Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit"

Transkript

1 Udržitelné stavění a navrhování staveb a sídelních struktur Poznatky z případových studií rozvoje, úpadku a obnovy průmyslových lokalit Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 5- Udržitelné stavění a navrhování staveb Ing. arch. Michal Šourek et al. Ing. arch. Veronika Opletalová Blanka Součková Ing. Tomáš Sklenář Ing. Stanislav Vaverčák Ing. arch. Alexandr Verner

2 2

3 OBSAH 1. ÚVOD 4 2. PAROSTROJNÍ PIVOVAR V HUMPOLCI RINGHOFFER TATRA A.S., ZÁVOD BEROUN HOSTINSKÝ PIVOVAR AKCIOVÁ SPOLEČNOST, KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY PRÁVOVARNÍ MĚŠŤANSTVO V HRADCI KRÁLOVÉ ČESKOMORAVSKÁ KOLBEN DANĚK AKC. SPOL., PRAHA KARLÍN ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 124 3

4 ANOTACE Česká republika se stejně jako řada dalších zemí, které spojuje historie industriální moderny, potýká s problémy, odvozenými od masivního výskytu tak zvaných brownfieldů. Lokality minulé průmyslové výroby, kterou tak či onak postihl nebo akutně ohrožuje úpadek, okupují strategické polohy i rozsáhlá území ve struktuře sídel i krajiny. Existuje řada habituálních i administrativních klasifikací brownfieldů, jen málo jsou mezi nimi ovšem přítomny aspekty udržitelného rozvoje. Náhled na brownfield nebo průmyslový odkaz jako na projekt, který se projevil jako neudržitelný, je při tom evidentní stejně jako potenciál užitečnosti takového náhledu při hledání řešení problému a předcházení jeho vzniku. Tato práce je příspěvkem k překonání deficitu nahlížení brownfieldů v kontextu trvale udržitelného rozvoje. Jádrem práce jsou případové studie objektů - průmyslových areálů, které jednak mapují vývoj materiálních a ekonomických charakteristik v procesech rozvoje, úpadku a zaznamenávají další charakteristiky a milníky, které tyto procesy doprovázejí a vymezují. Přínosem rozvíjeného náhledu mají být poznatky, které mohou nebo by měly nalézat uplatnění v zadáních a při navrhování takových praktických opatření ve vztahu k brownfieldům včetně brownfieldů teprve perspektivních, která by mohla podpořit či obnovit udržitelnost rozvoje dotčených území a stavebních struktur. 4

5 1. ÚVOD Objekty a lokality minulé či nezadržitelně upadající průmyslové výroby jsou častým jevem (nejen) českých měst i krajiny konce dvacátého a počátku jednadvacátého století. Vedle zchátralých, dožívajících, opouštěných i opuštěných továren a technologických komplexů zahrnuje tento fenomén také areály minulé těžební činnosti a zázemí dopravní infrastruktury. Minulé funkce těchto enkláv se často stávají nepotřebnými v souvislosti s rozvojem technologií a globálními společensko-ekonomickými proměnami, vyloučeny ovšem nejsou ani specifické příčiny úpadku výroby. Podobná je i situace opuštěných zemědělských statků a dalších staveb zázemí zemědělské prvovýroby. Hovoří se někdy o industriálním dědictví, jindy o průmyslových či stavebních úhorech. První pojmenování implikuje hodnoty, druhé naopak jejich ztrátu. Jedná se přitom stále o totéž: zpravidla o území a budovy v něm, které ztratily svůj původní účel a nový nenalezly, jsou nevyužívané, opuštěné a zanedbané, často jsou zdrojem či ohniskem sociálně patologických jevů, bezpečnostních a hygienických rizik; škodí lidem i životnímu prostředí. Souběžně se ovšem diskutuje o jejich rozvojovém potenciálu a o zachování kvalit, které reprezentují. Takové charakteristiky postihují významný podíl urbanizovaného, respektive aktivitami člověka formovaného území ekonomicky rozvinutých zemí v celosvětovém měřítku, nezanedbatelná je i rozloha a četnost výskytu stavební činností vytvořených a následně opuštěných enkláv v krajině, tak zvaných exurbií. V ČR odhady uvádějí 20 až 30 tisíc hektarů, které jsou označovány jako brownfieldy, další lokality procházejí úpadkem a jejich perspektiva je negativní. Přírůstek ploch průmyslových úhorů převyšuje rozlohu lokalit, regenerovaných či rekultivovaných ve stejném období. Vznikání a existence stavebních struktur, které pozbyly svoji funkci, byly opuštěny a v tomto stavu setrvávají, jsou jevem stejně starým jako budování lidských sídel. Svého druhu byly brownfieldy např. opuštěné hrady, tvrze, chrámové komplexy i jejich rozvalin. Jako problém začaly být tyto i jiné opuštěné a chátrající enklávy vnímány, teprve když nabyly značných rozměrů a současně začaly ležet před očima široké veřejnosti, protože se začaly vyskytovat v územích s vysokou koncentrací komerčních či občanských aktivit. Tato změna lokalizace a vnímání stavebních pozůstatků minulých aktivit je spojena s průmyslovou revolucí, potažmo s proměnami výrobní základny a s rozvojem průmyslových a dopravních technologií, které často ve vlnách přinášel průmyslový rozvoj a pokrok v technice, vědě, ale i v sociální oblasti a veřejné hygieně, v mezinárodních vztazích a obchodu. Druhořadým, ale v konečném důsledku rovněž významným motivem zviditelnění se brownfieldů jako problému byla ve společnostech, které v principu sledují veřejný zájem, a které se na něj snaží reagovat společným veřejným plánováním rozvoje měst a krajiny. Třetím impulsem pro nastartování zvýšeného a leckdy i efektivního zájmu o problematiku stavebních úhorů byl nárůst, respektive vznik reálné tržní hodnoty pozemků minulé industriální produkce. Situace, kdy pozemky brownfieldů začaly poprvé být vnímány jako aktivum výrazné hodnoty nejen v rovině účetní, teoretické či ryze spekulativní, ale jako aktivum skutečně likvidní či likviditě se blížící. 5

