Periferní systém heavy duty line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Periferní systém heavy duty line"

Transkript

1 Periferní systém heavy duty line CANopen, sériové a ethernet periferní moduly s rozšířeným teplotním rozsahem PBIO-31/32E PBI-31/32C PBI-31/32S PBO-31/32C PBO-31/32S PBIO-31/32C PBIO-31/32S Ethernet / Canopen brána + 8 logických vstupů + 8 relé CANopen / sériový modul logických vstupů CANopen / sériový modul 12 výstupů s relé CANopen / sériový modul 8 logických vstupů + 8 relé PAIO-32C PAIO-32S EAIx../EBI.. /HD ExO/EBO.. /HD CANopen / sériový modul 12 AD/DA -10 Zásuvné moduly pro PAIO PCIO-31C PCIO-31S CANopen / sériový modul pro 6 termočlánků + 8 logických vstupů + 8 výstupů -12 ELSACO, katalog produktů 20-1

2 PBI, PBO, PBIO, PAIO, PCIO Pe ri fer ní mo du ly řady PRO MOS hea vy duty jsou ve dvou pro ve - deních s komunikací CANopen (označení končí písmenem C) nebo s asynchronní linkou RS-85 (označení končí písmenem S). Moduly se připojují do řady kabelovými propojkami s krimpo - vacími konektory. Kabel obsahuje datovou linku i rozvod napájecího napětí. Podrobnosti o propojení viz Technický manuál mplhd_can a mplhd_85 (ke stažení na sa co.cz). CANOPEN I/O MODULY Moduly s komunikací CANopen jsou určeny k zařízením, které podporují komunikaci podle standardu CAN-CiA DS-3. Standardní rychlost je 500 kb/s. Změnu rychlosti a nastavení základních parametrů je možné provést pří - mo z ho u modulu. MODULY SE SÉRIOVÝM PŘIPOJENÍM Moduly se sériovou komunikací umožňují připojení I/O signálů lin kou RS-85 až na vzdá le nost 1200 m. Mo du ly pod po ru jí ko - munikaci protokoly EpsNet, Modbus RTU a částečně i Profibus DP. Standardně je nastaven protokol EpsNet, k dispozici je soft - ware pro konfiguraci parametrů jednotek. Nastavení všech základních parametrů je také možné provést přímo z ho pa ne lu mo du lu. Po kud jsou mo du ly při po je ny k del ší mu řídicí počítač Control System CAN InCo-12 propojovací kabel CANopen Unap GND CAN L CAN H zapojení konektoru CAN ve de ní, je vhod né použít gal va nic ký od dě lo vač SMI-12 (RS-85). Podrobné údaje o oddělovačích viz PŘIPOJENÍ MODULŮ DO SÍTĚ ETHERNET Mo du ly PBIO-31/32E mají roz hra ní 10 BaseT a umožňují pří mé připojení do sítě Ethernet nebo k přenosovému zařízení s tímto roz hra ním (WiFi, ADSL mo dem, GPRS ether net mo dem ap.) Druhá strana modulu je osazena rozhraním CAN (NMT master). To umožňuje připojení celého sortimentu dalších modulů s ko - munikací CANopen. První modul potom tvoří bránu mezi síťovým roz hra ním a ostat ní mi mo du ly. Na síťové stra ně je použit pro to kol CA No pen over Ether net s pa ke ty UDP nebo TCP/IP. moduly binárních a analogových vstupů a výstupů s komunikací CANopen propojovací propojovací můstky krátké můstky krátké PBI-31C PBO-31C PAIO-32C 2 6 Unap GND TxRxD +TxRxD zapojení konektoru RS zakončovací člen CAN LAN RS-85 napájení internet InCo-12 propojovací kabel RS-85 moduly binárních a analogových vstupů a výstupů se sériovou komunikací RS-85 zakončovací člen RS-85 PBI-31C PBO-31C PAIO-32C napájení LAN kabel UTP cat.5 modul PBIO-32E umožňuje připojení přímo do lokální sítě (nebo k libovolnému přenosovému zařízení s rozhraním Ethernet) modul PBIO-32E tvoří bránu mezi rozhraním Ethernet a CANopen PBIO-32E ostatní moduly vstupů a výstupů jsou s komunikací CANopen PBI-31C PAIO-32C EAIx../HD, EBI../HD, zakonč. EPO../HD, člen CAN EDO../HD, EBO../HD konfigurační moduly pro analogové pozice modulu PAIO-32 InCo- propojovací kabel (pouze napájení) napájení Příklad použití periferních modulů jako I/O subsystém průmyslového řídicího počítače. Výběr propojovacích můstků InCo pro CAN open a sé ri o vé I/O mo du ly InCo-10 EI Zakončovací prvek pro sběrnici CAN, konektor MX InCo-10 EI Zakončovací prvek pro sběrnici RS-85, konektor MX InCo-11 EI Propojovací můstek krátký mezi moduly InCo-11 EI Propojovací můstek 30 cm mezi řady modulů InCo-12 EI Připojovací kabel 0,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 6 vodičů InCo-12 EI Připojovací kabel 1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, 6 vodičů InCo- EI Napájecí kabel 0,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, vodiče (pouze napájení) InCo- EI Napájecí kabel 1,5 m, jeden konec s konektorem, druhý volný, vodiče (pouze napájení) MX těleso MX--00 Těleso konektoru MX kontakt MX Krimpovací kontakt pro těleso konektoru -2 ELSACO, katalog produktů 20

