Stránka 1 z zasedání ZMČ Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011"

Transkript

1 Stránka 1 z zasedání ZMČ Praha Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů zastupitelstva. P.. N e u b a u e r : Přítomno je 38 zastupitelů, nepřítomní jsou pan Radek John, Angel Marinov, Bc. Kroha, Mgr. Hlaváče, Ing. Pavel, Dr. Škaloud a Dr. Lachnit. Děkuji za zprávu. Chtěl bych vás všechny poprosit, abyste si vypnuli své mobilní telefony nebo aspoň ztišili tak, aby nás při našem jednání dnes nerušily. Obdrželi jste všichni zápis z 9. zasedání MČ. V tuto chvíli je před námi schválení tohoto zápisu. Prosím, kdo má k tomuto zápisu nějakou připomínku a doplnění? Otevírám k němu diskusi. Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 9. zasedání ZMČ Praha 5. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0. Zápis z 9. zasedání ZMČ byl schválen. Dalším bodem dnešního jednání je volba ověřovatelů dnešního zasedání. Prosím předsedy jednotlivých klubů, aby navrhli své zástupce jako ověřovatele zápisu. (Za klub 09 Karel Novotný, za klub sociální demokracie Miroslav Mrštík, za klub ODS Lucie Vávrová, za klub Věcí veřejných Marek Kukrle, za Stranu zelených Ondřej Velek. Klub KSČM děkuje, nenavrhuje nikoho.) Děkuji za návrhy. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZMČ Praha 5 ve složení: Karel Novotný, Miroslav Mrštík, Lucie Vávrová, Marek Kukrle, Ondřej Velek. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0. Ověřovatelé zápisu dnešního zasedání byli schváleni. Dalším bodem programu je schválení programu dnešního zasedání. Obdrželi jste program, který má 49 bodů. Prosím, pokud budete potřebovat, abyste program doplnili nebo změnili. Otevírám diskusi. Pan kol. Havlíček. P H a v l í č e k : Chtěl bych z pořadu jednání zastupitelstva stáhnout body 42, 43, 44 a 45. Důvodem je pozdní distribuce těchto materiálu zastupitelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o složité téma, chtěl bych, aby všichni zastupitelé měli dostatek času seznámit se s uvedenou materií. S největší pravděpodobností budu tyto body navrhovat na pořad dalšího jednání konaného v říjnu. Stránka 1 z 56

2 Stránka 2 z 56 Děkuji. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Pane starosto, říkal jste, že je na pořadu 49 bodů. V materiálech mám číslo 50, což je materiál, který jsem si dovolil předložit já a který se týká zásad řešení náhrady ušlé mzdy nebo výdělku. Děkuji. Vycházel z vytištěného programu, kde je 49 bodů. Je zde návrh na doplnění tohoto programu o bod číslo 50. Ještě někdo k programu? Diskusí končím. Prosím návrhovou komisi, aby nejprve dala hlasovat o doplnění programu o bod číslo 50, jak bylo navrženo. ZMČ Praha 5 doplňuje na svém 10. zasedání bod 50 návrh zásad řešení ušlé mzdy neuvolněných zastupitelů. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 12, proti 11, zdrželo se 13, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi, aby dala hlasovat o programu jednání. ZMČ Praha 5 schvaluje program 10. zasedání ZMČ Praha 5 s vypuštěním bodů 42, 43, 44 a 45. Pan kolega se hlásil s technickou, nevšiml jsem si toho. Je tady žádost o předřazení bodu 47 jako 1. bod dnešního jednání. Důvodem předřazení je to, že tento bod potřebuje notářské ověření. Máme zde paní notářku, tak jde o to, aby nemusela čekat až na konec našeho jednání, protože nedokážeme odhadnout, jak toto jednání bude dlouhé. Prosím, abyste ještě do návrhu programu zařadili tuto technickou změnu, tedy předřazení bodu 47 na začátek našeho jednání. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje program 10. zasedání ZMČ Praha 5 s těmito změnami: bod 47 je předřazen za bod 1, body 42, 43, 44 a 45 jsou staženy z jednání. Děkuji. dávám hlasovat. Pro 33, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 1. Program dnešního jednání byl schválen. Prvním bodem našeho jednání je materiál 10/47 Informační centrum Praha 5. Prosím paní předkladatelku. P. A t l a s o v á : Vážené domy a pánové, ZMČ Praha 5 předkládám návrh na schválení změny zakládací listiny společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s. Tuto zakládací listinu je nutné změnit z důvodu novely zákona 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Stránka 2 z 56

