zdravotní pojišťovna na rok Úvod 3 2. Obecná část 5 3. Pojištěnci 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotní pojišťovna na rok 2009 1. Úvod 3 2. Obecná část 5 3. Pojištěnci 11"

Transkript

1

2 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 5 3. Pjištěnci Základní fnd zdravtníh pjištění Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce Tvrba, příjmy ZFZP Čerpání, výdaje ZFZP Smluvní plitika ve vztahu k ZZ Zdravtní plitika Revizní a kntrlní činnst Struktura nákladů na zdravtní péči v členění dle jedntlivých segmentů Ostatní fndy Zdravtní péče hrazená z fndu prevence Prvzní fnd Majetek pjišťvny a investice Sciální fnd Rezervní fnd Ostatní zdaňvaná činnst Přehled základních eknmických ukazatelů Závěr 62 1

3 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Seznam zkratek pužívaných ve zdravtně pjistném plánu CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČNR Česká nárdní rada ČR Česká republika DR Dzrčí rada DRG Anglická zkratka pr skupiny diagnóz EHS Evrpské hspdářské splečenství EU Evrpská unie FM Fnd majetku Fprev Fnd prevence FRM Fnd reprdukce majetku HW Hardware (technické vybavení pčítače) KORKO Krekční keficient IS Infrmační systém IT Interní tabulky LDN Léčebna dluhdbě nemcných MF Ministerstv financí MZ Ministerstv zdravtnictví MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí NRC Nárdní referenční centrum OBZP Osby bez zdanitelných příjmů OLÚ Odbrný léčebný ústav OKD Ostravsk karvinské dly OSL Ošetřvatelské lůţk OSVČ Osby samstatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňvaná činnst P90 Prgram 90 PF Prvzní fnd RBP Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna REGKO Regulační keficient RF Rezervní fnd RO Rzhdčí rgán SF Sciální fnd SR Správní rada SÚKL Státní ústav pr kntrlu léčiv SW Sftware (prgramvé vybavení pčítače) SZP ČR Svaz zdravtních pjišťven České republiky VZP ČR Vjenská zdravtní pjišťvna ČR VZP ČR Všebecná zdravtní pjišťvna ČR ZFZP Základní fnd zdravtníh pjištění ZP Zdravtní pjišťvny ZPP Zdravtně pjistný plán ZZ Zdravtnická zařízení 2

4 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk ÚVOD Základní charakteristika zdravtně pjistnéh plánu Zdravtně pjistný plán Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny (dále také Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna, pjišťvna neb RBP ) na rk 2009 kncipuje činnst pjišťvny v předmětném bdbí se záměrem průběţnéh plnění pvinnstí vyplývajících z platných právních předpisů, důslednéh respektvání právněných zájmů všech zúčastněných stran v systému veřejnéh zdravtníh pjištění a v nepslední řadě ptimální úrvně servisu zajišťvanéh vlastní klientele. Revírní bratrská pkladna chce i nadále zaměřvat svu pzrnst na zvýšení kvality i rzsahu nabízených sluţeb ať uţ v blasti pskytvání zdravtní péče či strukturu preventivních zdravtních prgramů. Ve Zdravtně pjistném plánu Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny jsu prmítnuty dsavadní trendy vývje dplněny předpkládané vlivy legislativních změn. Revírní bratrská pkladna předpkládá vyrvnané hspdaření ve všech fndech s výjimku fndu prevence, kde dchází k rychlejšímu rzvji aktivit a tím i čerpání nákladů. Reálnst dsaţení plánvaných hdnt je pdlţena jednak výchzím stavem dluhdbé hspdářské stability pjišťvny, jednak řadu vnitřních prgramvých patření. V příjmvé blasti se jedná zejména : stabilizaci prtflia pjištěnců, maximální pzrnst blasti kntrly výběru pjistnéh včetně uplatnění veškerých právních mţnstí vymáhání dluţnéh pjistnéh a penále, perativní sledvání kázně plátců pjistnéh prstřednictvím vnitřníh infrmačníh systému, vyuţívání sankčních pravmcí při prušvání záknem stanvených pvinnstí zaměstnavatelů a pjištěnců, vymáhání náhrad škd vznikajících pjišťvně v důsledku úrazů a jinéh pškzení zdraví v suvislsti s prtiprávním jednáním třetích sb, uplatňvání přiráţek k pjistnému při pakvaném výskytu pracvních úrazů a nemcí z pvlání ze stejných příčin, v blasti výdajvé : ptimalizaci sítě smluvních zdravtnických zařízení respektující ptřeby pjištěnců při zachvání kvality a dstupnsti zdravtní péče, průběţnu analýzu preskripce léčiv s cílem psuzvání racinality jejich sptřeby v návaznsti na stanvené diagnózy a příslušné lékařské dbrnsti, splupráci s statními zdravtními pjišťvnami při stanvení regulačních patření a splečných metdických pstupů, důsledné zavádění patření státní správy k dsaţení bilanční rvnváhy systému veřejnéh zdravtníh pjištění, vyuţití infrmačníh systému ke kntrle vykazvaných zdravtních výknů, zajištění průběţné infrmvansti pskytvatelů zdravtní péče činnsti a patřeních pjišťvny, zejména v blasti úhrad, 3