3 PBIO-32E Ethernet / CANopen brána 8 logických vstupů 8 výstupů s relé Ethernet I/O modul Ethernet / CANopen mas ter pro připojení dalších CANopen modulů přímo do LAN 10BaseT 10 Mb/s pro připojení do sítě LAN 8 logických vstupů 12 nebo 2V Digitální filtrace vstupů 8 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBIO-32E je vstup ní / vý stup ní jed not ka se síťovým roz hra ním Ether net s TCP/UDP pro to ko lem. Mo dul je na levé stra ně osa - zen rozhraním Ethernet 10baseT s konektorem RJ5. Druhý ko - nek tor na pra vé stra ně mo du lu má roz hra ní CAN (NMT mas ter). Mo dul tak může být použit sa mo stat ně jako Ether net I/O mo dul nebo může zá ro veň sloužit jako pře vod ní brá na mezi roz hra ním Ethernet a dalšími připojenými CANopen moduly. Jednotka obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé. Vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární, pro napětí 12 V nebo 2 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plusem nebo mí nusem a podle toho používat sní ma - če s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální fil - traci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí. Spí na cím prv kem je relé se síťovým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jed - notky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komuni - kace s centrální jednotkou. Všechny přepínací kontakty jsou vy - vedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotře - bičů (stykače, solenoidové ventily, servopohony). Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se při - po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi ko nek to ry (viz -2). Sběrnice obsahuje linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE EI6552. EI6552. Vstupy dle ČSN EN typ 2 typ 2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC/1 min Odpor kontaktu v sepnutém stavu max. 30 mω Y7 řadič ethernet 0 Y sběrnice CAN Max. dovolený proud svorkou A Max. spínané napětí / proud 0 V AC / 8A, 2 V DC / 8A Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická *) ( A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC/1 min Napájecí napětí / proud V / max. 3,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C *) Graf zá vis los ti život nos ti kon tak tu na spí na ném prou du viz graf u jed no tek PBO na stra ně com X7 X6 X5 X X3 X2 galvanické oddělení relé Y5 Y Y3 Blokové schéma modulu PBIO-32E X1 X0 ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBIO-32E EI6552. bipolární vstupy 12 V =/~, Ethernet / CANopen EI6552. bipolární vstupy 2 V =/~, Ethernet / CANopen Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) ELSACO, katalog produktů 20-3

4 PBI-31C, PBI-32C PBI-31S, PBI-32S logických vstupů PBI-31/32C s komunikací CANopen PBI-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly vstupních obvodů s galvanic kým oddělením 2 vzájemně oddělené sekce, digitální filtr vstupů Provedení pro stejnosměrné i střídavé signály Vstupní obvody dle ČSN EN typ 1 Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBI-31/32C jsou periferní jednotky na sběrnici CANopen se galvanicky oddělenými logickými vstupy. PBI-31/32S jsou periferní jednotky na sériovou linku RS-85 se galvanicky oddělenými logickými vstupy. Standardní firmware jednotky podporuje protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. PBI-31 má bipolární univerzální vstupy, které umožňují kombino - vat zapojení se společným plus i mínus. Elektronickým děličem je z napájecího napětí vstupních obvodů vytvořeno poloviční napě tí, kte ré slou ží jako vir tu ál ní spo leč ný vo dič vstup ních ob vo - dů. Vstup ní sig nál se tak může spí nat ke klad né mu i zá por né mu pólu napájecího napětí. To dovoluje používat snímače s výstupem pnp i npn v jed né sek ci. PBI-32 má bipolární vstupy, které umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plus nebo mínus pro ce lou sek ci a pod le toho po - užívat sní ma če s vý stu pem pnp nebo npn. Vstup ní ob vo dy jsou kon stru o vá ny pod le nor my ČSN EN (typ vstu pu 1) a umožňují připojení třídrátových i dvoudrátových snímačů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umož - ňuje používat i střídavé vstupní napětí. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se při - po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi ko nek to ry (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. PŘI PO JE NÍ VSTUP NÍCH SIG NÁ LŮ Vstupní obvody PBI-31 jsou bipolární, opěrný potenciál se vytváří elektronickým děličem vnějšího napětí 2 V. Vstupy tedy mo - hou být spo jo vá ny jak s klad ným, tak se zá por ným po ten ciá - lem, mohou být libovolně používány snímače s výstupem otev - řený kolektor typu pnp i npn. Polaritu připojení vnějšího napětí je nutno dodržet. Vstupní obvody PBI-32 jsou bipolární a umožňují zapojení pod - le pot ře by se spo leč ným plus nebo mínus pro ce lou sek ci ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBI-31 com2 U/2 U X3 X2 X1 X V (z vnějšího zdroje) + čidlo pnp + čidlo npn PBI-31C EI univerzální vstupy 2 V=, komunikace CANopen PBI-32C EI bipolární vstupy 12 V=, 12 V~, komunikace CANopen PBI-32C EI bipolární vstupy 2 V=, 2 V~, komunikace CANopen PBI-31S EI6531. univerzální vstupy 2 V=, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBI-32S EI6532. bipolární vstupy 12 V=, 12 V~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBI-32S EI6532. bipolární vstupy 2 V=, 2 V~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) - ELSACO, katalog produktů 20

5 + logických vstupů podle připojení vnějšího napětí. Zvětšený vstupní proud (8 ma) umožňuje použití dvoudrátových snímačů 2 V, které mají vlastní spot ře bu men ší než 0,5 ma. PBI-32 2V PBI V dvouvodičové čidlo 2V čidlo npn dvouvodičové čidlo 2V čidlo pnp X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 Za po je ní vstup ních ob vo dů PBI-32 se spo leč ným mínus Za po je ní vstup ních ob vo dů PBI-32 se spo leč ným plus TECHNICKÉ ÚDAJE Celkový počet vstupů Počet vstupů ve skupině 8 Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC / 1 min Napájecí napětí / příkon V / 1,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms PBI-31C, PBI-32C PBI-31S, PBI-32S CAN 2.0A / CANopen 1000 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd PBI-32 EI6532.1x EI6532.2x Vstupy dle ČSN EN typ 1 typ 1 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma 8 ma log. 0 max 0,5 ma 0,5 ma PBI-31 EI6531.2x Napájecí napětí vstupů U vst 2 V, % +20 % Max. úbytek na spínači 6 V při U vst = 2 V 2 V při U vst = 20 V Proud zkratovaného vstupu 8 ma při U vst = 2 V BLOKOVÉ SCHÉMA A ROZMÍSTĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SVOREK U U/2 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 X X1 X X12 com1 X11 X10 X9 X8 sběrnice CAN/RS85 vstupní registr sběrnice CAN/RS-85 vstupní registr X7 X6 X5 X com0 X3 X2 X1 X0 U/2 X7 X6 X5 X com0 X3 X2 X1 X U Blokové schéma PBI-31 Blokové schéma PBI-32 ELSACO, katalog produktů 20-5

