MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU"

Transkript

1 MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6 Tel.: O4 Vfrokov6 i6st: Fax: 32' stavba ROZHODNUTI uzbwtni nozuodnuti nad S6zavou, dne Lth.Bril:r lu,slr: ifi l-\'$ {-l Nlti; i)\' etk:'eg I'iut:.i 1, L:r:.r.r Do$ln: c i Pfiioiry:? j 44tl/4 ltptac;r:v;rl :,. t 1 t /l / 1..,.--_"-_ iut', i"-n i r ltc M6stskf rliadzru(,nad s6zavou, odbor stavebniho fiadu, rizemnfto pl6novdni a Zivotniho prosdedf' jako stavebnf riiad pffslusnf podle $ 13 odst. 1 pism. f) z6koya.d. 183/2006 Sb', o rizemnim pl6nov6nf a stavebnim i6du (stavebnf ziikon), ve zndni pi"jjjsr"rr piedpisri (d6le jen "stavebni zdkon"), v rizemnim iizeni posoudil podle g 84 az 9i stavebnfho,utonu Z6dost o vyd6nf rozhodnuti o umisteni stavby nebo zaiizeni(d6le jen "rozhodnuti o umistenf stavby"), kterou dne 269 '201 1 podal Lenka Kicov, a.s.,id , K6cov 237, Kdcov' zastupuje na zdklade pln6 moci t REMIN, tp"l. r..o., fd OOSmgfl, Blanick6 ip' 25' Praha 2 (d6le jen "Ladatel"), anazikjadl tohoto posouzenf: I. vyd6v6 podle $ 79 ag2stavebniho zilkonaa $ 9 vyhl65ky d. 503/2006 sb', o podrobndjsi riprave f zemniho iizeni, veiej nopr6vnf smlouvy a rizemniho opatfeni rozhodnuti o umfsteni stavby Sportovnfare6lspiechodnfmubytovdnfmadoprovodnfmisluZbami a a bouracf pr6ce / odstran6ni st6vajfcfch staveb - krom6 dov, trafostanice a studny / (d6le jen "stavba") na Pozemku : - d. parc. 1088/1, k.f. K6cov, vfmdra 51 82I m2, druh pozemku o-t!1try^ql9"ha' zprisob vyuziti manipuladni plocha, vlastnick6 priivo : Lenka K6cov, s.t.o.,zatybnft 516, M6ifn' - d. parc. St. 642, k.li. K6cov, vymdra s38 pozemku zastavend plocha a n6dvoii, 1], -d^ruh vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s'r'o', Zarybnik 516' Mdiin - d. parc. st , k.ri. K6cov, vymera 252 m2,_druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii' vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s't'o',zarybnfk 516' MEffn - d' parc. st , k.ri. K6cov, vymera 370 y12., -d^ruh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii, vlastnick6 prsvo : Lenka K6cov, s't'o',zarybnfk 516' Mdffn - d. parc. 1167ll2, k.ri. K6cov, vymera 2244 m2, druh pozemku-os,talli.plocha, zprisob vyuziti manipulaeni plocha, vlastnick6 pr6vo Lenka K6cov, s.r.o.,zatybnft 516, Mdifn - d. parc. st. 641, k.ri. K6cov, vfmera 7460 m2,druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii' vlastnick6 prdvo Lenka K6cov, s.r'o.,zarybnfk 516, MEffn - c. parc. sr. 640, k.f. K5cov, vfmdra 1460 pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoff' :n2, -druh vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s'r'o',zarybnik 516' M6iin - d. parc. st.345, k.ri. K6cov, vymdra 2715 m2,_druh pozemku zastavdn6 plocha a n6dvoii' vlastnick6 privo: Lenka K6cov, s'r'o', Zarybnik 516' M6ffn - d. parc. st.329,k.ri. K6cov, vfmdra 3352 ml,druh pozemku Zastavdn6 plocha a n6dvoif, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.t'o.,zatybnfk 516' M6ffn -d.parc.st.36g,k.ri.k6cov,vfmdra1230ml,druhpozemkuzastavln plochaan6dvoii'vlastnick6 pr6vo: Lenka Kdcov, s.r.o',zarybnfk 516, M6ffn

2 Li" ct oozostzotz str.2 -d.parc.st.3t0,k.f.k6cov,vymera3tofio,druhpozemkuzastav6n6plochaan6dvoii,vlastnick6 prauo: Lenka K6cov, s't'o',zarybnft 516' M6ffn - d. parc. st. 371, k.ri. K6cov, vimera 475 ml,druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoif ' vlastnicke pta*, Lenka K6cov, s.r'o', Zarybnik 516' M6ffn - d. parc. st.372,k.f. K6cov, vfmera 6 rnz, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoif' vlastnick6 pnevo: Lenka K6cov, s.r.o', Zarybn(k 516' Mdifn - d. parc. st. 373, k.ri. K6cov, vymera 48 ml,druh pozemku zastavend plocha a n6dvoii' vlastnickd pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 516, MEifn - d. parc. st.643,k.ri. K6cov, vfmera 347 m2,druh pozemku zastavln plocha a nadvoff' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zarybnft 516, M6ffn - d. parc. st.644,k.ri. K6cov, vfmera 661 tn2,druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zarybnft 516, Mdffn - d. parc. l082l5,k.ri. K6cov, vfmera 370 m2, druh pozemku orns prida, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnft 516, MEffn - d. parc. 1088/2, k.ri. K6cov, vfm6ra 206 ml,druh pozemku ostatnf plocha' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zarybnft 516, Mdffn - d. parc. 1088/14, k.ri. K6cov, vfmera 957 m2, druh pozemku ostatni plocha' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnft 516, MEiin - d. parc. ll4'7li,k.ri. K6cov, vfmdra m2, druh pozemku ostatni plocha' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.t.o., Zarybnik 516, MEiin - d. parc. ll47l4,k.ri. K6cov, vfmera 44 m2, druh pozemku ostatnf plocha, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 516, M6ffn - d. parc. ll4715,k.ri. K6cov, vfm6ra 634 m2,druh pozemku ostatni plocha, vlastnick6 prilvo: Lenka K5cov, s.r.o.,zatybnfk 516, M6ffn - d. parc , k.ri. K6cov, vfm6ra 1387 m2, druh pozemku ostatni plocha' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnft 516, Mdifn - d. parc. 1167lIl, k.f. K6cov, vymera 1977 m2, druh pozemku ostatni plocha, vlastnick6 prsvo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 516, M6iin - d. parc l, k.f. K6cov, vfmera 213 m2, druh pozemku ostatni plocha, vlastnick6 prdvo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 5 1 6, MEiin. Druh a 6iel umistbvan6 stavby: Jednd se o bfvalf vfrobnf are6l firmy Lenka Kdcov, s.r.o' Popis stavby : - SO 01 - Hlavnf objekt piechodn6ho ubytov6nf se stravovdnim ( 20 hizek, 60 mfst pro stravoviini ) - zastav6n6 plocha 810 m2-. Centr6lni pridoiysnd prohnutf objekt je nepodsklepeny, o dvou nadzemnfch podlali- max. vf5ka I 1,8 m, pochozi plochd stiecha, obestavdnf prostor 6800 m3. Hlavnf vstup je ie5en z jllni strany v frovni 1.NP d; stiedov6 ddsti. Od vstupnich dveff se proch6zi z6dveiim do hlavni vstupni traty s,"""p"i, kde je umistdno centri{lni schodi5td, krb, v;itah, soci6lni zaiizeni. Ze severu je vstup pro zam6stnanie, denni mistnost zamdstnancri, Satny a socislni zaiizeni pro zam6stnance. KancelSi vedeni ubytovaciho zaiizenije umist6na v ndvaznosti na recepci. Na hlavni halu je napojeno vfchodnf kiidlo 3 prouor"* stravoviini. Na severni fas6dd je umist6n vstup pro zdsobovdni provozu a pro zamestnance stravovaciho provozu. Y z1padnim kiidle je umist6no sportovn6 relaxadni zszemi ubytovaciho zaiizeni : -Satny sauna s whirpoolem, fittness, pr6delna a se sociahfm zaiizenim.2 NP je na polovinu uskodend' Stiedni d6st pfrdorysu tvofi gaierie s pruhledem dolfi, na vstup smdrem k jihu. U severni strany galerie je vstup na severnf t"ruru, vfiah a sklady. Zdpadni a vfchodni kiidla ve 2 NP tvoii ubytovaci kapacitu frlavni budovy : 10 pokojri po dvou irizta"n, kaldy s vlastnim soc. zaiizenim. SchodiStd propojujici recepci a galerii u pu*",iy,a uzna stiechu, tvoii vdzidku doplilujfci figura hlavnf budovy. Stiecha bude piistupn6jako vyhlidka na celf rekreadni ate6l a okolnf krajinu' Hlavni objekt bude umistdn na pozemku d. parc. 1088/1, k.ri. K6cov a d' parc. st. 640, k'ri' K6cov' SO 02 ail05 - Objekty piechodn{ho ubytov6nf (4 apartm6nov6 domy - celkem 46ltfiek vd. piistflky ) - celkov6 zastavenl piocha 860 m2. Pfizemni, nepodsklepend objekty, vi5ka max' 3,2 m' ploch6

