Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7"

Transkript

1 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku doby jeho čekání na odjezd ze zastávky. b) Prodejna očekává dodávku nového zboží v určitý konkrétní den v době od 8 do 10 hodin. Uskutečnění dodávky je možné kdykoliv v tomto časovém intervalu. Určete pravděpodobnost, že zboží bude oddáno v době od půl deváté do tři čtvrtě na devět. c) Náhodná veličina X má rovnoměrné rozdělení v intervalu (, 6). Vypočítejte: a. E(X + 3) b. E(X 5X + ) c. var(6x 7) d. var(x ) Řešení 1a Doba čekání na odjezd X je náhodná veličina se spojitým rovnoměrným rozdělením v intervalu (0, 5). Podle teorie je střední hodnota a rozptyl EX = = 5 =,50 Odtud směrodatná odchylka je var X = (5 0) 1 = 5 1 = 5 1 =,08333 var X =,08333 = 1,3376 Řešení 1b Náhodná veličina X představuje okamžik dodávky zboží v intervalu hodin od 8 do 10. Tato náhodná veličina má spojité rovnoměrné rozdělení v intervalu (8, 10). Pravděpodobnostní funkce této náhodné veličiny je 1 8 x 10 f(x) = { 0 jinde Odtud pravděpodobnost doručení zboží v době od půl deváté do tři čtvrtě na devět je 8,75 P(8,50 < X < 8,75) = 1 dx = [ 1 x] 8,50 8,50 8,75 = 1 8,75 1 8,75 8,50 8,50 = = 0,5 = 0,15 Řešení 1c Máme náhodnou veličinu X s rovnoměrným rozdělením v intervalu (, 6). Podle teorie obecně platí E(a + b X) = a + b EX var(a + b X) = b var X var X = EX (EX) V našem konkrétním příkladu tedy platí: d b 1

2 EX = + 6 = 8 = (6 ) var X = = 1 1 = 16 1 = 3 = 1,33333 Naše náhodná veličina má pravděpodobnostní funkci (jde o rovnoměrné rozdělení na intervalu (, 6)) 1 f(x) = { x 6 0 jinde Nyní můžeme vyhodnotit dané výrazy: a) E(X + 3) = EX + 3 = + 3 = 11 b) E(X 5X + ) = EX 5 EX + = = = 15 3 c) d) var(6x 7) = 6 var X = 36 = 1 = 8 3 var(x ) = E(X ) (E(X )) = EX (E(X )) = (5 3 ) = = = = = Poznámka Výraz EX n se nazývá n-tý moment náhodné veličiny X s hustotou pravděpodobnosti f(x). Počítá se obecně takto: V našich příkladech jsme konkrétně potřebovali EX n = x n f(x) dx EX = x f(x) dx = x 1 dx = 1 x 6 = = 5 3 EX = x f(x) dx = x 1 dx = 1 x dx = 1 6 [x3 3 ] 1 = ( ) = 1 ( ) dx = 1 6 [x5 5 ] 1 = ( ) = 1 ( ) = 1 77 = Hodnotu EX bylo možné odvodit i jinak z jednoho vzorce pro vlastnosti charakteristik náhodné veličiny. d b

3 Příklad a) Výrobní zařízení má poruchu v průměru jednou za 000 hodin. Předpokládejme, že doba čekání na poruchu je náhodná veličina s exponenciálním rozdělením. Stanovte hodnotu t tak, aby pravděpodobnost, že přístroj bude pracovat delší dobu než t, byla 0,99. b) Životnost jistého výrobku se řídí exponenciálním rozdělením se střední hodnotou 3 roky. Jak dlouhou záruční dobu poskytne výrobce zákazníkům, jestliže požaduje, aby relativní četnost výrobků, které během záruční doby přestanou plnit svou funkci, byla v průměru 0,1? c) Stanovte střední dobu obsluhy v prodejně, víte-li, že pravděpodobnost obsloužení v době kratší než minuty je 0,59. Přitom předpokládejte, že doba obsluhy má exponenciální rozdělení s A = 1 minuta. d) Náhodná veličina X má exponenciální rozdělení se střední hodnotou 5 a rozptylem 5. Jaká je pravděpodobnost, že tato veličina bude mít hodnotu z intervalu (5, 15)? Řešení a Podle zadání úlohy má platit P(X > t) = 0,99 To můžeme upravit pomocí pravděpodobnosti doplňkového jevu využitím distribuční funkce takto: P(X > t) = 1 P(X < t) = 1 F(t) = 0,99 Odtud F(t) = 0,01 Z definice exponenciálního rozdělení dostáváme 1 e λt = 0,01 Přitom pro parametr exponenciálního rozdělení platí dle zadání (jde o převrácenou hodnotu střední doby čekání na událost) λ = Tedy 1 e t = 0,01 Rovnici vyřešíme postupně v několika krocích e t = 1 0,01 = 0,99 ln e t = ln 0,99 1 t ln e = ln 0, t 1 = ln 0, t = ln 0, t = 000 ln 0,99 t 000 ( 0, ) = 0, d b 3

