SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE"

Transkript

1 POSUDEK na základě dokumentace o vlivu stavby SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE na životní prostředí, zpracovaný podle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracovatelka oprávněná osoba: Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc., VŠCHT, osvědčení odborné způsobilosti č.j.16724/2584/ohrv/93 ze dne Praha, květen 2005

2 Obsah Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku paragrafu 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podle následujícího uspořádání a kriterií: Obsah 2 Seznam zkratek 4 ÚVOD 7 Úvodní informace 7 Výchozí podklady 8 Procedurální podklady 8 Vyžádané doplňující informace 9 Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí 10 Odborná literatura, studie, dokumenty 11 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 15 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice 63 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 70 IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 77 V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ 80 Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení 80 Vypořádání všech obdržených vyjádření dotčených obcí a státní správy k dokumentaci81 Vyjádření občanských sdružení, iniciativ a občanů 82 Stanoviska k písemným připomínkám a vyjádřením k dokumentaci občanských sdružení, iniciativ a občanů a vyjádřením ze zahraničí 85 VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 151 ZÁVĚR 153 VII. NÁVRH STANOVISKA 156 2/166

3 PŘÍLOHY Souhrnné zpracování témat P I. Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod P II. Zvolené přístupy k řešení monitorování radiační ochrany P III. Výsledky hodnocení vlivu možného pádu těžkého letadla na SVJP Dokumenty, mapová část Usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 1997, č. 121 ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice Usnesení vlády České republiky ze dne 15. května 2002, č. 487 o Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice Schématické znázornění zóny havarijního plánování ETE a rozmístění stanic radiační kontroly v zóně havarijního plánování Monitorovací místa TDS v areálu ETE Teledozimetrický systém ETE Schéma výškového členění vzdušného prostoru v okolí JE Temelín Mapa spodního vzdušného prostoru Kvalifikační osvědčení Věra Křížová, Osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Věra Křížová, Platnost osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne autorizace podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne Ivan Vaníček, Průkaz znalce, č. ZT 1957/86, Ministerstvo spravedlnosti, ze dne Ivan Vaníček, Osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika č. 219 ze dne vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jiří Bubník, Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaný MŽP ze dne , č.j. 230/740/03. 3/166

4 Seznam zkratek ACC aj. ALARA ANSI AZ BAPP BPEJ B(U)F a S cca CDRK ČEZ ČGÚ ČHMÚ ČNR ČOV ETE ČR ČSN ČVUT DNA DÚŘ EDU EGP EIA EOAR EPA ETE EU FIC FJFI FL FS HPV HVB IAEA ICRP Area Control Centre or Area Control (oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení) a jiné As Low As Reasonably Achievable (zásady pro optimalizaci radiační ochrany) American National Standards Institute (Americký národní ústav pro normalizaci) Atomový zákon budova aktivních pomocných provozů bonitované půdně ekologické jednotky typ obalového souboru (definice viz. vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb.) přibližně centrální dozorna radiační kontroly část obchodního názvu firmy ČEZ, a. s. (není zkratkou) Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav Česká národní rada čistírna splaškových odpadních vod ETE Česká republika československá státní norma (nebo též česká technická norma) České vysoké učení technické kyselina deoxyribonukleová (Deoxyribonucleic Acid) dokumentace k územnímu řízení elektrárna Dukovany Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) ekvivalentní objemová aktivita radonu viz US EPA elektrárna Temelín Evropská unie Flight Information Centre (letové informační středisko) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Flight Level (letová hladina) Fakulta stavební hladina podzemní vody hlavní výrobní blok International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) International Committee for Radiological Protection (Mezinárodní výbor pro radiologickou ochranu) 4/166