6 Ponecháme-li stranou jiné odlišnosti třeba pomíjivost, často programově vetknutá do struktury průmyslových staveb i areálů, stavební pozůstatky minulé průmyslové výroby se od ostatních, vesměs starších úhorů, jednou nazývaných ruiny, později brownfield, odlišují jednak četností, intenzitou výskytu v zastavěných územích i v krajině, jednak rychlostí a hromadností úpadku, který je postihl a který kulminoval celkem nedávno, po druhé světové válce od padesátých let v Západní Evropě a Severní Americe, v devadesátých letech v zemích tzv. Východního Bloku, když i do nich dospěla do té doby politickoekonomickým systémem uměle oddalovaná změna výrobních struktur signalizující konec industriální éry. Nepřehlédnutelné místo a zastoupení průmyslových úhorů v českých městech i krajině konce dvacátého a počátku jednadvacátého století bylo již připomenuto, nejčastěji se jedná o zpustlá území či kontaminované pozemky, jiné získaly označení průmyslový odkaz a jsou dokumentovány jejich stavební, výrobní, někdy i společenská historie, která je předmětem bádání. Další vzácně překonaly kritickou etapu svého života, prošly konverzí či modernizací, jsou funkční a produktivní součástí, urbánní či krajinné struktury a slouží účelu, který je někdy původní, někdy inovovaný, modernizovaný, a jindy zcela nový Alternativy scénářů rozvoje enkláv průmyslového odkazu Všechny uvedené scénáře životní dráhy výrobních enkláv jsou přítomné a zřetelné jak ve skutečnosti, tak v tematické literatuře populární i odborné. Vedle sebe existují a jsou dokumentované paralelní historie, které z velmi podobných, ne-li totožných východisek dospívají k diametrálně odlišným stavům, výsledkům. Některé výrobní enklávy si navzdory technologickým revolucím, proměnám trhu, ekonomiky i společnosti zachovávají výrobní funkci, inovují technologii, stavební struktury udržují v dobrém stavu a jen postupně, bez dramatických zásahů je modernizují. Jiné vstaly z popela, prošly konverzí a naplňují nový účel a další ne a ne nalézt nové využití a k němu potřebné investiční prostředky a stávají se ruinami, které fyzicky mizí v zapomnění, někdy vlivem času, povětrnosti a vandalů, jindy řízenou razantní akcí developera. To vše se vyskytuje cetris paribus aniž by byly na první pohled patrné rozdíly, které se staly příčinou tak rozdílných osudů, alespoň pokud se habituálních charakteristik a kategorií týče. Důvody negativních, ztrátových a neúspěšných scénářů, které převažují v dosavadní praxi, se ovšem vždy "najdou" a jsou pojmenovány. Velmi často jsou to nevhodné prostorové danosti stavebních struktur, situační podmínky a energetické danosti. Únosnost a spolehlivost konstrukcí je často označena za pochybnou nebo nedostatečnou pro nový účel, aniž by ovšem byly prověřeny skutečné vlastnosti jednotlivých konstrukčních prvků a možnosti jejich zlepšení, sanace či substituce. Oblíbené je i tvrzení o nákladovém schodku, kdy rekonstrukce a dostavba prý vejde dráž, než demolice a novostavba. Srovnání různých případů průmyslových úhorů a jejich historií však poskytuje sotva nějaké argumenty ve prospěch připomenutých habituálních vzorců. Skutečnosti, které byly označeny za příčiny úpadku jedné průmyslové enklávy, se často objevují u jiné, aniž by jí bránily v úspěšném rozvoji či konverzi, nebo jsou dokonce identifikovány jako její stimuly. 6