3 ei. cj oo2o5l2o12 str. 3 stiecha, obestav6nli prostor 22OO m3. Ka1dy drim je ieden modulove a obsahuje pdt dvoultzkovfch pokojri s vlastnim soci6lnim zaiizenima piedsfni a spolednou spoledenskou mistnost' Objekty piechodn6ho ubytov6nf budou umist[ny na pozemku d. parc' 1088/1' k'ri' K6cov' SO 06 - Budova zlzemi sportovilt' - jatny, umfvilrny ( pto 44 osob ), sklad - ptjdovna sportovniho nddini a kioskovf prodej obderstveni - zastav6n6 plocha 200 rnz Stavba bude umistdna na pozemku d. parc. 1088/1, k'f' K6cov' - Sportovi5t1 - Z antukov6 tenisov6 hfi5t6, 2 volejbalov6 hii5t6 a sportovni plocha je ukondena multifunkdnim hiistdm s umelfm povrchem. Sestava tdchto hiist' je oplocena pletivovfm plotem, zt'ela uzaviena objektem sportovnfho iazenl / SO 06 /. Mimo t6to sportovni plochy jsou voln6 v are6lu umist6ny travnat6 polytov6 louky, multifunkdnf sportovnf plocha I 485 m2 / s mlatovfm povrchem a d6tsk6 hfistd / 350 m2 l, oplocend, se sestavou d6tjkich hernich prvkri - napi' houpadla, kolotod, iebiik na rudkov6ni, dievdnou kladinu, apod. a piskovi5t6. Pod6l pifstupov6 komunikace bude inline dr6ha' Sportovi5t6 budou umfstdna na pozemku d. parc. 1088/1, d. parc. st , d. parc. st , d" parc' 6+ZtZ,d. parc. st.641, d. parc. li47l1a d. parc. 1167lI2, vse v k'ri' K6cov' - Pffstie$ek pro sklad odpadu s plastovfmi kontejnery - zastavdnd plocha 25 mz,je umistdn severnd od hlavni budovy. Piistie5ek bude umist6n na pozemku d. parc. 1088/1, k.ri. K6cov. SO 10 - Neveiejn6 riietov6 komunikace a parkovi5td 89 parkovacfch st6ni pro osobnf auta a 3 st6ni pro BUS, bude navazovat na st6vajici pilteini komunikaci v objektu. Jsou navrzena kolm6 a poddln6 parkovacf st6ni - 5 parkovacich st6ni bude vyhrazeno pro osoby se snfzenou schopnostf pohybu a Lrientace. Vozovkyjsou navrzeny asfaltov6, pffp. kamenn6 dlazba. Parkovaci st6nfbudou zezatraviovaci dlalby, chodnfty s mlatovou fpravou, pffp. kamennou dlazbou. Jednotliv6 komunikace, parkovi5t6 a chodnfky budou umisteny na pozemcich d. parc. 1088/1, st. 369, 1167l1I, 1167l!2, ,714715, st. 640, st.64l, st.372, st.6421i, st.642/2, st.64213, vse v k.ri. Kiicov. Dopravnf napojen( Are6ljedopravn6piipojennasilnicillV336g K6cov -ZruE nads6zavou. Vare6lujest6vajicf pilteini komunikace,kter je funkdni a nov6 komunikace na ni navazujf. P6teinf komunikace bude prodlouzena vozovkou v Siii 6m. D6le navazuji dve slepe ukonden6 vetve obsluhujici hlavnf budovu a apartmiinov6 domy. Komunikace v are6lu, vd. obrati5te, jsou navrzeny s oddelenfm p65i a vozidlov6 dopravy, jsou vybaveny kolmfmi parkovacfmi misty. Neveiejn6 pffstupn6 ridelov6 komunikace jsou v mistech parkovacfch st6nf odvodneny do uli6nich vpusti a d6le do odludovade ropnfch l6tek. Vmistech, kde nejsou parkovaci stdnf je vozovka odvodn6na do piilehl6 zelenl, kde se voda vsakuje. Ve5ker6 chodnfky jsou odvodneny piidnlm sklonem do zelend. Cekem je v are6lu navrzeno 89 parkovacich mfst a 3 parkovacf st6nf pro BUS. Jsou navrzena kolmii a pod6ln6 parkovaci sl6ni.5 parkovacich st6nijsou vyhrazeny pro osoby se snfzenou schopnostf pohybu a orientace. Vozovky jsou navrzeny asfaltov6, resp. z kamenn6 dlalby. Parkovacf stdnfjsou navrlena ze zatravitovaci dlazby, kde se vsakujf de5fov6 vody z vozovky. Chodnikyjsou navrzeny s mlatovou ripravou' Dalli podrobnosti js-ou patrn6 z projektovd dokumentace, kterou pro dilst dopravni vypracoval Ing' Josef Stanko, efetf , Lucina s.r.o., Marie Cibulkov6 34,Praha 4. VfKe uvedenou stavbou budou dotdeny pozemky : dfslo parcelni 1088/1, , st.64213, st.64212, st.64217, st. 641, st. 640, st. 369, st.372, 1147/5, ll47 li, , 1167 ll1, k.f. Kiicov, Vodovod St6vajfci stavebnf ddsti neveiejnfch objektri zdroje vody, tj studny i ripravny vody budou zrekonstruov6ny. Po proveden6m 'rozboru vody bude proveden n6vrh nutn6 ripravny vody - jeji technologickd zaiizeni bude umfsteno v rekonstruovan6m objektu. Pro vyrovn6ni odbdru vody je