5 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 pkračvání v praxi svědčenéh systému peridických jednání se zástupci prfesních sdruţení pskytvatelů zdravtní péče a jiných institucí s cílem diskutvat a vysvětlvat kncepční záměry i perativní krky pjišťvny, důsledné ddrţvání termínů úhrad nákladů pskytnuté zdravtní péče, ptimalizaci nákladů na indukvanu zdravtní péči a preskripci léků frmu realizace prgramu řízené zdravtní péče, prfesinální bjektivizaci účelnsti pskytvání lázeňské péče a zdravtnických prstředků na základě psuzvání dbrných kmisí zřízených za tímt účelem, důslednu realizaci patření pr blast vlastní prvzní činnsti s cílem minimalizace reţijních nákladů. Zdrje čerpání pdkladů Při vlastním zpracvání byl pstupván dle: Metdiky zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk Predikce základních makreknmických indikátrů ČR publikvaných na internetvých stránkách Ministerstva financí. Zákna č. 280/1992 Sb., v platném znění. Zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění. Zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění. Zákna č. 551/1991 Sb., v platném znění. Vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., ve znění vyhlášky MF č. 356/2007 Sb. Vyhlášky MZ č. 644/2004 Sb., pravidlech hspdaření se zvláštním účtem všebecnéh zdravtníh pjištění, průměrných nákladech a jednacím řádu dzrčíh rgánu, v platném znění. Jiných suvisejících záknů a vyhlášek ve znění platném pr rk Dále RBP vycházela z dstupných statistických dat, kalkulací a analýz respektujících: Nařízení vlády, kterým se, s vazbu na 3a dst. 2 zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, pr účely důchdvéh pjištění stanví výše všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2007 a výše přepčítacíh keficientu pr úpravu všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2007 a upravují částky pr stanvení výpčtvéh základu, předpkládané finanční pdíly jedntlivých segmentů zdravtní péče v návaznsti na strategii smluvní plitiky pjišťvny, trendy vývje prtflia pjištěnců z hlediska jeh struktury a phybu, převáţně reginální půsbnst pjišťvny a její specifické vlivy, záměry prgramu řízené zdravtní péče a prgramů zdravtní prevence. 4

6 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk OBECNÁ ČÁST Sídl zdravtní pjišťvny, statutární rgán Obchdní firma: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna Sídl: Slezská Ostrava, Michálkvická 108 Kód: 213 Statutární rgán: Ing. Lubmír Káňa, ředitel Telefn: Fax: Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Puţívaná zkratka: RBP Revírní bratrská pkladna byla zřízena v suladu s ustanvením 3 zák. č. 280/1992 Sb. Rzhdnutím MPSV ČR č.j /1993 ze dne Je zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu s mezibrvu půsbnstí a je nsitelem veřejnéh zdravtníh pjištění pr všechny pjištěnce, kteří jsu u ní registrváni. Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena ţádst Revírní bratrské pkladny a Mravské zdravtní pjišťvny pvlení slučení těcht pjišťven. Na jeh základě Ministerstv zdravtnictví vydal dne Rzhdnutí č.j /1996 k pvlení slučení bu subjektů ke dni pd splečným názvem Revírní bratrská pkladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravtní pjišťvna se sídlem na Slezské Ostravě, Michálkvická 108, IČ Usnesením Krajskéh bchdníh sudu č.j /1996 z byla Mravská zdravtní pjišťvna se sídlem v Kpřivnici vymazána z bchdníh rejstříku. V důsledku změny Statutu RBP schválené Ministerstvem zdravtnictví dne dšl s účinnstí d ke změně bchdníh názvu pjišťvny, který je na základě F 20239/2003 usnesení Krajskéh sudu v Ostravě, č.j. 110 ze dne zapsán A XIV 554 v bchdním rejstříku ve znění: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna. Ţádst zřízení RBP v duchu tradice báňskéh zdravtníh pjišťvnictví pdaly rganizace spjené s hrnicku činnstí, a t: Ostravsk-karvinské dly, a.s. Ostrava, Českmravské dly, a.s. Důl ČSM, Jihmravské lignitvé dly Hdnín, s.p., Důlní průzkum a bezpečnst, a.s. Paskv, Vědeck-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava - Radvanice, Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí. 5

7 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Ke dni dšl ke slučení s Mravsku zdravtní pjišťvnu, jejíţ zřízení pţádaly: TATRA, a.s., Kpřivnice, Mravskslezská vagónka, a.s. Studénka, MAGNETON a.s., Krměříţ, MASSAG, a.s., Bílvec, Siemens, s.r.. Frenštát. U převáţné většiny uvedených ţadatelů zřízení pjišťvny a jejich právních nástupců se v dané dbě jednal, resp. ddnes jedná, významné zaměstnavatelské subjekty. Tent fakt také determinuje vzájemné vztahy, které jsu zalţeny na úzké splupráci prjevující se zejména v: intenzívní splupráci při řešení prblematiky plateb pjistnéh, chápání činnsti zaměstnanecké zdravtní pjišťvny jak nedílné sučásti sciální plitiky rientvané na prevenci zdravtních rizik, jedntě přístupu ke specializvaným zdravtnickým pracvištím ve vztahu k specifickým pracvním pdmínkám (např. ddělení chrb z pvlání, rgány hygienické sluţby apd.), baplné snaze efektivní řešení absence pr nemc v sučinnsti s lékaři závdní primární péče, účinnějším systému práce v blasti přiráţek k pjistnému zalţeném na detailní znalsti pměrů s předpkladem vyuţití těcht finančních prstředků pr zdravtní prevenci, aplikaci prgramu řízené zdravtní péče a prgramů zdravtní prevence, vytváření pdmínek pr činnst výknných míst pjišťvny. Záměrem zdravtně pjistnéh plánu je další splupráce se zakladatelskými subjekty v uvedených, resp. dalších blastech. Sučasná rganizační struktura a předpkládaná úprava rganizační struktury v rce 2009 Organizační strukturu pjišťvny ve smyslu platnéh statutu tvří ředitelství (ústředí) a expzitury. Pstavení, vnitřní strukturu, činnst a vztahy mezi rganizačními slţkami pjišťvny upravuje rganizační řád. Ředitelství RBP Ředitelství RBP kmplexně zajišťuje a řídí prstřednictvím svých dbrných útvarů agendu veřejnéh zdravtníh pjištění. Činnst ředitelství se sustřeďuje ve třech místech: budva na Michálkvické ul. č. 108 v Slezské Ostravě (sídl ústředí) budva na Záhumenní ul. č v Kpřivnici (detašvané pracviště ústředí) budva na Masarykvě nám. č. 6 v Karviné (detašvané pracviště ústředí) 6

