BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Statistická analýza dojivosti v programu SAS"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Statistická analýza dojivosti v programu SAS Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D. Rok odevzdání: 2010 Vypracovala: Petra Kynčlová ME, III. ročník

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením pana Mgr. Jaroslava Marka, Ph.D. s použitím uvedené literatury. V Olomouci dne 20. dubna 2010

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěla hlavně poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Jaroslavu Markovi, Ph.D., za jeho nesmírnou trpělivost, užitečné rady a čas, který mi věnoval při konzultacích, a Mgr. Janě Vrbkové za poskytnutí fakultní licence ke statistickému programu SAS Enterprise Guide. Poděkování patří rovněž všem, kteří mě během mého studia podporovali.

4 Obsah Úvod 4 1 SAS Enterprise Guide Programový systém SAS Modul SAS Enterprise Guide Princip práce Údaje o dojnicích 9 3 Statistická analýza dojivosti ve zkoumaných kravínech Popisná statistika Testování statistických hypotéz Dvouvýběrový t test Bartlettův test Kruskalův Wallisův test Test šikmosti a špičatosti Statistická analýza dojivosti v kravíně Kunín Bartlettův test Kruskal Wallisův test Posouzení normality laktačních cyklů Regresní analýza Kubická regrese Analýza přežívání dojnic Údaje o vyřazování dojnic Analýza přežívání Distribuční funkce Hustota pravděpodobnosti Funkce přežití Riziková funkce Závěr 43 Literatura 44

5 Úvod Ve své bakalářské práci se budu věnovat analýze dojivosti krav pomocí vybraných statistických metod. Cílem je pokusit se z dat o chovu dojnic holfštýnského typu získat informace, jejichž využití by mohlo přinést finanční efekt. K dispozici jsem měla dva typy dat. Pro statistickou analýzu dojivosti jsem použila data z více kravínů obsahující údaje o dojivosti krav, kvalitě mléka a jejich sledované biometrické údaje. U analýzy přežívání jsem vycházela z dat o vyřazování dojnic z chovu. Má práce rovněž představuje statistický program SAS a jeho modul SAS Enterprise Guide, v němž jsem veškeré výpočty zpracovávala. První kapitolu věnuji právě statistickému programu SAS, kde stručně nastíním základní principy práce s touto aplikací. Následně uvedu vzorek z dat ze sledování dojnic, se kterými jsem pracovala. Současně se pokusím vysvětlit některé základní pojmy. Ve třetí kapitole se již budu zabývat vlastní statistickou analýzou dojivosti. Nejprve jsem pomocí popisné statistiky zmapovala dojivost ve zkoumaných kravínech. Vyslovené hypotézy ověřím vhodnými statistickými testy. Ve čtvrté kapitole bude provedena analýza mléčné produkce v jednom zvoleném kravíně. Budu se věnovat kunínskému kravínu a pokusím se najít závislost dojivosti na aktuálním dnu laktačního cyklu. V poslední kapitole využiji SAS k provedení analýzy přežívání (setrvání) dojnice v chovu. Zkonstruuji distribuční funkci, hustotu pravděpodobnosti, funkci přežití a rizikovou funkci pro dobu setrvání dojnice v chovu. Ve své práci jsem vycházela z předpokladu, že čtenář je seznámen s teorií pravděpodobnosti a matematické statistiky v rozsahu bakalářského studia odborné matematiky. Neuvádím zde tedy základní definice a pojmy používané v obou těchto disciplínách. 4

6 1. SAS Enterprise Guide 1.1. Programový systém SAS Ve své práci jsem k výpočtům využila svých znalostí práce se statistickým programovým systémem SAS, speciálně pak s jeho modulem SAS Enterprise Guide. Programový systém SAS, vyvíjený firmou SAS se sídlem v USA, je program určený pro zpracování dat, jejich analýzu a následnou prezentaci. Největší přednost systému SAS spočívá v tom, že se nejedná pouze o úzce specializovaný statistický software, který má své široké využití ve všech možných oblastech. Systém je kromě statistické analýzy dat rovněž zaměřen na operační výzkum a systémovou analýzu, metody vhodné pro řízení podniků, bankovní a finanční služby. Umožňuje také uživateli programování, což znamená možnost přizpůsobit jeho činnost konkrétním požadavkům. Program SAS je také významným článkem na trhu business inteligence pro jeho uživatelskou jednoduchost, správu a interoperabilitu. Díky těmto aspektům se stal jedním z nejpoužívanějších statistických softwarů v obchodních i akademických kruzích u nás i v zahraničí Modul SAS Enterprise Guide Programový systém SAS je složen z několika modulů různých funkcí a možností pro kvalitní zpracování dat. Moduly můžeme rozdělit do několika skupin dle účelu jejich použití. Existují moduly zabývající se vkládáním dat a navrhováním formulářů, přístupem k datům z databázových systémů, víceuživatelským přístupem k datovým souborům SASu, statistickou analýzou a prognózováním, řízením jakosti a navrhováním experimentů, finančním plánováním a přípravou výstupů, řízením projektů a operačním výzkumem, laboratorním výzkumem nebo grafickou prezentací dat. Modul SAS Enterprise Guide je jedním z mnoha modulů systému SAS. Jedná se o uživatelsky snadnou a příjemnou aplikaci, která zajišťuje přístup k většině 5

