Stránka 1 z zasedání ZMČ Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011"

Transkript

1 Stránka 1 z zasedání ZMČ Praha Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů zastupitelstva. P.. N e u b a u e r : Přítomno je 38 zastupitelů, nepřítomní jsou pan Radek John, Angel Marinov, Bc. Kroha, Mgr. Hlaváče, Ing. Pavel, Dr. Škaloud a Dr. Lachnit. Děkuji za zprávu. Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste si vypnuli své mobilní telefony nebo aspoň ztišili tak, aby nás při našem jednání dnes nerušily. Obdrželi jste všichni zápis z 9. zasedání MČ. V tuto chvíli je před námi schválení tohoto zápisu. Prosím, kdo má k tomuto zápisu nějakou připomínku a doplnění? Otevírám k němu diskusi. Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 9. zasedání ZMČ Praha 5. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0. Zápis z 9. zasedání ZMČ byl schválen. Dalším bodem dnešního jednání je volba ověřovatelů dnešního zasedání. Prosím předsedy jednotlivých klubů, aby navrhli své zástupce jako ověřovatele zápisu. (Za klub 09 Karel Novotný, za klub sociální demokracie Miroslav Mrštík, za klub ODS Lucie Vávrová, za klub Věcí veřejných Marek Kukrle, za Stranu zelených Ondřej Velek. Klub KSČM děkuje, nenavrhuje nikoho.) Děkuji za návrhy. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZMČ Praha 5 ve složení: Karel Novotný, Miroslav Mrštík, Lucie Vávrová, Marek Kukrle, Ondřej Velek. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0. Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání byli schváleni. Dalším bodem programu je schválení programu dnešního zasedání. Obdrželi jste program, který má 49 bodů. Prosím, pokud budete potřebovat, abyste program doplnili nebo změnili. Otevírám diskusi. Pan kol. Havlíček. P H a v l í č e k : Chtěl bych z pořadu jednání zastupitelstva stáhnout body 42, 43, 44 a 45. Důvodem je pozdní distribuce těchto materiálu zastupitelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o složité téma, chtěl bych, aby všichni zastupitelé měli dostatek času seznámit se s uvedenou materií. S největší pravděpodobností budu tyto body navrhovat na pořad dalšího jednání konaného v říjnu. Stránka 1 z 56

2 Stránka 2 z 56 Děkuji. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Pane starosto, říkal jste, že je na pořadu 49 bodů. V materiálech mám číslo 50, což je materiál, který jsem si dovolil předložit já a který se týká zásad řešení náhrady ušlé mzdy nebo výdělku. Děkuji. Vycházel z vytištěného programu, kde je 49 bodů. Je zde návrh na doplnění tohoto programu o bod číslo 50. Ještě někdo k programu? Diskusí končím. Prosím návrhovou komisi, aby nejprve dala hlasovat o doplnění programu o bod číslo 50, jak bylo navrženo. ZMČ Praha 5 doplňuje na svém 10. zasedání bod 50 návrh zásad řešení ušlé mzdy neuvolněných zastupitelů. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 12, proti 11, zdrželo se 13, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi, aby dala hlasovat o programu jednání. ZMČ Praha 5 schvaluje program 10. zasedání ZMČ Praha 5 s vypuštěním bodů 42, 43, 44 a 45. Pan kolega se hlásil s technickou, nevšiml jsem si toho. Je tady žádost o předřazení bodu 47 jako 1. bod dnešního jednání. Důvodem předřazení je to, že tento bod potřebuje notářské ověření. Máme zde paní notářku, tak jde o to, aby nemusela čekat až na konec našeho jednání, protože nedokážeme odhadnout, jak toto jednání bude dlouhé. Prosím, abyste ještě do návrhu programu zařadili tuto technickou změnu, tedy předřazení bodu 47 na začátek našeho jednání. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje program 10. zasedání ZMČ Praha 5 s těmito změnami: bod 47 je předřazen za bod 1, body 42, 43, 44 a 45 jsou staženy z jednání. Děkuji. dávám hlasovat. Pro 33, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Program dnešního jednání byl schválen. Prvním bodem našeho jednání je materiál 10/47 Informační centrum Praha 5. Prosím paní předkladatelku. P. A t l a s o v á : Vážené domy a pánové, ZMČ Praha 5 předkládám návrh na schválení změny zakládací listiny společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s. Tuto zakládací listinu je nutné změnit z důvodu novely zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Stránka 2 z 56

