INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S."

Transkript

1 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč bankovním převodem, a emitoval dluhopis v nominální hodnotě 5 milionů Kč splatný k Následně k podnik TinTin pořídil 290 tisíc akcií podniku Cindy, za které uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku tis. Kč a vynaložil náklady na právní a jiné poradce 200 tis. Kč. Níže jsou uvedeny hodnoty položek vlastního kapitálu podniků Béďa a Cindy k daným datům akvizice: Béďa Cindy Základní kapitál, nominální hodnota akcie 10 Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy 700 tis. Kč 650 tis. Kč Nerozdělený zisk k 1. lednu účetního období v roce akvizice 600 tis. Kč tis. Kč Zisk běžného období v roce akvizice(tvořen rovnoměrně) tis. Kč 600 tis. Kč Výsledovky všech tří podniků za rok končící obou podniků jsou uvedeny níže: TinTin Béďa Cindy tis. Kč tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb Náklady na prodané zboží a služby Hrubý zisk Ostatní provozní výnosy a náklady Správní náklady Čisté úrokové náklady Ostatní finanční výnosy a náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku Čistý zisk běžného účetního období Poznámky: (i) (ii) (iii) Reálné hodnoty aktiv a závazků podniků Béďa a Cindy byly k datům akvizice těchto podniků podnikem TinTin přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty, s následující výjimkou. Jeden z pozemků držený podnikem Cindy měl k reálnou hodnotu o 250 tis. Kč vyšší než byla jeho účetní hodnota. Následně v roce 2008 byl tento pozemek prodán; podnik Cindy vykázal zisk z prodeje tohoto pozemku ve výši 310 tis. Kč na řádku Ostatní provozní výnosy a náklady. Reálné hodnoty nekontrolních podílů v podniku Béďa a v podniku Cindy byly k datům jejich akvizice tis. Kč a tis. Kč Níže je uvedena současná hodnota Kč při ceně kapitálu podniku TinTin 8 % p.a. Splatné za 3 roky Splatné za 4 roky Splatné za 5 let 793,8 Kč 735,0 Kč 680,6 Kč 1

2 (iv) Podnik TinTin klasifikoval finanční investice v podniku Béďa i Cindy jako držené k prodeji (realizovatelné cenné papíry) přeceňované na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Pořizovací cena investice byla stanovena v souladu s pravidly relevantních IFRS, jejich reálná hodnoty byly následující: Béďa Cindy 31. prosince tis. Kč rovna pořizovací ceně 31. prosince tis. Kč tis. Kč (v) Vlastní kapitál podniků TinTin, Béďa a Cindy k byl následující: TinTin Béďa Cindy Základní kapitál tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kapitálové fondy tis. Kč 900 tis. Kč 400 tis. Kč Fond z přecenění finanční investice 925 tis. Kč - - Nerozdělený zisk tis. Kč tis. Kč tis. Kč V roce 2008 nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu ani kapitálových fondů ani u jednoho z podniků ve skupině. (vi) Zůstatková účetní hodnota dluhopisu, který podnik TinTin emitoval při pořízení akcií v podniku Béďa, byla k tis. Kč. Tato hodnota byla stanovena v souladu s pravidly IFRS. Ve své samostatné účetní závěrce k podnik TinTin zatím nepromítl úpravu hodnoty dluhopisu vlivem plynoucího času. (vii) V roce 2008 došlo mezi podniky TinTin, Béďa a Cindy k následujícím obchodním transakcím: Podnik TinTin vyúčtoval služby spojené s vedením účetnictví a dalšími manažerskými úkony podniku Béďa ve výši tis. Kč a podniku Cindy ve výši 980 tis. Kč s přirážkou k nákladům ve výši 20 %. Podniky Béďa a Cindy tyto náklady vykazují na řádku Správní náklady; Podnik Béďa prodal zboží podniku TinTin celkem za tis. Kč. Z tohoto zboží měl podnik TinTin k stále na skladě část v pořizovací ceně 520 tis. Kč. Podniku Cindy prodal v roce 2008 podnik Béďa zboží za tis. Kč; podnik