SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE"

Transkript

1 POSUDEK na základě dokumentace o vlivu stavby SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE na životní prostředí, zpracovaný podle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracovatelka oprávněná osoba: Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc., VŠCHT, osvědčení odborné způsobilosti č.j.16724/2584/ohrv/93 ze dne Praha, květen 2005

2 Obsah Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku paragrafu 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podle následujícího uspořádání a kriterií: Obsah 2 Seznam zkratek 4 ÚVOD 7 Úvodní informace 7 Výchozí podklady 8 Procedurální podklady 8 Vyžádané doplňující informace 9 Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí 10 Odborná literatura, studie, dokumenty 11 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 15 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice 63 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 70 IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 77 V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ 80 Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení 80 Vypořádání všech obdržených vyjádření dotčených obcí a státní správy k dokumentaci81 Vyjádření občanských sdružení, iniciativ a občanů 82 Stanoviska k písemným připomínkám a vyjádřením k dokumentaci občanských sdružení, iniciativ a občanů a vyjádřením ze zahraničí 85 VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 151 ZÁVĚR 153 VII. NÁVRH STANOVISKA 156 2/166

3 PŘÍLOHY Souhrnné zpracování témat P I. Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod P II. Zvolené přístupy k řešení monitorování radiační ochrany P III. Výsledky hodnocení vlivu možného pádu těžkého letadla na SVJP Dokumenty, mapová část Usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 1997, č. 121 ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice Usnesení vlády České republiky ze dne 15. května 2002, č. 487 o Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice Schématické znázornění zóny havarijního plánování ETE a rozmístění stanic radiační kontroly v zóně havarijního plánování Monitorovací místa TDS v areálu ETE Teledozimetrický systém ETE Schéma výškového členění vzdušného prostoru v okolí JE Temelín Mapa spodního vzdušného prostoru Kvalifikační osvědčení Věra Křížová, Osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Věra Křížová, Platnost osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne autorizace podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne Ivan Vaníček, Průkaz znalce, č. ZT 1957/86, Ministerstvo spravedlnosti, ze dne Ivan Vaníček, Osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika č. 219 ze dne vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jiří Bubník, Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaný MŽP ze dne , č.j. 230/740/03. 3/166

4 Seznam zkratek ACC aj. ALARA ANSI AZ BAPP BPEJ B(U)F a S cca CDRK ČEZ ČGÚ ČHMÚ ČNR ČOV ETE ČR ČSN ČVUT DNA DÚŘ EDU EGP EIA EOAR EPA ETE EU FIC FJFI FL FS HPV HVB IAEA ICRP Area Control Centre or Area Control (oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení) a jiné As Low As Reasonably Achievable (zásady pro optimalizaci radiační ochrany) American National Standards Institute (Americký národní ústav pro normalizaci) Atomový zákon budova aktivních pomocných provozů bonitované půdně ekologické jednotky typ obalového souboru (definice viz. vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb.) přibližně centrální dozorna radiační kontroly část obchodního názvu firmy ČEZ, a. s. (není zkratkou) Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav Česká národní rada čistírna splaškových odpadních vod ETE Česká republika československá státní norma (nebo též česká technická norma) České vysoké učení technické kyselina deoxyribonukleová (Deoxyribonucleic Acid) dokumentace k územnímu řízení elektrárna Dukovany Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) ekvivalentní objemová aktivita radonu viz US EPA elektrárna Temelín Evropská unie Flight Information Centre (letové informační středisko) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Flight Level (letová hladina) Fakulta stavební hladina podzemní vody hlavní výrobní blok International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) International Committee for Radiological Protection (Mezinárodní výbor pro radiologickou ochranu) 4/166