3 Stránka 3 z 56 Chtěla bych upozornit na doplnění znění zakládací listiny, kterou jste obdrželi elektronicky minulý týden. Konkrétně se jedná o čl. IX., odst. 5 cituji: Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu výdajů. Obdobné ustanovení je doplněno i v čl. X, odst. 6, který pojednává o dozorčí radě. Změny máte v přiloženém materiálu barevně označeny a nacházejí se na str. 3 a 5. Dále navrhuji, aby ZMČ Praha 5 vzalo na vědomí odstoupení členů správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., pana Jaroslava Knapa a Mgr. Jany Skalové. Dále navrhuji, aby ZMČ Praha 5 jmenovalo za členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., pana Ing. Richarda Kopáčka a paní Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji paní předkladatelce. Otevírám diskusi. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, když toto Informační centrum před léty vznikalo, na zastupitelstvu zazněla celá řada chvalozpěvů na to, co všechno toto Informační centrum bude dělat, jak bude překonávat bariéry, které městská část při poskytování informací by podávat nemohla apod. Když z pozice letitého zastupitele hodnotím činnost tohoto centra, musím říci, že nic nového nepřineslo. Z mého pohledu jsou to zbytečně vyhozené peníze. Nemám nic proti změnám ve zřizovací listině, ale podávám doplňující návrh, abychom k letošního roku toto Informační centrum zrušili. Krátkou technickou. Pan kol. Macek zřejmě nemá dostatek informací, protože zrušení Informačního centra by nás díky dotaci, která byla čerpána v loňském roce, stálo mnohokrát více než v jeho činnosti pokračovat. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Myslím si, aby mohlo být vyhověno panu kol. Mackovi, že by nový pan ředitel této společnosti mohl na příští nebo přespříští zastupitelstvo předložit nějakou informaci o plánech a fungování této OPS, o vizích. Myslím si, že to je věc, na které bychom se jako zastupitelé mohli shodnout. Pokud se týká mé otázky, chtěl jsem se zeptat paní předsedkyně, jak je to s předsedkyní dozorčí rady se slečnou Lenkou Tesko Arnoštovou, která se nezúčastňuje jednání v posledních měsících a údajně již rezignovala. Jak to bude s předsedkyní či předsedou dozorčí rady této společnosti? Děkuji. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Líbí se mi návrh pana kol. Herolda na to, aby ředitel Informačního centra zde vystoupil a přednesl, co nového chystá pro nás. Nesouhlasím s tím, že by to byla pro nás finanční katastrofa, pokud bychom ho zrušili. Ano, v loňském roce tam byla několikamilionová dotace. Vezměte si, jak financujeme Stránka 3 z 56

4 Stránka 4 z 56 každoročně z rozpočtu toto Informační centrum. Myslím si, že pokud bychom ho zrušili, přinejmenším by nula od nuly pošla. Paní kol. Atlasová. P. A t l a s o v á : Budu reagovat na informaci o paní dr. Lence Tesko Arnoštové. O její rezignaci jsem byla informována elektronicky prostřednictvím u. Informovala o tom, že rezignuje na funkci jak členky dozorčí rady, tak předsedkyně dozorčí rady a že rezignaci pošle písemně. Do současné chvíle jsem dopis neobdržela, nemohu tedy dávat návrh na její uvolnění z dozorčí rady. Pan kol. Knap. Opakoval bych pana starostu v tom, že Informační centrum dostalo dotaci z OPPK, která nebyla nízká nula od nuly pojde je liché konstatování. Stáli jsme před otázkou, zda zachovat Informační centrum, nebo zda mu dát náplň. Podle mého názoru Informační centrum svou náplň neplnilo, nebylo schopno informovat ani o tom, že samo o sobě existuje, natož informovat o městské části. Změn se tam chystá velké množství. Komplexnější informaci připravím na příští nebo přespříští zasedání zastupitelstva. Kolega Šesták. P. Š e s t á k : Chtěl jsem technicky doplnit otázku ohledně Lenky Arnoštové, která je nominantkou našeho klubu. Bohužel, písemnou podobu rezignace se nepovedlo zajistit, protože je v současné době služebně v zahraničí. Písemně rezignuje na příštím zastupitelstvu a náš klub navrhne adekvátní náhradu. Děkuji. Pan kol. Zapletal. P. Z a p l e t a l : Dávám k úvaze, zda by nebylo lepší v tomto případě materiál stáhnout. Abychom příště odvolávali předsedkyni mi připadá hloupé. Má to být míněno jako protinávrh? Prosím formulovat. P. Z a p l e t a l : Je to pouze k úvaze předkladatele. Paní kol. Atlasová. P. A t l a s o v á : Stránka 4 z 56

5 Stránka 5 z 56 Dovolím si s tímto návrhem se neztotožnit. Důvodem je to, že součástí materiálu je změna zakládací listiny. Podle novely zákona, která je platná od , je potřeba v co nejkratší době dát zakládací listinu do souladu s platnou novelou zákona. Děkuji. Ještě někdo do diskuse? Není tomu tak, diskusi končím. Protože budeme volit členy orgánu Informačního centra, prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pan kol. Knap technická. Máme na stole protinávrh, resp. doplnění tohoto usnesení. Pan kol. Novotný. P. N o v o t n ý : Navrhuji, aby se o těchto lidech hlasovalo aklamací. Ještě někdo s nějakým návrhem? Není tomu tak. Prosím pana předsedu volební komise. P. B e j š o v e c : Dámy a pánové, první je technická poznámka návrh na volbu aklamací. Dal bych hlasovat. Kdo je pro, abychom o členech hlasovalo veřejně? Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Budeme hlasovat aklamací. Pane předsedo, máte slovo. P. B e j š o v e c : Nejsem si jist, zda musím znovu číst jména a funkce. ZMČ Praha 5 jmenuje členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5 Ing. Richard a Kopáčka a Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji. Dávám hlasovat. Technická pan kol. Herold. P. H e r o l d : Nebylo řečeno, zda se bude hlasovat společně či odděleně o tom by se také mělo rozhodnout. Poznámka je správná. Prosím předsedu volební komise. Ještě kol. Vitha technická. P. V i t h a : Nejsem si jist, zda by nominovaní členové měli říci, zda kandidaturu přijímají. P. B e j š o v e c : Stránka 5 z 56

