zdravotní pojišťovna na rok Úvod 3 2. Obecná část 5 3. Pojištěnci 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdravotní pojišťovna na rok 2009 1. Úvod 3 2. Obecná část 5 3. Pojištěnci 11"

Transkript

1

2 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 5 3. Pjištěnci Základní fnd zdravtníh pjištění Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce Tvrba, příjmy ZFZP Čerpání, výdaje ZFZP Smluvní plitika ve vztahu k ZZ Zdravtní plitika Revizní a kntrlní činnst Struktura nákladů na zdravtní péči v členění dle jedntlivých segmentů Ostatní fndy Zdravtní péče hrazená z fndu prevence Prvzní fnd Majetek pjišťvny a investice Sciální fnd Rezervní fnd Ostatní zdaňvaná činnst Přehled základních eknmických ukazatelů Závěr 62 1

3 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Seznam zkratek pužívaných ve zdravtně pjistném plánu CMÚ Centrum mezistátních úhrad CP Cenné papíry ČNR Česká nárdní rada ČR Česká republika DR Dzrčí rada DRG Anglická zkratka pr skupiny diagnóz EHS Evrpské hspdářské splečenství EU Evrpská unie FM Fnd majetku Fprev Fnd prevence FRM Fnd reprdukce majetku HW Hardware (technické vybavení pčítače) KORKO Krekční keficient IS Infrmační systém IT Interní tabulky LDN Léčebna dluhdbě nemcných MF Ministerstv financí MZ Ministerstv zdravtnictví MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí NRC Nárdní referenční centrum OBZP Osby bez zdanitelných příjmů OLÚ Odbrný léčebný ústav OKD Ostravsk karvinské dly OSL Ošetřvatelské lůţk OSVČ Osby samstatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňvaná činnst P90 Prgram 90 PF Prvzní fnd RBP Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna REGKO Regulační keficient RF Rezervní fnd RO Rzhdčí rgán SF Sciální fnd SR Správní rada SÚKL Státní ústav pr kntrlu léčiv SW Sftware (prgramvé vybavení pčítače) SZP ČR Svaz zdravtních pjišťven České republiky VZP ČR Vjenská zdravtní pjišťvna ČR VZP ČR Všebecná zdravtní pjišťvna ČR ZFZP Základní fnd zdravtníh pjištění ZP Zdravtní pjišťvny ZPP Zdravtně pjistný plán ZZ Zdravtnická zařízení 2

4 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk ÚVOD Základní charakteristika zdravtně pjistnéh plánu Zdravtně pjistný plán Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny (dále také Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna, pjišťvna neb RBP ) na rk 2009 kncipuje činnst pjišťvny v předmětném bdbí se záměrem průběţnéh plnění pvinnstí vyplývajících z platných právních předpisů, důslednéh respektvání právněných zájmů všech zúčastněných stran v systému veřejnéh zdravtníh pjištění a v nepslední řadě ptimální úrvně servisu zajišťvanéh vlastní klientele. Revírní bratrská pkladna chce i nadále zaměřvat svu pzrnst na zvýšení kvality i rzsahu nabízených sluţeb ať uţ v blasti pskytvání zdravtní péče či strukturu preventivních zdravtních prgramů. Ve Zdravtně pjistném plánu Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny jsu prmítnuty dsavadní trendy vývje dplněny předpkládané vlivy legislativních změn. Revírní bratrská pkladna předpkládá vyrvnané hspdaření ve všech fndech s výjimku fndu prevence, kde dchází k rychlejšímu rzvji aktivit a tím i čerpání nákladů. Reálnst dsaţení plánvaných hdnt je pdlţena jednak výchzím stavem dluhdbé hspdářské stability pjišťvny, jednak řadu vnitřních prgramvých patření. V příjmvé blasti se jedná zejména : stabilizaci prtflia pjištěnců, maximální pzrnst blasti kntrly výběru pjistnéh včetně uplatnění veškerých právních mţnstí vymáhání dluţnéh pjistnéh a penále, perativní sledvání kázně plátců pjistnéh prstřednictvím vnitřníh infrmačníh systému, vyuţívání sankčních pravmcí při prušvání záknem stanvených pvinnstí zaměstnavatelů a pjištěnců, vymáhání náhrad škd vznikajících pjišťvně v důsledku úrazů a jinéh pškzení zdraví v suvislsti s prtiprávním jednáním třetích sb, uplatňvání přiráţek k pjistnému při pakvaném výskytu pracvních úrazů a nemcí z pvlání ze stejných příčin, v blasti výdajvé : ptimalizaci sítě smluvních zdravtnických zařízení respektující ptřeby pjištěnců při zachvání kvality a dstupnsti zdravtní péče, průběţnu analýzu preskripce léčiv s cílem psuzvání racinality jejich sptřeby v návaznsti na stanvené diagnózy a příslušné lékařské dbrnsti, splupráci s statními zdravtními pjišťvnami při stanvení regulačních patření a splečných metdických pstupů, důsledné zavádění patření státní správy k dsaţení bilanční rvnváhy systému veřejnéh zdravtníh pjištění, vyuţití infrmačníh systému ke kntrle vykazvaných zdravtních výknů, zajištění průběţné infrmvansti pskytvatelů zdravtní péče činnsti a patřeních pjišťvny, zejména v blasti úhrad, 3