4 t..i. ct oozostzotz str. 4 navrlena akumuladni n6dri - vodojem, do kter6 bude derp6na voda pies ripravnu vody ze studny' znkdrlepomocf AT stanice umfst6n6 vfpravne bude.voda derp6na do vodovodniho syst6mu aredlu - bude vybudovdn are6lovf iad sjednotlivfmi pripojkami pr9 "ou8 bodouy' Zvodovodu budou vyvedeny odbodky pro z6vlahu zeiene a nrisf. Vodovodni'rao UuO" ukonden podzemnim hydrantem souzici pouze pro odkaleni. Kanalizace spladkov6 Nov6 budovan6 objekty budou gravitadnd odvodndny 2 vdtvemi kanalizace zdpadnim sm6rem' Souddsti bude derpaci Sachta pro pfedefr6vr{ni spla5kovych vod na stilvajici distimu odpadnfch vod BC 150' Kanalizace spla5kov6 z prostoru restauradniho UuOe iebena v r6mci vnitinf kanalizace jako samostatnd a bude na ni instaloviin tapar tukri. splaskov6 kanalizace bude pot6 napojena na hlavni kanalizadni iad a na cov. vyrist6n6 voda odt6k6, iov st6vajicfm potrubim a je vypoustena do ieky Srlzavy' Kanalizace dest'ovf De5t'ov6 vody ze stiesnich ploch objektri ubytovaciho zaiizeni budou svedeny kanalizadnfmi piipojkami napojenfmi io jednotlivjctr voonich ploch situovanlich vldy JtLnE od objektri. Zde budou vody akumulovany a iy11livdny Uriltiu"" zelen6. De5t'ov6 vody z objektu sportovniho zdzemi a sportovnich hii5t' budou svedeny do viakovaciho tdlesa situovan6ho severnd od odvodiovacich ploch. Vodovod, kanalizace spla5kov6 a kanalizace de5fov6 bude umistena na pozemcich : d. parc. 10gg/1, 1167/12,ti.64213,64212,st.64211, st.641, st.640, Il4715,ll47lI,1167lI1, st.345, st. 373, st.329, st.369, , v5e v k.ri. K6cov. Dalii podrobnosti k vf5e uvedenfm stavb6m jsou patrn6 z projektov6 dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Maurer, ifeff , VPK Maurer s.r.o., Na OhradE b, Hradec Kr6lov6. Zdroje tepla a soustava vyt6pen( Zdroiemtepla hlavnf budovy bude kaskdda tepelnfch derpadel vzduch-voda v kombinaci s pffmotopnfm elektrokotlem. Prostory objektri piechodndho ubytov6ni a objektu sportovniho zdzemi budou vyt6pdny elektrickfmi pifmotopy, osazenymi pod okny jednotlivfch mistnostf. Elektroinstalace V prostoru are6lu Lenka K6cov je stdvajici trafostanice v majetku investora - pozemek d. parc. st. 371, na kterou budou napojeny v5echny nov6 budovan6 stavby. Aredlovd osvitlenf Are6l bude mft vlastni venkovni osvetleni v majetku investora, kter6 bude osvdtlovat celou d6st aredlu dotdenou stavbou. Okrasn6 vodnf plochy Vodnf n6drle, kter6 Jsou vz6jemnd propojeny vodotedi nebo tvoff samostatnd vodnf prvky, budou situov6ny v mistech ubytov6ni. Biehy spodni nildrle na zipadd :f.zemi jsou uvazov6ny s piistupem veiejnosii. V r6mci sestavy nfudrli je zhruba z poloviny vypln6na ri{kosy plnici funkci samodisticiho koienov6ho syst6mu vodniih ploch, oddelenfmi od vodnf hladiny mekkou kiivkou kamenn6 zidky' Vodnf plochybudou umistdny na pozemku d. parc. 1088/1, st. 640, st. 641, v5e v k.ri' K6cov' Sadov6 a parkovd ripravy - nov6 vfsadba stromfi a keit ks - cely areill. Urdeni prostorov6ho ieieni stavby: - Bfvalf vfrobni are6l Lenky K6cov, s.r.o. Stavba je p'clle $ 1i7 odst. 1 stavebniho zitkonapffmo oznariena jako nezprisobil6 pro z'krilcend stavebnf iizeni. Pro umfstenf a projektovou pifpravu staveb se stanovf tyto podmfnky : 1. Sportovnf are6l s pfecnoonym ubytov6nim a doprovodnfmi sluzbami bude umistdn vfhradnd v-bfval6m vfrobnf^m are6lu Lenky K5cov, s.r.o. Umistdni ve5kerfch staveb na vf5e uvedenfch pozemcfch bude odpovidat projektov6 dokumentaci, konkr6tn6 koordinadni situaci v meiitku I : SOO pf"otozen6 dokumenraie, kterou vypracoval Ing. Zbynlk Ransdorf, efrif , Pod

5 Li.ct oozostzotz str.5 praha 5. piipadne zm6ny v umistenf budou provedeny po piedchozfm Radnici 1235t2A, schv6leni stavebnimfiadem' 2,VfchozimpodklademproZpracov6nidalsihoStupnEprojektov6dokumentacebudetotorizemni iizeni bude spliovat pozadavky stanoven6 rozhodnutf, projektov6 dokumentace ke stavebnimu vyhl65kout. +igtzooesb., o dokumentacistaveb' jeho n6stupce' 3. Za splndnipodminekodpoviddinvestor'piipadnd jen SEK) ve komunikacf.(d61e 4. y z6jmov6,m izemi dojde ke stietu se iiti "tlmtonickich a.s., ieiii' existenci a polohu je nutno vlastnictvi spolednosti Telef6nica 02 czech Republic, pro dalsi stupei iizeni' respektovat,,coz musi bft zohlednenov dokumentaci krale, odboru iivotniho 5. Budou dodrieny podminky Krajsk6ho riiadu stredoiesk6ho Ei' L/KUSK' prostiedf, forovs16 Lt, 1i0 21 Praha 5, ze dne 27'12'2011, obsaien6 v zdv6ru zji5fovacfho Yizeni z podmfnky a/ Pro f6zi PiiPravY vfskytu z6vadnfch l6tek zah[ienfm stavebnfho praci ( demolic ) prov6st pruzkum Pied 1. konstrukci azeminy a vjednotlivfch objektech ajejich okoii, prov6st rozbor vzorkri stavebnich s odborem Zivotnfto odsouhlasena, bft zpracovatpodminky a dorudeni pro,"i,ili"u"i., kter6 musi a doporudenfmi podminkami iidit prostiedi rnlcu futna Hora. Pii prov6denf stavebnfchprac( se obsazenimi v pnizkumu a podminkami OZP,MEU Kutn6 Hora' nutno projednat s KHS Stied' 2. Demolici objektri obsahujicim odpady s obsahem azbestu bude ktaje,fz. Pracovi5tEmKutn6 Hora. postup odstraiovdnf azbestu 3. Vprojektu bouracich praci bude jednozna1nd rozpracov6n zji5tdn6hona stavbdch. pracf zhlediska hluku 4. Vprojektu bouracich praci bude vyhodnocen vliv zbouracich staveb' prostorum k chr6ndnim venkovnim-prostorfim a chr6nenfm venkovnim odtokov6 pomery 5. Technickf n6vrh staveb are6lu prov6st tak, aby nebyly negativne ovlivndny objektt' v z6jmov6lokalit6, rovn6z rr"r*ibyt ndvrhem zdmdrunaru5enastabilita okolnich plo5n6 v mdlk6m 6. Vsakovaci nkdrlena de3t'ovou vodu navrhnou tak, aby ke vsaku doch6zelo pridnim profilu, nad hladinou podzemni vody' sez6nnim 7. N6vrh COV musi bft takovf, aby byl za3ist6nspolehliv! provoz i v nepravideln6m provozu sportovniho a rekreadnihozaiizeni' 8. Odludovadropnfch l6tek navrhnoutjako havarijni pojistku' g. Projekt pmnu organizace vystavby zpracovat tak, aby nedochlzelo ke zbytednfm dasovym izemi prodlev6m a vfstivba probihala plynuie v co nejkratsf dobu. Zaiisttt minim6lnf ovlivneni techniky, i dopravni ze stavebnfch mechanizmi pra5nfm aerosolem, exhalacemi i hlut"pracf. a stavebnich pii bouracich piedev5im nebude 10. Vznikl6 odpady budou piednostnd vylliviny a odstraf,ov6ny budou al v piipade, Ze reilnd moznostj ejich vyuzitf. b/ Podminky pro fdzi vfstavby a provozu 11. Nakl6dat s nebezpednfmoipadempodle $ 16 odst. 3 zftkonao odpadech,lzepotze se souhlasem mistn6 pffslu5n6ho riiadu obce s roz5iienou prisobnosti, pffpadnd krajsk6ho riiadu pii mnozstvi produkovan6honebezpedn6hoodpadu vetsim nez 100 tun rodn6. piirodnfho 12. Ve5ker6 stavebni pr6ce budou prov6deny Setrn6s ohledem na co nejmen5f z6sahy do Stavebni stavu. prostiedi. pouzivan6 stavebni mechanizmy musf blit v bezvadn6m technick6m pr6ce budou prov6d6nypouzeve dne v dob6 od 7.00 do hod. -Omezit vfstavbu za mokra ( snfzeni nebezpeli zhutndni ptdy, ohrozeni erozi). 13. prov6det pfi realizaci aktivit stavebne-technick6hocharakteru nebo charakteru ter6nnich 6prav, 14. v co nejmen5imrozsahu, avldy samostatnehospodaiit s ornici. hrub6 ter6nni ripravy -zaiilenf staveni5f musi respektovat pozadavek ochrany. povrchovfch vod a 15. Re5enf ploch z6sob podzemnich vod. V prostoru staveni5tdnebudou skladov6ny lstky Skodliv6 vod6m vdetnd ( mechanizmy i'6dn6, opravovdny byt phm pro stavebni mechanizmy. Na staveni5ti nesmeji ( prostfedki sorpdnich sanadnich stavebnistroje di vozidla ). Bude zajistdnodostatedn6mnozstvf ROPEX,VAPEX)propiipadnoulikvidacirinikriropnfchliltek. dinnostf na 16. UloZeni odpadnich Lerrinul;"y"tr piirodnich materi6hi vyt6zenfch bdhem stavebnfch mezideponienesmi trvat d6le nez po dobu trv6ni vfstavby' ddsti staveb - molny 17. pfi proviiddni stavebnfchpracf ( )ejmdna demofic ) je nutno identifikovat l6tkami ) - a zajistit zdroj vzniku nebezpednfchodpadrij i pffpadnou kortaminaci nebezpednfmi kategorie ostatnf a odstrailoviini techto staveb odd6len6 iut, uuy se zabr6nilo mfseni odpadri kategorie nebezpednf.

