INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S."

Transkript

1 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč bankovním převodem, a emitoval dluhopis v nominální hodnotě 5 milionů Kč splatný k Následně k podnik TinTin pořídil 290 tisíc akcií podniku Cindy, za které uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč a vynaložil náklady na právní a jiné poradce 200 tis. Kč. Níže jsou uvedeny hodnoty položek vlastního kapitálu podniků Béďa a Cindy k daným datům akvizice: Béďa Cindy Základní kapitál, nominální hodnota akcie 10 Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy 700 tis. Kč 650 tis. Kč Nerozdělený zisk k 1. lednu účetního období v roce akvizice 600 tis. Kč tis. Kč Zisk běžného období v roce akvizice(tvořen rovnoměrně) tis. Kč 600 tis. Kč Výsledovky všech tří podniků za rok končící obou podniků jsou uvedeny níže: TinTin Béďa Cindy tis. Kč tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb Náklady na prodané zboží a služby Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy a náklady Správní náklady Čisté úrokové náklady Ostatní finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období Poznámky: (i) (ii) (iii) Reálné hodnoty aktiv a závazků podniků Béďa a Cindy byly k datům akvizice těchto podniků podnikem TinTin přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty, s následující výjimkou. Jeden z pozemků držený podnikem Cindy měl k reálnou hodnotu o 250 tis. Kč vyšší než byla jeho účetní hodnota. Následně v roce 2008 byl tento pozemek prodán; podnik Cindy vykázal zisk z prodeje tohoto pozemku ve výši 310 tis. Kč na řádku Ostatní provozní výnosy a náklady. Reálné hodnoty nekontrolních podílů v podniku Béďa a v podniku Cindy byly k datům jejich akvizice tis. Kč a tis. Kč Níže je uvedena současná hodnota Kč při ceně kapitálu podniku TinTin 8 % p.a. Splatné za 3 roky Splatné za 4 roky Splatné za 5 let 793,8 Kč 735,0 Kč 680,6 Kč 1

2 (iv) Podnik TinTin klasifikoval finanční investice v podniku Béďa i Cindy jako držené k prodeji (realizovatelné cenné papíry) přeceňované na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Pořizovací cena investice byla stanovena v souladu s pravidly relevantních IFRS, jejich reálná hodnoty byly následující: Béďa Cindy 31. prosince tis. Kč rovna pořizovací ceně 31. prosince tis. Kč tis. Kč (v) Vlastní kapitál podniků TinTin, Béďa a Cindy k byl následující: TinTin Béďa Cindy Základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy tis. Kč 900 tis. Kč 400 tis. Kč Fond z přecenění finanční investice 925 tis. Kč - - Nerozdělený zisk tis. Kč tis. Kč tis. Kč V roce 2008 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu ani kapitálových fondů ani u jednoho z podniků ve skupině. (vi) Zůstatková účetní hodnota dluhopisu, který podnik TinTin emitoval při pořízení akcií v podniku Béďa, byla k tis. Kč. Tato hodnota byla stanovena v souladu s pravidly IFRS. Ve své samostatné účetní závěrce k podnik TinTin zatím nepromítl úpravu hodnoty dluhopisu vlivem plynoucího času. (vii) V roce 2008 došlo mezi podniky TinTin, Béďa a Cindy k následujícím obchodním transakcím: Podnik TinTin vyúčtoval služby spojené s vedením účetnictví a dalšími manažerskými úkony podniku Béďa ve výši tis. Kč a podniku Cindy ve výši 980 tis. Kč s přirážkou k nákladům ve výši 20 %. Podniky Béďa a Cindy tyto náklady vykazují na řádku Správní náklady; Podnik Béďa prodal zboží podniku TinTin celkem za tis. Kč. Z tohoto zboží měl podnik TinTin k stále na skladě část v pořizovací ceně 520 tis. Kč. Podniku Cindy prodal v roce 2008 podnik Béďa zboží za tis. Kč; podnik Cindy toto zboží prodal mimo konsolidovanou skupinu před Podnik Béďa vykazuje marži obvyklou u tohoto druhu zboží 20 %; Koncem roku 2008 podnik Cindy přeúčtoval logistické náklady podniku Béďa za 650 tis. Kč včetně přirážky 20 %. (viii) Na začátku roku 2008 poskytl podnik TinTin půjčku podniku Cindy ve výši 700 tis. Kč, úročenou 6 % p.a.. Podnik TinTin vykázaly tyto úroky ve své výsledovce za rok 2008 na řádku Čisté úrokové náklady, podnik Cindy tyto úroky v plné výši aktivoval do pořizovací ceny svého způsobilého aktiva budovy. (ix) Dne bylo na valné hromadě podniku TinTin rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši tis. Kč. (x) Dne bylo na valné hromadě podniku Béďa rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši 880 tis. Kč. Tyto dividendy byly k vyplaceny v plné výši. Podnik TinTin vykazuje výnosy z finančních investic v rámci Ostatní finančních výnosů a nákladů. (xi) K bylo při přípravě konsolidované účetní závěrky provedeno posouzení zůstatkové hodnoty goodwillu z pořízení podniku Béďa, a bylo identifikováno snížení hodnoty tohoto neodepisovaného aktiva na 200 tis. Kč. (a) Připravte konsolidovanou výsledovku a konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu skupiny TinTin za rok končící (Neuvažujte odloženou daň. Zaokrouhlujte na tisíce Kč.) (20 bodů) (b) Ve výše uvedeném příkladu jsou podniky Béďa i Cindy považované za dceřiné podniky podniku TinTin. Uveďte, za jakých okolností by bylo možné považovat tyto investice za přidružené podniky a konsolidovat je ekvivalenční metodou. (5 bodů) 2