Cindy toto zboží prodal mimo konsolidovanou skupinu před Podnik Béďa vykazuje marži obvyklou u tohoto druhu zboží 20 %; Koncem roku 2008 podnik Cindy přeúčtoval logistické náklady podniku Béďa za 650 tis. Kč včetně přirážky 20 %. (viii) Na začátku roku 2008 poskytl podnik TinTin půjčku podniku Cindy ve výši 700 tis. Kč, úročenou 6 % p.a.. Podnik TinTin vykázaly tyto úroky ve své výsledovce za rok 2008 na řádku Čisté úrokové náklady, podnik Cindy tyto úroky v plné výši aktivoval do pořizovací ceny svého způsobilého aktiva budovy. (ix) Dne bylo na valné hromadě podniku TinTin rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši tis. Kč. (x) Dne bylo na valné hromadě podniku Béďa rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící ve výši 880 tis. Kč. Tyto dividendy byly k vyplaceny v plné výši. Podnik TinTin vykazuje výnosy z finančních investic v rámci Ostatní finančních výnosů a nákladů. (xi) K bylo při přípravě konsolidované účetní závěrky provedeno posouzení zůstatkové hodnoty goodwillu z pořízení podniku Béďa, a bylo identifikováno snížení hodnoty tohoto neodepisovaného aktiva na 200 tis. Kč. (a) Připravte konsolidovanou výsledovku a konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu skupiny TinTin za rok končící (Neuvažujte odloženou daň. Zaokrouhlujte na tisíce Kč.) (20 bodů) (b) Ve výše uvedeném příkladu jsou podniky Béďa i Cindy považované za dceřiné podniky podniku TinTin. Uveďte, za jakých okolností by bylo možné považovat tyto investice za přidružené podniky a konsolidovat je ekvivalenční metodou. (5 bodů) 2

3 Část B POUZE TŘI z otázek v této části musejí být zodpovězeny 2 Následující údaje byly převzaty z předvahy podniku Asterix k : tis. Kč Budova výrobního závodu (pozn. (i)) Pronajímaná budova skladu přeceněná zůstatková hodnota Pozemek výrobního závodu Zařízení a vybavení pořizovací cena tis. Kč Oprávky k zařízení a vybavení (pozn. (ii)) Finanční investice (pozn. (iii)) Obchodní pohledávky Zásoby k (pozn. (iv)) Peníze v bance 930 Odložená daň k (pozn. (v)) 320 Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (vi)) Závazky z obchodního stylu Kmenové akcie 5 Kč/ kus Fond z přecenění budovy (pozn. (vii)) Nerozdělené zisky k Rezerva na záruční opravy (pozn. (viii)) 860 Tržby Náklady na prodané výrobky Správní náklady Ostatní provozní náklady Finanční výnosy a náklady 450 Dividendy Daň ze zisku (pozn. (v)) Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným údajům z předvahy a popisují případné úpravy, které je nutné vhodně promítnout do účetní závěrky podniku Asterix k : (i) (ii) Novou budovu výrobního závodu podnik pořídil dne za pořizovací cenu uvedenou ve výše předložené v předvaze. Dodavatel podniku souhlasil s odložením splátek za tuto budovu jak je uvedeno níže: První splátka při převzetí budovy tis. Kč Druhá splátka k tis. Kč Třetí splátka k tis. Kč Odhadovaná doba použitelnosti budovy je 15 let, podnik používá pro budovy rovnoměrné odpisy podle počtu měsíců v užívání. K je odhadovaná zbytková hodnota budovy nulová. Dne podnik Asterix pořídil nový stroj v pořizovací ceně tis. Kč jako náhradu na za stroj uvedený níže. Dne vedení podniku Asterix rozhodlo o prodeji stroje v zůstatkové hodnotě 280 tis. Kč k Tento prodej byl dokončen k a zařízení bylo prodáno za odhadovanou cenu 3

