Periferní systém heavy duty line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Periferní systém heavy duty line"

Transkript

1 Periferní systém heavy duty line CANopen, sériové a ethernet periferní moduly s rozšířeným teplotním rozsahem PBIO-31/32E PBI-31/32C PBI-31/32S PBO-31/32C PBO-31/32S PBIO-31/32C PBIO-31/32S Ethernet / Canopen brána + 8 logických vstupů + 8 relé CANopen / sériový modul logických vstupů CANopen / sériový modul 12 výstupů s relé CANopen / sériový modul 8 logických vstupů + 8 relé PAIO-32C PAIO-32S EAIx../EBI.. /HD ExO/EBO.. /HD CANopen / sériový modul 12 AD/DA -10 Zásuvné moduly pro PAIO PCIO-31C PCIO-31S CANopen / sériový modul pro 6 termočlánků + 8 logických vstupů + 8 výstupů -12 ELSACO, katalog produktů 20-1

2 PBI, PBO, PBIO, PAIO, PCIO Pe ri fer ní mo du ly řady PRO MOS hea vy duty jsou ve dvou pro ve - deních s komunikací CANopen (označení končí písmenem C) nebo s asynchronní linkou RS-85 (označení končí písmenem S). Moduly se připojují do řady kabelovými propojkami s krimpo - vacími konektory. Kabel obsahuje datovou linku i rozvod napájecího napětí. Podrobnosti o propojení viz Technický manuál mplhd_can a mplhd_85 (ke stažení na sa co.cz). CANOPEN I/O MODULY Moduly s komunikací CANopen jsou určeny k zařízením, které podporují komunikaci podle standardu CAN-CiA DS-3. Standardní rychlost je 500 kb/s. Změnu rychlosti a nastavení základních parametrů je možné provést pří - mo z ho u modulu. MODULY SE SÉRIOVÝM PŘIPOJENÍM Moduly se sériovou komunikací umožňují připojení I/O signálů lin kou RS-85 až na vzdá le nost 1200 m. Mo du ly pod po ru jí ko - munikaci protokoly EpsNet, Modbus RTU a částečně i Profibus DP. Standardně je nastaven protokol EpsNet, k dispozici je soft - ware pro konfiguraci parametrů jednotek. Nastavení všech základních parametrů je také možné provést přímo z ho pa ne lu mo du lu. Po kud jsou mo du ly při po je ny k del ší mu řídicí počítač Control System CAN InCo-12 propojovací kabel CANopen Unap GND CAN L CAN H zapojení konektoru CAN ve de ní, je vhod né použít gal va nic ký od dě lo vač SMI-12 (RS-85). Podrobné údaje o oddělovačích viz PŘIPOJENÍ MODULŮ DO SÍTĚ ETHERNET Mo du ly PBIO-31/32E mají roz hra ní 10 BaseT a umožňují pří mé připojení do sítě Ethernet nebo k přenosovému zařízení s tímto roz hra ním (WiFi, ADSL mo dem, GPRS ether net mo dem ap.) Druhá strana modulu je osazena rozhraním CAN (NMT master). To umožňuje připojení celého sortimentu dalších modulů s ko - munikací CANopen. První modul potom tvoří bránu mezi síťovým roz hra ním a ostat ní mi mo du ly. Na síťové stra ně je použit pro to kol CA No pen over Ether net s pa ke ty UDP nebo TCP/IP. moduly binárních a analogových vstupů a výstupů s komunikací CANopen propojovací propojovací můstky krátké můstky krátké PBI-31C PBO-31C PAIO-32C 2 6 Unap GND TxRxD +TxRxD zapojení konektoru RS zakončovací člen CAN LAN RS-85 napájení internet InCo-12 propojovací kabel RS-85 moduly binárních a analogových vstupů a výstupů se sériovou komunikací RS-85 zakončovací člen RS-85 PBI-31C PBO-31C PAIO-32C napájení LAN kabel UTP cat.5 modul PBIO-32E umožňuje připojení přímo do lokální sítě (nebo k libovolnému přenosovému zařízení s rozhraním Ethernet) modul PBIO-32E tvoří bránu mezi rozhraním Ethernet a CANopen PBIO-32E ostatní moduly vstupů a výstupů jsou s komunikací CANopen PBI-31C PAIO-32C EAIx../HD, EBI../HD, zakonč. EPO../HD, člen CAN EDO../HD, EBO../HD konfigurační moduly pro analogové pozice modulu PAIO-32 InCo- propojovací kabel (pouze napájení) napájení Příklad použití periferních modulů jako I/O subsystém průmyslového řídicího počítače. Výběr propojovacích můstků InCo pro CAN open a sé ri o vé I/O mo du ly InCo-10 EI Zakončovací prvek pro sběrnici CAN, konektor MX InCo-10 EI Zakončovací prvek pro sběrnici RS-85, konektor MX InCo-11 EI Propojovací můstek krátký mezi moduly InCo-11 EI Propojovací můstek 30 cm mezi řady modulů InCo-12 EI Připojovací kabel 0,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 6 vodičů InCo-12 EI Připojovací kabel 1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 6 vodičů InCo- EI Napájecí kabel 0,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, vodiče (pouze napájení) InCo- EI Napájecí kabel 1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, vodiče (pouze napájení) MX těleso MX--00 Těleso konektoru MX kontakt MX Krimpovací kontakt pro těleso konektoru -2 ELSACO, katalog produktů 20

