Oznameni Zahajeni uzemniho rizeni a pozvani k ustnimu jednani

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznameni Zahajeni uzemniho rizeni a pozvani k ustnimu jednani"

Transkript

1 Vase znacka: Ze dne: C. j.: SMO/212758/ 11/Sprav./Ing.Koz Sp. zn.: S-SMO/157378/11/Sprav Vyrizuje: In(-)..l ifi Kozelsky Telefon: Fax: jkozelsky^ostrava.cz I^1rav^fry^t'tfitr ^,4R+ri 4?st4>^ +S{^NrAt Y(:1^^4SIF:55 vfl pisemnostev.p.; AN-el) vyv#sena dne 13 -p s S.^ttre cane Dle rozddlovniku Bc. Dagmar Garber^ v'd t.:e syxia^: rn.^sr - seu^^ine ::w,r^i,.rr:e a4b InTan,4:s^. Datum: 12. Cervence 2011 Vypraveno: Oznameni Zahajeni uzemniho rizeni a pozvani k ustnimu jednani I)ne podala spolecnost INPROX Ostrava, s.r.o., Ovocny trh 6.p.1096/8, Praha 1, zastoupena spolecnosti Atelier A Brno s.r.o., Vsetickova 6.p.17, Brno 2 2adost na vydani uzemniho rozhodnuti o unlisteni stavby "Pfestavba objektu BAUMAX Ostrava" na pozemcich p , 2190/3, 2190/6, 2190/7, 2190/8, 2190/9, 2190/10, 2191, 2192/5, 2192/6, 2192/4, 3620/2 v katastralnim uzemi Moravska Ostrava, 96/5 v katastralnim uzemi Marianske Hory. Uvedenym dnem bylo zahajeno uzemni Hzelll. Popis stavby: Pfestavovane a Hove Casti objektu budou realizovany jako jednopodlazni, nepodsklepene halove objekty s Z13 montovanym skeletem ve dvou etapach. Konecne pedorysne rozmery po dokonceni obou dvou etap budou cca 196,9 m x 81,1 m, vyska atiky 10,6 m. Obchodni centrum bode rozdeleno na skladovy prostor s moznosti nakladu zbozi pfimo do osobnich automobile tzv. Drive-in, ktery stavajici prodejna neobsahuje a proto bude postaven v ramci 1. etapy. Celkova vymera zastavene plochy hlavni prodejni plochou a drive-in je m'`, plocha venkovniho zahradniho centra je m'. Vstupni portal je navrzen o vysce 4,5m, Had Him bude umistena reklamni tabule s logem baumax s vyskou horni hrany 16,2m. Reklamni tabule bode take umistena na fasadc a zasobovaciho dvora. I-lavni vchod i vychod pro zakazniky jsou orientovany naproti stavajici pfijezdove komunikaci, tj. na jihovychodni stranu. Na proskleny vstupni portal s automatickymi dvefmi navazuje hlavni prodejni proctor. Na n6_1 plynule navazuje ze severovychodni strany venkovni zahrada a ze strany severozapadni tzv. drive-in, ktery bode mit vlastni vjezd pro osobni automobily. Vnitfni Cleneni haloveho prodejniho skladu bude feseno pouze systemem regale s nabizenym zbozim. V prodejni hale bude umisteno WC pro zakazniky (mu2i, zeny, bezbarierove), technicke mistnosti (rozvodna NN, kotelna, rozvodna MaR, atd.), informace pro zakazniky, socialni zazemi pro zamestnance. Ze zadni strany objektu bude prostor pro pfijem zbozi a pro velkoobjemove kontejnery pro odpad vznikajici ph provozu objektu. Vc vychodnim rohu pozernku investora je stavajici reklamni pylon, ktery bude upraven a rekonstruovan, vyska pylonu do 30,0 m. Velikost ploch pro logo je 18,0 x 6,75 m. V arealu obchodniho centra baumax budou take instalovany drobne objekty, tj. pfistfesky pro nakupni voziky, navadeci a poutaci tabule atd. Podet rlavrhnutych parkovacich stani po dokonceni oboe etap je 256 vicetne stani pro vozidla pfepravujici osoby tezcc pohybove posti2ene. Delka kolmych stani na sebe navazujicich jc navrzena 5,30 in a sifka 2,50 in. Ostatni kolma stani, We je unlonen pfesah vozidel jsou navrzena o deice 5,00 in a sifce 2,50 in. Stani pro osoby pfepravujici osoby Prokesovo nam. 8, Ostrava IC DIC CZ ',1 1/5 www ostrava.cz Cislo uctu / 0800