7 funkcí SASu. Program nabízí přímý přístup k datům, jednoduchý export a import dat do jiných aplikací, vemi praktické a efektivní řešení zajištěné předem naprogramovanými úlohami pro jednotlivé analýzy nachystané k okamžitému použití. Práce v programu SAS Enterprise Guide je organizována do jednotlivých projektů. Není potřeba jednotlivé procedury statistických metod žádným způsobem programovat, jelikož programovací kód se generuje automaticky v pozadí vytvářeného projektu s možností si ho během práce kdykoliv zpětně vyvolat. Díky tomu, že není vyžadován programovací kód, a tudíž i programovací znalosti uživatele, se právě tento modul SASu stává použitelným i pro naprosté laiky. Zároveň umožňuje vytvářet snadná a rychlá řešení expertům, protože významným způsobem šetří čas strávený kódováním a programováním jednotlivých procedur Princip práce Spustíme-li modul, zobrazí se nám hlavní okno neboli prostředí SAS Enterprise Guide, které se dělí do dalších menších oddělených podoken. Vzhledem k tomu, že modul je plně přizpůsobitelný uživateli, umožňuje nám mezi jednotlivými okny jednoduše přepínat, zavírat je a měnit jejich pozici dle potřeb během práce na statistických analýzách a při vypracovávání jiných úkolů. Okna v prostředí SAS Enterprise Guide: Project Window zobrazuje aktivní projekt včetně datového souboru, kódu procedur, poznámek a řešení. Task List zobrazuje seznam všech možných úkolů a řešení v programu. Task Status ukazuje stav, pozici a server právě spuštěné či probíhající procedury. Server List představuje seznam všech dostupných serverů SASu. Prostředí modulu neboli hlavní okno obsahuje kromě výše uvedených oken také pruh nabídek ve stylu aplikací pro Windows (např. File, Edit, View, Tasks, Tools, Help, atd.) a nástrojové lišty. 6

8 Obrázek č. 1: Pracovní prostředí v programu SAS Enterprise Guide. Samotná práce v SAS Enterprise Guide probíhá následovně. Na začátku si vytvoříme nový projekt a pojmenujeme si jej. Pomocí příkazu File/Import Data přidáme datový soubor do projektu. Importovat můžeme textové soubory nebo data jiných formátů, rovněž také lze pracovat se vzdálenými daty. Následně na námi importovaný data set aplikujeme zvolenou proceduru vybranou přes panel nabídek. Po spuštění se zobrazí diaogové okno, kde má uživatel možnost zadefinovat jednotlivé proměnné a specifikovat své požadavky. Po proběhnutí požadovaných tasků dostaneme výsledné výstupy, se kterými můžeme dále pracovat. Modu SAS Enterprise Guide nám umožňuje jednak vytváření zajímavých reportů, ale také import a export dat různých formátů jako je Excel, ACCESS, HTML atd. Je tedy zřejmé, že právě modul SAS Enterprise Guide poskytuje velmi jed- 7

9 noduché a rychlé řešení při získávání a zpracování statistických údajů jak kvalitativního tak kvantitativního charakteru. Zároveň uživateli podává přehledné výstupy a tím se stává jedním z uživatelsky velice jednoduchých pomocníků při řešení statistických analýz. 8

10 2. Údaje o dojnicích Veškeré provedené statistické analýzy vycházejí ze souborů dat o chovu dojnic v kravíně Hradecká, Kačina, Křížanovsko, Kunín, Uherčice a Sedlec, viz [2]. Každá dojnice má přiřazené evidenční číslo, na jehož základě můžeme sledovat příslušná data kontroly a data otelení. Dále nám poskytnutá data ukazují pořadí aktuální laktace, neboli kolik telat dojnice porodila. Průměrná délka gravidity u skotu je 280 dní s krajními hodnotami 270 až 300 dní. Rozdíl mezi datem kontroly a datem otelení nám udává den laktace, v němž se kráva právě nachází. Rovněž se dozvídáme důležité informace o kvalitě mléka, které jsou u dojnice sledovány. Vzorek dat ze sledování dojivosti je uveden v následující tabulce. číslo datum datum pořadí dojivost tuk dojnice kontroly otelení laktace v kg CZ CZ CZ CZ CZ číslo bílkovina laktóza počet T/B den dojnice somat. buněk laktace CZ CZ CZ CZ CZ