5 IIZ ČMI JE JETE KP k.ú. LFMU LNT LPG LRKO MAAE MSOS MÚSES MO MV MZ MŽP MZV n.m. NATO NNC NPP NUREG OkÚ OS PBZ PDE PFDE PM10 PpBZ PHO PS p.t. PUPFL RAO RC RO RŽP SII, SIII SL SRN SÚJB Inspektorát ionizujícícho záření Českého metrologického institutu jaderná elektrárna jaderná elektrárna Temelín (též ETE) kontrolované pásmo katastrální území Lékařská fakulta Masarykovy univerzity linear non threshold zkapalněný ropný/uhlovodíkový plyn (Liquified Petroleum Gas) laboratoř radiační kontroly okolí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka pro IAEA) monitorovací systém obalových souborů místní územní systém ekologické stability Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí nad mořem North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance) část obchodního názvu firmy INVESTprojekt NNC, s.r.o. (není zkratkou) Nuclear Power Plant (jaderná elektrárna) Nuclear Utility Regulations (předpisy pro jaderná zařízení) okresní úřad obalový soubor předběžná bezpečnostní zpráva příkon dávkového ekvivalentu příkon fotonového dávkového ekvivalentu particle matter ten (částice suspendovaného prachu o velikosti pod 10µm) předprovozní bezpečnostní zpráva pásmo hygienické ochrany palivový soubor pod terénem pozemky určené k plnění funkcí lesa radioaktivní odpady regionální centrum radiační ochrana referát životního prostředí typy skládek Safety Limit (bezpečnostní limit) Spolková republika Německo Státní úřad pro jadernou bezpečnost 5/166

6 SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů SÚRO Státní ústav radiační ochrany SVJP sklad vyhořelého jaderného paliva SVZ síť včasného zjištění TGM Tomáš Garrigue Masaryk TLD termoluminiscenční dozimetr nebo termoluminiscenční dozimetri TSFO technické systémy fyzické ochrany ÚJV Ústav jaderného výzkumu ÚP územní plánování ÚPn SÚ územní plán sídelního útvaru ÚRMS Ústředí radiačního monitorovacího systému USA Spojené státy americké US EPA United States Environmental Protection Agency (americká agentura ochrany životního prostředí) ÚSES územní systém ekologické stability VJP vyhořelé jaderné palivo VN vodní nádrž VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka VVANTAGE 6 obchodní značka jaderného paliva firmy Westinghouse VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická WDPF Westinghouse Distributed Processing Family (systém WDPF) YPLL Years of Potential Life Lost (ztracené roky potenciálního života) ZPF zemědělský půdní fond ŽP životní prostředí 6/166

7 ÚVOD Úvodní informace Předkládaný posudek byl zpracován podle 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na základě pověření Odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR ze dne , č.j. 6888/OPVI/04. Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Investorem a oznamovatelem ve smyslu citovaného zákona je ČEZ, a. s., zpracovatelem posuzované dokumentace je INVESTprojekt NNC, s.r.o. Oprávněnou osobou s osvědčením odborné způsobilosti je Ing. Petr Mynář (č.j. 1278/OPVŽP/97 ze dne ). Zpracovatelkou posudku je Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc, VŠCHT, oprávněná osoba s osvědčením odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Na zpracování posudku se dále podíleli a odborné konzultace poskytli: RNDr.Jiří Bubník, Český hydrometeorologický ústav, ovzduší, klima Doc. Ing.Tomáš Čechák, CSc., FJFI ČVUT, rizika, dozimetrie Ing. Eduard Hanslík, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, hydrologie, ekosystémy Doc.Ing. Jaroslav Klusoň, CSc., FJFI ČVUT, monitoring, ostatní vlivy Ing. Irena Malátová, CSc., Státní ústav radiační ochrany, zdraví a radiační ochrana Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., FS ČVUT, stavitelství, geotechnika, hydrogeologie, antropogenní systémy, vlivy na strukturu a funkční využití území Zpracovatelka posudku konsultovala dílčí problémy s oznamovatelem, pracovníky Energoprojektu a s dalšími specialisty pro příslušné složky ŽP. 7/166