2 te2ce pohybove posti2ene jsou navr2ena o since 3,50 in a deice 5,00 m (8 stani), stani vyhrazene pro osoby doprovazejici dite v kocarku je navr2eno o since 3,50 in a delce 5,0 m (3 stani). Polomery oblouke napojeni na ul. Novoveska jsou navr2eny o R=12,00 in. Pied obchodnim domem v miste parkoviste je navr2en chodnik o since 2,50 m. Podel stavajiciho vjezdu je navr2en take novy chodnik o since 2,0m. Stavajici chodniky vedene podel mistni komunikace ulice Novoveska budou ponechany die stavajiciho stavu. Obslu2ne komunikace parkoviste jsou navr2eny s povrchem z asfaltoveho betonu, kolme stani a chodniky jsou navr2eny s povrchem z betonove dla2by. Zpevnene plochy a kornunikace jsou ohraniceny od zelene bctonovym obrubnikem. Realizace pfestavby bode provedena ve 2 etapach. 1. etapa V prvni etape budou na jihozapadni Casti pozernku v ramci pfipravy staveniste provedeny HTU, dale bode provedena pfelo2ka nadzemniho vedeni VN CEZ a optickeho kabelu CEZ. Bode postaven novy prodejni objekt tzv. drive-in (skladovy prostor s mo2nosti nakladu zbo2i pfimo do osobnich automobil) a Cast Hove prodejni plochy. Nove zastavena plocha I. etapy stavby Cini Investor v ramci pfestavby planuje vybudovat Hove dopravni napojeni z ul. Novoveska, tento vjezd v ji2nim rope pozemku p.c. 2192/6 v k.u.moravska Ostrava bude prvotne vyu.it jako vjezd na staveniste v 1. etape vystavby. Na nej navazuje parkoviste a nove budovana zasobovaci kornunikace. Budou zhotoveny take zpevnene plochy, Cast zasobovaciho dvoru a parkovaci stani pied objektem. Stavajici parkoviste po dobu vystavby I. etapy bode slou2it svemu ucelu a od stavby I. etapy bude fyzicky oddeleno tak, aby nedochazelo k vnikani osob, pfipadne zaji2deni osobnich automobile do prostoru stavby I. etapy. V tomto prostoru prohchne vybudovani a napojeni kanalizace a vodovodu pro I. etapu. Price budou probihat postupne v2dy v ohranicenem prostoru tak, aby bylo zamezeno ohro2eni osob na parkovisti. Po dokonceni 1. etapy pfestavby bude prodej ze stavajici prodejny baumax pfesunut do nove. Nova Cast objektu bode samostatne fiungujici celek napojen na vsechny potfene in2enyrske site. V ramci I. etapy bode vybudovana nova pfipojka NN ze stavajici trafostanice v majetku CEZ Distribuce as., napojeni stavajici prodejny bude po dobu vystavby I. etapy zachovano. Splaskove vody budou odvadeny sarnostatnou kanalizaci do pfecerpavaci jimky, odkud jsou pfecerpavany do kanalizacni site mesta Ostrava. Sra2kove vody ze stfech budou svedeny bez Cisteni do akumulacni nadr2e m3, ktera bode umistena pod parkovistem 1. etapy vystavby. Zasobovani stavajiciho objektu vodou bode behem vystavby nove vodovodni pfipojky a arealovych rozvode vodovodu feseno pomoci provizorni vodovodni pfipojky, ktera bude napojena na stavajici vefejny vodovod. Bode provedena nova parni pfipojka podel zadni Casti objektu vicetne ukonceni v technickem zazemi obchodniho centra, ktere bude vybudovano ji2 v 1. etape. II. etapa V drupe etape se uva2uje s dernolici stavajici prodejny, s realizaci drupe Casti nove prodejni plochy, zahradniho centra, s upravou stavajicich zpevnenych ploch a parkovacich stani v jihovychodni Casti pozemk^.t a se sadovymi upravami. V teto etape budou odstraneny stavajici konstrukcni vrstvy parkoviste a vybudovano parkoviste nove. Jako vjezd na staveniste pro II. etapu bude slou2it stavajici vjezd z ul. Novoveska. Zakaznici budou vyu2ivat novy vjezd, zhotoveny v I. etape. Nove parkoviste bude opet fyzicky oddeleno od stavajiciho tak, aby nedochazelo k vnikani osob, pfipadne zaji2deni osobnich automobile do prostoru stavby II. etapy. Bude zrusena stavajici pfipojka pary a stavajici pfipojka elektro z trafostanice umistene v severovychodni Casti pozemku. Bode take zrusena splaskova kanalizace vicetne Cerpaci sachty. Po kompletaci celeho objektu budou do nove sachty odvedeny veskere splaskova vody a vsechny budou spolecne pfecerpany stavajicim vytlacnym potrubim do stavajici uklidnovaci sachty na vefejne kanalizaci. Po realizaci II. etapy budou obe dye Casti objektu navzajem propojeny a budou tvofit jeden celek. Prokesovo nam. 8, Ostrava IC DIC CZ /5 www ostrava.cz Cislo uctu /0800 s o 0

