INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S."

Transkript

1 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč bankovním převodem, a emitoval dluhopis v nominální hodnotě 5 milionů Kč splatný k Následně k podnik TinTin pořídil 290 tisíc akcií podniku Cindy, za které uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč a vynaložil náklady na právní a jiné poradce 200 tis. Kč. Níže jsou uvedeny hodnoty položek vlastního kapitálu podniků Béďa a Cindy k daným datům akvizice: Béďa Cindy Základní kapitál, nominální hodnota akcie 10 Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy 700 tis. Kč 650 tis. Kč Nerozdělený zisk k 1. lednu účetního období v roce akvizice 600 tis. Kč tis. Kč Zisk běžného období v roce akvizice(tvořen rovnoměrně) tis. Kč 600 tis. Kč Výsledovky všech tří podniků za rok končící obou podniků jsou uvedeny níže: TinTin Béďa Cindy tis. Kč tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb Náklady na prodané zboží a služby Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy a náklady Správní náklady Čisté úrokové náklady Ostatní finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období Poznámky: (i) (ii) (iii) Reálné hodnoty aktiv a závazků podniků Béďa a Cindy byly k datům akvizice těchto podniků podnikem TinTin přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty, s následující výjimkou. Jeden z pozemků držený podnikem Cindy měl k reálnou hodnotu o 250 tis. Kč vyšší než byla jeho účetní hodnota. Následně v roce 2008 byl tento pozemek prodán; podnik Cindy vykázal zisk z prodeje tohoto pozemku ve výši 310 tis. Kč na řádku Ostatní provozní výnosy a náklady. Reálné hodnoty nekontrolních podílů v podniku Béďa a v podniku Cindy byly k datům jejich akvizice tis. Kč a tis. Kč Níže je uvedena současná hodnota Kč při ceně kapitálu podniku TinTin 8 % p.a. Splatné za 3 roky Splatné za 4 roky Splatné za 5 let 793,8 Kč 735,0 Kč 680,6 Kč 1

2 (iv) Podnik TinTin klasifikoval finanční investice v podniku Béďa i Cindy jako držené k prodeji (realizovatelné cenné papíry) přeceňované na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Pořizovací cena investice byla stanovena v souladu s pravidly relevantních IFRS, jejich reálná hodnoty byly následující: Béďa Cindy 31. prosince tis. Kč rovna pořizovací ceně 31. prosince tis. Kč tis. Kč (v) Vlastní kapitál podniků TinTin, Béďa a Cindy k byl následující: TinTin Béďa Cindy Základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy tis. Kč 900 tis. Kč 400 tis. Kč Fond z přecenění finanční investice 925 tis. Kč - - Nerozdělený zisk tis. Kč tis. Kč tis. Kč V roce 2008 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu ani kapitálových fondů ani u jednoho z podniků ve skupině. (vi) Zůstatková účetní hodnota dluhopisu, který podnik TinTin emitoval při pořízení akcií v podniku Béďa, byla k tis. Kč. Tato hodnota byla stanovena v souladu s pravidly IFRS. Ve své samostatné účetní závěrce k podnik TinTin zatím nepromítl úpravu hodnoty dluhopisu vlivem plynoucího času. (vii) V roce 2008 došlo mezi podniky TinTin, Béďa a Cindy k následujícím obchodním transakcím: Podnik TinTin vyúčtoval služby spojené s vedením účetnictví a dalšími manažerskými úkony podniku Béďa ve výši tis. Kč a podniku Cindy ve výši 980 tis. Kč s přirážkou k nákladům ve výši 20 %. Podniky Béďa a Cindy tyto náklady vykazují na řádku Správní náklady; Podnik Béďa prodal zboží podniku TinTin celkem za tis. Kč. Z tohoto zboží měl podnik TinTin k stále na skladě část v pořizovací ceně 520 tis. Kč. Podniku Cindy prodal v roce 2008 podnik Béďa zboží za tis. Kč; podnik Cindy toto zboží prodal mimo konsolidovanou skupinu před Podnik Béďa vykazuje marži obvyklou u tohoto druhu zboží 20 %; Koncem roku 2008 podnik Cindy přeúčtoval logistické náklady podniku Béďa za 650 tis. Kč včetně přirážky 20 %. (viii) Na začátku roku 2008 poskytl podnik TinTin půjčku podniku Cindy ve výši 700 tis. Kč, úročenou 6 % p.a.. Podnik TinTin vykázaly tyto úroky ve své výsledovce za rok 2008 na řádku Čisté úrokové náklady, podnik Cindy tyto úroky v plné výši aktivoval do pořizovací ceny svého způsobilého aktiva budovy. (ix) Dne bylo na valné hromadě podniku TinTin rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši tis. Kč. (x) Dne bylo na valné hromadě podniku Béďa rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši 880 tis. Kč. Tyto dividendy byly k vyplaceny v plné výši. Podnik TinTin vykazuje výnosy z finančních investic v rámci Ostatní finančních výnosů a nákladů. (xi) K bylo při přípravě konsolidované účetní závěrky provedeno posouzení zůstatkové hodnoty goodwillu z pořízení podniku Béďa, a bylo identifikováno snížení hodnoty tohoto neodepisovaného aktiva na 200 tis. Kč. (a) Připravte konsolidovanou výsledovku a konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu skupiny TinTin za rok končící (Neuvažujte odloženou daň. Zaokrouhlujte na tisíce Kč.) (20 bodů) (b) Ve výše uvedeném příkladu jsou podniky Béďa i Cindy považované za dceřiné podniky podniku TinTin. Uveďte, za jakých okolností by bylo možné považovat tyto investice za přidružené podniky a konsolidovat je ekvivalenční metodou. (5 bodů) 2