3 Část B POUZE TŘI z otázek v této části musejí být zodpovězeny 2 Následující údaje byly převzaty z předvahy podniku Asterix k : tis. Kč Budova výrobního závodu (pozn. (i)) Pronajímaná budova skladu přeceněná zůstatková hodnota Pozemek výrobního závodu Zařízení a vybavení pořizovací cena tis. Kč Oprávky k zařízení a vybavení (pozn. (ii)) Finanční investice (pozn. (iii)) Obchodní pohledávky Zásoby k (pozn. (iv)) Peníze v bance 930 Odložená daň k (pozn. (v)) 320 Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (vi)) Závazky z obchodního stylu Kmenové akcie 5 Kč/ kus Fond z přecenění budovy (pozn. (vii)) Nerozdělené zisky k Rezerva na záruční opravy (pozn. (viii)) 860 Tržby Náklady na prodané výrobky Správní náklady Ostatní provozní náklady Finanční výnosy a náklady 450 Dividendy Daň ze zisku (pozn. (v)) Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným údajům z předvahy a popisují případné úpravy, které je nutné vhodně promítnout do účetní závěrky podniku Asterix k : (i) (ii) Novou budovu výrobního závodu podnik pořídil dne za pořizovací cenu uvedenou ve výše předložené v předvaze. Dodavatel podniku souhlasil s odložením splátek za tuto budovu jak je uvedeno níže: První splátka při převzetí budovy tis. Kč Druhá splátka k tis. Kč Třetí splátka k tis. Kč Odhadovaná doba použitelnosti budovy je 15 let, podnik používá pro budovy rovnoměrné odpisy podle počtu měsíců v užívání. K je odhadovaná zbytková hodnota budovy nulová. Dne podnik Asterix pořídil nový stroj v pořizovací ceně tis. Kč jako náhradu na za stroj uvedený níže. Dne vedení podniku Asterix rozhodlo o prodeji stroje v zůstatkové hodnotě 280 tis. Kč k Tento prodej byl dokončen k a zařízení bylo prodáno za odhadovanou cenu 3