8 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Expzitury Expzitury jednají jménem pjišťvny v rzsahu pravmcí svěřených jim rganizačním řádem, zejména zajišťují kntakt s klienty, zdravtnickými zařízeními a plátci pjistnéh. Expzitury nemají právní subjektivitu. Snaha zajištění maximální dstupnsti a kmplexnsti pskytvaných sluţeb v jedntlivých spádvých blastech vedla k vytvření následující skladby expzitur a jejich jednatelství: Expzitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Pruba, 17. listpadu 1790 jednatelství Praha, nám. W. Churchilla 2 Expzitura Karviná, Masarykv nám. 6 jednatelství Orlvá, Rydultwská 1370 jednatelství Bhumín, nám. T.G.Masaryka 939 Expzitura Havířv, Svrnsti 2 jednatelství Český Těšín, Skla Tůmy 2 jednatelství Litvínv, pliklinika Ţiţkva 151 jednatelství Mst, J. Průchy 1915, jednatelství Chmutv, Kchva 1185 Expzitura Frýdek-Místek, U Staré pšty 54 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádraţní 417 jednatelství Třinec, Jablunkvská 241 jednatelství Frenštát pd Radhštěm, Rţnvská 241 Expzitura Hdnín, Dlní Valy 3940 jednatelství Kyjv, Jungmannva 1310 jednatelství Brn, U Pšty 14 jednatelství Veselí nad Mravu, Sklvská 671 Expzitura Opava, Hrní náměstí 49/130 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Vítkv, nám. J. Zajíce 1 jednatelství Krnv, nám. Hrdinů 7 jednatelství Bruntál, Revluční 18 Expzitura Kpřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Studénka, Butvická 365 jednatelství Bílvec, Bezručva 1 jednatelství Nvý Jičín, Štefánikva 826 jednatelství Fulnek, Masarykva 338 jednatelství Odry, Masarykv nám. 4 Expzitura Krměříž, nám.míru 3287 jednatelství Bystřice pd Hstýnem, ul. 6. května 1071 jednatelství Hlešv, Sušilva 478 jednatelství Kjetín, ul. 6. května 1363 jednatelství Přerv, Kratchvílva 43 jednatelství Olmuc, Ksmnautů 8 7

9 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Expzitura Valašské Meziříčí, Pspíšilva 11 jednatelství Rţnv pd Radhštěm, Letenská 1183 jednatelství Hranice na Mravě, 28. října 565 jednatelství Vsetín, Smetanva 1269 Existující (neb plánvané zalžení) dceřiné splečnsti a její zaměření, nadační fndy a jiné účasti ZP RBP ţádnu z předmětných aktivit dsud nerealizvala a ani v rce 2009 neplánuje rzšíření své činnsti tímt směrem. Způsb zajištění služeb zdravtní pjišťvny ve vztahu k plátcům pjistnéh, pskytvatelům zdravtní péče a pjištěncům Vztah k plátcům pjistnéh Ve vztahu k plátcům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění bude Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna v rce 2009 zabezpečvat administrativní, metdický a pradenský servis prstřednictvím vlastní sítě útvarů a pracvišť. Pskytvání sluţeb plátcům pjistnéh spčívá zejména v pdávání infrmací termínech dvdů pjistnéh, způsbech prvádění plateb a jejich identifikaci a dalších infrmací z blasti předpisů pjistném na veřejné zdravtní pjištění. Kntrlní činnst bude zaměřena zejména na předcházení negativním prjevům nekázně plátců s cílem minimalizvat bjem nedvedenéh pjistnéh na zdravtní pjištění. Plnění tht úklu bude výrazně přispívat k upevnění stability hspdářské bilance RBP. Při kntrle plateb pjistnéh d plátců je hlavní důraz kladen na správnst vypčtené výše pjistnéh a včasnst samtnéh dvdu. Zaměstnanci, kteří prvádějí tyt kntrly u plátců, sučasně vedu agendu sb samstatně výdělečně činných, kntrlují placení zálh na pjistné a zpracvávají přehledy příjmech a výdajích. Rzsah úřední dby umţňuje všem plátcům pjistnéh vyřizvat veškeré záleţitsti týkající se dvdů pjistnéh, plnění znamvacích pvinnstí a získávání infrmací nabídce sluţeb pskytvaných pjišťvnu. Vztah k pskytvatelům zdravtní péče RBP sjednává, aktualizuje a udrţuje agendu smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče. V rce 2009 se předpkládá, ţe bude partnerem vůči cca zdravtnickým zařízením. V tmt pčtu je bsaţen cca 300 nvě sjednaných smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče. Z uvedenéh pčtu je nejpčetnější skupinu kategrie praktických lékařů, stmatlgů a ambulantních specialistů (cca ZZ). Z hlediska finanční nárčnsti je dluhdbě nejvýznamnějším segmentem ústavní péče (nemcnice, OLÚ, LDN a OSL). Sučástí ucelenéh systému zdravtní péče jsu rvněţ lázně, zdravvny, dpravní zdravtní a záchranné sluţby, pskytvatelé dmácí péče, fyziterapie, labratrní a radidiagnstická pracviště. Specifickými typy pskytvatelů zdravtní péče jsu lékárny a výdejny zdravtnických prstředků (1.123 ZZ). 8