11 3. Statistická analýza dojivosti ve zkoumaných kravínech V této kapitole se pokusím analyzovat dojivost ve vybraných kravínech pomocí vhodných statistických metod, viz [3, 4, 5]. Nejprve bych se chtěla věnovat základním číselným charakteristikám náhodné veličiny, se kterými budu nejčastěji v této práci pracovat. k-tý obecný moment µ k = E[Xk ]. 1. obecný moment nazýváváme střední hodnotou pro diskrétní veličinu EX = i x i P (X = x i ), pro spojitou veličinu EX = + xf x dx. k-tý centrální moment µ k = E[X E(X)] k. 2. centrální moment nazýváme rozptylem a je dán vztahem: var X = E[X E(X)] 2. Druhou odmocninu z rozptylu var X označujeme jako směrodatnou odchylku. α-kvantil (kde α (0, 1)) náhodné veličiny X je takové reálné číslo x α, pro které platí P (X x α ) α a současně P (X x α ) 1 α. Některé kvantily mají své speciální názvy: Medián je x 0,5, Dolní kvantil je x 0,25, Horní kvantil je x 0,75. Modus značíme ˆx nebo také M 0. Je-li X absolutně spojitá, je ˆx bod, ve kterém má hustota f X lokální maximum. Je-li X diskrétní, pak je ˆx její nejpravděpodobnější hodnota. 10

12 Modus nemusí vždy existovat a není určen jednoznačně. Kvartilové rozpětí je R Q = X 0,75 X 0,25. Šikmost A 3 = µ 3. µ 3 2 Špičatost A 4 = µ 4 µ 2. 2 Máme-li náhodný výběr X 1,..., X n, pak odhady výše zmíněných charakteristik určíme následovně: k-tý výběrový obecný moment M k = 1 n n i=1 Xk i. 1. obecný výběrový moment se nazývá výběrový průměr a označuje se X. k-tý centrální výběrový moment M k = 1 n n i=1 (X i X) k. Nejpoužívanější 2. centrální výběrový moment se nazývá výběrový rozptyl a značíme ho SX 2. Druhá odmocnina z rozptylu S 2 X se nazývá výběrová směrodatná odchylka. Výběrová šikmost A 3 = M 3. M2 3 Výběrová špičatost A 4 = M 4. M Popisná statistika Při zpracování práce jsem měla k dispozici jisté statistické výsledky z článku [1]. Tyto poznatky napomohly pro vytypování vhodného postupu při analýze dat. Nejprve se s využitím popisné statistiky a statistické grafiky pokusím navrhnout hypotézy, které je vhodné studovat. Pomocí krabicového diagramu můžeme porovnat dojivost v jednotlivých kravínech a to podle různých charakteristik - symetrie či asymetrie, mediánu, variability, existence extrémních hodnot. 11

13 Obrázek č. 2: Variabilita dojivosti v pozorovaných kravínech. Pro správné pochopení významu boxplotu zavedeme následující pojmy: dolní vnitřní hradba: X 0,25 1,5R Q, horní vnitřní hradba: X 0,75 + 1,5R Q, dolní vnější hradba: X 0,25 3R Q, horní vnější hradba: X 0,75 + 3R Q. Symbol křížku v obrázku označuje extrémní hodnoty, které leží za vnějšími hradbami. 12

14 Obrázek 3.: Konstrukce boxplotu. Sestavme si nyní histogramy dojivosti pro testované kravíny aproximované křivkou hustoty distribuční funkce normálního rozdělení. Obrázek č. 4: Histogram dojivosti v kravínech Hradecká a Kačina. 13