5 IIZ ČMI JE JETE KP k.ú. LFMU LNT LPG LRKO MAAE MSOS MÚSES MO MV MZ MŽP MZV n.m. NATO NNC NPP NUREG OkÚ OS PBZ PDE PFDE PM10 PpBZ PHO PS p.t. PUPFL RAO RC RO RŽP SII, SIII SL SRN SÚJB Inspektorát ionizujícícho záření Českého metrologického institutu jaderná elektrárna jaderná elektrárna Temelín (též ETE) kontrolované pásmo katastrální území Lékařská fakulta Masarykovy univerzity linear non threshold zkapalněný ropný/uhlovodíkový plyn (Liquified Petroleum Gas) laboratoř radiační kontroly okolí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka pro IAEA) monitorovací systém obalových souborů místní územní systém ekologické stability Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí nad mořem North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance) část obchodního názvu firmy INVESTprojekt NNC, s.r.o. (není zkratkou) Nuclear Power Plant (jaderná elektrárna) Nuclear Utility Regulations (předpisy pro jaderná zařízení) okresní úřad obalový soubor předběžná bezpečnostní zpráva příkon dávkového ekvivalentu příkon fotonového dávkového ekvivalentu particle matter ten (částice suspendovaného prachu o velikosti pod 10µm) předprovozní bezpečnostní zpráva pásmo hygienické ochrany palivový soubor pod terénem pozemky určené k plnění funkcí lesa radioaktivní odpady regionální centrum radiační ochrana referát životního prostředí typy skládek Safety Limit (bezpečnostní limit) Spolková republika Německo Státní úřad pro jadernou bezpečnost 5/166

6 SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů SÚRO Státní ústav radiační ochrany SVJP sklad vyhořelého jaderného paliva SVZ síť včasného zjištění TGM Tomáš Garrigue Masaryk TLD termoluminiscenční dozimetr nebo termoluminiscenční dozimetri TSFO technické systémy fyzické ochrany ÚJV Ústav jaderného výzkumu ÚP územní plánování ÚPn SÚ územní plán sídelního útvaru ÚRMS Ústředí radiačního monitorovacího systému USA Spojené státy americké US EPA United States Environmental Protection Agency (americká agentura ochrany životního prostředí) ÚSES územní systém ekologické stability VJP vyhořelé jaderné palivo VN vodní nádrž VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka VVANTAGE 6 obchodní značka jaderného paliva firmy Westinghouse VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická WDPF Westinghouse Distributed Processing Family (systém WDPF) YPLL Years of Potential Life Lost (ztracené roky potenciálního života) ZPF zemědělský půdní fond ŽP životní prostředí 6/166

7 ÚVOD Úvodní informace Předkládaný posudek byl zpracován podle 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na základě pověření Odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR ze dne , č.j. 6888/OPVI/04. Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Investorem a oznamovatelem ve smyslu citovaného zákona je ČEZ, a. s., zpracovatelem posuzované dokumentace je INVESTprojekt NNC, s.r.o. Oprávněnou osobou s osvědčením odborné způsobilosti je Ing. Petr Mynář (č.j. 1278/OPVŽP/97 ze dne ). Zpracovatelkou posudku je Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc, VŠCHT, oprávněná osoba s osvědčením odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Na zpracování posudku se dále podíleli a odborné konzultace poskytli: RNDr.Jiří Bubník, Český hydrometeorologický ústav, ovzduší, klima Doc. Ing.Tomáš Čechák, CSc., FJFI ČVUT, rizika, dozimetrie Ing. Eduard Hanslík, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, hydrologie, ekosystémy Doc.Ing. Jaroslav Klusoň, CSc., FJFI ČVUT, monitoring, ostatní vlivy Ing. Irena Malátová, CSc., Státní ústav radiační ochrany, zdraví a radiační ochrana Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., FS ČVUT, stavitelství, geotechnika, hydrogeologie, antropogenní systémy, vlivy na strukturu a funkční využití území Zpracovatelka posudku konsultovala dílčí problémy s oznamovatelem, pracovníky Energoprojektu a s dalšími specialisty pro příslušné složky ŽP. 7/166