3 PBIO-32E Ethernet / CANopen brána 8 logických vstupů 8 výstupů s relé Ethernet I/O modul Ethernet / CANopen mas ter pro připojení dalších CANopen modulů přímo do LAN 10BaseT 10 Mb/s pro připojení do sítě LAN 8 logických vstupů 12 nebo 2V Digitální filtrace vstupů 8 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBIO-32E je vstup ní / vý stup ní jed not ka se síťovým roz hra ním Ether net s TCP/UDP pro to ko lem. Mo dul je na levé stra ně osa - zen rozhraním Ethernet 10baseT s konektorem RJ5. Druhý ko - nek tor na pra vé stra ně mo du lu má roz hra ní CAN (NMT mas ter). Mo dul tak může být použit sa mo stat ně jako Ether net I/O mo dul nebo může zá ro veň sloužit jako pře vod ní brá na mezi roz hra ním Ethernet a dalšími připojenými CANopen moduly. Jednotka obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé. Vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární, pro napětí 12 V nebo 2 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plusem nebo mí nusem a podle toho používat sní ma - če s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální fil - traci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí. Spí na cím prv kem je relé se síťovým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jed - notky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komuni - kace s centrální jednotkou. Všechny přepínací kontakty jsou vy - vedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotře - bičů (stykače, solenoidové ventily, servopohony). Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se při - po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi ko nek to ry (viz -2). Sběrnice obsahuje linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE EI6552. EI6552. Vstupy dle ČSN EN typ 2 typ 2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC/1 min Odpor kontaktu v sepnutém stavu max. 30 mω Y7 řadič ethernet 0 Y sběrnice CAN Max. dovolený proud svorkou A Max. spínané napětí / proud 0 V AC / 8A, 2 V DC / 8A Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická *) ( A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC/1 min Napájecí napětí / proud V / max. 3,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C *) Graf zá vis los ti život nos ti kon tak tu na spí na ném prou du viz graf u jed no tek PBO na stra ně com X7 X6 X5 X X3 X2 galvanické oddělení relé Y5 Y Y3 Blokové schéma modulu PBIO-32E X1 X0 ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBIO-32E EI6552. bipolární vstupy 12 V =/~, Ethernet / CANopen EI6552. bipolární vstupy 2 V =/~, Ethernet / CANopen Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) ELSACO, katalog produktů 20-3

4 PBI-31C, PBI-32C PBI-31S, PBI-32S logických vstupů PBI-31/32C s komunikací CANopen PBI-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly vstupních obvodů s galvanic kým oddělením 2 vzájemně oddělené sekce, digitální filtr vstupů Provedení pro stejnosměrné i střídavé signály Vstupní obvody dle ČSN EN typ 1 Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBI-31/32C jsou periferní jednotky na sběrnici CANopen se galvanicky oddělenými logickými vstupy. PBI-31/32S jsou periferní jednotky na sériovou linku RS-85 se galvanicky oddělenými logickými vstupy. Standardní firmware jednotky podporuje protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. PBI-31 má bipolární univerzální vstupy, které umožňují kombino - vat zapojení se společným plus i mínus. Elektronickým děličem je z napájecího napětí vstupních obvodů vytvořeno poloviční napě tí, kte ré slou ží jako vir tu ál ní spo leč ný vo dič vstup ních ob vo - dů. Vstup ní sig nál se tak může spí nat ke klad né mu i zá por né mu pólu napájecího napětí. To dovoluje používat snímače s výstupem pnp i npn v jed né sek ci. PBI-32 má bipolární vstupy, které umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plus nebo mínus pro ce lou sek ci a pod le toho po - užívat sní ma če s vý stu pem pnp nebo npn. Vstup ní ob vo dy jsou kon stru o vá ny pod le nor my ČSN EN (typ vstu pu 1) a umožňují připojení třídrátových i dvoudrátových snímačů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umož - ňuje používat i střídavé vstupní napětí. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se při - po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi ko nek to ry (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. PŘI PO JE NÍ VSTUP NÍCH SIG NÁ LŮ Vstupní obvody PBI-31 jsou bipolární, opěrný potenciál se vytváří elektronickým děličem vnějšího napětí 2 V. Vstupy tedy mo - hou být spo jo vá ny jak s klad ným, tak se zá por ným po ten ciá - lem, mohou být libovolně používány snímače s výstupem otev - řený kolektor typu pnp i npn. Polaritu připojení vnějšího napětí je nutno dodržet. Vstupní obvody PBI-32 jsou bipolární a umožňují zapojení pod - le pot ře by se spo leč ným plus nebo mínus pro ce lou sek ci ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBI-31 com2 U/2 U X3 X2 X1 X V (z vnějšího zdroje) + čidlo pnp + čidlo npn PBI-31C EI univerzální vstupy 2 V=, komunikace CANopen PBI-32C EI bipolární vstupy 12 V=, 12 V~, komunikace CANopen PBI-32C EI bipolární vstupy 2 V=, 2 V~, komunikace CANopen PBI-31S EI6531. univerzální vstupy 2 V=, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBI-32S EI6532. bipolární vstupy 12 V=, 12 V~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBI-32S EI6532. bipolární vstupy 2 V=, 2 V~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) - ELSACO, katalog produktů 20