7 Tvrzení o masivním a náhlém propadu výroby, ztrátě funkce a úpadku industriálních areálů jako o důsledku jejich typologie, specifických vlastností jejich stavební substance nebo jiných jejich tvrdých daností se při pečlivém a nepředpojatém zkoumání často ukazuje jako nepodložené, pravděpodobně mylné a hlavně zavádějící, ba škodlivé, pokud se potenciálu jejich regenerace týče. Větší část průmyslového odkazu, který leží ladem a (potichu) se vzdal naděje na revitalizaci, je z hlediska dispozičně-prostorového a konstrukčního stejně jako z hlediska polohy v sídelní struktuře velmi dobře konvertovatelná pro účely rezidenční, kancelářské, výukové. Překážky je třeba hledat v oblasti znalostí a kulturně determinovaných postojů: ilustrativní je například (v řadě případů prokazatelně falešné) dogma nákladového schodku konverzí, nebo distorzní daňové systémy, které odrazují stavebníky a vlastníky od recyklací budov a nijak je nemotivují k efektivnímu využití urbánních úhorů. Úvahu zasluhuje také hypertrofovaná kodifikace stavitelství, která spíše než ochraně veřejného zájmu nebo zdraví a bezpečnosti osob slouží partikulárním zájmům výrobců stavebních materiálů a technologických zařízení a administrativně omezuje možnosti, pokud rovnou nevylučuje nové využití vysloužilých výrobních objektů. Připomenuté i další tendence a mýty současně tabuizují industriální odkaz z pohledu architektonické tvorby. Opuštěná průmyslová budova je vnímána jako stavební struktura možná sympatická, se kterou se ale nedá nic dělat. Většina architektů nemá vyjasněný přístup k průmyslovému odkazu a ani o něj neusiluje. Pokud se přece pustí do industriálního dědictví, děje se tak často bez odpovídající průpravy. Nezralý náhled pak umocní přehnaně restriktivní, kontraproduktivní technická legislativa, a důsledkem je pokud ne vyložený neúspěch nejde to tedy mnohdy alespoň rozpačitý výsledek. Ten pak dá zapravdu již zmíněným falešným dogmatům a předsudkům. Na vině je i výpadek společenské poptávky po kvalitní architektuře, respektive ztráta chápání a očekávání společensko-kulturních kvalit prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, jejíž nástup se časově shoduje s boomem průmyslových úhorů. Je třeba ptát se po příčinách tohoto úpadku. Architektura jako tvůrčí, kulturně-společenská disciplína měla a má dobré předpoklady pochopit a zvládnout odeznívání modernity a nástup postmoderních náhledů a přístupů. Podstata toho, co zmizelo v souvislosti s industriálním dědictvím, je spíše duch moderny než slavná éra průmyslu sice jen v některých ohledech, ale právě ve vztahu k průmyslu jako k významnému zaměstnavateli, potažmo poskytovateli sociálních jistot. Architektura ovšem doposud jen krátce spočinula na povrchu postmoderní doby, aniž by pronikla k jejímu jádru a vyrovnala se s její esencí. Zatím nenalezla adekvátní reakci na nálady, životní postoje i pocity nezávaznosti, přelétavosti a pomíjivosti. Neumí se radovat, pokud by se jí podařilo být neinvazivní či dočasná. Ani ve zběžném výčtu příležitostí či nabídek nových přístupů ke stavebním, urbánním a krajinným pozůstatkům minulé průmyslové produkce nesmí konečně chybět nezralé, ne-li absentující náhledy urbanistické. Východiskem zachování a revitalizace industriálního dědictví je jeho znovu-zařazení do sídelní soustavy. Není-li nalezena, respektive vytvořena vhodná, dostatečně významná, funkční a důstojná pozice průmyslového odkazu ve struktuře měst a krajiny, veškeré další kroky na jeho záchranu (o oživení nemluvě) jsou v konečném důsledku marné nebo jen málo účinné a investice do nich vkládané přicházejí vniveč. Je to důležitá otázka vztahu udržitelného rozvoje sídelní struktury a vize trvale 7