3 Stránka 3 z 56 Chtěla bych upozornit na doplnění znění zakládací listiny, kterou jste obdrželi elektronicky minulý týden. Konkrétně se jedná o čl. IX., odst. 5 cituji: Členům správní rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady poskytovat jen náhradu výdajů. Obdobné ustanovení je doplněno i v čl. X, odst. 6, který pojednává o dozorčí radě. Změny máte v přiloženém materiálu barevně označeny a nacházejí se na str. 3 a 5. Dále navrhuji, aby ZMČ Praha 5 vzalo na vědomí odstoupení členů správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., pana Jaroslava Knapa a Mgr. Jany Skalové. Dále navrhuji, aby ZMČ Praha 5 jmenovalo za členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., pana Ing. Richarda Kopáčka a paní Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji paní předkladatelce. Otevírám diskusi. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, když toto Informační centrum před léty vznikalo, na zastupitelstvu zazněla celá řada chvalozpěvů na to, co všechno toto Informační centrum bude dělat, jak bude překonávat bariéry, které městská část při poskytování informací by podávat nemohla apod. Když z pozice letitého zastupitele hodnotím činnost tohoto centra, musím říci, že nic nového nepřineslo. Z mého pohledu jsou to zbytečně vyhozené peníze. Nemám nic proti změnám ve zřizovací listině, ale podávám doplňující návrh, abychom k letošního roku toto Informační centrum zrušili. Krátkou technickou. Pan kol. Macek zřejmě nemá dostatek informací, protože zrušení Informačního centra by nás díky dotaci, která byla čerpána v loňském roce, stálo mnohokrát více než v jeho činnosti pokračovat. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Myslím si, aby mohlo být vyhověno panu kol. Mackovi, že by nový pan ředitel této společnosti mohl na příští nebo přespříští zastupitelstvo předložit nějakou informaci o plánech a fungování této OPS, o vizích. Myslím si, že to je věc, na které bychom se jako zastupitelé mohli shodnout. Pokud se týká mé otázky, chtěl jsem se zeptat paní předsedkyně, jak je to s předsedkyní dozorčí rady se slečnou Lenkou Tesko Arnoštovou, která se nezúčastňuje jednání v posledních měsících a údajně již rezignovala. Jak to bude s předsedkyní či předsedou dozorčí rady této společnosti? Děkuji. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Líbí se mi návrh pana kol. Herolda na to, aby ředitel Informačního centra zde vystoupil a přednesl, co nového chystá pro nás. Nesouhlasím s tím, že by to byla pro nás finanční katastrofa, pokud bychom ho zrušili. Ano, v loňském roce tam byla několikamilionová dotace. Vezměte si, jak financujeme Stránka 3 z 56

4 Stránka 4 z 56 každoročně z rozpočtu toto Informační centrum. Myslím si, že pokud bychom ho zrušili, přinejmenším by nula od nuly pošla. Paní kol. Atlasová. P. A t l a s o v á : Budu reagovat na informaci o paní dr. Lence Tesko Arnoštové. O její rezignaci jsem byla informována elektronicky prostřednictvím u. Informovala o tom, že rezignuje na funkci jak členky dozorčí rady, tak předsedkyně dozorčí rady a že rezignaci pošle písemně. Do současné chvíle jsem dopis neobdržela, nemohu tedy dávat návrh na její uvolnění z dozorčí rady. Pan kol. Knap. Opakoval bych pana starostu v tom, že Informační centrum dostalo dotaci z OPPK, která nebyla nízká nula od nuly pojde je liché konstatování. Stáli jsme před otázkou, zda zachovat Informační centrum, nebo zda mu dát náplň. Podle mého názoru Informační centrum svou náplň neplnilo, nebylo schopno informovat ani o tom, že samo o sobě existuje, natož informovat o městské části. Změn se tam chystá velké množství. Komplexnější informaci připravím na příští nebo přespříští zasedání zastupitelstva. Kolega Šesták. P. Š e s t á k : Chtěl jsem technicky doplnit otázku ohledně Lenky Arnoštové, která je nominantkou našeho klubu. Bohužel, písemnou podobu rezignace se nepovedlo zajistit, protože je v současné době služebně v zahraničí. Písemně rezignuje na příštím zastupitelstvu a náš klub navrhne adekvátní náhradu. Děkuji. Pan kol. Zapletal. P. Z a p l e t a l : Dávám k úvaze, zda by nebylo lepší v tomto případě materiál stáhnout. Abychom příště odvolávali předsedkyni mi připadá hloupé. Má to být míněno jako protinávrh? Prosím formulovat. P. Z a p l e t a l : Je to pouze k úvaze předkladatele. Paní kol. Atlasová. P. A t l a s o v á : Stránka 4 z 56

5 Stránka 5 z 56 Dovolím si s tímto návrhem se neztotožnit. Důvodem je to, že součástí materiálu je změna zakládací listiny. Podle novely zákona, která je platná od , je potřeba v co nejkratší době dát zakládací listinu do souladu s platnou novelou zákona. Děkuji. Ještě někdo do diskuse? Není tomu tak, diskusi končím. Protože budeme volit členy orgánu Informačního centra, prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova. Pan kol. Knap technická. Máme na stole protinávrh, resp. doplnění tohoto usnesení. Pan kol. Novotný. P. N o v o t n ý : Navrhuji, aby se o těchto lidech hlasovalo aklamací. Ještě někdo s nějakým návrhem? Není tomu tak. Prosím pana předsedu volební komise. P. B e j š o v e c : Dámy a pánové, první je technická poznámka návrh na volbu aklamací. Dal bych hlasovat. Kdo je pro, abychom o členech hlasovalo veřejně? Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1. Budeme hlasovat aklamací. Pane předsedo, máte slovo. P. B e j š o v e c : Nejsem si jist, zda musím znovu číst jména a funkce. ZMČ Praha 5 jmenuje členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5 Ing. Richard a Kopáčka a Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji. Dávám hlasovat. Technická pan kol. Herold. P. H e r o l d : Nebylo řečeno, zda se bude hlasovat společně či odděleně o tom by se také mělo rozhodnout. Poznámka je správná. Prosím předsedu volební komise. Ještě kol. Vitha technická. P. V i t h a : Nejsem si jist, zda by nominovaní členové měli říci, zda kandidaturu přijímají. P. B e j š o v e c : Stránka 5 z 56