8 Výchozí podklady Zpracování posudku vycházelo z podkladů, které zpracovatelka obdržela od oznamovatele (jejich seznam je zvlášť uveden v seznamu použitých podkladů), projektanta ÚJV a. s., divize Energoprojekt PRAHA, z vlastních vyhodnocení a literárních zdrojů k jednotlivým problematikám ŽP. V neposlední řadě se při zpracování posudku opírala o platné legislativní předpisy, které se k posuzované problematice vztahují. Zpracovatelka citované údaje přejímá doslovně jako podkladový materiál, aniž jí přísluší je hodnotit. Pokud jsou použity údaje z vlastního vyhodnocení, tuto skutečnost zvlášť zdůrazňuje. Jednotlivé závěry bylo nezbytné ověřit, zda jsou v souladu příslušnými současně platnými legislativními předpisy. Procedurální podklady. Oznámení záměru. ČEZ, a. s., červenec Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii I. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 3660/OIP/03 ze dne Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě elektrárny Temelín (ETE). Závěr zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 6095/OIP/03 ze dne posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Údaje o stavu životního prostředí potenciálně dotčeného vlivem záměru. 13 příloh. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 40/OIP/04 ze dne (vybrané kapitoly)., Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (zpracováno ve smyslu 8 přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.), zpracováno INVEST projekt NNC s.r.o., červenec Vyjádření a připomínky subjektů k záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vzešlé ze zjišťovacího řízení, Vyjádření a připomínky subjektů k dokumentaci Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE, podzim Projektové podklady Jaderná elektrárna Temelín. Sklad vyhořelého jaderného paliva. Rozpracovaná dokumentace k územnímu řízení. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, prosinec Studie "Návrh způsobu a odhad nákladů na vyřazování z provozu JE Temelín", Energoprojekt Praha, a. s., listopad Jaderná elektrárna Temelín. Předprovozní bezpečnostní zpráva, PpBZ 1, 2 revize 0. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, květen 2004 (vybrané kapitoly). 8/166

9 Jaderná elektrárna Temelín, změny stavby. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Vyžádané doplňující informace Posuzovatelka si po prostudování dokumentace EIA na stavbu Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vyžádala od oznamovatele ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb. doplňující informace a podkladové materiály, které byly nezbytné k vypracování posudku. Tyto doplňující informace a materiály si vyžádala pro ověření správnosti některých vstupních dat a některých závěrů dokumentace. Požadavek se hlavně týkal následujících informací: Hodnocení možnosti kontaminace SVJP během práce s kontejnerem při odstraňování defektu Informace o programu monitoringu : - Monitoring neradiační kontroly pro všechny tři fáze realizace díla - Monitoring během výstavby, monitoring po ukončení provozu SVJP - Monitoring během havárie Informace k dokumentaci pro část etapy týkající se ukončení činnosti a likvidace díla Rozbory rizik včetně synergických variant Informace o zajištění provozu některých částí ETE po skončení provozu JE v souvislosti s pokračujícím provozem SVJP. Informace o transportu kontejnerů v areálu ETE podepřený daty o možných rizicích z této činnosti a plánovaná příslušná opatření na minimalizaci rizik hinformace týkající se zakázaného letového prostoru nad ETE Informace o aplikovaných metodách hodnocení vlivů na ŽP přesahující státní hranice Informace o metodice stanovení hodnot příkonů dávkových ekvivalentů h Studie Analýza hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín (předmět obchodního tajemství 1. stupně) Informace týkající se hodnocení projektových a nadprojektových havárií Vyjádření investora k připomínkám různých institucí, sdružení a iniciativ k dokumentaci týkající se - požadavků investora na vlastnosti obalových souborů, - radiační situace v okolí ETE, - monitorování radiační ochrany, 9/166

10 - monitoringu základních složek ŽP, - manipulace a údržby zařízení SVJP, - možného úniku radionuklidů z OS - ochrany zařízení před vnějšími zásahy, - havarijních scénářů Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, Dokumentace pro povolení umístění stavby s jaderným zařízením, únor 2005 (předmět obchodního tajemství 1. stupně). Informace o průběhu provozu SVJP EDU a potřeby opravy některého OS během provozu. Návštěva skladů VJP v SRN a její využití pro konsultace s německými odborníky týkající se opatření k zajištění ochrany ŽP a zdraví obyvatel. Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Směrnice Rady č. 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Vyhláška SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. Vyhláška SÚJB č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu. Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sdělení MZV č. 91/2001 Sb., o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 10/166