6 PBO-31C, PBO-32C PBO-31S, PBO-32S 12 výstupů s relé PBO-31/32C s komunikací CANopen PBO-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly 12 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A PBO-31 s tavnou pojistkou pro každou sekci PBO-32 se samostatně vyvedenými přepínacími kontakty pro každý výstup Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBO-31/32C jsou výstupní jednotky na sběrnici CANopen. Ob - sahují 12 výstupních obvodů s galvanickým oddělením. PBO-31/32S jsou výstupní jednotky na sériovou linku RS-85. Obsahují 12 výstupních obvodů s galvanickým oddělením. Standardní firmware jednotky podporuje protoko - ly EpsNet, Mod bus, Pro fi bus DP. Spí na cím prv kem je relé se sí ťo vým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Kontakty PBO-31 jsou uspořádány do čtyř skupin tak, aby umožňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, obousměrné servopohony). V každé skupině je jedna tavná pojistka. U PBO-32 jsou všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, sole - noidové ventily, servopohony). Konstrukce jednotky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komunikace s centrální jednotkou. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu výstupů. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE PBO-31C, PBO-32C PBO-31S, PBO-32S Počet výstupů Parametry kontaktu relé Odpor kontaktu v sepnutém stavu CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd 12, reléový kontakt 0 V AC / 8 A 2 V DC / 8 A max. 30 mω Max. dovolený proud svorkou A Maximální spínané napětí 0 V AC, 2 V DC= Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická (proud A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC / 1 min Napájecí napětí / proud V / max W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBO-31C EI65.00 standardní, komunikace CANopen PBO-32C EI65.00 standardní, komunikace CANopen PBO-31S EI65. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBO-32S EI65. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) -6 ELSACO, katalog produktů 20

7 12 výstupů s relé BLO KO VÉ SCHÉ MA A ROZ MÍS TĚ NÍ PŘI PO JO VA CÍCH SVO REK Y9 Y8 Y7 Y6 1 0 Y9 Y8 Y7 Y6 relé sběrnice CAN/RS-85 nastavení adresy relé sběrnice CAN/RS-85 Y5 Y Y3 Y5 Y Y Blokové schéma a rozmístění připojovacích svorek PBO-31 PŘIPOJENÍ INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽE K PBO-31 Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče. Blokové schéma a rozmístění připojovacích svorek PBO-32 PŘIPOJENÍ INDUKTIVNÍ ZÁTĚŽE K PBO-32 Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče L +2V L +2V M M N (0V~) Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. 0V (2V=) Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou. N (0V~) Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. 0V (2V=) Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou Počet sepnutí 1000 [ ] V AC, od po ro vá zátěž 2 V DC, od po ro vá zátěž 0 V AC, cos Φ = 0,7 2 V DC, τ = 7 ms 0 V AC, cos Φ = 0, 2 V DC, τ = ms Proud kontaktem [ A ] Graf závislosti životnosti kontaktu relé na spínaném proudu (platí pro všechny typy reléových modulů) ELSACO, katalog produktů 20-7

8 PBIO-31C, PBIO-32C PBIO-31S, PBIO-31S 8 logických vstupů 8 výstupů s relé PBIO-31/32C s komunikací CANopen PBIO-31/32S s komunikací RS-85, různé protokoly 8 vstupů 12 / 2 V s galvanickým oddělením Provedení pro stejnosměrné i střídavé signály Digitální filtrace vstupů 8 relé s kontaktem 0 V AC / 8 A PBIO-31 s tavnou pojistkou pro každou sekci PBIO-32 se samostatně vyvedenými přepínacími kontakty pro každý výstup Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, odnímatelné svorkovnice Rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PBIO-31/32C jsou vstupní/výstupní jednotky s připojením na sběrnici CANopen. PBIO-31/32S jsou vstupní/výstupní jednotky s připojením na sběrnici RS-85. Standardní firmware jednotky podporuje ko - munikační protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Jednotka ob sa hu je 8 lo gic kých vstu pů a 8 vý stu pů s relé. Vstu - py jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 2 V s jedním společným vodičem. Umožňují zvolit zapojení se spo leč ným plus nebo mínus a pod le toho po užívat sní ma če s výstupem pnp nebo npn. Mikropočítač zajišťuje digitální filtra - ci vstupních signálů. Konfigurace jednotky (nastavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstupní napětí. Spí na cím prv kem je relé se sí ťo vým kon tak tem 0 V AC, kte rý umožňuje přímé spínání síťových spotřebičů. Konstrukce jed - notky zajišťuje spolehlivé odepnutí všech relé při ztrátě komuni - kace s centrální jednotkou. Kon tak ty PBIO-31 jsou uspo řá dá ny do tří sku pin tak, aby umož - ňovaly spínání jednofázových spotřebičů (stykače, solenoidové ventily, obousměrné servopohony). V každé skupině je jedna tavná pojistka. U PBIO-32 jsou všechny přepínací kontakty vyvedeny samostatně a umožňují spínání jednofázových spotřebičů (stykače, sole - noidové ventily, servopohony). Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů a výstupů. Sběr - ni ce se při po ju je ka be lo vý mi pro poj ka mi s krim po va cí mi konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní lin - ku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabič - ce s držákem na liš tu DIN. Svor kov ni ce pro při po je ní vstup ních signálů jsou odnímatelné. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU PBIO-31C EI bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen EI bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen PBIO-32C EI bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen EI bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen PBIO-31S EI6551. bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus EI6551. bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus PBIO-32S EI6552. bipolární vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus EI6552. bipolární vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: InCo propojovací můstky (viz -2) -8 ELSACO, katalog produktů 20

9 BLO KO VÉ SCHÉ MA A ROZ MÍS TĚ NÍ PŘI PO JO VA CÍCH SVO REK 8 logických vstupů + 8 výstupů s relé Y7 Y6 com X7 X6 X5 X X3 X2 X1 X0 Y7 Y6 com X7 X6 X5 X X3 X2 X1 X0 galvanické oddělení relé galvanické oddělení relé sběrnice CAN/RS-85 sběrnice CAN/RS-85 Y5 Y Y3 Y5 Y Y Blokové schéma a rozmístění svorek PBIO-31 TECH NIC KÉ ÚDA JE PBIO-31C, PBIO-32C PBIO-31S, PBIO-32S CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s Profibus/EpsNet, Modbus Bd EI655x.1x EI655x.2x Vstupy typ dle ČSN EN typ 2 typ2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max. (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů 00 V AC/1 min Parametry kontaktu relé 0 V AC / 8 A 2 V DC / 8 A Odpor kontaktu v sepnutém stavu max. 30 mω Max. dovolený proud svorkou A Maximální spínané napětí 0 V AC, 2 V DC Max. spínaný výkon 1000 VA / 100 W Doba sepnutí / rozepnutí relé 8 ms / 6 ms Životnost kontaktu mechanická sepnutí elektrická *) ( A) sepnutí Izolační pevnost galv. oddělení 000 V AC/1 min Napájecí napětí / proud V / max. 3,5 W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C *) Graf závislosti životnosti kontaktu na spínaném proudu viz graf u jednotek PBO na stra ně -7. PŘI PO JE NÍ VSTUP NÍCH A VÝSTUPNÍCH SIG NÁ LŮ Vstupní obvody PBIO-31 a PBIO-32 jsou bipolární a umožňují zapojení podle potřeby se společným plus nebo mí nus (podle připojení vnějšího na pě tí). ELSACO, katalog produktů 20 L N Blokové schéma a rozmístění svorek PBIO (0V~) M Ošet ře ní stří da vé in duk tiv ní zá tě že varistorem. Varistor by měl být umístěn co nejblíže ke spotřebiči. +2V (2V=) Při spínání spotřebičů s indukčním charakterem je nezbytné vnější ošetření přechodového jevu varistorem (2 V~, 0 V~) nebo diodou pro stejnosměrné spotřebiče. + 2V čidlo npn 0V dvouvodičové čidlo 2V V com X7 X6 X5 X X3 X2 Za po je ní vstup ních ob vo dů se spo leč ným mínus čidlo pnp + dvouvodičové čidlo 2V com X7 X6 X5 X X3 X2 Za po je ní vstup ních ob vo dů se spo leč ným plus X1 X0 X1 X0 Ošet ře ní stej nos měr né in duk tiv ní zá tě že diodou. -9