6 Stránka 6 z 56 Prosím navrhované členy, aby se vyjádřili k návrhu svých jmen. P. B u b n í k o v á : Kandidaturu přijímám. P. K o p á č e k : Kandidaturu přijímám. P. B e j š o v e c : Navrhuji hlasovat o obou jménech najednou. Je tady návrh hlasovat o obou jménech najednou. Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 29, proti 1, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat, budeme hlasovat o obou jménech najednou. Kdo je pro, aby se členy rady Informačního centra stali kolegové Bubníková a Kopáček? Pro 29, proti 0, zdrželo se 10. Kolegové Bubníková a Kopáček se stali členy správní rady Informačního centra. Prosím návrhovou komisi o návrh celého usnesení. Vzhledem k tomu, že máme protinávrh pana dr. Macka, měli bychom nejprve hlasovat, zda toto doplnění bude součástí. Nyní budeme hlasovat o bodu IV. v tomto znění: ZMČ Praha 5 ruší společnost Informační centrum Praha 5 o. p. s. ke dni Dávám hlasovat. Pro 11, proti 22, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Hlásí se kol. Zelený. P. Z e l e n ý : Prosím o omluvu, jsem proti. Pan kol. Homola. P. H o m o l a : Chtěl jsem se zdržet hlasování, omylem jsem zmáčkl pro. P. P a v e l : Rovněž jsem se přemáčkl, chtěl jsem se zdržet. Myslím si, že toto hlasování bylo zmatečné. Dovolují si dát hlasovat ještě jednou. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Prosím kolegy, aby se věnovali jednání zastupitelstva a věděli, o čem hlasují. S tímto apelem velmi souhlasím. Hlasujme ještě jednou. Ještě jednou prosím návrhovou komisi, aby přečetla návrh usnesení, aby všichni věděli, o čem hlasují. Stránka 6 z 56

7 Stránka 7 z 56 Bod IV. zní: ZMČ Praha 5 ruší společnost Informační centrum Praha 5, o. p. s., ke dni Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 3, proti 27, zdrželo se 9. Tento návrh nebyl přijat. Prosím návrhovou komisi o návrh celého usnesení. ZMČ Praha 5 I. schvaluje změnu zakládací listiny společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., II. bere na vědomí odstoupení členů správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., Jaroslava Knapa a Mgr. Jany Skalové, III. jmenuje členy správní rady společnosti Informační centrum Praha 5, o. p. s., Ing. Richarda Kopáčka a Mgr. Dianu Bubníkovou. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 28, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 2. Technická paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Hlasovala jsem pro. Prosím o opravu. Pro bylo 29, proti 0, zdrželo se 9, nehlasoval 1. Usnesení bylo přijato. Dalším bodem programu je úprava rozpočtu r Prosím pana předkladatele. P. Z e l e n ý : Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych předložil návrh úpravy rozpočtu, který se týká vrácení daně z příjmů právnických osob za r Hlavní město v souladu se Statutem hl. m. Prahy, 11, odst. 5, vrací městským čátem uhrazenou daň z příjmů právnických osob za minulé období do našeho rozpočtu. Daň z příjmů byla vyčíslena ve výši Kč. O tuto částku si v tomto okamžiku dovolujeme navrhnout navýšení rezerv, a to následovně: částku 30 mil. převést do investiční rezervy městské části a částku Kč do neinvestiční rezervy městské části. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/2. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0. Materiál 10/2 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/3 návrh rozpočtového opatření. Prosím pana předkladatele. Stránka 7 z 56

8 Stránka 8 z 56 P. Z e l e n ý : Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit druhé rozpočtové opatření. Již při přípravě rozpočtu jsem jasně indikoval, že v případě, když se nám podaří získat investiční dotaci ze strany hl. m. Prahy, tak rozpočtovaná částka ve výši 18,5 mil. Kč, která byla vyčleněna na rekonstrukci kuchyně ZČ Weberova, bude vrácena do fondu rezerv a rozvoje. Protože se nám dotaci podařilo získat, tento krok tímto naplňuji a dovoluji si navrhnout vrátit 18,5 mil. Kč do fondu rozvoje. Děkuji. Otevírám diskuse. Kol. Herold. P. H e r o l d : Přestože to s tímto materiálem nesouvisí, dovolte mi poznámku, že se rekonstruuje kuchyně v ZŠ ve Weberově nyní, a polovina prázdnin se promrhala. Nerekonstruovalo se - jak bývá zvykem přes celé prázdniny. P. Z e l e n ý : Dovolím si na to zareagovat. Vaši výtku vnímám, je velice nepříjemné, že rekonstrukce probíhá v tomto období. Na druhou stranu bych vám rád připomněl, kdy byl schválen rozpočet hl. města Prahy a kdy jsme schvalovali my rozpočet, a následně legislativní lhůty, které nám vyplývají ze zákona o veřejných zakázkách. Kolega Martinec. P. M a r t i n e c : Když jsme dostali zpět 18,5 mil. Kč, uvažovala rada o využití této částky na nějakou jinou investiční akci ze zásobníku investičních akcí do školství? P. Z e l e n ý : Dovolím si zareagovat. V tomto okamžiku neuvažovala, protože už v bodu číslo 2 bylo vidět, že prostředky, které jsme získali z navrácení daně ve výši 30 mil. Kč, jsme dali do investiční rezervy. Držíme slib, který jsme dali v rámci přípravy rozpočtu, že těchto 18,5 mil. Kč bude vráceno zpátky do rezervy, jak bylo deklarováno. Do diskuse se hlásí pan kol. Vitha. P. V i t h a : Chci potvrdit slova pana místostarosty Zeleného, že tyto prostředky od samého počátku, kdy byly v rozpočtu uvedeny a kdy byly diskutovány jako výše čerpání rezervního fondu, půjdou zpátky do rezervního fondu a sníží se tím čerpání. Je na místě, že tam byly vráceny. Děkuji všem diskutujícím, že překlenuli technickou přestávku. Končím diskusi a prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/3. Stránka 8 z 56