8 Výchozí podklady Zpracování posudku vycházelo z podkladů, které zpracovatelka obdržela od oznamovatele (jejich seznam je zvlášť uveden v seznamu použitých podkladů), projektanta ÚJV a. s., divize Energoprojekt PRAHA, z vlastních vyhodnocení a literárních zdrojů k jednotlivým problematikám ŽP. V neposlední řadě se při zpracování posudku opírala o platné legislativní předpisy, které se k posuzované problematice vztahují. Zpracovatelka citované údaje přejímá doslovně jako podkladový materiál, aniž jí přísluší je hodnotit. Pokud jsou použity údaje z vlastního vyhodnocení, tuto skutečnost zvlášť zdůrazňuje. Jednotlivé závěry bylo nezbytné ověřit, zda jsou v souladu příslušnými současně platnými legislativními předpisy. Procedurální podklady. Oznámení záměru. ČEZ, a. s., červenec Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii I. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 3660/OIP/03 ze dne Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě elektrárny Temelín (ETE). Závěr zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 6095/OIP/03 ze dne posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Údaje o stavu životního prostředí potenciálně dotčeného vlivem záměru. 13 příloh. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 40/OIP/04 ze dne (vybrané kapitoly)., Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (zpracováno ve smyslu 8 přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.), zpracováno INVEST projekt NNC s.r.o., červenec Vyjádření a připomínky subjektů k záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vzešlé ze zjišťovacího řízení, Vyjádření a připomínky subjektů k dokumentaci Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE, podzim Projektové podklady Jaderná elektrárna Temelín. Sklad vyhořelého jaderného paliva. Rozpracovaná dokumentace k územnímu řízení. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, prosinec Studie "Návrh způsobu a odhad nákladů na vyřazování z provozu JE Temelín", Energoprojekt Praha, a. s., listopad Jaderná elektrárna Temelín. Předprovozní bezpečnostní zpráva, PpBZ 1, 2 revize 0. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, květen 2004 (vybrané kapitoly). 8/166

9 Jaderná elektrárna Temelín, změny stavby. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Vyžádané doplňující informace Posuzovatelka si po prostudování dokumentace EIA na stavbu Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vyžádala od oznamovatele ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb. doplňující informace a podkladové materiály, které byly nezbytné k vypracování posudku. Tyto doplňující informace a materiály si vyžádala pro ověření správnosti některých vstupních dat a některých závěrů dokumentace. Požadavek se hlavně týkal následujících informací: Hodnocení možnosti kontaminace SVJP během práce s kontejnerem při odstraňování defektu Informace o programu monitoringu : - Monitoring neradiační kontroly pro všechny tři fáze realizace díla - Monitoring během výstavby, monitoring po ukončení provozu SVJP - Monitoring během havárie Informace k dokumentaci pro část etapy týkající se ukončení činnosti a likvidace díla Rozbory rizik včetně synergických variant Informace o zajištění provozu některých částí ETE po skončení provozu JE v souvislosti s pokračujícím provozem SVJP. Informace o transportu kontejnerů v areálu ETE podepřený daty o možných rizicích z této činnosti a plánovaná příslušná opatření na minimalizaci rizik hinformace týkající se zakázaného letového prostoru nad ETE Informace o aplikovaných metodách hodnocení vlivů na ŽP přesahující státní hranice Informace o metodice stanovení hodnot příkonů dávkových ekvivalentů h Studie Analýza hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín (předmět obchodního tajemství 1. stupně) Informace týkající se hodnocení projektových a nadprojektových havárií Vyjádření investora k připomínkám různých institucí, sdružení a iniciativ k dokumentaci týkající se - požadavků investora na vlastnosti obalových souborů, - radiační situace v okolí ETE, - monitorování radiační ochrany, 9/166

10 - monitoringu základních složek ŽP, - manipulace a údržby zařízení SVJP, - možného úniku radionuklidů z OS - ochrany zařízení před vnějšími zásahy, - havarijních scénářů Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, Dokumentace pro povolení umístění stavby s jaderným zařízením, únor 2005 (předmět obchodního tajemství 1. stupně). Informace o průběhu provozu SVJP EDU a potřeby opravy některého OS během provozu. Návštěva skladů VJP v SRN a její využití pro konsultace s německými odborníky týkající se opatření k zajištění ochrany ŽP a zdraví obyvatel. Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Směrnice Rady č. 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Vyhláška SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. Vyhláška SÚJB č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu. Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sdělení MZV č. 91/2001 Sb., o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 10/166

11 Vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek. ČSN ISO 9698 ( ) Jakost vod Stanovení objemové aktivity tritia Kapalinová scintilační měřící metoda. ČSN Jakost vod Stanovení radionuklidů Všeobecná ustanovení. Rozhodnutí referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice o povolení k nakládání s vodami čj /93/01-231/2-Si ze dne , kterým se mění Rozhodnutí čj. Vod 6804/93/Si ze dne doplněno v ukazateli nerozpuštěných látek Rozhodnutím čj. KUJCK 10012/2004 OZZL Ža ze dne Commission Recommendation of 6 December 1999 on application of Article 37 of the Euratom Treaty Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation ( 2004/2/Euratom). Commission Recommendation of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole ( 2000/473/Euratom). Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech. Odborná literatura, studie, dokumenty Mezisklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN, ZMĚNY STAVBY, srpen Studie proveditelnosti jednotlivých variant skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren v České republice po roce Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, srpen Usnesení vlády České republiky č. 121/1997, ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice. Usnesení vlády České republiky č. 487/2002, o koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Hodnocení vlivu změn v provozních souborech 1.01, 0.05 a 0.06 umístěných ve stavebním objektu 801/03 stavby IV.B souboru staveb Jaderná elektrárna Temelín na životní prostředí. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí. Praha, červenec ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2000, duben ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, duben /166

12 ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, duben Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1998, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1999, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2000, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2001, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2002, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2003, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1995, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1996, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1997, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1998, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1999, (části ETE/4540/3/99, ETE/4540/6/99, ETE/4540/8/99), České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování radiační situace v okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 2000, ETE/4540/5/2000, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2001, ETE/4540/5/2001, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2002, ETE/1560/5/2002, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2003, ETE/7520/5/2003, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2004, (části ETE/7520/1/2003, ETE/7520/2/2003, ETE/7520/3/2003), ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Rok 2000, ETE/OP/11/00, duben Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, TE/2551, duben /166

13 Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, TE/2552, duben IAEA-TECDOC-1089, Storage of Spent Fuel from Power Reactors, Proceedings of Symposium Held in Vienna, 9-13 November 1998, pp IAEA-TECDOC 1377, Directory of national competent authorities approval certificates for package design, special form material and shipment of radioactive material, HANSLÍK, E., SEDLÁŘOVÁ, B., ŠIMONEK, P.: Temelín Nuclear Power Plant, South Bohemia Reference level of hydrosphere, prediction of impact, results from pre-operation period. RADIOPROTECTION Colloques, Vol. 37, C1 (2002), Proc. of the international congress, ECORAD 2001, Vol. II, The radioecology-ecotoxicology of continental and estuarine environments, Aix-en-Provence, 2001, p. C HANSLÍK, E., BRTVOVÁ, M., BUDSKÁ, E., IVANOVOVÁ, D., KALINOVÁ, E., SEDLÁŘOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J., ŠIMONEK, P., VANĚČEK, I., JEDINÁKOVÁ- KŘÍŽOVÁ, V., TOMÁŠKOVÁ, H.: Vývoj referenční úrovně radioaktivních látek v hydrosféře a vliv JE Temelín, Sborník přednášek XVIII. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství, ČSVTVS, České Budějovice, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2000.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2001.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2002.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2003.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí. Závěrečná zpráva VÚV T.G.M., Praha, VANÍČEK, I.: Mechanika zemin. Vydavatelství ČVUT Praha, Zprávy o radiační situaci v okolí JE Dukovany z let 1996 až Zprávy o radiační situaci v okolí JE Temelín z let Zprávy o radiační situaci na území České republiky z let , SÚRO/SÚJB. 13/166

14 Metodika zpracování analýzy rizika, příloha č. 3 k metodickému pokynu Postup zpracování analýzy rizika, Věstník MŽP Low-dose Extrapolation of Radiation-Related Cancer Risk. Draft sestavený 1. výborem ICRP, ICRP Publication Recommendation of the International Commission on Radiological Protection. Pergamon Press. Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1982 Report to the General Assembly, with annexes. Sourcess, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1988 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume I: Sources. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume II: Effects. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment. International Atomic Energy Agency, Vienna, /166

15 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru. 2. Kapacita (rozsah) záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva obsahující cca 1370 tun uranu. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie: I (záměry vždy podléhající posouzení) Bod: 3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány. Záměr je zařazen do sloupce A, posouzení vlivů na životní prostředí tedy zajišťuje (ve smyslu 21 zákona č. 100/2001 Sb.) Ministerstvo životního prostředí. 3. Umístění záměru Areál elektrárny Temelín. Identifikace pozemků: Kraj: Jihočeský Katastrální území: k.ú. Křtěnov, parcela č. 180/1 k.ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1 k.ú. Temelínec, parcela č. 1044/3 Druh pozemků: ostatní plocha, staveniště Vlastník pozemků: ČEZ, a. s. Umístění záměru je na pozemcích trvalého záboru elektrárny Temelín. 4. Obchodní firma 5. IČ ČEZ, a. s Sídlo Duhová 2/ Praha 4 15/166

