2 Ostatní plocha Ostatní komunikace /4 525 m 2 Ostatní plocha Ostatní komunikace --- Pozemky tvořící zeleň podél místních komunikací Parcela Výměra Druh pozemku Způsob vyuţití Způsob ochrany 788/2 230 m 2 Ostatní plocha zeleň Památkově chráněné úz. 788/4 215 m 2 Ostatní plocha zeleň Památkově chráněné úz. 788/5 45 m 2 Ostatní plocha zeleň Památkově chráněné úz. 788/ m 2 Ostatní plocha zeleň Památkově chráněné úz. 989/4 674 m 2 Ostatní plocha zeleň / m 2 Ostatní plocha jiná plocha / m 2 Ostatní plocha jiná plocha Členové výboru pro pronájem a prodej nemovitostí doporučili bezúplatný převod výše uvedených pozemků z ÚZSVM na město.

7 Strana č. 7 / 7 VÝKUPY 12. Výkup pozemku p. č. 152/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m 2 a pozemku p. č. 152/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 50 m 2 vše v k. ú. Dolní Libchava 1. Povodí Ohře,s. p. Bezručova 4219, Chomutov , IČ Usnesení VPPN ze dne : Členové výboru doporučili výkup pozemků p. č. 152/35 a 152/3 od Povodí Ohře za cenu ve výši 4.500,-- Kč. Povodí Ohře zaslalo dne aktualizovaný znalecký posudek č /10 zpracovaný panem Pavlem Rejnem dne V tomto znaleckém posudku byla cena pozemku p. č. 152/35 sníţena na 1.800,--Kč a cena pozemku p. č. 152/3 sníţena na 1.200,-- Kč. Celková nová cena uvedená i v zaslaném návrhu kupní smlouvy je 3.000,-- Kč. 13. Podnět předsedkyně VPPN prošetření zaplocených pozemků v areálu společnosti SČVK a návrh na řešení Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 15:30 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011

Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Zápis z 9. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 27.6.2011 Přítomni: Omluveni: Ing. Tomáš Jirsa, Jiří Karvánek, Aleš Raus, Jiří Slepička, Karel Vácha, Jan Piskač. Ing. Pavel Dlouhý, MUDr.

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro

1) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání ze dne 18. 6. 2009. Hlasování: všichni pro Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 1. 10. 2009 Zápis č. 6 Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček Omluveni: Beneš, Saro, Štolba Zapisovatel: Dvořák Ověřovatelé zápisu: Páleníček,

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 5. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŢICE ZE DNE 3. PROSINCE 2009 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více