10 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 RBP bude dbát na t, aby sučástí sjednávání všech smluvních ujednání byla úplná pasprtizace persnálníh a přístrjvéh vybavení zdravtnických zařízení v rzsahu, který vyţaduje platný právní řád. Bude pkračvat v zavádění elektrnické pasprtizace smluvních ujednání v jedntlivých segmentech zdravtní péče. V rce 2009 bude pr pskytvatele zdravtní péče nadále rzšiřvána elektrnická kmunikace prstřednictvím Prtálu zdravtních pjišťven a vlastních webvých stránek. RBP bude v suladu s tradicí garantvat včasné platby úhrad za pskytvanu zdravtní péči v rzsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní zdravtnická zařízení budu způsbu plateb infrmvána prstřednictvím pravidelných zúčtvacích zpráv. Vztah k pjištěncům RBP zajišťuje kmplexní sluţby na ústředí pjišťvny, expziturách a jednatelstvích prstřednictvím svých zaměstnanců, kteří pskytují pjištěncům (pdbně jak plátcům pjistnéh) administrativní, metdický a pradenský servis. Vlastní síť pracvišť RBP vyplývá z ppisu rganizační struktury a je utvářena se záměrem zajistit ptimální dstupnst sluţeb pjišťvny nejen vlastním, ale i ptenciálním pjištěncům, plátcům pjistnéh a pskytvatelům zdravtní péče. Tat svědčená strategie bude důsledně uplatňvána i v příštím bdbí. K pdávání základních infrmací pjištěncům jsu rvněţ vyuţívána kntaktní místa na zakladatelských rganizacích. Nedílnu sučástí pskytvání infrmací pjištěncům je i pradenská sluţba ve všech blastech veřejnéh zdravtníh pjištění včetně zajištění práv vyplývajících z předpisů EU v blasti zdravtní péče. RBP bude p celý rk pkračvat v pstupném vydávání Evrpskéh průkazu zdravtníh pjištění. Mezi další sluţby, které RBP svým pjištěncům zajišťuje, je např. pmc při řešení případných sprů se zdravtnickými zařízeními a knzultační sluţba při rzhdvání pjištěnce frmě léčebné terapie a při výběru zdravtnickéh zařízení. Za účelem pskytvání sluţeb na c nejvyšší úrvni, prvádí pjišťvna pravidelná šklení pracvníků zvláště při kaţdé legislativní změně a sučasně je neustále zdknalván infrmační systém tét velice rzsáhlé blasti tak, aby mhly všechny kategrie pjištěnců získávat ptřebné infrmace bez časvých prdlev. Způsb zajištění sluţeb pjišťvny je dluhdbě knstantní. Priritní je rientace na udrţení jejíh dbréh jména a image jisté a splehlivé instituce. Vzhledem ke stávající legislativě, která mţnsti pskytvání sluţeb jedntlivými zdravtními pjišťvnami d značné míry nivelizuje, se stává prstrem jejich knkurenceschpnsti právě celkvá úrveň nabízenéh servisu a dstupnst. Pr širší infrmvání veřejnsti hdlá pjišťvna pkračvat v pravidelném vydávání infrmačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svéh Zpravdaje, které jsu distribuvány na zakladatelské subjekty, zdravtnická zařízení a pracviště zajišťující styk s klienty RBP. Za účelem zvýšení dstupnsti pskytvaných infrmací a pradenskéh servisu je prvzvána inflinka , na které jsu bezplatně pskytvány infrmace stávajícím i ptencinálním klientům RBP. Na rk 2009 je prgramván rzšíření servisu pjištěncům inflinky zabezpečující pradenství, týkající se zdravtníh stavu a dstupnsti péče. 9

11 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 RBP prezentuje rvněţ svu činnst na internetvé adrese Na těcht stránkách se kaţdý zájemce můţe seznámit se základními údaji pjišťvně, rganizační struktuře, aktuálními infrmacemi pr zdravtnická zařízení, sluţbách v blasti prevence a zlepšené zdravtní péče apd. Záměry rzvje infrmačníh systému P prvedené invaci infrmačníh systému v rce 2008 je v dalším bdbí plánvána revize činnstí a funkcí SW vybavení, které zpřehlední celkvé řešení a zjednduší další vývj prvzvaných agend v suvislsti s realizvanými legislativními změnami v systému zdravtnictví. Za účelem racinalizace infrmačníh prstředí se plánuje nejen kntrla, ale i další úpravy a vývj prakticky všech řešených subsystémů, jak jsu registr pjištěnců, pskytvatelů a plátců zdravtníh pjištění, výběr a kntrla pjistnéh, smluvní ujednání, způsby úhrady a uplatnění regulací, hdncení pskytvané zdravtní péče a její kvality, tvrba prstředí pr cenění a nákup zdravtní péče atd. V plánu jsu i nvá řešení prgramů typu "ehealth" a zpracvání zadání vyplývajících ze změn v pstavení zdravtní pjišťvny vlivem transfrmace systému zdravtnictví. Významným způsbem bude infrmační systém přizpůsben ptřebám a pţadavkům na splupráci se zdravtnickými zařízeními v blasti sjednávání rzsahu pskytvané péče, resp. nakupvání zdravtnických sluţeb. Infrmační systém bude připravván k vyhdncení pptávky pjistnéh kmene p zdravtních sluţbách a vytvření pdmínek pr kntraktaci těcht sluţeb v dpvídající struktuře a bjemu. Předmětem rzvje IS budu dále řešení různých způsbů úhrady pskytvané péče a v nepslední řadě bude rzvíjena kntrla kvality pskytvaných sluţeb. Nedílnu sučástí rzvje infrmačníh systému bude zpracvání infrmací a analýz ve splupráci s MZ, NRC, CMÚ, státní správu, případně pracvními skupinami a sekcemi při řešení dbrných zadání a prsazvání elektrnizace ve zpracvání infrmací. Jak pdpra realizvaných řešení je plánván rzšíření a vytvření bezpečnéh úlţiště dat pr infrmace získávané elektrnicky a zkvalitnění zajištění bezpečnsti zpracvávaných sbních a jiných aktiv infrmačníh systému. Infrmační systém RBP bude v rce 2009 prvzván jak důsledně centrální s n-line splupracujícími externími pracvišti. Kmunikace s statními subjekty Ptřeba zlepšení vzájemné kmunikace s klienty znamená pskytnut klientům c nejvíce ptřebných infrmací neb tyt infrmace d klientů získat, dále zpracvat a zajistit jejich tk zpět ke klientvi. Tt vše vyţaduje neustále data dále zpracvávat, zbrazvat, upravvat a přenášet, a t při zajišťvání kmfrtu bsluhy a přístupu klienta. Pţadavek na zabezpečení kvalitních kmunikačních sluţeb je základem pr úspěšnu činnst zdravtní pjišťvny a ve svém důsledku znamená zpracvání stále většíh bjemu dat. Pr zajištění dstatečné pdpry pr kmunikaci RBP s klienty budu rzšiřvány jedntlivé webvé aplikace a sluţby se snahu zajistit pracvníkům RBP a především klientům pjišťvny dstatek kvalitních infrmací v reálném čase. 10