9 Stránka 9 z 56 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Materiál 10/3 byl schválen. Dalším bodem programu je smlouva o převodu správy majetku mezi MČ Praha 5 a hl. m. Prahou. Prosím pana předkladatele. p. Šesták Dámy a pánové, omlouvám kol. Lachnita, který se dostaví později během zastupitelstva. Byl jsem požádán, abych jeho materiály uvedl. Pokud se týká tohoto materiálu, předkládá rada ke schválení návrh smlouvy o převodu správy majetku mezi MČ Praha 5 a hl. m. Prahou. V tomto případě se jedná o to, že každý rok věnujeme technické prostředky Městské policii zhruba v částce 500 tis. Kč. Pokud se týká administrativní stránky věci, je potřeba majetek převést na hl. m. Prahu, protože je zřizovatelem Městské policie. Tento akt to za několik let zpátky řeší. Není to naše chyba, jako spíše toho, že na hlavním městě schvalovací administrativní proces byl poměrně dlouhý. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/4. Dávám hlasovat. Pro 38, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Materiál 10/4 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/5 navýšení neinvestičního příspěvku. Prosím pana předkladatele. p. Šesták V tomto případě se jedná o částku 130 tis. Kč z výherních hracích přístrojů, které byly zastupitelstvem v loňském roce poukázány Fakultní nemocnici Motol, která nedokázala tyto prostředky využít, a proto je vrátila zpět do rozpočtu. Jsme povinni tyto prostředky využít v souladu se zákonem na veřejně prospěšné účely. Proto se v tomto případě navrhuje dát tuto částku Mateřské škole Trojdílná na asistenty pro zdravotně postižené děti. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/5. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 39, proti 0, zdržel se 0. Materiál 10/5 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/6 přidělení 2. kola grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání. Prosím pana předkladatele. P. K u k r l e : Dámy a pánové, dovoluji si předložit materiál přidělení 2. kola grantů MČ Praha 5 pro oblast podnikání. Prosím o schválení tohoto materiálu. Děkuji. Stránka 9 z 56

10 Stránka 10 z 56 Děkuji za předložení materiálu. Otevírám diskusi. Pan kol. Heissler. P. H e i s s l e r : V tomto bodu se zdržím ne proto, že bych nebyl pro přidělování grantů, ale jak komise rozhodla, částky jsou příliš malé a společnosti nebudou schopny granty realizovat. To je důvod, proč se zdržím. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, připomenu zde to, co připomínám u všech grantů. Když si vezmete grantová pravidla, v čl. IV. 2. je napsáno: Závěrečnou zprávu, vyúčtování celého projektu včetně vyúčtování finančních prostředků atd. předkládá fyzická osoba nám jakožto městské části. Když si ale vezmu darovací smlouvu, hovoří pouze o části o vyúčtování daru. Stejně tak i příloha hovoří pouze o vyúčtování daru. Dostáváme se do situace, kdy v obecných pravidlech žádáme vyúčtování celé akce, což je širší, a v darovací smlouvě a v příloze pouze vyúčtování tohoto daru. Upozorňoval jsem na to několikrát. Abych neblokoval projednání těchto grantů, podávám doplňující návrh. Žádám, aby rada MČ upravila darovací smlouvu včetně přílohy ve smyslu těchto pravidel, která jsme si na zastupitelstvu schválili. Děkuji. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : Mám námět. Subjektům, které si žádaly o granty, budeme ve dvou případech proplácet pronájem prostor pro semináře. Diskutovali jsme tady Informační centrum. V tomto Informačním centru je krásný prostor pro semináře. Možná bychom mohli těmto nebo jiným subjektům nabídnout semináře pořádat u nás. Bylo by to možná pro městskou část levnější. P. K u k r l e : Děkuji panu dr. Mackovi za příspěvek, můžeme se s návrhem ztotožnit. Také panu Martincovi děkuji, bude to podnět nejen pro podnikatelské granty, ale i pro budoucnost. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Přišel jeden doplňující návrh. K bodu II. zařadit bod 2: radě MČ Praha upravit darovací smlouvu včetně příloh tak, aby odpovídala schváleným grantovým pravidlům. Termín plnění před podpisem darovací smlouvy, nejpozději do Stránka 10 z 56

11 Stránka 11 z 56 Upozorňuji návrhovou komisi, že se předkladatel s tímto návrhem ztotožnil, můžeme ho zařadit do návrhu usnesení jako celku. ZMČ Praha 5 schvaluje usnesení dle předloženého materiálu 10/6 včetně doplňujícího návrhu kol. Macka. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 34, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/6 včetně pozměňovacího návrhu byl schválen. Dalším bodem programu je nepřidělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na r Prosím pana předkladatele. P. Š e s t á k : Mrzí mě, že musíme předložit tento materiál, protože mám k historickým památkám silný osobní vztah. Ale ani ve druhém kole tohoto grantového programu se nenašel jediný uchazeč o grant, který by žádost dokázal předložit tak, aby splňovala všechny náležitosti. Proto grantová komise musela konstatovat, že nemůže navrhnout přidělení ani jedné koruny z vyčleněné částky. Předkládám zastupitelstvu tento materiál k neschválení. Děkuji panu předkladateli. Otevírám diskusi. Paní kol. Peterková. P. P e t e r k o v á : Dovoluji si přesto zeptat, jaké byly důvody, pro které nebyl tento grant realizován? Také mě to mrzí. V důvodové zprávě jsem marně hledala konkrétnější fakta. Tady je mimo jiné napsáno, že budou informováni, že tento grant nezískali. Mohl by mi někdo říci konkrétní fakta? Děkuji. P. Š e s t á k : Dokáži to zodpovědět velmi promptně, protože žádosti byly pouze dvě. Pokud jde o technickou stránku věci, není to tam uvedeno proto, že v grantových pravidlech máme uvedeno, že zamítnutí žádosti zastupitelstvo nezdůvodňuje. To je technická stránka věci. Pokud jako člen komise to mohu zodpovědět v jednom případě chyběl položkový rozpočet, povinná příloha, v druhém případě chyběla fotografická dokumentace aktuálního stavu předmětné nemovitosti rovněž povinná příloha. Bohužel, nešlo konat jinak. Děkuji. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Přiznám se, že pravidla se dodržovat musí, ale pokud správně rozumím, tak u kostela sv. Václava chyběla fotografická dokumentace současného stavu. Mrzí mě to dvojnásob, že díky tomu nebyl tento grant uznán. P. Š e s t á k : Bylo to obráceně v případě kostela sv. Václava chyběl položkový rozpočet, fotodokumentace nebyla u vily. Stránka 11 z 56

