PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Autor: Bc. Libuše JONÁŠOVÁ Brno, 2012

2

3 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Rok obhajoby: 2013 Anotace Libuše Jonášová Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice Brewing and beer tourism in the Czech Republic regionální ekonomie a správy RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Předmětem diplomové práce Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice je zhodnotit a porovnat rozvojový potenciál pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu v České republice. Část práce je věnovaná historii pivovarnictví a procesu výroby piva. Detailně jsou zde rozebírány minipivovary a produkty pivního cestovního ruchu v České republice. Hlavní části práce obsahuje kvalitativní rozhovory s odborníky na dané téma. Součástí práce je vyhodnocení dotazníkového průzkumu účastníků pivního cestovního ruchu. V závěru práce je zhodnocení pivního cestovního ruchu v České republice. Annotation The subject of the submitted thesis, Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic is to assess and a compare the development potential of the brewing and beer tourism in the Czech Republic. A part of this thesis addresses the history of brewing and the beer production process. Microbreweries and products of the Czech beer tourism are discussed in detail. The main part of the thesis concerns with qualitative interviews with experts regarding the given issue. The thesis also includes an assessment of a questionnaire for beer tourism participants. The last part of this thesis provides an assessment of beer tourism in the Czech Republic. Klíčová slova Pivovarnický průmysl, pivo, pivní turistika, minipivovary. Keywords Brewing, beer, beer tourism, microbreweries.

4

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch v České republice vypracovala samostatně pod vedením RNDr. Josefa Kunce, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 13. prosince 2012 vlast no r uč ní podpis aut o r a

6 Poděkování Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala RNDr. Josefu Kuncovi Ph. D. za jeho čas, přístup, odborné vedení, cenné rady a připomínky, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále můj dík patří představitelům odborníků v pivovarnictví za ochotu, čas a vstřícnost při realizaci rozhovorů. V neposlední řadě bych ráda poděkovala Mgr. Petru Heřmanovi za kontakty a pomoc. Poděkování také patří Ing. Michalu Loukotovi, mojí rodině a přátelům, kteří mě podporovali během celého studia a měli se mnou trpělivost. Děkuji také všem respondentům, kteří vyplnili dotazník.

7 Obsah ÚVOD ZDROJE DAT A METODIKA PRÁCE PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL HISTORIE PIVA VE SVĚTĚ HISTORIE PIVA VE STŘEDOVĚKÉ EVROPĚ HISTORIE PIVOVARNICTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ DO ROKU Mílové právo Pivovarské cechy Inovace v pivovarství v Čechách Zakládání strojních pivovarů od poloviny 19. století Pivovarnictví během světových válek Pivovarnictví do roku PROCES VÝROBY PIVA SUROVINY PRO VÝROBU PIVA Slad Chmel Voda Pivovarské kvasinky TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝROBY PIVA DRUHY A TYPY PIV Svrchně kvašená piva Spodně kvašená piva PIVOVARNICTVÍ PO ROCE OBDOBÍ PŘED TRANSFORMACÍ ČESKÉ EKONOMIKY TRANSFORMACE ČESKÉ EKONOMIKY PIVOVARY Velké a stření pivovary Minipivovary PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH PIVNÍ LÁZNĚ PIVNÍ CYKLOSTEZKY A STEZKY PIVOVARSKÁ MUZEA... 60

8 5.4 VINAŘSKÝ VERSUS PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH ROZHOVORY S EXPERTY METODY ZÍSKÁVÁNÍ DAT ODBORNÍCI VYBRANÍ K ROZHOVORU VÝSLEDKŮ ROZHOVORŮ A JEJICH INTERPRETACE DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PIVNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU SOCIODEMOGRAFICKÁ ČÁST VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH

9 Úvod Z historického hlediska je pivo společenským, kulturním, ale i ekonomickým a politickým fenoménem. Jako lidský produkt se značným podílem tvořivé práce, zapojení technologických postupů a širokého společenského uplatnění je jedním z nejstarších produktů. V některých starých kulturách má navíc pivo i určitý rituální či duchovní význam, proto je nutno pohlížet na tento fenomén nikoli pouze jako na součást gastronomických tradic, ale jako na něco daleko širšího, co prostupuje tisíciletími, kontinenty, společnostmi všeho druhu a společenskými vrstvami všech úrovní. Proto se rozsáhlá první část práce věnuje historii, aby byl pivní fenomén dobře srozumitelný a správně zasazený v potřebném vývojovém kontextu. První kapitola ukazuje, kam pivo v lidské kultuře patřilo a patří. Dále jak pivo působilo a až do současnosti působí jako spojující společenský prvek, v němž se protínají tradice, zvyky a chování sociálních skupin i celých regionálních celků bez ohledu na stupeň rozvoje společnosti, geografickou polohu, religióznost, politický systém či uspořádání společnosti. Z hlediska procesu výroby piva a technologie lze říci, že pivo je, s ohledem na čas vzniku, jedním z nejdokonalejších běžných lidských produktů, a to i z pohledu dneška. Jen málokterý jiný obecně rozšířený výrobek vyžaduje při produkci tak složité procesy, jako pivo. Ve srovnání s ním je např. výroba chleba či másla daleko jednodušší. Výroba piva navíc vyžaduje v ideálním případě vysoký podíl lidské práce, což z vaření piva činí jev, který je úzce spojen s lidskou prací, tudíž hodnotou, kterou se lidé odlišují od ostatních tvorů. Pivo v naší zemi patří k nejoblíbenějším nápojům a pivní kultura je neodmyslitelně spjata s naší historií. Nejedno důležité rozhodnutí vzniklo takříkajíc u piva. Dlouhodobě se držíme na světovém vrcholu v jeho konzumaci na osobu. Pivo patří mezi slabé alkoholické nápoje. Alkohol sice patří do skupiny lehkých drog, ale vzhledem k jeho nízkému obsahu v pivu a staletým zkušenostem v jeho konzumaci lze říci, že pro naši společnost a kulturu má pivo význam sjednocující, spojující chování, postoje, situace a názory lidí napříč všemi demografickými skupinami, udržuje vztah k národní identitě a tradicím, ale současně spojuje obyvatelstvo s většinou ostatního světa. Proto je mimořádně důležité, aby se naše pivní tradice připomínaly, udržovaly a rozvíjely. K tomu samozřejmě přispívají i další obory lidské 7