11 Vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek. ČSN ISO 9698 ( ) Jakost vod Stanovení objemové aktivity tritia Kapalinová scintilační měřící metoda. ČSN Jakost vod Stanovení radionuklidů Všeobecná ustanovení. Rozhodnutí referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice o povolení k nakládání s vodami čj /93/01-231/2-Si ze dne , kterým se mění Rozhodnutí čj. Vod 6804/93/Si ze dne doplněno v ukazateli nerozpuštěných látek Rozhodnutím čj. KUJCK 10012/2004 OZZL Ža ze dne Commission Recommendation of 6 December 1999 on application of Article 37 of the Euratom Treaty Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation ( 2004/2/Euratom). Commission Recommendation of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole ( 2000/473/Euratom). Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech. Odborná literatura, studie, dokumenty Mezisklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN, ZMĚNY STAVBY, srpen Studie proveditelnosti jednotlivých variant skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren v České republice po roce Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, srpen Usnesení vlády České republiky č. 121/1997, ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice. Usnesení vlády České republiky č. 487/2002, o koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Hodnocení vlivu změn v provozních souborech 1.01, 0.05 a 0.06 umístěných ve stavebním objektu 801/03 stavby IV.B souboru staveb Jaderná elektrárna Temelín na životní prostředí. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí. Praha, červenec ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2000, duben ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, duben /166

12 ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, duben Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1998, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1999, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2000, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2001, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2002, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2003, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1995, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1996, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1997, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1998, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1999, (části ETE/4540/3/99, ETE/4540/6/99, ETE/4540/8/99), České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování radiační situace v okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 2000, ETE/4540/5/2000, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2001, ETE/4540/5/2001, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2002, ETE/1560/5/2002, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2003, ETE/7520/5/2003, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2004, (části ETE/7520/1/2003, ETE/7520/2/2003, ETE/7520/3/2003), ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Rok 2000, ETE/OP/11/00, duben Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, TE/2551, duben /166

13 Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, TE/2552, duben IAEA-TECDOC-1089, Storage of Spent Fuel from Power Reactors, Proceedings of Symposium Held in Vienna, 9-13 November 1998, pp IAEA-TECDOC 1377, Directory of national competent authorities approval certificates for package design, special form material and shipment of radioactive material, HANSLÍK, E., SEDLÁŘOVÁ, B., ŠIMONEK, P.: Temelín Nuclear Power Plant, South Bohemia Reference level of hydrosphere, prediction of impact, results from pre-operation period. RADIOPROTECTION Colloques, Vol. 37, C1 (2002), Proc. of the international congress, ECORAD 2001, Vol. II, The radioecology-ecotoxicology of continental and estuarine environments, Aix-en-Provence, 2001, p. C HANSLÍK, E., BRTVOVÁ, M., BUDSKÁ, E., IVANOVOVÁ, D., KALINOVÁ, E., SEDLÁŘOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J., ŠIMONEK, P., VANĚČEK, I., JEDINÁKOVÁ- KŘÍŽOVÁ, V., TOMÁŠKOVÁ, H.: Vývoj referenční úrovně radioaktivních látek v hydrosféře a vliv JE Temelín, Sborník přednášek XVIII. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství, ČSVTVS, České Budějovice, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2000.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2001.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2002.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2003.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí. Závěrečná zpráva VÚV T.G.M., Praha, VANÍČEK, I.: Mechanika zemin. Vydavatelství ČVUT Praha, Zprávy o radiační situaci v okolí JE Dukovany z let 1996 až Zprávy o radiační situaci v okolí JE Temelín z let Zprávy o radiační situaci na území České republiky z let , SÚRO/SÚJB. 13/166

14 Metodika zpracování analýzy rizika, příloha č. 3 k metodickému pokynu Postup zpracování analýzy rizika, Věstník MŽP Low-dose Extrapolation of Radiation-Related Cancer Risk. Draft sestavený 1. výborem ICRP, ICRP Publication Recommendation of the International Commission on Radiological Protection. Pergamon Press. Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1982 Report to the General Assembly, with annexes. Sourcess, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1988 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume I: Sources. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume II: Effects. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment. International Atomic Energy Agency, Vienna, /166