5 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 pkračvání v praxi svědčenéh systému peridických jednání se zástupci prfesních sdruţení pskytvatelů zdravtní péče a jiných institucí s cílem diskutvat a vysvětlvat kncepční záměry i perativní krky pjišťvny, důsledné ddrţvání termínů úhrad nákladů pskytnuté zdravtní péče, ptimalizaci nákladů na indukvanu zdravtní péči a preskripci léků frmu realizace prgramu řízené zdravtní péče, prfesinální bjektivizaci účelnsti pskytvání lázeňské péče a zdravtnických prstředků na základě psuzvání dbrných kmisí zřízených za tímt účelem, důslednu realizaci patření pr blast vlastní prvzní činnsti s cílem minimalizace reţijních nákladů. Zdrje čerpání pdkladů Při vlastním zpracvání byl pstupván dle: Metdiky zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk Predikce základních makreknmických indikátrů ČR publikvaných na internetvých stránkách Ministerstva financí. Zákna č. 280/1992 Sb., v platném znění. Zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění. Zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění. Zákna č. 551/1991 Sb., v platném znění. Vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., ve znění vyhlášky MF č. 356/2007 Sb. Vyhlášky MZ č. 644/2004 Sb., pravidlech hspdaření se zvláštním účtem všebecnéh zdravtníh pjištění, průměrných nákladech a jednacím řádu dzrčíh rgánu, v platném znění. Jiných suvisejících záknů a vyhlášek ve znění platném pr rk Dále RBP vycházela z dstupných statistických dat, kalkulací a analýz respektujících: Nařízení vlády, kterým se, s vazbu na 3a dst. 2 zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, pr účely důchdvéh pjištění stanví výše všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2007 a výše přepčítacíh keficientu pr úpravu všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2007 a upravují částky pr stanvení výpčtvéh základu, předpkládané finanční pdíly jedntlivých segmentů zdravtní péče v návaznsti na strategii smluvní plitiky pjišťvny, trendy vývje prtflia pjištěnců z hlediska jeh struktury a phybu, převáţně reginální půsbnst pjišťvny a její specifické vlivy, záměry prgramu řízené zdravtní péče a prgramů zdravtní prevence. 4

6 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk OBECNÁ ČÁST Sídl zdravtní pjišťvny, statutární rgán Obchdní firma: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna Sídl: Slezská Ostrava, Michálkvická 108 Kód: 213 Statutární rgán: Ing. Lubmír Káňa, ředitel Telefn: Fax: Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Puţívaná zkratka: RBP Revírní bratrská pkladna byla zřízena v suladu s ustanvením 3 zák. č. 280/1992 Sb. Rzhdnutím MPSV ČR č.j /1993 ze dne Je zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu s mezibrvu půsbnstí a je nsitelem veřejnéh zdravtníh pjištění pr všechny pjištěnce, kteří jsu u ní registrváni. Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena ţádst Revírní bratrské pkladny a Mravské zdravtní pjišťvny pvlení slučení těcht pjišťven. Na jeh základě Ministerstv zdravtnictví vydal dne Rzhdnutí č.j /1996 k pvlení slučení bu subjektů ke dni pd splečným názvem Revírní bratrská pkladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravtní pjišťvna se sídlem na Slezské Ostravě, Michálkvická 108, IČ Usnesením Krajskéh bchdníh sudu č.j /1996 z byla Mravská zdravtní pjišťvna se sídlem v Kpřivnici vymazána z bchdníh rejstříku. V důsledku změny Statutu RBP schválené Ministerstvem zdravtnictví dne dšl s účinnstí d ke změně bchdníh názvu pjišťvny, který je na základě F 20239/2003 usnesení Krajskéh sudu v Ostravě, č.j. 110 ze dne zapsán A XIV 554 v bchdním rejstříku ve znění: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna. Ţádst zřízení RBP v duchu tradice báňskéh zdravtníh pjišťvnictví pdaly rganizace spjené s hrnicku činnstí, a t: Ostravsk-karvinské dly, a.s. Ostrava, Českmravské dly, a.s. Důl ČSM, Jihmravské lignitvé dly Hdnín, s.p., Důlní průzkum a bezpečnst, a.s. Paskv, Vědeck-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava - Radvanice, Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí. 5

7 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Ke dni dšl ke slučení s Mravsku zdravtní pjišťvnu, jejíţ zřízení pţádaly: TATRA, a.s., Kpřivnice, Mravskslezská vagónka, a.s. Studénka, MAGNETON a.s., Krměříţ, MASSAG, a.s., Bílvec, Siemens, s.r.. Frenštát. U převáţné většiny uvedených ţadatelů zřízení pjišťvny a jejich právních nástupců se v dané dbě jednal, resp. ddnes jedná, významné zaměstnavatelské subjekty. Tent fakt také determinuje vzájemné vztahy, které jsu zalţeny na úzké splupráci prjevující se zejména v: intenzívní splupráci při řešení prblematiky plateb pjistnéh, chápání činnsti zaměstnanecké zdravtní pjišťvny jak nedílné sučásti sciální plitiky rientvané na prevenci zdravtních rizik, jedntě přístupu ke specializvaným zdravtnickým pracvištím ve vztahu k specifickým pracvním pdmínkám (např. ddělení chrb z pvlání, rgány hygienické sluţby apd.), baplné snaze efektivní řešení absence pr nemc v sučinnsti s lékaři závdní primární péče, účinnějším systému práce v blasti přiráţek k pjistnému zalţeném na detailní znalsti pměrů s předpkladem vyuţití těcht finančních prstředků pr zdravtní prevenci, aplikaci prgramu řízené zdravtní péče a prgramů zdravtní prevence, vytváření pdmínek pr činnst výknných míst pjišťvny. Záměrem zdravtně pjistnéh plánu je další splupráce se zakladatelskými subjekty v uvedených, resp. dalších blastech. Sučasná rganizační struktura a předpkládaná úprava rganizační struktury v rce 2009 Organizační strukturu pjišťvny ve smyslu platnéh statutu tvří ředitelství (ústředí) a expzitury. Pstavení, vnitřní strukturu, činnst a vztahy mezi rganizačními slţkami pjišťvny upravuje rganizační řád. Ředitelství RBP Ředitelství RBP kmplexně zajišťuje a řídí prstřednictvím svých dbrných útvarů agendu veřejnéh zdravtníh pjištění. Činnst ředitelství se sustřeďuje ve třech místech: budva na Michálkvické ul. č. 108 v Slezské Ostravě (sídl ústředí) budva na Záhumenní ul. č v Kpřivnici (detašvané pracviště ústředí) budva na Masarykvě nám. č. 6 v Karviné (detašvané pracviště ústředí) 6