8 udržitelného života. Urbanizmus jako disciplína společenská i technická zároveň ji začíná vnímat teprve v poslední době. Bližší pohled na recentní situaci průmyslového odkazu odhaluje některé příčiny jeho nevalné současné kondice i perspektiv. Především je to absence kvantitativního a obecné porovnání umožňujícího vyjádření hodnot industriálního odkazu. Schází údaje, metoda, ale i snaha o jejich nalezení a stanovení. Průmyslové památky v tomto ohledu zaostávají za tradičními památkami stavební historie, které se přece jen stávají předmětem volného trhu, jehož hloubka a aktivita opravňují považovat výsledky jednotlivých transakcí za objektivitě se blížící. Trh průmyslovými úhory je příliš mělký, okruh jeho účastníků je omezený a transakce na něm velmi často podléhají mimotržním vlivům. Dosažené ceny pak korelují s cenou vyčištěného pozemku, s náklady na jeho vyčištění a s finančním vyjádřením společenské podpory projektu, k němuž má být transakce úvodem. V souvislostech prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, a jeho rozvoje se pak průmyslový odkaz často ocitá v konkurenčním postavení k otázkám energetické efektivity staveb, využití obnovitelných zdrojů a ochrany přírody. Všechny tyto oblasti, dokonce i posledně jmenovaná z nich, se v uplynulých třiceti letech staly obory lukrativního podnikání, těšícího se vesměs podpoře společnosti. Pokud průmyslové dědictví v tomto smyslu vůbec něčeho dosáhlo, je to relativně zanedbatelné, a v každém ohledu nesoustavné. Jeho propad na žebříčku společenského zájmu pak dále prohlubuje absence lobbystické podpory hledání, ochrany a využití stavebních pozůstatků vysloužilých výrobních objektů a areálů. O potenciálu vlivu podpory zájmových podnikatelských skupin asi není pochyb, industriálního dědictví se však netýká. Příčinou je neexistence ekonomické motivace na straně průmyslového odkazu, kontrastující s atraktivitou perspektiv podnikání v oboru energetické efektivity staveb, obnovitelných zdrojů energie a omezování některých druhů působení člověka na přírodu, kterou umocňuje masivní veřejná finanční podpora Diverzita náhledů na průmyslový odkaz a deficit jeho vnímání v kontextu udržitelného rozvoje Stavební pozůstatky industriálních entit jsou dnes již celkem často vnímány jako připomínka minulosti, která by měla být uchována v paměti. Snaha o zachování, spíše ochota strpět setrvání průmyslového odkazu je nejčastěji nesena postmoderními životními postoji a zlíbením v pitoreskní estetice opuštěných a chátrajících výrobních objektů, u pamětníků vstupuje do hry nostalgie. Nadšenci a část akademické sféry začleňují takové intuitivní náhledy do souvislostí historie techniky a podnikání, průmyslové archeologie, sběratelství (starožitností) či památkové celistvosti. V ekonomické praxi však argumenty této povahy stále prohrávají s prvoplánovými požadavky finančních výnosů, energetických úspor a ochrany přírody. Příčinou negativní bilance je převažující tendence vnímat uváděné důvody pro zachování stavebních pozůstatků epochy průmyslové moderny jako subjektivní a méně závažné v kontextu problémů, kterým čelí současnost. Materiální hodnoty stavební substance průmyslových úhorů jsou bagatelizovány, pokud nejsou rovnou vnímány jako negativní. Důsledkem těchto tendencí je probíhající ztráta hodnot, které neumíme vyčíslit, 8