3 Magistrat m6sta Ostravy,, jako stavebni efad pfislugny podle 13 odst. I pism. d), oznamuje podle 87 odstavec 1 stavebniho zakona zahajeni uzemniho fizeni dot6enym organum a znamym 66astnikum fizeni a sou6asn6 nafizuje k projednani navrhu ustni jednani spojene s mistnim gettenim na den 16. srpna 2011 (utery ) v 10:00 hodin se schuzkou pozvanych v kancelafi ve 3.poschodi Magistratu m6sta Ostravy, Prokesovo nam.8. Dne by] Krajskym ufadem Moravskoslezskeho kraje, odborern 2ivotniho prostfedi a zemed6lstvi vydan pod 6.j.MSK74658/2011 zaver zjigt'ovaciho fizeni se zav6rem, 2e stavba nebude dale posuzovana podle zakona 6.100/2001 Sb., o posuzovana vlivu na 2ivotni prostfedi a o zm6ne nekterych souvisejicich zakona (zakon o posuzovana vlivu na 2ivotni prostfedi), ve zn6ni pozdejgich pfedpisu. Zavazna stanoviska dotcenych organu, namitky ucastniku rizen % a pripominky verejnosti muss byt uplatneny nejpozdeji p11 verejnem ustn im jednani, jinak se k nim nep11hl%zi. K zavaznym stanoviskum a namitkam k vdcem, o kterych bylo rozhodnuto pfi vydani uzemniho planu, se nephhii I. U6astnik Hzeni ve svych namitkach uvede skute6nosti, ktere zakladaji jeho postaveni jako u6astnika fizeni a duvody podani namitkk. K namitkam, ktere nesplnuji uvedene po2adavky, se ve smyslu ust. 89 odst. 3 stavebniho zakona nephhli I. Ohec uplatnuje v uzemnim fizeni namitky k ochran6 zajm6 obce a zajmu ob6anu obce. Osoba, ktera je 66astnikem fizeni podle 85 odst.2 pism.a) a b) stavebniho zakona, mute uplatnovat namitky proti projednavanemu zam6ru v rozsahu, jakym je jeji pravo pfuno dotdeno. PIede dnem vefejneho ustniho jednani mohou 66astnici a dot6ene organy nahli2et do podklad6 rozhodnuti na Magistrat m6sta Ostravy, odbor stavebn6 spravni. Zadatel zajisti, aby informace o jeho zameru a o tom, 2e podal zadost o vydani uzemniho rozhodnuti, byla bezodkladne pote, co bylo narizeno verejne ustni jednani, vyvegena na vhodnem verejne pristupnem miste u stavby nebo pozemku, na nich2 se ma zamer uskutecnit, a to do doby verejneho ustniho jednani. Obsahove n6lle2itosti informace stanovi 8 vyh1agky /2006 Sb., o podrobn6jgi 6prav6 uzemniho Hzeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni. Splneni teto informac'ni povinnosti, vyplyvajici z List. 87 odst. 2 stavebniho zakona, 2adatel dolo2i stavebnimu ufadu. Poked 2adatel uvedenou povinnost nesplni, stavebni fifad nandi opakovane vefejne ustni jednani. Z iiastni-li se vefejneho ustniho jednani vice osob z fad vefejnosti a mohlo-ii by to vest ke zmafeni u6elu veiejneho ustniho jednani, zvoli si v souladu s ust. 87 odst. 3 stavebniho zakona spole6neho zmocn6nce. Necha-li se n6ktery z 66astnik6 fizeni zastupovat, pfedlo2i jeho zastupce pisemnou plnou moc. Stavebni efad sou6asn6 dava 66astnik6m nzeni moznost vyjadrit se k podkladum rozhodnuti, ve smyslu List. 36 odst. 3 zak. d. 500/2004 Sb., spravni fad, v platnem zn6ni, a to do 3 pracovnich dnu po skon6eni ustniho jednani v dob6 od 8:00-11:30 a 12:30-15:30 hodin v kancelari Magistratu m6sta Ostravy, Prokesovo nam. 8. Jedna se o 1h6tu pro seznameni s kompletnim spisem peed vydanim rozhodnuti ve v6ci, nikoliv o dalgi Ihutu pro namitky. Namitky uplatn6ne v teto Ih6t6 by byly namitkami opo2denymi, k nim2 stavebni efad nepfihlizi ve smyslu zasady koncentrace Hzeni, zakotvene v ust. 89 odst. I stavebniho zakona. Ing. Jlfi Kozelsky referent odboru stavebn6 spravniho MAGISTRAT MESTA OSTRAVA,,,pdbor stavebni spravni Prokesovo nam 8, Ostrava IC DIC CZ 'A1 3/5 Cislo 66tu /0800 IL * 0 0

