PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Autor: Bc. Libuše JONÁŠOVÁ Brno, 2012

2

3 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2013 Anotace Libuše Jonášová Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice Brewing and beer tourism in the Czech Republic regionální ekonomie a správy RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Předmětem diplomové práce Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice je zhodnotit a porovnat rozvojový potenciál pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu v České republice. Část práce je věnovaná historii pivovarnictví a procesu výroby piva. Detailně jsou zde rozebírány minipivovary a produkty pivního cestovního ruchu v České republice. Hlavní části práce obsahuje kvalitativní rozhovory s odborníky na dané téma. Součástí práce je vyhodnocení dotazníkového průzkumu účastníků pivního cestovního ruchu. V závěru práce je zhodnocení pivního cestovního ruchu v České republice. Annotation The subject of the submitted thesis, Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic is to assess and a compare the development potential of the brewing and beer tourism in the Czech Republic. A part of this thesis addresses the history of brewing and the beer production process. Microbreweries and products of the Czech beer tourism are discussed in detail. The main part of the thesis concerns with qualitative interviews with experts regarding the given issue. The thesis also includes an assessment of a questionnaire for beer tourism participants. The last part of this thesis provides an assessment of beer tourism in the Czech Republic. Klíčová slova Pivovarnický průmysl, pivo, pivní turistika, minipivovary. Keywords Brewing, beer, beer tourism, microbreweries.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Josefa Kunce, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 13. prosince 2012 vlast no r uč ní podpis aut o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala RNDr. Josefu Kuncovi Ph. D. za jeho čas, přístup, odborné vedení, cenné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále můj dík patří představitelům odborníků v pivovarnictví za ochotu, čas a vstřícnost při realizaci rozhovorů. V neposlední řadě bych ráda poděkovala Mgr. Petru Heřmanovi za kontakty a pomoc. Poděkování také patří Ing. Michalu Loukotovi, mojí rodině a přátelům, kteří mě podporovali během celého studia a měli se mnou trpělivost. Děkuji také všem respondentům, kteří vyplnili dotazník.

7 Obsah ÚVOD ZDROJE DAT A METODIKA PRÁCE PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL HISTORIE PIVA VE SVĚTĚ HISTORIE PIVA VE STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ HISTORIE PIVOVARNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ DO ROKU Mílové právo Pivovarské cechy Inovace v pivovarství v Čechách Zakládání strojních pivovarů od poloviny 19. století Pivovarnictví během světových válek Pivovarnictví do roku PROCES VÝROBY PIVA SUROVINY PRO VÝROBU PIVA Slad Chmel Voda Pivovarské kvasinky TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY PIVA DRUHY A TYPY PIV Svrchně kvašená piva Spodně kvašená piva PIVOVARNICTVÍ PO ROCE OBDOBÍ PŘED TRANSFORMACÍ ČESKÉ EKONOMIKY TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY PIVOVARY Velké a stření pivovary Minipivovary PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH PIVNÍ LÁZNĚ PIVNÍ CYKLOSTEZKY A STEZKY PIVOVARSKÁ MUZEA... 60

8 5.4 VINAŘSKÝ VERSUS PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH ROZHOVORY S EXPERTY METODY ZÍSKÁVÁNÍ DAT ODBORNÍCI VYBRANÍ K ROZHOVORU VÝSLEDKŮ ROZHOVORŮ A JEJICH INTERPRETACE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PIVNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU SOCIODEMOGRAFICKÁ ČÁST VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

9 Úvod Z historického hlediska je pivo společenským, kulturním, ale i ekonomickým a politickým fenoménem. Jako lidský produkt se značným podílem tvořivé práce, zapojení technologických postupů a širokého společenského uplatnění je jedním z nejstarších produktů. V některých starých kulturách má navíc pivo i určitý rituální či duchovní význam, proto je nutno pohlížet na tento fenomén nikoli pouze jako na součást gastronomických tradic, ale jako na něco daleko širšího, co prostupuje tisíciletími, kontinenty, společnostmi všeho druhu a společenskými vrstvami všech úrovní. Proto se rozsáhlá první část práce věnuje historii, aby byl pivní fenomén dobře srozumitelný a správně zasazený v potřebném vývojovém kontextu. První kapitola ukazuje, kam pivo v lidské kultuře patřilo a patří. Dále jak pivo působilo a až do současnosti působí jako spojující společenský prvek, v němž se protínají tradice, zvyky a chování sociálních skupin i celých regionálních celků bez ohledu na stupeň rozvoje společnosti, geografickou polohu, religióznost, politický systém či uspořádání společnosti. Z hlediska procesu výroby piva a technologie lze říci, že pivo je, s ohledem na čas vzniku, jedním z nejdokonalejších běžných lidských produktů, a to i z pohledu dneška. Jen málokterý jiný obecně rozšířený výrobek vyžaduje při produkci tak složité procesy, jako pivo. Ve srovnání s ním je např. výroba chleba či másla daleko jednodušší. Výroba piva navíc vyžaduje v ideálním případě vysoký podíl lidské práce, což z vaření piva činí jev, který je úzce spojen s lidskou prací, tudíž hodnotou, kterou se lidé odlišují od ostatních tvorů. Pivo v naší zemi patří k nejoblíbenějším nápojům a pivní kultura je neodmyslitelně spjata s naší historií. Nejedno důležité rozhodnutí vzniklo takříkajíc u piva. Dlouhodobě se držíme na světovém vrcholu v jeho konzumaci na osobu. Pivo patří mezi slabé alkoholické nápoje. Alkohol sice patří do skupiny lehkých drog, ale vzhledem k jeho nízkému obsahu v pivu a staletým zkušenostem v jeho konzumaci lze říci, že pro naši společnost a kulturu má pivo význam sjednocující, spojující chování, postoje, situace a názory lidí napříč všemi demografickými skupinami, udržuje vztah k národní identitě a tradicím, ale současně spojuje obyvatelstvo s většinou ostatního světa. Proto je mimořádně důležité, aby se naše pivní tradice připomínaly, udržovaly a rozvíjely. K tomu samozřejmě přispívají i další obory lidské 7