6 Stránka 6 z 56 Prosím navrhované členy, aby se vyjádřili k návrhu svých jmen. P. B u b n í k o v á : Kandidaturu přijímám. P. K o p á č e k : Kandidaturu přijímám. P. B e j š o v e c : Navrhuji hlasovat o obou jménech najednou. Je tady návrh hlasovat o obou jménech najednou. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 29, proti 1, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat, budeme hlasovat o obou jménech najednou. Kdo je pro, aby se členy rady Informačního centra stali kolegové Bubníková a Kopáček? Pro 29, proti 0, zdrželo se 10. Kolegové Bubníková a Kopáček se stali členy správní rady Informačního centra. Prosím návrhovou komisi o návrh celého usnesení. Vzhledem k tomu, že máme protinávrh pana dr. Macka, měli bychom nejprve hlasovat, zda toto doplnění bude součástí. Nyní budeme hlasovat o bodu IV. v tomto znění: ZMČ Praha 5 ruší společnost Informační centrum Praha 5 o. p. s. ke dni Dávám hlasovat. Pro 11, proti 22, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Hlásí se kol. Zelený. P. Z e l e n ý : Prosím o omluvu, jsem proti. Pan kol. Homola. P. H o m o l a : Chtěl jsem se zdržet hlasování, omylem jsem zmáčkl pro. P. P a v e l : Rovněž jsem se přemáčkl, chtěl jsem se zdržet. Myslím si, že toto hlasování bylo zmatečné. Dovolují si dát hlasovat ještě jednou. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Prosím kolegy, aby se věnovali jednání zastupitelstva a věděli, o čem hlasují. S tímto apelem velmi souhlasím. Hlasujme ještě jednou. Ještě jednou prosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení, aby všichni věděli, o čem hlasují. Stránka 6 z 56

7 Stránka 7 z 56 Bod IV. zní: ZMČ Praha 5 ruší společnost Informační centrum Praha 5, o. p. s., ke dni Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 3, proti 27, zdrželo se 9. Tento návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi o návrh celého usnesení. ZMČ Praha 5 I. schvaluje změnu zakládací listiny společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., II. bere na vědomí odstoupení členů správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., Jaroslava Knapa a Mgr. Jany Skalové, III. jmenuje členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., Ing. Richarda Kopáčka a Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 28, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Technická paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Hlasovala jsem pro. Prosím o opravu. Pro bylo 29, proti 0, zdrželo se 9, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem programu je úprava rozpočtu r Prosím pana předkladatele. P. Z e l e n ý : Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh úpravy rozpočtu, který se týká vrácení daně z příjmů právnických osob za r Hlavní město v souladu se Statutem hl. m. Prahy, 11, odst. 5, vrací městským čátem uhrazenou daň z příjmů právnických osob za minulé období do našeho rozpočtu. Daň z příjmů byla vyčíslena ve výši Kč. O tuto částku si v tomto okamžiku dovolujeme navrhnout navýšení rezerv, a to následovně: částku 30 mil. převést do investiční rezervy městské části a částku Kč do neinvestiční rezervy městské části. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/2. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0. Materiál 10/2 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/3 návrh rozpočtového opatření. Prosím pana předkladatele. Stránka 7 z 56

8 Stránka 8 z 56 P. Z e l e n ý : Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit druhé rozpočtové opatření. Již při přípravě rozpočtu jsem jasně indikoval, že v případě, když se nám podaří získat investiční dotaci ze strany hl. m. Prahy, tak rozpočtovaná částka ve výši 18,5 mil. Kč, která byla vyčleněna na rekonstrukci kuchyně ZČ Weberova, bude vrácena do fondu rezerv a rozvoje. Protože se nám dotaci podařilo získat, tento krok tímto naplňuji a dovoluji si navrhnout vrátit 18,5 mil. Kč do fondu rozvoje. Děkuji. Otevírám diskuse. Kol. Herold. P. H e r o l d : Přestože to s tímto materiálem nesouvisí, dovolte mi poznámku, že se rekonstruuje kuchyně v ZŠ ve Weberově nyní, a polovina prázdnin se promrhala. Nerekonstruovalo se - jak bývá zvykem přes celé prázdniny. P. Z e l e n ý : Dovolím si na to zareagovat. Vaši výtku vnímám, je velice nepříjemné, že rekonstrukce probíhá v tomto období. Na druhou stranu bych vám rád připomněl, kdy byl schválen rozpočet hl. města Prahy a kdy jsme schvalovali my rozpočet, a následně legislativní lhůty, které nám vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách. Kolega Martinec. P. M a r t i n e c : Když jsme dostali zpět 18,5 mil. Kč, uvažovala rada o využití této částky na nějakou jinou investiční akci ze zásobníku investičních akcí do školství? P. Z e l e n ý : Dovolím si zareagovat. V tomto okamžiku neuvažovala, protože už v bodu číslo 2 bylo vidět, že prostředky, které jsme získali z navrácení daně ve výši 30 mil. Kč, jsme dali do investiční rezervy. Držíme slib, který jsme dali v rámci přípravy rozpočtu, že těchto 18,5 mil. Kč bude vráceno zpátky do rezervy, jak bylo deklarováno. Do diskuse se hlásí pan kol. Vitha. P. V i t h a : Chci potvrdit slova pana místostarosty Zeleného, že tyto prostředky od samého počátku, kdy byly v rozpočtu uvedeny a kdy byly diskutovány jako výše čerpání rezervního fondu, půjdou zpátky do rezervního fondu a sníží se tím čerpání. Je na místě, že tam byly vráceny. Děkuji všem diskutujícím, že překlenuli technickou přestávku. Končím diskusi a prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/3. Stránka 8 z 56