10 činnosti, které na pivovarnictví navazují: další výrobní procesy a služby, z nichž se jako velmi zajímavou možností jeví rozvíjející se cestovní ruch tomu se věnuje pátá kapitola. Z ekonomického hlediska je výroba piva zajímavou, ale zejména stabilní součástí gastronomického průmyslu a příležitostí pro pracovní uplatnění značného množství lidí nejen při výrobě samotného piva, ale hlavně v navazujících službách. V pohostinství, hoteliérství, zábavě a kultuře obecně a již zmíněnému cestovnímu ruchu, zahrnující velké množství volnočasových aktivit a služeb s nimi spojených. Rozvoj malého pivovarnictví je zjevným trendem posledních let, ale jak je z historických dat zřejmé, znamená v podstatě určitý návrat ke stavu, který v našich zemích existoval již ve středověku, tedy návrat k tradičním a stálým hodnotám, které byly z části narušeny v období mezi lety 1948 a 1989, ale přežívaly v paměti národa. Na tomto momentu je zajímavé to, že malé pivovarnictví, v českých a moravských zemích tak tradiční, se začalo rozvíjet asi o dvacet let později, než lze tento trend vysledovat jinde v Evropě, dokonce i v zemích, kde historicky nebylo malé pivovarnictví zdaleka tak rozšířeno, jako u nás; malé pivovary se k nám vrátily teprve tehdy, kdy to umožnilo nové politické a ekonomické prostředí, demokracie a svoboda podnikání, které přinesla sametová revoluce v roce V páté a šesté kapitole jsou struktura a obsah práce podpořeny kvalitativním šetřením, názory expertů v oboru pivovarnictví a jejich interpretací a kvantitativním průzkumem mezi několika stovkami respondentů. Výsledky šetření přibližují vnímání piva a pivní kultury naší společnosti (experty i běžnými konzumenty), naznačují vztah a postoje k významu piva pro společnost. Dále hledají odpověď na postoj k tradičnímu i modernímu pojetí výroby piva a dalším aktivitám malých pivovarů, spojení piva s turistikou, resp. jeho zapojení do komplexu možností trávení volného času. Cílem práce je zhodnotit a porovnat rozvojový potenciál pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu v České republice. Zaměření je z velké části na malé pivovary a minipivovary a jejich aktivity a atraktivity v cestovním ruchu. 8

11 1 Zdroje dat a metodika práce Diplomová práce je zpracována na základě odborné literatury, studií a pramenů, jež vzhledem k zaměření práce pocházejí primárně z domácího prostředí. Dále bylo využito informací, názorů, poznatků a údajů získaných v rámci řízených rozhovorů s odborníky na téma pivovarnický průmysl a pivní cestovní ruch, a také kvantitativního výzkumu, který proběhl formou dotazníkového šetření. K použitým metodám v diplomové práci patřil sběr a třídění dat, analýza, komparace a následná syntéza poznatků. Metody kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Vzhledem k logice sledu textu a návaznosti jsou zařazeny dílčí metodické vysvětlivky ke konkrétním kapitolám. Ke stěžejním zdrojům bych zařadila knižní publikaci České pivo od G. Basářové a kolektivu a ročenky Pivovarského kalendáře, který vydává Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Další užité publikace jsou uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. V kapitolách o procesu výroby piva detailně pojednávají odborné literární publikace L. Chládka a G. Salače, dále jsem vycházela z odborných internetových stránek zabývajících se pivovarnickým či potravinářským průmyslem. Transformací české ekonomiky se zabývá L. Žídek a A. Kratochvíle. Pro představení pivovarů, minipivovarů a jejich historii bylo využito rešerší knižních a elektronických zdrojů, neboť nejnovější data a údaje jsou dostupné jen v elektronické formě. Bylo zde užito poznatků a zkušeností autorky z osobních návštěv daných zařízení. Je nutno podotknout, že odborná publikace, která by se zabývala pivním cestovním ruchem, prozatím neexistuje a celkově je tato forma cestovního ruchu na počátku. K důležitým zdrojům dat patřily webové stránky: pivní info, sdružení přátel piva a beerborec, které mi byly nápomocny při vytváření aktuálních seznamů doplňkových služeb a atraktivit pivního cestovního ruchu. Zhodnocení a porovnání rozvojového potenciálu pivovarnického průmyslu a pivního cestovního ruchu proběhlo na základě kvalitativního výzkumu - standardizovaných rozhovorů s odborníky na dané téma. Rozhovory probíhaly osobně, telefonicky či elektronickou formou. Rozhovor se skládal ze třinácti otevřených otázek, kde v případě nejasností byla položena doplňující otázka. 9