4 (iii) 450 tis. Kč. Zařízení nebylo omylem ve výše uvedené předvaze vyřazeno z položky Zařízení a vybavení a výnos z prodeje zařízení byl promítnut do položky Tržby. Podnik odepisuje zařízení a vybavení sazbou 12 % ročně ze zůstatkové hodnoty. V roce pořízení a vyřazení aktiva podnik vykazuje poměrnou část ročních odpisů souvisejících položek. V roce 2008 nedošlo k pořízení ani vyřazení jiných než výše uvedených položek. Finanční investice představuje 10 % v podniku, který je součástí stejné konsolidované skupiny jako podnik Asterix. Tuto finanční investici podnik Asterix pořídil dne , klasifikoval ji jako investici drženou k prodeji (realizovatelný cenný papír) a zisk z jejího přecenění na reálnou hodnotu k ve výši 760 tis. Kč promítl na řádku Finanční výnosy a náklady. Zisk z přecenění je přechodným rozdílem ve smyslu pravidel IAS 12 Daně ze zisku. (iv) Zůstatek zásob na skladě k činil tis. Kč. Při inventuře provedené dne bylo identifikováno manko zásob materiálu ve výši 520 tis. Kč. Následně dne došla zásilka materiálu, která byla dodavatelem předána smluvnímu dopravci podniku Asterix dne V kupní smlouvě k této zásilce bylo ujednáno, že podnik Asterix přebírá toto zboží od dodavatele v okamžiku jeho převzetí smluvním dopravcem v místě sídla dodavatele. Na faktuře doprovázející zásilku je uvedena cena materiálu 450 tis. Kč, dopravce podniku Asterix za tuto dodávku naúčtoval 22 tis. Kč. (v) Zůstatek splatné daně ze zisku v předvaze představuje zaplacené zálohy na rok končící ve výši 950 tis. Kč a zbytek z platby daně za rok končící , kdy k tomu datu vykázaná rezerva na daň byla nižší než konečná částka zaplacené daně. Vedení podniku odhadlo výši splatné daně ze zisku za rok končící na tis. Kč. Celkové čisté zdanitelné přechodné rozdíly podniku Asterix k , bez dopadu přecenění budovy uvedeného v bodu (vii) níže na odloženou daň, činily tis. Kč. Sazba daně ze zisku podniku je 25 %. (vi) Jistina dlouhodobého bankovního úvěru, který podnik v plné výši načerpal v roce 2007, je splatná v jedné splátce v roce Úvěr je úročen sazbou 7 % p.a. a úroky jsou splatné vždy k 1.1. následujícího roku zpětně. Zůstatek dlouhodobého bankovního úvěru v předvaze obsahuje časově rozlišený úrok za rok (vii) Fond z přecenění budovy představuje přínos z přecenění pronajímané budovy skladu na reálnou hodnotu, které bylo poprvé provedeno k Podnik Asterix tuto budovu začal pronajímat v roce 2008, do té doby jí používal pro vlastní potřeby. (viii) Do zůstatku rezerv ze záručních oprav k je nutné promítnout úpravu o odhad tohoto závazku k datu účetní závěrky. Podklady pro tuto úpravu, předložené prodejním ředitelem společnosti, jsou následující: (ix) Počet prodaných výrobků za období od do ks Odhadovaný poměr vadných výrobků na základě historických zkušeností 2 % Průměrné náklady na opravu jednoho vadného výrobku 280 Kč Záruční doba poskytovaná v souladu s platnou legislativou 6 měsíců Diskontní sazba podniku je 8 % p.a. Níže je uvedena současná hodnota Kč při této diskontní sazbě: Splatné za jeden rok 925,9 Kč Splatné za dva roky 857,3 Kč Splatné za tři roky 793,8 Kč Splatné za čtyři roky 735,0 Kč (a) Připravte rozvahu k (b) Připravte výsledovku za rok končící (c) Připravte výkaz změn ve vlastním kapitálu za rok končící v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví na základě dostupných informací. Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. (12 bodů) (8 bodů) (5 bodů) 4

5 3 Při přípravě účetní závěrky za rok končící připravil asistent finanční ředitelky podniku Garfield stručnou zprávu popisující jím provedené účetní ošetření následujících transakcí: (i) (ii) (iii) (iv) Před necelými dvěma lety, přesně , náš podnik pořídil výrobní linku za celkovou pořizovací cenu tis. Kč. Těsně před novoroční odstávkou výroby se rozbila pohonná jednotka, a bylo nutné ji urychleně vyměnit za novou, aby bylo možné po Novém roce obnovit výrobu. Výměna pohonné jednotky nás stála tis. Kč, celá nová výrobní linka by mohla být k tomu datu pořízena za tis. Kč. Jelikož