3 Část B POUZE TŘI z otázek v této části musejí být zodpovězeny 2 Následující údaje byly převzaty z předvahy podniku Asterix k : tis. Kč Budova výrobního závodu (pozn. (i)) Pronajímaná budova skladu přeceněná zůstatková hodnota Pozemek výrobního závodu Zařízení a vybavení pořizovací cena tis. Kč Oprávky k zařízení a vybavení (pozn. (ii)) Finanční investice (pozn. (iii)) Obchodní pohledávky Zásoby k (pozn. (iv)) Peníze v bance 930 Odložená daň k (pozn. (v)) 320 Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (vi)) Závazky z obchodního stylu Kmenové akcie 5 Kč/ kus Fond z přecenění budovy (pozn. (vii)) Nerozdělené zisky k Rezerva na záruční opravy (pozn. (viii)) 860 Tržby Náklady na prodané výrobky Správní náklady Ostatní provozní náklady Finanční výnosy a náklady 450 Dividendy Daň ze zisku (pozn. (v)) Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným údajům z předvahy a popisují případné úpravy, které je nutné vhodně promítnout do účetní závěrky podniku Asterix k : (i) (ii) Novou budovu výrobního závodu podnik pořídil dne za pořizovací cenu uvedenou ve výše předložené v předvaze. Dodavatel podniku souhlasil s odložením splátek za tuto budovu jak je uvedeno níže: První splátka při převzetí budovy tis. Kč Druhá splátka k tis. Kč Třetí splátka k tis. Kč Odhadovaná doba použitelnosti budovy je 15 let, podnik používá pro budovy rovnoměrné odpisy podle počtu měsíců v užívání. K je odhadovaná zbytková hodnota budovy nulová. Dne podnik Asterix pořídil nový stroj v pořizovací ceně tis. Kč jako náhradu na za stroj uvedený níže. Dne vedení podniku Asterix rozhodlo o prodeji stroje v zůstatkové hodnotě 280 tis. Kč k Tento prodej byl dokončen k a zařízení bylo prodáno za odhadovanou cenu 3