10 činnosti, které na pivovarnictví navazují: další výrobní procesy a služby, z nichž se jako velmi zajímavou možností jeví rozvíjející se cestovní ruch tomu se věnuje pátá kapitola. Z ekonomického hlediska je výroba piva zajímavou, ale zejména stabilní součástí gastronomického průmyslu a příležitostí pro pracovní uplatnění značného množství lidí nejen při výrobě samotného piva, ale hlavně v navazujících službách. V pohostinství, hoteliérství, zábavě a kultuře obecně a již zmíněnému cestovnímu ruchu, zahrnující velké množství volnočasových aktivit a služeb s nimi spojených. Rozvoj malého pivovarnictví je zjevným trendem posledních let, ale jak je z historických dat zřejmé, znamená v podstatě určitý návrat ke stavu, který v našich zemích existoval již ve středověku, tedy návrat k tradičním a stálým hodnotám, které byly z části narušeny v období mezi lety 1948 a 1989, ale přežívaly v paměti národa. Na tomto momentu je zajímavé to, že malé pivovarnictví, v českých a moravských zemích tak tradiční, se začalo rozvíjet asi o dvacet let později, než lze tento trend vysledovat jinde v Evropě, dokonce i v zemích, kde historicky nebylo malé pivovarnictví zdaleka tak rozšířeno, jako u nás; malé pivovary se k nám vrátily teprve tehdy, kdy to umožnilo nové politické a ekonomické prostředí, demokracie a svoboda podnikání, které přinesla sametová revoluce v roce V páté a šesté kapitole jsou struktura a obsah práce podpořeny kvalitativním šetřením, názory expertů v oboru pivovarnictví a jejich interpretací a kvantitativním průzkumem mezi několika stovkami respondentů. Výsledky šetření přibližují vnímání piva a pivní kultury naší společnosti (experty i běžnými konzumenty), naznačují vztah a postoje k významu piva pro společnost. Dále hledají odpověď na postoj k tradičnímu i modernímu pojetí výroby piva a dalším aktivitám malých pivovarů, spojení piva s turistikou, resp. jeho zapojení do komplexu možností trávení volného času. Cílem práce je zhodnotit a porovnat rozvojový potenciál pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu v České republice. Zaměření je z velké části na malé pivovary a minipivovary a jejich aktivity a atraktivity v cestovním ruchu. 8

11 1 Zdroje dat a metodika práce Diplomová práce je zpracována na základě odborné literatury, studií a pramenů, jež vzhledem k zaměření práce pocházejí primárně z domácího prostředí. Dále bylo využito informací, názorů, poznatků a údajů získaných v rámci řízených rozhovorů s odborníky na téma pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch, a také kvantitativního výzkumu, který proběhl formou dotazníkového šetření. K použitým metodám v diplomové práci patřil sběr a třídění dat, analýza, komparace a následná syntéza poznatků. Metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Vzhledem k logice sledu textu a návaznosti jsou zařazeny dílčí metodické vysvětlivky ke konkrétním kapitolám. Ke stěžejním zdrojům bych zařadila knižní publikaci České pivo od G. Basářové a kolektivu a ročenky Pivovarského kalendáře, který vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Další užité publikace jsou uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. V kapitolách o procesu výroby piva detailně pojednávají odborné literární publikace L. Chládka a G. Salače, dále jsem vycházela z odborných internetových stránek zabývajících se pivovarnickým či potravinářským průmyslem. Transformací české ekonomiky se zabývá L. Žídek a A. Kratochvíle. Pro představení pivovarů, minipivovarů a jejich historii bylo využito rešerší knižních a elektronických zdrojů, neboť nejnovější data a údaje jsou dostupné jen v elektronické formě. Bylo zde užito poznatků a zkušeností autorky z osobních návštěv daných zařízení. Je nutno podotknout, že odborná publikace, která by se zabývala pivním cestovním ruchem, prozatím neexistuje a celkově je tato forma cestovního ruchu na počátku. K důležitým zdrojům dat patřily webové stránky: pivní info, sdružení přátel piva a beerborec, které mi byly nápomocny při vytváření aktuálních seznamů doplňkových služeb a atraktivit pivního cestovního ruchu. Zhodnocení a porovnání rozvojového potenciálu pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu proběhlo na základě kvalitativního výzkumu - standardizovaných rozhovorů s odborníky na dané téma. Rozhovory probíhaly osobně, telefonicky či elektronickou formou. Rozhovor se skládal ze třinácti otevřených otázek, kde v případě nejasností byla položena doplňující otázka. 9