4 (iii) 450 tis. Kč. Zařízení nebylo omylem ve výše uvedené předvaze vyřazeno z položky Zařízení a vybavení a výnos z prodeje zařízení byl promítnut do položky Tržby. Podnik odepisuje zařízení a vybavení sazbou 12 % ročně ze zůstatkové hodnoty. V roce pořízení a vyřazení aktiva podnik vykazuje poměrnou část ročních odpisů souvisejících položek. V roce 2008 nedošlo k pořízení ani vyřazení jiných než výše uvedených položek. Finanční investice představuje 10 % v podniku, který je součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Asterix. Tuto finanční investici podnik Asterix pořídil dne , klasifikoval ji jako investici drženou k prodeji (realizovatelný cenný papír) a zisk z jejího přecenění na reálnou hodnotu k ve výši 760 tis. Kč promítl na řádku Finanční výnosy a náklady. Zisk z přecenění je přechodným rozdílem ve smyslu pravidel IAS 12 Daně ze zisku. (iv) Zůstatek zásob na skladě k činil tis. Kč. Při inventuře provedené dne bylo identifikováno manko zásob materiálu ve výši 520 tis. Kč. Následně dne došla zásilka materiálu, která byla dodavatelem předána smluvnímu dopravci podniku Asterix dne V kupní smlouvě k této zásilce bylo ujednáno, že podnik Asterix přebírá toto zboží od dodavatele v okamžiku jeho převzetí smluvním dopravcem v místě sídla dodavatele. Na faktuře doprovázející zásilku je uvedena cena materiálu 450 tis. Kč, dopravce podniku Asterix za tuto dodávku naúčtoval 22 tis. Kč. (v) Zůstatek splatné daně ze zisku v předvaze představuje zaplacené zálohy na rok končící ve výši 950 tis. Kč a zbytek z platby daně za rok končící , kdy k tomu datu vykázaná rezerva na daň byla nižší než konečná částka zaplacené daně. Vedení podniku odhadlo výši splatné daně ze zisku za rok končící na tis. Kč. Celkové čisté zdanitelné přechodné rozdíly podniku Asterix k , bez dopadu přecenění budovy uvedeného v bodu (vii) níže na odloženou daň, činily tis. Kč. Sazba daně ze zisku podniku je 25 %. (vi) Jistina dlouhodobého bankovního úvěru, který podnik v plné výši načerpal v roce 2007, je splatná v jedné splátce v roce Úvěr je úročen sazbou 7 % p.a. a úroky jsou splatné vždy k 1.1. následujícího roku zpětně. Zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru v předvaze obsahuje časově rozlišený úrok za rok (vii) Fond z přecenění budovy představuje přínos z přecenění pronajímané budovy skladu na reálnou hodnotu, které bylo poprvé provedeno k Podnik Asterix tuto budovu začal pronajímat v roce 2008, do té doby jí používal pro vlastní potřeby. (viii) Do zůstatku rezerv ze záručních oprav k je nutné promítnout úpravu o odhad tohoto závazku k datu účetní závěrky. Podklady pro tuto úpravu, předložené prodejním ředitelem společnosti, jsou následující: (ix) Počet prodaných výrobků za období od do ks Odhadovaný poměr vadných výrobků na základě historických zkušeností 2 % Průměrné náklady na opravu jednoho vadného výrobku 280 Kč Záruční doba poskytovaná v souladu s platnou legislativou 6 měsíců Diskontní sazba podniku je 8 % p.a. Níže je uvedena současná hodnota Kč při této diskontní sazbě: Splatné za jeden rok 925,9 Kč Splatné za dva roky 857,3 Kč Splatné za tři roky 793,8 Kč Splatné za čtyři roky 735,0 Kč (a) Připravte rozvahu k (b) Připravte výsledovku za rok končící (c) Připravte výkaz změn ve vlastním kapitálu za rok končící v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví na základě dostupných informací. Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. (12 bodů) (8 bodů) (5 bodů) 4