4 (iii) 450 tis. Kč. Zařízení nebylo omylem ve výše uvedené předvaze vyřazeno z položky Zařízení a vybavení a výnos z prodeje zařízení byl promítnut do položky Tržby. Podnik odepisuje zařízení a vybavení sazbou 12 % ročně ze zůstatkové hodnoty. V roce pořízení a vyřazení aktiva podnik vykazuje poměrnou část ročních odpisů souvisejících položek. V roce 2008 nedošlo k pořízení ani vyřazení jiných než výše uvedených položek. Finanční investice představuje 10 % v podniku, který je součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Asterix. Tuto finanční investici podnik Asterix pořídil dne , klasifikoval ji jako investici drženou k prodeji (realizovatelný cenný papír) a zisk z jejího přecenění na reálnou hodnotu k ve výši 760 tis. Kč promítl na řádku Finanční výnosy a náklady. Zisk z přecenění je přechodným rozdílem ve smyslu pravidel IAS 12 Daně ze zisku. (iv) Zůstatek zásob na skladě k činil tis. Kč. Při inventuře provedené dne bylo identifikováno manko zásob materiálu ve výši 520 tis. Kč. Následně dne došla zásilka materiálu, která byla dodavatelem předána smluvnímu dopravci podniku Asterix dne V kupní smlouvě k této zásilce bylo ujednáno, že podnik Asterix přebírá toto zboží od dodavatele v okamžiku jeho převzetí smluvním dopravcem v místě sídla dodavatele. Na faktuře doprovázející zásilku je uvedena cena materiálu 450 tis. Kč, dopravce podniku Asterix za tuto dodávku naúčtoval 22 tis. Kč. (v) Zůstatek splatné daně ze zisku v předvaze představuje zaplacené zálohy na rok končící ve výši 950 tis. Kč a zbytek z platby daně za rok končící , kdy k tomu datu vykázaná rezerva na daň byla nižší než konečná částka zaplacené daně. Vedení podniku odhadlo výši splatné daně ze zisku za rok končící na tis. Kč. Celkové čisté zdanitelné přechodné rozdíly podniku Asterix k , bez dopadu přecenění budovy uvedeného v bodu (vii) níže na odloženou daň, činily tis. Kč. Sazba daně ze zisku podniku je 25 %. (vi) Jistina dlouhodobého bankovního úvěru, který podnik v plné výši načerpal v roce 2007, je splatná v jedné splátce v roce Úvěr je úročen sazbou 7 % p.a. a úroky jsou splatné vždy k 1.1. následujícího roku zpětně. Zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru v předvaze obsahuje časově rozlišený úrok za rok (vii) Fond z přecenění budovy představuje přínos z přecenění pronajímané budovy skladu na reálnou hodnotu, které bylo poprvé provedeno k Podnik Asterix tuto budovu začal pronajímat v roce 2008, do té doby jí používal pro vlastní potřeby. (viii) Do zůstatku rezerv ze záručních oprav k je nutné promítnout úpravu o odhad tohoto závazku k datu účetní závěrky. Podklady pro tuto úpravu, předložené prodejním ředitelem společnosti, jsou následující: (ix) Počet prodaných výrobků za období od do ks Odhadovaný poměr vadných výrobků na základě historických zkušeností 2 % Průměrné náklady na opravu jednoho vadného výrobku 280 Kč Záruční doba poskytovaná v souladu s platnou legislativou 6 měsíců Diskontní sazba podniku je 8 % p.a. Níže je uvedena současná hodnota Kč při této diskontní sazbě: Splatné za jeden rok 925,9 Kč Splatné za dva roky 857,3 Kč Splatné za tři roky 793,8 Kč Splatné za čtyři roky 735,0 Kč (a) Připravte rozvahu k (b) Připravte výsledovku za rok končící (c) Připravte výkaz změn ve vlastním kapitálu za rok končící v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví na základě dostupných informací. Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. (12 bodů) (8 bodů) (5 bodů) 4