5 + logických vstupů podle připojení vnějšího napětí. Zvětšený vstupní proud (8 ma) umožňuje použití dvoudrátových snímačů 2 V, které mají vlastní spot ře bu men ší než 0,5 ma. PBI-32 2V PBI V dvouvodičové čidlo 2V čidlo npn dvouvodičové čidlo 2V čidlo pnp X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 Za po je ní vstup ních ob vo dů PBI-32 se spo leč ným mínus Za po je ní vstup ních ob vo dů PBI-32 se spo leč ným plus TECHNICKÉ ÚDAJE Celkový počet vstupů Počet vstupů ve skupině 8 Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC / 1 min Napájecí napětí / příkon V / 1,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms PBI-31C, PBI-32C PBI-31S, PBI-32S CAN 2.0A / CANopen 1000 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd PBI-32 EI6532.1x EI6532.2x Vstupy dle ČSN EN typ 1 typ 1 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma 8 ma log. 0 max 0,5 ma 0,5 ma PBI-31 EI6531.2x Napájecí napětí vstupů U vst 2 V, % +20 % Max. úbytek na spínači 6 V při U vst = 2 V 2 V při U vst = 20 V Proud zkratovaného vstupu 8 ma při U vst = 2 V BLOKOVÉ SCHÉMA A ROZMÍSTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SVOREK U U/2 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 sběrnice CAN/RS85 vstupní registr sběrnice CAN/RS-85 vstupní registr X7 X6 X5 X com0 X3 X2 X1 X0 U/2 X7 X6 X5 X com0 X3 X2 X1 X U Blokové schéma PBI-31 Blokové schéma PBI-32 ELSACO, katalog produktů 20-5

6 PBO-31C, PBO-32C PBO-31S, PBO-32S 12 výstupů s relé PBO-31/32C s komunikací CANopen PBO-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly 12 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A PBO-31 s tavnou pojistkou pro každou sekci PBO-32 se samostatně vyvedenými přepínacími kontakty pro každý výstup Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBO-31/32C jsou výstupní jednotky na sběrnici CANopen. Ob - sahují 12 výstupních obvodů s galvanickým oddělením. PBO-31/32S jsou výstupní jednotky na sériovou linku RS-85. Obsahují 12 výstupních obvodů s galvanickým oddělením. Standardní firmware jednotky podporuje protoko - ly EpsNet, Mod bus, Pro fi bus DP. Spí na cím prv kem je relé se sí ťo vým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Kontakty PBO-31 jsou uspořádány do čtyř skupin tak, aby umožňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, obousměrné servopohony). V každé skupině je jedna tavná pojistka. U PBO-32 jsou všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, sole - noidové ventily, servopohony). Konstrukce jednotky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komunikace s centrální jednotkou. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu výstupů. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE PBO-31C, PBO-32C PBO-31S, PBO-32S Počet výstupů Parametry kontaktu relé Odpor kontaktu v sepnutém stavu CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd 12, reléový kontakt 0 V AC / 8 A 2 V DC / 8 A max. 30 mω Max. dovolený proud svorkou A Maximální spínané napětí 0 V AC, 2 V DC= Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická (proud A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC / 1 min Napájecí napětí / proud V / max W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBO-31C EI65.00 standardní, komunikace CANopen PBO-32C EI65.00 standardní, komunikace CANopen PBO-31S EI65. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBO-32S EI65. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) -6 ELSACO, katalog produktů 20

7 12 výstupů s relé BLO KO VÉ SCHÉ MA A ROZ MÍS TĚ NÍ PŘI PO JO VA CÍCH SVO REK Y9 Y8 Y7 Y6 1 0 Y9 Y8 Y7 Y6 relé sběrnice CAN/RS-85 nastavení adresy relé sběrnice CAN/RS-85 Y5 Y Y3 Y5 Y Y Blokové schéma a rozmístění připojovacích svorek PBO-31 PŘIPOJENÍ INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽE K PBO-31 Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče. Blokové schéma a rozmístění připojovacích svorek PBO-32 PŘIPOJENÍ INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽE K PBO-32 Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče L +2V L +2V M M N (0V~) Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. 0V (2V=) Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou. N (0V~) Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. 0V (2V=) Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou Počet sepnutí 1000 [ ] V AC, od po ro vá zátěž 2 V DC, od po ro vá zátěž 0 V AC, cos Φ = 0,7 2 V DC, τ = 7 ms 0 V AC, cos Φ = 0, 2 V DC, τ = ms Proud kontaktem [ A ] Graf závislosti životnosti kontaktu relé na spínaném proudu (platí pro všechny typy reléových modulů) ELSACO, katalog produktů 20-7