15 Obrázek č. 5: Histogram dojivosti v kravínech Kunín a Křížanovsko. 14

16 Obrázek č. 6: Histogram dojivosti v kravínech Sedlec a Uherčice. Na základě uvedených grafů se lze domnívat, že zkoumané výběry pocházejí z normálního rozdělení. V dalších kapitolách se normalitu pokusím ověřit pomocí vhodných statistických testů Testování statistických hypotéz Testování statistických hypotéz nám umožňuje posoudit, zda experimentálně získaná data odpovídají předpokladu, který jsme vyslovili před provedením testování. Statistickou hypotézou vyslovujeme určitý předpoklad o rozdělení náhodných veličin. Hypotézy se nazývají parametrické, týkají-li se předpoklady hodnot parametrů náhodné veličiny. V opačném případě mluvíme o hypotézách neparametrických. Hypotézu, kterou chceme testovat, zjistit zda platí či neplatí, nazýváme nulovou hypotézou a značíme ji H 0. Naopak názor pochybnosti o platnosti nulové 15

17 hypotézy vyjadřuje hypotéza alternativní označovaná jako H A. Mluvíme o testování nulové hypotézy H 0 ve prospěch alternativy H A. Jsou-li vysloveny předpoklady o rozdělení pravděpodoností zkoumané náhodné veličiny X, zvolíme vhodnou statistiku T, kterou označujeme jako testovací kritérium. Testovací statistika je výběrovou funkcí, jež má vztah k nulové hypotéze a za platnosti H 0 musíme znát její rozdělení pravděpodobností. Najdeme vhodnou množinu W, kterou nazveme kritickým oborem. Padne-li výběrová hodnota testovacího kritéria do kritického oboru, pak nulovou hypotézu H 0 zamítáme. V opačném případě H 0 nezamítáme. chyb. Při rozhodování o přijetí či nepřijetí H 0 se můžeme dopustit jedné ze dvou H 0 je správná H 0 je chybná H 0 zamítneme chyba 1. druhu = α 1 β H 0 nezamítneme 1 α chyba 2. druhu = β Pravděpodobnost α chyby 1. druhu se nazývá hladina významnosti testu neboli hladina testu. Představuje riziko, že rozhodnutí o zamítnutí nulové hypotézy H 0 je chybné. Číslo 1 β označované jako síla testu určuje pravděpodobnost, že H 0 zamítneme a ona skutečně neplatí. Ve všech testech, které budu ve své práci zmiňovat, bude zvolena hladina významnosti α = Vzhledem k tomu, že jsem testy prováděla pomocí statistického programu SAS, rozhodovala jsem o závěrech provedených testů na základě často používané p-hodnoty. P-hodnota značí nejmenší hladinu, při které bychom ještě hypotézu zamítli. Vyjadřuje nám pravděpodobnost, že by testovací kritérium dosáhlo své hodnoty nebo hodnoty ještě více odporující nulové hypotéze. Je-li p-hodnota menší než předem stanovené α, nulovou hypotézu H 0 zamítáme Dvouvýběrový t test Chceme-li porovnat dojivost dvou kravínů, nabízí se nám použít dvouvýběrový t test [3, 5]. 16

18 Nechť X 1,..., X m je výběr z N(µ 1, σ 2 ) a nechť Y 1,..., Y n je výběr z N(µ 2, σ 2 ), kde m 2, n 2, σ 2 0. Zároveň předpokládáme, že oba výběry jsou na sobě nezávislé. Označme X = 1 m Y = 1 n m X i, i=1 m Y i, i=1 S 2 X = 1 m 1 S 2 Y = 1 n 1 m (X i X) 2, i=1 n (Y i Y ) 2. i=1 Za těchto předpokladů platí, že náhodná veličina T = má rozdělění t m+n 2. X Y (µ 1 µ 2 ) mn(m + n 2) (m 1)S 2 X + (n 1)SY 2 m + n Testujeme přitom hypotézu H 0 : µ 1 µ 2 =, kde je dané číslo, nejčastěji = 0, oproti alternativě H 1 : µ 1 µ 2. Je-li T t m+n 2 (α) zamítáme hypotézu H 0 na hladině α. Mezi předpoklady dvouvýběrového t testu patří normalita obou výběrů a stejný rozptyl v obou výběrech. Porušení těchto předpokladů však mívá jen malý vliv na výsledek testu. V případě výrazné nenormality bychom dali přednost některému z neparametrických testů. V našem případě zkoumáme, zda se statisticky významně liší střední hodnoty dojivosti v kravíně Kunín a Hradečná. 17

19 Z tabulky vidíme, že p-hodnota je menší než námi zvolená hladina významnosti α nastavená na 0,05. To znamená, že nulovou hypotézu o shodnosti středních hodnot obou kravínu zamítáme. Použití právě této varianty t testu je možné vzhledem k výsledku testu shody rozptylů ve spodní tabulce, kde p-hodnota je rovna 0,