12 Dále byla užita kvantitativní metoda výzkumu, která probíhala formou dotazníkového šetření na téma Pivní cestovní ruch v České republice se zaměřením na malé pivovary a minipivovary. Návratnost dotazníku byla 78 %. 10

13 2 Pivovarnický průmysl Historie piva sahá ke starověkým kulturám, k Sumerské říši, později m.j. ke starým Řekům i Římanům. Technologie i složení se vyvíjely stovky let a není spolehlivě doložitelné, do jaké míry byla první piva podobná současným. Ve středověké Evropě a zejména na našem území však v několikasetleté historii zaznamenáváme tradici, ze které naše pivovarnictví dodnes vychází a čerpá. 2.1 Historie piva ve světě Pivo je lehce alkoholický nápoj, který je vyroben z chmele, vody a obilného sladu. Je známo, že kvašené nápoje pili lidé odnepaměti a právě pivo patří do trojice nejstarších alkoholových nápojů. Patřila k nim také medovina a datlové víno (pravděpodobně vůbec nejstarší alkoholový nápoj na světě). Na vznik piva z kvašeného ječmene a pšenice existují tři hypotézy, které se ovšem shodují v tom, že pivo vzniklo shodou náhod a nejednalo se o řízený výzkum či vynález. První teorie naznačuje, že pivo vzniklo tak, že kdosi zapomněl nádobu s obilnou kaší mimo obydlí, při dešti se do kaše dostala voda a na horkém slunci kaše po nějaké době vykvasila. Další teorie o vzniku piva říká, že kdosi rozkousal pro nemocného chléb a dal ho do vody - takovýto pokrm zůstal v teple nebo na přímém slunci a jeho osud byl stejný jako v předchozím případě. Modifikace poslední hypotézy spočívá v tom, že v pekárně zůstal ve vodě rozmíchaný díl těsta, který samovolně zkvasil. Náhodnému nálezci tento nápoj nebo spíše kaše zachutnala a tak vzniklo pivo, které se později stalo součástí jídelníčku na celém světě.(chládek L., 2007) Území úrodného půlměsíce, tehdejší Mezopotámie, která se rozkládala mezi řekami Eufrat a Tigris (území dnešního Iráku) se pokládá nejen za kolébku civilizace, ale také za kolébku výroby piva. Od tehdejších obyvatel Sumerů máme první písemné zmínky o pivu, které pocházejí z Hymnu bohyni Ninkasi, (sumerská bohyně piva, zmínka se datuje do doby asi 4000 let před naším letopočtem). Pivo (v sumerštině kaš), bylo připravováno z ječných chlebů a ze sladu ve džbánovitých nádobách s vodou. V tehdejší době ještě nebyl znám chmel. Nahořklá příchuť, kterou známe dnes, se musela pivu dodat jinak, pravděpodobně se tak stávalo pražením chlebů v horkém popelu. Někdy se také do sladu přidávala zelená hořčice nebo sezamová semínka. O jedno století později bylo v Mezopotámii známo již mnoho druhů piv, které se od sebe lišily barvou i obsahem alkoholu. Pivo v té době nebylo tak čiré, jak ho 11

14 známe z dnešní doby, ale obsahovalo i mechanické příměsi, proto se pilo obilným stéblem (dnešním brčkem). 1 Po rozpadu Sumerské říše kolem roku 2000 před naším letopočtem se ujali vlády v Mezopotámii Babyloňané respektive Chetité. Se sumerskou kulturou převzali i vaření a požívání piva (chetitsky -,,ikaru ). Toto je doložitelné z tabulek psaných chetitským klínovým písmem, kde se objevují sumerské recepty na vaření piva pocházející z doby asi 3 tisíce let před naším letopočtem. Sumerové tedy ve své době znali slad a pivo vařili. 2 Klínové písmo rozluštil roku 1915 Bedřich Hrozný český orientalista a jazykovědec, který bývá také označován za,,českého Champolliona. Jedná se o indoevropskou řeč Chetitů, kterou dokázal Hrozný jako první po tisíciletích přečíst i přeložit. Obrázek 1:Pití piva v Babylonii. Zdroj: Je zřejmé, že ve starém Babylonu hrálo pivo společensky velmi důležitou roli: v nejstarším známém zákoníku světa Chamurapiho zákoníku (Chamurapi nejvýznamnější panovník starého Babylonu ( př.n.l.), je pamatováno na postihy a přísné tresty, které se týkaly čepování piva, hutnosti piva a jeho ceny. Jednalo se například o tyto zákony: Kdo bude míchat do piva vodu, bude utopen v sudu nebo trychtýřem bude lito do něj tak dlouho pivo, dokud nezemře. 1 HOUSER, Pavel. Historie-Mezopotámské počátky. In: Pivní deník [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Libri [online] [cit ]. Dostupné z: 12

