naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem"

Transkript

1

2

3 FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei tocomámevplánudobudoucna. Nynízajiš ťujeme apoř ádáme: Jaromě ř skoutropical FAINLIGUfirem JelichovCup tradič ní halovýfotbalovýturnaj SafetyCup vnitropodnikový fotbalovýturnaj firmykimberlyclark Sportovníhry Královskýchvě nýchmě st Dálechcemepoř ádat: HradeckouTROPICALFAINLIGUfirem Kulturně společ enskéakce Akcenaklíč profirmy Sportovníakce vnitropodnikovéturnaje Fotbalové,nohejbalové,tenisovéajinéturnaje

4 TROPICALFAINLIGA201 Vkaž démč íslenaš ehobuletinupř ináš íme rozhovorsezajímavouosobností.letoš ní roč níknebudevýjimkou.př ináš ímerozhovor hnedsedvě maosobami.neníjiminikdojiný, než naš emoderátorskádvojicep.aleš Javů rekapavelschröfel. 1)Coř íkáteúrovni5.roč níkujaromě ř ské TROPICALFAINLIGYfirem201? Aleš :Jásimyslím,ž evpoř ádku,úroveň dobrá. Pavel:Jevidě t,ž efainligajdedopř edu.myslím, ž ebybylodobrékvů livýkonostirozdě litsoutě ž na 2ligy. 2)Jeně co,covásnafainlizevylož eně,š okovalo"? Aleš :Když naslavnostnímzakonč enízač alzpívat Pavel:Jepravda,ž esejednáoranívíkendové vysílání.mě lobyvtomtovysíláníjítpř edevš ímo ř editelkimberlyclark p.tonymcnely. zábavu,kterábymě laposluchač ů mzpř íjemnit Pavel:Jásevrátímtrochudominulosti.Mě víkend.nadruhoustranuvstávatdorádiao š okovalgólmartinakilevníka,kterýurč itě bude víkenduv5ránoadě latzábavu,taktonenínic velkýmhistorickýmomentem.už jento lehkého,alejsemrád,ž emámvedlesebealdu, zdů razň uje,ž etentogólbylvybrándoborcena protož eonjemozeknaš ídvojice. konecnatvnova. 6)Jakjstesektétoprácidostaliapř ípadně 3)Jakhodnotíteúroveň letoš ního kamaž tochcetedotáhnout? slavnostníhozakonč en,kteréjstespolu Aleš :Mě dotohouvrtalpavelajátochci moderovali? dotáhnoutnahrad. Aleš :Mě lotovysokouúroveň atydvafrajeř ibyli Pavel:Notomámcelénasvě domíjá,napadlomě opravdudobrý.:-) sepř ihlásitjakodvojicedokonkursuna Pavel:Jojo,tomáš pravdu,jentenrautmohlbýt moderátora,noavysíláme:-). lepš í.studenákachnatamě ně jakodrazovala.no Dotáhnout.daleko:-) jevidě t,ž esenatomusíješ tě zapracovat. Dě kujemezarozhovor. FAINSPORT 4)Cobystepopř ípadě poradiliorganizátorů m, abynaslavnostnímzakonč enídobudoucna nechybě lo? Aleš :Př idatmoderátorů m,abyzů stali.:) Pavel:Nomohlabytamješ tě vystoupitskupina Kabát-smích.Urč itě bysezakonč enímě lorokod rokuzdokonalovatnoakabátimů ž ouvystoupit tř ebana20.výroč í:-) 5)Nově Vásjemož noslyš etnahitrádiu MAGIC,kteréjenaš í mediálním partneremjakoduovraníshow.př ibliž te naš imč tenář ů mocojde? 4 Aleš :Onic,sedímevrádiuzamikrofonema zkouš ímedě latzábavu.

5 TROPICALFAINLIGA201 5 Jaromě ř skátropicalfainligafirem201 Toudruhouzajímavostíjefakt,ž esepodař il mázaseboujiž pů lkulatý-5.roč ník.tento týmurudolfapolákamálovídanýúspě ch,ato roč níkpř inesl2zajímavéavýznamné vyhrátfainligu3xposobě.mimotao2 novinky. zásadnífaktanabídlafainligasamozř ejmě Touprvníbylazmě nanázvufainligy,která ř adukrásnýchzápasů,gólů aokamž iků. byladoplně naorestaurantsteakbar Jaromě ř skátropicalfainliga201byla,tropical"č eskáskalice,kterýsestal odehránas15tiúč astníky,kteř íseopě tutkali naš ímhlavnímpartnerem. dlespeciálníhoherníhoklíč e. P-POHONY PROST-orientač nísystémy PROFIMARKET HitrádioMagic 4PM CZPlachetka GastroLucie Jiř ípacovský Ovoceazelenina KamimMach SAM73

6 TROPICALFAINLIGA201 Partneři Jaroměřské TROPICAL FAIN LIGY 2011 Generální partner Mě stojaromě ř Hlavní partnečí Mediální partneři Pivovar Rohozec Restaurace steakbartropical Č asopis FOTBALvkraji HitrádioMagic LubomírDoudě ra JanTomáš ek Sponzoři specializovanýfotbalovýobchod 6

7 TROPICALFAINLIGA201 7 Slavnostnízahájení Slavnostnírozlosování5.roč níku Jaromě ř skétropicalfainligyfirem201 probě hlojakojiž tradič ně vkrásných prostoráchmě stskédvoranyvesmiř icích. Letoš nísystémlosováníbyloprotiloň ským roč níků mtrochupozmě ně natouhlavní změ noubylo,ž elosováníprovádě lidě ti Jaromě ř skéhofotbalovéhodílutjiskra Jaromě ř.tytodě tivž dyzakaž dýtýmvytáhliz osudílosovacíč íslo,podlekteréhobyly jednotlivétýmyrozdě lenydospeciálního herníhoklíč e,jakjetomukaž dýrok. Prů bě hveč erazpestř ilirozhovors MartinemKilevníkem,kterýsedíky Jaromě ř skétropicalfainlizefirema jehokrásnémugóludostalaž dotelevize NOVA,doankety,borecnakonec". Slavnostníhoveč erasejakomoderátorujal poprvéaleš Javů rekanutnoř íci,ž esemu jehopremiéravelmivydař ila.posamotném rozlosováníbylyvš ichnipř ítomníjiž natě š eni napě knýraut,kdeseprobíraliambiceacíle jednotlivýchtýmů.

8 TROPICALFAINLIGA201 Vsobotu se uskuteč nilo1.kolo Jaromě ř skétropicalfain LIGYfirem201.Letoš ního roč níkutétohalové fotbalovéligyfiremse úč astní15firem,kteréjsou vž dyrozdě lenydo3skupin po5titýmech.systémtě chto skupinjestejnýjakov př edeš lýchroč nících.tentoturnajsejiž podruhé odehrálvnovésportovníhalevjaromě ř i(asvaj). Prvníturnajbylplnývelkýchoč ekávání,sč ímdoturnaje vyrukujíjednotlivétýmy hlavně pak3nováč ci.nutno ř íci,ž eopř ekvapeníurč itě nebylanouze Týmyseopě t utkalyvnové sportovníhalev Jaromě ř idle př edemdaného rozlosování.ve2. koledne bylakvidě níř ada pě knýchgólů a zápasů,vekterých sesnažilytýmy vybojovatco nejvícebodů do koneč nétabulky. 8

9 TROPICALFAINLIGA201 9 Jaromě ř ská TROPICALFAIN LIGAfirem201 setř etímkolem dne př ehoupladosvé druhépoloviny. Vetř etímkolebyla kvidě níř ada zajímavýcha př ekvapivých výsledků,kteréješ tě vícezamotalysituaciohledně týmů usilujícíchofinálovoupě ticinejlepš íchprozávě reč né5.- finálovékolo. Jaromě ř skátropicalfainligafirem201 sepomalualejistě př iblíž ilakesvémukonci. Dne pokrač ovalajiž svým4., poslednímkolemzákladníč ásti.vtomtokole sedefinitivně urč ilonasazenítýmů prokolo finálové.kvidě nítakbylař adanapínavých zápasů,vekterýchš lotýmů mopravduo hodně.

10 Jaromě ř skátropicalfainligafiremvyvrcholila dne svýmfinálovýmkolem.týmyse utkalyve3skupináchnazákladě získanýchbodů z př edeš lých4turnajů. Finálovouskupinuzvládlsuveréně týmrudolfa Polákatímtomohutnýmfiniš emjentě sně př edstihl vcelkovémpoř adítýmv+jrodos,kterýobsadilve finálovéskupině icelkově stř íbrnoupozici.natř etím místě veskupině seumístilnováč ekturnaj,týmsam 73.Jakoč tvrtýsepakumístiltýmkimberlyclark následovanýtýmemjiř íhopacovského. Nezbývánež podě kovatzúč astně nýmtýmů mza př edvedenévýkony,stejně takrozhodč ím5.roč níkujaromě ř skétropicalfainligyfirem 201,kterýmibylyp.PetrBuchtaŠ tě pánjaneč ekzjaromě ř e. TROPICALFAINLIGA201 10

11 Č TROPICALFAINLIGA201 1 Slavnostnízakonč ení Dne sevdů stojnickébesedě v Josefově (PDA)uskuteč niloslavnostní zakonč ení5.roč níkujaromě ř skétropical FAINLIGYfirem201. Tohotoslavnostníhozakonč eníse zúč astnilona170lidízř adř editelů firem, vzácnýchostů asamotnýchráč ů.mezi pozvanýmibylynapř. p.ladislav Š korpil(sportovníř editelfchk),ing.jiř í Klepsa(Starostamě stajaromě ř ),Ladislav Brož (Př edsedatmkfs),rudolf Polák(ZastupitelKHkraje)adalš í. Moderováníveč eraseujalaosvě dč ená moderátorskádvojiceveslož ení:aleš Javů rekapavelschröfel.svéhoúkoluse zhostilanavýbornouasvýmvtipembavila celýsál.vprů bě huveč erabylypř edányceny vš emzúč astně nýmtýmů mvč etně cen jednotlivců m.oprotipř edeš lýmroč níků m bylveč erzpestř enhudebnívlož kouvpodání výbornéhomuzikanta,p.františ kanedvě da mladš ího. Poslavnostnímpř edánívš echcen následoval,tropický"rautvpodánísteak restauracetropicalp.michalaulrychaz eskéskalice,nakterémsivš ichni návš tě vnícivelmipochutnaliatímtop. Ulrychoviješ tě jednoudě kujeme. Jaromě ř skátropicalfainligafirem 201mázaseboujiž svů j5.roč ník.již nyní spř ádámeplánynaroč níkš estý,který bychomrádijiž koneč ně rozš íř ilizahranice mě stajaromě ř.zájemcioúč astvtomto roč níkusejiž nynímů ž ouhlásit viz.sekce kontakty-fainsport

12 12

13 13 Prodejní sklad sudového piva Areál ČSAD Jaroměř Josefov Tel.: mob.:

14 JELICHOVCUP2010 Vpř edvánoč nímvíkendu,vednech se Veliképodě kovánípakpatř ísamozř ejmě irozhodč ímtohoto uskuteč nilvnovésportovníhalevjaromě ř ijiž 7.roč ník nároč néhovíkendovéhomaratonu,kterýmibylip.buchta, halovéhofotbalovéhoturnajejelichovcup,kterýpoř ádá Janeč ek,oulický. naš esdruž enífainsport. Individuálníceny: Dotohotovíkendovéhoturnajovéhoklánísepř ihlásilo25 Nejlepš íhráč :PetrVeselka(DrunkTeam) týmů zceléhokrálovehradeckéhokraje,aletř ebaiz Nejlepš ístř elec:romanjelínek dalekéhoturnova. (BabylonJaromě ř 1gólů ) Nejlepš íbrankář :JaroslavKosina JelichovCupu2010setradič ně úč astnilacelář ada (SlavojHouslice) známýchligovýchhráč ů,např.:(kraják,janouš ek, CenaFAIRPLAY:LambádaHK Podě bradský,duchnič,frydrych,gorol,hodasamnoho dalš ích) Podě kovánípatř ívneposledníř adě isponzorů m7. roč níkujelichovcupu,kterýmijsou: Nutnoř íci,ž eturnajovládlinováč cineboť naprvních4. místechseumístilihned3adrunkteamdokoncecelý RestauracesteakBarTROPICALPivovarRohovec, turnajvyhrál. TIPSPORT VelkobchodTRIO skladpiva Ovocea zeleninakamilmach BowlingcentrumJaromě ř Hostinec Rů ž ovka SAM73Jaromě ř PORZELACK TipsportBar Josefov SABE HitrádioMAGIC Fotbalvkraji 14

15 SportovníhryKimberlyClark Vroce201jsmebylipož ádánifirmoukimberlyclark ozorganizovánívelkéinterníakce.jednaloseo sportovníhrytétonadnárodnífirmy. Hryjsmezorganizovalivnovémakrásnémareálu,ASVAJ".Soutě ž ilosevtě chtodisciplínách:hodkoulí, Skokdodálky,Skokdovýš ky,fotbal,sprintna10m, sprintna40majakodoplň kovýsportsehrálvolejbal. Urč itě nejvě tš íúspě chsklidiladisciplínavhodukoulí, kterésezúč astnilisnadvš ichniúč astníciher,kterých bylodohromady60. Souč asně stě mitohramiprobíhaloizápolenídě tí zamě stnanců,kteř íkopírovalivž dysvérodič eve stejnýchdisciplínách.tohotokrásnéhosportovního dnesezúč astnili2nejvyš š ímuž ifirmykimberkyclark, atopánové:tonymcnalyajankintera.navš echny úč astníkyč ekalipě knéceny. Kdispozicibylosamozř ejmě ikvalitníobč erstvení. Nutnoř íci,ž ekbezproblémovéorganizacitě chtoher námpomohlijiž zmíně nýaopravduvelmiútulnýareál,asvaj".