8 PBIO-31C, PBIO-32C PBIO-31S, PBIO-31S 8 logických vstupů 8 výstupů s relé PBIO-31/32C s komunikací CANopen PBIO-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly 8 vstupů 12 / 2 V s galvanickým oddělením Provedení pro stejnosměrné i střídavé signály Digitální filtrace vstupů 8 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A PBIO-31 s tavnou pojistkou pro každou sekci PBIO-32 se samostatně vyvedenými přepínacími kontakty pro každý výstup Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBIO-31/32C jsou vstupní/výstupní jednotky s připojením na sběrnici CANopen. PBIO-31/32S jsou vstupní/výstupní jednotky s připojením na sběrnici RS-85. Standardní firmware jednotky podporuje ko - munikační protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Jednotka ob sa hu je 8 lo gic kých vstu pů a 8 vý stu pů s relé. Vstu - py jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 2 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plus nebo mínus a pod le toho po užívat sní ma če s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální filtra - ci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí. Spí na cím prv kem je relé se sí ťo vým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jed - notky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komuni - kace s centrální jednotkou. Kon tak ty PBIO-31 jsou uspo řá dá ny do tří sku pin tak, aby umož - ňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, obousměrné servopohony). V každé skupině je jedna tavná pojistka. U PBIO-32 jsou všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, sole - noidové ventily, servopohony). Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů a výstupů. Sběr - ni ce se při po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní lin - ku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBIO-31C EI bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen EI bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen PBIO-32C EI bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen EI bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen PBIO-31S EI6551. bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus EI6551. bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBIO-32S EI6552. bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus EI6552. bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) -8 ELSACO, katalog produktů 20

9 BLO KO VÉ SCHÉ MA A ROZ MÍS TĚ NÍ PŘI PO JO VA CÍCH SVO REK 8 logických vstupů + 8 výstupů s relé Y7 Y6 com X7 X6 X5 X X3 X2 X1 X0 Y7 Y6 com X7 X6 X5 X X3 X2 X1 X0 galvanické oddělení relé galvanické oddělení relé sběrnice CAN/RS-85 sběrnice CAN/RS-85 Y5 Y Y3 Y5 Y Y Blokové schéma a rozmístění svorek PBIO-31 TECH NIC KÉ ÚDA JE PBIO-31C, PBIO-32C PBIO-31S, PBIO-32S CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd EI655x.1x EI655x.2x Vstupy typ dle ČSN EN typ 2 typ2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max. (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC/1 min Parametry kontaktu relé 0 V AC / 8 A 2 V DC / 8 A Odpor kontaktu v sepnutém stavu max. 30 mω Max. dovolený proud svorkou A Maximální spínané napětí 0 V AC, 2 V DC Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická *) ( A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC/1 min Napájecí napětí / proud V / max. 3,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C *) Graf závislosti životnosti kontaktu na spínaném proudu viz graf u jednotek PBO na stra ně -7. PŘI PO JE NÍ VSTUP NÍCH A VÝSTUPNÍCH SIG NÁ LŮ Vstupní obvody PBIO-31 a PBIO-32 jsou bipolární a umožňují zapojení podle potřeby se společným plus nebo mí nus (podle připojení vnějšího na pě tí). ELSACO, katalog produktů 20 L N Blokové schéma a rozmístění svorek PBIO (0V~) M Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. +2V (2V=) Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče. + 2V čidlo npn 0V dvouvodičové čidlo 2V V com X7 X6 X5 X X3 X2 Za po je ní vstup ních ob vo dů se spo leč ným mínus čidlo pnp + dvouvodičové čidlo 2V com X7 X6 X5 X X3 X2 Za po je ní vstup ních ob vo dů se spo leč ným plus X1 X0 X1 X0 Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou. -9