12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Sučástí rzvje zabezpečené elektrnické kmunikace je vytváření a rzšiřvání kmunikačních nabídek klientům prstřednictvím Prtálu ZP a prstřednictvím vlastních webvých stránek RBP. 3. POJIŠTĚNCI Záměry vývje struktury pjištěnců, stabilizace kmene pjištěnců Stabilizace prtflia pjištěnců patří mezi základní strategické cíle a pririty činnsti pjišťvny. RBP je připravena tent záměr pdpřit udrţením a dalším rzšířením nabídky tradičních sluţeb rientvaných na ptřeby pracvníků zakladatelských rganizací a jejich rdinných příslušníků a další skupiny pjištěnců jak jsu děti, ţeny neb dárci krve, se zvláštním zaměřením na blast zdravtní prevence a zlepšené zdravtní péče. Předpkladem stability stávající struktury pjištěnců je pr RBP zajištění náleţitéh bjemu a kvality zdravtní péče pr své pjištěnce a ptimální úrvně hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění. V praxi t znamená, ţe v důsledku dpvědnéh přístupu k jedntlivým segmentům pskytvatelů zdravtní péče pjišťvna nepředpkládá ani v rce 2009 ţádné závazky p lhůtě splatnsti, cţ v knečném důsledku zcela bjektivně pcítí kaţdý pjištěnec. Záměr stabilizace by měla pdpřit i důsledná aplikace Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 v zajištění nárků pjištěnců RBP na zdravtní péči při phybu v rámci zemí EU, Švýcarska a Evrpskéh hspdářskéh prstru a aplikace statních mezistátních smluv sciálním zabezpečení a pskytvání a úhradě zdravtní péče. RBP rvněţ zajišťuje svým pjištěncům různrdu nabídku prduktů pjištění léčebných výlh při cestách a pbytu v zahraničí, které jsu klientům ve splupráci s kmerční pjišťvnu nabízeny za zvýhdněné sazby. T vše s cílem maximální infrmvansti a chrany pjištěnce při případném čerpání zdravtní péče v zahraničí včetně spluúčasti pjištěnce při čerpání tét péče. Pjištěnec se sám musí rzhdnut, zda vyuţije ustanvení evrpských nařízení a mezistátních smluv neb si sjedná kmerční zdravtní pjištění. Niţší neţ v minulých letech bvyklý nárůst pčtu pjištěnců je plánván s hledem k čekávání vstupu nvých prvků d knkurenčníh prstředí v blastech půsbnsti pjišťvny. RBP si i v blízkém buducnu hdlá zachvat převáţně reginální charakter s pstupným rzšiřváním své činnsti zejména na území celé Mravy a Slezska a na území Ústeckéh kraje. Samzřejmstí je tevřenst všem skupinám pjištěnců. Prt bude jejich struktura nadále víceméně dpvídat demgrafické struktuře byvatelstva České republiky. 11

13 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Věkvá struktura pjištěnců Věkvá skupina 2) Rk 2007 skutečnst Průměrný pčet pjištěnců 1) Rk 2008 ček. skuteč. ZPP 2009 % ZPP 2009/ček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 celkem 1) ,1 Pznámky k tabulce: 1) Údaje průměrných pčtech pjištěnců celkem v kalendářním rce pdle tabulky č.1, řádek 2. 2) Pr zařazení pjištěnců d věkvých skupin zdravtní pjišťvny pstupují v suladu se záknem č. 592/1992 Sb., ve znění zákna č. 438/2004 Sb. ZPP 2009 Věk. strukt. pj Stavy pjištěnců v jedntlivých věkvých skupinách v rce 2009 jsu dány především stárnutím prtflia pjištěnců a jen velice mál jsu vlivněny příchdy a dchdy pjištěnců. Při jejich stanvení byl vycházen ze základníh prtflia pjištěnců v rce 2008 a vyčíslení pčtu pjištěnců v jedntlivých věkvých skupinách vţdy k prvému dni kaţdéh měsíce rku 2009, a t v suladu se záknem č. 592/1992 Sb., v platném znění. Tt základní prtfli pjištěnců byl dplněn kvalifikvaný dhad rvnměrnéh příchdu a dchdu pjištěnců v jedntlivých věkvých kategriích včetně zachvání přirzených mezirčních změn vlivem narzení a úmrtí Věkvá struktura pjištěnců Očekávaná skutečnst 2008 ZPP

14 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1. Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce 2009 A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,8 II. Tvrba celkem = zdrje ,0 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst.1 písm. a) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,0 1.1 z th: dhadné plžky k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky fndech ,2 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech, včetně dhadných plžek ,3 3.1 z th: dhadné plžky 4 Náhrady škd pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,7 5 Úrky získané hspdařením se ZFZP pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní phledávky pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Převd zůstatku ZFZP v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1) na základě mezinárdních smluv ,0 Phledávky za zahraniční pjišťvnu za paušální platbu na cizí pjištěnce pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,1 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru, pdle 1 dst písm. e) vyhlášky fndech III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: , Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,2 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 2) ,8 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech ,4 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm: - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ,3 3,2 - d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 3) , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 4) ,6 4. Odpis phledávek pdle 1 dst. 5 vyhlášky fndech , Snížení základníh fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech ,0 Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče fakturvané tuzemskými zdravtnickými zařízeními za cizí pjištěnce 1), včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,8 Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,8 Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 9. Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 10. Rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,1 13

15 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,7 II. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a + b) vyhlášky fndech ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1) na základě mezinárdních smluv ,1 Příjem paušální platby na cizí pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,4 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 12 Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 13 Příjem úvěru na psílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP III. Výdaje celkem: , Výdaje za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b) a dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech ,4 z th: výdaje za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 2) písm. b) vyhlášky fndech ,0 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Příděly d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm: - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 3) , d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 4) , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Výdaje za pskytnutu zdravtní péči fakturvanu tuzemským zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1), včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech - s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,0 Úhrada paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny d ciziny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 Bankvní pplatky za vedení účtu základníh fndu a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 7 Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 8 Splátky úvěrů na psílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP Převd peněžní htvsti na zvláštní bankvní účet rezervy v případě tvrby rezervy pdle 1 10 dst. 4) písm. m) vyhlášky fndech 5) IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,4 14