4 Řešení b Označíme-li hledanou záruční dobu jako x, pak podle definice exponenciálního rozdělení pro jeho parametr (převrácená hodnota střední doby čekání na událost) a následně i distribuční funkci dle zadání úlohy platí λ = 1 3 F(x) = 1 e 1 3 x = 0,1 Rovnici vyřešíme postupně v několika krocích 1 e 1 3 x = 0,1 e 1 3 x = 1 0,1 e 1 3 x = 0,9 ln e 1 3 x = ln 0,9 1 x ln e = ln 0,9 3 1 x 1 = ln 0,9 3 1 x = ln 0,9 3 x = 3 ln 0,9 x 3 ( 0, ) = 0, Řešení c Dle zadání úlohy máme dobu obsluhy v prodejně s exponenciálním rozdělením. Víme, že pravděpodobnost obsloužení v době kratší než minuty je 0,59. Distribuční funkce exponenciálního rozdělení je x F X (x) = f(t)dt Pro nás je z hlediska dalšího výpočtu důležité = { 1 e λx pro x 0 0 pro x < 0 F X (x) = 1 e λx Ze zadání víme, že F X () = 0,59 Po dosazení dostáváme a postupně řešíme rovnici pro parametr exponenciálního rozdělení 1 e λ = 0,59 e λ = 1 0,59 e λ = 0,708 ln e λ = ln 0,708 λ ln e = ln 0,708 λ 1 = ln 0,708 λ = ln 0,708 λ = 1 ln 0,708 λ 1 ( 0, ) = 0, d b

5 Z teorie víme, že pro střední hodnotu platí EX = 1 λ Po dosazení dostaneme 1 EX 0, ,3308 Střední doba obsluhy je tedy přibližně 13,33 minuty. Řešení d Ze zadání víme, že náhodná veličina X má exponenciální rozdělení a platí pro ni EX = 5, var X = 5 Podle teorie platí EX = 1 λ, var X = 1 λ Odtud snadno určíme parametr exponenciálního rozdělení λ = 1 5 Distribuční funkce v našem konkrétním případu tedy je F X (x) = { 1 e 1 5 x pro x 0 0 pro x < 0 Máme vypočítat pravděpodobnost P(5 X 15) = F(15) F(5) Dosadíme a upravíme P(5 X 15) = (1 e ) (1 e ) = (1 e 3 ) (1 e 1 ) = 1 e e 1 = e 3 + e 1 0, , = 0, d b 5