5 3 Při přípravě účetní závěrky za rok končící připravil asistent finanční ředitelky podniku Garfield stručnou zprávu popisující jím provedené účetní ošetření následujících transakcí: (i) (ii) (iii) (iv) Před necelými dvěma lety, přesně , náš podnik pořídil výrobní linku za celkovou pořizovací cenu tis. Kč. Těsně před novoroční odstávkou výroby se rozbila pohonná jednotka, a bylo nutné ji urychleně vyměnit za novou, aby bylo možné po Novém roce obnovit výrobu. Výměna pohonné jednotky nás stála tis. Kč, celá nová výrobní linka by mohla být k tomu datu pořízena za tis. Kč. Jelikož došlo pouze k náhradě jedné pohonné jednotky za jinou, vykázal jsem náklad na výměnu jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. Podle vyjádření technického ředitele má obvykle pohonná jednotka stejnou dobu použitelnosti jako celá výrobní linka, tedy 8 let, a její dřívější výměnu rozhodně nebylo možné předvídat. Z principu opatrnosti a vzhledem k vysoké částce opravy však doporučuji, abychom začali tvořit rezervu na možnou další budoucí výměnu pohonné jednotky s dobou tvorby dva roky. Při výměně pohonné jednotky technici dodavatele výrobní linky rovněž provedli její pravidelnou kalibraci a seřízení. Podle manuálu výrobce je nutné toto kalibrování a seřizování provádět jednou za dva roky. Náklad na tuto kalibraci a seřízení ve výši 770 tis. Kč jsem rovněž vykázal jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. (8 bodů) Před koncem účetního období jeden z našich skladníků při neopatrné manipulaci se zbožím naloženým na vysokozdvižném vozíku způsobil jednomu z našich zákazníků značnou škodu na nákladním automobilu. Celá škodní událost není ještě dořešená, čekáme na vyjádření autoopravny ohledně konečné výše škody. Jejich první odhad výše škody je 890 tis. Kč a dle vyjádření našeho zákazníka jsou tyto odhady většinou velmi blízké konečné částce. Jelikož jsou všichni naši zaměstnanci pojištěni pro případ způsobení škody zaměstnavateli, vykázal jsem rezervu pouze na částku naší spoluúčasti na úhradě škody ve výši. Předpokládám totiž, že pojišťovna nárok autoservisu akceptuje v plné výši. Tvorbu rezervy jsem vykázal jako součást Ostatních provozních nákladů. (4 body) Při sepisování výše uvedených transakcí a způsobu jejich vykázání mě napadlo, že si vlastně nejsem jist tím, co může a musí být považováno za důvod pro tvorbu rezervy a jaká jsou obecně pravidla pro její vykázání a ocenění. Uvítal bych, kdybyste mi mohla poskytnout přehlednou definici rezervy a popsala pravidla pro její vykázání spolu s ilustrativními příklady jednotlivých možných titulů rezerv. Zároveň mi není úplně jasný rozdíl mezi rezervou a podmíněným závazkem z pohledu jejich vykázání a zveřejnění. (6 bodů) Před pěti lety se vedení našeho podniku nastěhovalo do pronajatých prostor v administrativní budově nedaleko našeho výrobního závodu. Před nastěhováním byly na náklad našeho podniku provedeny úpravy interiéru kanceláří (nové příčky, podlahová krytina, osvětlení atd.) v celkové pořizovací ceně tis. Kč. Nájemní smlouvu máme uzavřenu na dobu 10 let, tedy od do Podle podmínek nájemní smlouvy budeme muset úpravy interiéru kanceláří na konci nájmu odstranit a prostory uvést do původního, prázdného, stavu. Původní odhad nákladů na tyto odstraňovací práce byl tis. Kč v cenách roku Pořizovací cena úprav interiéru byla odpovídajícím způsobem navýšena a rezerva na náklady na odstraňovací práce byla následně navyšována každoročně o 7 %. K náš podnik dostal aktualizaci rozpočtu na odstraňovací práce, ve kterém smluvní dodavatel těchto prací odhadovaný náklad navýšil o 520 tis. Kč. Jelikož se jedná o jednorázové navýšení cílové částky, promítl jsem tuto částku v plné výši do položky Ostatní provozní náklady ve výsledovce za rok končící (7 bodů) Navrhněte vhodné ošetření výše uvedených transakcí a položek, které jsou pro podnik Garfield významné, v souladu s IFRS, pokud je dle vašeho názoru odlišné od jejich ošetření asistentem finanční ředitelky podniku. Váš návrh doplňte vhodnými odkazy na relevantní pravidla standardů a interpretací a případně i výpočty souvisejících částek (bodové hodnocení je uvedeno u každé dílčí otázky). 5