6 (.i. ct oozostzotz str'6 18.Smluvneopr6vnEnouosoboubudezaji5tdnoodstrafiov6nfodpadrisezvl6Stnimzietelemna nebezpedn6odpady( azbest). ke znedi5t6ni.povrchovfch nebo 19. Nejen pfi vyiavbd, ale i n6sledn6mprovozu nesmi dojit se z6vadnfmi l6tkami' podzemnich vod a k ohrozenijejich jakosti nedovolenfm nakl6d6nim zajistit evidlnci odpadri a zne5kodndni opr6vn6nfmi 20. Nebezpedn6 odpady skladovat "ri6(t, n6dob a zajistit jejich osobami. pro shroma1d'ov1ni odpadri pouzivat vhodnfch sbdrnich zne5kodn6nipodle platn6 legislativy' je potieba zajistit dokondovaci p6di a n6slednourozvojovou 21. Realizovanym sadovfm fpiavdm pravidelnd udrzovat' p6di v d6lce trv6ni minim6ini tii let. Vznikl6 travni a rostlinnd porosty vyj6dienf Miu Kutn6 Hora, odboru iivotn(ho prostiedf, 6. Budou dodrzeny podminky : HavlfEkovo n6m.552, igiot Kutn6 Hora, ze dne l.g.20ll,-ci. MKM4%IDD0LL D2 ZPR/TRL kanalizace, spla5kov6 EO, - odd. vodn(ho hospod6istvi : pro povoleni stavby iov pro 150 z parkovi5t6, odludovade tukri z kuchyn6, odludovaee ropnfch l6tek na de5t'ov6 kanalizaci vod do toku, je ripravny vody ze studny,iekonstrukci.studny a povolenf k vypou5ten(odpadnich Zddosti piislu5nfm vtdopr6vnfm fiadem MEU Kutn6 Hora, odbor Zivotniho prostfedi. Formul6ie str6nk6ch se seznamempoiadovanfch pifloh a dokladri najdetena aby ke vsaku dochdzelo plodnd v mdlk6m -U U vsakovacich nddrlina dest'ovouvodu pozadrl"tn", a pridnim profilu ( nad hladinou podzemnf vody ). ndvrhu iov bud"*e pozadovatzhodnocenf rekreadnihoprovozu zdrivodndnf, Ze iov bude spoiehliv6 pracovat i v nepravidelndm sez6nnim povoleni zaiizeni. Odludovad ropnfch l6tek budeme povolovat jako havarijni pojistku bez posouzenf. k nakl6d6ni s vodami ( vypoultdnf ). Dal5i stupei projektov6 dokumentacepiedlozte k - obtast nakl6ddni s odpady podle $ 79 odst. I pfsm. bl zhkona i. L85/2001 Sb., o odpadech a jen,,z6kon o zm6ne n6kterfch OaiSictr z6konri, ve zn6nf pozdijbich piedpisri, ( ddle odpadech" ) vyd6v6me toto vyj6dienf : Odpady vznikl6 zrealizace stavby budou vyuzity nebo odstrandny jen vmistech a zaiizensch k tomu urdenfch, v souladu se zdkonem o odpadech a v souladu s pl6nem odpadov6ho 4 hospoddistvikraje. Odpady mohou bft pied6ny pouze osobd opr6vndn6podle $ 12 odst.3 a a podle 39 $ z1konao odpadech. O oopaoechvzniklfch z realizacestavby bude vedena evidence 120 podle $ 4O zdkonao odpadech,kter6 bude dolozenaspolednes ozndmenfm o ulivdni stavby bilance vdetne souhlasu, kolaudadniho o rrydr4ni Zridosli s popiipade zdkona, odst. 1 stavebniho ptaci. zemin a jinfch pffrodnfch -it"riat.i vytdzenjch b6hem stavebnich dinnosti a zemnich na dinnosti stavebnich behem vytdlenych jinfch materi6lt piirodnfch UloZenf oapuotrf"nzemin a odpady nebezpednfmi s Nakl6d6ni,,mezideponie" nesmi trvat d6le n"z po dobu trv6ni stavby. podl6h6 povoleni org6nu veiejn6 spr6vy podle $ 16 odst. 3 zdkonao odpadech' - ochrany ovzdu5i sdelujeme, i" nejsme dotdenfm org6nem v fzemnfm, stavebnfm a - - kolaudadnim iizeni' (,Sb', o lesri sd6lujeme,ze piedlozeny zdmlr se nedotfk6 zdjmi chrdndnfch zdkonem piedpisri. pozddj5fch znenf ( ve zskon), lesich a o zmdnea doplnenfn[kterfch z6konfi lesni - pokud by byly stavby prov6ddny ve Vpifpad6 rcalizace stavebni doprovodnfch zaiizeni vyd6ni vzd6lenosti do 50 m od kraje lesniho pozemku, je tieba polildat org6n st6tni sprdvy lesri o znlni' z6vazn6hostanoviskapodle g 14 odst. 2 zdkona(, Sb. ( lesnf z6kon) v platn6m wwlry.mu.kutnahora.cz. Formul6i Z6dostinaleznetena internetov6 strdnce piirody a ochrany pffrody sdelujeme,ze zhlediskazilkona inn f. n4li992 Sb., o ochrane krajiny, ve znenipozddjsichpiedpisti, nem6mek akci piipomfnky ptdy ochrany zemedbilsk6hopridniho fondu sdelujeme,ze stavbou dojde k odndti zemeddlsk6 (,. zemeddlskdho o ochrand pro nezemeddlsk6ridely ve smyslu g 9 odst. I zirkona Sb., jednat, poiild{' p,:onfno fondu, u" tilni poioe3si"ttpiedpisri. Ten, v iehoi' z6imu se bude 4 a5 piislu5nf org6n ochrany zemdddlsk6fropria"ffto fondu o souhlas s odn6tim podle $ 9 odst' a spolu se svim c\t. z6kona, v tomto piipad6 MdU Zr;d nad S6zavou, ktery n6vrh posoudi ziikona ( 18 citovan6ho ). Hora Kutn6 M6U $ stanoviskema vyj6dienim obce za5le fondu pod pidnfto zemdddlsk6ho ochrany org6nu Dne22.9.2Off Uyfo vyd6no nov6 stanovisko nem6men6mitek. dj'mkiv0474 o 2o 103 ZPwTRLvezndni kraje' 7. Budou dodrzeny podm(nky vyjddieni Krajsk6ho ieditelstv( Policie Stiedoiesk6ho KRPSii' 1.9'2011, ze dne DI, N; NdmEti 421,284 0l Kutn6 Hora, rizemnf odbor Kutnd io*, PD t1;6;6-i;lej-:-oir-oroso6 : Souhlasimes piedlozenoupd za piedpokladu,ze v dal5i f6zi budou zapracov6ny ndsledujici rtpravy a doplninf :