16 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Zvl. Finanční htvst na zvláštním bankvním účtu rezervy na krytí rezervy pdle 1 účet dst. 7 vyhlášky fndech 5) C. Specifikace ukazatele B II 1) Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut Příjmy z pjistnéh d zaměstnavatelů ,9 2 Příjmy z pjistnéh d sb samstatně výdělečně činných ,8 3 Příjmy z pjistnéh d statních plátců (sb bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejnéh zdravtníh pjištění) ,3 4 Neidentifikvatelné platby d různých typů plátců 5 Sučet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) ,9 ZPP 2009 ZFZP-2 Pznámky k tabulce: 1) "Cizí pjištěnec" ve smyslu 1 dst. 1 písm. e) a 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech 2) Řádky 1.1 v ddílech A III a B III bsahují výdaje na zdravtní péči za pjištěnce pdle 14 zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů. 3) Prpčet limitu přídělu pdle 7 vyhlášky je vázán na údaje rzvrhvé základny prpčtené z ddílu B II ZFZP. 4) Pkud zdravtní pjišťvna účtuje úrky, pkuty, penále a přirážky d ZFZP a následně prvádí převd ze ZFZP d fndu prevence, bude k tmut účelu využívat jak ddíl A III ř.3.3, tak i ddíl B III ř ) Při sestavení ZPP 2009 i ček. skuteč. r MF dpručuje pplatky za vedení zvl. účtu rezerv a úrky získané hspdařením s tímt účtem vykazvat v suhrnu s statními hdntami pplatku a úrků na ZFZP. Hdnta peněžních prstředků na zvl. bankvním účtu by měla dpvídat hdntě vytvřených rezerv k danému datu (pr čekávanu skutečnst k , pr ZPP 2009 k ). Obě tabulky základníh fndu zdravtníh pjištění transparentně dkumentují bilanci sučasnéh i prgresivníh hspdaření RBP. Tabulka typu A zachycuje základní fnd z hlediska předpisvě účtvaných phledávek a závazků včetně dhadných plţek dle jejich věcnéh a časvéh zařazení definvanéh platnu účetní legislativu, v tabulce typu B jsu ppsány finanční tky na účtech základníh fndu v bance tak, jak budu prbíhat d d sledvanéh rku. Vzhledem k tmu, ţe perativní řízení zdravtní pjišťvny vychází zejména z aktuálníh stavu, resp. analýzy reálných příjmů a výdajů, je další kmentář k vybraným plţkám zaměřen na údaje v tabulce typu B. Z čekávané skutečnsti hspdaření RBP v rce 2008 je zřejmé, ţe pjišťvna předpkládá uzavření účetníh bdbí rku 2008 s kladným saldem příjmů a výdajů k ve výši 240,1 mil. Kč a vykázání zůstatku ZFZP ve výši 1.879,2 mil. Kč. Tent bjem představují finanční prstředky depnvané na bankvních účtech ZFZP. Plánvaný vývj nákladů na zdravtní péči v jedntlivých segmentech, resp. úhrad dle 16b zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, dpvídá kvantifikaci vlivů, které vyplývají z analýzy dsavadníh i předpkládanéh vývje a dvíjejí se ze sučasnéh stavu pznání. V tmt smyslu bude pjišťvna verifikvat své předpklady s tím, ţe v rámci prstru danéh platnu právní úpravu a při respektvání individuálních smluvních ujednání bude aplikací kncepčních i perativních patření prvádět systémvu regulaci ve vztahu k plánvaným hdntám. Mechanizmus uţití prstředků základníh fndu zdravtníh pjištění v případě vyšších příjmů neţ stanví zdravtně pjistný plán bude vycházet z následujících atributů: racinálníh rzdělení v rámci všech segmentů zdravtní péče p vyhdncení prstru v příjmvé blasti, priritníh řešení pţadavků na dplatky zdravtní péče ve vztahu k bjektivizaci dhdnutých smluvních ujednání a regulačních mechanizmů, dpvídajícíh navýšení úhrad při změnách bjemu a struktury smluvně pskytvané zdravtní péče prti referenčnímu bdbí, bjektivníh psuzvání salda příjmů a výdajů s přihlédnutím k přepčtu na jednh pjištěnce. 15