9 Stránka 9 z 56 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Materiál 10/3 byl schválen. Dalším bodem programu je smlouva o převodu správy majetku mezi MČ Praha 5 a hl. m. Prahou. Prosím pana předkladatele. p. Šesták Dámy a pánové, omlouvám kol. Lachnita, který se dostaví později během zastupitelstva. Byl jsem požádán, abych jeho materiály uvedl. Pokud se týká tohoto materiálu, předkládá rada ke schválení návrh smlouvy o převodu správy majetku mezi MČ Praha 5 a hl. m. Prahou. V tomto případě se jedná o to, že každý rok věnujeme technické prostředky Městské policii zhruba v částce 500 tis. Kč. Pokud se týká administrativní stránky věci, je potřeba majetek převést na hl. m. Prahu, protože je zřizovatelem Městské policie. Tento akt to za několik let zpátky řeší. Není to naše chyba, jako spíše toho, že na hlavním městě schvalovací administrativní proces byl poměrně dlouhý. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/4. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Materiál 10/4 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/5 navýšení neinvestičního příspěvku. Prosím pana předkladatele. p. Šesták V tomto případě se jedná o částku 130 tis. Kč z výherních hracích přístrojů, které byly zastupitelstvem v loňském roce poukázány Fakultní nemocnici Motol, která nedokázala tyto prostředky využít, a proto je vrátila zpět do rozpočtu. Jsme povinni tyto prostředky využít v souladu se zákonem na veřejně prospěšné účely. Proto se v tomto případě navrhuje dát tuto částku Mateřské škole Trojdílná na asistenty pro zdravotně postižené děti. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/5. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0. Materiál 10/5 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/6 přidělení 2. kola grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání. Prosím pana předkladatele. P. K u k r l e : Dámy a pánové, dovoluji si předložit materiál přidělení 2. kola grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání. Prosím o schválení tohoto materiálu. Děkuji. Stránka 9 z 56

10 Stránka 10 z 56 Děkuji za předložení materiálu. Otevírám diskusi. Pan kol. Heissler. P. H e i s s l e r : V tomto bodu se zdržím ne proto, že bych nebyl pro přidělování grantů, ale jak komise rozhodla, částky jsou příliš malé a společnosti nebudou schopny granty realizovat. To je důvod, proč se zdržím. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, připomenu zde to, co připomínám u všech grantů. Když si vezmete grantová pravidla, v čl. IV. 2. je napsáno: Závěrečnou zprávu, vyúčtování celého projektu včetně vyúčtování finančních prostředků atd. předkládá fyzická osoba nám jakožto městské části. Když si ale vezmu darovací smlouvu, hovoří pouze o části o vyúčtování daru. Stejně tak i příloha hovoří pouze o vyúčtování daru. Dostáváme se do situace, kdy v obecných pravidlech žádáme vyúčtování celé akce, což je širší, a v darovací smlouvě a v příloze pouze vyúčtování tohoto daru. Upozorňoval jsem na to několikrát. Abych neblokoval projednání těchto grantů, podávám doplňující návrh. Žádám, aby rada MČ upravila darovací smlouvu včetně přílohy ve smyslu těchto pravidel, která jsme si na zastupitelstvu schválili. Děkuji. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : Mám námět. Subjektům, které si žádaly o granty, budeme ve dvou případech proplácet pronájem prostor pro semináře. Diskutovali jsme tady Informační centrum. V tomto Informačním centru je krásný prostor pro semináře. Možná bychom mohli těmto nebo jiným subjektům nabídnout semináře pořádat u nás. Bylo by to možná pro městskou část levnější. P. K u k r l e : Děkuji panu dr. Mackovi za příspěvek, můžeme se s návrhem ztotožnit. Také panu Martincovi děkuji, bude to podnět nejen pro podnikatelské granty, ale i pro budoucnost. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Přišel jeden doplňující návrh. K bodu II. zařadit bod 2: radě MČ Praha upravit darovací smlouvu včetně příloh tak, aby odpovídala schváleným grantovým pravidlům. Termín plnění před podpisem darovací smlouvy, nejpozději do Stránka 10 z 56

11 Stránka 11 z 56 Upozorňuji návrhovou komisi, že se předkladatel s tímto návrhem ztotožnil, můžeme ho zařadit do návrhu usnesení jako celku. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/6 včetně doplňujícího návrhu kol. Macka. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 34, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/6 včetně pozměňovacího návrhu byl schválen. Dalším bodem programu je nepřidělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na r Prosím pana předkladatele. P. Š e s t á k : Mrzí mě, že musíme předložit tento materiál, protože mám k historickým památkám silný osobní vztah. Ale ani ve druhém kole tohoto grantového programu se nenašel jediný uchazeč o grant, který by žádost dokázal předložit tak, aby splňovala všechny náležitosti. Proto grantová komise musela konstatovat, že nemůže navrhnout přidělení ani jedné koruny z vyčleněné částky. Předkládám zastupitelstvu tento materiál k neschválení. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Paní kol. Peterková. P. P e t e r k o v á : Dovoluji si přesto zeptat, jaké byly důvody, pro které nebyl tento grant realizován? Také mě to mrzí. V důvodové zprávě jsem marně hledala konkrétnější fakta. Tady je mimo jiné napsáno, že budou informováni, že tento grant nezískali. Mohl by mi někdo říci konkrétní fakta? Děkuji. P. Š e s t á k : Dokáži to zodpovědět velmi promptně, protože žádosti byly pouze dvě. Pokud jde o technickou stránku věci, není to tam uvedeno proto, že v grantových pravidlech máme uvedeno, že zamítnutí žádosti zastupitelstvo nezdůvodňuje. To je technická stránka věci. Pokud jako člen komise to mohu zodpovědět v jednom případě chyběl položkový rozpočet, povinná příloha, v druhém případě chyběla fotografická dokumentace aktuálního stavu předmětné nemovitosti rovněž povinná příloha. Bohužel, nešlo konat jinak. Děkuji. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Přiznám se, že pravidla se dodržovat musí, ale pokud správně rozumím, tak u kostela sv. Václava chyběla fotografická dokumentace současného stavu. Mrzí mě to dvojnásob, že díky tomu nebyl tento grant uznán. P. Š e s t á k : Bylo to obráceně v případě kostela sv. Václava chyběl položkový rozpočet, fotodokumentace nebyla u vily. Stránka 11 z 56