15 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru. 2. Kapacita (rozsah) záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva obsahující cca 1370 tun uranu. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie: I (záměry vždy podléhající posouzení) Bod: 3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány. Záměr je zařazen do sloupce A, posouzení vlivů na životní prostředí tedy zajišťuje (ve smyslu 21 zákona č. 100/2001 Sb.) Ministerstvo životního prostředí. 3. Umístění záměru Areál elektrárny Temelín. Identifikace pozemků: Kraj: Jihočeský Katastrální území: k.ú. Křtěnov, parcela č. 180/1 k.ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1 k.ú. Temelínec, parcela č. 1044/3 Druh pozemků: ostatní plocha, staveniště Vlastník pozemků: ČEZ, a. s. Umístění záměru je na pozemcích trvalého záboru elektrárny Temelín. 4. Obchodní firma 5. IČ ČEZ, a. s Sídlo Duhová 2/ Praha 4 15/166

16 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing. Petrem Mynářem, osvědčení č. 1278/167/OPVŽP/97, INVESTprojekt NNC, s.r.o.. Vlastní dokumentace v části A Údaje o oznamovateli Část B - Údaje o záměru I. Základní údaje - popisuje základní charakteristiky stavby, zdůvodnění potřeby umístění, popis technického a technologického řešení a další údaje a splňuje požadavky zákona 100/2001 Sb. přílohy č. 4 II. III. Údaje o vstupech Údaje o výstupech Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí Část D - Popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na 1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 2. Vlivy na ovzduší a klima 3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 5. Vlivy na půdu 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 7. Vlivy na faunu a ekosystémy 8. Vlivy na krajinu 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky Část E Porovnání variant řešení záměru Část F Závěr Část G Shrnutí netechnického charakteru zpracovatele posudku k částem A až G Z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 16/166

17 Přílohu dokumentace tvoří následující materiály: Příloha 1 Mapové a situační přílohy: 1.1 Přehledná situace 1.2 Situace umístění skladu v areálu elektrárny 1.3 Dispozice budovy skladu, řezy budovou skladu Příloha 2 Zdravotní stav obyvatelstva v území Příloha 3 Hodnocení zdravotního rizika Příloha 4 Klimatická charakteristika území Příloha 5 Doklady: 5.1 Vyjádření stavebního úřadu 5.2 Autorizační osvědčení zpracovatele dokumentace zpracovatele posudku Z hlediska obsahové stránky pasáže přílohy doplňují dokumentaci a jsou v souladu s požadavky přílohy č.4, zákona č.100/2001 Sb. Souhrnné stanovisko zpracovatele posudku Předložená dokumentace je úplná z hlediska požadavků na obsah a odpovídá požadavkům příslušné přílohy zákona č. 100/2001 Sb. 17/166

18 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Základní údaje Část A Údaje oznamovateli zpracovatele posudku Část A dokumentace obsahuje úplné a správné údaje v souladu s požadavky přílohy č. 4, č. zákona č.100/2001 Sb. Část B Údaje o záměru I. Základní údaje Název záměru, kapacita (rozsah), umístění záměru, charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Základní údaje jsou uvedeny v tomto posudku v části I. a souladu s požadavky na zpracování posudku dle přílohu č. 5, zákona č. 100/2001 Sb. Záměr je umisťován do uzavřeného areálu elektrárny Temelín. Výstavba a provoz záměru budou interferovat s fázemi provozu elektrárny a vyřazování elektrárny z provozu. Skladováno bude výhradně vyhořelé jaderné palivo z elektrárny Temelín. Dokumentace uvádí, že v současné době nejsou k dispozici údaje o jiných záměrech v areálu elektrárny ani v okolí, které by mohly vést ke kumulaci vlivů, vývoj elektrárny nebude statický, ale bude docházet k modernizacím, nelze vyloučit ani prodloužení doby provozu elektrárny nebo rozšíření její výrobní kapacity, možné rozšíření kapacity nebo změny by byly řešeny v samostatných procesech posouzení vlivů na životní prostředí, se zohledněním celkového stavu životního prostředí v území. Koncepce ČEZ, a. s., pro konec palivového cyklu jaderného paliva z elektrárny Temelín je v souladu s koncepcí vlády ČR schválené Unesením vlády České republiky č. 487 ze dne a je založena na tom, že vyhořelé jaderné palivo bude po několikaletém skladování v bazénech reaktorových bloků přeloženo do typově schválených přepravních a skladovacích obalových souborů a v nich bude skladováno ve skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny. Příprava stavby SVJP na území elektrárny Temelín vychází z Usnesení vlády ČR č. 121/1997 z , kterým vláda ČR doporučila budování skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech jaderných elektráren jako prioritní řešení konce palivového cyklu před jeho uložením do úložiště. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 18/166