5 3 Při přípravě účetní závěrky za rok končící připravil asistent finanční ředitelky podniku Garfield stručnou zprávu popisující jím provedené účetní ošetření následujících transakcí: (i) (ii) (iii) (iv) Před necelými dvěma lety, přesně , náš podnik pořídil výrobní linku za celkovou pořizovací cenu tis. Kč. Těsně před novoroční odstávkou výroby se rozbila pohonná jednotka, a bylo nutné ji urychleně vyměnit za novou, aby bylo možné po Novém roce obnovit výrobu. Výměna pohonné jednotky nás stála tis. Kč, celá nová výrobní linka by mohla být k tomu datu pořízena za tis. Kč. Jelikož došlo pouze k náhradě jedné pohonné jednotky za jinou, vykázal jsem náklad na výměnu jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. Podle vyjádření technického ředitele má obvykle pohonná jednotka stejnou dobu použitelnosti jako celá výrobní linka, tedy 8 let, a její dřívější výměnu rozhodně nebylo možné předvídat. Z principu opatrnosti a vzhledem k vysoké částce opravy však doporučuji, abychom začali tvořit rezervu na možnou další budoucí výměnu pohonné jednotky s dobou tvorby dva roky. Při výměně pohonné jednotky technici dodavatele výrobní linky rovněž provedli její pravidelnou kalibraci a seřízení. Podle manuálu výrobce je nutné toto kalibrování a seřizování provádět jednou za dva roky. Náklad na tuto kalibraci a seřízení ve výši 770 tis. Kč jsem rovněž vykázal jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. (8 bodů) Před koncem účetního období jeden z našich skladníků při neopatrné manipulaci se zbožím naloženým na vysokozdvižném vozíku způsobil jednomu z našich zákazníků značnou škodu na nákladním automobilu. Celá škodní událost není ještě dořešená, čekáme na vyjádření autoopravny ohledně konečné výše škody. Jejich první odhad výše škody je 890 tis. Kč a dle vyjádření našeho zákazníka jsou tyto odhady většinou velmi blízké konečné částce. Jelikož jsou všichni naši zaměstnanci pojištěni pro případ způsobení škody zaměstnavateli, vykázal jsem rezervu pouze na částku naší spoluúčasti na úhradě škody ve výši. Předpokládám totiž, že pojišťovna nárok autoservisu akceptuje v plné výši. Tvorbu rezervy jsem vykázal jako součást Ostatních provozních nákladů. (4 body) Při sepisování výše uvedených transakcí a způsobu jejich vykázání mě napadlo, že si vlastně nejsem jist tím, co může a musí být považováno za důvod pro tvorbu rezervy a jaká jsou obecně pravidla pro její vykázání a ocenění. Uvítal bych, kdybyste mi mohla poskytnout přehlednou definici rezervy a popsala pravidla pro její vykázání spolu s ilustrativními příklady jednotlivých možných titulů rezerv. Zároveň mi není úplně jasný rozdíl mezi rezervou a podmíněným závazkem z pohledu jejich vykázání a zveřejnění. (6 bodů) Před pěti lety se vedení našeho podniku nastěhovalo do pronajatých prostor v administrativní budově nedaleko našeho výrobního závodu. Před nastěhováním byly na náklad našeho podniku provedeny úpravy interiéru kanceláří (nové příčky, podlahová krytina, osvětlení atd.) v celkové pořizovací ceně tis. Kč. Nájemní smlouvu máme uzavřenu na dobu 10 let, tedy od do Podle podmínek nájemní smlouvy budeme muset úpravy interiéru kanceláří na konci nájmu odstranit a prostory uvést do původního, prázdného, stavu. Původní odhad nákladů na tyto odstraňovací práce byl tis. Kč v cenách roku Pořizovací cena úprav interiéru byla odpovídajícím způsobem navýšena a rezerva na náklady na odstraňovací práce byla následně navyšována každoročně o 7 %. K náš podnik dostal aktualizaci rozpočtu na odstraňovací práce, ve kterém smluvní dodavatel těchto prací odhadovaný náklad navýšil o 520 tis. Kč. Jelikož se jedná o jednorázové navýšení cílové částky, promítl jsem tuto částku v plné výši do položky Ostatní provozní náklady ve výsledovce za rok končící (7 bodů) Navrhněte vhodné ošetření výše uvedených transakcí a položek, které jsou pro podnik Garfield významné, v souladu s IFRS, pokud je dle vašeho názoru odlišné od jejich ošetření asistentem finanční ředitelky podniku. Váš návrh doplňte vhodnými odkazy na relevantní pravidla standardů a interpretací a případně i výpočty souvisejících částek (bodové hodnocení je uvedeno u každé dílčí otázky). 5