8 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Expzitury Expzitury jednají jménem pjišťvny v rzsahu pravmcí svěřených jim rganizačním řádem, zejména zajišťují kntakt s klienty, zdravtnickými zařízeními a plátci pjistnéh. Expzitury nemají právní subjektivitu. Snaha zajištění maximální dstupnsti a kmplexnsti pskytvaných sluţeb v jedntlivých spádvých blastech vedla k vytvření následující skladby expzitur a jejich jednatelství: Expzitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Pruba, 17. listpadu 1790 jednatelství Praha, nám. W. Churchilla 2 Expzitura Karviná, Masarykv nám. 6 jednatelství Orlvá, Rydultwská 1370 jednatelství Bhumín, nám. T.G.Masaryka 939 Expzitura Havířv, Svrnsti 2 jednatelství Český Těšín, Skla Tůmy 2 jednatelství Litvínv, pliklinika Ţiţkva 151 jednatelství Mst, J. Průchy 1915, jednatelství Chmutv, Kchva 1185 Expzitura Frýdek-Místek, U Staré pšty 54 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádraţní 417 jednatelství Třinec, Jablunkvská 241 jednatelství Frenštát pd Radhštěm, Rţnvská 241 Expzitura Hdnín, Dlní Valy 3940 jednatelství Kyjv, Jungmannva 1310 jednatelství Brn, U Pšty 14 jednatelství Veselí nad Mravu, Sklvská 671 Expzitura Opava, Hrní náměstí 49/130 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Vítkv, nám. J. Zajíce 1 jednatelství Krnv, nám. Hrdinů 7 jednatelství Bruntál, Revluční 18 Expzitura Kpřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Studénka, Butvická 365 jednatelství Bílvec, Bezručva 1 jednatelství Nvý Jičín, Štefánikva 826 jednatelství Fulnek, Masarykva 338 jednatelství Odry, Masarykv nám. 4 Expzitura Krměříž, nám.míru 3287 jednatelství Bystřice pd Hstýnem, ul. 6. května 1071 jednatelství Hlešv, Sušilva 478 jednatelství Kjetín, ul. 6. května 1363 jednatelství Přerv, Kratchvílva 43 jednatelství Olmuc, Ksmnautů 8 7

9 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Expzitura Valašské Meziříčí, Pspíšilva 11 jednatelství Rţnv pd Radhštěm, Letenská 1183 jednatelství Hranice na Mravě, 28. října 565 jednatelství Vsetín, Smetanva 1269 Existující (neb plánvané zalžení) dceřiné splečnsti a její zaměření, nadační fndy a jiné účasti ZP RBP ţádnu z předmětných aktivit dsud nerealizvala a ani v rce 2009 neplánuje rzšíření své činnsti tímt směrem. Způsb zajištění služeb zdravtní pjišťvny ve vztahu k plátcům pjistnéh, pskytvatelům zdravtní péče a pjištěncům Vztah k plátcům pjistnéh Ve vztahu k plátcům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění bude Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna v rce 2009 zabezpečvat administrativní, metdický a pradenský servis prstřednictvím vlastní sítě útvarů a pracvišť. Pskytvání sluţeb plátcům pjistnéh spčívá zejména v pdávání infrmací termínech dvdů pjistnéh, způsbech prvádění plateb a jejich identifikaci a dalších infrmací z blasti předpisů pjistném na veřejné zdravtní pjištění. Kntrlní činnst bude zaměřena zejména na předcházení negativním prjevům nekázně plátců s cílem minimalizvat bjem nedvedenéh pjistnéh na zdravtní pjištění. Plnění tht úklu bude výrazně přispívat k upevnění stability hspdářské bilance RBP. Při kntrle plateb pjistnéh d plátců je hlavní důraz kladen na správnst vypčtené výše pjistnéh a včasnst samtnéh dvdu. Zaměstnanci, kteří prvádějí tyt kntrly u plátců, sučasně vedu agendu sb samstatně výdělečně činných, kntrlují placení zálh na pjistné a zpracvávají přehledy příjmech a výdajích. Rzsah úřední dby umţňuje všem plátcům pjistnéh vyřizvat veškeré záleţitsti týkající se dvdů pjistnéh, plnění znamvacích pvinnstí a získávání infrmací nabídce sluţeb pskytvaných pjišťvnu. Vztah k pskytvatelům zdravtní péče RBP sjednává, aktualizuje a udrţuje agendu smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče. V rce 2009 se předpkládá, ţe bude partnerem vůči cca zdravtnickým zařízením. V tmt pčtu je bsaţen cca 300 nvě sjednaných smluvních vztahů s pskytvateli zdravtní péče. Z uvedenéh pčtu je nejpčetnější skupinu kategrie praktických lékařů, stmatlgů a ambulantních specialistů (cca ZZ). Z hlediska finanční nárčnsti je dluhdbě nejvýznamnějším segmentem ústavní péče (nemcnice, OLÚ, LDN a OSL). Sučástí ucelenéh systému zdravtní péče jsu rvněţ lázně, zdravvny, dpravní zdravtní a záchranné sluţby, pskytvatelé dmácí péče, fyziterapie, labratrní a radidiagnstická pracviště. Specifickými typy pskytvatelů zdravtní péče jsu lékárny a výdejny zdravtnických prstředků (1.123 ZZ). 8