došlo pouze k náhradě jedné pohonné jednotky za jinou, vykázal jsem náklad na výměnu jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. Podle vyjádření technického ředitele má obvykle pohonná jednotka stejnou dobu použitelnosti jako celá výrobní linka, tedy 8 let, a její dřívější výměnu rozhodně nebylo možné předvídat. Z principu opatrnosti a vzhledem k vysoké částce opravy však doporučuji, abychom začali tvořit rezervu na možnou další budoucí výměnu pohonné jednotky s dobou tvorby dva roky. Při výměně pohonné jednotky technici dodavatele výrobní linky rovněž provedli její pravidelnou kalibraci a seřízení. Podle manuálu výrobce je nutné toto kalibrování a seřizování provádět jednou za dva roky. Náklad na tuto kalibraci a seřízení ve výši 770 tis. Kč jsem rovněž vykázal jako součást nákladů na opravu a údržbu v položce Výrobní náklady. (8 bodů) Před koncem účetního období jeden z našich skladníků při neopatrné manipulaci se zbožím naloženým na vysokozdvižném vozíku způsobil jednomu z našich zákazníků značnou škodu na nákladním automobilu. Celá škodní událost není ještě dořešená, čekáme na vyjádření autoopravny ohledně konečné výše škody. Jejich první odhad výše škody je 890 tis. Kč a dle vyjádření našeho zákazníka jsou tyto odhady většinou velmi blízké konečné částce. Jelikož jsou všichni naši zaměstnanci pojištěni pro případ způsobení škody zaměstnavateli, vykázal jsem rezervu pouze na částku naší spoluúčasti na úhradě škody ve výši. Předpokládám totiž, že pojišťovna nárok autoservisu akceptuje v plné výši. Tvorbu rezervy jsem vykázal jako součást Ostatních provozních nákladů. (4 body) Při sepisování výše uvedených transakcí a způsobu jejich vykázání mě napadlo, že si vlastně nejsem jist tím, co může a musí být považováno za důvod pro tvorbu rezervy a jaká jsou obecně pravidla pro její vykázání a ocenění. Uvítal bych, kdybyste mi mohla poskytnout přehlednou definici rezervy a popsala pravidla pro její vykázání spolu s ilustrativními příklady jednotlivých možných titulů rezerv. Zároveň mi není úplně jasný rozdíl mezi rezervou a podmíněným závazkem z pohledu jejich vykázání a zveřejnění. (6 bodů) Před pěti lety se vedení našeho podniku nastěhovalo do pronajatých prostor v administrativní budově nedaleko našeho výrobního závodu. Před nastěhováním byly na náklad našeho podniku provedeny úpravy interiéru kanceláří (nové příčky, podlahová krytina, osvětlení atd.) v celkové pořizovací ceně tis. Kč. Nájemní smlouvu máme uzavřenu na dobu 10 let, tedy od do Podle podmínek nájemní smlouvy budeme muset úpravy interiéru kanceláří na konci nájmu odstranit a prostory uvést do původního, prázdného, stavu. Původní odhad nákladů na tyto odstraňovací práce byl tis. Kč v cenách roku Pořizovací cena úprav interiéru byla odpovídajícím způsobem navýšena a rezerva na náklady na odstraňovací práce byla následně navyšována každoročně o 7 %. K náš podnik dostal aktualizaci rozpočtu na odstraňovací práce, ve kterém smluvní dodavatel těchto prací odhadovaný náklad navýšil o 520 tis. Kč. Jelikož se jedná o jednorázové navýšení cílové částky, promítl jsem tuto částku v plné výši do položky Ostatní provozní náklady ve výsledovce za rok končící (7 bodů) Navrhněte vhodné ošetření výše uvedených transakcí a položek, které jsou pro podnik Garfield významné, v souladu s IFRS, pokud je dle vašeho názoru odlišné od jejich ošetření asistentem finanční ředitelky podniku. Váš návrh doplňte vhodnými odkazy na relevantní pravidla standardů a interpretací a případně i výpočty souvisejících částek (bodové hodnocení je uvedeno u každé dílčí otázky). 5