6 4 (a) Jednou z oblastí, které se věnuje standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, je zajišťovací účetnictví. Uveďte, za jakých podmínek může podnik použít zajišťovací účetnictví, jaká rizika mohou být předmětem zajištění a stručně naznačte účetní výhody a nevýhody použití zajišťovacího účetnictví z pohledu vykazování změny reálné hodnoty derivátů zajišťovacích nástrojů. (9 bodů) (b) Níže jsou uvedeny výňatky z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící a s nimi související vysvětlující poznámky: Rozvaha aktiva tis. Kč Časové rozlišení poplatku (pozn. (i)) Rozvaha závazky Časové rozlišení úroků (pozn. (i)) Dlouhodobý 8% dluhopis (pozn. (i)) Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (ii)) Dlouhodobý 5% dluhopis (pozn. (iii)) Rozvaha vlastní kapitál Základní kapitál prioritní akcie (pozn. (iv)) Fond z přecenění (pozn. (v)) 250 Výsledovka finanční položky Zisk z prodeje finanční investice (pozn. (v)) 520 Bankovní poplatky (pozn. (ii)) Úrokové náklady Poznámky: (i) S emisí dlouhodobého 8% dluhopisu v nominální hodnotě tis. Kč dne měl podnik vedlejší náklady (právní a jiné odborné služby) ve výši tis. Kč. Tyto náklady byly časově rozlišeny a jsou rozpouštěny do Ostatních finančních nákladů rovnoměrně do data splatnosti dluhopisu dne Roční kupón 8 % z nominální hodnoty dluhopisu je splatný vždy k (ii) Při uzavírání smlouvy o dlouhodobém bankovním úvěru, jehož jistina je splatná jednorázově dne , vyúčtovala banka podniku Myšpulín poplatek za přidělený úvěru ve výši tis. Kč. Tento poplatek byl v plné výši vykázán jako součást nákladů na bankovní poplatky roku Úvěr je úročen fixní nominální úrokovou sazbou 6 % p.a., úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně. Bankovní úvěr byl v plné výši načerpán dne a první splátka úroku byla uhrazena dne (iii) Dlouhodobý 5 % dluhopis v nominální hodnotě tis. Kč byl emitován s možností přeměny na kmenové akcie podniku k datu jeho splatnosti dne , tedy po čtyřech letech od jeho emise. Pokud by držitel dluhopisu možnost přeměny na kmenové akcie podniku neměl, požadoval by jeho úročení 8 % p.a. (iv) Prioritní akcie podniku Myšpulín nesou svým držitelům pravidelnou roční dividendu ve výši 6 % jejich nominální hodnoty. Na tuto dividendu mají držitelé akcií nárok i v případě, kdy kmenovým akcionářům žádné dividendy za daný rok vyplaceny nejsou. Držitelé prioritních akcií mají navíc právo po podniku Myšpulín požadovat zpětné vykoupení těchto akcií mezi a (v) Fond z přecenění představuje zůstatek z přecenění finanční investice, kterou podnik prodal dne Zisk z prodeje této investice je vykázán ve výsledovce na řádku Zisk z prodeje finanční investice. (vi) Efektivní úrokové sazby jsou 4,29 % pololetně (bod (i)) a 1,94 % čtvrtletně (bod (ii)). Upravte částky položek uvedených ve výše uvedených výňatcích z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící tak, aby jejich vykázání bylo v souladu s pravidly IFRS. (neuvažujte odloženou daň). (16 bodů) 6