20 Obrázek č. 7: Srovnání kravínů Hradecká a Kunín v programu SAS. Normalitu dat můžeme ověřit i pomocí QQ plotu. QQ plot nám umožňuje graficky posoudit, zda data pocházejí z nějakého známého rozložení. Pokud body leží na zobrazené přímce, lze data považovat za výběr z normálního rozdělení. nacházejí-li se dál od přímky, vzdalují se data od předpokládané normality. Při konstrukci grafu se nejprve na svislou osu vynesou uspořádané hodnoty x (1),..., x (n) a na osu vodorovnou kvantily K αj vybraného rozložení. α j = j r adj n + n adj, přičemž r adj a n adj 0,5 jsou korigující faktory, implicitně r adj = 0,375 a n adj = 0,25 (Jsou li některé hodnoty x (1) x (n) ) stejné, pak za j bereme průměrné 19

21 pořadí odpovídající takové skupince. Pokud vybrané rozložení závisí na nějakých parametrech, pak se tyto parametry odhadnou z dat nebo je může zadat uživatel na základě teoretického modelu. Body (K αj, x (j) ) se metodou nejmenších čtverců proloží přímka. Čím méně se body (K αj, x (j) ) odchylují od této přímky, tím je lepší soulad mezi empirickým a teoretickým rozložením. Obrázek č. 8: QQ ploty dojivosti pro kravíny Hradecká a Kunín Bartlettův test Dvouvýběrový t test ovšem můžeme použít jen pro porovnání dojivosti u dvou kravínů. Chceme-li zkoumat charakteristiky u většího počtu kravínů, musíme sestrojit ANOVU, kterou však lze použít pouze v případě, že data pochází z normálního rozdělení se stejnou variabilitou. Pro posouzení homoskedasticity u našich dat použijeme Bartlettův test [3]. Budeme testovat hypotézu H 0 : σ 2 1 = = σ 2 k 20

22 proti alternativě H 1, že H 0 neplatí. Nechť kde k je počet výběrů. ( s 2 i = 1 ni ) Yij 2 n i yi 2, n i 1 s 2 = 1 n k j=1 k (n i 1)s 2 i, i=1 ( k ) 1 1 C = 1 + 3(k 1) n i=1 i 1 1, n k [ ] B = 1 k (n k) ln s 2 (n i 1) ln s 2 i, C Za platnosti H 0, má náhodná veličina B přibližně χ 2 k 1 rozdělení, takže H 0 zamítáme v případě, že B χ 2 k 1 (α). Požadujeme však, aby rozsahy výběrů n i,..., n k byly dostatečně velké. Nejčastěji se v literatuře uvádí podmínka, že musí platit n i > 6 pro každé i = 1,..., k. Počty dojnic a příslušné výběrové charakteristiky jsou uvedeny v tabulce. i=1 21

23 Nulovou hypotézu o homoskedasticitě výběrů tedy zamítáme na hladině α = Z tohoto důvodu tudíž nemůžeme použít ANOVU. Místo toho použijeme její neparametrickou podobu, a to Kruskal-Wallisův test Kruskalův Wallisův test Tento test je neparametrickou obdobou analýzy rozptylu jednoduchého třídění a zobecněním dvouvýběrového Wilcoxonova testu. Používá se zejména v případech, máme-li výběry z rozdělení značně se lišících od normálního [3]. Nechť Y i1,..., Y ini je výběr z nějakého rozdělení se spojitou distribuční funkcí F i, i = 1,..., k. Nechť všechny tyto výběry jsou na sobě nezávislé. Budeme testovat hypotézu H 0 : F 1 (x) = = F k (x) pro všechna x proti alternativě H 1, že H 0 neplatí. 22

24 Všechny veličiny Y ij dohromady vytvoří sdružený náhodný výběr o rozsahu N = n n k. Veličiny uspořádáme do rostoucí posloupnosti a určíme pořadí R ij každé veličiny Y i j ve sdruženém výběru. Toto pořadí je možné zapsat do schématu uvedeného v tabulce. Tabulka 1 Kruskalův- Walisův test [3] Výběr Pořadí veličin Součet ve sdruženém náhodném výběru pořadí 1 R 11 R 12 R 1n1 T 1 2 R 21 R 22 R 2n2 T 2 I R k1 R k2 R Ink T k Celkový součet všech pořadí je T T k = N(N + 1)/2. Jako testová statistika se používá Q = 12 N(N + 1) Nulovou hypotézu zamítáme, pokud k i=1 Q χ 2 k 1(α). T 2 i n i 3(N + 1). 23