12 Stránka 12 z 56 Paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Chtěla jsem se zeptat: bude vyhlášeno další kolo? P. Š e s t á k : V tuto chvíli taková úvaha není. Nikdo se do diskuse nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 neschvaluje přidělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na r ve znění předloženého materiálu 10/7. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Materiál 10/7 byl schválen. Dalším bodem programu je prodej bytového domu. Prosím pana předkladatele. Dámy a pánové, v rámci bodu 10/8 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytového domu č. p. 238, Lumiérů č. o. 19, 21, včetně příslušenství a souvisejících pozemků, a to Bytovému družstvu Lumiérů 238, se sídlem Praha5, Hlubočepy, Lumiérů 238, složenému z oprávněných nájemců. V dalších podrobnostech odkazuji na návrh usnesení, které máte před sebou. Děkuji panu předkladateli a otevírám diskusi. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : Jsem ekonomický laik a jako takový se zeptám předkladatele na jednu věc. Kupní cena je tis. Z toho, co se člověk obecně dozví od realitních kanceláří, tak byt o 65 m2 má dobrou cenu v této lokalitě 1,5 mil. Kč, byt o ploše 80 m2 2 mil. Kdybych to sečetl nejen pro tento dům, ale i pro ostatní domy, bylo by to 17 mil. Kč. Laická úvaha se liší od kupní ceny zhruba o 60 %. Mohl bych dostat vysvětlení, jak k tomu dochází? Ještě prosím kol. Herolda. P. H e r o l d : Dovolím si zareagovat. Jsem přesvědčen, že kol. Martinec je dost dlouhou dobou členem zastupitelstva k tomu, aby zaregistroval, že městská část neprodává prázdné bytové jednotky, ale bytové jednotky s nájemní smlouvou konkrétních lidí. Z tohoto důvodu nemůžete uvádět ceny prázdných bytových jednotek jako srovnání. Tam je rozdíl v ceně. Myslím, že takto to bylo vysvětlováno již na mnoha zastupitelstvech jak v tomto funkčním období, tak v minulém funkčním období. Stránka 12 z 56

13 Stránka 13 z 56 Kol. Havlíček. Potvrdil bych slova kol. Herolda. Ještě upozorňuji na to, že se tam schvalují slevy, které podle historicky platných pravidel mohou základní cenu snížit na cenu nižší až o 25%. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytového domu č. p. 238, Lumiérů č. o. 19, 21, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 850, k. ú. Hlubočepy, dle předloženého materiálu 10/8. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/8 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/9 prodej bytového domu. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/9 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytového domu-dvojbloku č. p. 451 a 452, Lumiérů č. o. 20, 22, včetně příslušenství a pozemků souvisejících, a to Bytovému družstvu Lumiérů 2022 se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Lumiérů 451/20. V dalších podrobnostech na tuto transakci odkazuji na materiál v písemné podobě, který máte před sebou. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytového domu dle předloženého materiálu 10/9. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/9 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/10 prodej bytových jednotek. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/10 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965, Pod Školou č. o. 4, a č. p. 966, Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967, Musílková č. o. 2. Seznam bytových jednotek máte uveden v příloze uvedeného materiálu. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Stránka 13 z 56

14 Stránka 14 z 56 ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytových jednotek dle předloženého materiálu 10/10. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 3. Materiál 10/10 byl schválen. Dalším bodem programu je bod 10/11 prodej bytových jednotek. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 11 předkládám prodej bytových jednotek nacházejících se v domědvojbloku č. p. 291, Lidická č. o. 40 a v domě č. p. 292, Lidická č. o. 38, v k. ú. Smíchov. Seznam schvalovaných bytových jednotek k prodeji je uveden v písemném materiálu, který máte před sebou. Děkuji. Otevírám diskusi. Diskusí končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytových jednotek dle předloženého materiálu 10/11. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 34, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Materiál 10/11 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/12 prodej bytové jednotky. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/12 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytové jednotky nacházející se v domě č. p. 456, Pod Školou č. o. 3. Jedná se o jednu bytovou jednotku číslo 456/10. V ostatním odkazuji na písemné vyhotovení v materiálu. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytové jednotky dle předloženého materiálu 10/12. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Materiál 10/12 byl schválen. Dalším bodem programu je 10/13 prodej bytové jednotky. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/13 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytové jednotky nacházející se v domě-dvojbloku č. p v ulici Zahradníčkova, č. o. 4 a 6. V tomto případě se jedná o navrhovaný prodej bytové jednotky číslo 1120/12. Stránka 14 z 56

15 Stránka 15 z 56 Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytové jednotky dle předloženého materiálu 10/13. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 33, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 4. Materiál 10/13 byl schválen. Dalším bodem programu je bod 10/14 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/14 předkládám materiál týkající se prodeje nebytového prostoru číslo 479/101 nacházejícího se v domě č. p. 479, Vrchlického č. o. 51. Jde o návrh prodeje kupujícímu, který vzešel z nabídkového řízení. Je jím společnost HOLE N 21, s. r. o., za celkovou kupní cenu Kč. Děkuji. Otevírám diskusi. Kol. Hradílková. P. H r a d í l k o v á : Chtěla bych se zeptat pana předkladatele na záměr prodeje nebytových prostor v současné době, kdy ceny nejsou nejvyšší. Proč obec prostory prodává a nepronajímá? Pan kol. Havlíček. Vaše úvaha je správná, ale v tomto případě jde o nebytový prostor stejně jako v ostatních případech, který se nám nedařilo dlouhodobě pronajmout. Vzhledem k lokalitě a špatnému technickému stavu jsme situaci vyhodnotili tak, že bude vhodné i s poskytnutím slevy z původní ceny zkusit prodej uvedené nebytové jednotky. Je zde konkrétní zájemce s nabídnutou cenu. Domnívám se, že je vhodné nabídku akceptovat. Navrhuji zastupitelstvu, aby schválilo prodej nebytového prostoru. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Pravda je taková, že tyto nebytové prostory se prodávají všechny o cca třetinu níž než je odhad. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : V důvodové zprávě čtu, že tento nebytový prostor je pronajatý od na dobu neurčitou. Nerozumím tomu, že se nedá dlouhodobě pronajmout. Stránka 15 z 56