10 PAIO-32C PAIO-32S 12 univerzálních pozic pro analogové vstupy / výstupy PAIO-32C s komunikací CANopen PAIO-32S s komunikací RS-85, různé protokoly Až 12 univerzálních analogových vstupů/výstupů Různé rozsahy měření, rozlišení AD bitů AD pozici je možno použít i pro dva binární vstupy Pozice mohou být osazeny i DA výstupy U, I Automatická identifikace konfiguračních modulů, linearizace teplotních snímačů, digitální filtr Kovové pouzdro, rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PAIO-32C je pe ri fer ní mo dul na sběr ni ci CA No pen s 12 uni ver - zálními pozicemi pro vstupy / výstupy. PAIO-32S je analogický modul s komunikací RS-85. Standardní firmware jednotky pod - poruje protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu analogových pozic. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v ro bust ní ko vo vé kra bič ce s držákem na liš tu DIN. Základní deska obsahuje analogový multiplexer a A/D převod - ník. Na univerzální pozice základní desky se osazují konfigurační I/O moduly. Moduly jsou výměnné bez rozebrání jednotky (vždy pouze při vypnutém napájení modulu). Základní deska zajišťuje automa tickou identifikaci zásuvných modulů a zařaze - ní příslušné li nearizace a měřítkování. Analogové vstupní moduly mohou být osazeny na kteroukoliv pozici. Obsahují operační zesilovač s odporovou sítí a podle mo - difikace umožňují měření napětí, proudu, odporu nebo přímé při po je ní od po ro vých či del Pt100, Ni1000 či KTY. Místo analo - gového vstupu je možné alternativně osadit dva binární vstupy. Nepoužité vstupy nemusí být nijak ošetřeny. Moduly pro analogový výstup s šířkovou modulací (HPOx) i mo - du ly s DA pře vod ní kem s roz li še ním bitů (HDOx) mo hou být osazeny na libovolné pozici. TECH NIC KÉ ÚDA JE PAIO-32C PAIO-32S CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s EpsNet, Modbus, Profibus DP Bd Analogové vstupy, rozlišení bitů Max. zisk vstupního zesilovače 100 Rozsahy měření 1) 2) napětí (unipolární) 50 mv.. 10 V proud (unipolární) ma odpor (přímé měření) kω odporové vysílače 1, 0, 600 Ω odporové teploměry Pt100, Ni1000, KTY... + AG11 AD11 DA11 AD5 DA5 + AG AD10 DA10 AD DA + AG AD9 DA9 AD3 DA AG8 Binární vstupy 2 vstu py / pozici Vstupy dle ČSN EN typ 1 Izolační pevnost galv. oddělení 00 V AC / 1 min Analogové výstupy moduly EPOx/HD EDOx/HD Rozlišení 8 bitů bitů Výstup volitelně napěťový nebo proudový, rozsah je daný osazením modulů EPOU/EPOI nebo EDOU/EDOI Napájecí napětí / příkon V / max. W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C 1) Uvedeny jsou pouze meze, konkrétní rozsah každého vstupu je ur čen osa ze ním kon fi gu rač ní ho mo du lu EAI../HD 2) Na zvlášt ní ob jed náv ku je mož né při po je ní i ji ných či del. AD sběrnice CAN/RS AD8 DA8 32 analogové výstupy AD2 DA2 + AG7 1 3 AD7 DA7 analogový multiplexer AD1 DA1 + AG6 AD6 DA6 AD0 DA0 AG5 + AG + AG3 + AG2 + AG1 + AG0 + Blokové schéma modulu PAIO-32 analogové vstupy ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU PAIO-32C EI standardní, komunikace CANopen PAIO-32S EI652. standardní, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Doplňky: EAIx../HD, EPOx../HD, EBI../HD konfigurační moduly pro univerzální pozice objednávají se samostatně (viz -11) InCo propojovací můstky (viz -2) Připojení periferií k výměnným konfiguračním modulům (domečkům) viz ELSACO, katalog produktů 20