12 Dále byla užita kvantitativní metoda výzkumu, která probíhala formou dotazníkového šetření na téma Pivní cestovní ruch v České republice se zaměřením na malé pivovary a minipivovary. Návratnost dotazníku byla 78 %. 10

13 2 Pivovarnický průmysl Historie piva sahá ke starověkým kulturám, k Sumerské říši, později m.j. ke starým Řekům i Římanům. Technologie i složení se vyvíjely stovky let a není spolehlivě doložitelné, do jaké míry byla první piva podobná současným. Ve středověké Evropě a zejména na našem území však v několikasetleté historii zaznamenáváme tradici, ze které naše pivovarnictví dodnes vychází a čerpá. 2.1 Historie piva ve světě Pivo je lehce alkoholický nápoj, který je vyroben z chmele, vody a obilného sladu. Je známo, že kvašené nápoje pili lidé odnepaměti a právě pivo patří do trojice nejstarších alkoholových nápojů. Patřila k nim také medovina a datlové víno (pravděpodobně vůbec nejstarší alkoholový nápoj na světě). Na vznik piva z kvašeného ječmene a pšenice existují tři hypotézy, které se ovšem shodují v tom, že pivo vzniklo shodou náhod a nejednalo se o řízený výzkum či vynález. První teorie naznačuje, že pivo vzniklo tak, že kdosi zapomněl nádobu s obilnou kaší mimo obydlí, při dešti se do kaše dostala voda a na horkém slunci kaše po nějaké době vykvasila. Další teorie o vzniku piva říká, že kdosi rozkousal pro nemocného chléb a dal ho do vody - takovýto pokrm zůstal v teple nebo na přímém slunci a jeho osud byl stejný jako v předchozím případě. Modifikace poslední hypotézy spočívá v tom, že v pekárně zůstal ve vodě rozmíchaný díl těsta, který samovolně zkvasil. Náhodnému nálezci tento nápoj nebo spíše kaše zachutnala a tak vzniklo pivo, které se později stalo součástí jídelníčku na celém světě.(chládek L., 2007) Území úrodného půlměsíce, tehdejší Mezopotámie, která se rozkládala mezi řekami Eufrat a Tigris (území dnešního Iráku) se pokládá nejen za kolébku civilizace, ale také za kolébku výroby piva. Od tehdejších obyvatel Sumerů máme první písemné zmínky o pivu, které pocházejí z Hymnu bohyni Ninkasi, (sumerská bohyně piva, zmínka se datuje do doby asi 4000 let před naším letopočtem). Pivo (v sumerštině kaš), bylo připravováno z ječných chlebů a ze sladu ve džbánovitých nádobách s vodou. V tehdejší době ještě nebyl znám chmel. Nahořklá příchuť, kterou známe dnes, se musela pivu dodat jinak, pravděpodobně se tak stávalo pražením chlebů v horkém popelu. Někdy se také do sladu přidávala zelená hořčice nebo sezamová semínka. O jedno století později bylo v Mezopotámii známo již mnoho druhů piv, které se od sebe lišily barvou i obsahem alkoholu. Pivo v té době nebylo tak čiré, jak ho 11

14 známe z dnešní doby, ale obsahovalo i mechanické příměsi, proto se pilo obilným stéblem (dnešním brčkem). 1 Po rozpadu Sumerské říše kolem roku 2000 před naším letopočtem se ujali vlády v Mezopotámii Babyloňané respektive Chetité. Se sumerskou kulturou převzali i vaření a požívání piva (chetitsky -,,ikaru ). Toto je doložitelné z tabulek psaných chetitským klínovým písmem, kde se objevují sumerské recepty na vaření piva pocházející z doby asi 3 tisíce let před naším letopočtem. Sumerové tedy ve své době znali slad a pivo vařili. 2 Klínové písmo rozluštil roku 1915 Bedřich Hrozný český orientalista a jazykovědec, který bývá také označován za,,českého Champolliona. Jedná se o indoevropskou řeč Chetitů, kterou dokázal Hrozný jako první po tisíciletích přečíst i přeložit. Obrázek 1:Pití piva v Babylonii. Zdroj: Je zřejmé, že ve starém Babylonu hrálo pivo společensky velmi důležitou roli: v nejstarším známém zákoníku světa Chamurapiho zákoníku (Chamurapi nejvýznamnější panovník starého Babylonu ( př.n.l.), je pamatováno na postihy a přísné tresty, které se týkaly čepování piva, hutnosti piva a jeho ceny. Jednalo se například o tyto zákony: Kdo bude míchat do piva vodu, bude utopen v sudu nebo trychtýřem bude lito do něj tak dlouho pivo, dokud nezemře. 1 HOUSER, Pavel. Historie-Mezopotámské počátky. In: Pivní deník [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Libri [online] [cit ]. Dostupné z: 12

15 Šenkýřka, která si nechá proplatit čepované pivo stříbrem, místo aby přijala ječmen, bude utopena. Tentýž trest čeká šenkýřku, která prodává špatné pivo. (CHLÁDEK L., 2007, 15 16s.) Pivo se stalo též nezbytnou součástí egyptské starověké kultury: zde pivo patřilo společně s chlebem, cibulí a česnekem k základním potravinám. V ikonografii 3 se zpravidla zobrazuje výroba piva a chleba společně, což je dáno nepochybně tím, že pivo se v Egyptě vyrábělo kvašením chleba (tato tradice trvá až do současnosti). Suché bochníky sladu se uchovávaly jako trvanlivé zboží a mohly se použít kdykoli k výrově piva i chleba. Pro zvýšení hladiny alkoholu v pivu se přidával med nebo datlová šťáva. Pivo se v Egyptě požívalo buď stejně jako v Mezopotámii trubičkou z hliněných nádob nebo jako filtrované z mělkých šálků. Ve své době rozeznávali Egypťané přes osm druhů piv, některá z nich byla obzvláště silná a jejich cena byla v některých případech stanovena jako hmotnostní ekvivalent zlata. Zdá se, že v Egyptě pivo nabylo postupně i na politickém a ekonomickém významu. Výroba piva se stala samostatným oborem státní správy a stát se stal monopolním výrobcem. 4 Během prvního otroctví v Egyptě nebo druhého v Babylonu poznali pivo i Židé. Postup jeho výroby si vzali s sebou do své země. Pro Židy se stalo pivo (v tehdejší hebrejštině,,secha ) - běžným nápojem. Při jeho výrobě se zde sušil ječmen na prudkém slunci a po jeho rozmačkání a promíchání s vodou se nechal samostatně vykvasit. To byl rozdíl oproti Egypťanům, kteří při výrobě používali pivní chleby rozmočené ve vodě. Pro vylepšení chuti Židé do hotového piva přidávali koření či byliny, například pelyněk či šafrán. Ve střední Evropě patří k nejstarším důkazům o výrobě a pití piva nález amfory, která obsahovala zbytky obilného nápoje z doby asi 800 let před naším letopočtem a nacházela se na území osídleném tehdy starými Germány dnešní Bavorsko. Pivo se zřejmě vařilo v bronzovém kotli nad ohništěm. Nápoje se posléze dochucovaly dubovým listím, dubovými kořínky nebo myrtou. Tehdejší,,tekutý chléb, který obsahoval slad, byl kalný a nevychlazený, musel chutnat podivně, ale o to zřejmější je obecná přitažlivost a návykovost hořkého alkoholického nápoje Na dnešním území Francie se ve středověku pivo vařilo nejen z pšenice, ovsa a ječmene, ale také z prosa a čočky. Přidávaly se do něj i rozličné byliny pro vylepšení chuti, například 3 Obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění. 4 VÁŇA, Radim. Archeologie žízně I. Zrození piva [online] [cit ]. Dostupné z: 13

16 puškvorec, pelyněk a šalvěj. Keltové dokonce do piva přidávali látky, které škodily zdraví, mezi nimi námel, strychnin a opium.(chládek, L. 2007) 2.2 Historie piva ve středověké Evropě V roce 816 doporučil církevní koncil ve městě Aix la Chapelle klášterům, aby se věnovali zemědělství, rybářství a výrobě piva. Pivo a rybí maso se totiž mohlo konzumovat i v době půstu, který byl v těch časech velmi častý. Nejprve se pivovarství rozšířilo v benediktinských klášterech, jehož mniši Benediktini, jsou nejstarším mnišským řádem vůbec, posléze se vaření piva dostalo i do jiných mnišským řádů. Každý klášter si připravoval svoje pivo a měl tajné postupy a receptury, kterých si velmi cenil a chránil je. Mezi tehdejší základní suroviny, které se používaly při výrobě piva, byly ječmen a pšenice, oves prý pro výrobu nebyl tak vhodný, protože z něho bolela hlava. Pivo v té době byl spíše bylinný nápoj, protože se do něj přidávalo velké množství bylin a jiných dochucovadel, například borová a březová kůra, jalovec, fenykl, hřebíček, třešňové květy a dokonce i volská žluč. Nejstarší a dosud fungující klášterní pivovar se nachází ve Weihenstephanu u Freisingu (území dnešního Bavorska), tam se také začal poprvé plánovitě do piva přidávat chmel. Jeho pěstování je zde písemně doloženo již v 8. století našeho letopočtu. Zejména v našich a německých zemích se díky klášterním pivovarům používal při výrobě piva chmel, který se pěstoval na klášterních pozemcích. V západní Evropě se začal chmel používat až v daleko pozdější době, kolem 15. století. V čase největšího rozmachu klášterního pivovarnictví některé kláštery dokázaly prodat na hektolitrů piva ročně. Zanedlouho poté ale skončil zlatý věk vaření piva v klášterech, protože panovníci začali podporovat měšťanské pivovary, které byly úspěšnější a ekonomicky zdatnější Historie pivovarnictví v Čechách a na Moravě do roku 1989 V našich zemích je historie vaření piva velmi dlouhá. Nejprve byli na našem území usazeni Keltové, následně bojovní Markomané a dále Kvádové. Ti všichni přípravu piva znali, ale nejvíce se zapsali do naší historie výroby piva Slované, kteří se zde usídlili na počátku 6. století a přinesli do naší vlasti mnoho plodin, mezi kterými nechyběl ani chmel. Téměř do 5 VÁŇA, Radim. Archeologie žízně III.-Pivo ve středověku [online] [cit ]. Dostupné z: 14

17 desátého století se pivo vyrábělo jen domáckým způsobem, tudíž jeho výroba byla primitivní a pivo chuťově nebylo dokonalé. Ke zlepšení tohoto stavu došlo se zakládáním prvních klášterů. V klášterech fungovala společně pekárna a výroba piva, posléze i výroba vína. Předpokládá se, že prvním klášterním pivovarem na našem území se stal konvent benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě roku 970. Tomuto tvrzení napomáhá také fakt, že od počátku byla výroba piva výslovně ženská práce a patriarchát převzal vaření piva až ve 12. století, kdy se pivo postupně stávalo výhodným obchodním artiklem. Prvním mužským klášterem se stal klášter v Břevnově, který byl založen knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem roku 993.(CHLÁDEK L., 2007) Vojtěch však následně zakázal výrobu piva pod trestem exkomunikace 6. Mohlo se tak stát z důvodu nedostatku obilovin pro běžnou výživu, či z důvodu přespřílišné konzumace alkoholu služebníků Božích a ostatních členů církve v diecézi. Až po dvou stoletích byl díky rozhodnutí papeže Innocence IV. zákaz zrušen. Stalo se tak na přímluvu krále Václava I.(BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) Nejstarším dokladem o pěstování chmele na našem území je nadační listina knížete Břetislava I. (vládl v letech ), tou byl v kapitule svatého Václava ve Staré Boleslavi udělen desátek z chmele z dvorů v Žatci a ve Staré a Mladé Boleslavi. Následujícím historickým dokladem, který přímo souvisel s výrobou piva, byla nadační listina knížete Vratislava II. pro vyšehradskou kapitulu z roku V listině byl zmíněn desátek piva, který byl přidělen kanovníkům vyšehradské kapituly. V té době již nebylo vaření piva jen výsadou kněží, ale tuto činnost mohli provádět i obyvatelé pražského podhradí. Důkazem o tom je listina českého knížete Soběslava I. ( ), z roku Tento dokument stanovil pivovarníkům povinnost odvádět každý desátý díl chmele kanovníkům 7 kapituly 8. Nejprve se tak činilo v naturáliích a později v peněžních jednotkách. Zajímavostí je, že tyto platby církvi, byly v Čechách zrušeny až roku 1848.( BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) Ve 12. a 13. století byla nově zakládána královská a v pozdější době šlechtická města. Ta byla zakládána panovníkovým zástupcem, který si chtěl udržet svůj vliv a loajalitu poddaných tím, že jim udělil privilegium vaření piva, tzv. právo várečné. Tuto činnost mohl provádět každý občan, který vlastnil nemovitost. Právo várečné se tedy nevztahovalo k osobnosti dle 6 Vyloučení z církve. 7 Kněz, který vykonává liturgické funkce v určitém kostele. 8 Sbor kanovníků. 15

18 pozdějšího živnostenského řádu, ale vztahovalo se výhradně k nemovitosti. V případě prodeje nemovitosti právo várečné přešlo na nového majitele. Měšťané toto právo považovali za svoje privilegium a nechtěli dovolovat šlechtě, aby vařila pivo ve svých měšťanských sídlech nebo aby je dovážela ze svých statků. 9 Pivovarství takto začalo v mnoha královských městech. K nejstarším se řadí město Svitavy, které bylo založeno roku 1256 a hned od počátku mělo různá privilegia a výsady. Mezi ty hlavní patřilo právo várečné 10 a právo mílové, které zakazovalo prodej a výčep piva jiným osobám než svitavským právovárečníkům 11 a to v okruhu jedné míle od města. 12 Jako další velmi významné město je nutno zmínit Žatec, jeho jméno se poprvé objevuje roku 1004 v kronice Thietmara Merseburského. Roku 1265 král Přemysl Otakar II. městu udělil významná privilegia a Žatec se postupem doby stal významný centrem chmelařské oblasti a tím zůstal až dodnes. 13 K dalším důležitým městům, které se zapsaly do pivovarské historie je i královské město České Budějovice a královské město Plzeň Mílové právo Pro rozvoj středověkých měst mělo velký význam mílové právo. Později toto právo bylo nazýváno taktéž právem obvodovým. Ve vymezeném okruhu jedné míle od hradeb města nesměl nikdo krom měšťanů provozovat výrobu piva, řemeslo, obchod či jiné městské živnosti. Délka středověké míle byla přibližně m (tato hodnota byla zavedena Přemyslem Otakarem II., - do té doby byla hodnota míle v různých místech a dobách rozdílná, zpravidla se pohybovala od 7 do 12,5 km). Pokud občan toto právo porušil, byl tvrdě trestán, přišel o svá měšťanská práva ve svém městě, pivo mu bylo zabaveno a dostal velkou peněžní pokutu. V některých případech ale docházelo k překrývání kompetencí, stávalo se tak v případě, že města ležela ve vzájemné těsné blízkosti. Pak musela být hranice specifikována případ od případu. Mílové právo dostávala postupně všechna královská města. Toto právo bylo zrušeno až císařskými dekrety Josefa II. roku 1788(KODEDA M., 2008) 9 Historie pivovarnictví v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Jedno z nejvýdělečnějších a nejdůležitějších středověkých městských práv, které umožňovalo vařit pivo. 11 Majitelé výsady vařit pivo. 12 Historie [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Město Žatec [online] [cit ]. Dostupné z: 16

19 Jak už bylo zmíněno, pivo se nejprve vařívalo podomácku. Zajímavostí je, že se výroba piva a sladu specializovala dle vhodnosti do různých domů v závislosti na jejich poloze, velikosti a zařízení. Dům, ve kterém se vyráběl slad, se nazýval nákladnický dům a dům, ve kterém se pivo vařilo - právovárečný dům. Centralizace výroby piva v městských pivovarech probíhala ve 14. a 15. století formou jakéhosi družstva, na kterém se podíleli právováreční měšťané z vyšších vrstev. Za vlády Otce vlasti Karla IV. se v našich zemích dařilo pivovarství i vinařství. Portrét svatého Václava, který se dříve směl objevovat na korouhvi a na pokladnici jen u cechu vinařů, ale díky Karlu IV. mohli začít ikonu používat i čeští pivovarníci a tato skutečnost platí dodnes. Po Karlu IV. se vlády ujal jeho syn Václav IV., který začal sám porušovat mílové právo a nechával si přivážet na svůj dvůr například pivo svídnické, protože mu chutnalo lépe než pražské. Následníci Zikmund a Vladislav Jagellonský poskytovali mílové právo dalším městům. V té době získalo mílové právo například město Stříbro, Tábor či Mýto. V té době však začaly sváry mezi šlechtou a měšťany. Šlechta se jala zakazovat měšťanům používat majetek, který měli zapsaný v zemských deskách, a ve svých poddanských městech začala také budovat pivovary. Měšťané v královských městech šlechtě opláceli stejnou mincí, a pokud si šlechta chtěla koupit dům v takovém městě, bylo jí to všemožným způsobem znemožňováno. Celý svár se vyřešil až roku 1517 takzvanou Svatováclavskou smlouvou, která opravňovala šlechtu vařit si vlastní pivo pro svoji potřebu, ale bylo jí zakázáno toto pivo přivážet a prodávat o výročních trzích. O tuto restrikci se zasloužil král Ludvík Jagellonský.(CHLÁDEK L. 2007) Propinační právo bylo založeno v 16. století a jednalo se v něm o povolení každému statku, který byl zapsán v zemských deskách, zakládat v určitém místním okruhu pivovary. Nejprve propinační právo obdržela královská města, následně šlechta a další obce. Města tak mohla vybírat poplatky za dovoz cizího piva do obce. Propinační právo u nás fungovalo až do roku 1848, poté si mohl každý, kdo zaplatil poplatek zlatých, zřídit vlastní pivovar. Definitivně bylo propinační právo zrušeno roku Tím byl poskytnut prostor pro zakládání družstevních a akciových pivovarů. (KODEDA M., 2002) Pivovarské cechy Cechem se rozumí středověké a raně novověké řemeslnické sdružení, které mělo na starost dohlížet na cenu a jakost výrobku, na výchovu pokračovatelů učedníků, kteří potom skládali 17

20 mistrovské zkoušky. Cech také hájil zájmy a práva svých členů, když někdo nebyl řádným členem cechu, bylo mu zakazováno provozovat své řemeslo. Jistě každý z nás slyšel o cechu bednářů, ševců či soukeníků. I v dnešní době se s cechy můžeme setkávat, dokonce mají i své webové stránky, je to například Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Cech měl také plnit funkci sociální, reprezentativní a v dřívějších dobách i funkci náboženskou. Vznik cechů se datuje v královských městech hlavně od 13. do 15. století, až později toto uskupení začalo vznikat v menších městech. Jejich rušení však začalo v druhé polovině 18. století a v 19. století. Cechy totiž bránily inovacím, technologickému rozvoji a k vytváření konkurenčního prostředí. 14 Na konci 13. století tvořili v oboru pivovarnictví cech jen sladovníci, v té době totiž ještě nebylo vaření piva uvedeno jako řemeslo. V představenstvu cechu byli zkušení a majetní měšťané. Dále se z nich zformulovaly řády, které určovaly podmínky pro vstup do cechu. Řády mohly stanovovat množství piva, které mohou jednotliví měšťané uvařit, prováděly dozor nad kvalitou vyrobeného piva, regulovaly ceny piva a ceny surovin na jeho výrobu potřebných a reprezentovaly toto řemeslo na slavnostech města, v městských radách apod. Časem byli do cechů přijímáni pivovarníci a pivovarská chasa. Nejstarší dochovaný cechovní řád vznikl v Brně roku Patronem pivovarníků je Gambrinus, který měl podle legendy vynalézt pivo. Ve skutečnosti se však jednalo o brabantského panovníka a předsedu bruselského sladovnického cechu v druhé polovině 13. století. Jeho skutečné jméno bylo Jan I. Jan Primus a byl nejčastěji zobrazován jako sedící na sudu piva s plnou sklenicí pěnícího moku v ruce. Čeští sladovníci a posléze i pivovarníci mají za svého patrona svatého Václava. Dalším symbolem sladovníků a pivovarníků byla ferule, jakási schránka z tvrdého dřeva ve tvaru plácačky, která se používala k pasování sladovníka na mistra a do jejíž dutiny se také uschovávaly důležité listiny. (BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) 14 WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v 14. a 15. století [online]. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906 [cit ]. Dostupné z: 18

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Žatec Thum a pivní tradice

Žatec Thum a pivní tradice Žatec Thum a pivní tradice Žatec je městem, kde je pivo doma. Žatec a vlastně celé Krušnohoří patřilo k místům s největším rozšířením samovolně kvašených nápojů a medovin. Právě zde se uplatnil planý chmel

Více

Suroviny pro výrobu piva

Suroviny pro výrobu piva Suroviny pro výrobu piva obilný slad (naklíčené a usušené obilné zrno, převážně ječmenné. Výroba sladu se nazývá sladování a děje se ve sladovnách.v Čechách nejčastěji ječný) voda chmel (na území Čech

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství

Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Průmyslová mikrobiologie a genové inženýrství Nepatogenní! mikroorganismus (virus, bakterie, kvasinka, plíseň) -kapacita produkovat žádaný produkt -relativně stabilní růstové charakteristiky Médium -substrát

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2014 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_130 Jméno autora: Jana Štrossová Třída/ročník:

Více

VÝROBA PIVA. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VÝROBA PIVA. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám VÝROBA PIVA Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z Metodického

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. Strana 1097 115 VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2014 Ing. František Šámal, Ing. Dušan Falge České pivovarství v roce 2014 Po hlubokém propadu v roce 2010 produkce mírně stoupá, ale nedosahuje úrovně

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování

Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Hodnocení kvality odrůd ječmene pro registraci a doporučování Vratislav PSOTA Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. (psota@brno.beerresearch.cz) 2 Co je to sladování? Sladování je komerční využití

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník

PIVNÍ LIST. Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník PIVNÍ LIST od Bílé Holubice No. 6 - září 2014 Zcela závislý, nepravidelně vycházející občasník --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová

CHEMIE. Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě. Mgr. Lenka Horutová www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 12 žákovská verze Téma: Závislost rychlosti kvašení na teplotě Lektor: Mgr. Lenka Horutová Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075

Více

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE

VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE VÝROBA PIVA TEXT PRO UČITELE Mgr. Jana Prášilová prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. Olomouc, 2013 Obsah 1. Téma v učebnicích používaných na gymnáziích 2. Teoretické poznatky k problematice 2.1. Základní

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! A 1.Vyjmenujte skupiny sušených polotovarů...

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! A 1.Vyjmenujte skupiny sušených polotovarů... Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! A 1.Vyjmenujte skupiny sušených polotovarů.... 2. Vyjmenujte skupiny potravinových doplňků:........ 3. Nealkoholické nápoje mají nejvýše objemových

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech

3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech 81_94_kap3 16.1.29 15:47 Stránka 82 3.1 Sortimentní spotřeba chmele v tuzemských pivovarech Alexandr Mikyška Jednou z dlouhodobých statistických činností VÚPS v oblasti pivovarských surovin a piva je i

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH

INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH INFORMACE O SUDOVÝCH PIVECH na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům UCHOVEJTE NA DOSTUPNÉM MÍSTĚ PRO KONTROLY ORGÁNŮ STÁTNÍ

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016 SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 2016 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263

PIVOVARSKÁ ŠKOLA ŠKOLICÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO Projekt č. JPD 3/263 Pivo českého typu" Pivo, jeden z nejstarších osvěžujících mírně alkoholických nápojů lidstva, se těší v Čechách největší oblibě. Základní princip výroby piva se dodnes od dob Sumeřanů a Egypťanů nezměnil.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Výroba bílého a červeného vína. Ing. Miroslava Teichmanová

Výroba bílého a červeného vína. Ing. Miroslava Teichmanová Výroba bílého a červeného vína Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

Pivovar Náchod v datech a obrazech 1872

Pivovar Náchod v datech a obrazech 1872 historie Pivovar Náchod v datech a obrazech 1872 V dubnu byl slavnostně položen základní kámen nového pivovaru a začalo se zdít. Stavbyvedoucím byl obecním zastupitelstvem 23. března zvolen stavitel Karel

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Budějovický Budvar. značka BUDWEISER BUDVAR. speciální piva. výčepní piva. netradiční piva. ležáky. založen 1895 ČESKÉ BUDĚJOVICE Budějovický Budvar založen 1895 provozovatel: Budějovický Budvar, n.p. sídlo pivovaru: Karoliny Světlé 4, České Budějovice, Jihočeský kraj ředitel: Ing. Jiří Boček sládek: Ing. Josef Tolar

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Mgr. Josef Mareš POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VY_32_INOVACE_673 Potravinářský průmysl Výchozími surovinami potravinářského průmyslu jsou především domácí zemědělské, lesní a vodní produkty+dovážené suroviny.

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 1 0 Poděkování Je mojí milou

Více

Jak to vidí malé české pivovary?

Jak to vidí malé české pivovary? Jak to vidí malé české pivovary? Petr Božoň Group Brand Manager Marketing Management - Praha, 11.5.2011 1 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Vývoj českého trhu s pivem 3. Jak si udržet své

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Vlastní produkce. nefiltrovaný, nepasterizovaný AMERICAN ALE. nefiltrovaný, nepasterizovaný BORŮVKOVÝ LEŽÁK. plzeňského typu

Vlastní produkce. nefiltrovaný, nepasterizovaný AMERICAN ALE. nefiltrovaný, nepasterizovaný BORŮVKOVÝ LEŽÁK. plzeňského typu Pivní etikety AMERICAN ALE BORŮVKOVÝ LEŽÁK pitná voda, nakuřovaný ječný slad, upravený chmel, NAKUŘOVANÝ LEŽÁK pivovarské kvasnice, ovocný macerát. 1 POLOTMAVÝ LEŽÁK pitná voda, ječný slad, pšeničný slad,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997,

VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, VYHLÁŠKA č. 335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě

Tato prezentace seznamuje žáky s různými druhy obilovin, jejich složením a využitím ve výživě Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

Regionální identity v ČR

Regionální identity v ČR 11. 07. 2016 00:17 1/5 Regionální identity v ČR Regionální identity v ČR Identita, Identifikace Identita člověka = totožnost Proces identifikace = ztotožňování se Způsob, jak vlastní identitu (totožnost)

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK

TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK TISKOVÁ KONFERENCE 11. 6. 2013 KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR KVALITNÍ EVROPSKÝ

Více

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEDEN. Po Út St Čt Pá So Ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Spojené království Ve Spojeném království nemá svůj původ pouze průmyslová revoluce a veškeré hudební styly, které

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat?

Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat? Senzorický profil různých typů piva - jak má pivo správně chutnat? Jana Olšovská, Martin Slabý Na světě se vyrábějí stovky různých piv lišících se vzhledem, vůní a chutí Obsah Základní senzorické pojmy

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura

2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2. Základní charakteristika území, sídelní a správní struktura 2.1 Charakteristika území Jihočeský kraj je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým rybníkářstvím a lesnictvím. Až

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová

Druhy vína. Ing. Miroslava Teichmanová Druhy vína Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výroba bílého

Více

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení

Nealkoholické nápoje. Druhy a senzorické hodnocení Nealkoholické nápoje Druhy a senzorické hodnocení Vyhláška MZe č. 335/1997 Sb. pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací 24. srpna 2017 Obsah Ruská ekonomika Ruský agrární sektor a vládní politika Aktuální stav ruského zemědělství Zahraniční obchod Agrární obchod Nejdůležitější

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU

CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU CHARAKTERISTIKA A VÝHODY MINIPIVOVARU Restaurační minipivovar dokáže spojením části výrobní a části restaurační vytvořit zařízení, které má velmi dobré ekonomické ukazatele a svou atraktivností spolehlivě

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT POTRAVINY A VÝŽIVA Obor: Ročník: Zpracovala: Gastronomie Čtvrtý Mgr. Vladimíra Poláchová TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva,

Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_18 Název materiálu: Káva, kávoviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Káva, kávoviny.

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Výběr piva českými konzumenty v roce 2006

Výběr piva českými konzumenty v roce 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2006 Technické parametry

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název subjektu: Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078 IČ: 27258611 www.pivovary-lobkowicz-group.com www.pivovary-lobkowicz.cz Obsah

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčo č vá v s lova v : Metodika: Obor: Ročník: Autor: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_10 Název materiálu: Obiloviny Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Obiloviny. Očekávaný

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více