16 Stránka 16 z 56 Pan kol. Havlíček. V tomto případě se omlouvám. U dalších by situace měla být taková, jak jsem uváděl. Jak informoval kol. Herold, kdy došlo ke snížení nabídkové ceny z původní ceny o 30 %, snížení předcházely pokusy o realizaci prodeje uvedeného nebytového prostoru. Do diskuse není nikdo přihlášen, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/14. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 5, zdrželo se 10. Materiál 10/14 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/15 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V tomto případě se jedná o prodej nebytového prostoru číslo 479/102 nacházejícího se v domě č. p. 479 v ulici Vrchlického č. o. 51. Na základě výběrového řízení jsme obdrželi nejvyšší nabídku od společnosti HOLE N 21 s. r. o. Celková nabídnutí kupní cena v tomto případě činí Kč. V tomto případě se jedná o nebytový prostor, který není aktuálně pronajat. Děkuji. Otevírám diskusi. Uzavírám diskusi. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/15. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 0, zdrželo se 14, nehlasoval 1. Materiál 11/15 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/16 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V tomto případě jde o nebytový prostor, který je aktuálně pronajat. Jde o prodej nebytového prostoru číslo 482/101 v domě č. p. 482, Vrchlického č. o. 49. Na straně kupujícího vzešlého z výběrového řízení je společnost HOLE N21 s. r. o., která nabídla celkovou kupní cenu Kč, Co se týká záměru prodeje tohoto nebytového prostoru s ohledem na výnosy a špatný technický stav, bylo doporučeno z odboru správy majetku realizovat prodej tohoto nebytového prostoru. S tímto jsme přistupovali k výběru zájemce. Stránka 16 z 56

17 Stránka 17 z 56 Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/16. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 2, zdrželo se 13. Materiál 10/16 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/17-prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. Bod 17 se týká prodeje nebytového prostoru č. 482/102 v domě č. p. 482, Vrchlického č. o. 49. V rámci nabídkového řízení jsme obdrželi nejvyšší nabídku, kterou podala společnost HOLE N21 s. r. o.. V tomto případě činí celková kupní cena Kč Děkuji. Otevírám diskusi. Kolega Bejšovec. P. B e j š o v e c : Je tento prostor nyní pronajat, či ne? Jak je uvedeno v důvodové zprávě, aktuálně je pronajat. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/17. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 3, zdrželo se 11. Materiál 10/17 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/18 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/18 předkládám návrh na prodej nebytového prostoru číslo 483/102 nacházejícího se v domě č. p. 483, Vrchlického č. o. 47. V tomto případě je navržen prodej podle nejvyšší nabídky panu Františku Zemanovi, který v rámci nabídkového řízení podal nabídku na částku Kč. Aktuálně tento nebytový prostor není pronajat žádné osobě. Děkuji. Otevírám diskusi. Kolegyně Peterková. P. P e t e r k o v á : Ráda bych se zeptala, jakým způsobem bychom se dozvěděli třeba na sociálním nebo zdravotním výboru o volných prostorách. Nemám šanci to říci jinde, proto to říkám zde. Ptám se, zda je možné získat přehled nebytových prostor, konstruktivní materiál. Říkáme různým organizacím, které by na našem obvodě udělaly třeba nízkoprahové centrum nebo něco, co by Stránka 17 z 56

18 Stránka 18 z 56 prospělo našim lidem bez přístřeší atd. vím, že by to byla třeba drahá rekonstrukce, že by to bylo něco, co by možná nebylo přijatelné, ale dnes se tady tolik prostoru prodává. Peníze získáme, budeme rádi, ale možná je nevynaložíme tím způsobem, abychom pomohli potřebným. Nevím, kdo by mi na to odpověděl. Přesto děkuji za pozornost. Děkuji, zhostím se toho a odpovím. Paní kolegyně, přihlásil se o slovo pan radní Nedvěd. Je odpovědný za nebytové prostory, za odbor, který spravuje nebytové prostory. S jakýmkoli dotazem se vy jako zastupitelka i váš výbor a komise můžete obrátit na pana radního. Velmi rád vám informace podá. Je zde přehled o volných prostorách. Pan kol. Nedvěd. P. N e d v ě d : Všechny volné nebytové prostory, které jsou k dispozici, se vyvěšují na úřední desku, když je to větší balík, jsou inzerovány. Na spoustu nebytových prostor se nikdo nepřihlásil. Vracely se znovu do rady a znovu se vyvěšovaly, protože o ně nebyl zájem. Nebytové prostory se vyvěšují, je to vidět na úřední desce, o spoustu z nich se nepřihlásil žádný zájemce. Pan kol. Vitha. P. V i t h a : Na minulé komisi jsme se dohodli, že požádáme příslušný odbor o informaci v této věci, abychom získávali aktuální informace. Nechápu, proč tady tento dotaz zazněl, že není možné dostat informace o nebytových prostorách. Jde jen o to se zeptat. Myslím, že komise toto řešila a řeší. Omlouvám se, byl to výbor. Děkuji a souhlasím. Paní kol. Peterková. P. P e t e r k o v á : Myslím, že o mně je známo, že se neptám zbytečně. Uvedu následující. Zhruba před měsícem jsem to nebyla já, nejsem předsedkyní sociální komise, ale pan Nedvěd byl požádán mailovou poštou, aby navštívil sociální komisi. Údajně neodpověděl a nezúčastnil se. Právě na tomto jednání jsme se chtěli pana Nedvěda jako radního zeptat, jakým způsobem si počínat atd. To pro pořádek. Děkuji. Děkuji. Nechci hodnotit, zda pozvánka na komisi je zároveň dotazem o nebytových prostorách. Pan kol. Nedvěd. P. N e d v ě d : Omlouvám se, nepostřehl jsem zřejmě, že potřebujete tuto informaci vědět. Za to se omlouvám. Ještě někdo do diskuse? Není tomu tak, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Stránka 18 z 56