11 zásuvné moduly pro analogové vstupy a výstupy EAIU/HD, EAIV/HD mě ře ní na pě tí Typ Obj. číslo Rozsah R IN+ /R IN /R DIF U 1) INMax EAIU-/HD EI V 900/720/10 kω ±0 V EAIU-12/HD EI V 50/0/720 kω ± V EAIU-/HD EI V 0/0/0 kω ± V EAIU-32/HD EI V 2/72/1 kω ±10 V EAIU-2/HD EI V 2//72 kω ±10 V EAIU-52/HD EI mv 8// kω ±10 V EAIU-62/HD EI mv 7/7,2/1, kω ±10 V EAIU-72/HD EI mv /3,6/7,2 kω ±10 V EAIU-9../HD EI jiný / / EAIV-/HD EI V 7/720/10 kω ±100 V EAIV-12/HD EI V 9/0/0 kω ±0 V EAIV-/HD EI V 9/0/0 kω ±80 V EAIV-92/HD EI V 9/91/2 kω ±200 V EGIV/HD mě ře ní napětí s galvanickým oddělením Typ Obj. číslo Rozsah R IN U 1) INMax EGIV-12/HD EI ±10 V 0 kω ±20 V EAII/HD mě ře ní proudu Typ Obj. číslo Rozsah R SMax U 1) INMax EAII-/HD EI ma 1 Ω ±10 V EAII-12/HD EI ma 1 Ω ±10 V EAII-/HD EI ma 100 Ω ±10 V EAII-32/HD EI ma 200 Ω ±10 V EGII/HD mě ře ní proudu s galvanickým oddělením Typ Obj. číslo Rozsah R SMax U 1) INMax EGII-12/HD EI ±20 ma 1 Ω ±10 V EAIR/HD mě ře ní od po ru přímé Typ Obj. číslo Roz sah Proud EAIR-/HD EI kω 1 ma EAIR-11/HD EI kω 500 µa EAIR-/HD EI kω 0 µa EAIR-31/HD EI kω 100 µa EAIR-1/HD EI kω 50 µa EAIB/HD mě ře ní od po ru pa siv ní můs tek Typ Obj. číslo Zdroj signálu Roz sah EAIB-00/HD EI odporový vysílač 1 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 0 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 600 Ω EAIB-/HD EI695. odporový vysílač 1000 Ω EAIS/HD měření teploty tep loměry KTY Typ Obj. číslo Zdroj signálu Roz sah EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-11/HD EI KTY C EAIS-12/HD EI KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIS-/HD EI6958. KTY C EAIN/HD měření teploty Ni1000 Typ Obj. čís lo Zdroj signálu Roz sah cca EAIN-610/HD EI Ni1000/5000 ppm 50 0 C EAIN-611/HD EI Ni1000/60 ppm 50 0 C EAIN-612/HD EI Ni891/61 ppm 50 0 C EAIN-620/HD EI Ni1000/5000 ppm 50 0 C EAIN-6/HD EI Ni1000/60 ppm 50 0 C ELSACO, katalog produktů 20 Typ Obj. čís lo Zdroj signálu Roz sah cca EAIN-6/HD EI Ni891/61 ppm 50 0 C EAIP/HD měření teploty Pt100, Pt500, Pt1000 Typ Obj. číslo Typ čidla Roz sah cca EAIP-600/HD EI Pt C EAIP-610/HD EI Pt C EAIP-620/HD EI Pt C EAIP-630/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-611/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-631/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-612/HD EI Pt C EAIP-6/HD EI Pt C EAIP-632/HD EI Pt C EPOU/HD analogový napěťový výstup (PWM) Typ Obj. čís lo Roz sah I OutMax EPOU-00/HD EI V 10 ma EPOU-10/HD EI V 10 ma EPOU-20/HD EI V 10 ma EPOU-30/HD EI V 10 ma EPOI/HD analogový proudový výstup (PWM) Typ Obj. čís lo Roz sah R ZMax EPOI-00/HD EI ma 600 Ω EPOI-10/HD EI ma 1,2 kω EPOI-20/HD EI ma 2, kω EPOI-30/HD EI ma 6 kω EPOI-0/HD EI ma 12 kω EDOU/HD ana lo gový napěťový výstup (DA bit) Typ Obj. čís lo Roz sah I OutMax EDOU-00/HD EI V 10 ma EDOU-10/HD EI V 10 ma EDOU-20/HD EI V 10 ma EDOU-30/HD EI V 10 ma EDOI/HD ana lo gový proudový výstup (DA bit) Typ Obj. čís lo Roz sah R ZMax EDOI-00/HD EI ma 600 Ω EDOI-10/HD EI ma 1,2 kω EDOI-20/HD EI ma 2, kω EDOI-30/HD EI ma 6 kω EDOI-0/HD EI ma 12 kω EBI/HD dva binární vstupy s galvan. oddělením Pa ra me t ry vstu pů Typ Obj. čís lo U in H min/typ/max U in max / 1s U in L max I in typ EBI-10/HD EI ,5 / 5 / 6,5 V 8 V 1,5 V 8 ma EBI-11/HD EI ,6 / 12 / V 26 V 2, V 10 ma EBI-12/HD EI / 2 / 30 V 0 V 5 V 8 ma EBO/HD tranzistorový výstup s galvan. oddělením Typ Obj. čís lo U CMAX I OutMax U N EBO-10/HD EI V = 2 A 12 V EBO-11/HD EI V= / 30 V~ 0, A 1) maximální napětí vstupů proti AGND Takto označené položky jsou preferované typy. Ostatní typy jsou za příplatek a mají delší dodací lhůtu. -11