6 4 (a) Jednou z oblastí, které se věnuje standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, je zajišťovací účetnictví. Uveďte, za jakých podmínek může podnik použít zajišťovací účetnictví, jaká rizika mohou být předmětem zajištění a stručně naznačte účetní výhody a nevýhody použití zajišťovacího účetnictví z pohledu vykazování změny reálné hodnoty derivátů zajišťovacích nástrojů. (9 bodů) (b) Níže jsou uvedeny výňatky z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící a s nimi související vysvětlující poznámky: Rozvaha aktiva tis. Kč Časové rozlišení poplatku (pozn. (i)) Rozvaha závazky Časové rozlišení úroků (pozn. (i)) Dlouhodobý 8% dluhopis (pozn. (i)) Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (ii)) Dlouhodobý 5% dluhopis (pozn. (iii)) Rozvaha vlastní kapitál Základní kapitál prioritní akcie (pozn. (iv)) Fond z přecenění (pozn. (v)) 250 Výsledovka finanční položky Zisk z prodeje finanční investice (pozn. (v)) 520 Bankovní poplatky (pozn. (ii)) Úrokové náklady Poznámky: (i) S emisí dlouhodobého 8% dluhopisu v nominální hodnotě tis. Kč dne měl podnik vedlejší náklady (právní a jiné odborné služby) ve výši tis. Kč. Tyto náklady byly časově rozlišeny a jsou rozpouštěny do Ostatních finančních nákladů rovnoměrně do data splatnosti dluhopisu dne Roční kupón 8 % z nominální hodnoty dluhopisu je splatný vždy k (ii) Při uzavírání smlouvy o dlouhodobém bankovním úvěru, jehož jistina je splatná jednorázově dne , vyúčtovala banka podniku Myšpulín poplatek za přidělený úvěru ve výši tis. Kč. Tento poplatek byl v plné výši vykázán jako součást nákladů na bankovní poplatky roku Úvěr je úročen fixní nominální úrokovou sazbou 6 % p.a., úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně. Bankovní úvěr byl v plné výši načerpán dne a první splátka úroku byla uhrazena dne (iii) Dlouhodobý 5 % dluhopis v nominální hodnotě tis. Kč byl emitován s možností přeměny na kmenové akcie podniku k datu jeho splatnosti dne , tedy po čtyřech letech od jeho emise. Pokud by držitel dluhopisu možnost přeměny na kmenové akcie podniku neměl, požadoval by jeho úročení 8 % p.a. (iv) Prioritní akcie podniku Myšpulín nesou svým držitelům pravidelnou roční dividendu ve výši 6 % jejich nominální hodnoty. Na tuto dividendu mají držitelé akcií nárok i v případě, kdy kmenovým akcionářům žádné dividendy za daný rok vyplaceny nejsou. Držitelé prioritních akcií mají navíc právo po podniku Myšpulín požadovat zpětné vykoupení těchto akcií mezi a (v) Fond z přecenění představuje zůstatek z přecenění finanční investice, kterou podnik prodal dne Zisk z prodeje této investice je vykázán ve výsledovce na řádku Zisk z prodeje finanční investice. (vi) Efektivní úrokové sazby jsou 4,29 % pololetně (bod (i)) a 1,94 % čtvrtletně (bod (ii)). Upravte částky položek uvedených ve výše uvedených výňatcích z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící tak, aby jejich vykázání bylo v souladu s pravidly IFRS. (neuvažujte odloženou daň). (16 bodů) 6