9 na rozdíl od těch energetických, ale i tak zvaných environmentálních. Cosi ztrácíme, ale nevíme, jakou to má skutečnou hodnotu, natož jak moc nám to bude scházet. Bohatá, poměrně dobře dostupná a vcelku úplná dokumentace historie a podob průmyslového odkazu i úhorů v jednotlivých vývojových etapách je předmětem sběru i studií od sedmdesátých let minulého století v Československu, později v České republice. Poloha hodnotové analýzy jednak stavebního odkazu samotného, jednak procesů jeho úpadku, případně revitalizace či konverze, je v těchto pracích zastoupena nedostatečně. Práce se soustředí na průvodní jevy spíše než na skutečné charakteristiky fenoménu i jednotlivých případů průmyslového odkazu; jen v zanedbatelné míře zařazují problematiku industriálního dědictví do kontextu (trvale) udržitelného rozvoje lidských sídel a krajiny. Z rámce dosavadních úvah a přístupů je prakticky vyloučen potenciál kreativního přístupu, kvalita, resp. přínos architektonického či urbanistického návrhu pro proveditelnost regenerace nejsou brány v potaz ani zastoupeny mezi parametry regeneračního potenciálu objektu či areálu industriálního dědictví. Východiska a přístupy sociologické a demografické, ekonomické, environmentální či kulturní jsou v tomto ohledu respektovány jen o málo více. Vzácná hodnocení se vyhýbají polohám hodnotovým a ještě více kvantitativním: omezují se na kvalitu a vycházejí z pocitů spíše, než z objektivizovatelných měření a propočtů. Široké pojetí řadí problematiku průmyslových úhorů do kontextu epochy průmyslové moderny a jejího odeznívání a konce. Změna výrobních struktur, která je jejich projevem, bývá označována jako generální příčina úpadku industriálních enkláv. Zevrubné, a zejména multidisciplinární studium však odhaluje a případové studie této práce potvrzují nepřesnost, ba zavádějící povahu tak obecného, univerzálního závěru. Odložený a střihový nástup změn, označovaných jako konec industriální éry, specifický pro Českou republiku a některé další země tak zvaného Východního Bloku vytváří ideální podmínky pro studium této problematiky. Jistě, technologie se změnily, zanikla celá odvětví. Přesto některé průmyslové podniky svoji výrobu udržely a rozvinuly, stavební substance jiných v krátké době nalezly nové využití a byly úspěšně konvertovány, zatímco jiné zůstávají dlouhodobě opuštěné a nezadržitelně chátrají, aniž by byly zřejmé podstatné rozdíly v jejich stavební struktuře, technologickém vybavení, prostorových dispozicích nebo poloze. Příčiny rozdílných osudů enkláv minulé průmyslové produkce zřejmě spočívají nejen v oblasti materiálních, stavebně-technických, energetických, či prostorových podmínek; teorie dědictví průmyslové minulosti i praktická péče o něj však doposud věnují jen nesoustavnou, pokud vůbec nějakou pozornost kulturně-společenským hlediskům, ať už by se mělo jednat o východiska a pohnutky sociální, kulturní v civilizačním slova smyslu, znalostní, ekonomické, demografické, etické či jiné povahy. Dialektika náhledu na pozůstatky minulé industriální produkce již byla zmíněna. V dosavadní teorii i v praktických postojích je jejím vyústěním dualismus, který není zdaleka jen pojmový. Prakticky vedle sebe, jen s omezenými průniky jsou rozvíjeny dva teoretické rámce, probíhá dvojí výzkum, odlišná je i praxe. Spíše negativně konotující termín brownfield více zdomácněl v podnikatelské, a také politické sféře. Pozitivní hodnoty, které již z názoru označuje průmyslové dědictví, jsou častěji předmětem zájmu milovníků historie, akademických kruhů, a konečně také institucionální památkové péče. Svůj výzkum mají ovšem i brownfieldy, mnohdy se míjí s výzkumem industriálního odkazu. 9