10 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 RBP bude dbát na t, aby sučástí sjednávání všech smluvních ujednání byla úplná pasprtizace persnálníh a přístrjvéh vybavení zdravtnických zařízení v rzsahu, který vyţaduje platný právní řád. Bude pkračvat v zavádění elektrnické pasprtizace smluvních ujednání v jedntlivých segmentech zdravtní péče. V rce 2009 bude pr pskytvatele zdravtní péče nadále rzšiřvána elektrnická kmunikace prstřednictvím Prtálu zdravtních pjišťven a vlastních webvých stránek. RBP bude v suladu s tradicí garantvat včasné platby úhrad za pskytvanu zdravtní péči v rzsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní zdravtnická zařízení budu způsbu plateb infrmvána prstřednictvím pravidelných zúčtvacích zpráv. Vztah k pjištěncům RBP zajišťuje kmplexní sluţby na ústředí pjišťvny, expziturách a jednatelstvích prstřednictvím svých zaměstnanců, kteří pskytují pjištěncům (pdbně jak plátcům pjistnéh) administrativní, metdický a pradenský servis. Vlastní síť pracvišť RBP vyplývá z ppisu rganizační struktury a je utvářena se záměrem zajistit ptimální dstupnst sluţeb pjišťvny nejen vlastním, ale i ptenciálním pjištěncům, plátcům pjistnéh a pskytvatelům zdravtní péče. Tat svědčená strategie bude důsledně uplatňvána i v příštím bdbí. K pdávání základních infrmací pjištěncům jsu rvněţ vyuţívána kntaktní místa na zakladatelských rganizacích. Nedílnu sučástí pskytvání infrmací pjištěncům je i pradenská sluţba ve všech blastech veřejnéh zdravtníh pjištění včetně zajištění práv vyplývajících z předpisů EU v blasti zdravtní péče. RBP bude p celý rk pkračvat v pstupném vydávání Evrpskéh průkazu zdravtníh pjištění. Mezi další sluţby, které RBP svým pjištěncům zajišťuje, je např. pmc při řešení případných sprů se zdravtnickými zařízeními a knzultační sluţba při rzhdvání pjištěnce frmě léčebné terapie a při výběru zdravtnickéh zařízení. Za účelem pskytvání sluţeb na c nejvyšší úrvni, prvádí pjišťvna pravidelná šklení pracvníků zvláště při kaţdé legislativní změně a sučasně je neustále zdknalván infrmační systém tét velice rzsáhlé blasti tak, aby mhly všechny kategrie pjištěnců získávat ptřebné infrmace bez časvých prdlev. Způsb zajištění sluţeb pjišťvny je dluhdbě knstantní. Priritní je rientace na udrţení jejíh dbréh jména a image jisté a splehlivé instituce. Vzhledem ke stávající legislativě, která mţnsti pskytvání sluţeb jedntlivými zdravtními pjišťvnami d značné míry nivelizuje, se stává prstrem jejich knkurenceschpnsti právě celkvá úrveň nabízenéh servisu a dstupnst. Pr širší infrmvání veřejnsti hdlá pjišťvna pkračvat v pravidelném vydávání infrmačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svéh Zpravdaje, které jsu distribuvány na zakladatelské subjekty, zdravtnická zařízení a pracviště zajišťující styk s klienty RBP. Za účelem zvýšení dstupnsti pskytvaných infrmací a pradenskéh servisu je prvzvána inflinka , na které jsu bezplatně pskytvány infrmace stávajícím i ptencinálním klientům RBP. Na rk 2009 je prgramván rzšíření servisu pjištěncům inflinky zabezpečující pradenství, týkající se zdravtníh stavu a dstupnsti péče. 9

11 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 RBP prezentuje rvněţ svu činnst na internetvé adrese Na těcht stránkách se kaţdý zájemce můţe seznámit se základními údaji pjišťvně, rganizační struktuře, aktuálními infrmacemi pr zdravtnická zařízení, sluţbách v blasti prevence a zlepšené zdravtní péče apd. Záměry rzvje infrmačníh systému P prvedené invaci infrmačníh systému v rce 2008 je v dalším bdbí plánvána revize činnstí a funkcí SW vybavení, které zpřehlední celkvé řešení a zjednduší další vývj prvzvaných agend v suvislsti s realizvanými legislativními změnami v systému zdravtnictví. Za účelem racinalizace infrmačníh prstředí se plánuje nejen kntrla, ale i další úpravy a vývj prakticky všech řešených subsystémů, jak jsu registr pjištěnců, pskytvatelů a plátců zdravtníh pjištění, výběr a kntrla pjistnéh, smluvní ujednání, způsby úhrady a uplatnění regulací, hdncení pskytvané zdravtní péče a její kvality, tvrba prstředí pr cenění a nákup zdravtní péče atd. V plánu jsu i nvá řešení prgramů typu "ehealth" a zpracvání zadání vyplývajících ze změn v pstavení zdravtní pjišťvny vlivem transfrmace systému zdravtnictví. Významným způsbem bude infrmační systém přizpůsben ptřebám a pţadavkům na splupráci se zdravtnickými zařízeními v blasti sjednávání rzsahu pskytvané péče, resp. nakupvání zdravtnických sluţeb. Infrmační systém bude připravván k vyhdncení pptávky pjistnéh kmene p zdravtních sluţbách a vytvření pdmínek pr kntraktaci těcht sluţeb v dpvídající struktuře a bjemu. Předmětem rzvje IS budu dále řešení různých způsbů úhrady pskytvané péče a v nepslední řadě bude rzvíjena kntrla kvality pskytvaných sluţeb. Nedílnu sučástí rzvje infrmačníh systému bude zpracvání infrmací a analýz ve splupráci s MZ, NRC, CMÚ, státní správu, případně pracvními skupinami a sekcemi při řešení dbrných zadání a prsazvání elektrnizace ve zpracvání infrmací. Jak pdpra realizvaných řešení je plánván rzšíření a vytvření bezpečnéh úlţiště dat pr infrmace získávané elektrnicky a zkvalitnění zajištění bezpečnsti zpracvávaných sbních a jiných aktiv infrmačníh systému. Infrmační systém RBP bude v rce 2009 prvzván jak důsledně centrální s n-line splupracujícími externími pracvišti. Kmunikace s statními subjekty Ptřeba zlepšení vzájemné kmunikace s klienty znamená pskytnut klientům c nejvíce ptřebných infrmací neb tyt infrmace d klientů získat, dále zpracvat a zajistit jejich tk zpět ke klientvi. Tt vše vyţaduje neustále data dále zpracvávat, zbrazvat, upravvat a přenášet, a t při zajišťvání kmfrtu bsluhy a přístupu klienta. Pţadavek na zabezpečení kvalitních kmunikačních sluţeb je základem pr úspěšnu činnst zdravtní pjišťvny a ve svém důsledku znamená zpracvání stále většíh bjemu dat. Pr zajištění dstatečné pdpry pr kmunikaci RBP s klienty budu rzšiřvány jedntlivé webvé aplikace a sluţby se snahu zajistit pracvníkům RBP a především klientům pjišťvny dstatek kvalitních infrmací v reálném čase. 10