19 Stránka 19 z 56 ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/18. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 27, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Materiál 10/18 byl schválen. Dalším bodem programu je zpráva o činnosti rady MČ za 1. pololetí Dovoluji si předložit zprávu o činnosti rady, která je rozdělena podle činností jednotlivých radních. Nebudu zprávu číst, máte ji všichni v přiložených materiálech, a proto otevírám diskusi. Kolega Heissler. P. H e i s s l e r : Mám drobnou poznámku přímo ke zprávě, konkrétně k panu starostovi splněné body programového prohlášení rady. První dva body mi připadají zbytečné. U prvního bodu jsou zajištěny pozvánky na veřejná zasedání zastupitelstva to nám ukládá zákon. S předstihem vyvěšovány na internetových stránkách to se dělo i za nás, v tom není rozdíl na úředních deskách a v informačních centrech. Tento bod nepovažuji za tak významný, aby se uváděl, protože je to standardní postup a byl na této radnici vždycky. Druhý bod přes internet je možné sledovat živý přenos z dění na zasedání zastupitelstva. To zavedla naše radnice a vy v tom pokračujete, v tom nevidím splnění programového bodu této rady, protože se neliší od předchozích stavů. Děkuji. Děkuji. Dovolím si krátkou technickou poznámku. Tady nejde o zprávu o rozdílech mezi činností v minulém a v tomto období, ale o zprávu o činnosti rady. Paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Zastavila jsem se v sociální oblasti u zprávy pana dr. Lachnita, kde mi u komunitního plánování chybí jeho faktická náplň. Je tady jen výčet toho, že byly granty přiděleny a vyúčtovány, což je i na další duplikátní stránce. Nevidím to jako komunitní plánování sociálních služeb. Postrádám akční plán. Pokud si pamatuji, plán udržitelného rozvoje, který odsouhlasilo zastupitelstvo, platí do r a nebylo to měněno, každým rokem by měl být akční plán. Bude v tomto roce vypracován tak, aby byl aktuální, aby komunitní plánování tady začalo fungovat, jak jsme ho před několika lety nastavili a ukázalo se jako funkční? Toto je k panu dr. Lachnitovi. Dále jen poznámka. Když jsem četla obsah práce člena rady pana Marka Kukrleho, že oddává, vítá občánky a je uvolněným radním, jednou byl v Brně a jednou v Mostě, tak jeho náplň je spíše k pozastavení než abych mohla říci, že je uvolněným a placeným členem rady. Děkuji. Děkuji. Pan kol. Frélich. P. F r é l i c h : Při čtení zprávy o činnosti rady jsem byl mile překvapen, kolik aktivit jednotliví zástupci starosty zmínili. Když jsem to pečlivě četl, zjistil jsem, že se některé aktivity opakují. Dovolím si použít ostatní aktivity pana místostarosty Lachnita. Má tady jednak vyhlášení konkurzního řízení, pak výsledek konkurzního řízení a vyhlášení nového konkurzního řízení ve stejné aktivitě. Týká se to několika věcí. Nejste jediný, pane místostarosto, u vás mě to nejvíce zaujalo, protože aktivit máte skutečně ze všech nejvíc. Stránka 19 z 56