25 V našem případě získáme následující hodnoty: Získaná p-hodnota je mnohem menší než hladina významnosti 0,05, tedy nulovou hypotézu zamítáme ve prospěch alternativy, že distribuční funkce jednotlivých výběrů si nejsou rovny. V tomto případě se tedy nabízí zjistit, které dvojice se od sebe významně liší. Pomocí Schéffeho metody se pokusíme porovnat střední hodnoty dojivosti jednotlivých výběrů. 24

26 25

27 Ze získaných tabulek tudíž vyplývá, že střední hodnoty dojivosti se signifikantně neliší mezi kravíny Křížanovsko, Kunín a Uherčice. Ostatní dvojice distribučních funkcí se již od sebe významně liší Test šikmosti a špičatosti Normalitu dat bychom také mohli otestovat pomocí šikmosti a špičatosti [3]. Jestliže platí hypotéza, že ξ 1,..., ξ n je výběr z normálního rozdělení, pak A 3 a A 4 mají asymptoticky normální rozdělení s parametry var(a 3 ) = var(a 4 ) = E(A 3 ) = 0, E(A 4 ) = 3 6(n 2) (n + 1)(n + 3), 6 (n + 1), 24n(n 2)(n 3) (n + 1) 2 (n + 3)(n + 5). Zároveň platí, že A 3 a A 4 jsou asymptoticky nekorelované. 26

28 Využít asymptotické normality však můžeme pouze pro velká n (v praxi pro n 200). Vypočteme veličinu U 3 = A 3 var(a3 ). Je-li U 3 u(α/2), zamítáme hypotézu, že jde o výběr z normálního rozdělení. Test proti alternativám s odlišnou špičatostí je založen na A 4. Vypočteme U 4 = A 4 E(A 4 ) var(a4 ). Hypotézu zamítáme v případě, že U 4 u(α/2). Výpočtem získáme pro tato data následující výběrové charakteristiky moment/kravín Hradecká Kačina Kunín Křižanovsko n X 27, , , ,0078 S X 10,2629 7, ,5927 8,5414 šikmost A 3 0,1719 0,0836 0,1597 0,1214 var(a 3 ) 0,0024 0,0009 0,0012 0,0025 U 3 3,4811 2,8155 4,5979 2,4090 špičatost A 4 0,3202 0,1139 0,0454 0,3118 var(a 4 ) 0,0097 0,0035 0,0048 0,0101 E(A 4 ) 2,9976 2,9991 2,9988 2,9975 U 4 33, , , ,6995 moment/kravín Sedlec Uherčice n X 19, ,1128 S X 8,4064 7,9326 šikmost A 3 0,1388 0,1030 var(a 3 ) 0,0145 0,0044 U 3 1,1528 1,5527 špičatost A 4 0, ,6726 var(a 4 ) 0,0567 0,0175 E(A 4 ) 2,9853 2,9956 U 4 15, ,5643 Dle tabulek je kritická hodnota u(α/2) = 1,96. Na základě testu špičatosti zamítáme nulovou hypotézu, že data pocházejí z normálního rozdělení, pro všechny testované kravíny. 27

29 Testem šikmosti nulovou hypotézu zamítáme pro kravíny Hradecká, Kačina, Kunín a Křížanovsko, u nichž jsou testovací statistiky značně vyšší než kritická hodnota. Naopak pro kravíny Sedlec a Uherčice hypotézu o normalitě dat nezamítáme. 28

30 4. Statistická analýza dojivosti v kravíně Kunín Dojivost můžeme sledovat s přihlédnutím k různým faktorům. Vzhledem k největšímu počtu dat jsem si vybrala Kunín a budu analyzovat dojivost s ohledem na faktor laktačního dne pomocí obdobných statistických metod jako v předchozí části. Nejprve si opět vykreslíme krabicový diagram závislosti dojivosti na laktačním cyklu. Obrázek č. 9: Variabilita dojivosti v různých laktačních cyklech. Z obrázku se nabízí možnost otestovat shodnost středních hodnot v jednotlivých laktačních cyklech pomocí analýzy rozptylu jednoduchého třídění. Jelikož podmínkou je homoskedascidita dat, použijeme stejně jako v předchozí kapitole Bartlettův test. 29

31 4.1. Bartlettův test V našem případě dostáváme: P-hodnota je signifikantně menší než hladina významnosti α = 0,05, tudíž nulovou hypotézu o shodnosti rozptylů zamítáme. 30

32 4.2. Kruskal Wallisův test Po provedení Bartlettova testu ani v tomto případě nemůžeme sestavit ANOVU. Data znovu otestujeme pomocí neparametrického Kruskal Wallisova testu. Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti α = 0,05 oproti alternativě, že distribuční funkce dojivosti pro jednotlivé výběry jsou shodné. I v tomto případě můžeme prostřednictvím Schéffeho metody pro mnohonásobné porovnávání zjistit, které konkrétní výběry se od sebe významně liší. 31