15 Šenkýřka, která si nechá proplatit čepované pivo stříbrem, místo aby přijala ječmen, bude utopena. Tentýž trest čeká šenkýřku, která prodává špatné pivo. (CHLÁDEK L., 2007, 15 16s.) Pivo se stalo též nezbytnou součástí egyptské starověké kultury: zde pivo patřilo společně s chlebem, cibulí a česnekem k základním potravinám. V ikonografii 3 se zpravidla zobrazuje výroba piva a chleba společně, což je dáno nepochybně tím, že pivo se v Egyptě vyrábělo kvašením chleba (tato tradice trvá až do současnosti). Suché bochníky sladu se uchovávaly jako trvanlivé zboží a mohly se použít kdykoli k výrově piva i chleba. Pro zvýšení hladiny alkoholu v pivu se přidával med nebo datlová šťáva. Pivo se v Egyptě požívalo buď stejně jako v Mezopotámii trubičkou z hliněných nádob nebo jako filtrované z mělkých šálků. Ve své době rozeznávali Egypťané přes osm druhů piv, některá z nich byla obzvláště silná a jejich cena byla v některých případech stanovena jako hmotnostní ekvivalent zlata. Zdá se, že v Egyptě pivo nabylo postupně i na politickém a ekonomickém významu. Výroba piva se stala samostatným oborem státní správy a stát se stal monopolním výrobcem. 4 Během prvního otroctví v Egyptě nebo druhého v Babylonu poznali pivo i Židé. Postup jeho výroby si vzali s sebou do své země. Pro Židy se stalo pivo (v tehdejší hebrejštině,,secha ) - běžným nápojem. Při jeho výrobě se zde sušil ječmen na prudkém slunci a po jeho rozmačkání a promíchání s vodou se nechal samostatně vykvasit. To byl rozdíl oproti Egypťanům, kteří při výrobě používali pivní chleby rozmočené ve vodě. Pro vylepšení chuti Židé do hotového piva přidávali koření či byliny, například pelyněk či šafrán. Ve střední Evropě patří k nejstarším důkazům o výrobě a pití piva nález amfory, která obsahovala zbytky obilného nápoje z doby asi 800 let před naším letopočtem a nacházela se na území osídleném tehdy starými Germány dnešní Bavorsko. Pivo se zřejmě vařilo v bronzovém kotli nad ohništěm. Nápoje se posléze dochucovaly dubovým listím, dubovými kořínky nebo myrtou. Tehdejší,,tekutý chléb, který obsahoval slad, byl kalný a nevychlazený, musel chutnat podivně, ale o to zřejmější je obecná přitažlivost a návykovost hořkého alkoholického nápoje Na dnešním území Francie se ve středověku pivo vařilo nejen z pšenice, ovsa a ječmene, ale také z prosa a čočky. Přidávaly se do něj i rozličné byliny pro vylepšení chuti, například 3 Obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění. 4 VÁŇA, Radim. Archeologie žízně I. Zrození piva [online] [cit ]. Dostupné z: 13

16 puškvorec, pelyněk a šalvěj. Keltové dokonce do piva přidávali látky, které škodily zdraví, mezi nimi námel, strychnin a opium.(chládek, L. 2007) 2.2 Historie piva ve středověké Evropě V roce 816 doporučil církevní koncil ve městě Aix la Chapelle klášterům, aby se věnovali zemědělství, rybářství a výrobě piva. Pivo a rybí maso se totiž mohlo konzumovat i v době půstu, který byl v těch časech velmi častý. Nejprve se pivovarství rozšířilo v benediktinských klášterech, jehož mniši Benediktini, jsou nejstarším mnišským řádem vůbec, posléze se vaření piva dostalo i do jiných mnišským řádů. Každý klášter si připravoval svoje pivo a měl tajné postupy a receptury, kterých si velmi cenil a chránil je. Mezi tehdejší základní suroviny, které se používaly při výrobě piva, byly ječmen a pšenice, oves prý pro výrobu nebyl tak vhodný, protože z něho bolela hlava. Pivo v té době byl spíše bylinný nápoj, protože se do něj přidávalo velké množství bylin a jiných dochucovadel, například borová a březová kůra, jalovec, fenykl, hřebíček, třešňové květy a dokonce i volská žluč. Nejstarší a dosud fungující klášterní pivovar se nachází ve Weihenstephanu u Freisingu (území dnešního Bavorska), tam se také začal poprvé plánovitě do piva přidávat chmel. Jeho pěstování je zde písemně doloženo již v 8. století našeho letopočtu. Zejména v našich a německých zemích se díky klášterním pivovarům používal při výrobě piva chmel, který se pěstoval na klášterních pozemcích. V západní Evropě se začal chmel používat až v daleko pozdější době, kolem 15. století. V čase největšího rozmachu klášterního pivovarnictví některé kláštery dokázaly prodat na hektolitrů piva ročně. Zanedlouho poté ale skončil zlatý věk vaření piva v klášterech, protože panovníci začali podporovat měšťanské pivovary, které byly úspěšnější a ekonomicky zdatnější Historie pivovarnictví v Čechách a na Moravě do roku 1989 V našich zemích je historie vaření piva velmi dlouhá. Nejprve byli na našem území usazeni Keltové, následně bojovní Markomané a dále Kvádové. Ti všichni přípravu piva znali, ale nejvíce se zapsali do naší historie výroby piva Slované, kteří se zde usídlili na počátku 6. století a přinesli do naší vlasti mnoho plodin, mezi kterými nechyběl ani chmel. Téměř do 5 VÁŇA, Radim. Archeologie žízně III.-Pivo ve středověku [online] [cit ]. Dostupné z: 14