4 Tato pisemnost musi byt vyvesena po dobu 15 dn6 na fifedni desce Magistrat statutarniho mesta Ostrava a soucasne zvefejnena zpusobem umo2nujicim dalkovy pristup, a po sejmuti vracena potvrzena zpet Magistrat mesta Ostravy,. 13 -!?i-.71'11 Vyveseno dne :... 77'! Sejmuto dne:... Razitko, podpis organu, ktery' potvrzuje vyveseni a sejmuti pisemnosti. 0AGISTR moor vnt ;Etli;Y, v6(,l Rozdelovnik: Ucastnici I izeni podle '85 odst.1 stavebniho zakona a) zadatel IN PROX Ostrava, s.r.o., Ovocny trh 6.p. 1096/8, Praha 1, zastoupeny Atelier A Brno s.r.o., Vsetickova c.p.17, Brno 2, IDDS acjnww8 b) obec, na jejimi uzemi ma byt pozadovany zamer uskutecnen Mestsky obvod Marianske Hory a Hulvaky, Pfemyslovcd 63, Ostrava, IDDS nrcbfsn Mestsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, Prokesovo namesti 8, Ostrava podle 85 odst.2 stavebniho zakona (dorucuje se vefejnou vyhlagkou) a) vlastnik pozemku nebo stavby, na kterych ma byt poiadovany zamer uskutecnen, nevi-ii sam zadatelem, nebo ten, kdo ma jine vecne pravo k tomuto pozemku nebo stavbe Alena Jelinkova, Ticha 6.p.596/3, Svinov, Ostrava 21 Vera Nevrla, Na.lanske 6.p. 1580/1 IA, Slezska Ostrava, Ostrava 10 RNDr. Helena Petvalska, NaJanske 6.p.1580/1IA, Slezska Ostrava, Ostrava 10 Martin Petvalsky, Na.lanske c.p.1580/11a, Slezska Ostrava, Ostrava 10 Leopold Placek, Na Janske 6.p. 1579/11, Slezska Ostrava, Ostrava 10 Moravsky PenCZnI Ustav - spoi itelni dru2stvo, Senovazne namesti 6.p.] 375/19, Nove Mesto, Praha I Mestsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz, Prokesovo namesti 8, Ostrava Statutarni mesto Ostrava, magistrat, prostrednictvim odboru majetkoveho, Prokesovo namesti C.p.1803/8, Ostrava CEZ Distribute, as., Teplicka 6.p.874/8, DCCIn IV, Podmokly, Decin 2 Povodi Odry s.p., Varenska 49, Moravska Ostrava, Ostrava 2 Dalkia Ceska republika, a.s., 28. HEjna 6.p.3123/152, Moravska Ostrava, Ostrava Dopravni podnik Ostrava a. s., Podebradova 6.p.494/2, Moravska Ostrava, Ostrava Ostravske komunikace, a.s., Novoveska 6.p. 1266/25, Ostrava-Marianske Hory Ostravske vodarny a kanalizace a.s., Nadra2nI 6.p.3114/28, Moravska Ostrava, Ostrava OVANET a.s., Hajkova c.p.l 100/13, Pfivoz, Ostrava 2 Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Za Brurnlovkou 6.p.2/266, Praha 4 CEZ, ICT Services, a. s., Fugnerovo Nam. c.p.1866/5, Praha 2 b) osoby, jejichz vlastnicke nebo jine vecne pravo k sousednim stavbam anebo sousednim pozemkum nebo stavbam na nich mute byt uzemnim rozhodnutim piimo dotceno Mestsky obvod Marianske Hory a Hulvaky, Premyslovc6 63, Ostrava Ui-ad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych, Rasinovo Nabfezi 42, Praha 2, Praha 28 Jan Mikolajek, Bozkova 6.p.831/44, Pfivoz, Ostrava 2 Jii i Mikolajek, Halkova C.p.960/26, PIivoz, Ostrava 2 Prokesovo nam. 8, Ostrava It DIC CZ /5 Cislo uctu / 0800 OSTRAVA!!!