17 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Základní výchzí parametry vlivňující záměry vývje ZFZP v rce 2009 Plánvaný pčet pjištěnců k je předpkládán vyšší neţ čekávaná skutečnst rku 2008, tedy sb, cţ představuje nárůst 0,5 %. V rčním průměru t znamená nárůst z na pjištěnců, cţ je +3,1 %. Plánvané příjmy z výběru pjistnéh v rce 2009 vycházejí z čekávané skutečnsti rku Základním výchdiskem prpčtu příjmů jsu vedle dpručené makreknmické predikce MF pr ukazatel růstu mezd a platů známé k datu zpracvání ZPP na rk 2009 ve výši +8,5 % rvněţ vlastní prgnózy a zkušensti z vývje v předchzích bdbích. RBP vycházela při tvrbě plánu z čekávané skutečnsti příjmů celéh systému zdravtníh pjištění. U zaměstnavatelů je prpčet prveden s hledem na nárůst pčtu pjištěnců, vlivem nvé výše všebecnéh vyměřvacíh základu platnéh pr rk 2009 dšl k navýšení příjmů i u OSVČ. P zhlednění nepatrnéh navýšení u OBZP a p prvedení mdelace prpčtu čekávaných příjmů z přerzdělvání pjistnéh s puţitím přerzdělvacíh mechanizmu se u příjmů p přerzdělvání předpkládá abslutní mezirční navýšení ve výši cca + 6 % na jednh pjištěnce. Dle infrmace MF bude stát u státem hrazených kategrií pjištěnců p celý rk 2009 hradit 677 Kč na 1 pjištěnce za měsíc. Plánvané navýšení celkvých nákladů na zdravtní péči v rce 2009 činí v abslutním mezirčním prvnání +13,2 %, relativně v přepčtu na 1 pjištěnce pak +9,8 %. Bilance příjmů a nákladů pjišťvny je p vylučení dpisů a sníţení částky penále, pkut a přiráţek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, a dle 1 dst. 6 vyhlášky fndech, plánvána jak vyrvnaná. K zajištění legislativu definvané výše rezervníh fndu předpkládá RBP v rce 2009 přesun 4,8 mil. Kč ze základníh fndu zdravtníh pjištění. Pjišťvna nepředpkládá v průběhu rku 2009 žádné závazky vůči zdravtnickým zařízením p lhůtě splatnsti. Příděl d fndů suvisejících s vlastní činnstí pjišťvny je plánván ve výši 3,69 % z vybranéh pjistnéh p přerzdělvání, náhrad škd, pkut, penále a přiráţek k pjistnému a jeh abslutní plánvaná výše pr rk 2008 činí 250,8 mil. Kč. Nvě přízené investice v rce 2009 jsu plánvány ve výši 36,0 mil. Kč. Veškeré investiční akce byly prjednány a schváleny Správní radu RBP s tím, ţe zdrjem tvrby ptřebných finančních prstředků je krmě dpisů a úrků vytvřených na bankvních účtech FRM rvněţ převd z prvzníh fndu ve výši 20,0 mil. Kč. Plánvaný pčet zaměstnanců k činí 212 sb, průměrný přepčtený pčet v rce 2009 pak 210 sb. RBP nepředpkládá v rce 2009 vyuţití jakýchkliv úvěrvých prstředků. V suladu s platnu legislativu a metdiku zpracvání ZPP na rk 2009 vytváří RBP v blasti veřejnéh zdravtníh pjištění dhadné plţky. Výše uvedené skutečnsti, jakţ i parametry předkládanéh zdravtně pjistnéh plánu na rk 2009, dkladují naplnění předpkladů pr záměr pjišťvny pkračvat v realizaci prgramů preventivní zdravtní péče ve smyslu 19 zákna ČNR č. 280/1992 Sb., v platném znění. Čerpání fndu prevence plánuje RBP ve výši 120,0 mil. Kč, cţ dpvídá reálným mţnstem pjišťvny. 16

18 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Sald příjmů a nákladů B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistněm na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a 1 dst. 1 písm. a + b) vyhlášky fndech ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizince na základě mezinárdních smluv ,1 Příjem paušální platby za cizí pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle Nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,4 11 Kladné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst písm. e) vyhlášky fndech A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Čerpání (Náklady) Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut II. Čerpání (Náklady) celkem : ,8 1. Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), 4 písm. b) a 4 písm. d) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,2 1.1 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech ,8 1.2 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech ,4 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm.j) vyhlášky fndech 1) , d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče fakturvané tuzemskými zdravtnickými zařízeními za cizince, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,8 Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny pdle Nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,8 Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 7 Záprné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 8 Rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech III. Sald příjmů a nákladů ZFZP 2) (I. Příjmy celkem - II. Čerpání celkem) ,0 ZPP 2009 Sald P - N - 2a Pznámky k tabulce: A - údaje vycházející z účetnictví B - údaje bankvníh účtu 1) ZP vykazují v případě, že je rezervní fnd naplňván i finančně. 2) Tabulka bude dplněna kmentářem k dsaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prstředků na bankvním účtu ZFZP a stavu závazků vůči ZZ případně dalším důvdům tht vývje. 17

19 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Tabulka zachycuje prvnání příjmů, které pjišťvna předpkládá v bdbí d d a nákladů s výjimku dpisů phledávek a sníţení částky penále, pkut a přiráţek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech. Sald vyjadřuje míru krytí nákladů zdravtní péče a statních nákladů příjmy ZFZP. Náklady na léčení cizinců Kvalifikvaný dhad výdajů za péči pskytnutu tuzemskými zdravtnickými zařízeními cizincům tvří nadále marginální část plánvaných výdajů RBP (cca ). Náklady zachycené v účetnictví předpkládá pjišťvna ve výši a jejich bliţší specifikace je uvedena v následující tabulce: Ř. čísl Ukazatel Měr. jedn. Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut Náklady na léčení cizinců v ČR celkem: 2. Pčet šetřených cizinců 2) 1) ,8 pčet ,9 3. Průměrné náklady na 1 šetřenéh cizince Kč ,3 Pznámky k tabulce: 1) Údaje vychází z ddílu A III ř. 6 tabulky č. 2. 2) Vyjádřen pčtem výkazů ZPP 2009 Léčení cizinců Tvrba, příjmy ZFZP Celkvé příjmy d d plánuje RBP ve výši Jsu tvřeny pjistným z veřejnéh zdravtníh pjištění ve výši , předpkládanými prstředky z přerzdělvání připsanými na účet RBP ve výši , příjmy z náhrad škd ve výši , příjmy z penále, pkut a přiráţek k pjistnému ve výši a příjmy z úrků vzniklých hspdařením se ZFZP ve výši Nepdstatnu příjmvu plţku ZFZP, která je puhým kvalifikvaným dhadem, je bjem čekávaný d zahraničních nsitelů zdravtníh pjištění a získaný prstřednictvím Centra mezistátních úhrad za zdravtní péči pskytnutu cizincům v ČR a příjem paušální platby na cizí pjištěnce ve výši Z předpisvě účtvanéh pjistnéh d zaměstnavatelů, OSVČ a OBZP tvří dhadná plţka v rce 2008 částku a v rce 2009 je tvřena ve výši Na řádku A II.1.1 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plţku z rku 2008 strnvanu v rce Tentýţ pstup byl uplatněn i v rce