17 desátého století se pivo vyrábělo jen domáckým způsobem, tudíž jeho výroba byla primitivní a pivo chuťově nebylo dokonalé. Ke zlepšení tohoto stavu došlo se zakládáním prvních klášterů. V klášterech fungovala společně pekárna a výroba piva, posléze i výroba vína. Předpokládá se, že prvním klášterním pivovarem na našem území se stal konvent benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě roku 970. Tomuto tvrzení napomáhá také fakt, že od počátku byla výroba piva výslovně ženská práce a patriarchát převzal vaření piva až ve 12. století, kdy se pivo postupně stávalo výhodným obchodním artiklem. Prvním mužským klášterem se stal klášter v Břevnově, který byl založen knížetem Boleslavem II. a pražským biskupem Vojtěchem roku 993.(CHLÁDEK L., 2007) Vojtěch však následně zakázal výrobu piva pod trestem exkomunikace 6. Mohlo se tak stát z důvodu nedostatku obilovin pro běžnou výživu, či z důvodu přespřílišné konzumace alkoholu služebníků Božích a ostatních členů církve v diecézi. Až po dvou stoletích byl díky rozhodnutí papeže Innocence IV. zákaz zrušen. Stalo se tak na přímluvu krále Václava I.(BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) Nejstarším dokladem o pěstování chmele na našem území je nadační listina knížete Břetislava I. (vládl v letech ), tou byl v kapitule svatého Václava ve Staré Boleslavi udělen desátek z chmele z dvorů v Žatci a ve Staré a Mladé Boleslavi. Následujícím historickým dokladem, který přímo souvisel s výrobou piva, byla nadační listina knížete Vratislava II. pro vyšehradskou kapitulu z roku V listině byl zmíněn desátek piva, který byl přidělen kanovníkům vyšehradské kapituly. V té době již nebylo vaření piva jen výsadou kněží, ale tuto činnost mohli provádět i obyvatelé pražského podhradí. Důkazem o tom je listina českého knížete Soběslava I. ( ), z roku Tento dokument stanovil pivovarníkům povinnost odvádět každý desátý díl chmele kanovníkům 7 kapituly 8. Nejprve se tak činilo v naturáliích a později v peněžních jednotkách. Zajímavostí je, že tyto platby církvi, byly v Čechách zrušeny až roku 1848.( BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) Ve 12. a 13. století byla nově zakládána královská a v pozdější době šlechtická města. Ta byla zakládána panovníkovým zástupcem, který si chtěl udržet svůj vliv a loajalitu poddaných tím, že jim udělil privilegium vaření piva, tzv. právo várečné. Tuto činnost mohl provádět každý občan, který vlastnil nemovitost. Právo várečné se tedy nevztahovalo k osobnosti dle 6 Vyloučení z církve. 7 Kněz, který vykonává liturgické funkce v určitém kostele. 8 Sbor kanovníků. 15

18 pozdějšího živnostenského řádu, ale vztahovalo se výhradně k nemovitosti. V případě prodeje nemovitosti právo várečné přešlo na nového majitele. Měšťané toto právo považovali za svoje privilegium a nechtěli dovolovat šlechtě, aby vařila pivo ve svých měšťanských sídlech nebo aby je dovážela ze svých statků. 9 Pivovarství takto začalo v mnoha královských městech. K nejstarším se řadí město Svitavy, které bylo založeno roku 1256 a hned od počátku mělo různá privilegia a výsady. Mezi ty hlavní patřilo právo várečné 10 a právo mílové, které zakazovalo prodej a výčep piva jiným osobám než svitavským právovárečníkům 11 a to v okruhu jedné míle od města. 12 Jako další velmi významné město je nutno zmínit Žatec, jeho jméno se poprvé objevuje roku 1004 v kronice Thietmara Merseburského. Roku 1265 král Přemysl Otakar II. městu udělil významná privilegia a Žatec se postupem doby stal významný centrem chmelařské oblasti a tím zůstal až dodnes. 13 K dalším důležitým městům, které se zapsaly do pivovarské historie je i královské město České Budějovice a královské město Plzeň Mílové právo Pro rozvoj středověkých měst mělo velký význam mílové právo. Později toto právo bylo nazýváno taktéž právem obvodovým. Ve vymezeném okruhu jedné míle od hradeb města nesměl nikdo krom měšťanů provozovat výrobu piva, řemeslo, obchod či jiné městské živnosti. Délka středověké míle byla přibližně m (tato hodnota byla zavedena Přemyslem Otakarem II., - do té doby byla hodnota míle v různých místech a dobách rozdílná, zpravidla se pohybovala od 7 do 12,5 km). Pokud občan toto právo porušil, byl tvrdě trestán, přišel o svá měšťanská práva ve svém městě, pivo mu bylo zabaveno a dostal velkou peněžní pokutu. V některých případech ale docházelo k překrývání kompetencí, stávalo se tak v případě, že města ležela ve vzájemné těsné blízkosti. Pak musela být hranice specifikována případ od případu. Mílové právo dostávala postupně všechna královská města. Toto právo bylo zrušeno až císařskými dekrety Josefa II. roku 1788(KODEDA M., 2008) 9 Historie pivovarnictví v České republice [online] [cit ]. Dostupné z: 10 Jedno z nejvýdělečnějších a nejdůležitějších středověkých městských práv, které umožňovalo vařit pivo. 11 Majitelé výsady vařit pivo. 12 Historie [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Město Žatec [online] [cit ]. Dostupné z: 16

19 Jak už bylo zmíněno, pivo se nejprve vařívalo podomácku. Zajímavostí je, že se výroba piva a sladu specializovala dle vhodnosti do různých domů v závislosti na jejich poloze, velikosti a zařízení. Dům, ve kterém se vyráběl slad, se nazýval nákladnický dům a dům, ve kterém se pivo vařilo - právovárečný dům. Centralizace výroby piva v městských pivovarech probíhala ve 14. a 15. století formou jakéhosi družstva, na kterém se podíleli právováreční měšťané z vyšších vrstev. Za vlády Otce vlasti Karla IV. se v našich zemích dařilo pivovarství i vinařství. Portrét svatého Václava, který se dříve směl objevovat na korouhvi a na pokladnici jen u cechu vinařů, ale díky Karlu IV. mohli začít ikonu používat i čeští pivovarníci a tato skutečnost platí dodnes. Po Karlu IV. se vlády ujal jeho syn Václav IV., který začal sám porušovat mílové právo a nechával si přivážet na svůj dvůr například pivo svídnické, protože mu chutnalo lépe než pražské. Následníci Zikmund a Vladislav Jagellonský poskytovali mílové právo dalším městům. V té době získalo mílové právo například město Stříbro, Tábor či Mýto. V té době však začaly sváry mezi šlechtou a měšťany. Šlechta se jala zakazovat měšťanům používat majetek, který měli zapsaný v zemských deskách, a ve svých poddanských městech začala také budovat pivovary. Měšťané v královských městech šlechtě opláceli stejnou mincí, a pokud si šlechta chtěla koupit dům v takovém městě, bylo jí to všemožným způsobem znemožňováno. Celý svár se vyřešil až roku 1517 takzvanou Svatováclavskou smlouvou, která opravňovala šlechtu vařit si vlastní pivo pro svoji potřebu, ale bylo jí zakázáno toto pivo přivážet a prodávat o výročních trzích. O tuto restrikci se zasloužil král Ludvík Jagellonský.(CHLÁDEK L. 2007) Propinační právo bylo založeno v 16. století a jednalo se v něm o povolení každému statku, který byl zapsán v zemských deskách, zakládat v určitém místním okruhu pivovary. Nejprve propinační právo obdržela královská města, následně šlechta a další obce. Města tak mohla vybírat poplatky za dovoz cizího piva do obce. Propinační právo u nás fungovalo až do roku 1848, poté si mohl každý, kdo zaplatil poplatek zlatých, zřídit vlastní pivovar. Definitivně bylo propinační právo zrušeno roku Tím byl poskytnut prostor pro zakládání družstevních a akciových pivovarů. (KODEDA M., 2002) Pivovarské cechy Cechem se rozumí středověké a raně novověké řemeslnické sdružení, které mělo na starost dohlížet na cenu a jakost výrobku, na výchovu pokračovatelů učedníků, kteří potom skládali 17

20 mistrovské zkoušky. Cech také hájil zájmy a práva svých členů, když někdo nebyl řádným členem cechu, bylo mu zakazováno provozovat své řemeslo. Jistě každý z nás slyšel o cechu bednářů, ševců či soukeníků. I v dnešní době se s cechy můžeme setkávat, dokonce mají i své webové stránky, je to například Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Cech měl také plnit funkci sociální, reprezentativní a v dřívějších dobách i funkci náboženskou. Vznik cechů se datuje v královských městech hlavně od 13. do 15. století, až později toto uskupení začalo vznikat v menších městech. Jejich rušení však začalo v druhé polovině 18. století a v 19. století. Cechy totiž bránily inovacím, technologickému rozvoji a k vytváření konkurenčního prostředí. 14 Na konci 13. století tvořili v oboru pivovarnictví cech jen sladovníci, v té době totiž ještě nebylo vaření piva uvedeno jako řemeslo. V představenstvu cechu byli zkušení a majetní měšťané. Dále se z nich zformulovaly řády, které určovaly podmínky pro vstup do cechu. Řády mohly stanovovat množství piva, které mohou jednotliví měšťané uvařit, prováděly dozor nad kvalitou vyrobeného piva, regulovaly ceny piva a ceny surovin na jeho výrobu potřebných a reprezentovaly toto řemeslo na slavnostech města, v městských radách apod. Časem byli do cechů přijímáni pivovarníci a pivovarská chasa. Nejstarší dochovaný cechovní řád vznikl v Brně roku Patronem pivovarníků je Gambrinus, který měl podle legendy vynalézt pivo. Ve skutečnosti se však jednalo o brabantského panovníka a předsedu bruselského sladovnického cechu v druhé polovině 13. století. Jeho skutečné jméno bylo Jan I. Jan Primus a byl nejčastěji zobrazován jako sedící na sudu piva s plnou sklenicí pěnícího moku v ruce. Čeští sladovníci a posléze i pivovarníci mají za svého patrona svatého Václava. Dalším symbolem sladovníků a pivovarníků byla ferule, jakási schránka z tvrdého dřeva ve tvaru plácačky, která se používala k pasování sladovníka na mistra a do jejíž dutiny se také uschovávaly důležité listiny. (BASÁŘOVÁ G. A KOL., 2011) 14 WINTER, Zikmund. Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v 14. a 15. století [online]. Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906 [cit ]. Dostupné z: 18

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva.

VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. číslo katalogové číslo: VINOTÉKA na Krátké, Ostopovice Nabídka sudového piva. Vratná cena celkem popis KEG specifikace zálohamnožství s DPH 21% 1 11407 STAROBRNO ležák 12, plochá 30L Tento symbol českého

Více

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV

SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV SPECIFIKACE KATEGORIÍ PIV 1. Světlé pivo výčepní Světlé pivo výčepní má nižší až střední plnost, světlou až mírně jantarovou barvu. je nižší až střední, vůně může být mírně esterová, chmelová a sladová.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PIVOVAR LITOVEL a.s.

PIVOVAR LITOVEL a.s. PIVOVAR LITOVEL a.s. Pivovar Litovel byl založen r. 1893 jako Rolnický akciový pivovar se sladovnou v Litovli. Ve svém podtextu měl ještě přívlastek ryze český vlastenecký. Je pokračovatelem tradic vaření

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Pivovar Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar Pivovar Budějovický Budvar byl založen roku 1895, ale co je na něm zajímavé, že jeho statut je stále národní podnik. Roční výstav neboli roční produkce piva činí 1,3 milionu

Více

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR

Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Informace o produktech Pivovarů Staropramen s.r.o., Nádražní 84, Praha, ČR Tento dokument obsahuje informace pro spotřebitele vyžadované zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a

Více

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí

Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Změny v českém pivovarství na přelomu tisíciletí Vratislav Kozák, Věra Kozáková Radim Bačuvčík VeRBuM, 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 2 Vratislav Kozák, Věra Kozáková KATALOGIZACE

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům

ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům ZNAČKA VYSOČINA regionální produkt byla udělena novým výrobkům Ručně malované hedvábné výrobky Hana Čihalová Březinova 126, 586 01 Jihlava Tel.: +420 777 813 590 Web.: www.hcdesign.cz e-mail: anetastyle@seznam.cz

Více

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva

Prezentace pro výklad látky a opakování učiva Název školy Název projektu Číslo projektu Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ZB45 Číslo materiálu

Více

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň

Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Exkurze v Mikrobiologickém ústavu akademie věd Třeboň a v Pivovaru Regent Třeboň Termín: 23.4.2012 Trasa: Veselí nad Lužnicí Třeboň Účastníci: třída 2.A, třída 2.AT, dozor: Ing. Milena Hlásková, Pharm.

Více

HISTORIE "Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit" Pivovar Holba a.s.

HISTORIE Brauerei von Mullschitzký & Comp. zu Hannsdorf - Halbseit Pivovar Holba a.s. HISTORIE Již více než 136 let vyrábí pivovar Holba v překrásném prostředí Jeseníků ryzí pivo z hor, známé doma i v zahraničí. Zkušenosti sládků se v pivovaru předávají z generace na generaci od doby, kdy

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě

Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Zpráva o stavu českého pivovarství a sladařství za rok 2012, hospodářské přínosy a F. O. Poupě Ing. František Šámal, Ing. Jan Veselý, Ing. Richard Paulů České pivovarství základní fakta o celkové produkci

Více

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva

Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Biotechnologie 2. Fermentační biotechnologie etanolové kvašení Výroba sladu a piva Marek Petřivalský

Více

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov Provozovatel: Provozovna: Rezervace, informace: Minipivovar Parník s.r.o. Denisova č.p. 2916/9 750 02 Přerov IČ: 62361449, DIČ: CZ62361449 Minipivovar a restaurace PARNÍK Tovární č.p. 1021/5 750 02 Přerov

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy

Obsah. Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Obsah Charakteristika Typy chleba Kvašení Testy Charakteristika Chléb patří k základním potravinám připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího minimálně z mouky a vody. Ve většině

Více

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu

Pivní zpravodaj. Chomutovský pivní zpravodaj. Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání. Obsah: Právě na čepu , Pivní zpravodaj Chomutovský pivní zpravodaj Informační bulletin pro příznivce Pivoték Království piva 2. vydání Obsah: Právě na čepu Připravujeme pro Vás Aktuality z pivotéky Pivní klub Právě na čepu

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell

MODUL 1. Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 Historie a proces vaření piva Pilsner Urquell MODUL 1 OBSAH Úvod Místo na mapě či místo v historii 1. Historie piva 2. Jak se zrodil Pilsner Urquell 3. Vývoj značky Pilsner Urquell Jak se správně

Více

Gambrinus slaví 140 let

Gambrinus slaví 140 let Gambrinus slaví 140 let 17. května slaví Gambrinus 140 let. V roce 1869 v tento den císařské úřady povolily založit První plzeňský akciový pivovar, pozdější pivovar Gambrinus. Za 140letou historii bylo

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Mgr. Josef Mareš POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VY_32_INOVACE_673 Potravinářský průmysl Výchozími surovinami potravinářského průmyslu jsou především domácí zemědělské, lesní a vodní produkty+dovážené suroviny.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování. Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100

Bankovní spojení Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Komerční banka Brno-venkov, č.ú. 31106641/0100 D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 VÝROBA PIVA PIVO Pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný z ječného sladu, pitné vody a chmelových produktů

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Dějiny pivovarnictví v právu Zpracoval: Jiří Vydra Plzeň 2014 Prohlášení: Prohlašují, že jsem tuto diplomovou práci zpracoval samostatně,

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE

P Ř I H L Á Š K A. svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM. Uzávěrka přihlášek: 25. září 2015. Přihlašovatel KATEGORIE svìtlé ležáky 11 12,99 % EPM 46966234 D CZ46966234 543 537 217 Fax 543 210 631 Vyhlašovatel soutěže: D E-mail @ Z áva z n ě p ř i h l a š u j e m e d o s o u t ě ž e v k a t e g o r i i s v ě t l é l e

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

Konkurenční prostředí malých pivovarů

Konkurenční prostředí malých pivovarů Konkurenční prostředí malých pivovarů Bakalářská práce Barbora Mrázková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce:

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Pivovary Lobkowicz Group, a.s.

Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Veřejná nabídka akcií Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Pivovary Lobkowicz Group, a.s., pana Zdeňka Radila: Pivo a Češi, to jsou dva pojmy, které

Více

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor

2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Ocenění za rok 2014: 1. místo Zlatá Pivní pečeť 2014, odborná degustace Tábor 2. místo Extra Pivní pečeť 2014 (pořadí mez vítězi všech kategorií), odborná degustace Tábor Kvasničák 1. místo Zlatá Pivní

Více

Zámecký pivovar Frýdlant

Zámecký pivovar Frýdlant Zámecký pivovar Frýdlant Frýdlantský pivovar je zmiňován poprvé již jako existující ve Frýdlantském urbáři a lze předpokládat jeho existenci již před rokem 1381. Nejdříve se zcela jistě vařilo pivo přímo

Více

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 5. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (3.10.2014, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy SLOVO ÚVODEM Vážení besedníci, vítáme Vás na 5. pivním (a snad dnes již můžeme říci i tradičním)

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva

1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva 1. Polotmavá, tmavá a ochucená piva Achel bruin 0,33l: Jde o typické trapistické pivo teplé hnědé barvy s barevnými podtóny bordeaux. V tomto sametově jemném pivu je možno vychutnat také chmelové doznívání.

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 1948 Lucie Kebrtová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 1948 Lucie Kebrtová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Průmysl pivovarský v Pardubicích v letech 1871 1948 Lucie Kebrtová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jana Susková Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová práce 2014 Tradice výroby piva a její vliv na pivní sommeliérství Diplomová

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2012 Leona Lučanová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií VÝUKOVÝ TEXT - PIVOVARNICTVÍ Bakalářská práce

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47

Božský vládce a jeho lid. Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Božský vládce a jeho lid Dějepis pro 6. ročník, učebnice s. 46 47 Co budete umět na konci dnešní hodiny 1. Vysvětlíte, z kterých skupin obyvatel se skládala egyptská společnost. 2. Vysvětlíte, čím se příslušníci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu Autor INOVACE_32_Sur. 1,3/xx/01 Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování

Koření. Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Koření Vybrané druhy koření a jejich využití, zpracování, jejich mikroskopická struktura a průkaz falšování Co je to koření? kořením se rozumí části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy,

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více