12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Sučástí rzvje zabezpečené elektrnické kmunikace je vytváření a rzšiřvání kmunikačních nabídek klientům prstřednictvím Prtálu ZP a prstřednictvím vlastních webvých stránek RBP. 3. POJIŠTĚNCI Záměry vývje struktury pjištěnců, stabilizace kmene pjištěnců Stabilizace prtflia pjištěnců patří mezi základní strategické cíle a pririty činnsti pjišťvny. RBP je připravena tent záměr pdpřit udrţením a dalším rzšířením nabídky tradičních sluţeb rientvaných na ptřeby pracvníků zakladatelských rganizací a jejich rdinných příslušníků a další skupiny pjištěnců jak jsu děti, ţeny neb dárci krve, se zvláštním zaměřením na blast zdravtní prevence a zlepšené zdravtní péče. Předpkladem stability stávající struktury pjištěnců je pr RBP zajištění náleţitéh bjemu a kvality zdravtní péče pr své pjištěnce a ptimální úrvně hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění. V praxi t znamená, ţe v důsledku dpvědnéh přístupu k jedntlivým segmentům pskytvatelů zdravtní péče pjišťvna nepředpkládá ani v rce 2009 ţádné závazky p lhůtě splatnsti, cţ v knečném důsledku zcela bjektivně pcítí kaţdý pjištěnec. Záměr stabilizace by měla pdpřit i důsledná aplikace Nařízení Rady EHS č. 1408/71 a 574/72 v zajištění nárků pjištěnců RBP na zdravtní péči při phybu v rámci zemí EU, Švýcarska a Evrpskéh hspdářskéh prstru a aplikace statních mezistátních smluv sciálním zabezpečení a pskytvání a úhradě zdravtní péče. RBP rvněţ zajišťuje svým pjištěncům různrdu nabídku prduktů pjištění léčebných výlh při cestách a pbytu v zahraničí, které jsu klientům ve splupráci s kmerční pjišťvnu nabízeny za zvýhdněné sazby. T vše s cílem maximální infrmvansti a chrany pjištěnce při případném čerpání zdravtní péče v zahraničí včetně spluúčasti pjištěnce při čerpání tét péče. Pjištěnec se sám musí rzhdnut, zda vyuţije ustanvení evrpských nařízení a mezistátních smluv neb si sjedná kmerční zdravtní pjištění. Niţší neţ v minulých letech bvyklý nárůst pčtu pjištěnců je plánván s hledem k čekávání vstupu nvých prvků d knkurenčníh prstředí v blastech půsbnsti pjišťvny. RBP si i v blízkém buducnu hdlá zachvat převáţně reginální charakter s pstupným rzšiřváním své činnsti zejména na území celé Mravy a Slezska a na území Ústeckéh kraje. Samzřejmstí je tevřenst všem skupinám pjištěnců. Prt bude jejich struktura nadále víceméně dpvídat demgrafické struktuře byvatelstva České republiky. 11

13 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Věkvá struktura pjištěnců Věkvá skupina 2) Rk 2007 skutečnst Průměrný pčet pjištěnců 1) Rk 2008 ček. skuteč. ZPP 2009 % ZPP 2009/ček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 celkem 1) ,1 Pznámky k tabulce: 1) Údaje průměrných pčtech pjištěnců celkem v kalendářním rce pdle tabulky č.1, řádek 2. 2) Pr zařazení pjištěnců d věkvých skupin zdravtní pjišťvny pstupují v suladu se záknem č. 592/1992 Sb., ve znění zákna č. 438/2004 Sb. ZPP 2009 Věk. strukt. pj Stavy pjištěnců v jedntlivých věkvých skupinách v rce 2009 jsu dány především stárnutím prtflia pjištěnců a jen velice mál jsu vlivněny příchdy a dchdy pjištěnců. Při jejich stanvení byl vycházen ze základníh prtflia pjištěnců v rce 2008 a vyčíslení pčtu pjištěnců v jedntlivých věkvých skupinách vţdy k prvému dni kaţdéh měsíce rku 2009, a t v suladu se záknem č. 592/1992 Sb., v platném znění. Tt základní prtfli pjištěnců byl dplněn kvalifikvaný dhad rvnměrnéh příchdu a dchdu pjištěnců v jedntlivých věkvých kategriích včetně zachvání přirzených mezirčních změn vlivem narzení a úmrtí Věkvá struktura pjištěnců Očekávaná skutečnst 2008 ZPP

14 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1. Záměry vývje hspdaření ZFZP v rce 2009 A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,8 II. Tvrba celkem = zdrje ,0 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst.1 písm. a) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,0 1.1 z th: dhadné plžky k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a + b + c) vyhlášky fndech ,2 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech, včetně dhadných plžek ,3 3.1 z th: dhadné plžky 4 Náhrady škd pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,7 5 Úrky získané hspdařením se ZFZP pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní phledávky pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Převd zůstatku ZFZP v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1) na základě mezinárdních smluv ,0 Phledávky za zahraniční pjišťvnu za paušální platbu na cizí pjištěnce pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,1 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru, pdle 1 dst písm. e) vyhlášky fndech III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: , Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,2 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 2) ,8 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech ,4 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm: - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ,3 3,2 - d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 3) , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 4) ,6 4. Odpis phledávek pdle 1 dst. 5 vyhlášky fndech , Snížení základníh fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech ,0 Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče fakturvané tuzemskými zdravtnickými zařízeními za cizí pjištěnce 1), včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,8 Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,8 Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 9. Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 10. Rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,1 13

15 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,7 II. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 1 písm. a + b) vyhlášky fndech ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1) na základě mezinárdních smluv ,1 Příjem paušální platby na cizí pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,4 11 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 12 Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 13 Příjem úvěru na psílení ZFZP 14 Příjem návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP III. Výdaje celkem: , Výdaje za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b) a dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech ,4 z th: výdaje za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 2) písm. b) vyhlášky fndech ,0 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Příděly d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm: - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 3) , d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech 4) , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Výdaje za pskytnutu zdravtní péči fakturvanu tuzemským zdravtnickým zařízením za cizí pjištěnce 1), včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech - s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,0 Úhrada paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny d ciziny pdle nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,0 Bankvní pplatky za vedení účtu základníh fndu a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 7 Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 8 Splátky úvěrů na psílení ZFZP 9 Splátky návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP Převd peněžní htvsti na zvláštní bankvní účet rezervy v případě tvrby rezervy pdle 1 10 dst. 4) písm. m) vyhlášky fndech 5) IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II - III ,4 14