20 Stránka 20 z 56 Mám dotaz na pana 1. místostarostu Zeleného: v ekonomické oblasti v rámci jeho aktivit je, že vypsal poptávkové řízení na přehledný audit hospodaření MČ Praha 5. Nedočetl jsem se tady, zda audit byl zveřejněn, případně v jakém je stavu. Zajímala by mě také finální cena, která byla zaplacena. Také bych se rád zeptal na audit, který je v oblasti rizik. Myslím, že to patří paní radní dr. Kratochvílové. Píše se tam, že byl realizován personální audit. Co je jeho výsledkem, kdy byl realizován a kdo ho realizovat? Děkuji. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, mělo by se začít pochvalou. Musím pochválit radu, že je ochotna o těchto věcech jednat. Myslím, že není třeba rozebírat to, co je tam napsáno, spíše by mě zajímalo, co tam napsáno není. Máme zde početnou radu, početný počet uvolněných zastupitelů, dokonce nejvíce co tady za posledních 20 let bylo, a přesto se setkáváme s naprosto školáckými nedostatky. Materiály jsou nepřipravené a dávají se na stůl, i zásadní materiály obsahují poměrně závažné chyby, které nikdo neřeší. Nechci jit do konkrétních údajů, mohl bych to dlouho rozebírat. Proto by mě zajímalo, jestli se rada při svém hodnocení také zabývala tím, že na základě výsledků své práce by bylo vhodné snížit počet placených zastupitelů. Děkuji. Pan kol. Velek. P. V e l e k : Vysekl bych společenskou pochvalu, že tato zpráva je první nejkomplexnější, kterou jsem viděl. Je to trochu spisovatelský paradox, že je-li mnoho detailů, pak člověk nemá jednoduchou roli vidět základní reformní procesy, které nová rada zastřešuje. Nikde není v zákonu napsáno, jakou strukturu a podrobnost má zpráva rady mít, je to věc sebereflexe a vlastního rozhodnutí. Jak je to koncipováno, je to určitou tradicí, kterou rada přijala z minulých období, kdy jednotliví radní ve své kompetenci vyprávějí, co všechno udělali. Detail je velký. Samozřejmě, že tam některé, zejména procesní věci, z mého pohledu chybí. Zaměřil bych se na oblast vedení procesů. Paní kolegyně z ODS tady zmínila komunitní plánování sociálních služeb. Jsem opačného názoru, myslím si, že proces byl v minulém období veden netransparentně a špatně. Proto byl obtížně kontrolovatelný, neměl hmatatelné výsledky, a teď se to teprve dává do pořádku. Když se podíváte na web, zprávy minulé rady jsou jen od r a dokonce jsme minulou radu několikrát přistihli při tom, že zprávu zastupitelstvu nepodala, čili porušovala zákon. Tím chci říci, abychom neztráceli určitý optimismus, že se věci zlepšují. Prosím radu, až bude koncipovat další zprávu, aby měla nějaké systémové resumé aby řekla, že se provedl provizorní rozpočet, měl tyto základní úhelné kameny, tyto procesy třeba v oblasti sociální byly nastartovány a vznikly třeba pracovní skupiny nebo ad hoc fóra, které procesy nesou dál. Takto je to dost atomizované a obávám se, že text nebude pravidelným čtením občanů večer před spaním a že některé věci jsou nesrozumitelné pro lidi, kteří nejsou přímo zastupiteli. Tento apel bych dal, bude asi na webu, doufám, že nepřijde někdo, kdo bude z této zprávy vymazávat křestní jména nebo příjmení a že zpráva bude nějakým způsobem v budoucnosti reflektována. Děkuji. Stránka 20 z 56

6. zasedání ZMČ P5 dne 3. 5. 2011. HLASOVÁNÍ č. 6 SCHVÁLENO 3.5.2011 13:12:20 1.1.Schválení zápisu 5. zasedání ZMČ Praha 5

6. zasedání ZMČ P5 dne 3. 5. 2011. HLASOVÁNÍ č. 6 SCHVÁLENO 3.5.2011 13:12:20 1.1.Schválení zápisu 5. zasedání ZMČ Praha 5 HLASOVÁNÍ č. 6 SCHVÁLENO 3.5.2011 13:12:20 1.1.Schválení zápisu 5. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Havlinová Radka Mgr. ODS 8 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 10 Pro Hradilková Terezie Mgr. Bezpart.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011

Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011 Z á p i s ze 6. jednání ZMČ Praha 5 dne 3. května 2011 Dobrý den všem. Dovoluji si zahájit 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5. Dříve než přistoupím k oficiálnímu programu, tak si vás všechny dovolím

Více

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval

Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty ODS 17 Nehlasoval Jančík Milan JUDr.,MBA ODS 18 Nehlasoval HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO 19.2.2009 13:13:00 01-Schválení zápisu 14. zasedání ZMČ Praha 5 NEPLATNÉ Altner Boleslav ODS 1 Nehlasoval Bartoš Jaroslav ODS 2 Nehlasoval Češková Andrea JUDr. ODS 3 Nehlasoval

Více

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro

Heissler Herbert Ing. ODS 12 Pro Herold Lukáš Bc. ODS 13 Pro Budín Lukáš Mgr. SZ 14 Zdržel se Hlaváček Jan Mgr. ODS 15 Pro HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 25.6.2010 17:06:07 1.1. schválení zápisu 22. ZMČ Altner Boleslav ODS 1 Pro Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Češková Andrea JUDr. ODS 3 Pro Doležal Lukáš Bc. Nestraník 4 Nehlasoval Dvořák

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 M ě s t s k á č á s t P r a h a 1 3 Zastupitelstvo městské části Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 2014 od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 Zvukový záznam průběhu

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

Návrh VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Návrh VOLEBNÍ ŘÁD Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třinec (dále jen družstvo ) na svém jednání konaném dne 24.06.2015 ve smyslu čl. 66 odst. 2) písm. b) stanov družstva schválilo tento

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011

Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.2. 2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.2. 2011 od 15,00 do 16,45 hodin. Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014

Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Zápis ze schůze bytového družstva Michelská 956/76 konané dne 23.6.2014 Přítomní: Š. Vítko, T.Jehlička, M.Bürgerová, Žikavský, Vojta, Walch, Štěrba, Pospíšilová, Tomková, p.malá (na základě plné moci zástupce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 27.5. 2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 37. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 20.12.2013 od 18.30 hodin do 19.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007

Zápis. ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.6.2007 Přítomno: 15 členů Zastupitelstva MČ Praha 21 dle prezenční listiny 2 členové omluveni: pan Přikryl, pan Sikač Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ:

Navržený program 13. zasedání Zastupitelstva MČ: Městská část Praha-Dolní Chabry Zastupitelstvo městské části Zápis č. 13/08/ ZMČ ze dne 14.05. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: - MUDr. Dvořák, PhDr. Doušová, p. Malina Neomluveni: 0 Hosté:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš

6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš 6. Prodej bytových jednotek Předkladatel pan starosta. Starosta MČ Praha 4 pan Pavel Caldr: Děkuji. Já se zase budu držet tradice, to znamená spíš dám prostor pro dotazy k jednotlivým dílčím bodům. Jediný,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014

Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 13. 08. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více