10 Brownfield je problém kontaminace a deprivace, industriální odkaz má kvality technicko- i umělecko-historické, a oslovuje svojí specifickou estetikou Brownfield Existující teoretické práce, zabývající se problematikou brownfieldů, se vesměs věnují vymezení pojmu brownfieldu pro studijní či administrativní účely, jejich evidenci, hledání klasifikačních kritérií a klasifikaci existujících brownfieldů, hledání okolností a parametrů, které určují regenerační potenciál jednotlivého brownfieldu, okrajově pak vlivem brownfieldů a jejich regenerace na rozvoj měst. Definice pojmu brownfield jsou hledány a formulovány jednak jako východisko teoretických prací a zkoumání fenoménu, jednak jako atribut, podmiňující různé, zpravidla finanční formy intervence veřejného sektoru v procesech regenerace; v druhém případě dochází zpravidla k legislativnímu zakotvení definice. Existující definice se liší jednak podle účelu, jednak regionálně, zejména ve vztahu k legislativnímu zakotvení se definice pojmu brownfield liší v jednotlivých zemích, vesměs se však shodují v tom, že jsou omezeny na popis současného stavu, neberou v potaz proces, okolnosti či souvislosti vzniku konkrétního brownfieldu. Jako brownfield, průmyslový či urbánní úhor, a v tom i průmyslový odkaz bývá označována stavební nebo územní struktura, která z velké části nebo zcela ztratila svoji provozní náplň, je dlouhodobě nevyužívána, využívána pouze minoritně nebo k bagatelním účelům (přijměme termín podužívána ), její údržba je dlouhodobě zanedbávána a v důsledku toho je stavebně zchátralá a zpustlá takovým způsobem, že se z žádného úhlu pohledu nemůže jednat o patinu či návrat k přirozenému přírodnímu stavu, často (ale ne vždy) jsou její pozemky kontaminované, často je zdrojem hygienického či zdravotního ohrožení, často je jejím průvodním jevem zvýšený výskyt sociálně patologických jevů. Uvedené charakteristiky nemusí být přítomny všechny, podstatné je, že stav brownfieldu je považován za cosi negativního a nežádoucího, co by mělo být eliminováno potud lhostejno, zda revitalizací, regenerací, přestavbou či návratem, uvedením do stavu, blížícího se přirozenému přírodnímu nebo takový stav suplujícího. Ono podužívání může být parametrem jak kvantitativním, tak kvalitativním, nebo oběma současně. První evidence brownfieldů jsou pořizovány například ve Velké Británii od devadesátých let 20. století (od roku 1998 doplňují národní registr jednotlivé obce), ve Francii cca o desetiletí dříve (Raport Lacaze 1980), v ČR proběhla jako první inventarizace brownfieldů na severní Moravě a v severních Čechách (tedy v regionech s největším výskytem brownfieldů), celostátní evidence potom v letech (z prostředků Phare); správcem této evidence je agentura Czechinvest. Příspěvek evidenčního a metodického aparátu praktickému procesu regenerace a revitalizace brownfieldů se až doposud ukazuje jako malý. Ve prospěch kritického názoru svědčí jednak velmi nízké tempo ubývání jednotlivých položek z databáze, jednak vlažný zájem potenciálních investorů a developerů o databáze samotné, daný snad zažitými procesy fungování trhu nemovitostí i praxí akviziční činnosti. Existující databáze brownfieldů v ČR tedy poskytuje relativně věrný obraz, pokud se rozměrů a některých charakteristik tohoto problému týče, aniž by zřetelně přispívala k jeho 10

11 eliminaci. Hledání klasifikačních kritérií a klasifikace existujících brownfieldů probíhají v návaznosti na evidenci brownfieldů a soustředí se na územně technické a polohové parametry jednotlivých enkláv, jejich rozměry, vlastnické poměry, typologický druh předchozího využití, výskyt, resp. intenzitu a povahu kontaminace, stavebně technický stav budov a objektů, které se na území úhoru nacházejí. Obdobně jako definice pojmu brownfieldu i používaná klasifikační kritéria se omezují na aktuální stav nemovitosti a nezajímají se příliš o proces ani o okolnosti procesu vzniku úhoru. Z popsaného přístupu se částečně vymyká pouze kritérium typologického druhu předchozího využití enklávy. Ani ono uplatňováno jako výlučně typologická kategorie, bez společensko-ekonomických, sociálních nebo jiných časových souvislostí, nemá schopnost postihnout dostatečně proces vzniku, historii úhoru. Také práce, zabývající se problematikou brownfieldů se zvláštním zřetelem k perspektivám jejich regenerace, se rozhodující měrou omezují na kategorie, vztahující se ke statutu quo enklávy. Ty se do značné míry překrývají s kritérii klasifikačními: jsou to opět parametry územně technické, polohové (geografické polohy), rozměrové, typologické ve vztahu k předchozímu využití enklávy, výskytu, resp. intenzity a povahy kontaminace, vlastnických vztahů, stavebně technického stav budov a objektů, které se na území brownfieldu nacházejí. V souladu s definicemi a klasifikací brownfieldů, i jejich regenerační potenciál je v teorii až do současnosti nahlížen jednak staticky, v zásadě mimo kontext rozvojových procesů, jednak jako cosi daného vis maior = nezávislého na přístupu a jednání účastníků regeneračního procesu. Částečnou výjimkou v posledně uvedeném ohledu je vliv, přisuzovaný veřejnoprávnímu sektoru. I ten je však převážně redukován na oblast finanční podpory regeneračních projektů. Vedle uvedených statických a vesměs územnětechnických kategorií pracuje existující teorie ještě s parametrem aktivity a realizačního (především finančního) potenciálu veřejnoprávního sektoru, především správ na úrovni státu, regionu, města či lokality, ve vztahu k regeneraci či revitalizaci brownfieldů. Teorie, zabývající vztahem brownfieldů a jejich regenerace na jedné straně a rozvojem měst na straně druhé je ve svých východiscích, vymezení pojmu, evidence, klasifikace, a hodnocení regeneračnímu potenciálu, vesměs poplatná již popsaným přístupům. Fenomén brownfieldů je chápán jako existující do značné míry nezávisle na sídelní struktuře, mimo ni a naopak. Charakteristicky je vztah úhorů a jejich regeneračního potenciálu na jedné straně a územního plánovaní na straně druhé chápán jako vztah jednosměrný, jako vztah východiska či dokonce podkladu a jeho uplatnění. Nejprve má být analyzován na základě shora uvedených východisek regenerační potenciál brownfieldu, aby následně byl uplatněn jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace, respektive se stal součástí územně plánovacích podkladů; opačný směr (potenciálního) působení do úvah nevstupuje Průmyslové dědictví Náhled industriálního odkazu je doménou odborníků i nadšenců, které zpravidla spojuje zázemí architektonického nebo umělecko-historického vzdělání. Tomu přirozeně odpovídá orientace a soustředění jejich zájmu. Profilovým produktem je stavebně historický průzkum, interpretující sumu dostupných aspektů i příběhů historie stavební entity, která 11