7 5 (a) Finanční ředitel podniku Tom&Jerry vás v souvislosti s plánovaným přechodem podniku na vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví požádal o přípravu přehledného popis pravidel IFRS v oblasti odložené daně ze zisku. Zejména vyžaduje, aby vaše zpráva pokrývala následující oblasti: (i) (ii) V čem se od sebe liší přechodný (dočasný) rozdíl a trvalý rozdíl, ze kterých rozdílů se počítá odložená daň a proč. (3 body) Uvedení definice daňové základny aktiv a závazků a ilustrování způsobu určení této daňové základny u následujících vybraných položek, včetně odůvodnění odpovědi: (5 bodů) Rezerva vytvořená na roční odměny zaměstnancům ve výši Kč, tvorba rezervy je nedaňový náklad, vyplacené odměny jsou daňově uznatelné při jejich výplatě, která se očekává při mzdě za první měsíc následujícího roku; Počítač s pořizovací cenou Kč, v prvním roce užívání podnik vykázal účetní odpisy Kč a daňové odpisy Kč, uvažujte konec prvního roku užívání; Pohledávka za zákazníkem ve výši Kč; Závazek vůči dodavateli ve výši Kč; Rezerva na úroky z prodlení vyúčtované daňovým úřadem ve výši Kč, úroky jsou splatné do 8 dnů po obdržení konečného výměru úroků a nejsou daňově uznatelným nákladem. (iii) Jakou má podnik použít daňovou sazbu při výpočtu odložené daně a proč. (3 body) (iv) Ve které části účetní závěrky má být odložená daň a změna jejího zůstatku mezi počátkem a koncem účetního období vykázána? (4 body) Připravte zprávu pro finančního ředitele podniku Tom&Jerry pokrývající výše uvedené oblasti problematiky odložené daně. (Bodové hodnocení je uvedené u dílčích podotázek). (b) Máte k dispozici následující údaje, potřebné pro výpočet odložené daně podniku Tweety k : V roce 2008 podnik vytvořil rezervu na záruční opravy ve výši 250 tis. Kč. Náklad na záruční opravy je daňově uznatelný při jeho vynaložení. Podnik očekává, že polovina této rezervy bude použita na krytí nákladů na záruční opravy v roce 2009 a druhá polovina v roce Tato rezerva byla vytvořena poprvé v roce 2008 K podnik Tweety přecenil pozemek, na kterém stojí skladový areál využívaný podnikem, z účetní hodnoty tis. Kč na reálnou hodnotu tis. Kč. Vedení podniku nemá v úmyslu tento pozemek během následujících pěti let prodat ani jiným způsobem vyřadit. Daňové odpisy dlouhodobého hmotných aktiv podniku za rok končící činily tis. Kč; tyto odpisy u dlouhodobého hmotných aktiv v majetku podniku k jsou rovnoměrné a v následujících třech letech by měly dosahovat stejné výše jako v roce Daňová zůstatková hodnota těchto aktiv k byla tis. Kč. Účetně podnik odepisuje tento majetek následujícím způsobem: Budova skladu, pořizovací cena tis. Kč, pořízena dne , odhadovaná doba použitelnosti 20 let, roční odpisy 10% ze zůstatkové hodnoty; zůstatková hodnota budovy skladu k činila tis. Kč; Vybavení skladu, celková pořizovací cena tis. Kč, pořízeno ke stejnému datu jako budova skladu, odhadovaná doba použitelnosti 10 let, roční odpis rovnoměrný po dobu použitelnosti z odepisovatelné částky, odhadovaná zbytková hodnota tis. Kč, zůstatková hodnota vybavení skladu k činila tis. Kč K měl podnik akumulované daňové ztráty v celkové výši tis. Kč. Z těchto ztrát použil celkem tis. Kč proti daňové povinnosti z daně ze zisku za rok 2008 a zbývající část může použít proti daňové povinnosti z daně ze zisku nejpozději do Na rok 2009 vedení podniku Tweety plánuje daňový zisk před zdaněním ve výši tis. Kč a na rok 2010 pak tis. Kč. 7

8 Dále měl podnik Tweety k ostatní zdanitelné rozdíly ve výši 520 tis. Kč, jejichž vypořádání je očekáváno v roce Odložená daňová pohledávka k ve výši tis. Kč byla vypočítána s použitím tehdy platné sazby daně ze zisku pro odloženou daň 28 %. Počátkem roku 2008 došlo v zemi, ve které podnik Tweety působí, ke změně daňové legislativy, a daňová legislativa platná k předepisuje následující sazby daně ze zisku: Rok končící % Rok končící % Rok končící % Před koncem roku 2008 začal parlament země, ve které podnik Tweety působí, projednávat návrh dalšího snižování daňových sazeb na 19 % v roce 2011 a 15 % v roce Určete konečný zůstatek odložené daně v rozvaze podniku Tweety k a připravte výňatky z relevantních položek výkazů účetní závěrky, kde bude zobrazen tento konečný zůstatek a pohyb mezi počátečním a konečným zůstatkem této odložené daně. (Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč.) (10 bodů) 8

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období

1 Beta Gama Alfa Beta Gama Čistý zisk běžného účetního období Čistý úplný výsledek běžného účetního období 1 Společnost Alfa dne 30. 4. 2011 pořídila 600 tisíc akcií společnosti Beta, za které dřívějším akcionářům této společnosti uhradila 5 400 tis. Kč bankovním převodem a emitovala akcie v úhrnné nominální

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod

190 (ii) (iii) Výnosy podniku Mazec Výnosy podniku Borec jsou eliminovány proti Distribučním nákladům podniku Mazec. Ze zůstatku nákladů na prod 189 IFRS specialista písemná zkouška 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Borec za rok končící 31.12.2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (238 900 + 154 320 2 300 450 výpočet (i))

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. PŘÍLOHA K PŘEDMĚTOVÉ OSNOVĚ IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 10 IFRS PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 5 otázek - v

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více