19 Popis technického a technologického řešení Dokumentace obsahuje údaje o kapacitě SVJP a o technologické části skladu. Zvláštní pozornost věnuje nadstandardně popisu funkce obalového souboru a požadavkům na jeho kvalitu s odkazem na příslušné legislativní předpisy, zvláště pak požadavkům stanoveným vyhláškou SÚJB č. 317/2002 Sb. Zdůvodňuje, proč se dokumentace neopírá o konkrétní obalový soubor s poukázáním na povinnosti investora vůči plnění zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a směrnici Rady 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a její změnou provedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/4/ES, kdy je investor povinen k výběru dodavatele obalových souborů použít přinejmenším jednací řízení s uveřejněním, které nesmí předem vyloučit žádného výrobce. Popis dalších technologických systémů zahrnuje transportní zařízení a prostředky pro manipulaci s obalovými soubory, vzduchotechniku, systémy radiační kontroly a monitorování, elektrotechnické systémy, systém kontroly a řízení a systém fyzické ochrany. Navrhovaný systém fyzické ochrany bude zajišťovat splnění příslušných ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 144/1997 Sb. pro zabezpečení skladování vyhořelého jaderného paliva a to jak po celou dobu jeho skladování, tak po samotnou dobu výstavby skladu. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné, zdůrazňují postup technologického řešení a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. Údaje o stavební části, provozu, a personálním zajištění Nejvýznamnějším objektem stavební části je vlastní budova skladu vyhořelého jaderného paliva, která je umístěna uvnitř oploceného a střeženého areálu elektrárny Temelín v jeho jihozápadní části, jak vyplývá z posuzované dokumentace. Skladovací hala, jednopodlažní dvojlodní halový objekt rozdělený na dva dilatační celky, je navržena tak, že je možno do ní umístit v úvahu přicházející obalové soubory. Další objekty stavební části zajišťují dopravní napojení, napojení na sítě technické infrastruktury, oplocení a přípravu staveniště. Součástí skladu je hygienická smyčka s havarijní sprchou pro provedení očisty v případě eventuální kontaminace personálu. V souladu se zásadami radiační ochrany bude v objektu vymezeno sledované a kontrolované pásmo. Přístup do kontrolovaného pásma bude pouze přes hygienickou smyčku. Prostor, kde bude prováděna dozimetrická kontrola na výstupu z hygienické smyčky, bude situován s ohledem na minimální ovlivnění přesnosti měření zdroji ionizujícího záření ze skladovacího prostoru. V 1. podzemním podlaží bude umístěna kobka kontrolní sběrné nádrže speciální kanalizace a kabelový prostor pro elektrorozvodnu včetně kabelových kanálů. Součástí zdravotně technické instalace je rozvod pitné a požární vody a kanalizace dešťová, splašková a speciální. Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech objektu. Kanalizace splašková sbírá a odvádí odpady ze sociálních zařízení a bude napojena na vnější splaškovou kanalizaci. Speciální kanalizace zabezpečuje odvod odpadních vod z hygienické smyčky, skladovací části a provozní místnosti a shromažďuje je ve sběrné nádrži o objemu cca 4 m 3. Vody ze speciální kanalizace ve sběrné nádrži budou kontrolovány. Po kontrole bude možné odpadní vody uvolnit do životního prostředí přečerpáním do vnější splaškové kanalizace v areálu elektrárny a jejím prostřednictvím na čistírnu odpadních vod. Odtud budou společně s odpadními vodami z elektrárny 19/166