6 4 (a) Jednou z oblastí, které se věnuje standard IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování, je zajišťovací účetnictví. Uveďte, za jakých podmínek může podnik použít zajišťovací účetnictví, jaká rizika mohou být předmětem zajištění a stručně naznačte účetní výhody a nevýhody použití zajišťovacího účetnictví z pohledu vykazování změny reálné hodnoty derivátů zajišťovacích nástrojů. (9 bodů) (b) Níže jsou uvedeny výňatky z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící a s nimi související vysvětlující poznámky: Rozvaha aktiva tis. Kč Časové rozlišení poplatku (pozn. (i)) Rozvaha závazky Časové rozlišení úroků (pozn. (i)) Dlouhodobý 8% dluhopis (pozn. (i)) Dlouhodobý bankovní úvěr (pozn. (ii)) Dlouhodobý 5% dluhopis (pozn. (iii)) Rozvaha vlastní kapitál Základní kapitál prioritní akcie (pozn. (iv)) Fond z přecenění (pozn. (v)) 250 Výsledovka finanční položky Zisk z prodeje finanční investice (pozn. (v)) 520 Bankovní poplatky (pozn. (ii)) Úrokové náklady Poznámky: (i) S emisí dlouhodobého 8% dluhopisu v nominální hodnotě tis. Kč dne měl podnik vedlejší náklady (právní a jiné odborné služby) ve výši tis. Kč. Tyto náklady byly časově rozlišeny a jsou rozpouštěny do Ostatních finančních nákladů rovnoměrně do data splatnosti dluhopisu dne Roční kupón 8 % z nominální hodnoty dluhopisu je splatný vždy k (ii) Při uzavírání smlouvy o dlouhodobém bankovním úvěru, jehož jistina je splatná jednorázově dne , vyúčtovala banka podniku Myšpulín poplatek za přidělený úvěru ve výši tis. Kč. Tento poplatek byl v plné výši vykázán jako součást nákladů na bankovní poplatky roku Úvěr je úročen fixní nominální úrokovou sazbou 6 % p.a., úroky jsou splatné čtvrtletně zpětně. Bankovní úvěr byl v plné výši načerpán dne a první splátka úroku byla uhrazena dne (iii) Dlouhodobý 5 % dluhopis v nominální hodnotě tis. Kč byl emitován s možností přeměny na kmenové akcie podniku k datu jeho splatnosti dne , tedy po čtyřech letech od jeho emise. Pokud by držitel dluhopisu možnost přeměny na kmenové akcie podniku neměl, požadoval by jeho úročení 8 % p.a. (iv) Prioritní akcie podniku Myšpulín nesou svým držitelům pravidelnou roční dividendu ve výši 6 % jejich nominální hodnoty. Na tuto dividendu mají držitelé akcií nárok i v případě, kdy kmenovým akcionářům žádné dividendy za daný rok vyplaceny nejsou. Držitelé prioritních akcií mají navíc právo po podniku Myšpulín požadovat zpětné vykoupení těchto akcií mezi a (v) Fond z přecenění představuje zůstatek z přecenění finanční investice, kterou podnik prodal dne Zisk z prodeje této investice je vykázán ve výsledovce na řádku Zisk z prodeje finanční investice. (vi) Efektivní úrokové sazby jsou 4,29 % pololetně (bod (i)) a 1,94 % čtvrtletně (bod (ii)). Upravte částky položek uvedených ve výše uvedených výňatcích z účetní závěrky podniku Myšpulín za rok končící tak, aby jejich vykázání bylo v souladu s pravidly IFRS. (neuvažujte odloženou daň). (16 bodů) 6

7 5 (a) Finanční ředitel podniku Tom&Jerry vás v souvislosti s plánovaným přechodem podniku na vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví požádal o přípravu přehledného popis pravidel IFRS v oblasti odložené daně ze zisku. Zejména vyžaduje, aby vaše zpráva pokrývala následující oblasti: (i) (ii) V čem se od sebe liší přechodný (dočasný) rozdíl a trvalý rozdíl, ze kterých rozdílů se počítá odložená daň a proč. (3 body) Uvedení definice daňové základny aktiv a závazků a ilustrování způsobu určení této daňové základny u následujících vybraných položek, včetně odůvodnění odpovědi: (5 bodů) Rezerva vytvořená na roční odměny zaměstnancům ve výši Kč, tvorba rezervy je nedaňový náklad, vyplacené odměny jsou daňově uznatelné při jejich