16 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Zvl. Finanční htvst na zvláštním bankvním účtu rezervy na krytí rezervy pdle 1 účet dst. 7 vyhlášky fndech 5) C. Specifikace ukazatele B II 1) Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut Příjmy z pjistnéh d zaměstnavatelů ,9 2 Příjmy z pjistnéh d sb samstatně výdělečně činných ,8 3 Příjmy z pjistnéh d statních plátců (sb bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejnéh zdravtníh pjištění) ,3 4 Neidentifikvatelné platby d různých typů plátců 5 Sučet řádků C ř. 1 až C ř. 4=B II ř. 1) ,9 ZPP 2009 ZFZP-2 Pznámky k tabulce: 1) "Cizí pjištěnec" ve smyslu 1 dst. 1 písm. e) a 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech 2) Řádky 1.1 v ddílech A III a B III bsahují výdaje na zdravtní péči za pjištěnce pdle 14 zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů. 3) Prpčet limitu přídělu pdle 7 vyhlášky je vázán na údaje rzvrhvé základny prpčtené z ddílu B II ZFZP. 4) Pkud zdravtní pjišťvna účtuje úrky, pkuty, penále a přirážky d ZFZP a následně prvádí převd ze ZFZP d fndu prevence, bude k tmut účelu využívat jak ddíl A III ř.3.3, tak i ddíl B III ř ) Při sestavení ZPP 2009 i ček. skuteč. r MF dpručuje pplatky za vedení zvl. účtu rezerv a úrky získané hspdařením s tímt účtem vykazvat v suhrnu s statními hdntami pplatku a úrků na ZFZP. Hdnta peněžních prstředků na zvl. bankvním účtu by měla dpvídat hdntě vytvřených rezerv k danému datu (pr čekávanu skutečnst k , pr ZPP 2009 k ). Obě tabulky základníh fndu zdravtníh pjištění transparentně dkumentují bilanci sučasnéh i prgresivníh hspdaření RBP. Tabulka typu A zachycuje základní fnd z hlediska předpisvě účtvaných phledávek a závazků včetně dhadných plţek dle jejich věcnéh a časvéh zařazení definvanéh platnu účetní legislativu, v tabulce typu B jsu ppsány finanční tky na účtech základníh fndu v bance tak, jak budu prbíhat d d sledvanéh rku. Vzhledem k tmu, ţe perativní řízení zdravtní pjišťvny vychází zejména z aktuálníh stavu, resp. analýzy reálných příjmů a výdajů, je další kmentář k vybraným plţkám zaměřen na údaje v tabulce typu B. Z čekávané skutečnsti hspdaření RBP v rce 2008 je zřejmé, ţe pjišťvna předpkládá uzavření účetníh bdbí rku 2008 s kladným saldem příjmů a výdajů k ve výši 240,1 mil. Kč a vykázání zůstatku ZFZP ve výši 1.879,2 mil. Kč. Tent bjem představují finanční prstředky depnvané na bankvních účtech ZFZP. Plánvaný vývj nákladů na zdravtní péči v jedntlivých segmentech, resp. úhrad dle 16b zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, dpvídá kvantifikaci vlivů, které vyplývají z analýzy dsavadníh i předpkládanéh vývje a dvíjejí se ze sučasnéh stavu pznání. V tmt smyslu bude pjišťvna verifikvat své předpklady s tím, ţe v rámci prstru danéh platnu právní úpravu a při respektvání individuálních smluvních ujednání bude aplikací kncepčních i perativních patření prvádět systémvu regulaci ve vztahu k plánvaným hdntám. Mechanizmus uţití prstředků základníh fndu zdravtníh pjištění v případě vyšších příjmů neţ stanví zdravtně pjistný plán bude vycházet z následujících atributů: racinálníh rzdělení v rámci všech segmentů zdravtní péče p vyhdncení prstru v příjmvé blasti, priritníh řešení pţadavků na dplatky zdravtní péče ve vztahu k bjektivizaci dhdnutých smluvních ujednání a regulačních mechanizmů, dpvídajícíh navýšení úhrad při změnách bjemu a struktury smluvně pskytvané zdravtní péče prti referenčnímu bdbí, bjektivníh psuzvání salda příjmů a výdajů s přihlédnutím k přepčtu na jednh pjištěnce. 15

17 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Základní výchzí parametry vlivňující záměry vývje ZFZP v rce 2009 Plánvaný pčet pjištěnců k je předpkládán vyšší neţ čekávaná skutečnst rku 2008, tedy sb, cţ představuje nárůst 0,5 %. V rčním průměru t znamená nárůst z na pjištěnců, cţ je +3,1 %. Plánvané příjmy z výběru pjistnéh v rce 2009 vycházejí z čekávané skutečnsti rku Základním výchdiskem prpčtu příjmů jsu vedle dpručené makreknmické predikce MF pr ukazatel růstu mezd a platů známé k datu zpracvání ZPP na rk 2009 ve výši +8,5 % rvněţ vlastní prgnózy a zkušensti z vývje v předchzích bdbích. RBP vycházela při tvrbě plánu z čekávané skutečnsti příjmů celéh systému zdravtníh pjištění. U zaměstnavatelů je prpčet prveden s hledem na nárůst pčtu pjištěnců, vlivem nvé výše všebecnéh vyměřvacíh základu platnéh pr rk 2009 dšl k navýšení příjmů i u OSVČ. P zhlednění nepatrnéh navýšení u OBZP a p prvedení mdelace prpčtu čekávaných příjmů z přerzdělvání pjistnéh s puţitím přerzdělvacíh mechanizmu se u příjmů p přerzdělvání předpkládá abslutní mezirční navýšení ve výši cca + 6 % na jednh pjištěnce. Dle infrmace MF bude stát u státem hrazených kategrií pjištěnců p celý rk 2009 hradit 677 Kč na 1 pjištěnce za měsíc. Plánvané navýšení celkvých nákladů na zdravtní péči v rce 2009 činí v abslutním mezirčním prvnání +13,2 %, relativně v přepčtu na 1 pjištěnce pak +9,8 %. Bilance příjmů a nákladů pjišťvny je p vylučení dpisů a sníţení částky penále, pkut a přiráţek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, a dle 1 dst. 6 vyhlášky fndech, plánvána jak vyrvnaná. K zajištění legislativu definvané výše rezervníh fndu předpkládá RBP v rce 2009 přesun 4,8 mil. Kč ze základníh fndu zdravtníh pjištění. Pjišťvna nepředpkládá v průběhu rku 2009 žádné závazky vůči zdravtnickým zařízením p lhůtě splatnsti. Příděl d fndů suvisejících s vlastní činnstí pjišťvny je plánván ve výši 3,69 % z vybranéh pjistnéh p přerzdělvání, náhrad škd, pkut, penále a přiráţek k pjistnému a jeh abslutní plánvaná výše pr rk 2008 činí 250,8 mil. Kč. Nvě přízené investice v rce 2009 jsu plánvány ve výši 36,0 mil. Kč. Veškeré investiční akce byly prjednány a schváleny Správní radu RBP s tím, ţe zdrjem tvrby ptřebných finančních prstředků je krmě dpisů a úrků vytvřených na bankvních účtech FRM rvněţ převd z prvzníh fndu ve výši 20,0 mil. Kč. Plánvaný pčet zaměstnanců k činí 212 sb, průměrný přepčtený pčet v rce 2009 pak 210 sb. RBP nepředpkládá v rce 2009 vyuţití jakýchkliv úvěrvých prstředků. V suladu s platnu legislativu a metdiku zpracvání ZPP na rk 2009 vytváří RBP v blasti veřejnéh zdravtníh pjištění dhadné plţky. Výše uvedené skutečnsti, jakţ i parametry předkládanéh zdravtně pjistnéh plánu na rk 2009, dkladují naplnění předpkladů pr záměr pjišťvny pkračvat v realizaci prgramů preventivní zdravtní péče ve smyslu 19 zákna ČNR č. 280/1992 Sb., v platném znění. Čerpání fndu prevence plánuje RBP ve výši 120,0 mil. Kč, cţ dpvídá reálným mţnstem pjišťvny. 16