16 16

17 17

18 Pivovar Rohozec se nachází v malém Rohozci, nedaleko Turnova v oblasti Českého ráje. V roce 2004 byla založená nová společnost PIVOVAR ROHOZEC a.s., kdy byly zahájeny významné investice směřující k zajištění vysoké kvality piva. Toto je prezentováno návratem tradičních značek SKALÁK A PODSKALÁK, které byly populární v 80.letech 20.století, kdy byl pivovar součástí východočeských pivovarů, Hradec Králové. V PIVOVARU ROHOZEC se pivo vyrábí klasickou technologií, v zásadě podobným způsobem, jak jej původně vyráběli už naši předkové při založení pivovaru.

Jmenova nı nove ho r editele

Jmenova nı nove ho r editele MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str. 19-21 Jmenova nı

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

hr is te Na Danıć ka ch.

hr is te Na Danıć ka ch. MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 9, zaří 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM SMS informace pro občany Den otevřených dveří ve FÉNIXU str. 4 str. 5 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN

O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN MONOGRAFIE ROZHODOVA NI Z A KU ABSOLVENTSKY CH ROC NI KU ZA KLADNI CH S KOL O DALS I VZDE LA VACI A PROFESNI DRA ZE ANALY ZA NA ZA KLADE DOTAZNI KOVE HO S ETR ENI A OHNISKOVY CH SKUPIN ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

P r o j e k t C i a o A m i c i!

P r o j e k t C i a o A m i c i! P r o j e k t C i a o A m i c i! W a l d o r f s k a s k o l a P r í b r a m P r o j e k t C i a o A m i c i! Projekt Ciao Amici! je projektem vý me ný mla - Projekt podporuje samostatnost, zodpove dnost,

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu.

vydává Spokojený domov, o. p. s. Náklady na jeden výtisk asopisu jsou 15 K. D kujeme sponzor m za podporu. snadn jší život nejen ve stá í a nemoci 6/2014 ZDARMA Beseda s Kate inou Maxovou Život s handicapem 10. prosince od 17 hodin v Ekocentru Zahrada v Mladé Boleslavi. Více informací na stran 10. listopad

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k

expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Pedagog,jazykově dec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k expozice: PRINCIP BAŤ A: Dnes fantazie,zítra skuteč nost FRANTIŠ EK BARTOŠ : Peagog,jazykově ec,etnograf expozice: Zvíř ata na Zemi a č lově k ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY BAŤ OVSKÁ TÉMATA Obsah a cíl:

Více

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A)

Slovo redaktorky. Mičháelá Vyhlídálová (9.A) 2 Slovo redaktorky Milí č tená ř i, vítá m Vá s ope t u dáls ího vydá ní s kolníčh novin. Kvu li blíž íčímu se konči s kolního řoku se mířne opoždilo nás e vydá ní, jelikož vs ičhni, kteř í do č ásopisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA 2013 OBSAH Obsah Pa r slov ú vodem 1 Co se de lo, aneb por ady, besedy, pr edna s ky v roce 2013 2 Ekonomicke a statisticke úkazatele 5 Na kúp knihovního fondú

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce...

Můj příběh...4. Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6. Příprava...7. Budování platformy...11. Navázání vztahů...17. Blesková akce... 1 Obsah Můj příběh...4 Pět kroků jak vybudovat úspěšné infopodnikání...6 Příprava...7 Budování platformy...11 Navázání vztahů...17 Blesková akce... 23 Placená nabídka...28 Cesta k úspěchu...30 Tip na závěr...

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Z p r á v a z a r o k 2003

Z p r á v a z a r o k 2003 Z p r á v a z a r o k 2003 Vznik knihovny Knihovna zakázaných knih vznikla z pot eby soust edit na jednom míst a zp ístupnit širší ve ejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatel a zaplnit tak

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DIZERTAČNÍ PRÁCE Význam vstupního screeningu MRSA u kriticky nemocných na ICU, vliv vstupní pozitivity MRSA na morbiditu

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více