výplatě, která se očekává při mzdě za první měsíc následujícího roku; Počítač s pořizovací cenou Kč, v prvním roce užívání podnik vykázal účetní odpisy Kč a daňové odpisy Kč, uvažujte konec prvního roku užívání; Pohledávka za zákazníkem ve výši Kč; Závazek vůči dodavateli ve výši Kč; Rezerva na úroky z prodlení vyúčtované daňovým úřadem ve výši Kč, úroky jsou splatné do 8 dnů po obdržení konečného výměru úroků a nejsou daňově uznatelným nákladem. (iii) Jakou má podnik použít daňovou sazbu při výpočtu odložené daně a proč. (3 body) (iv) Ve které části účetní závěrky má být odložená daň a změna jejího zůstatku mezi počátkem a koncem účetního období vykázána? (4 body) Připravte zprávu pro finančního ředitele podniku Tom&Jerry pokrývající výše uvedené oblasti problematiky odložené daně. (Bodové hodnocení je uvedené u dílčích podotázek). (b) Máte k dispozici následující údaje, potřebné pro výpočet odložené daně podniku Tweety k : V roce 2008 podnik vytvořil rezervu na záruční opravy ve výši 250 tis. Kč. Náklad na záruční opravy je daňově uznatelný při jeho vynaložení. Podnik očekává, že polovina této rezervy bude použita na krytí nákladů na záruční opravy v roce 2009 a druhá polovina v roce Tato rezerva byla vytvořena poprvé v roce 2008 K podnik Tweety přecenil pozemek, na kterém stojí skladový areál využívaný podnikem, z účetní hodnoty tis. Kč na reálnou hodnotu tis. Kč. Vedení podniku nemá v úmyslu tento pozemek během následujících pěti let prodat ani jiným způsobem vyřadit. Daňové odpisy dlouhodobého hmotných aktiv podniku za rok končící činily tis. Kč; tyto odpisy u dlouhodobého hmotných aktiv v majetku podniku k jsou rovnoměrné a v následujících třech letech by měly dosahovat stejné výše jako v roce Daňová zůstatková hodnota těchto aktiv k byla tis. Kč. Účetně podnik odepisuje tento majetek následujícím způsobem: Budova skladu, pořizovací cena tis. Kč, pořízena dne , odhadovaná doba použitelnosti 20 let, roční odpisy 10% ze zůstatkové hodnoty; zůstatková hodnota budovy skladu k činila tis. Kč; Vybavení skladu, celková pořizovací cena tis. Kč, pořízeno ke stejnému datu jako budova skladu, odhadovaná doba použitelnosti 10 let, roční odpis rovnoměrný po dobu použitelnosti z odepisovatelné částky, odhadovaná zbytková hodnota tis. Kč, zůstatková hodnota vybavení skladu k činila tis. Kč K měl podnik akumulované daňové ztráty v celkové výši tis. Kč. Z těchto ztrát použil celkem tis. Kč proti daňové povinnosti z daně ze zisku za rok 2008 a zbývající část může použít proti daňové povinnosti z daně ze zisku nejpozději do Na rok 2009 vedení podniku Tweety plánuje daňový zisk před zdaněním ve výši tis. Kč a na rok 2010 pak tis. Kč. 7

8 Dále měl podnik Tweety k ostatní zdanitelné rozdíly ve výši 520 tis. Kč, jejichž vypořádání je očekáváno v roce Odložená daňová pohledávka k ve výši tis. Kč byla vypočítána s použitím tehdy platné sazby daně ze zisku pro odloženou daň 28 %. Počátkem roku 2008 došlo v zemi, ve které podnik Tweety působí, ke změně daňové legislativy, a daňová legislativa platná k předepisuje následující sazby daně ze zisku: Rok končící % Rok končící % Rok končící % Před koncem roku 2008 začal parlament země, ve které podnik Tweety působí, projednávat návrh dalšího snižování daňových sazeb na 19 % v roce 2011 a 15 % v roce Určete konečný zůstatek odložené daně v rozvaze podniku Tweety k a připravte výňatky z relevantních položek výkazů účetní závěrky, kde bude zobrazen tento konečný zůstatek a pohyb mezi počátečním a konečným zůstatkem této odložené daně. (Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč.) (10 bodů) 8

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více