7 5 (a) Finanční ředitel podniku Tom&Jerry vás v souvislosti s plánovaným přechodem podniku na vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví požádal o přípravu přehledného popis pravidel IFRS v oblasti odložené daně ze zisku. Zejména vyžaduje, aby vaše zpráva pokrývala následující oblasti: (i) (ii) V čem se od sebe liší přechodný (dočasný) rozdíl a trvalý rozdíl, ze kterých rozdílů se počítá odložená daň a proč. (3 body) Uvedení definice daňové základny aktiv a závazků a ilustrování způsobu určení této daňové základny u následujících vybraných položek, včetně odůvodnění odpovědi: (5 bodů) Rezerva vytvořená na roční odměny zaměstnancům ve výši Kč, tvorba rezervy je nedaňový náklad, vyplacené odměny jsou daňově uznatelné při jejich výplatě, která se očekává při mzdě za první měsíc následujícího roku; Počítač s pořizovací cenou Kč, v prvním roce užívání podnik vykázal účetní odpisy Kč a daňové odpisy Kč, uvažujte konec prvního roku užívání; Pohledávka za zákazníkem ve výši Kč; Závazek vůči dodavateli ve výši Kč; Rezerva na úroky z prodlení vyúčtované daňovým úřadem ve výši Kč, úroky jsou splatné do 8 dnů po obdržení konečného výměru úroků a nejsou daňově uznatelným nákladem. (iii) Jakou má podnik použít daňovou sazbu při výpočtu odložené daně a proč. (3 body) (iv) Ve které části účetní závěrky má být odložená daň a změna jejího zůstatku mezi počátkem a koncem účetního období vykázána? (4 body) Připravte zprávu pro finančního ředitele podniku Tom&Jerry pokrývající výše uvedené oblasti problematiky odložené daně. (Bodové hodnocení je uvedené u dílčích podotázek). (b) Máte k dispozici následující údaje, potřebné pro výpočet odložené daně podniku Tweety k : V roce 2008 podnik vytvořil rezervu na záruční opravy ve výši 250 tis. Kč. Náklad na záruční opravy je daňově uznatelný při jeho vynaložení. Podnik očekává, že polovina této rezervy bude použita na krytí nákladů na záruční opravy v roce 2009 a druhá polovina v roce Tato rezerva byla vytvořena poprvé v roce 2008 K podnik Tweety přecenil pozemek, na kterém stojí skladový areál využívaný podnikem, z účetní hodnoty tis. Kč na reálnou hodnotu tis. Kč. Vedení podniku nemá v úmyslu tento pozemek během následujících pěti let prodat ani jiným způsobem vyřadit. Daňové odpisy dlouhodobého hmotných aktiv podniku za rok končící činily tis. Kč; tyto odpisy u dlouhodobého hmotných aktiv v majetku podniku k jsou rovnoměrné a v následujících třech letech by měly dosahovat stejné výše jako v roce Daňová zůstatková hodnota těchto aktiv k byla tis. Kč. Účetně podnik odepisuje tento majetek následujícím způsobem: Budova skladu, pořizovací cena tis. Kč, pořízena dne , odhadovaná doba použitelnosti 20 let, roční odpisy 10% ze zůstatkové hodnoty; zůstatková hodnota budovy skladu k činila tis. Kč; Vybavení skladu, celková pořizovací cena tis. Kč, pořízeno ke stejnému datu jako budova skladu, odhadovaná doba použitelnosti 10 let, roční odpis rovnoměrný po dobu použitelnosti z odepisovatelné částky, odhadovaná zbytková hodnota tis. Kč, zůstatková hodnota vybavení skladu k činila tis. Kč K měl podnik akumulované daňové ztráty v celkové výši tis. Kč. Z těchto ztrát použil celkem tis. Kč proti daňové povinnosti z daně ze zisku za rok 2008 a zbývající část může použít proti daňové povinnosti z daně ze zisku nejpozději do Na rok 2009 vedení podniku Tweety plánuje daňový zisk před zdaněním ve výši tis. Kč a na rok 2010 pak tis. Kč. 7

8 Dále měl podnik Tweety k ostatní zdanitelné rozdíly ve výši 520 tis. Kč, jejichž vypořádání je očekáváno v roce Odložená daňová pohledávka k ve výši tis. Kč byla vypočítána s použitím tehdy platné sazby daně ze zisku pro odloženou daň 28 %. Počátkem roku 2008 došlo v zemi, ve které podnik Tweety působí, ke změně daňové legislativy, a daňová legislativa platná k předepisuje následující sazby daně ze zisku: Rok končící % Rok končící % Rok končící % Před koncem roku 2008 začal parlament země, ve které podnik Tweety působí, projednávat návrh dalšího snižování daňových sazeb na 19 % v roce 2011 a 15 % v roce Určete konečný zůstatek odložené daně v rozvaze podniku Tweety k a připravte výňatky z relevantních položek výkazů účetní závěrky, kde bude zobrazen tento konečný zůstatek a pohyb mezi počátečním a konečným zůstatkem této odložené daně. (Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč.) (10 bodů) 8

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2012 Tato Pololetní zpráva oproti verzi zveřejněné dne 31. 8. 2012: - byla doplněna ve vztahu k výkazu zisku a ztráty za účelem

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více