12 hostila industriální produkci nebo byla jejím nástrojem. Sledován je vývoj architektonickostavebních typů a vzorů i kariéry jejich tvůrců. Společensko-kulturním, ekonomickopolitickým, podniko-hospodářským či sociálním okolnostem jejich vzniku, rozvoje a úpadku je věnována jen epizodní pozornost, pokud vůbec nějaká. Apologetové průmyslového dědictví sami sebe parafrázují jako sběratele starožitností, argumentují silou obrazu industriálního odkazu, obecnou potřebou zachování a kontextu. Ač často vzděláním i profesí architekti, jen malou a nesoustavnou pozornost věnují technologiím a východiskům zachování, za které plédují, a pokud přece, kreativnímu procesu architektonické tvorby v těchto souvislostech dávají jen malá důvěra i vážnost. Protagonistou pozitivního náhledu na pozůstatky průmyslové minulosti je v České republice od roku 2002 Výzkumné centrum průmyslového dědictví fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho pilotním, zastřešujícím projektem je Registr (průmyslového dědictví); databáze objektů, která je jednou ze tří vzájemně integrovaných složek Registru, představuje od svého zprovoznění v roce 2003 paralelu a zároveň protiváhu databáze brownfieldů, spravované Czechinvestem. Zaměření Registru a obsah jeho položek jsou beze zbytku poplatné glosované charakteristice a zaměření Výzkumného centra. V principu se jedná o stavebně-historické průzkumy, případně umělecko-historické, technickohistorické či architektonické analýzy evidovaných objektů (nebo areálů). Registr měl ke konci roku záznamů. To je odraz úctyhodné práce zapojených badatelů, na druhou stranu, v plošném porovnání, při vědomí omezené vypovídací schopnosti takového srovnání, eviduje Registr snad ani ne desetinu obsahu databáze brownfieldů, administrované Czechinvestem. Orientace jedné evidence na stavebně-historické hodnoty, druhé na negativní vlastnosti a působení úhorů, jakkoliv mají stejné východisko, přináší jen částečné zdůvodnění takového nepoměru Analýza a formulace problému Jen útržkovitě a teprve v poslední době je fenomén brownfieldů a jejich regenerací či revitalizací nahlížen v kontextu udržitelného rozvoje. Nehledě na deformaci takového vnímání pod vlivem recentní doktríny, ovládané a rozvíjené převážně environmentálními aktivisty a energetiky, respektive podnikateli v oboru úspor energií a jejich podpory z veřejných prostředků, v úvahách o průmyslových úhorech či průmyslovém odkazu jsou až na výjimky nepřítomny společenské procesy a střety zájmů při tvorbě a přivlastňování hodnot prostředí, vytvářeného stavení či jinou obdobnou činností člověka. Problematika udržitelného rozvoje průmyslového dědictví je redukována na témata překlenutí nepodloženého, v realitě často pravděpodobně neexistujícího nákladového schodku jejich rekonstrukcí, případně na otázky energetických parametrů provozu regenerovaných či konvertovaných objektů průmyslového odkazu: z trojice tak zvaných pilířů trvale udržitelného rozvoje v souvislosti se stavebním odkazem industriální éry jeden, environmentální, vstupuje do úvah ve velmi zploštěné podobě, druhý ekonomický formují koluze stavebního průmyslu a tradiční energetiky, a třetí sociální je nepřítomný zcela, teprve v poslední době rozvíjená kategorie sustainable intelligence snad může otevírat tuto oblast, jejíž důležitost a zásadní význam teprve začínají být tušeny. 12