18 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Sald příjmů a nákladů B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut I. Příjmy celkem: ,8 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech , Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání +/- pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech ,3 Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20, 21a zák. 592/1992 Sb., pjistněm na všebecné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů a 1 dst. 1 písm. a + b) vyhlášky fndech ,1 3 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 4 Náhrady škdy pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,0 5 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,0 6 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech 7 Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1dst.1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazenu zdravtní péči zdravtnickým zařízením za cizince na základě mezinárdních smluv ,1 Příjem paušální platby za cizí pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle Nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,4 11 Kladné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Dar určený dárcem pr ZFZP, neb pkud nebyl dárcem určen účel daru pdle 1 dst písm. e) vyhlášky fndech A. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Čerpání (Náklady) Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut II. Čerpání (Náklady) celkem : ,8 1. Závazky za zdravtní péči včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), 4 písm. b) a 4 písm. d) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,2 1.1 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech ,8 1.2 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech ,4 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,9 3.1 v tm - d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm.j) vyhlášky fndech 1) , d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech , d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu - puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtní péče fakturvané tuzemskými zdravtnickými zařízeními za cizince, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech s výjimku plateb vykázaných paušálem na ř ,8 Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce dané zdravtní pjišťvny pdle Nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/ ,8 Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech ,3 7 Záprné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 8 Rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech III. Sald příjmů a nákladů ZFZP 2) (I. Příjmy celkem - II. Čerpání celkem) ,0 ZPP 2009 Sald P - N - 2a Pznámky k tabulce: A - údaje vycházející z účetnictví B - údaje bankvníh účtu 1) ZP vykazují v případě, že je rezervní fnd naplňván i finančně. 2) Tabulka bude dplněna kmentářem k dsaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prstředků na bankvním účtu ZFZP a stavu závazků vůči ZZ případně dalším důvdům tht vývje. 17

19 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Tabulka zachycuje prvnání příjmů, které pjišťvna předpkládá v bdbí d d a nákladů s výjimku dpisů phledávek a sníţení částky penále, pkut a přiráţek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů a pdle 1 dst. 6 vyhlášky fndech. Sald vyjadřuje míru krytí nákladů zdravtní péče a statních nákladů příjmy ZFZP. Náklady na léčení cizinců Kvalifikvaný dhad výdajů za péči pskytnutu tuzemskými zdravtnickými zařízeními cizincům tvří nadále marginální část plánvaných výdajů RBP (cca ). Náklady zachycené v účetnictví předpkládá pjišťvna ve výši a jejich bliţší specifikace je uvedena v následující tabulce: Ř. čísl Ukazatel Měr. jedn. Rk 2008 ček. skut. Rk 2009 ZPP % ZPP 2009/ ček. skut Náklady na léčení cizinců v ČR celkem: 2. Pčet šetřených cizinců 2) 1) ,8 pčet ,9 3. Průměrné náklady na 1 šetřenéh cizince Kč ,3 Pznámky k tabulce: 1) Údaje vychází z ddílu A III ř. 6 tabulky č. 2. 2) Vyjádřen pčtem výkazů ZPP 2009 Léčení cizinců Tvrba, příjmy ZFZP Celkvé příjmy d d plánuje RBP ve výši Jsu tvřeny pjistným z veřejnéh zdravtníh pjištění ve výši , předpkládanými prstředky z přerzdělvání připsanými na účet RBP ve výši , příjmy z náhrad škd ve výši , příjmy z penále, pkut a přiráţek k pjistnému ve výši a příjmy z úrků vzniklých hspdařením se ZFZP ve výši Nepdstatnu příjmvu plţku ZFZP, která je puhým kvalifikvaným dhadem, je bjem čekávaný d zahraničních nsitelů zdravtníh pjištění a získaný prstřednictvím Centra mezistátních úhrad za zdravtní péči pskytnutu cizincům v ČR a příjem paušální platby na cizí pjištěnce ve výši Z předpisvě účtvanéh pjistnéh d zaměstnavatelů, OSVČ a OBZP tvří dhadná plţka v rce 2008 částku a v rce 2009 je tvřena ve výši Na řádku A II.1.1 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plţku z rku 2008 strnvanu v rce Tentýţ pstup byl uplatněn i v rce