12 PCIO-31C PCIO-31S 6 vstupů pro termočlánky 8 log. vstupů / 8 výstupů SSR PCIO-31C s komunikací CANopen PCIO-31S s komunikací RS-85, různé protokoly 6 analogových vstupů pro termočlánky ve dvou sekcích s galvanickým oddělením 8 vstupů 12 / 2 V s galvanickým oddělením 8 tranzistorových výstupů 50 V / 0 ma s GO Ovládací pro konfiguraci Kovové pouzdro, rozšířený teplotní rozsah ZÁ KLAD NÍ CHA RAK TE RIS TI KA PCIO-31C je periferní modul na sběrnici CANopen, PCIO-31S na sběr ni ci RS-85. Obsahuje 6 analogových vstupů pro termočlánky, 8 logických vstu pů a 8 tranzistorových vý stu pů. Stan dard ní firm wa re jed not ky PCIO-11S pod po ru je ko mu ni kač - ní protokoly EpsNet, Modbus, Profibus DP. Analogové vstupy jednotky jsou diferenciální a umožňují měřit napětí v rozsazích od 5 mv až do 1, V s rozlišením 2 bitů. Každý vstup je vybaven jemnou přepěťovou ochranou a vf filtrem. Umožňuje přesné měření malých napětí od několika µv nebo připojení termo článků pro měření tep lo ty. Ve sta vě né tep - lotní čidlo umožňuje kompenzaci studeného konce. Vstupy jsou uspořádány ve dvou sekcích, ty jsou galvanicky oddělené navzájem i od napájecího napětí jednotky. Logické vstupy jsou galvanicky oddělené, bipolární s napětím 12 V nebo 2 V s jed ním spo leč ným vo di čem. Umož ňu jí zvo lit za po je ní se spo leč ným plus nebo mínus a pod le toho po užívat sní ma če s vý stu pem pnp nebo npn. Kon fi gu ra ce jed not ky (na - stavení filtru vstupních signálů) umožňuje používat i střídavé vstup ní na pě tí. Spí na cím prv kem je polovodičové relé (SSR), kte ré umož ňu je pří mé spí ná ní obvodů do 8 V nebo externích reléových modulů XBO-. Konstrukce jednotky zajišťuje ode - pnutí výstupů při ztrátě komunikace s centrální jednotkou. Na čelním u jsou displej a tlačíka pro lokální nastavení parametrů a indikační zobrazení stavu vstupů. Sběrnice se připojuje kabelovými propojkami s krimpovacími konektory (viz -2). Sběrnice obsahuje vlastní linku i napájecí napětí. Jednotka je konstrukčně uspořádána v robustní kovové krabičce s držákem na lištu DIN. Svorkovnice pro připojení binárních signálů jsou odnímatelné. TECHNICKÉ ÚDAJE PCIO-31C PCIO-11S Analogové vstupy, rozlišení Rozsahy měření Izolační pevnost galvanického oddělení CAN 2.0A / CANopen typ. 500 kb/s EpsNet, Modbus, Profibus DP Bd 2 bitů ±5 mv.. ±1, V 1000 V AC Výstupy, maximální spínané napětí 50 V= Max. spínaný proud 0 ma ÚDA JE PRO OB JED NÁV KU PCIO-31C PCIO-31S EI EI EI6571. EI6571. Doplňky: InCo-xx propojovací můstky (viz -2) Ain 5 Ain Ain 3 + AG1 + AG1 + AG1 AG0 vstupy 12 V =/~, komunikace CANopen vstupy 2 V =/~, komunikace CANopen A/D převodník A/D převodník 2 AG1 Izolační pevnost galv. oddělení 00 V AC / 1 min Vstupy EI EI Typ vstupu dle ČSN EN typ 2 typ 2 Vstupní napětí log. 0 max 2, V= 5 V= log. 1 min 5,6 V= V= log. 1 typ 12 V= 2 V= log. 1 max V= 30 V= log. 1 max. (1 s) 26 V= 0 V= Vstupní proud log. 1 typ 10 ma ma log. 0 max 0,5 ma 2 ma Filtr vstupních signálů digitální, 1 5 ms Izolační pevnost GO vstupů sběrnice CAN/RS AG0 + AG0 + AG0 + Ain 2 Ain 1 Ain 0 00 V AC / 1 min Napájecí napětí / příkon V / max. W Rozměry modulu š v h mm Rozsah pracovních teplot 0 C 85 C galvanické oddělení galvanické oddělení com X7 X6 X5 X X3 X2 Y7 Y6 Y5 Y Blokové schéma modulu PCIO-31 vstupy 12 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus vstupy 2 V =/~, komunikace RS-85 s protokoly EpsNet, Modbus Y3 X1 X0-12 ELSACO, katalog produktů 20

PROMOS heavy duty line

PROMOS heavy duty line Úvodní PROMOS heavy duty line Modulární stavebnice PROMOS HDL - oproti řadě PL2 robustnější ( kovové krabičky" vlastní konstrukce) - do prostředí s rozšířeným teplotním rozsahem (-40 C až +80 C) Centrální

Více

Periferní systém PL2 standardní řada

Periferní systém PL2 standardní řada Periferní systém PL2 standardní řada CANopen a sériové periferní moduly CKDM-11/12 SKDM-11/12 CBI-11/12 SBI-11/12 CBO-11/12 SBO-11/12 CBIO-11/12 SBIO-11/12 CAIO-12 SAIO-12 Ovládací panel - Modul logických

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek

Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek Systémy PROMOS a programování v prostředí FRED ing. Miloslav Pátek, ing. Libor Beneš, ing. Jiří Vacek ELSACO, Jaselská 177, 280 00 Kolín, CZ http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz PROMOS Line Heavy

Více

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

LOGIC. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, Z tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 LOGI Technický manuál 17. 04. 2014 2005 sdružení ELSO Účelová publikace ELSO

Více

PROMOS periferní jednotky logické, analogové, kombinované, LCD displeje

PROMOS periferní jednotky logické, analogové, kombinované, LCD displeje mikropočítačová stavebnice PROMOS periferní jednotky logické, analogové, kombinované, LCD displeje PBIO-02 8 vstupů/8 výstupů NMOS/PMOS -2 PBIO-0 8 vstupů/8 výstupů relé -4 PBI-0 2 vstupů, bipolární/střídavý

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument C01 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 CX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, duben 2008 Historie revizí Předchozí dokumenty Projekční

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008

dokument E03 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2008 E přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 dokument E03 přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2008 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, říjen 2008 Historie revizí Předchozí dokument T2008E - Technická příručka : Verze

Více

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů

XI/ON - modulární systém vstupů/výstupů - modulární systém vstupů/výstupů Ať se jedná o řízení pohybů, měření teploty, rychlosti, nebo zaznamenávání proudů a napětí, je rozsah použití pro vzdálené I/O stejně rozsáhlý jako samotné příslušné aplikace.

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje

MXIO. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce. Technické údaje MXIO Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MXIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 50 W 5-2. PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA 5-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 5-4

Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 50 W 5-2. PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA 5-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 5-4 Napájecí zdroje PWM-01 PWM-03 Vícehladinové napájecí zdroje 17 a 0 W -2 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -2 XDC-01 Třífázový usměrňovač -4 XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač -4 XDC-03

Více

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.

I/O rozhraní CIO. CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí. Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel. I/O rozhraní CIO CONEL s.r.o. Sokolská 71 562 04 Ústí nad Orlicí Tel : 465 521 020 Fax: 465 521 021 E-mail: info@conel.cz WWW: http://www.conel.cz Obsah Obsah 1. CIO analogové vstupy a binární výstupy

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

dokument E13 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 EX přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013

dokument E13 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 EX přídavné moduly Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013 dokument E13 Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, září 2013 Historie revizí Uživatelská příručka: Verze 1.0, září 2013 2 E13 Související dokumenty

Více

dokument E11 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 EX regulátor T2032EX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013

dokument E11 Programovatelná řídicí stanice TRONIC 2032 EX regulátor T2032EX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013 dokument E11 regulátor T2032EX Uživatelská příručka SYSTÉM TRONIC 2000 TRONIC CONTROL 2013 Ing. Josef Helvich verze: 1.0, září 2013 Historie revizí Uživatelská příručka: Verze 1.0, září 2013 2 E11 Související

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN

Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Přehled zapojení I/O modulů k systému Control4 - řada FN Řada výkonových modulů pro ovládání světel (stmívání a spínání), žaluzií, bran, hlavic topení apod. Moduly jsou kompatibilní se systémem Control4