6 Příklad 3 a) Jaká je pravděpodobnost, že náhodná veličina X s rozdělením N(0; 1) bude mít hodnotu: a. menší než 1,6, b. větší než -1,6, c. v intervalu od -1,96 do 1,96, d. větší než,33, e. menší než -,33? b) Jaká je pravděpodobnost, že náhodná veličina X s rozdělením N(0; 16) bude mít hodnotu: a. menší než 16, b. větší než 0, c. v intervalu od 1 do 8, d. menší než 1 nebo větší než 8? c) Pro náhodnou veličinu X s rozdělením N(μ; ) platí P(X < 85) = 0,90 a P(X < 95) = 0,95. Určete hodnoty μ a. d) Náhodná veličina X s rozdělením N(0,; 0,6) představuje chybu měření. Vypočtěte: a. pravděpodobnost, že absolutní hodnota veličiny X bude menší než 1,0, b. horní hranici chyby měření, které se můžeme dopustit s pravděpodobností 0,95. e) Při kontrole se přijímají všechny stromky téhož stáří a druhu určené k prodeji, jejichž výška přesahuje 77 cm. Bylo zjištěno, že střední výška stromků je 75 cm a směrodatná odchylka je 5 cm. Předpokládáme, že výška stromků téhož stáří a druhu určených k prodeji má přibližně normální rozdělení. Určete: a. Pravděpodobnost, že stromek, který prošel kontrolou, je větší než 80 cm, b. Kolik stromků větších než 80 cm můžeme očekávat, je-li kontrolou přijato 1000 kusů. f) Pevnost v tahu dané příze má přibližně rozdělení N(μ; ). Každá špulka příze je před expedicí testována a ta špulka, jejíž příze měla pevnost v tahu větší než μ, je označena jako špulka s velmi kvalitní přízí. Určete: a. pravděpodobnost zhotovení velmi kvalitní příze, b. střední hodnotu a rozptyl pevnosti v tahu pro velmi kvalitní příze. g) Měřicí přístroj je zatížen náhodnými chybami s normálním rozdělením N(0; 16). Určete, kolikrát je třeba změřit předmět, aby se aritmetický průměr všech měření neodchyloval s pravděpodobností 0,955 od správné hodnoty o více než 1 v obou směrech. h) Bylo provedeno 15 nezávislých měření za stejných podmínek. Předpokládáme, že každé měření je ovlivněno pouze náhodnou chybou, která může s pravděpodobností 0,5 nabývat kladné nebo záporné hodnoty. Určete pravděpodobnost, že se objeví a) 7 záporných chyb, b) méně než 3 záporné chyby, c) alespoň 5 kladných chyb. i) V 1 l vody bylo zjištěno průměrně 1 zrnek nečistot. Určete pravděpodobnost, že v 1 l vody budou nejvýše 3 zrna nečistot. j) Náhodná veličina X má rozdělení N(1, 9). Vypočtěte pravděpodobnost toho, že a) nabude hodnot z intervalu 1, 3, b) nabude hodnot z intervalu (5, 6), c) překročí hodnotu. d b 6

7 k) V závodě jsou vyráběny výrobky, jejichž rozměry mají náhodné odchylky od normou stanovených hodnot. Tyto odchylky jsou rozděleny normálně se směrodatnou odchylkou = 5 [mm] a střední hodnotou μ = 0 [mm]. a) Vypočítejte, kolik procent výrobků bude průměrně zařazeno do vyšší jakostní třídy, jestliže do této třídy se zařazují výrobky s odchylkou rozměrů menší než 3 mm. b) Za jakou horní hranici odchylek se lze zaručit s pravděpodobností 0,90? l) Měřením pevnosti ocelových drátů byla vypočtena střední hodnota 37 MPa a směrodatná odchylka 1,5 MPa. Kolik drátů s pevností od 380 do 10 MPa můžeme průměrně očekávat ve výrobě 00 kusů, víme-li, že pevnost ocelových drátů je náhodná veličina s normálním rozdělením? Řešení 3a Zadaná náhodná veličina X má normované normální rozdělení N(0; 1). Požadované pravděpodobnosti zjistíme snadno pomocí statistické tabulky distribuční funkce normovaného normálního rozdělení. Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení se obvykle značí Φ(x).V této tabulce přímo vyhledáme potřebné hodnoty. Pokud v ní nejsou potřebné hodnoty přímo uvedeny, dopočítáme je z dvou okolních hodnot lineární interpolací takto: Φ(x) = Φ(x n ) + (x x n ) Φ(x v) Φ(x n ) x v x n Tedy: a) menší než 1,6 počítáme lineární interpolací hodnot z tabulky P(X < 1,6) = Φ(1,6) Φ(1,60) + (1,6 1,60) 0,955 0,95 0,95 + 0,0 1,70 1,60 Φ(1,70) Φ(1,60) 1,70 1,60 = 0,95 + 0,0 0,010 0,1 = = 0,95 + 0,0 0,10 = 0,95 + 0,0008 = 0,998 b) větší než -1,6 = počítáme s využitím symetričnosti normovaného normálního rozdělení a pravděpodobnosti doplňkového jevu P(X > 1,6) = 1 Φ( 1,6) = 1 (1 Φ(1,6)) = Φ(1,6) = Φ(1,6) 0,998 c) v intervalu od -1,96 do 1,96 počítáme s využitím výše uvedených principů P( 1,96 < X < 1,96) = Φ(1,96) Φ( 1,96) = Φ(1,96) (1 Φ(1,96)) = Φ(1,96) 1 + Φ(1,96) = Φ(1,96) 1 Φ(,00) Φ(1,90) = [Φ(1,90) + (1,96 1,90) ] 1,00 1,90 0,977 0,9713 = [0, ,06 ] 1 0,10 = [0, ,06 0,0059 ] 1 = [0, ,06 0,059] 1 0,10 = [0, ,0035] 1 = 0,978 1 = 1, = 0,9968 d) větší než,33 počítáme pomocí pravděpodobnosti doplňkového jevu d b 7