7 C..i. ct oozostzotz str. 7 Parkovaci st6ni: Budou vyznacena odlisnou barvou dlazby, piip. vodorovnlim dopravnim znalenim' Parkovaci st6ni pro osoby s omezenou schopnosti pon't" u orientace budou zpevn6na po cel6 ploke Zivici, dlazbou, apod. a vyznadena vodorovnym dopravnim znadenim d.v10f doplnenfm o svisl6 dopravnf znaceni 6.WI2 s vyobrazenirn symbolu 01. Rozm6ry a provedeni parkovacich st6ni budou v souladu s CSN ( Odstavn6 a parkovaci plochy silnidnich vozidel ). Z6na3O: Bude provedena v souladu s TP 218 ( Navrhov6ni z6n 30 ) Komunikace: Varovn6 a signiilni p6sy chodnikri v mistech pro piech6z eni a viezdech budou vyznadeny reli6fni kontrastnf dlazbou pro zajiktdnf pohybu zrakovd postizenich osob. Tyto fpravy budou v souladu s CSN 7361t0 1 zm6na ZI ) a d6ie vyhl Sb. o obecnfch technickfch pozadavcfch zabezpedtjicichbezbarilrovd tfiivdni staveb. Komunikace budou na koncfch opatieny obrati5tdm Ote isn iz en 0. Z drivodu bezpednosti chodcri doporudujeme vybudov6ni chodnikri pod6l v5ech komunikacf s n6vaznosti na parkovaci plochy' Dopravni znalerrt : Dopravni znadky musi bjt osazeny ve stanoven6 vf5ce a vzd6lenosti podle TP 65 Zdsad pro dopravni znad,en na pozemnfch komunika cich I II. vyddnil. Vodorovn6 dopravni znadenf bude provedeno dle Tp tiz - Zasaa pro vodorovn6 dopravni znaleni na pozemnich komunikacich' Dopravnf znadky musf bft rozmdrem a barevnim provedenim v souladu s vyhl. d. 30/2001 Sb'' kterou se prov6d63i pruuidlu provozu na pozemnich komunikacich a riprava a iizeni provozu na pozemnich komunikacich. Konden6 ie5eni trval6ho dopravniho znaeeni bude piedlozeno v dalsi f6zipd.prostor parkovacich ploch, komunikaci a chodniku bude osvetlen veiejnfm osvetlenfm' Dopravnf inspektor6t pir tcutn6 Hora v dal5im stupni projektov6 dokumen{ace ke stavebnfmu povoleni pozaduje podrobn6 zpracovdni ndvrhu svisl6ho a vodorovn6ho dopravniho znadeni, vdetn6 osv6tleni, apod. 8. Budou dodrzeny podminky zdvazn ho stanoviska MEU Kutn6 Hora, odboru dopravy a silniiniho hospoddistvf, Havliikovo nim. 552,284 0l Kutn6 Hora, ze dne 7'9'2011' Ei' MKIV04g53ll2011: Souhlasfme snavrhovanfm ie5enimza piedpokladu dodrieni ndsledujicich podmfnek: V pffpadd ripravy dopravniho piipojeni pffstupov6 ridelov6 komunikace do aredlu tovilrny Lenka K6cov,,.r.o. kporemni t<omunitaci - silniii 11 /3369, stavebnfk poldds o povoleni ripravy st6vajfcfch dopravnich pfipojeni v souladu s $ 10 zfkona o pozemnich komulifs:l"li Z6dosti je nuin6 pieolozit souhlas vlastnfta komunikace a souhlas pffslu5ndho org6nu Policie CR' pozemnf komunikace v are6lu tovi{rny Lenka K6cov, s.r.o. jsou dle $ 7 odst. 2 z6kona o pozemnich komunikacich ridelovou komunikacf neveiejne pifstupnou. Tato stavba nepodl6h6 stavebnfmu ifzeni veden6mu speci6lnim stavebnfm riiadem dle $ 16 odst. 1 zdkona o pozemnich komunikacich. Rozhodnutf o ndmitk6ch riiastnikri rizemniho tizeni " v prubehu iizeninebyly i.6dn6,n6mitky proti umfstdni stavby vzneseny. Udastnici lizeni nan6z se vztahuje rozhodnuti sprdvniho org6nu: Lenka K6cov, a.s., K6cov 237, Kd'cov zastupuje nazft*ad pln6 moci : REMIN, spol. s r.o., Blanick6E.p.25, Ptaha2 Toto fzemni rozhodnuti platidva roky ode dne nabyti pr6vni moci. Nepozbude vsak platnosti' jestlize v t6to lhfit6 bude pod6nai'6dost o stavebni povolenf'

8 (.1. ct oozostzotz str. 8 III. II. vyd6v5 podle $ 128 odst. 3 stavebniho zdkona a $ 16 vyhl65ky ()' sb" kterou se prouia63i nd^kter6 u"stanoueni stavebniho z1konave vdcech stavebnfho i6du' rozhodnuti o povoleni odstraneni nfie uvedenfch staveb na pozemku : - d. parc. 1088/1, k.ri. Krlcov, vfmera m2, druh pozemku- oilltnills:ha' zptisob vyuzitf manipuladnf plocha, vlastnick6 pr6uo t Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnft 516, M6ffn' - d. parc. st , k.ri. K6cov, vlimdra 838 m2, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii' vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s'r'o', Zarybnft 516' M6ffn - d. parc. st. 642t2, k.ri. K6cov, vfmdra 252 pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoii',nt2:,_druh vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, slo,zatybnik 516' M6ffn - d. parc. st , k.ri. K6cov, vymera 370 m2, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoif' vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s'r'o',zarybnfk 516' M6ffn - d. parc. st. 641, k.ri. K6cov, vfmera 1460 nl,druh pozemku zastav6n6 plocha a n5dvoff' vlastnick6 pr6vo Lenka Kdcov, s.r.o., Zarybnfk 516, M6ffn - c. parc. st. 640, k.ri. K6cov, vymera 1460 m2, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoff' vlastnick6 pr6vo : Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 516, M6ffn - d. parc. st. 345, k.ri. K6cov, vfmdra 2715 m2, druh pozemku zastavdn6 plocha a nddvoff' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zarybnft 516, M6ffn - d. parc. st.31g,k.ri. K6cov, vfmdra 3352 n2, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoff, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s't.o-,znybnik 516, MEffn - d. parc. st. 370, k.ri. K6cov, vfmdra 370 ntz,druh pozemku zastavln6plocha a n6dvoi(, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zatybnik 516, M6ffn - d. parc. st.37l,k.ri. K6cov, vfmdra 475 rrz,druh pozemku zastavdndploch a nddvoii, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.t.o.,zarybnfk 516, MEffn - d. parc. st.3i2, k.ri. K6cov, vfm6ra 6 m2, druh pozemku zastavln plocha a n6dvoii' vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s,t.o.,zatybnik 516, MEffn - d. parc. st.373, k.f. K6cov, vfmera 48 m2, druh pozemku zastavlnd plocha a n6dvoif, vlastnick6 prdvo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnfk 516, MEffn - d. parc. st.643,k.ri. K6cov, vfm6ra 349 m2, druh pozemku zastav6n6 plocha a n6dvoff, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o.,zarybnft 516, M6ifn - d. parc. st.644,k.ri. K6cov, vymera 66I n2, druh pozemku zastaven6 plocha a n6dvoii, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.t.o.,zarybnfk 516, Mdffn - d. parc. I0B2l5, k.ri. K6cov, vfm6ra 37O m2, druh pozemku orn6 prida, vlastnickd pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., ZNybnfk 516, M6ffn - d. parc. li47li, k.ri. K6cov, vfmdra m2, druh pozemku ostatni plocha, vlastnick6 pr6vo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnft 516, M6iin - d. parc. ll47/4,k.ti. K6cov, vymdra 44 m2, druh pozemku ostatni plocha, vlastnick6 prdvo: Lenka K6cov, s.r.o., Zarybnik 516, MEffn. Popis staveb : 01 Provoznf budova t?u"enu podsklepenf trojtrakt s nosnou konstrukcf z prefabrikovanfch Zelezobeton. prvkri, vdetn tiech zastie5enfch nakl6dacfch ramp. 02 Kotelna, komfn E;r*drl poosttepeny objekt 20 x 20 m, vfska 13 m, o 2. NP propojenf s provozni budovou podzemnim instaladnim kan6lem. Cihelnf komin o vy5ce cca 35 m' 03 Sklad uhli, PSsovf dopravnik Do kotelny vedln pies piistiesek pro nakl6dku materi6lu pr4sovf dopravnfk ze skladu uhli ( ocelovf piistie5ek 15 x22,5 m). P6sovf dopravnik m6 d6lku cca 45 m'