20 vypouštěny do profilu Vltava Kořensko. V případě výskytu radionuklidů v míře přesahující uvolňovací úrovně dané legislativou, budou vody přepraveny do objektu pomocných aktivních provozů elektrárny a zpracovány a upraveny jako ostatní aktivní provozní vody. V části dokumentace 6.4 jsou popsány extrémy vybraných meteorologických prvků, které se v oblasti ETE mohou vyskytnout jednou za desettisíc let. Jedná se o okamžitou rychlost větru 65,93 m.s -1, zatížení sněhem 1,58 kn.m -2 a extrémní teploty vzduchu v rozmezí 45,8 o C do 45,1 o C. Základní úkoly provozu dle dokumentace jsou: zajistit bezpečné uskladnění vyhořelého jaderného paliva z obou výrobních bloků elektrárny Temelín po celé plánované období, plnit požadavky obecně závazných předpisů, zvláště zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a navazujících vyhlášek, vést přesnou evidenci o množství skladovaného vyhořelého paliva, vést přesnou evidenci o skladovaných obalových souborech, jejich kontrolách, případně opravách, trvale plnit povinnosti spojené s monitorováním požadovaných parametrů obalových souborů a skladu vyhořelého jaderného paliva, trvale plnit povinnosti spojené se zajišťováním fyzické ochrany skladu, udržovat objekt, jeho vybavení a uskladněné obalové soubory v náležitém technickém stavu a čistotě. Provoz skladu bude periodický a nevyžadující trvalou obsluhu. Jsou popsány tři základní období SVJP. První období započne uvedením skladu do provozu a bude probíhat souběžně s provozem elektrárny Temelín, kdy při odstávkách bloků spojených s výměnou paliva budou přivezeny do příjmové části skladu obalové soubory s vyhořelým jaderným palivem, provedeny manipulace předepsané pro uskladnění obalového souboru a umístění na předem připravenou skladovací pozici. Druhé období započne po posledním vyvezení VJP z bloků a bude trvat cca do roku 2065, kdy je plánováno otevření úložiště. V tomto období již nebudou do skladu přijímány další obalové soubory a budou prováděny pouze kontrolní a revizní činnosti, za stejných podmínek jako v předcházejícím období. Třetí období, ukončení činnosti SVJP a převezení VJP do úložiště, bude zahájeno po otevření úložiště. Pro řešení případných havarijních situací bude v souladu s požadavky atomového zákona a navazujícího prováděcího předpisu (vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu) před uvedením do provozu zpracován a předložen ke schválení SÚJB vnitřní havarijní plán a havarijní řád. posuzovatele části údaje o stavební části, provozu a personálním zajištění Tato část dokumentace je vypracována nadstandardně, nad rámec požadovaný zákonem č. 100/2001 Sb., přílohy 4. Vychází z dokumentace pro územní řízení a respektuje zákonné požadavky na dokumentaci, specifikuje základní úkoly provozu včetně hodnocení extrémních událostí u tohoto typu stavby, např. extrémní klimatické účinky, seismické účinky, tlaková vlna výbuchu, pád letících předmětů. Oddělené kanalizace pro vody dešťové, splaškové a speciální (potenciálně kontaminované) představují správné řešení umožňující kontrolu a cílené čištění (odstranění kontaminace), zejména v případě odpadních vod shromažďovaných ve sběrné nádrži před případným naředěním, ke kterému by docházelo při společném odvádění splaškových vod. Extrémy teploty a maximální zatížení sněhem jednou za desettisíc let jsou v pořádku, neboť již naměřené hodnoty, zvláště teploty se víceméně v ČR blíží k uvedeným hodnotám. Hodnota extrému rychlosti větru by se mohla zdát nereálně vysoká, ale uvážíme-li, že i v ČR se do roka vyskytne několik húlav a tornád, pak uvedená okamžitá hodnota není nadhodnocena. 20/166

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. ledna 2010 Č. j.: 7432/ENV/10 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 72615/ENV /12 Vyřizuje: Ing. Muzikářll. 2802 PRAHA: 30.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více