33 32

34 Signifikantně se od sebe liší dvojice výběrů laktačních cyklů 1 a 2, 1 a 3, 1 a Posouzení normality laktačních cyklů Zda data pocházejí z normálního rozdělení můžeme posoudit při sestrojení QQ plotů pro dané laktační cykly. 33

35 34

36 Obrázek č. 10: Q-Q ploty dojivosti pro jednotlivé laktační cykly. 35

37 5. Regresní analýza 5.1. Kubická regrese Pojmem kubická regrese rozumíme model kde i = 1,..., n a e i N(0, σ 2 ). Zde máme Y i = β 0 + β 1 x i + β 2 x 2 i + β 3 x 3 i + e i, 1 x 1 x 2 1 x 3 1 X = 1 x 2 x 2 2 x , 1 x n x 2 n x 3 n n xi x 2 i x 3 i X X = xi x 2 i x 3 i x 4 i x 2 i x 3 i x 4 i x 5 i, x 3 i x 4 i x 5 i x 6 i Yi X Y = xi Y i x 2 i Y i. x 3 i Y i Odhad b = (b 0, b 1, b 2, b 3 ) vektoru β = (β 0, β 1, β 2, β 3 ) vypočítáme řešením soustavy rovnic Poté určíme X Xb = X Y. s 2 = 1 n 3 ( Y 2 i b 0 Yi b 1 xi Y i b 2 x 2 i Y i b 3 x 3 i Y i ). V programu SAS Enterprise Guide jsme si nechali vykreslit graf závislosti dojivosti na dnu laktace pro kravíny v Hradečné a Kuníně. 36

38 Obrázek č. 11: Laktační křivka pro kravín Kunín. Obrázek č. 12: Laktační křivka pro kravín Hradecká. 37

39 Obrázek č. 13: Laktační křivka pro kravíny Hradecká a Kunín. 38

40 6. Analýza přežívání dojnic 6.1. Údaje o vyřazování dojnic S využitím poznatků z pojistné matematiky a praktických znalostí se statistickým modulem SAS Enterprise Guide se pokusím v této kapitole věnovat analýze přežívání dojnic. K jejímu provedení jsem měla k dispozici data týkající se vyřazování dojnic z kravína. Data nám poskytují informační údaje o dojnici (její identifikační číslo, původ, stáj), datum jejího narození, datum a důvod vyřazení dojnice z kravína. Ukázku dat prezentuje následující tabulka. kráva kód původ stáj datum datum důvod narození vyřazení vyřazení H jatky H63 C zánět vemene H zánět čelisti C50 H nevstávala po otelení H81 C chronická bronchitida H ochrnutí zadních končetin 6.2. Analýza přežívání Analýza přežívání se používá k popisu dat, která odpovídají času od vstupní události do výskytu nějaké sledované události, a posléze tato data analyzuje. Za vstupní událost můžeme například považovat datum narození jedince, začátek onemocnění či léčby nebo zavedení nového přístroje do výroby. Koncovou událostí může být úmrtí jedince, uzdravení pacienta či porucha přístroje. Dobu mezi vstupní a koncovou událostí označujeme jako dobu přežití. V našem případě budeme za vstupní událost považovat datum narození dojnice a za koncovou údálost datum jejího vyřazení z kravína Distribuční funkce Na aktuální dobu přežití dojnice může pohlížet jako na hodnotu proměnné T, jenž může nabývat pouze nezáporných hodnot. T je tedy nezáporná náhodná 39

41 veličina udávající čas, který uplynul od narození dojnice. Pravděpodobnostní rozdělení náhodné veličiny T analýza přežívání popisuje pomocí distribuční funkce F (t) = P (T t). Udává nám pravděpodobnost, že doba přežití dojnice je menší nebo rovna hodnotě t, rovněž také pravděpodobnost, že dojnice již v čase t nežije Hustota pravděpodobnosti U náhodné veličiny T se spojitým rozdělením můžeme distribuční funkci vyjádřit pomocí hustoty pravděpodobnosti f(t) takto F (t) = t 0 f(u)du. Hustota f(t) musí být nezáporná borelovsky měřitelná funkce z R R, viz [5], str. 45. Obrázek č. 14: Hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny T vygenerovaná systémem SAS Enterprise Guide. 40