5 Bozena Mikolajkova, Halkova 6.p.960/26, Privoz, Ostrava 2 Katehna Wodakova, Na Hradbach 6.p. 1922/15, Moravska Ostrava, Ostrava 2 Dotceny organ: I-lasicsky zachranny sbor Moravskoslezskeho kraje, Vyskovicka 6.p.2995/40, Ostrava 30, IDDS spdaive Krajska hygienicka stanice Moravskoslezskeho kraje, Na Belidle 6.p.724/7, Ostrava 2, IDDS w8pai4f Mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz, brad, silnicni spravni 6fad, Prokesovo namesti 8, Ostrava Moravskoslezsky kraj, iiiad, odbor 2ivotniho prostredi a zemedelstvi, 28. rijna 6.p.2771/117, Ostrava, IDDS 8x6bxsd Statutarni mesto Ostrava, magistrat, odbor ochrany 2ivotniho prostredi, Prokesovo namesti c.p.1803/8, Ostrava Na vedomi: Statutarni mesto Ostrava, magistnit, odbor vnitrnich veci, Prokesovo namesti 6.p.1 803/8, Ostrava Prokesovo nam. 8, Ostrava It DIC CZ qbh. 5/5 www ostrava.cz Cislo uctu /0800 0!

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 9. 10. 2014 17948-2 /DS/14/TI 9. 3. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I

Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I 230 ČÁST I / ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ 230 Vzor 15: Oznámení o zahájení územního řízení I Tento vzor se použije pro případy, kdy je v území vydán územní nebo regulační plán (srov. 87 odst. 1 stavebního zákona).

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Mestsky urad Caslav. cast

Mestsky urad Caslav. cast v Mestsky urad Caslav odbor vystavby a regionalniho rozvoje Nam, Jana Zizky z Trocnova 1,28601 Caslav ", -OJ-lu'~ ) Lf~1 c.j. SU 18927/14, sp. zn.: 135/2015-kru Vyfizuje: Ludmila Krupafova, opravnena ufedni

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více