8 P(X >,33) = 1 P(X <,33) = 1 Φ(,33) Φ(,0) Φ(,30) = 1 [Φ(,30) + (,33,30) ],0,30 0,9918 0,9893 = 1 [0, ,03 ] = 1 [0, ,03 0,005 0,10 0,10 ] = 1 [0, ,03 0,05] = 1 [0, ,00075] = 1 0,99005 = 0,00995 e) menší než -,33 počítáme opět s použitím výše uvedených principů P(X <,33) = Φ(,33) = 1 Φ(,33) = 1 0,99005 = 0,00995 Řešení 3b Máme náhodnou veličinu X s rozdělením N(0; 16). Pro další výpočty si transformujeme X na normovanou veličinu Z pomocí vztahů z teorie. X~N(μ, X μ ) Z = ~N(0,1) x μ μ x μ μ P(X < x) = P (Z < ) = P (X < ) = Φ (x ) b μ a μ P(a < X < b) = P(X < b) P(X < a) = P (Z < ) P (Z < ) X μ b μ μ a μ μ μ = P ( < ) P (X < ) = Φ (b ) Φ (a ) Distribuční funkce Φ pak je distribuční funkcí normovaného normálního rozdělení. Můžeme tedy využívat příslušnou tabulku pro vyhledání potřebných hodnot v následujících výpočtech. Ze zadání úlohy víme: μ = 0, = 16, = Tyto hodnoty využijeme v transformačním výrazu. Máme zjistit pravděpodobnost, že X bude: a) menší než 16, P(X < 16) = P (Z < ) = Φ ( ) = Φ ( ) = Φ( 1) = 1 Φ(1) 1 0,813 = 0,1587 b) větší než 0, P(X > 0) = P (Z > ) = 1 Φ ( ) = 1 Φ ( 0 ) = 1 Φ(0) = 1 0,5000 = 0,5000 c) v intervalu od 1 do 8, P(1 < X < 8) = P ( < Z < ) = Φ ( ) Φ ( ) = Φ ( 8 ) Φ ( 8) = Φ() Φ( ) = Φ() (1 Φ()) = Φ() 1 + Φ() = Φ() = 1,95 1 = 0,95 d) menší než 1 nebo větší než 8? P(X < 1 X > 8) = 1 P(1 < X < 8) = 1 0,95 = 0,056 V tomto řešení jsme s výhodou využili pravděpodobnost doplňkového jevu. d b 8

9 Řešení 3c Máme náhodnou veličinu X s rozdělením N(μ; ) takovou, že P(X < 85) = 0,90 a P(X < 95) = 0,95. Máme určit hodnoty μ a. Využijeme transformace do normovaného normálního rozdělení a dostaneme z obou rovnic 85 μ μ P(X < 85) = P (Z < ) = Φ (85 ) = 0,90 95 μ μ P(X < 95) = P (Z < ) = Φ (95 ) = 0,95 V tabulce distribuční funkce normovaného normálního rozdělení nalezneme Φ(1,0) = 0,889 Φ(1,30) = 0,903 Φ(1,60) = 0,95 Φ(1,70) = 0,955 Pomocí lineární interpolace těchto hodnot nalezneme x 1, x tak, že Φ(x 1 ) = 0,90, Φ(x ) = 0,95 Pro tuto lineární aproximaci platí stejný vztah, jako v úloze 3a. Jen ho nyní použijeme v jistém smyslu opačně. Dostaneme Φ(1,851366) = 0,90, