SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE"

Transkript

1 POSUDEK na základě dokumentace o vlivu stavby SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V LOKALITĚ ETE na životní prostředí, zpracovaný podle 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracovatelka oprávněná osoba: Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc., VŠCHT, osvědčení odborné způsobilosti č.j.16724/2584/ohrv/93 ze dne Praha, květen 2005

2 Obsah Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku paragrafu 9 a přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podle následujícího uspořádání a kriterií: Obsah 2 Seznam zkratek 4 ÚVOD 7 Úvodní informace 7 Výchozí podklady 8 Procedurální podklady 8 Vyžádané doplňující informace 9 Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí 10 Odborná literatura, studie, dokumenty 11 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 15 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE Úplnost dokumentace Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí Hodnocení významných vlivů na životní prostředí přesahující státní hranice 63 III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 70 IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 77 V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI A ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ 80 Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení 80 Vypořádání všech obdržených vyjádření dotčených obcí a státní správy k dokumentaci81 Vyjádření občanských sdružení, iniciativ a občanů 82 Stanoviska k písemným připomínkám a vyjádřením k dokumentaci občanských sdružení, iniciativ a občanů a vyjádřením ze zahraničí 85 VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 151 ZÁVĚR 153 VII. NÁVRH STANOVISKA 156 2/166

3 PŘÍLOHY Souhrnné zpracování témat P I. Vlivy skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE na kvantitativní a kvalitativní parametry povrchových a podzemních vod P II. Zvolené přístupy k řešení monitorování radiační ochrany P III. Výsledky hodnocení vlivu možného pádu těžkého letadla na SVJP Dokumenty, mapová část Usnesení vlády České republiky ze dne 5. března 1997, č. 121 ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice Usnesení vlády České republiky ze dne 15. května 2002, č. 487 o Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice Schématické znázornění zóny havarijního plánování ETE a rozmístění stanic radiační kontroly v zóně havarijního plánování Monitorovací místa TDS v areálu ETE Teledozimetrický systém ETE Schéma výškového členění vzdušného prostoru v okolí JE Temelín Mapa spodního vzdušného prostoru Kvalifikační osvědčení Věra Křížová, Osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Věra Křížová, Platnost osvědčení o odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne autorizace podle 19 zákona č. 100/2001 Sb., MŽP č.j. 4532/OPVŽP/02 ze dne Ivan Vaníček, Průkaz znalce, č. ZT 1957/86, Ministerstvo spravedlnosti, ze dne Ivan Vaníček, Osvědčení o autorizaci v oboru geotechnika č. 219 ze dne vydaný Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jiří Bubník, Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaný MŽP ze dne , č.j. 230/740/03. 3/166

4 Seznam zkratek ACC aj. ALARA ANSI AZ BAPP BPEJ B(U)F a S cca CDRK ČEZ ČGÚ ČHMÚ ČNR ČOV ETE ČR ČSN ČVUT DNA DÚŘ EDU EGP EIA EOAR EPA ETE EU FIC FJFI FL FS HPV HVB IAEA ICRP Area Control Centre or Area Control (oblastní středisko řízení nebo oblastní služba řízení) a jiné As Low As Reasonably Achievable (zásady pro optimalizaci radiační ochrany) American National Standards Institute (Americký národní ústav pro normalizaci) Atomový zákon budova aktivních pomocných provozů bonitované půdně ekologické jednotky typ obalového souboru (definice viz. vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb.) přibližně centrální dozorna radiační kontroly část obchodního názvu firmy ČEZ, a. s. (není zkratkou) Český geologický ústav Český hydrometeorologický ústav Česká národní rada čistírna splaškových odpadních vod ETE Česká republika československá státní norma (nebo též česká technická norma) České vysoké učení technické kyselina deoxyribonukleová (Deoxyribonucleic Acid) dokumentace k územnímu řízení elektrárna Dukovany Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., divize ENERGOPROJEKT PRAHA Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) ekvivalentní objemová aktivita radonu viz US EPA elektrárna Temelín Evropská unie Flight Information Centre (letové informační středisko) Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Flight Level (letová hladina) Fakulta stavební hladina podzemní vody hlavní výrobní blok International Atomic Energy Agency (Mezinárodní agentura pro atomovou energii) International Committee for Radiological Protection (Mezinárodní výbor pro radiologickou ochranu) 4/166

5 IIZ ČMI JE JETE KP k.ú. LFMU LNT LPG LRKO MAAE MSOS MÚSES MO MV MZ MŽP MZV n.m. NATO NNC NPP NUREG OkÚ OS PBZ PDE PFDE PM10 PpBZ PHO PS p.t. PUPFL RAO RC RO RŽP SII, SIII SL SRN SÚJB Inspektorát ionizujícícho záření Českého metrologického institutu jaderná elektrárna jaderná elektrárna Temelín (též ETE) kontrolované pásmo katastrální území Lékařská fakulta Masarykovy univerzity linear non threshold zkapalněný ropný/uhlovodíkový plyn (Liquified Petroleum Gas) laboratoř radiační kontroly okolí Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka pro IAEA) monitorovací systém obalových souborů místní územní systém ekologické stability Ministerstvo obrany Ministerstvo vnitra Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zahraničních věcí nad mořem North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance) část obchodního názvu firmy INVESTprojekt NNC, s.r.o. (není zkratkou) Nuclear Power Plant (jaderná elektrárna) Nuclear Utility Regulations (předpisy pro jaderná zařízení) okresní úřad obalový soubor předběžná bezpečnostní zpráva příkon dávkového ekvivalentu příkon fotonového dávkového ekvivalentu particle matter ten (částice suspendovaného prachu o velikosti pod 10µm) předprovozní bezpečnostní zpráva pásmo hygienické ochrany palivový soubor pod terénem pozemky určené k plnění funkcí lesa radioaktivní odpady regionální centrum radiační ochrana referát životního prostředí typy skládek Safety Limit (bezpečnostní limit) Spolková republika Německo Státní úřad pro jadernou bezpečnost 5/166

6 SÚRAO Správa úložišť radioaktivních odpadů SÚRO Státní ústav radiační ochrany SVJP sklad vyhořelého jaderného paliva SVZ síť včasného zjištění TGM Tomáš Garrigue Masaryk TLD termoluminiscenční dozimetr nebo termoluminiscenční dozimetri TSFO technické systémy fyzické ochrany ÚJV Ústav jaderného výzkumu ÚP územní plánování ÚPn SÚ územní plán sídelního útvaru ÚRMS Ústředí radiačního monitorovacího systému USA Spojené státy americké US EPA United States Environmental Protection Agency (americká agentura ochrany životního prostředí) ÚSES územní systém ekologické stability VJP vyhořelé jaderné palivo VN vodní nádrž VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigue Masaryka VVANTAGE 6 obchodní značka jaderného paliva firmy Westinghouse VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická WDPF Westinghouse Distributed Processing Family (systém WDPF) YPLL Years of Potential Life Lost (ztracené roky potenciálního života) ZPF zemědělský půdní fond ŽP životní prostředí 6/166

7 ÚVOD Úvodní informace Předkládaný posudek byl zpracován podle 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí na základě pověření Odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP ČR ze dne , č.j. 6888/OPVI/04. Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. Investorem a oznamovatelem ve smyslu citovaného zákona je ČEZ, a. s., zpracovatelem posuzované dokumentace je INVESTprojekt NNC, s.r.o. Oprávněnou osobou s osvědčením odborné způsobilosti je Ing. Petr Mynář (č.j. 1278/OPVŽP/97 ze dne ). Zpracovatelkou posudku je Doc. Ing. Věra Křížová, DrSc, VŠCHT, oprávněná osoba s osvědčením odborné způsobilosti č.j /2584/OHRV/93 ze dne Na zpracování posudku se dále podíleli a odborné konzultace poskytli: RNDr.Jiří Bubník, Český hydrometeorologický ústav, ovzduší, klima Doc. Ing.Tomáš Čechák, CSc., FJFI ČVUT, rizika, dozimetrie Ing. Eduard Hanslík, CSc., Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, hydrologie, ekosystémy Doc.Ing. Jaroslav Klusoň, CSc., FJFI ČVUT, monitoring, ostatní vlivy Ing. Irena Malátová, CSc., Státní ústav radiační ochrany, zdraví a radiační ochrana Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., FS ČVUT, stavitelství, geotechnika, hydrogeologie, antropogenní systémy, vlivy na strukturu a funkční využití území Zpracovatelka posudku konsultovala dílčí problémy s oznamovatelem, pracovníky Energoprojektu a s dalšími specialisty pro příslušné složky ŽP. 7/166

8 Výchozí podklady Zpracování posudku vycházelo z podkladů, které zpracovatelka obdržela od oznamovatele (jejich seznam je zvlášť uveden v seznamu použitých podkladů), projektanta ÚJV a. s., divize Energoprojekt PRAHA, z vlastních vyhodnocení a literárních zdrojů k jednotlivým problematikám ŽP. V neposlední řadě se při zpracování posudku opírala o platné legislativní předpisy, které se k posuzované problematice vztahují. Zpracovatelka citované údaje přejímá doslovně jako podkladový materiál, aniž jí přísluší je hodnotit. Pokud jsou použity údaje z vlastního vyhodnocení, tuto skutečnost zvlášť zdůrazňuje. Jednotlivé závěry bylo nezbytné ověřit, zda jsou v souladu příslušnými současně platnými legislativními předpisy. Procedurální podklady. Oznámení záměru. ČEZ, a. s., červenec Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazeného v kategorii I. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 3660/OIP/03 ze dne Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě elektrárny Temelín (ETE). Závěr zjišťovacího řízení. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 6095/OIP/03 ze dne posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Údaje o stavu životního prostředí potenciálně dotčeného vlivem záměru. 13 příloh. Ministerstvo životního prostředí, č. j.: 40/OIP/04 ze dne (vybrané kapitoly)., Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (zpracováno ve smyslu 8 přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.), zpracováno INVEST projekt NNC s.r.o., červenec Vyjádření a připomínky subjektů k záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vzešlé ze zjišťovacího řízení, Vyjádření a připomínky subjektů k dokumentaci Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE, podzim Projektové podklady Jaderná elektrárna Temelín. Sklad vyhořelého jaderného paliva. Rozpracovaná dokumentace k územnímu řízení. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, prosinec Studie "Návrh způsobu a odhad nákladů na vyřazování z provozu JE Temelín", Energoprojekt Praha, a. s., listopad Jaderná elektrárna Temelín. Předprovozní bezpečnostní zpráva, PpBZ 1, 2 revize 0. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s., Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, Praha, květen 2004 (vybrané kapitoly). 8/166

9 Jaderná elektrárna Temelín, změny stavby. Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Vyžádané doplňující informace Posuzovatelka si po prostudování dokumentace EIA na stavbu Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě ETE vyžádala od oznamovatele ve smyslu 9 zákona č. 100/2001 Sb. doplňující informace a podkladové materiály, které byly nezbytné k vypracování posudku. Tyto doplňující informace a materiály si vyžádala pro ověření správnosti některých vstupních dat a některých závěrů dokumentace. Požadavek se hlavně týkal následujících informací: Hodnocení možnosti kontaminace SVJP během práce s kontejnerem při odstraňování defektu Informace o programu monitoringu : - Monitoring neradiační kontroly pro všechny tři fáze realizace díla - Monitoring během výstavby, monitoring po ukončení provozu SVJP - Monitoring během havárie Informace k dokumentaci pro část etapy týkající se ukončení činnosti a likvidace díla Rozbory rizik včetně synergických variant Informace o zajištění provozu některých částí ETE po skončení provozu JE v souvislosti s pokračujícím provozem SVJP. Informace o transportu kontejnerů v areálu ETE podepřený daty o možných rizicích z této činnosti a plánovaná příslušná opatření na minimalizaci rizik hinformace týkající se zakázaného letového prostoru nad ETE Informace o aplikovaných metodách hodnocení vlivů na ŽP přesahující státní hranice Informace o metodice stanovení hodnot příkonů dávkových ekvivalentů h Studie Analýza hypotetického teroristického útoku velkým dopravním letadlem na Sklad vyhořelého jaderného paliva v lokalitě JE Temelín (předmět obchodního tajemství 1. stupně) Informace týkající se hodnocení projektových a nadprojektových havárií Vyjádření investora k připomínkám různých institucí, sdružení a iniciativ k dokumentaci týkající se - požadavků investora na vlastnosti obalových souborů, - radiační situace v okolí ETE, - monitorování radiační ochrany, 9/166

10 - monitoringu základních složek ŽP, - manipulace a údržby zařízení SVJP, - možného úniku radionuklidů z OS - ochrany zařízení před vnějšími zásahy, - havarijních scénářů Zadávací bezpečnostní zpráva SVJP, Dokumentace pro povolení umístění stavby s jaderným zařízením, únor 2005 (předmět obchodního tajemství 1. stupně). Informace o průběhu provozu SVJP EDU a potřeby opravy některého OS během provozu. Návštěva skladů VJP v SRN a její využití pro konsultace s německými odborníky týkající se opatření k zajištění ochrany ŽP a zdraví obyvatel. Zákony, vyhlášky, normy, rozhodnutí Zákon č. 100/2001 Sb., Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Směrnice Rady č. 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Vyhláška SÚJB č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií. Vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu. Vyhláška SÚJB č. 185/2003 Sb., o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu. Vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb. o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sdělení MZV č. 91/2001 Sb., o přijetí Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Vyhláška MŽP č. 457/2001 Sb. o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 10/166

11 Vyhláška SÚJB č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek. ČSN ISO 9698 ( ) Jakost vod Stanovení objemové aktivity tritia Kapalinová scintilační měřící metoda. ČSN Jakost vod Stanovení radionuklidů Všeobecná ustanovení. Rozhodnutí referátu životního prostředí OkÚ České Budějovice o povolení k nakládání s vodami čj /93/01-231/2-Si ze dne , kterým se mění Rozhodnutí čj. Vod 6804/93/Si ze dne doplněno v ukazateli nerozpuštěných látek Rozhodnutím čj. KUJCK 10012/2004 OZZL Ža ze dne Commission Recommendation of 6 December 1999 on application of Article 37 of the Euratom Treaty Commission Recommendation of 18 December 2003 on standardised information on radioactive airborne and liquid discharges into the environment from nuclear power reactors and reprocessing plants in normal operation ( 2004/2/Euratom). Commission Recommendation of 8 June 2000 on the application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpose of assessing the exposure of the population as a whole ( 2000/473/Euratom). Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech. Odborná literatura, studie, dokumenty Mezisklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Dukovany. Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí. INVESTprojekt, s.r.o., Brno, srpen Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/92 Sb., JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN, ZMĚNY STAVBY, srpen Studie proveditelnosti jednotlivých variant skladování vyhořelého jaderného paliva z jaderných elektráren v České republice po roce Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Praha, srpen Usnesení vlády České republiky č. 121/1997, ke zprávě o koncepci skladování vyhořelého jaderného paliva v České republice. Usnesení vlády České republiky č. 487/2002, o koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v České republice. Hodnocení vlivu změn v provozních souborech 1.01, 0.05 a 0.06 umístěných ve stavebním objektu 801/03 stavby IV.B souboru staveb Jaderná elektrárna Temelín na životní prostředí. Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí. Praha, červenec ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2000, duben ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, duben /166

12 ČEZ, a.s: Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, duben Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1998, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 1999, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2000, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2001, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2002, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Zpráva o radiační situaci na území České republiky v roce 2003, vydáno Státním ústavem radiační ochrany, (www.suro.cz/cz/publikace). Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1995, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1996, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1997, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1998, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky předprovozního monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 1999, (části ETE/4540/3/99, ETE/4540/6/99, ETE/4540/8/99), České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování radiační situace v okolí jaderné elektrárny Temelín za rok 2000, ETE/4540/5/2000, České energetické závody, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2001, ETE/4540/5/2001, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2002, ETE/1560/5/2002, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2003, ETE/7520/5/2003, ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Výsledky monitorování výpustí a radiační situace v okolí Jaderné elektrárny Temelín za rok 2004, (části ETE/7520/1/2003, ETE/7520/2/2003, ETE/7520/3/2003), ČEZ, a. s., Jaderná elektrárna Temelín. Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Rok 2000, ETE/OP/11/00, duben Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2001, TE/2551, duben /166

13 Program sledování a hodnocení vlivu JE Temelín na životní prostředí, Výsledky za rok 2002, TE/2552, duben IAEA-TECDOC-1089, Storage of Spent Fuel from Power Reactors, Proceedings of Symposium Held in Vienna, 9-13 November 1998, pp IAEA-TECDOC 1377, Directory of national competent authorities approval certificates for package design, special form material and shipment of radioactive material, HANSLÍK, E., SEDLÁŘOVÁ, B., ŠIMONEK, P.: Temelín Nuclear Power Plant, South Bohemia Reference level of hydrosphere, prediction of impact, results from pre-operation period. RADIOPROTECTION Colloques, Vol. 37, C1 (2002), Proc. of the international congress, ECORAD 2001, Vol. II, The radioecology-ecotoxicology of continental and estuarine environments, Aix-en-Provence, 2001, p. C HANSLÍK, E., BRTVOVÁ, M., BUDSKÁ, E., IVANOVOVÁ, D., KALINOVÁ, E., SEDLÁŘOVÁ, B., SVOBODOVÁ, J., ŠIMONEK, P., VANĚČEK, I., JEDINÁKOVÁ- KŘÍŽOVÁ, V., TOMÁŠKOVÁ, H.: Vývoj referenční úrovně radioaktivních látek v hydrosféře a vliv JE Temelín, Sborník přednášek XVIII. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství, ČSVTVS, České Budějovice, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2000.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2001.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2002.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, FECHTNEROVÁ, M.: Zpráva o životním prostředí za rok 2003.ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E.: Sledování a hodnocení jakosti povrchových a podzemních vod a jejich změn v souvislosti s vlivem výstavby a provozu jaderné elektrárny Temelín na její okolí. Zpráva VÚV T.G.M., Praha, HANSLÍK, E. a kol.: Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí. Závěrečná zpráva VÚV T.G.M., Praha, VANÍČEK, I.: Mechanika zemin. Vydavatelství ČVUT Praha, Zprávy o radiační situaci v okolí JE Dukovany z let 1996 až Zprávy o radiační situaci v okolí JE Temelín z let Zprávy o radiační situaci na území České republiky z let , SÚRO/SÚJB. 13/166

14 Metodika zpracování analýzy rizika, příloha č. 3 k metodickému pokynu Postup zpracování analýzy rizika, Věstník MŽP Low-dose Extrapolation of Radiation-Related Cancer Risk. Draft sestavený 1. výborem ICRP, ICRP Publication Recommendation of the International Commission on Radiological Protection. Pergamon Press. Ionizing Radiation: Sources and Biological Effects. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1982 Report to the General Assembly, with annexes. Sourcess, Effects and Risks of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 1988 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 1993 Report to the General Assembly, with annexes. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume I: Sources. Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes. Volume II: Effects. Generic Models for Use in Assessing the Impact of Discharges of Radioactive Substances to the Environment. International Atomic Energy Agency, Vienna, /166

15 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru. 2. Kapacita (rozsah) záměru Sklad vyhořelého jaderného paliva obsahující cca 1370 tun uranu. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie: I (záměry vždy podléhající posouzení) Bod: 3.5 Zařízení určená pro konečné uložení, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé skladování plánované na více než 10 let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a dále radioaktivních odpadů na jiném místě, než na kterém jsou vyprodukovány. Záměr je zařazen do sloupce A, posouzení vlivů na životní prostředí tedy zajišťuje (ve smyslu 21 zákona č. 100/2001 Sb.) Ministerstvo životního prostředí. 3. Umístění záměru Areál elektrárny Temelín. Identifikace pozemků: Kraj: Jihočeský Katastrální území: k.ú. Křtěnov, parcela č. 180/1 k.ú. Březí u Týna nad Vltavou, parcela č. 1053/1 k.ú. Temelínec, parcela č. 1044/3 Druh pozemků: ostatní plocha, staveniště Vlastník pozemků: ČEZ, a. s. Umístění záměru je na pozemcích trvalého záboru elektrárny Temelín. 4. Obchodní firma 5. IČ ČEZ, a. s Sídlo Duhová 2/ Praha 4 15/166

16 II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby byla zpracována Ing. Petrem Mynářem, osvědčení č. 1278/167/OPVŽP/97, INVESTprojekt NNC, s.r.o.. Vlastní dokumentace v části A Údaje o oznamovateli Část B - Údaje o záměru I. Základní údaje - popisuje základní charakteristiky stavby, zdůvodnění potřeby umístění, popis technického a technologického řešení a další údaje a splňuje požadavky zákona 100/2001 Sb. přílohy č. 4 II. III. Údaje o vstupech Údaje o výstupech Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí Část D - Popis a zhodnocení vlivů na životní prostředí, je v souladu s požadavky přílohy 4 a je rozčleněna na 1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 2. Vlivy na ovzduší a klima 3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 5. Vlivy na půdu 6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 7. Vlivy na faunu a ekosystémy 8. Vlivy na krajinu 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky Část E Porovnání variant řešení záměru Část F Závěr Část G Shrnutí netechnického charakteru zpracovatele posudku k částem A až G Z hlediska obsahové stránky naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 16/166

17 Přílohu dokumentace tvoří následující materiály: Příloha 1 Mapové a situační přílohy: 1.1 Přehledná situace 1.2 Situace umístění skladu v areálu elektrárny 1.3 Dispozice budovy skladu, řezy budovou skladu Příloha 2 Zdravotní stav obyvatelstva v území Příloha 3 Hodnocení zdravotního rizika Příloha 4 Klimatická charakteristika území Příloha 5 Doklady: 5.1 Vyjádření stavebního úřadu 5.2 Autorizační osvědčení zpracovatele dokumentace zpracovatele posudku Z hlediska obsahové stránky pasáže přílohy doplňují dokumentaci a jsou v souladu s požadavky přílohy č.4, zákona č.100/2001 Sb. Souhrnné stanovisko zpracovatele posudku Předložená dokumentace je úplná z hlediska požadavků na obsah a odpovídá požadavkům příslušné přílohy zákona č. 100/2001 Sb. 17/166

18 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení Základní údaje Část A Údaje oznamovateli zpracovatele posudku Část A dokumentace obsahuje úplné a správné údaje v souladu s požadavky přílohy č. 4, č. zákona č.100/2001 Sb. Část B Údaje o záměru I. Základní údaje Název záměru, kapacita (rozsah), umístění záměru, charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění Základní údaje jsou uvedeny v tomto posudku v části I. a souladu s požadavky na zpracování posudku dle přílohu č. 5, zákona č. 100/2001 Sb. Záměr je umisťován do uzavřeného areálu elektrárny Temelín. Výstavba a provoz záměru budou interferovat s fázemi provozu elektrárny a vyřazování elektrárny z provozu. Skladováno bude výhradně vyhořelé jaderné palivo z elektrárny Temelín. Dokumentace uvádí, že v současné době nejsou k dispozici údaje o jiných záměrech v areálu elektrárny ani v okolí, které by mohly vést ke kumulaci vlivů, vývoj elektrárny nebude statický, ale bude docházet k modernizacím, nelze vyloučit ani prodloužení doby provozu elektrárny nebo rozšíření její výrobní kapacity, možné rozšíření kapacity nebo změny by byly řešeny v samostatných procesech posouzení vlivů na životní prostředí, se zohledněním celkového stavu životního prostředí v území. Koncepce ČEZ, a. s., pro konec palivového cyklu jaderného paliva z elektrárny Temelín je v souladu s koncepcí vlády ČR schválené Unesením vlády České republiky č. 487 ze dne a je založena na tom, že vyhořelé jaderné palivo bude po několikaletém skladování v bazénech reaktorových bloků přeloženo do typově schválených přepravních a skladovacích obalových souborů a v nich bude skladováno ve skladu vyhořelého jaderného paliva v areálu elektrárny. Příprava stavby SVJP na území elektrárny Temelín vychází z Usnesení vlády ČR č. 121/1997 z , kterým vláda ČR doporučila budování skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech jaderných elektráren jako prioritní řešení konce palivového cyklu před jeho uložením do úložiště. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. 18/166

19 Popis technického a technologického řešení Dokumentace obsahuje údaje o kapacitě SVJP a o technologické části skladu. Zvláštní pozornost věnuje nadstandardně popisu funkce obalového souboru a požadavkům na jeho kvalitu s odkazem na příslušné legislativní předpisy, zvláště pak požadavkům stanoveným vyhláškou SÚJB č. 317/2002 Sb. Zdůvodňuje, proč se dokumentace neopírá o konkrétní obalový soubor s poukázáním na povinnosti investora vůči plnění zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a směrnici Rady 93/38/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a její změnou provedenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 98/4/ES, kdy je investor povinen k výběru dodavatele obalových souborů použít přinejmenším jednací řízení s uveřejněním, které nesmí předem vyloučit žádného výrobce. Popis dalších technologických systémů zahrnuje transportní zařízení a prostředky pro manipulaci s obalovými soubory, vzduchotechniku, systémy radiační kontroly a monitorování, elektrotechnické systémy, systém kontroly a řízení a systém fyzické ochrany. Navrhovaný systém fyzické ochrany bude zajišťovat splnění příslušných ustanovení zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 144/1997 Sb. pro zabezpečení skladování vyhořelého jaderného paliva a to jak po celou dobu jeho skladování, tak po samotnou dobu výstavby skladu. zpracovatele posudku Bylo ověřeno, že údaje v této části dokumentace jsou správné, zdůrazňují postup technologického řešení a obsahují informace, které jsou v souladu s požadavky přílohy č. 4, zákona č.100/2001 Sb. Údaje o stavební části, provozu, a personálním zajištění Nejvýznamnějším objektem stavební části je vlastní budova skladu vyhořelého jaderného paliva, která je umístěna uvnitř oploceného a střeženého areálu elektrárny Temelín v jeho jihozápadní části, jak vyplývá z posuzované dokumentace. Skladovací hala, jednopodlažní dvojlodní halový objekt rozdělený na dva dilatační celky, je navržena tak, že je možno do ní umístit v úvahu přicházející obalové soubory. Další objekty stavební části zajišťují dopravní napojení, napojení na sítě technické infrastruktury, oplocení a přípravu staveniště. Součástí skladu je hygienická smyčka s havarijní sprchou pro provedení očisty v případě eventuální kontaminace personálu. V souladu se zásadami radiační ochrany bude v objektu vymezeno sledované a kontrolované pásmo. Přístup do kontrolovaného pásma bude pouze přes hygienickou smyčku. Prostor, kde bude prováděna dozimetrická kontrola na výstupu z hygienické smyčky, bude situován s ohledem na minimální ovlivnění přesnosti měření zdroji ionizujícího záření ze skladovacího prostoru. V 1. podzemním podlaží bude umístěna kobka kontrolní sběrné nádrže speciální kanalizace a kabelový prostor pro elektrorozvodnu včetně kabelových kanálů. Součástí zdravotně technické instalace je rozvod pitné a požární vody a kanalizace dešťová, splašková a speciální. Kanalizace dešťová zajišťuje odvedení dešťových vod ze střech objektu. Kanalizace splašková sbírá a odvádí odpady ze sociálních zařízení a bude napojena na vnější splaškovou kanalizaci. Speciální kanalizace zabezpečuje odvod odpadních vod z hygienické smyčky, skladovací části a provozní místnosti a shromažďuje je ve sběrné nádrži o objemu cca 4 m 3. Vody ze speciální kanalizace ve sběrné nádrži budou kontrolovány. Po kontrole bude možné odpadní vody uvolnit do životního prostředí přečerpáním do vnější splaškové kanalizace v areálu elektrárny a jejím prostřednictvím na čistírnu odpadních vod. Odtud budou společně s odpadními vodami z elektrárny 19/166

20 vypouštěny do profilu Vltava Kořensko. V případě výskytu radionuklidů v míře přesahující uvolňovací úrovně dané legislativou, budou vody přepraveny do objektu pomocných aktivních provozů elektrárny a zpracovány a upraveny jako ostatní aktivní provozní vody. V části dokumentace 6.4 jsou popsány extrémy vybraných meteorologických prvků, které se v oblasti ETE mohou vyskytnout jednou za desettisíc let. Jedná se o okamžitou rychlost větru 65,93 m.s -1, zatížení sněhem 1,58 kn.m -2 a extrémní teploty vzduchu v rozmezí 45,8 o C do 45,1 o C. Základní úkoly provozu dle dokumentace jsou: zajistit bezpečné uskladnění vyhořelého jaderného paliva z obou výrobních bloků elektrárny Temelín po celé plánované období, plnit požadavky obecně závazných předpisů, zvláště zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon) a navazujících vyhlášek, vést přesnou evidenci o množství skladovaného vyhořelého paliva, vést přesnou evidenci o skladovaných obalových souborech, jejich kontrolách, případně opravách, trvale plnit povinnosti spojené s monitorováním požadovaných parametrů obalových souborů a skladu vyhořelého jaderného paliva, trvale plnit povinnosti spojené se zajišťováním fyzické ochrany skladu, udržovat objekt, jeho vybavení a uskladněné obalové soubory v náležitém technickém stavu a čistotě. Provoz skladu bude periodický a nevyžadující trvalou obsluhu. Jsou popsány tři základní období SVJP. První období započne uvedením skladu do provozu a bude probíhat souběžně s provozem elektrárny Temelín, kdy při odstávkách bloků spojených s výměnou paliva budou přivezeny do příjmové části skladu obalové soubory s vyhořelým jaderným palivem, provedeny manipulace předepsané pro uskladnění obalového souboru a umístění na předem připravenou skladovací pozici. Druhé období započne po posledním vyvezení VJP z bloků a bude trvat cca do roku 2065, kdy je plánováno otevření úložiště. V tomto období již nebudou do skladu přijímány další obalové soubory a budou prováděny pouze kontrolní a revizní činnosti, za stejných podmínek jako v předcházejícím období. Třetí období, ukončení činnosti SVJP a převezení VJP do úložiště, bude zahájeno po otevření úložiště. Pro řešení případných havarijních situací bude v souladu s požadavky atomového zákona a navazujícího prováděcího předpisu (vyhláška SÚJB č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu) před uvedením do provozu zpracován a předložen ke schválení SÚJB vnitřní havarijní plán a havarijní řád. posuzovatele části údaje o stavební části, provozu a personálním zajištění Tato část dokumentace je vypracována nadstandardně, nad rámec požadovaný zákonem č. 100/2001 Sb., přílohy 4. Vychází z dokumentace pro územní řízení a respektuje zákonné požadavky na dokumentaci, specifikuje základní úkoly provozu včetně hodnocení extrémních událostí u tohoto typu stavby, např. extrémní klimatické účinky, seismické účinky, tlaková vlna výbuchu, pád letících předmětů. Oddělené kanalizace pro vody dešťové, splaškové a speciální (potenciálně kontaminované) představují správné řešení umožňující kontrolu a cílené čištění (odstranění kontaminace), zejména v případě odpadních vod shromažďovaných ve sběrné nádrži před případným naředěním, ke kterému by docházelo při společném odvádění splaškových vod. Extrémy teploty a maximální zatížení sněhem jednou za desettisíc let jsou v pořádku, neboť již naměřené hodnoty, zvláště teploty se víceméně v ČR blíží k uvedeným hodnotám. Hodnota extrému rychlosti větru by se mohla zdát nereálně vysoká, ale uvážíme-li, že i v ČR se do roka vyskytne několik húlav a tornád, pak uvedená okamžitá hodnota není nadhodnocena. 20/166

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 25.08.2010 Číslo jednací: 112622/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ č. j. 3357/ZZ/14 Vyřizuje: Ing. Skálová / 221 V Karlových Varech dne 15. 12. 2014 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 09.05.2013 Číslo jednací: Spis. značka: 052301/2013/KUSK SZ_052301/2013/KUSK Vyřizuje: Bc. Hana Křížová / linka 510 Značka: OŽP/HK ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.11.2009 v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 Uran ve vodě Ozáření z přírodních zdrojů Uvolňování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY (Úkol z 18. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ) Úvod Metodika popisuje způsob použití indikátorů vhodnosti a kritérií,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení... *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Žádost

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Příloha č. 4 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE zpracované ve smyslu 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA/SEA) Právo životního prostředí I 22. března 2016 POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EIA Environmental Impact Assessment specifický postup, jehož cílem je posoudit

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám Jevíčko*)

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám Jevíčko*) Příloha č. 16 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Jevíčko organizační odbor Palackého nám. 1 569 43 Jevíčko*) *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 06. 11. 2014 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 142282/2014/KUSK Spisová značka: SZ_ 142282/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 9. 6. 2014 Č. j. 39584/ENV/14 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants

ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 ČSN 75 6415 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Gas Handling of Sewage Treatment Plants ČESKÁ NORMA MDT 628.314:662.76 Červen 1994 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČSN 75 6415 ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD Gas Handling of Sewage Treatment Plants Exploitation de gaz des stations d'épuration des eaux résiduaires

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 6186/ZP/2013 - Po 07.05.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Ing. Jan Krmela Radiologické metody v hydrosféře 11 4. - 5. 5. 2011, hotel Zlatá hvězda Třeboň 6.5.2011 1 1 Osnova prezentace ÚJV Řež a.s. v datech Centrum nakládání s RAO

Více

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR

Vodohospodářské stavby BS001. Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Vodohospodářské stavby BS001 Úvodní informace k předmětu Vodní hospodářství ČR Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace o předmětu, úvod do vodního hospodářství ČR 2. Vodní nádrže, přehrady a

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody

Více

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC PRŮVODNÍ ZPRÁVA INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: STUPEŇ: NÁZEV AKCE: Ing. V. Kubeš VLADIMÍR KUBEŠ Projekt pro DSP MĚŘÍTKO: DATUM: Září 2014 POČET A4: 9 INVESTOR : LČR -LZ VIMPERK OBSAH: LESNÍ ŠKOLKA BUDKOV CHLADÍRNA SAZENIC

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2001 3. volební období 951/3 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

Název záměru: záměru: "ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice" v k.ú. Červené Janovice

Název záměru: záměru: ZyÝšení kapacity autovrakoviště Červené Janovice v k.ú. Červené Janovice i7 /. ṟ --- ~I Praha: Číslo jednací: 25.10.2011 180412/20lllKUSK Dle rozdělovníku Spis. značka SZ l804l2/20ll1kusk/8 Vyřizuje: Značka: Ing. Daniela Zemanová/345 OŽP/Zem ZÁVĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle

Více

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 8. 7. 2010 Číslo jednací: 072710/2010/KUSK- OŽP/Más Vyřizuje: Ing. Alexandra Máslová / linka 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH bezpečnostní návod SÚJB březen 2010 Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO

Více

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, tel.: , fax: O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ číslo jednací: KUJCK 13756/2011 OZZL/7/VM datum: 9. 5. 2011 vyřizuje: Vladislav Machovec DiS. telefon: 386 720 767 Předání závěru zjišťovacího

Více

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí...

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí... Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU

Více

ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

ICS ČESKÁ NORMA Únor Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring ICS 17. 240 ČESKÁ NORMA Únor 1996 TERMOLUMINISCENČNÍ DOZIMETRICKÉ SYSTÉMY PRO MONITOROVÁNÍ OSOB A PROSTŘEDÍ ČSN IEC 1066 35 6610 Thermoluminiscence dosimetry systems for personal and environmental monitoring

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DTI66* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 84730/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17164/2014/Bal 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady

Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Rekonstrukce objektu Centra nakládání s radioaktivními odpady Josef Mudra Centrum nakládání s RAO, ÚJV Řež a.s. XXXIII. DNI RADIAČNEJ OCHRANY Hotel Sitno Štiavnické vrchy - Vyhne 7.11. - 11.11. 2011 22.11.2011

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více