Více

1.3 Bipolární tranzistor

1.3 Bipolární tranzistor 1.3 Bipolární tranzistor 1.3.1 Úkol: 1. Změřte vstupní charakteristiku bipolárního tranzistoru 2. Změřte převodovou charakteristiku bipolárního tranzistoru 3. Změřte výstupní charakteristiku bipolárního

Více

1. MODUL LOGICKÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ SBIO-11

1. MODUL LOGICKÝCH VSTUPŮ A VÝSTUPŮ SBIO-11 1. MOUL LOGIKÝH VSTUPŮ VÝSTUPŮ SIO-11 1.1. Základní charakteristika SIO-11 je vstupní/výstupní jednotka na sběrnici RS48. Obsahuje 8 logických a 8 výstupů s relé. Pohled na modul SIO-11 je na obr. 1. konektor

Více

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4

SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou 6-2. SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou 6-3. PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC 6-4 doplňkový sortiment SAM-01 Modul 4 AD vstupů se sériovou linkou -2 SAM-02 Modul 4 log. I/O se sériovou linkou -3 PBI-04/05 Převodníky 230 V AC/24 V DC -4 XBO-01/02 XBO-03 Polovodičové spínače Reléové spínače

Více

PROMOS line 2 nová řada modulární stavebnice 4-2. MCPU-01 Univerzální procesorový modul 4-3. CCPU-01 Centrální jednotka 4-5

PROMOS line 2 nová řada modulární stavebnice 4-2. MCPU-01 Univerzální procesorový modul 4-3. CCPU-01 Centrální jednotka 4-5 mikropočítačová stavebnice PROMOS line 2 PROMOS line 2 nová řada modulární stavebnice -2 MCPU-01 Univerzální procesorový modul -3 CCPU-01 Centrální jednotka -5 CCPU-02 Kompaktní mikropočítač -7 CBO-01

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

SCIO-11. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SCIO-11. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 177 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-321-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SCIO-11 Technický manuál 26. 11. 2007 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800 str. 1/8 Použití převodník je určen k měření měrné elektrické vodivosti roztoků pomocí elektrodových i bezelektrodových (indukčních) roztoků a prostřednictvím měření vodivosti k případnému určení koncentrace

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, 24 V) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 VA -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

ixport RS I16O8 Inteligentní modul

ixport RS I16O8 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 18 ixport RS I16O8 Inteligentní modul 16 galvanicky oddělených logických vstupů 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé komunikace RS232 nebo

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

SmartSlice. Konfigurace systému

SmartSlice. Konfigurace systému SmartSlice Inteligentní modulární I/O systém I/O systém SmartSlice společnosti OMRON je kompaktní, inteligentní a jednoduchý. Při použití s nadřazenými jednotkami OMRON CS/CJ DeviceNet a CompoNet nejsou

Více

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U ABB/NN 14/09CZ_11/04 Přístroje nízkého napětí Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P CR-M CR-U Paticové moduly pro CR-P a CR-M Paticové moduly pro

Více

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3

PWM-01 Zdroj 17 VA (5 V stab., 12 V, 24 V) 5-2. PWM-03 Zdroj 50 VA (12 V, 24 V, 24 V stab. nebo 24 V~) 5-3 Napájecí zdroje PWM-01 Zdroj 17 VA ( V stab., 12 V, ) -2 PWM-03 Zdroj 0 VA (12 V,, stab. nebo ) -3 PWM-07 Stabilizované nízkovýkonové zdroje 3 V A -4 XDC-01 Tøífázový usmìròovaè - XDC-02 Univerzální dvoucestný

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

Oddělovací moduly VariTrans

Oddělovací moduly VariTrans Oddělovací moduly VariTrans VariTrans B 13000 určen pro standardní průmyslové aplikace, kalibrované rozsahy VariTrans P 15000 profesionální převodník pro standardní signály, kalibrované rozsahy VariTrans

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač 6-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 6-2. XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3,5 A 6-4

XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač 6-2. XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor 6-2. XAC-01 Transformátor 230 V / 18 V / 3,5 A 6-4 Napájecí zdroje XDC-01 Třífázový usměrňovač -2 XDC-02 Univerzální dvoucestný usměrňovač -2 XDC-03 Univerzální spínaný stabilizátor -2 XDC-04 XDC-05 Bezvýpadkový zdroj / 3 A -4 XAC-01 Transformátor 230

Více

CCPU-21 Kompaktní řídicí systém 2-2. CCPU-03 Centrální jednotka PL 2 2-4. XCPU-31/32 Kompaktní regulátor 2-6. XCOM-11/12 Komunikační procesor 2-8

CCPU-21 Kompaktní řídicí systém 2-2. CCPU-03 Centrální jednotka PL 2 2-4. XCPU-31/32 Kompaktní regulátor 2-6. XCOM-11/12 Komunikační procesor 2-8 PROMOS line centrální jednotky CCPU-1 Kompaktní řídicí systém - CCPU-03 Centrální jednotka PL -4 XCPU-31/3 Kompaktní regulátor -6 XCOM-11/1 Komunikační procesor -8 XCOM-1 Komunikační procesor -9 XCOM-31

Více

Kompaktní řídicí systém

Kompaktní řídicí systém ADOREG Kompaktní řídicí systém Návod k obsluze Verze 1.09 Aplikace Mikroprocesorové Techniky 6.07 AMiT spol. s r.o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY . MĚŘENÍ TEPLOTY TEMOČLÁNKY Úkol měření Ověření funkce dvoudrátového převodníku XT pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky) a kompenzace studeného konce polovodičovým přechodem PN.. Ověřte

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje

-V- novinka. Řídicí systémy CECC hlavní údaje hlavní údaje Použití automat Nejnovější způsob programování Automaty CECC jsou moderní, kompaktní a všestranně použitelné řídicí systémy, které lze programovat prostřednictvím softwaru CoDeSys dle normy

Více

Přehled řídicích systémů PROMOS, programové vybavení

Přehled řídicích systémů PROMOS, programové vybavení Přehled řídicích systémů PROMOS, programové vybavení Řídicí systémy PROMOS -2 Ovladače do prostředí ControlWeb -7 FRED grafické vývojové prostředí pro CCPU, XCPU, XCom a ProDis -8 WZORKY uživatelský sw

Více

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu

ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII-2.1.4 Převodníky Nikobusu Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1.