10 PAIO-32C PAIO-32S 12 univerzálních pozic pro analogové vstupy / výstupy PAIO-32C s komunikací CANopen PAIO-32S s komunikací RS-85, různé protokoly Až 12 univerzálních analogových vstupů/výstupů Různé rozsahy měření, rozlišení AD bitů AD pozici je možno použít i pro dva binární vstupy Pozice mohou být osazeny i DA výstupy U, I Automatická identifikace konfiguračních modulů, linearizace teplotních snímačů, digitální filtr Kovové pouzdro, rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PAIO-32C je pe ri fer ní mo dul na sběr ni ci CA No pen s 12 uni ver - zálními pozicemi pro vstupy / výstupy. PAIO-32S je analogický modul s komunikací RS-85. Standardní firmware jednotky pod - poruje protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu analogových pozic. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v ro bust ní ko vo vé kra bič ce s držákem na liš tu DIN. Základní deska obsahuje analogový multiplexer a A/D převod - ník. Na univerzální pozice základní desky se osazují konfigurační I/O moduly. Moduly jsou výměnné bez rozebrání jednotky (vždy pouze při vypnutém napájení modulu). Základní deska zajišťuje automa tickou identifikaci zásuvných modulů a zařaze - ní příslušné li nearizace a měřítkování. Analogové vstupní moduly mohou být osazeny na kteroukoliv pozici. Obsahují operační zesilovač s odporovou sítí a podle mo - difikace umožňují měření napětí, proudu, odporu nebo přímé při po je ní od po ro vých či del Pt100, Ni1000 či KTY. Místo analo - gového vstupu je možné alternativně osadit dva binární vstupy. Nepoužité vstupy nemusí být nijak ošetřeny. Moduly pro analogový výstup s šířkovou modulací (HPOx) i mo - du ly s DA pře vod ní kem s roz li še ním bitů (HDOx) mo hou být osazeny na libovolné pozici. TECH NIC KÉ ÚDA JE PAIO-32C PAIO-32S CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s EpsNet, Modbus, Profibus DP Bd Analogové vstupy, rozlišení bitů Max. zisk vstupního zesilovače 100 Rozsahy měření 1) 2) napětí (unipolární) 50 mv.. 10 V proud (unipolární) ma odpor (přímé měření) kω odporové vysílače 1, 0, 600 Ω odporové teploměry Pt100, Ni1000, KTY... + AG11 AD11 DA11 AD5 DA5 + AG AD10 DA10 AD DA + AG AD9 DA9 AD3 DA AG8 Binární vstupy 2 vstu py / pozici Vstupy dle ČSN EN typ 1 Izolační pevnost galv. oddělení 00 V AC / 1 min Analogové výstupy moduly EPOx/HD EDOx/HD Rozlišení 8 bitů bitů Výstup volitelně napěťový nebo proudový, rozsah je daný osazením modulů EPOU/EPOI nebo EDOU/EDOI Napájecí napětí / příkon V / max. W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C 1) Uvedeny jsou pouze meze, konkrétní rozsah každého vstupu je ur čen osa ze ním kon fi gu rač ní ho mo du lu EAI../HD 2) Na zvlášt ní ob jed náv ku je mož né při po je ní i ji ných či del. AD sběrnice CAN/RS AD8 DA8 32 analogové výstupy AD2 DA2 + AG7 1 3 AD7 DA7 analogový multiplexer AD1 DA1 + AG6 AD6 DA6 AD0 DA0 AG5 + AG + AG3 + AG2 + AG1 + AG0 + Blokové schéma modulu PAIO-32 analogové vstupy ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU PAIO-32C EI standardní, komunikace CANopen PAIO-32S EI652. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: EAIx../HD, EPOx../HD, EBI../HD konfigurační moduly pro univerzální pozice objednávají se samostatně (viz -11) InCo propojovací můstky (viz -2) Připojení periferií k výměnným konfiguračním modulům (domečkům) viz ELSACO, katalog produktů 20