20 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Kntrla výběru pjistnéh, pkut, penále a přirážek k pjistnému ve vztahu k právům a pvinnstem vyplývajícím ze zákna č. 592/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů Kntrlní činnst v blasti výběru pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění má ve struktuře činnstí RBP své nezastupitelné míst a patří mezi základní pririty. Kntrla plátců pjistnéh vychází z Cílů a zásad řízení kntrlní činnsti v příjmvé blasti pjišťvny. Na tent materiál schválený správní radu navazují další vnitřní akty řízení. Prblematika kntrlní činnsti a výběru pjistnéh je pravidelně prjednávána na pradách vedení RBP i ve Správní a Dzrčí radě RBP. V rce 2009 bude kntrlní činnst plnit důleţitu rli při zjišťvání neplatičů zdravtníh pjištění s cílem pdpřit udrţení finanční stability zdravtní pjišťvny a i nadále bude vyuţívat všech záknných prstředků k vymáhání phledávek. Sučasně bude pzrnst věnvána i vymáhání penále, které se významnu měru pdílí na tvrbě fndu prevence. Kntrlní činnst v rce 2009 bude zaměřena zejména na realizaci dpadů legislativních změn účinných d : připravenst infrmačníh systému na mţnst vyúčtvání pjistnéh při dsaţení maximálníh vyměřvacíh základu, vedení evidence vratek pjistnéh nad dsaţený maximální vyměřvací základ, zapracvání přeplatků vyměřvacíh základu nad maximální vyměřvací základ při suběhu činnstí OSVČ a zaměstnance d přehledu OSVČ. Dále se pjišťvna zaměří na: zkvalitnění kntrlní činnsti u plátců pjistnéh, zdknalvání prgramvéh vybavení pr prvádění tzv. krespndenční kntrly plátců pjistnéh (přiřazvání hrmadných plateb k avízům, archivace puţitých plateb a avíz, prgramvé vybavení pr vystavvání ptvrzení apd.), vymáhání phledávek prstřednictvím exekucí vůči neplatičům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění, důslednu aplikaci 147 zákna č. 140/1961 Sb., v platném znění, (vyuţívat mţnst pdávat pdnět Plicii ČR při prušvání záknné pvinnsti nehrazením zdravtníh pjištění), důslednu aplikaci zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, s cílem urychlit mţnst vymáhání phledávek vystavením tzv. výkazu nedplatků, zjišťvání úrvně plnění pvinnstí zaměstnavatelů stanvených v 45 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případech pakvanéh zjištění nemcí z pvlání neb pracvních úrazů ze stejných příčin, včetně mţnstí v krajních případech vyměřit přiráţku k pjistnému dle 45 dst. 1 téhţ zákna, další zdknalvání infrmačníh systému s cílem zefektivnění vyuţívání přehledů platbách pjistnéh (mţnst příméh výpčtu dluţnéh pjistnéh a penále z avíz, tisk dpisů s pţadavkem dlţení chybějících avíz apd.). Stav phledávek p lhůtě splatnsti u plátců pjistnéh (zaměstnavatelů a OSVČ) výrazně vlivňují neuhrazené platby běţnéh pjistnéh v případech, kdy plátci zaslali přehled platbě pjistnéh, ale platbu neprvedli v termínu. 19

21 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 V rce 2009 bude RBP ke sniţvání phledávek vyuţívat metd, které se svědčily jiţ v minulých letech. Nadále bude prefervat zejména úzké kntakty s velkými plátci pjistnéh a uzavírání dhd splátkách dluţnéh pjistnéh a penále. V případech, kdy phledávka nebude uspkjena při puţití těcht prstředků, přistupí RBP k neprdlenému vymáhání phledávek sudní cestu a prstřednictvím příslušných exekučních rgánů. V rámci platné legislativy budu vyuţívány následující pstupy: návrh na výkn rzhdnutí přikázáním phledávky z účtu dluţníka, návrh na prdej mvitých a nemvitých věcí dluţníka, návrh na prdej cenných papírů dluţníka, pstiţení bchdníh pdílu a prdej pdniku, prhlášení majetku dluţníka, připjení se k vyhlášenému knkursu neb likvidaci, vyuţití exekutrů, vedení správních výknů rzhdnutí. V psledních letech RBP zaznamenává rstucí pčet phledávek p lhůtě splatnsti i u sb bez zdanitelných příjmů (OBZP), u nichţ zákn předepisuje vlastní přímu úhradu pjistnéh. Neplatící OBZP jsu zjišťvány individuálně při denním kntaktu s pjištěnci, ale především s vyuţitím infrmačníh systému pjišťvny. OBZP jsu zasílány výzvy s vyčíslením dluţnéh pjistnéh a s pţadavkem na jeh úhradu, ppř. s pţadavkem dplnění chybějících údajů v registru pjištěnců. V případech, kdy dluţné pjistné není uhrazen, je zahajván správní řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění (Správní řád), a na dluţné pjistné a penále jsu vydávány platební výměry. V případě, kdy není phledávka dbrvlně uhrazena, nastupuje shra uvedený prces exekučníh vymáhání. Při důsledné realizaci uvedených pstupů lze čekávat pkračující prces zkvalitňvání a dstraňvání chybvsti v registru pjištěnců RBP, která vzniká především neplněním znamvacích pvinnstí dle zákna ze strany pjištěnců. RBP se bude v rce 2009 řídit ve své činnsti zejména zákny č. 48/1997 Sb., v platném znění a č. 592/1992 Sb., v platném znění. Obě tyt nrmy se ve svých změnách vztahují ke kntrle výběru pjistnéh a penále a následnému vymáhání dluţných částek na veřejné zdravtní pjištění. Nadále bude aplikván specifický způsb výpčtu vyměřvacíh základu u zaměstnaných invalidních neb částečně invalidních sb. Týká se puze sb zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více neţ 50 % sb se zdravtním pstiţením z celkvéh průměrnéh přepčtenéh pčtu svých zaměstnanců. Pjišťvna bude vyuţívat zpřesnění znamvací pvinnsti zaměstnavatelů, kdy zaměstnavatelé jsu navíc pvinni sdělvat i trvalý pbyt svých zaměstnanců. Pjišťvna bude ve stále větší míře vydávat výkazy nedplatků ve smyslu ust. 53 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případě existence dluţnéh pjistnéh a penále, a t z důvdu prcesně jednduššíh a účinnějšíh pstupu neţ v případech vedení správníh řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění. 20

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vybrané problémy venkovské ZŠ. Chosen Problems of a Provincial Elementary School ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vybrané prblémy venkvské ZŠ Chsen Prblems f a Prvincial Elementary Schl Jarslava LAVIČKOVÁ Cheb 2012 Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více