42 Funkce přežití Dále se zavádí funkce přežití S(t) vyjádřená vztahem S(t) = P (T > t) = 1 F (t) = t f(u)du. Reprezentuje pravděpodobnost, že doba přežití sledované dojnice bude větší než t, neboli značí situaci, že bude v čase t naživu. Funkce přežití je nerostoucí funkcí, tudíž z vlastností hustoty a distribuční funkce pro ni platí: S(0) = 1, lim S(t) = 0. t Obrázek č. 15: Funkce přežití dojnic vygenerovaná systémem SAS Enterprise Guide. 41

43 Riziková funkce V analýze přežívání se také používá riziková funkce h(t), často nazývána jako míra úmrtnosti. Je definována vztahem h(t) = lim δt 0 P (t T < t + δt T t) δt a vyjadřuje pravděpodobnost, že dojnice zemře v čase t za podmínky, že do tohoto času přežila. = 0 Obrázek č. 16: Riziková funkce vygenerovaná systémem SAS Enterprise Guide. 42

44 7. Závěr V práci jsem se snažila pomocí vybraných statistických metod analyzovat dojivost krav ve dvou základních situacích v závislosti na kravíně a na aktuálním laktačním cyklu. Zjistila jsem, že dojivost v různých kravínech se značně liší. Na to má jistě vliv spousta okolních faktorů, neboť dojnice byly všechny stejného typu. Nejvyšší dojivost byla v Kuníně, Křižanovsku a Uherčicích. Nejmenší dojivost měl kravín v Sedleci. Ve všech kravínech se objevil obdobný průběh dojivosti, která je funkcí laktačního dne. Dojivost u dojnice od narození telete stoupá přibližně do 1/3 laktačního cyklu a poté začne klesat. Dále jsem zjistila, že se liší dojivost krav v prvním laktačním cyklu a v následujících laktačních cyklech, kde je vyšší. Chovatelské důvody pro nezařazení dojnice k dalšímu chovu jsou nejspíše důvodem pro tento jev. Vyřazování dojnic jsem zmapovala v poslední kapitole. Zkonstruovaná funkce přežití říká, že pouze třetina dojnic je v chovu zařazena dále po pátém roku svého věku. Při zpracovávání práce jsem uplatnila své znalosti statistického softwaru SAS, jenž mi velice usnadnil veškeré výpočty, které jsem musela provést. Nejvíce si ovšem cením toho, že jsem se zjistila, jak používat teorii, se kterou jsem byla seznámena během studia na konkrétních aplikacích. V neposlední řadě jsem si osvojila základy práce v programu TeX. Doufám, že úsilí věnované vypracování této práce bude přínosem pro mou budoucí praxi. 43

45 Literatura [1] Zelinková, G., Marek, J.: Dependence of milk yield, fat: protein ratio and somatic cell counts. Proceedings of XI. Middle-European Congress, Brno, [2] Zelinková, G.: Data ze sledování dojivosti v kravínech Hradecká, Křižanovsko, Kunín, Uherčice, Sedlec [3] Anděl, J.: Statistické metody. MATFYZPRESS, Praha, [4] Pavlík, J.: Aplikovaná statistika. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha, [5] Kunderová, P.: Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. UP, Olomouc, [6] Cipra, T.: Pojistná matematika - teorie a praxe. EKOPRESS, s.r.o., Praha, [7] Využití modulu SAS Enterprise Guide při statistických analýzách v agrárním sektoru [online ] [8] SAS ] 44

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš)

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta gretl uživatelská příručka Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) podzim 2009 ii Obsah Předmluva ix 1 Úvod 1 1.1 Co je Gretl?..............................

Více

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL 7,,5 95,7 87,98 7,77 95,7,5 89,7 9,7 8,6 7, 97,,96,6 98,9,6 97,5 9, 9,7 9, 9,6 6, 8,6,76 89,8,8 99, 8,57 9,7 8, 8,5 7,6,,8 95, 6,76 9,6 8, 8,, 9,5 9,95,67,9 97,7,6 95,,, 9,68 9,6 96,5 5,86,8 98,5,97 9,5

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích STATISTIKA V EXCELU Po přehledu statistického software je nutné zmínit, že pro většinu statistických výpočtů, které provádíme v sociologii statistický software ani nepotřebujeme. Většinu toho, co jsme

Více

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testování hypotéz na základě jednoho a dvou výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/004. Testování hypotéz Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru,

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

DETERMINANTY EKONOMICKÉHO

DETERMINANTY EKONOMICKÉHO MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Matematické a statistické metody v ekonomii DETERMINANTY EKONOMICKÉHO RŮSTU - MEZINÁRODNÍ STUDIE Determinants of Economic Growth - International

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více