11 zásuvné moduly pro analogové vstupy a výstupy EAIU/HD, EAIV/HD mě ře ní na pě tí Typ Obj. číslo Rozsah R IN+ /R IN /R DIF U 1) INMax EAIU-/HD EI V 900/720/10 kω ±0 V EAIU-12/HD EI V 50/0/720 kω ± V EAIU-/HD EI V 0/0/0 kω ± V EAIU-32/HD EI V 2/72/1 kω ±10 V EAIU-2/HD EI V 2//72 kω ±10 V EAIU-52/HD EI mv 8// kω ±10 V EAIU-62/HD EI mv 7/7,2/1, kω ±10 V EAIU-72/HD EI mv /3,6/7,2 kω ±10 V EAIU-9../HD EI jiný / / EAIV-/HD EI V 7/720/10 kω ±100 V EAIV-12/HD EI V 9/0/0 kω ±0 V EAIV-/HD EI V 9/0/0 kω ±80 V EAIV-92/HD EI V 9/91/2 kω ±200 V EGIV/HD mě ře ní napětí s galvanickým oddělením Typ Obj. číslo Rozsah R IN U 1) INMax EGIV-12/HD EI ±10 V 0 kω ±20 V EAII/HD mě ře ní proudu Typ Obj. číslo Rozsah R SMax U 1) INMax EAII-/HD EI ma 1 Ω ±10 V EAII-12/HD EI ma 1 Ω ±10 V EAII-/HD EI ma 100 Ω ±10 V EAII-32/HD EI ma 200 Ω ±10 V EGII/HD mě ře ní proudu s galvanickým oddělením Typ Obj. číslo Rozsah R SMax U 1) INMax EGII-12/HD EI ±20 ma 1 Ω ±10 V EAIR/HD mě ře ní od po ru přímé Typ Obj. číslo Roz sah Proud EAIR-/HD EI kω 1 ma EAIR-11/HD EI kω 500 µa EAIR-/HD EI kω 0 µa EAIR-31/HD EI kω 100 µa EAIR-1/HD EI kω 50 µa EAIB/HD mě ře ní od po ru pa siv ní můs tek Typ Obj. číslo Zdroj signálu Roz sah EAIB-00/HD EI odporový vysílač 1 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 0 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 600 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 1000 Ω EAIS/HD měření teploty tep loměry KTY Typ Obj. číslo Zdroj signálu Roz sah EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-11/HD EI KTY C EAIS-12/HD EI KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIN/HD měření teploty Ni1000 Typ Obj. čís lo Zdroj signálu Roz sah cca EAIN-610/HD EI Ni1000/5000 ppm 50 0 C EAIN-611/HD EI Ni1000/60 ppm 50 0 C EAIN-612/HD EI Ni891/61 ppm 50 0 C EAIN-620/HD EI Ni1000/5000 ppm 50 0 C EAIN-6/HD EI Ni1000/60 ppm 50 0 C ELSACO, katalog produktů 20 Typ Obj. čís lo Zdroj signálu Roz sah cca EAIN-6/HD EI Ni891/61 ppm 50 0 C EAIP/HD měření teploty Pt100, Pt500, Pt1000 Typ Obj. číslo Typ čidla Roz sah cca EAIP-600/HD EI Pt C EAIP-610/HD EI Pt C EAIP-620/HD EI Pt C EAIP-630/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-611/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-631/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-612/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-632/HD EI Pt C EPOU/HD analogový napěťový výstup (PWM) Typ Obj. čís lo Roz sah I OutMax EPOU-00/HD EI V 10 ma EPOU-10/HD EI V 10 ma EPOU-20/HD EI V 10 ma EPOU-30/HD EI V 10 ma EPOI/HD analogový proudový výstup (PWM) Typ Obj. čís lo Roz sah R ZMax EPOI-00/HD EI ma 600 Ω EPOI-10/HD EI ma 1,2 kω EPOI-20/HD EI ma 2, kω EPOI-30/HD EI ma 6 kω EPOI-0/HD EI ma 12 kω EDOU/HD ana lo gový napěťový výstup (DA bit) Typ Obj. čís lo Roz sah I OutMax EDOU-00/HD EI V 10 ma EDOU-10/HD EI V 10 ma EDOU-20/HD EI V 10 ma EDOU-30/HD EI V 10 ma EDOI/HD ana lo gový proudový výstup (DA bit) Typ Obj. čís lo Roz sah R ZMax EDOI-00/HD EI ma 600 Ω EDOI-10/HD EI ma 1,2 kω EDOI-20/HD EI ma 2, kω EDOI-30/HD EI ma 6 kω EDOI-0/HD EI ma 12 kω EBI/HD dva binární vstupy s galvan. oddělením Pa ra me t ry vstu pů Typ Obj. čís lo U in H min/typ/max U in max / 1s U in L max I in typ EBI-10/HD EI ,5 / 5 / 6,5 V 8 V 1,5 V 8 ma EBI-11/HD EI ,6 / 12 / V 26 V 2, V 10 ma EBI-12/HD EI / 2 / 30 V 0 V 5 V 8 ma EBO/HD tranzistorový výstup s galvan. oddělením Typ Obj. čís lo U CMAX I OutMax U N EBO-10/HD EI V = 2 A 12 V EBO-11/HD EI V= / 30 V~ 0, A 1) maximální napětí vstupů proti AGND Takto označené položky jsou preferované typy. Ostatní typy jsou za příplatek a mají delší dodací lhůtu. -11