Více

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte

Více

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C

CP-MM. Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C CP-MM Návod k obsluze a montáži Hlásicí modul pro spínané napájecí zdroje řady CP-C Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typům této výrobkové řady a tedy

Více

Přehled výrobků společnosti PR electronics A/S

Přehled výrobků společnosti PR electronics A/S JSP Měření a regulace Přehled výrobků společnosti PR electronics A/S www.jsp.cz JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je přední český dodavatel a výrobce měřicí a regulační techniky. Dodávaný sortiment přístrojů

Více

Podklady pro zapojení elektroinstalační části systému Control4

Podklady pro zapojení elektroinstalační části systému Control4 Podklady pro zapojení elektroinstalační části systému Control4 Obsah Přehled jednotlivých funkčních částí systému... 2 1. Zapojení silnoproudé části instalace s moduly FN pro ovládání světel, žaluzií,

Více

EXP-C, EXP-C16 EXP-C, EXP-C16. Ethernet IO moduly EXP-C EXP-C16 LAN. www.metel.eu 1/6

EXP-C, EXP-C16 EXP-C, EXP-C16. Ethernet IO moduly EXP-C EXP-C16 LAN. www.metel.eu 1/6 Ethernet IO moduly Kompatibilní s LAN-RING - expandér 6x DI/6x relé* 16 - expandér 16x DI/ 8x DO Provozní teplota 40 C do +70 C Přepěťové ochrany 16 OBJEDNACÍ NÁZEV KÓD NAPÁJENÍ -DIN/12-24 2-102-572 10-60VDC/10-30VAC

Více

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19

Panelmetr AP 02. www.apoelmos.cz. Technická dokumentace U-19 Panelmetr AP 02 Technická dokumentace U-19 AP02-05-x-... AP02-06-x-... AP02-07-x-... APO2-08-x-... AP02-09-x-... AP02-10-x-... AP02-11-x-... www.apoelmos.cz ISO 9001 červenec 2009, TD-U-19-16 Obsah 1 Úvod...4

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Univerzální I/O moduly

Univerzální I/O moduly s 8 173 TX-I/O Univerzální I/O moduly TXM1.8U TXM1.8U-ML Moduly existují ve dvou verzích : TXM1.8U: 8 vstupů/výstupů s LED indikací - signál / porucha TXM1.8U-ML: Jako TXM1.8U, ale s místním ručním ovládáním

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Box2 Temp-485-Pt100 Cable3 Temp-485-Pt100 Frost2 Přehled Temp-485-Pt100

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Zónový regulátor vytápění VPT návod k instalaci

Zónový regulátor vytápění VPT návod k instalaci Zónový regulátor vytápění VPT návod k instalaci Obsah Hlavní části regulátoru 3 Volitelné příslušenství 4 Montáž základní jednotky regulátoru na stěnu 5 Montáž základní jednotky pomocí držáku na stěnu

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

300S. vysokorychlostní řídicí systém

300S. vysokorychlostní řídicí systém vysokorychlostní řídicí systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept rozšiřitelný řídicí systém. tralizované automatizační aplikace ve výrobním a procesním průmyslu sahající až k nejvyšším rozsahům

Více

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U

Přístroje nízkého napětí. Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Přístroje nízkého napětí Paticová relé řady CR-P, CR-M a CR-U Obsah: Výhody 4 Schválení/značky 4 Objednací údaje CR-P Patice pro CR-P relé Zásuvné funkční moduly pro CR-P relé CR-M Patice pro CR-M relé

Více

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006

Typové příklady zapojení frekvenčních měničů TECO INVERTER 7300 CV. Verze: duben 2006 RELL, s.r.o., Centrum 7/, Tel./Fax/Zázn.: + SK-08 Dubnica nad áhom, Mobil: + 90 6 866 prevádzka: Strážovská 97/8, SK-08 ová Dubnica E-mail: prell@prell.sk www.prell.sk Typové příklady zapojení frekvenčních

Více

Modulární řídicí systémy CECX

Modulární řídicí systémy CECX Všeobecné údaje Mnohostrannost Řídicí systém je koncipován jako kombinace řídicího systému Master a ovladače k ovládání pohybů. Jedná se o výkonnou řídicí jednotku, která Hospodárnost dokáže provádět rozsáhlé

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem Temp-485-Pt100 verze Box Temp-485-Pt100 verze Cable Temp-485-Pt100 verze FROST

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

KP MINI KP MINI CONTROL

KP MINI KP MINI CONTROL Elektrické servomotory otočné jednootáčkové KP MINI KP MINI CONTROL Typová čísla, 52 998 KP MINI Č - 1 POUŽITÍ Servomotory KP MINI jsou určeny pro pohon armatur (kulových ventilů a klapek), žaluzií, vzduchotechnických

Více

Power Express. Modulární řídící systém pro řízení osvětlení, zatemnění a dalších silových okruhů. Kapitola 1 Popis systému... 2

Power Express. Modulární řídící systém pro řízení osvětlení, zatemnění a dalších silových okruhů. Kapitola 1 Popis systému... 2 Power Express Modulární řídící systém pro řízení osvětlení, zatemnění a dalších silových okruhů Kapitola 1 Popis systému... 2 Úvod... 2 Hlavní vlastnosti systému Power Express... 2 Konfigurace systému

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkoly měření: 1. Změřte napětí termočlánku a) přímo pomocí ručního multimetru a stolního multimetru U3401A. Při výpočtu teploty uvažte skutečnou teplotu srovnávacího spoje termočlánku,

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek

SINEAX V 624 Programovatelný převodník teploty pro odporový teploměr nebo termočlánek SINEAX V 6 Pouzdro P/7 pro montáž na lištu DIN 00 II () G Použití Převodník SINEAX V 6 (obr. ) je vhodný pro měření teploty ve spojení s termočlánky (TC) nebo odporovými teploměry (RTD). Nelinearita teplotních

Více

TABLO MT1. Pohled na modul MT1 TABLO MT1 4.6.1

TABLO MT1. Pohled na modul MT1 TABLO MT1 4.6.1 TABLO MT1 Popis MT1 Řadič MT1 je určen pouze pro spolupráci s ústřednou MU2, MU3 a MU4, které jsou vybaveny rozhraním DN-bus. Základní počet 40 výstupů je rozšiřitelný zásuvnými moduly MT1C po 40 výstupech

Více

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry

Teploměry a ovladače s digitální komunikací - řada AM. Tango. alpha nea. Základní technické parametry provedení do rámečku Tango (standard) nebo alpha nea komunikace Modbus RTU po lince RS485 široký rozsah napájení vysoká přesnost měření nastavení korekce ovládacím kolečkem snadná montáž na standardní

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více