9 C.1. ct OozostzOtz str. 9 '::^;:T,i:11:u,,', vf.ka 3,5m, a dvoupodlazni piistavba na severnr strandl2 x 4'1 m' vfska 7 '2 m a sklad 7,8 x3,2 m, vy5ka 2,1 m 3:YlJr?Jritn. od vstupu do areiflu. Jedn6 se o sestavu 12 mob'nich bunek, opl6stdnfch dievem, rozm6ry Lz,l x 14,4 m.na piilehl6m pozemku je sklenik a kfilny' 06 Sklad/diev6nd stodola se nach6zf severnd od skladu uhlf. Diev6n6 konstrukce s hambalkovfm krovem a zastiesenfm osinkocementovym vlnitfm plechem, rozmdry 6 x 15 m' vf5ka 3'2-4'3 m' 07 Sklad Y zdpadni d6sti are6lu. Diev6n6nosn6konstrukcepobit6prkny,piihradov6vazniky,krytiny tr apdzovy plech, rozmery66 x39 m, vf5ka 7,5-12 m. 08 Vdha Na komunikaci meziprovozni budovou a skladem se nachfizi v6zni domek s v6hou, velikost 7'5 x 5,2m, vy5ka 2,9 m. 09-1L Sklady/Pffstie5kY Y z6padni d6sti are61u, oievien6 sklady o rozmdrech 34 x 42 m, ocelov6 konstrukce zastie5en6 ffaplzovymplechem, vf5ka 7-10,7 m' pii odstraiov6nf vfse uvedenfch staveb musf bft dodrieny tyto podminky : 1. Odstran6nf staveb bude provedeno dle projednan6 a schviilen6 dokumentace bouracich pracf, vd' dodatku, kterou vypracoial Miroslav Bafi;i, crarr , REVITAL BOHEMIA, s.r'o., IC , Kienova 7/747,162 0O Praha 6. Z. OdstranEni stavby bude prov6ddt stavebnf podnikatel opr6vnenf kprov6ddni stavebnich nebo montiiznfch praci iato piedm[tu sv6 dinnosti podle zvl65tnich pr6vnich piedpistr. Vlastnfk stavby je povinen pfeo zanajenim bouracich praci sddlii stavebnimu riiadu stavebnfto podnikatele, kteri bude pr6ce prov6d6t a dolozitjeho opr6vn6ni- 3. Veskerf nepouzitelnj materi6l bude z pozemku odstranen a ulozen nez6vadnlim zprisobem. pouzitelnj,rybourany materidl bude uloien na mfste urden6m vlastnikem stavby vfhradnd na pozemcfch -l.ia v jeho vlastnictvf. 4. objektecn Uytu zjistena piitomnost azbestu, kterf ie obsazen v opl65tdni a zastfeseni objektu 03 sklad uhlf, p6sovf doptuunft a na zastiesenf objektu 06 sklad/dievdn6 stodola. Celkem cca 7 tun. Likvidace azbestu bude provedena nedestruktivni demontdli specializovanou odbornou firmou, pied zapodetfm vlastnich demolidnfch pracf. 5. Beton a Lelezobeton, ciheln6 zdivo a dievo - v5e bude zpracovdno pifmo na stavb6, kde bude piedrceno, piip. pietiideno a piipraveno k dalsimu vyuzitf. Ziviln krytina a komun6ln( odpad - odvoz na skl6dku k tomu urdenou. Kovy, ocel a sklo - odvoz do sbdrnfch dvoru. 6. Pii odstrafiov6nf stavby nesmi bft znedi5t'ovdno Zivotnf prostiedf ani po5kozeny cizi pozemky a piilehl6 komunikace. 7. Pii odstraiovsnf stavby nesmi bjt ohrozen provoz na piilehl6 mistni komunikaci. 8. Po odstraneni stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zaji5t6no nez6vadn6 odv6denf povrchovlich vod, ter6n bude upraven a srovn6n. g. bdstran6ni vfse uvedenfch staveb bude provedeno nedestruktivni demont6zi, nebude proviid6no za pouziti trhavin. 10. Jako zaiizeni staveni5t6 se pouzije objekt vr6tnice s piilehlou d6stf vfrobni budovy, ve kter6 bude ziizenakancel6i a Satny ve dvou mistnostech. Tyto objekty budou demoloviiny na z6vdt stavby, po demont6zi/vystdhov{ni zaiizeni staveni5td. PffpadnE budou dod6ny 2 ks mobilni bun6k po 15 m2, ve kterich bude ziizena kancel6i a Satny. Jako zdzemi bude dodr{ny 1 umfv6rensk6 bufika a 1 ks mobilnfto WC s pisoilrem. 11. Stavebnfmu riiadu bude do 7 dnri od ukondeni praci pied6n doklad o zne5kodndni materi6lu z odstrandnych staveb, jehoz dal5i vyuliti neni moln6. 12.Zadatelje povinen pied zapodetim pracf zajistit odpojeni v5ech rozvodri siti technick6ho vybavenf, pod domluvd s jejich spr6vci. 13. Budou dodrieny podminky uveden6vyj6dieni MEf Kutn6 Hora, odboru iivotniho prostiedi, Havlfikovo n6m. 552, Kutn6 Hora, ze dne 4, , ii' MKlV0s tl/ UL ZPR TRL :

10 ij. cj oo2o5/2012 str' lo 1/ ve vodnim hospod6istv( : dle piedlozen6 projektov6 dokumentace je souddsti vyrobniho are6lu Lenka Kiicov vnitini trafostanice, dilna a gx6ie. V piedlozend dokumentaci postr6d6me popis st6vajfcfto stavu z hlediska mozn6 kontamina-ce stavebnich konstrukcf a zemin zdvadnymi l6tkami' d vi5e uvedenou akcf souhlasim s tim, Ze stavebnft zajisti:. a/ v piedstihu pied zahdjenim stavebnfch pracf - pruzium vfskytu z1vainychl6tek v jednotlivfch objektech a jejich okoli ( ter6n, zemina ) - odbdr vzorki stavebnich konstrukci a zeminy ( v rozsahu urden6m piedchozfm pruzkumem ), provedeni rozboru akreditovanou laboratoff - pr"otozenf pruzkumu vdetne vfsledku rozboru vzorkri zdejsimu odboru b/ v prubehu stavebnich Pracf - odbdr vzorkt stavebnfch konstrukci a zeminy ( v rozsahu urden6m piedchozim pruzkumem), provedenf rozboru akreditovanou laboratoff - ropn6 l6tky - sanaci kontaminovanfch konstrukci a zemin opr6vn6nou firmou c/ po ukondenf sanadnich Pracf - pfedlozenf zdverednd zprdvy o proveden6 sanaci kontaminovanfch konstrukci a zernn opriivndnou firmou zdej5fmu odboru 2/ v oblasti nakl6d6nf s oapady podle $ 79 odst.4 pism. bl zskona d. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmdn6 ndkterfch dal5ich z6kont, ve zneni pozd6j5ich piedpisti, ( d61e jen,,z6kon o odpadech" ) vyd6v6me toto vyj6dieni : Odpady vzniki6 pii odstrafiovdni staveb ( pii bouracich pracfch ) budou vyuzity nebo odstrandny jen vmistech a zaiizenich ktomu urdenfch, vsouladu se zdkonem o odpadech a vsouladu s p16nem odpadov6ho hospod6istvf kraje. Odpady mohou bft pied6ny pouze osobe opr6vndn6 poat" $ 12 odst. 3 a4 zfir.onao odpadech. O odpadech vzniklfch ztealizace stavby bude vedena ividence podle g 39 a 40 zdkona o odpadech, kter6 bude dolozena spolednd s ozn6menim o ilfiivdni stavby podle g 120 odst. 1 stavebniho zdkona, popiipadd s Zddostf o lydrini kolaudadnfto souhlasu, vdetn[ bilance zemin a jinfch piirodnich materi6hi vyt6zenfch b6hem stavebnfch dinnosti a zemnich praci. UloZeni odpadnich zemin a jinlch pffrodnich materi6hi vyt6zenfch bdhem stavebnich innostf na,,mezideponie" nesmi trvat d6le nez po dobu trvdni stavby. Nak 4d6n( s nebezpednfmi odpady podl6h6 povolenf orgdnu veiejn6 spr6vy podle $ 16 odst. 3 zfkona o odoadech. i6sti staveb. tter6 byly identifikovr4ny jako mozny zdroj vzniku nebezpelnych odpadri, popiipadd bude zji5tena jejich kontaminace nebezpednfmi l6tkami ( zejmdna slozek, kter6 dinf odpad nebezpednf podle z6kona o odpadech ) v r6mci prov6den6ho doprrizkumu ( ovzorkoviinf a provedenf rozboru jednotlivfch odstrafiovanfch staveb a Edsti staveb ), budou odstran6ny ze itavby oddllene tak, aby se zabr6nilo misenf odpadri kategorie ostatni a kategorie nebezpednf. 3/ ochrany ovzdubf sd[lujeme, Ze nejsme dotdenfm org6nem v fzemnim, stavebnim a kolaudadnim iizeni. 4/ lesri sd[lujeme, Ze piedlozeny n6vrh se nedotfk6 z6jmt chr6nenlch z6konem (,.289/1995 Sb', o lesfch a o zmen! a dopinenf ndkterfch ziikonri ( lesnf zdkon), ve zneni pozddjlfch piedpisti. 5/ ochrany pffrody sd6lujeme, Ze zhlediskazdkona enn e. n4li992 Sb., o ochran6 piirody a krajiny, u"-,idni pozdej5ich piedpisri, nem6me k akci piipomfnky. Toto stanovisko nenahrazuje povolenf ke kdceni dievin. 6/ ochrany zemed[lsk6ho pridniho fondu sddlujeme, Le piedloleny zdm& se nedotfk6 zdjmtt chr6n6nfch z6konem inn e. T4llgg2 Sb., o ochran6 zem6d6lsk6ho ptdniho fondu, ve zndnf pozddjsfch piedpisti. 14. Budou dodrieny podmfnky Krajsk6ho liiadu Stiedoiesk6ho kraje, odboru Zivotnfho prostfedi, Zborovskf 11, Praha 5, ze dne 27,12,2011,8i '1/KUSK, obsazen6 v z6v6ru zji5tovacfhofizeni - podminky jsou uvedeny vbode 5/ vfrokov6 i6sti pro rizemnf Iizeni. fdastnici (izeni na nez se vztahuje rozhodnutf spr6vniho org6nu o odstran6nf staveb: Lenka Kiicov, a.s., K6cov 231, K6cov zastupuje na zdkladl pln6 moci : REMIN, spol. s r.o., Blanick (,.p.25, Ptaha2