12 PCIO-31C PCIO-31S 6 vstupů pro termočlánky 8 log. vstupů / 8 výstupů SSR PCIO-31C s komunikací CANopen PCIO-31S s komunikací RS-85, různé protokoly 6 analogových vstupů pro termočlánky ve dvou sekcích s galvanickým oddělením 8 vstupů 12 / 2 V s galvanickým oddělením 8 tranzistorových výstupů 50 V / 0 ma s GO Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PCIO-31C je periferní modul na sběrnici CANopen, PCIO-31S na sběr ni ci RS-85. Obsahuje 6 analogových vstupů pro termočlánky, 8 logických vstu pů a 8 tranzistorových vý stu pů. Stan dard ní firm wa re jed not ky PCIO-11S pod po ru je ko mu ni kač - ní protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Analogové vstupy jednotky jsou diferenciální a umožňují měřit napětí v rozsazích od 5 mv až do 1, V s rozlišením 2 bitů. Každý vstup je vybaven jemnou přepěťovou ochranou a vf filtrem. Umožňuje přesné měření malých napětí od několika µv nebo připojení termo článků pro měření tep lo ty. Ve sta vě né tep - lotní čidlo umožňuje kompenzaci studeného konce. Vstupy jsou uspořádány ve dvou sekcích, ty jsou galvanicky oddělené navzájem i od napájecího napětí jednotky. Logické vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 2 V s jed ním spo leč ným vo di čem. Umož ňu jí zvo lit za po je ní se spo leč ným plus nebo mínus a pod le toho po užívat sní ma če s vý stu pem pnp nebo npn. Kon fi gu ra ce jed not ky (na - stavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstup ní na pě tí. Spí na cím prv kem je polovodičové relé (SSR), kte ré umož ňu je pří mé spí ná ní obvodů do 8 V nebo externích reléových modulů XBO-. Konstrukce jednotky zajišťuje ode - pnutí výstupů při ztrátě komunikace s centrální jednotkou. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s držákem na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení binárních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE PCIO-31C PCIO-11S Analogové vstupy, rozlišení Rozsahy měření Izolační pevnost galvanického oddělení CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s EpsNet, Modbus, Profibus DP Bd 2 bitů ±5 mv.. ±1, V 1000 V AC Výstupy, maximální spínané napětí 50 V= Max. spínaný proud 0 ma ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU PCIO-31C PCIO-31S EI EI EI6571. EI6571. Doplňky: InCo-xx propojovací můstky (viz -2) Ain 5 Ain Ain 3 + AG1 + AG1 + AG1 AG0 vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen A/D převodník A/D převodník 2 AG1 Izolační pevnost galv. oddělení 00 V AC / 1 min Vstupy EI EI Typ vstupu dle ČSN EN typ 2 typ 2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max. (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů sběrnice CAN/RS AG0 + AG0 + AG0 + Ain 2 Ain 1 Ain 0 00 V AC / 1 min Napájecí napětí / příkon V / max. W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C galvanické oddělení galvanické oddělení com X7 X6 X5 X X3 X2 Y7 Y6 Y5 Y Blokové schéma modulu PCIO-31 vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Y3 X1 X0-12 ELSACO, katalog produktů 20

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly

Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly SXIO SXIO SBI- SAIO- SXIO SBIO-2 SXIO SAIO- Mikropočítače terminály a displeje ostatní inteligentní moduly Přehled modulů v této kapitole -2 FCPU-04 Univerzální komunikační procesor -3 MCPU-0 Procesorový

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

Modulární řídicí systémy CECX

Modulární řídicí systémy CECX Všeobecné údaje Mnohostrannost Řídicí systém je koncipován jako kombinace řídicího systému Master a ovladače k ovládání pohybů. Jedná se o výkonnou řídicí jednotku, která Hospodárnost dokáže provádět rozsáhlé

Více

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11

1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1. MODUL ANALOGOVÝCH VSTUPŮ/VÝSTUPŮ SAIO-11 1.1. Základní charakteristika SAIO-11 je periferní modul s připojením na sběrnici RS485 s 1 pozicemi pro analogové vstupy/výstupy (obr. 1). konektor RS485 systémové

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100

TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 TECHNICKÁ DATA DETEKTOR DVOU PLECHŮ A100 Snímání z jedné strany, s permanentním magnetem Měření železných plechů 0,04-4 mm tloušťky (jeden plech) Jednoduché nastavení klávesnicí nebo řídícím vstupem LCD

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Snímače teploty s výstupem PWM

Snímače teploty s výstupem PWM PWM výstup 0 100% Frekvence PWM 1,4Hz 10kHz vysoká přesnost měření zpracování dat 1ti bitovým D převodníkem široký rozsah napájení komunikace Modbus RUpo lince RS485 možnost připojení až 255 modulů na

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R

Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R Univerzální monitorovací systém s ústřednou MS6D, MS6R Novinka KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČ NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: data centra, serverovny potravinářský průmysl

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AR. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AR. Tango. alpha nea. Základní technické parametry Teploměry a ovladače s digitální komunikací řada AR provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace ARON (firma AMiT) po lince RS široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení

Více

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5

Monitorovací systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 systém s měřicí ústřednou MS5D, MS5 NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl farmaceutický průmysl transfúzní stanice, lékárny skladové hospodářství vytápění, ventilace, klimatizace, chlazení výzkum

Více

Procesní podstanice, kompaktní řada

Procesní podstanice, kompaktní řada 9 PXC36-S PXC5 DESIO PX Procesní podstanice, kompaktní řada PXC36-S PXC5 Volně programovatelné digitální automatizační podstanice pro řízení a regulaci VVK a technických zařízení budov Pevná skladba I/O

Více

Popis HW a provoz zařízení

Popis HW a provoz zařízení RADIOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM WM868 WACO Popis HW a provoz zařízení modulu pulsních a analogových vstupů Modul WM868-SI Modul WM868-SA Modul WM868-SISA Modul WM868-TE HW rev. 3 SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409,