12 Stránka 12 z 56 Paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Chtěla jsem se zeptat: bude vyhlášeno další kolo? P. Š e s t á k : V tuto chvíli taková úvaha není. Nikdo se do diskuse nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 neschvaluje přidělení grantů vlastníkům nemovitých kulturních památek na podporu zachování a obnovy památek na r ve znění předloženého materiálu 10/7. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželo se 8, nehlasoval 1. Materiál 10/7 byl schválen. Dalším bodem programu je prodej bytového domu. Prosím pana předkladatele. Dámy a pánové, v rámci bodu 10/8 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytového domu č. p. 238, Lumiérů č. o. 19, 21, včetně příslušenství a souvisejících pozemků, a to Bytovému družstvu Lumiérů 238, se sídlem Praha5, Hlubočepy, Lumiérů 238, složenému z oprávněných nájemců. V dalších podrobnostech odkazuji na návrh usnesení, které máte před sebou. Děkuji panu předkladateli a otevírám diskusi. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : Jsem ekonomický laik a jako takový se zeptám předkladatele na jednu věc. Kupní cena je tis. Z toho, co se člověk obecně dozví od realitních kanceláří, tak byt o 65 m2 má dobrou cenu v této lokalitě 1,5 mil. Kč, byt o ploše 80 m2 2 mil. Kdybych to sečetl nejen pro tento dům, ale i pro ostatní domy, bylo by to 17 mil. Kč. Laická úvaha se liší od kupní ceny zhruba o 60 %. Mohl bych dostat vysvětlení, jak k tomu dochází? Ještě prosím kol. Herolda. P. H e r o l d : Dovolím si zareagovat. Jsem přesvědčen, že kol. Martinec je dost dlouhou dobou členem zastupitelstva k tomu, aby zaregistroval, že městská část neprodává prázdné bytové jednotky, ale bytové jednotky s nájemní smlouvou konkrétních lidí. Z tohoto důvodu nemůžete uvádět ceny prázdných bytových jednotek jako srovnání. Tam je rozdíl v ceně. Myslím, že takto to bylo vysvětlováno již na mnoha zastupitelstvech jak v tomto funkčním období, tak v minulém funkčním období. Stránka 12 z 56

13 Stránka 13 z 56 Kol. Havlíček. Potvrdil bych slova kol. Herolda. Ještě upozorňuji na to, že se tam schvalují slevy, které podle historicky platných pravidel mohou základní cenu snížit na cenu nižší až o 25%. Do diskuse se nikdo nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytového domu č. p. 238, Lumiérů č. o. 19, 21, včetně příslušenství a pozemku parc. č. 850, k. ú. Hlubočepy, dle předloženého materiálu 10/8. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/8 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/9 prodej bytového domu. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/9 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytového domu-dvojbloku č. p. 451 a 452, Lumiérů č. o. 20, 22, včetně příslušenství a pozemků souvisejících, a to Bytovému družstvu Lumiérů 2022 se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Lumiérů 451/20. V dalších podrobnostech na tuto transakci odkazuji na materiál v písemné podobě, který máte před sebou. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytového domu dle předloženého materiálu 10/9. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 3, nehlasoval 1. Materiál 10/9 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/10 prodej bytových jednotek. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/10 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytových jednotek v domě-trojbloku č. p. 965, Pod Školou č. o. 4, a č. p. 966, Pod Školou č. o. 2 a č. p. 967, Musílková č. o. 2. Seznam bytových jednotek máte uveden v příloze uvedeného materiálu. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Stránka 13 z 56

14 Stránka 14 z 56 ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytových jednotek dle předloženého materiálu 10/10. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 3. Materiál 10/10 byl schválen. Dalším bodem programu je bod 10/11 prodej bytových jednotek. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 11 předkládám prodej bytových jednotek nacházejících se v domědvojbloku č. p. 291, Lidická č. o. 40 a v domě č. p. 292, Lidická č. o. 38, v k. ú. Smíchov. Seznam schvalovaných bytových jednotek k prodeji je uveden v písemném materiálu, který máte před sebou. Děkuji. Otevírám diskusi. Diskusí končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytových jednotek dle předloženého materiálu 10/11. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 34, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Materiál 10/11 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/12 prodej bytové jednotky. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/12 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytové jednotky nacházející se v domě č. p. 456, Pod Školou č. o. 3. Jedná se o jednu bytovou jednotku číslo 456/10. V ostatním odkazuji na písemné vyhotovení v materiálu. Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytové jednotky dle předloženého materiálu 10/12. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 35, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Materiál 10/12 byl schválen. Dalším bodem programu je 10/13 prodej bytové jednotky. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/13 předkládám zastupitelstvu k projednání a následnému hlasování prodej bytové jednotky nacházející se v domě-dvojbloku č. p v ulici Zahradníčkova, č. o. 4 a 6. V tomto případě se jedná o navrhovaný prodej bytové jednotky číslo 1120/12. Stránka 14 z 56