16 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing. Petrem Mynářem, osvědčení č. 1278/167/OPVŽP/97, INVESTprojekt NNC, s.r.o.. Vlastní dokumentace v části A Údaje o oznamovateli Část B - Údaje o záměru I. Základní údaje - popisuje základní charakteristiky stavby, zdůvodnění potřeby umístění, popis technického a technologického řešení a další údaje a splňuje požadavky zákona 100/2001 Sb. přílohy č. 4 II. III. Údaje o vstupech Údaje o výstupech Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí Část D - Popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na 1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 2. Vlivy na ovzduší a klima 3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 5. Vlivy na půdu 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 7. Vlivy na faunu a ekosystémy 8. Vlivy na krajinu 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky Část E Porovnání variant řešení záměru Část F Závěr Část G Shrnutí netechnického charakteru zpracovatele posudku k částem A až G Z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 16/166

17 Přílohu dokumentace tvoří následující materiály: Příloha 1 Mapové a situační přílohy: 1.1 Přehledná situace 1.2 Situace umístění skladu v areálu elektrárny 1.3 Dispozice budovy skladu, řezy budovou skladu Příloha 2 Zdravotní stav obyvatelstva v území Příloha 3 Hodnocení zdravotního rizika Příloha 4 Klimatická charakteristika území Příloha 5 Doklady: 5.1 Vyjádření stavebního úřadu 5.2 Autorizační osvědčení zpracovatele dokumentace zpracovatele posudku Z hlediska obsahové stránky pasáže přílohy doplňují dokumentaci a jsou v souladu s požadavky přílohy č.4, zákona č.100/2001 Sb. Souhrnné stanovisko zpracovatele posudku Předložená dokumentace je úplná z hlediska požadavků na obsah a odpovídá požadavkům příslušné přílohy zákona č. 100/2001 Sb. 17/166

18 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Základní údaje Část A Údaje oznamovateli zpracovatele posudku Část A dokumentace obsahuje úplné a správné údaje v souladu s požadavky přílohy č. 4, č. zákona č.100/2001 Sb. Část B Údaje o záměru I. Základní údaje Název záměru, kapacita (rozsah), umístění záměru, charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Základní údaje jsou uvedeny v tomto posudku v části I. a souladu s požadavky na zpracování posudku dle přílohu č. 5, zákona č. 100/2001 Sb. Záměr je umisťován do uzavřeného areálu elektrárny Temelín. Výstavba a provoz záměru budou interferovat s fázemi provozu elektrárny a vyřazování elektrárny z provozu. Skladováno bude výhradně vyhořelé jaderné palivo z elektrárny Temelín. Dokumentace uvádí, že v současné době nejsou k dispozici údaje o jiných záměrech v areálu elektrárny ani v okolí, které by mohly vést ke kumulaci vlivů, vývoj elektrárny nebude statický, ale bude docházet k modernizacím, nelze vyloučit ani prodloužení doby provozu elektrárny nebo rozšíření její výrobní kapacity, možné rozšíření kapacity nebo změny by byly řešeny v samostatných procesech posouzení vlivů na životní prostředí, se zohledněním celkového stavu životního prostředí v území. Koncepce ČEZ, a. s., pro konec palivového cyklu jaderného paliva z elektrárny Temelín je v souladu s koncepcí vlády ČR schválené Unesením vlády České republiky č. 487 ze dne a je založena na tom, že vyhořelé jaderné palivo bude po několikaletém skladování v bazénech reaktorových bloků přeloženo do typově schválených přepravních a skladovacích obalových souborů a v nich bude skladováno ve skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny. Příprava stavby SVJP na území elektrárny Temelín vychází z Usnesení vlády ČR č. 121/1997 z , kterým vláda ČR doporučila budování skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech jaderných elektráren jako prioritní řešení konce palivového cyklu před jeho uložením do úložiště. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 18/166

19 Popis technického a technologického řešení Dokumentace obsahuje údaje o kapacitě SVJP a o technologické části skladu. Zvláštní pozornost věnuje nadstandardně popisu funkce obalového souboru a požadavkům na jeho kvalitu s odkazem na příslušné legislativní předpisy, zvláště pak požadavkům stanoveným vyhláškou SÚJB č. 317/2002 Sb. Zdůvodňuje, proč se dokumentace neopírá o konkrétní obalový soubor s poukázáním na povinnosti investora vůči plnění zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a směrnici Rady 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a její změnou provedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/4/ES, kdy je investor povinen k výběru dodavatele obalových souborů použít přinejmenším jednací řízení s uveřejněním, které nesmí předem vyloučit žádného výrobce. Popis dalších technologických systémů zahrnuje transportní zařízení a prostředky pro manipulaci s obalovými soubory, vzduchotechniku, systémy radiační kontroly a monitorování, elektrotechnické systémy, systém kontroly a řízení a systém fyzické ochrany. Navrhovaný systém fyzické ochrany bude zajišťovat splnění příslušných ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 144/1997 Sb. pro zabezpečení skladování vyhořelého jaderného paliva a to jak po celou dobu jeho skladování, tak po samotnou dobu výstavby skladu. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné, zdůrazňují postup technologického řešení a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. Údaje o stavební části, provozu, a personálním zajištění Nejvýznamnějším objektem stavební části je vlastní budova skladu vyhořelého jaderného paliva, která je umístěna uvnitř oploceného a střeženého areálu elektrárny Temelín v jeho jihozápadní části, jak vyplývá z posuzované dokumentace. Skladovací hala, jednopodlažní dvojlodní halový objekt rozdělený na dva dilatační celky, je navržena tak, že je možno do ní umístit v úvahu přicházející obalové soubory. Další objekty stavební části zajišťují dopravní napojení, napojení na sítě technické infrastruktury, oplocení a přípravu staveniště. Součástí skladu je hygienická smyčka s havarijní sprchou pro provedení očisty v případě eventuální kontaminace personálu. V souladu se zásadami radiační ochrany bude v objektu vymezeno sledované a kontrolované pásmo. Přístup do kontrolovaného pásma bude pouze přes hygienickou smyčku. Prostor, kde bude prováděna dozimetrická kontrola na výstupu z hygienické smyčky, bude situován s ohledem na minimální ovlivnění přesnosti měření zdroji ionizujícího záření ze skladovacího prostoru. V 1. podzemním podlaží bude umístěna kobka kontrolní sběrné nádrže speciální kanalizace a kabelový prostor pro elektrorozvodnu včetně kabelových kanálů. Součástí zdravotně technické instalace je rozvod pitné a požární vody a kanalizace dešťová, splašková a speciální. Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech objektu. Kanalizace splašková sbírá a odvádí odpady ze sociálních zařízení a bude napojena na vnější splaškovou kanalizaci. Speciální kanalizace zabezpečuje odvod odpadních vod z hygienické smyčky, skladovací části a provozní místnosti a shromažďuje je ve sběrné nádrži o objemu cca 4 m 3. Vody ze speciální kanalizace ve sběrné nádrži budou kontrolovány. Po kontrole bude možné odpadní vody uvolnit do životního prostředí přečerpáním do vnější splaškové kanalizace v areálu elektrárny a jejím prostřednictvím na čistírnu odpadních vod. Odtud budou společně s odpadními vodami z elektrárny 19/166

20 vypouštěny do profilu Vltava Kořensko. V případě výskytu radionuklidů v míře přesahující uvolňovací úrovně dané legislativou, budou vody přepraveny do objektu pomocných aktivních provozů elektrárny a zpracovány a upraveny jako ostatní aktivní provozní vody. V části dokumentace 6.4 jsou popsány extrémy vybraných meteorologických prvků, které se v oblasti ETE mohou vyskytnout jednou za desettisíc let. Jedná se o okamžitou rychlost větru 65,93 m.s -1, zatížení sněhem 1,58 kn.m -2 a extrémní teploty vzduchu v rozmezí 45,8 o C do 45,1 o C. Základní úkoly provozu dle dokumentace jsou: zajistit bezpečné uskladnění vyhořelého jaderného paliva z obou výrobních bloků elektrárny Temelín po celé plánované období, plnit požadavky obecně závazných předpisů, zvláště zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a navazujících vyhlášek, vést přesnou evidenci o množství skladovaného vyhořelého paliva, vést přesnou evidenci o skladovaných obalových souborech, jejich kontrolách, případně opravách, trvale plnit povinnosti spojené s monitorováním požadovaných parametrů obalových souborů a skladu vyhořelého jaderného paliva, trvale plnit povinnosti spojené se zajišťováním fyzické ochrany skladu, udržovat objekt, jeho vybavení a uskladněné obalové soubory v náležitém technickém stavu a čistotě. Provoz skladu bude periodický a nevyžadující trvalou obsluhu. Jsou popsány tři základní období SVJP. První období započne uvedením skladu do provozu a bude probíhat souběžně s provozem elektrárny Temelín, kdy při odstávkách bloků spojených s výměnou paliva budou přivezeny do příjmové části skladu obalové soubory s vyhořelým jaderným palivem, provedeny manipulace předepsané pro uskladnění obalového souboru a umístění na předem připravenou skladovací pozici. Druhé období započne po posledním vyvezení VJP z bloků a bude trvat cca do roku 2065, kdy je plánováno otevření úložiště. V tomto období již nebudou do skladu přijímány další obalové soubory a budou prováděny pouze kontrolní a revizní činnosti, za stejných podmínek jako v předcházejícím období. Třetí období, ukončení činnosti SVJP a převezení VJP do úložiště, bude zahájeno po otevření úložiště. Pro řešení případných havarijních situací bude v souladu s požadavky atomového zákona a navazujícího prováděcího předpisu (vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu) před uvedením do provozu zpracován a předložen ke schválení SÚJB vnitřní havarijní plán a havarijní řád. posuzovatele části údaje o stavební části, provozu a personálním zajištění Tato část dokumentace je vypracována nadstandardně, nad rámec požadovaný zákonem č. 100/2001 Sb., přílohy 4. Vychází z dokumentace pro územní řízení a respektuje zákonné požadavky na dokumentaci, specifikuje základní úkoly provozu včetně hodnocení extrémních událostí u tohoto typu stavby, např. extrémní klimatické účinky, seismické účinky, tlaková vlna výbuchu, pád letících předmětů. Oddělené kanalizace pro vody dešťové, splaškové a speciální (potenciálně kontaminované) představují správné řešení umožňující kontrolu a cílené čištění (odstranění kontaminace), zejména v případě odpadních vod shromažďovaných ve sběrné nádrži před případným naředěním, ke kterému by docházelo při společném odvádění splaškových vod. Extrémy teploty a maximální zatížení sněhem jednou za desettisíc let jsou v pořádku, neboť již naměřené hodnoty, zvláště teploty se víceméně v ČR blíží k uvedeným hodnotám. Hodnota extrému rychlosti větru by se mohla zdát nereálně vysoká, ale uvážíme-li, že i v ČR se do roka vyskytne několik húlav a tornád, pak uvedená okamžitá hodnota není nadhodnocena. 20/166

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH bezpečnostní návod SÚJB březen 2010 Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01GT44R* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 10403/2015 Sp. zn.: ŽPZ/2716/2015/Kra 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 134534/2014 Sp. zn.: S-JMK 134534/2014 OŽP/Bra Vyřizuje: Ing. Pavel Brázdil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr

Krajský úřad Středočeského kraje (jako příslušný úřad) Vám sděluje. že záměr Krajsk" úřad Středočeského kraje I : I.,. 1-.---- Obecní úřad Březí 251 01 Říčany Došlo dne:..j.o."":...c..?.~!.~... č.j..7~f..4?!j počet příloh:. Praha: 20.6.2013 Číslo jednací: 071596120 131KUSK Spisová

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

M e t o d i c k ý p o s t u p

M e t o d i c k ý p o s t u p M e t o d i c k ý p o s t u p č.j. MF-28 491/2013/12-1204 k provedení vyhlášky č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX00ONQ59* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 52501/2010 Sp. zn.: ŽPZ/7577/2010/Pok 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 28. listopadu 2014 Ing. Eva Gregušová KUZL 64037/2014 KUSP 64037/2014

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525

Dle rozdělovníku. Vyřizuje/telefon Ing. Josef Klečanský 564602525 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze 8.6.2011 dne Číslo jednací KUJI

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Informace o studii. Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín

Informace o studii. Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín Informace o studii Analýzy hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín Cíle Rozsah studie Výchozí předpoklady Přijaté konzervativní

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí

Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Podání žádosti na tomto formuláři není povinné Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 25. 2. 2015 Č. j.: 11354/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák

Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Závod na výrobu polystyrenu a montáž plastových oken v průmyslové zóně Žebrák Posudek ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY ~ DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU 1* 16 odst 1 vodního zákona] r Městský úřad Hlinsko Odbor životního prostředí. Adámkova 554 539 23 Hlinsko L Telefon: 469 326 154/156 E-mail: mesto@hlinsko.cz J ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Č. j.: 1568/ZZ/15-13 Vyřizuje: Ing. Nixbauerová

Více