Více

Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče

Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče DIGITRACE NGC-40 Vyspělý modulární řídicí a kontrolní systém doprovodného otápění montovaný do rozvaděče Místní konfigurace a monitorování pomocí dotykového displeje DigiTrace Touch 1500 Přehled výrobku

Více

SINEAX V604s Konvertor signálů prémiové třídy

SINEAX V604s Konvertor signálů prémiové třídy DC-čítač energie Měření výkonu Monitorování nabití Monitorování diference Měření redundantní teploty Přizpůsobení signálu Monitorování gradientu / mezní hodnoty SINEAX V604s Konvertor signálů prémiové

Více

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra CONTEG DATA SHEET verze: 0-07-0 DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ ROZVADĚČE CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800

Náhrada hořákových automatik série R7241 automatikami série EC/RM7800 Náhrada hořákových automatik série R74 automatikami série EC/RM7800 SERVISNÍ LISTY Původní automatika série R74 Nová automatika série EC/RM7800 Hořákové automatiky Honeywell série R74 byly prvními mikroprocesorovými

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž LARA Radio LARA Radio je přehrávač hudby a internetových rádií - v rozměru vypínače v designu LOGUS 90. Rádio Hudba Videotelefon Interkom Audiozóna V rámci připojení k internetu umí LARA přehrávat stream

Více

Víceosé řídicí systémy CMXR-C1

Víceosé řídicí systémy CMXR-C1 hlavní údaje Všeobecné údaje výkonné zkrácení času cyklu při optimálním pohybu Zkrácení času cyklu je požadavkem všech zákazníků. Jsou však stanoveny určité hranice, které jsou dány např. mechanickými

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

Programovatelné převodníky pro snímače teploty

Programovatelné převodníky pro snímače teploty JSP Měření a regulace Programovatelné převodníky pro snímače teploty www.jsp.cz Programovatelné převodníky pro snímače teploty Programovatelné převodníky pro odporové a termoelektrické snímače teploty

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2

UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 UI091 Pokojový ovladač s čidlem CO 2 Shrnutí Pokojový ovladač s čidlem CO 2 obsahuje čidlo teploty, NDIR čidlo CO 2 pro snímání obsahu oxidu uhličitého v místnostech s proměnlivým obsazením osobami, volitelně

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Popis. CompactFlash a USB pod dvířky přístroje. Ovládací knoflík

Popis. CompactFlash a USB pod dvířky přístroje. Ovládací knoflík PARTLOW a Company of WEST Control Solutions Data monitor DataVU 7 zapisovač bez papíru 3 až 18 volně konfigurovatelných univerzálních vstupů s galvanickým oddělením Volitelně až 24 externích vstupů, 24

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

PNSPO! Konfigurace systému

PNSPO! Konfigurace systému Kompletní & kompaktní Řízení měniče podle V/f Montáž měniče vedle sebe Vestavěný EMC filtr Vestavěná komunikace RS-485 Funkce detekce překročení momentu (150% během 60s) PID Potlačení mikronapěťových špiček

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID)

Přístupový systém. BIS Czechphone (RFID) ELEKTROFA.PAVELEK,s.r.o. Montážní návod Přístupový systém BIS Czechphone (RFI) verze pro PŮVONÍ ESIGN zvonkových tabel verze 1. ELEKTROFA.PAVELEK s.r.o. Pobočka Czechphone: Průmyslová 969/15 77 25, Bolatice

Více

MaRweb.sk www.marweb.sk

MaRweb.sk www.marweb.sk MaRweb.sk www.marweb.sk Univerzální monitorovací systém MS6D, MS6Rack, MS6R Hlavní výhodou jsou uživatelsky konfigurovatelné vstupy z PC programu bez nutnosti zásahu dovnitř ústředny. Každá ústředna obsahuje

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Rozhraní pro web s portem Ethernet

Rozhraní pro web s portem Ethernet 9 233 DESIGO PX Rozhraní pro web s portem Ethernet PXG80-WN Pro dálkové sledování a ovládání jedné nebo více podstanic DESIGO PX pomocí standardního internetového prohlížeče. Generické ovládání a zobrazení

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4

Sada se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-EN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030615 Počet kanálů

Více

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422

Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Technická informace TI 127F/00/cs Spínací jednotka limitní hladiny nivotester FTC 420/421/422 Spínací jednotka v kompaktním provedení Minipac pro měření limitní hladiny kapalin a sypkých hmot pomocí kapacitních

Více

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4

Sada pro Profinet IO se stupněm krytí IP20 TI-BL20-E-PN-4 připojení až 4 čtecích / zapisovacích hlav kabelem BLident kombinovaný provoz čtecích / zapisovacích hlav HF a UHF Napájení přístrojů / systému Typové označení Identifikační číslo 7030468 Počet kanálů

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více