15 Stránka 15 z 56 Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej bytové jednotky dle předloženého materiálu 10/13. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 33, proti 1, zdrželi se 2, nehlasovali 4. Materiál 10/13 byl schválen. Dalším bodem programu je bod 10/14 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/14 předkládám materiál týkající se prodeje nebytového prostoru číslo 479/101 nacházejícího se v domě č. p. 479, Vrchlického č. o. 51. Jde o návrh prodeje kupujícímu, který vzešel z nabídkového řízení. Je jím společnost HOLE N 21, s. r. o., za celkovou kupní cenu Kč. Děkuji. Otevírám diskusi. Kol. Hradílková. P. H r a d í l k o v á : Chtěla bych se zeptat pana předkladatele na záměr prodeje nebytových prostor v současné době, kdy ceny nejsou nejvyšší. Proč obec prostory prodává a nepronajímá? Pan kol. Havlíček. Vaše úvaha je správná, ale v tomto případě jde o nebytový prostor stejně jako v ostatních případech, který se nám nedařilo dlouhodobě pronajmout. Vzhledem k lokalitě a špatnému technickému stavu jsme situaci vyhodnotili tak, že bude vhodné i s poskytnutím slevy z původní ceny zkusit prodej uvedené nebytové jednotky. Je zde konkrétní zájemce s nabídnutou cenu. Domnívám se, že je vhodné nabídku akceptovat. Navrhuji zastupitelstvu, aby schválilo prodej nebytového prostoru. Pan kol. Herold. P. H e r o l d : Pravda je taková, že tyto nebytové prostory se prodávají všechny o cca třetinu níž než je odhad. Pan kol. Martinec. P. M a r t i n e c : V důvodové zprávě čtu, že tento nebytový prostor je pronajatý od na dobu neurčitou. Nerozumím tomu, že se nedá dlouhodobě pronajmout. Stránka 15 z 56

16 Stránka 16 z 56 Pan kol. Havlíček. V tomto případě se omlouvám. U dalších by situace měla být taková, jak jsem uváděl. Jak informoval kol. Herold, kdy došlo ke snížení nabídkové ceny z původní ceny o 30 %, snížení předcházely pokusy o realizaci prodeje uvedeného nebytového prostoru. Do diskuse není nikdo přihlášen, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/14. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 5, zdrželo se 10. Materiál 10/14 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/15 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V tomto případě se jedná o prodej nebytového prostoru číslo 479/102 nacházejícího se v domě č. p. 479 v ulici Vrchlického č. o. 51. Na základě výběrového řízení jsme obdrželi nejvyšší nabídku od společnosti HOLE N 21 s. r. o. Celková nabídnutí kupní cena v tomto případě činí Kč. V tomto případě se jedná o nebytový prostor, který není aktuálně pronajat. Děkuji. Otevírám diskusi. Uzavírám diskusi. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/15. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 0, zdrželo se 14, nehlasoval 1. Materiál 11/15 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/16 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V tomto případě jde o nebytový prostor, který je aktuálně pronajat. Jde o prodej nebytového prostoru číslo 482/101 v domě č. p. 482, Vrchlického č. o. 49. Na straně kupujícího vzešlého z výběrového řízení je společnost HOLE N21 s. r. o., která nabídla celkovou kupní cenu Kč, Co se týká záměru prodeje tohoto nebytového prostoru s ohledem na výnosy a špatný technický stav, bylo doporučeno z odboru správy majetku realizovat prodej tohoto nebytového prostoru. S tímto jsme přistupovali k výběru zájemce. Stránka 16 z 56

17 Stránka 17 z 56 Děkuji. Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/16. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 2, zdrželo se 13. Materiál 10/16 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/17-prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. Bod 17 se týká prodeje nebytového prostoru č. 482/102 v domě č. p. 482, Vrchlického č. o. 49. V rámci nabídkového řízení jsme obdrželi nejvyšší nabídku, kterou podala společnost HOLE N21 s. r. o.. V tomto případě činí celková kupní cena Kč Děkuji. Otevírám diskusi. Kolega Bejšovec. P. B e j š o v e c : Je tento prostor nyní pronajat, či ne? Jak je uvedeno v důvodové zprávě, aktuálně je pronajat. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/17. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 3, zdrželo se 11. Materiál 10/17 byl schválen. Dalším bodem programu je materiál 10/18 prodej nebytového prostoru. Prosím pana předkladatele. V rámci bodu 10/18 předkládám návrh na prodej nebytového prostoru číslo 483/102 nacházejícího se v domě č. p. 483, Vrchlického č. o. 47. V tomto případě je navržen prodej podle nejvyšší nabídky panu Františku Zemanovi, který v rámci nabídkového řízení podal nabídku na částku Kč. Aktuálně tento nebytový prostor není pronajat žádné osobě. Děkuji. Otevírám diskusi. Kolegyně Peterková. P. P e t e r k o v á : Ráda bych se zeptala, jakým způsobem bychom se dozvěděli třeba na sociálním nebo zdravotním výboru o volných prostorách. Nemám šanci to říci jinde, proto to říkám zde. Ptám se, zda je možné získat přehled nebytových prostor, konstruktivní materiál. Říkáme různým organizacím, které by na našem obvodě udělaly třeba nízkoprahové centrum nebo něco, co by Stránka 17 z 56