11 ij. ct oozostzotz str. 1 1 OdrivodnEnf: Dne podal L,adatelZ6dost o vyd6ni rozhodnuti o umistdni stavby a bouraci pr6ce' Stavebni riiad ozndmil zahiieni (izeni astanovil veiejn6 ristni jedn6nf na den 23'll'2011, o jehoz v!3teo,turu!11::t:f protokol. Die 5.lZ.zO11 byl stavebnik vyzvfn kdoplndni Tidosti aiizeni bylo pieruseno' zadost byla dopln6na dne Stavebni riiad dne vyzval ridastnfty iizeni, aby se ve lhrit6 do 10 dni ode dne dorudeni sdeleni sezn6mili s doplndnfmi podklady. zaane piipominky ani n6mitky nebyly vzneseny. KiTzeni stavebnik ddle dolozil : - Vyj6dienf M6stysu K6cov, Jirsikova 157, K6cov, ze dne , ii. 309/ souhlasi bez piipominek. - vvjahreni MEU Kutn6 Hora, odboru regiondlniho rozvoje a rizemniho pl6novdnf, Havlfikovo n6m.552, Kutn6 Hora, ze dne 31" , MKW048837l20ll: - mdstys K6cov m6 platnf izemnipl6n schv6lenf usnesenimoz(,'7 ze dne 3' dervna stavba se dotfk6,urtuu6ndho niern ( urbanizovanfch ploch, dle odst. 2 pfsm. N zivaznd Edsti fzemnfho plinu - d6st H.,,Funkdni regulativy a limity" ) s definovanfm funkdnim vyuzitfm,,plochy pro vfrobu a sklady" a,,plochy pro parky" dle platn6ho rizemniho pl6nu - nov6 navrhovan6 funkdni lyuzitf piedm6tnfch ploch neni v rozporu se stanovenfmi regulativy - plochy pro vfrobu a sklady jsou ( viz d6st H -,,funkdni regulativy a limity", odst. 3 pism. b/) urdeny mimo jin6 i pro obdanskou vybavenost v5eho druhu - stavbou nuurhouund funkdnf vyuzitf piedmdtnfch ploch lze, dle platn6 vyhl65ky d. 501/2006 Sb. o obecnlich pozadavcfch navyuzfv6nifzemi, $ 6 odst. 2,zaiaditdo ploch obdansk6ho vybaveni - plochy s funkci,,plochy pro parky" nejsou stavbou dotdeny. tjfad rizemniho pl5nov6ni nim6 k z6meru vfstavby sportovnfho are6lu s piechodnfm ubytovdnim a doprovodnfmi sluzbimi dle piedlozen6 dokumentace k rizemniho iizenf pfipomfnek ani n6mitek. - Z1vazndstanovisko fraste hygienick6 stanice Stied. kraje se sidlem vpraze, rizemni pracovist6 Kutn6 Hora, U Lorce 40, 284 0l Kutn6 Hora, ze dne , ii. KHSSC z S piedlozenou dokumentacf pro rtzemni ifzeni RekreaEnt are6,l Lenka K6cov se souhlasi. Ddle bylo uydano z6vazn6 stanovisko pro bouraci pr6ce, veden6 pod dj. KHSSC , ze dne : S piedlozenou dokumentacf.bouracich praci se souhlasf. - Souhlasnd stanovisxo dn - HasiSsk6ho zdchrann6ho sboru Stied. kraje, fizemni odbor Kutnd Hora, IJ Zast vky 28O, Kutn6 Hora, ze dne , ii. HSKL l20l0tKH, bez piipominek. UmfstEni stavby je v souladu se schv6lenou fzemne pli4novaci dokumentacf. UmistEni stavby vyhovuje obecnlim pozadavkrim na vyuzivilni izemi. Stavebni riiad zajistil vzdjemny soulad piedlozenjch zdvaznych stanovisek dotdenlich org6nri vyzadovanlich zvl65tnfmi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti. Stavebnf riiad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, zapottliti ustanoven( pr6vnfch piedpisri ve vfroku uvedenfch. Udastnici rizemnfho iizeni - dal5f dotden6 osoby: Krajskd spr6va aidrlba silnic Stied. kraje, V6clav Sindylek, ZlkJadni kynologickri organizace, V6Clav Dastych, Sdzava Parkland, a.s., Jan Dastych, V6clav Kozdk, Jan Fiala, Marie Fialov6, Barbora Kala5ov6, Addla 5imkov6, Velka, s.r.o., egzdistribuce, a.s. Vypoi6d6ni s n6vrhy a n6mitkami ridastnftri: - Udastnici neuplatnili n6vrhy a n6mitky. Vyhodnoceni piipominek veiejnosti: - Piipominky veiejnosti nebyly vzneseny. Vypoi6d6ni s vyj6dienimi ridastnikri k podkladrim rozhodnuti: - Udastnici se k podkladfim rozhodnuti nevyj6diili' Pouienf fiastnfkri: proti tomuto rozhodnutf se lze odvolat do 15 dnri ode dne jeho oznfimeni k odboru regiondlniho rozvoje Kraisk6ho fiadu Stiedodesk6ho kraje pod6nim u zdejsiho spr6vniho org6nu.

12 str' 12 Ci.ctoozostzotz odvol6ni se pod6v6 s potiebnfm po6tem.stejnopisu jeden stejnopis zristal spr6vnimu orgiinu a!i!3bv aby kazdf ridasrnft ojriur j"i"n,,":ropir.-il"p"oa-u,fturin* potiebni-podet stejnopisri, vyhotovi je spi6vni org6n na n6klady ridastnfta' odvol6nfm lze napadnout vyrokovou d6st rozhodnuti, jednotlivf vyrok nebo jeho vedtejsf ustanoveni' Odvol6ni jen proti odrivodndnf rozhodnuti je nepiipustn6' Stavebni riiad po pr6vni moci rozhodnuti pied6 ovdienou dokumentaci Zadateli, piipadn6 obecnimu riiadu, jehoz rizemniho obvodu se umfsteni';";y tfk6, nenf-li s6m stavebnim riiadem' popiipadd t6z speci6lnfmu stavebnfmu riiadu' Rozhodnuti m6 podle $ 93 odst. 1 stavebniho zilkona platnost 2 roky' Podminky rozhodnuti o umisteni stavby plati po douu irvani stavby (i zayizeni,nedo5loli z povahy veci k jejich konzumaci' Otisk ffedniho razitka Inka Blehov6 opr6vndn6 riiedni osoba referent odboru Toto rozhodnutf musf bft vyv6seno po dobu 15 dnfi' /r t ln// / Vyve5eno dne:...(.(..(.:-.*!(*/. Sejmuto dne: """""' Soudasnd riiad pro vyvdseni a pod6ni zprhvy o vyvesenf ( Mdstys K6cov a MEsto ZttE nad S6zavou ) -^ll^,,xr" 'l'"h6 8 ;ffi;"#, t" i#rt.jmnost byla zveiejnd.u rp,irou"* umoziujftim d6lkovi pifstup, podle vdty druh6 $ ZS oort. 2 z6konai.500/2004$b., sp,r6vni i6d, v platn6m zndnf' URnO MESTYSU '09 Razftko, je vyv65eni a sejmutf ozndmeni. Poplatek: Spr6vnf poplarek byl vymeien podle zi{kon a E Sb., o spravnfch poplatcich polozky 18 pism' a) ve vf5i 1000,- Kd a byl zaplacendo pokladny Mdsta Zru( nad S6ruuo,, dne 3.1'2012, pokladni doklad d' ObdrZi: - riiastnici podle $ 85 odst. I pfsm. at ablsz - doruienf podle $ 87 odst' 1 SZ (dodejky) : REMIN, spol. s r.o.,idds: qrdw6qs sidlo: Blanick6 d.p. 25,l2O 00 Praha 2 M6stys K6cov, IDDS: 439bdrt sidlo: K6cov, Kdcov - riiastnfci podle $ 85 odst. 2 SZ -doruieni podle $ 87 od^s!' 1 SZ ( veieinou vyhlsskou ) : CEZ nistribu&, a.s.,"teplick , DEdin IV - Podmokly, 405 O2 D1din 4 VELKA, s.r.o., K6cov dp.95, Kiicov Vdclav Sindylek, K6cov d.p. 95, K6cov Krajskd spr6va artdrlbasilnic stred. kraje, pffspdvkova organizace,idds: a6ejgmx - sidlo, Zborovsk6 d.p. 81/11, 1502l Praha 5-Smichov Zilkladnikynologick6 or ganizace, K6cov, Kiicov V6clav Dastych, K6cov d.p. 66, K6cov SdzavaParkland, a.s., T6borsk6("p' ,14000 Praha 4-Nusle Jan Dastych, Malovidy 8.p.32, Rataje nad S6zavou' Siizava V6clav koz1k,belocerkevsk6 d.p ,10 00 Praha lg-vr5ovice Jan Fiala, Ant. Staska d.p. 53, Praha 4 - Krd Marie Fialov6, Antala Sta5ka d.p. 53, Praha 4 - Krd Barbora Kala5ov6, Masarykovo n6m' d'p' 531I,25101 Ridany u Prahy Ad6la 5imkov6, prub6zn6 6.p ,10000 Praha 10 - Strasnice

13 e.j. CJ O}205l2orz str.13 - riiastnfci podle $ l28sz ( dodeikv ) : REMIN, spol. s r.o.,idds: qrdw6qs sfdlo: Blanick6 d.p' 25,12000 Praha 2 dotien6 sprfvnf riiady : MEstskf riiad, odbor Zivotniho prostiedi, IDDS: b65bfx3 sfdlo: Havlfdkovo n5m. d.p. 552,28424 Kutnd Hora I Mdstskf riiad Kutn6 Hora, odbor dop.avy a silnidniho hospod6istvi, IDDS: b65bfx3 sfdlo: Havlidkovo n6m. d.p. 552,28401 Kutnd Hora 1 Krajsk6 hygienicka stanice Stfed. kraje se sidlem v Ptaze,IDDS: hhcaise sidlo:ditrichova 17,12801 Praha2 Hasidskf zdchranny sbor Stiedodesk6ho kraje rizemn( odbor Kutn6 Hora, IDDS: f3ahpz8 sfdlo : IJ Zastdvky d.p. 280, 2840I Kutn6 Hora I Krajslcf riiad Stied. kraje, odbor Zivotnfho prostiedf a zemdddlstvf, IDDS: keebyyf sidlo : Zborovskd.p. 81/11, 1502l Ptaha5-Smichov VtEf Kutn6 Hora, odbor RR a UP, IDDS:b65bfx3 sfdlo : Havlidkovo n5m. d.p. 552,28401 Kutnd Hora

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif:

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif: M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim Odbor qistavby a fizemniho pl6nov6nf Letenskii 1918.756 61 RoZnov pod RadhoStdm Spisov6 znalka: Mdli/Vyst/3 I8l2l20l4l lmi C j. dokumentu: MdU-RpN 407 l9l20l4 Vyiizuje:

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA ."Mt nnbsrsr{' unld zrui t'lad s tzd,vou odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6novini a iivotniho prostiedi Zdmekdp. l' 28522 Zrr' nad S zavot) Fax 32'7532856 E-mail: sta ztuc.cz * www.mesto'zruc cz Spis.

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby

-J LJ-L-T. TJZEMI{I RO ZHODNUTi VEREJI{A VYHLASKA. rfzemni rozhodnuti o umfstenf stavby -J LJ-L-T Mdstsky riiad Pisek odbor vystavby a flzemnftopl6nov6n Velk6 nilmdsti 114. Pfsek i.j, vli st/259(t2587 4/0/Zal trcz - SrunUSlRozh Vyiizuje: Petr eizek E-nrail: petr.cizek@mupisek.cz "l'elefon:

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 6 URAD MESTSKE CASTI ODBOR VYSTAVBY V praze dne: 21-12' 2011 KOLAIIDACNI SOUHLAS S UZTVANIM STA\'BY A) Odbor vfstavby Uiad,, m. d. Praha 6, jako stavebni uiad piislu5n;f podle $ 13 odst.

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie VEREJNA VYHLASKA ViS dopisze dne VaSe znadka (e I ) izemniho pliinoviini a stavebniho iddu stavebniho i6du Naseziadka (a I ) Hradec Krabve t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5. SnlnEno Kontrolni termin. 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd Mdstsk6 i6st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.28t20r5 24.6.2015 Zndpoviil6 Termin nln6ni Nov6 usneseni iislo Podpisy SnlnEno Kontrolni termin?4x ffif ZaloZeno na U dne 25.6,2015 ZaloLila M. Kratochvilovd

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

1:,i 6 MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211,149 4l Praha4l5 Odbor vfstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 lll ilililililililil 19348651 Sp.znadka: OY I 1 41 0226 1 4l Kav C j.:

Více

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku

prosrnnni MTNTSTERSTV o LlorNino 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku MTNTSTERSTV o LlorNino prosrnnni 100 10 PRAHA to - VRSOVICE. Vr50vick6 65 dle rozdelovniku V65 dopis znaeky: NaSe znadka: 88959/EI\rV/14 Vyfizuje: Mgr. Indr6kovdl1.2559 PRAHA: 29.12.2014 VEc: PosuzovSni

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI

MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI MESTSKA CAST PRAHA 11 URAD MESTSKE CASTI Ocelikova 67211.149 41 Praha 415 Odbor vfstavby, Vidimova 13250 Praha 4, Telefon: 267 902 lll ill]iltiltl 23044379 Sp.znadka e j.: MCPI l/15/037439toytkut Vyiizuje:

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp

RozH o D N urf d. L4204753-s rzp RozH o D N urf d. L4204753-s rzp o poskytnuti podpory na spolufinancov6ni projektu v r6mci Operainiho programu Zivotni prostfedi z prostredkfi'stainitr-o fondu Zivotniho prostiedi er laate len "SfZp" nebo

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie

Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie Kraisk,i iiad Stiedoiesk6ho kraie,v6stski i-ir:stivice V Praze dne: 8.8.200? tistoielnaci: 99155/2007,'KUSK,,oZp,Ve Vyiizuje: Ing. Martina VeverkovA l. 848 Dle rozd6lo\niku zavir zrsiovaciho RizENi podle

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j

Usnesenl. t/,/l T- Ing. Antonin Ma5talit. MUDr. Hana HerSkov5. starosta. mfstosta rostka. i j StatutSrni m6sto Ostrava mestskf obvod SlezskS Ostrava zastupitelstvo mestsk6ho obvodu Statut6rni rn6eto Usnesenl Ing. Antonin Ma5talit starosta I i j t/,/l T- MUDr. Hana HerSkov5 mfstosta rostka t-, Mestski

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy

i. 3/2015 etz obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE ir. r Piedm6t a pfisobnost vyhlisky Zikladni pojmy obecne zav nzn A vvula5xl tuusu PRAcHATICE i. 3/2015 o syst6mu shromazd'ov6ni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivhni a odstrafiovini komunilnich odpadfi a syst6mu nakl6ddni se stavebnim odpadem Zastupitelstvo

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1024/10-Gr HP - 1737/2010 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011

Spis. zn.: Výst./692/2010/Šm Hanušovice, dne 4.5.2011 Č.j. MUHA 2813/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

ilil ilil ilt smlowa o oil,o

ilil ilil ilt smlowa o oil,o smlowa o oil,o Spr6va Ndrodniho parku a chrdn6nd krajinn6 oblasti Sumava sidlem: l. m6je 260,3850l VimPerk zastoupen6: Mgr. Jiiim Mdnkem, ieditelem Ie:005 83171 DIC: C2005 83 171 Bankovnf spojeni: Komerdni

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ě ň Ť Ť š ěť Ť Č č ě Ť Ť Ť š č ě ě š Ť č é Ť ž ž ž ě Ť š š ě Ť š č ě š ě Ť Ť ě ě ž ň č š č š ě ě Ť ěť č š ě ěž ě ě ž ž š č ě ě ě Ť ě ž ň č š č š Cj. VYST-922120091Blr Stavba obsahuje: Samostatně stojcgar

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více