20 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 Kntrla výběru pjistnéh, pkut, penále a přirážek k pjistnému ve vztahu k právům a pvinnstem vyplývajícím ze zákna č. 592/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů Kntrlní činnst v blasti výběru pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění má ve struktuře činnstí RBP své nezastupitelné míst a patří mezi základní pririty. Kntrla plátců pjistnéh vychází z Cílů a zásad řízení kntrlní činnsti v příjmvé blasti pjišťvny. Na tent materiál schválený správní radu navazují další vnitřní akty řízení. Prblematika kntrlní činnsti a výběru pjistnéh je pravidelně prjednávána na pradách vedení RBP i ve Správní a Dzrčí radě RBP. V rce 2009 bude kntrlní činnst plnit důleţitu rli při zjišťvání neplatičů zdravtníh pjištění s cílem pdpřit udrţení finanční stability zdravtní pjišťvny a i nadále bude vyuţívat všech záknných prstředků k vymáhání phledávek. Sučasně bude pzrnst věnvána i vymáhání penále, které se významnu měru pdílí na tvrbě fndu prevence. Kntrlní činnst v rce 2009 bude zaměřena zejména na realizaci dpadů legislativních změn účinných d : připravenst infrmačníh systému na mţnst vyúčtvání pjistnéh při dsaţení maximálníh vyměřvacíh základu, vedení evidence vratek pjistnéh nad dsaţený maximální vyměřvací základ, zapracvání přeplatků vyměřvacíh základu nad maximální vyměřvací základ při suběhu činnstí OSVČ a zaměstnance d přehledu OSVČ. Dále se pjišťvna zaměří na: zkvalitnění kntrlní činnsti u plátců pjistnéh, zdknalvání prgramvéh vybavení pr prvádění tzv. krespndenční kntrly plátců pjistnéh (přiřazvání hrmadných plateb k avízům, archivace puţitých plateb a avíz, prgramvé vybavení pr vystavvání ptvrzení apd.), vymáhání phledávek prstřednictvím exekucí vůči neplatičům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění, důslednu aplikaci 147 zákna č. 140/1961 Sb., v platném znění, (vyuţívat mţnst pdávat pdnět Plicii ČR při prušvání záknné pvinnsti nehrazením zdravtníh pjištění), důslednu aplikaci zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, s cílem urychlit mţnst vymáhání phledávek vystavením tzv. výkazu nedplatků, zjišťvání úrvně plnění pvinnstí zaměstnavatelů stanvených v 45 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případech pakvanéh zjištění nemcí z pvlání neb pracvních úrazů ze stejných příčin, včetně mţnstí v krajních případech vyměřit přiráţku k pjistnému dle 45 dst. 1 téhţ zákna, další zdknalvání infrmačníh systému s cílem zefektivnění vyuţívání přehledů platbách pjistnéh (mţnst příméh výpčtu dluţnéh pjistnéh a penále z avíz, tisk dpisů s pţadavkem dlţení chybějících avíz apd.). Stav phledávek p lhůtě splatnsti u plátců pjistnéh (zaměstnavatelů a OSVČ) výrazně vlivňují neuhrazené platby běţnéh pjistnéh v případech, kdy plátci zaslali přehled platbě pjistnéh, ale platbu neprvedli v termínu. 19

21 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2009 V rce 2009 bude RBP ke sniţvání phledávek vyuţívat metd, které se svědčily jiţ v minulých letech. Nadále bude prefervat zejména úzké kntakty s velkými plátci pjistnéh a uzavírání dhd splátkách dluţnéh pjistnéh a penále. V případech, kdy phledávka nebude uspkjena při puţití těcht prstředků, přistupí RBP k neprdlenému vymáhání phledávek sudní cestu a prstřednictvím příslušných exekučních rgánů. V rámci platné legislativy budu vyuţívány následující pstupy: návrh na výkn rzhdnutí přikázáním phledávky z účtu dluţníka, návrh na prdej mvitých a nemvitých věcí dluţníka, návrh na prdej cenných papírů dluţníka, pstiţení bchdníh pdílu a prdej pdniku, prhlášení majetku dluţníka, připjení se k vyhlášenému knkursu neb likvidaci, vyuţití exekutrů, vedení správních výknů rzhdnutí. V psledních letech RBP zaznamenává rstucí pčet phledávek p lhůtě splatnsti i u sb bez zdanitelných příjmů (OBZP), u nichţ zákn předepisuje vlastní přímu úhradu pjistnéh. Neplatící OBZP jsu zjišťvány individuálně při denním kntaktu s pjištěnci, ale především s vyuţitím infrmačníh systému pjišťvny. OBZP jsu zasílány výzvy s vyčíslením dluţnéh pjistnéh a s pţadavkem na jeh úhradu, ppř. s pţadavkem dplnění chybějících údajů v registru pjištěnců. V případech, kdy dluţné pjistné není uhrazen, je zahajván správní řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění (Správní řád), a na dluţné pjistné a penále jsu vydávány platební výměry. V případě, kdy není phledávka dbrvlně uhrazena, nastupuje shra uvedený prces exekučníh vymáhání. Při důsledné realizaci uvedených pstupů lze čekávat pkračující prces zkvalitňvání a dstraňvání chybvsti v registru pjištěnců RBP, která vzniká především neplněním znamvacích pvinnstí dle zákna ze strany pjištěnců. RBP se bude v rce 2009 řídit ve své činnsti zejména zákny č. 48/1997 Sb., v platném znění a č. 592/1992 Sb., v platném znění. Obě tyt nrmy se ve svých změnách vztahují ke kntrle výběru pjistnéh a penále a následnému vymáhání dluţných částek na veřejné zdravtní pjištění. Nadále bude aplikván specifický způsb výpčtu vyměřvacíh základu u zaměstnaných invalidních neb částečně invalidních sb. Týká se puze sb zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více neţ 50 % sb se zdravtním pstiţením z celkvéh průměrnéh přepčtenéh pčtu svých zaměstnanců. Pjišťvna bude vyuţívat zpřesnění znamvací pvinnsti zaměstnavatelů, kdy zaměstnavatelé jsu navíc pvinni sdělvat i trvalý pbyt svých zaměstnanců. Pjišťvna bude ve stále větší míře vydávat výkazy nedplatků ve smyslu ust. 53 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případě existence dluţnéh pjistnéh a penále, a t z důvdu prcesně jednduššíh a účinnějšíh pstupu neţ v případech vedení správníh řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění. 20

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ

2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ 2. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ SVJ Ležáků 352 354 Pardubice dne 11.11.2013 v Pardubicích PROGRAM : Zahájení, prezence, vlba rgánů schůze shrmáždění Zpráva výbru činnsti d 11.9.2013 d termínu knání 2.schůze shrmáždění

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze Krprátních a Obchdních divizí k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdniky a municipality v bsluze

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více