18 Stránka 18 z 56 prospělo našim lidem bez přístřeší atd. vím, že by to byla třeba drahá rekonstrukce, že by to bylo něco, co by možná nebylo přijatelné, ale dnes se tady tolik prostoru prodává. Peníze získáme, budeme rádi, ale možná je nevynaložíme tím způsobem, abychom pomohli potřebným. Nevím, kdo by mi na to odpověděl. Přesto děkuji za pozornost. Děkuji, zhostím se toho a odpovím. Paní kolegyně, přihlásil se o slovo pan radní Nedvěd. Je odpovědný za nebytové prostory, za odbor, který spravuje nebytové prostory. S jakýmkoli dotazem se vy jako zastupitelka i váš výbor a komise můžete obrátit na pana radního. Velmi rád vám informace podá. Je zde přehled o volných prostorách. Pan kol. Nedvěd. P. N e d v ě d : Všechny volné nebytové prostory, které jsou k dispozici, se vyvěšují na úřední desku, když je to větší balík, jsou inzerovány. Na spoustu nebytových prostor se nikdo nepřihlásil. Vracely se znovu do rady a znovu se vyvěšovaly, protože o ně nebyl zájem. Nebytové prostory se vyvěšují, je to vidět na úřední desce, o spoustu z nich se nepřihlásil žádný zájemce. Pan kol. Vitha. P. V i t h a : Na minulé komisi jsme se dohodli, že požádáme příslušný odbor o informaci v této věci, abychom získávali aktuální informace. Nechápu, proč tady tento dotaz zazněl, že není možné dostat informace o nebytových prostorách. Jde jen o to se zeptat. Myslím, že komise toto řešila a řeší. Omlouvám se, byl to výbor. Děkuji a souhlasím. Paní kol. Peterková. P. P e t e r k o v á : Myslím, že o mně je známo, že se neptám zbytečně. Uvedu následující. Zhruba před měsícem jsem to nebyla já, nejsem předsedkyní sociální komise, ale pan Nedvěd byl požádán mailovou poštou, aby navštívil sociální komisi. Údajně neodpověděl a nezúčastnil se. Právě na tomto jednání jsme se chtěli pana Nedvěda jako radního zeptat, jakým způsobem si počínat atd. To pro pořádek. Děkuji. Děkuji. Nechci hodnotit, zda pozvánka na komisi je zároveň dotazem o nebytových prostorách. Pan kol. Nedvěd. P. N e d v ě d : Omlouvám se, nepostřehl jsem zřejmě, že potřebujete tuto informaci vědět. Za to se omlouvám. Ještě někdo do diskuse? Není tomu tak, diskusi končím. Prosím návrhovou komisi. Stránka 18 z 56

19 Stránka 19 z 56 ZMČ Praha 5 schvaluje prodej nebytového prostoru dle předloženého materiálu 10/18. Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 27, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval 1. Materiál 10/18 byl schválen. Dalším bodem programu je zpráva o činnosti rady MČ za 1. pololetí Dovoluji si předložit zprávu o činnosti rady, která je rozdělena podle činností jednotlivých radních. Nebudu zprávu číst, máte ji všichni v přiložených materiálech, a proto otevírám diskusi. Kolega Heissler. P. H e i s s l e r : Mám drobnou poznámku přímo ke zprávě, konkrétně k panu starostovi splněné body programového prohlášení rady. První dva body mi připadají zbytečné. U prvního bodu jsou zajištěny pozvánky na veřejná zasedání zastupitelstva to nám ukládá zákon. S předstihem vyvěšovány na internetových stránkách to se dělo i za nás, v tom není rozdíl na úředních deskách a v informačních centrech. Tento bod nepovažuji za tak významný, aby se uváděl, protože je to standardní postup a byl na této radnici vždycky. Druhý bod přes internet je možné sledovat živý přenos z dění na zasedání zastupitelstva. To zavedla naše radnice a vy v tom pokračujete, v tom nevidím splnění programového bodu této rady, protože se neliší od předchozích stavů. Děkuji. Děkuji. Dovolím si krátkou technickou poznámku. Tady nejde o zprávu o rozdílech mezi činností v minulém a v tomto období, ale o zprávu o činnosti rady. Paní kol. Vávrová. P. V á v r o v á : Zastavila jsem se v sociální oblasti u zprávy pana dr. Lachnita, kde mi u komunitního plánování chybí jeho faktická náplň. Je tady jen výčet toho, že byly granty přiděleny a vyúčtovány, což je i na další duplikátní stránce. Nevidím to jako komunitní plánování sociálních služeb. Postrádám akční plán. Pokud si pamatuji, plán udržitelného rozvoje, který odsouhlasilo zastupitelstvo, platí do r a nebylo to měněno, každým rokem by měl být akční plán. Bude v tomto roce vypracován tak, aby byl aktuální, aby komunitní plánování tady začalo fungovat, jak jsme ho před několika lety nastavili a ukázalo se jako funkční? Toto je k panu dr. Lachnitovi. Dále jen poznámka. Když jsem četla obsah práce člena rady pana Marka Kukrleho, že oddává, vítá občánky a je uvolněným radním, jednou byl v Brně a jednou v Mostě, tak jeho náplň je spíše k pozastavení než abych mohla říci, že je uvolněným a placeným členem rady. Děkuji. Děkuji. Pan kol. Frélich. P. F r é l i c h : Při čtení zprávy o činnosti rady jsem byl mile překvapen, kolik aktivit jednotliví zástupci starosty zmínili. Když jsem to pečlivě četl, zjistil jsem, že se některé aktivity opakují. Dovolím si použít ostatní aktivity pana místostarosty Lachnita. Má tady jednak vyhlášení konkurzního řízení, pak výsledek konkurzního řízení a vyhlášení nového konkurzního řízení ve stejné aktivitě. Týká se to několika věcí. Nejste jediný, pane místostarosto, u vás mě to nejvíce zaujalo, protože aktivit máte skutečně ze všech nejvíc. Stránka 19 z 56

20 Stránka 20 z 56 Mám dotaz na pana 1. místostarostu Zeleného: v ekonomické oblasti v rámci jeho aktivit je, že vypsal poptávkové řízení na přehledný audit hospodaření MČ Praha 5. Nedočetl jsem se tady, zda audit byl zveřejněn, případně v jakém je stavu. Zajímala by mě také finální cena, která byla zaplacena. Také bych se rád zeptal na audit, který je v oblasti rizik. Myslím, že to patří paní radní dr. Kratochvílové. Píše se tam, že byl realizován personální audit. Co je jeho výsledkem, kdy byl realizován a kdo ho realizovat? Děkuji. Pan kol. Macek. P. M a c e k : Dámy a pánové, mělo by se začít pochvalou. Musím pochválit radu, že je ochotna o těchto věcech jednat. Myslím, že není třeba rozebírat to, co je tam napsáno, spíše by mě zajímalo, co tam napsáno není. Máme zde početnou radu, početný počet uvolněných zastupitelů, dokonce nejvíce co tady za posledních 20 let bylo, a přesto se setkáváme s naprosto školáckými nedostatky. Materiály jsou nepřipravené a dávají se na stůl, i zásadní materiály obsahují poměrně závažné chyby, které nikdo neřeší. Nechci jit do konkrétních údajů, mohl bych to dlouho rozebírat. Proto by mě zajímalo, jestli se rada při svém hodnocení také zabývala tím, že na základě výsledků své práce by bylo vhodné snížit počet placených zastupitelů. Děkuji. Pan kol. Velek. P. V e l e k : Vysekl bych společenskou pochvalu, že tato zpráva je první nejkomplexnější, kterou jsem viděl. Je to trochu spisovatelský paradox, že je-li mnoho detailů, pak člověk nemá jednoduchou roli vidět základní reformní procesy, které nová rada zastřešuje. Nikde není v zákonu napsáno, jakou strukturu a podrobnost má zpráva rady mít, je to věc sebereflexe a vlastního rozhodnutí. Jak je to koncipováno, je to určitou tradicí, kterou rada přijala z minulých období, kdy jednotliví radní ve své kompetenci vyprávějí, co všechno udělali. Detail je velký. Samozřejmě, že tam některé, zejména procesní věci, z mého pohledu chybí. Zaměřil bych se na oblast vedení procesů. Paní kolegyně z ODS tady zmínila komunitní plánování sociálních služeb. Jsem opačného názoru, myslím si, že proces byl v minulém období veden netransparentně a špatně. Proto byl obtížně kontrolovatelný, neměl hmatatelné výsledky, a teď se to teprve dává do pořádku. Když se podíváte na web, zprávy minulé rady jsou jen od r a dokonce jsme minulou radu několikrát přistihli při tom, že zprávu zastupitelstvu nepodala, čili porušovala zákon. Tím chci říci, abychom neztráceli určitý optimismus, že se věci zlepšují. Prosím radu, až bude koncipovat další zprávu, aby měla nějaké systémové resumé aby řekla, že se provedl provizorní rozpočet, měl tyto základní úhelné kameny, tyto procesy třeba v oblasti sociální byly nastartovány a vznikly třeba pracovní skupiny nebo ad hoc fóra, které procesy nesou dál. Takto je to dost atomizované a obávám se, že text nebude pravidelným čtením občanů večer před spaním a že některé věci jsou nesrozumitelné pro lidi, kteří nejsou přímo zastupiteli. Tento apel bych dal, bude asi na webu, doufám, že nepřijde někdo, kdo bude z této zprávy vymazávat křestní jména nebo příjmení a že zpráva bude nějakým způsobem v budoucnosti reflektována. Děkuji. Stránka 20 z 56

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm.

P. L a p á č e k : Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva je přítomno 43 členů, omluven je pan Ing. Šorm. Z á p i s 5. zasedání ZMČ Praha 5 11. 6. 2015 P. K l í m a : Vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych zahájil zasedání ZMČ Prahy 5. Nejprve požádám vedoucího kanceláře MČ o

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013

28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 28. zasedání ZMČ 5 21. 11. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 28. zasedání ZMČ Praha 5. Nyní prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno členů ZMČ dle prezenční

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková.

P. J a n č í k : Obávám se, že váš návrh budeme moci hlasovat až po jeho schválení do programu. Zatím nebyl schválen do programu. Paní Matoušková. 8. zasedání ZMČ Praha 5 13. 9. 2007 Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych zahájil dnešní 8. zasedání ZMČ Praha 5. Konstatuji, že na dnešním zasedání je podle prezence přítomno 42 členů ZMČ. Tradičně

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma.

P. V o s á t k o v á : Omluveni nejsou: pan Vít Šorm, Ing. Zelený, Mgr. Hlaváček, Ing. Bejšovec, paní Kolovratová, pan Knap a dr. Klíma. Z á p i s z 33. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2014 Váţené kolegyně zastupitelky, váţení kolegové zastupitelé, vítám také občany, hosty a pracovníky kanceláře. Váţené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková.

P. Č e š k o v á : Jsou navrženi tito ověřovatelé dnešního zápisu: pan Altner, pan Kudrys, pan Tuček, pan Budín, paní Matoušková a paní Peterková. (Steno záznam + přílohy DVD, MP3, tabulka hlasování s usneseními ) 10. zasedání ZMČ Praha 5 21. 2. 2008 Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych zahájil dnešní 10. ZMČ a konstatoval, že na dnešním

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 4. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Prosím, abyste se dostavili do zasedací místnosti, abyste

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 31. 10. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, začneme. Konstatuji,

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, už máme 3 minuty zasedat, tak se,

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015

STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 1 STENOZÁPIS z 8. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 18. června 2015 (Jednání zahájeno v 9.12 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více