13 Náhled na průmyslový úhor jako na projekt, který ztratil udržitelnost, byl již připomenut a zdá se bát evidentní: podporu tezí recentní doktríny a agendy trvale udržitelného rozvoje či zařazení do jejich kategorií však doposud postrádá. Úvahy o stavebním odkazu průmyslové éry v souvislostech trvale udržitelného rozvoje pak ovšem musí předejít formulace teoretických východisek, mají-li tyto úvahy být soustavné a mají-li směřovat k verifikovatelné teorii a k poznatkům, užitečným pro praxi. Definice trvale udržitelného rozvoje je známá a obecně přijímaná od 90. let dvacátého století, význam pojmu udržitelný projekt stejně jako atributy udržitelné stavební struktury, která vykazuje trvale udržitelný rozvoj jsou však leda habituální, spíše pouze intuitivní. Ambicí této studie je empirický výzkum a přenos jeho výsledků do praxe 1.6. Cíl, metoda a struktura práce Cílem studie je přispět k překonání deficitu nahlížení brownfieldů či průmyslového odkazu v kontextu trvale udržitelného rozvoje, a na takto vytvořeném zatím spíše empirickém základu formulovat zásady, které v praxi tvorby prostředí, vytvářeného stavební činností člověka, nakládání s ním a přivlastňování si jeho hodnot podporují udržitelný rozvoj nebo alespoň zachování jednotlivých entit tohoto prostředí. Neméně prospěšné samozřejmě mohou být i poznatky opačné povahy, pojmenování rozhodujících jevů, procesů a postupů, které ohrožují udržitelný rozvoj i samu existenci stavebních, potažmo výrobních struktur. Uplatnění takových poznatků v praxi plánování rozvoje sídelních struktur a architektonické tvorby je východiskem kvalitnějších, protože ekonomicky i společensky efektivnějších řešení. Jejich ovládnutí poskytuje účastníkům těchto procesů konkurenční výhodu na trh služeb. V zájmu posouzení validity různých "pohotových" argumentů, které habituálně obhajují scénáře negativního vývoje průmyslových úhorů a zániku průmyslového odkazu se ukazuje jako nanejvýš užitečné podrobit empirickému výzkumu nejen jednotlivé případy průmyslových, potažmo stavebních úhorů, ale také soubory případů, ilustrujících různé vývojové scénáře. Nalezení společných znaků a naopak zásadně odlišných východisek scénářů společné i rozdílné povahy, vzájemné porovnání těchto okolností a jejich seřazení do komplexních struktur je příslibem cenných znalostí, užitečných při formulaci zadání i samotném nakládání s brownfieldy. Jako další krok se nabízí analýza specifikovaných kauzálních okolností a skutečností, smiřující k identifikaci základních kategorií a jejich zařazení do teoretického rámce. Čím širší soubor a čím více různorodé scénáře tím lépe pro tento účel z tohoto hlediska. Tato studie pracuje se souborem několika případů průmyslového odkazu minulosti. Soubor pokrývá kompletní spektrum alternativ vývojových scénářů, jeho jednotlivé případy reprezentují strojírenství, průmysl zpracování zemědělských plodin a pivovarnictví, vše velmi typické pro Čechy. Jednotlivé případy jsou situovány v Praze, Hradci Králové, Humpolci, Kostelci nad Černými lesy a Berouně. Pokrývají tedy celé velikostní spektrum sídel s výjimkou těch nejmenších jednotek. Soubor případů a komparace, které jsou v jeho rámci k dispozici, jistě nejsou vyčerpávající. Autoři studie jsou nicméně přesvědčeni, že výsledky jejich práce přinášejí řadu poznatků, které jsou užitečné i nové zároveň. Kvalita 13

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol.

Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown JAN BINEK A KOL. VENKOVSKÝ PROSTOR A JEHO OŽIVENÍ Venkovský prostor a jeho oživení Jan Binek a kol. Georgetown Autorský kolektiv: Ing. Jan

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv

UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Karel Maier a kolektiv Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Hana Svobodová Ondřej Konečný Jan Binek Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Antonín Věžník Alois Hynek GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Analýza socioekonomického rozvoje Středočeského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 14. 1. 2011 Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských záležitostí

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova

SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU. Paradoxy rozvoje venkova SYNERGIE VE VENKOVSKÉM PROSTORU Paradoxy rozvoje venkova Kritické zhodnocení bariér, nástrojů a šancí rozvoje venkova Jan Binek Hana Svobodová Kateřina Chabičovská Jan Holeček Iva Galvasová Jaroslav Martének

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020

STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, 2012 OBSAH ÚVOD...3 ANALYTICKÁ ČÁST...4 1. VYSOČINA JAKO VENKOVSKÝ PROSTOR...4 2. LIDÉ NA VYSOČINĚ...7 2.1.

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X Hana Urbášková EKOLOGICKÁ VESNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ateliér

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více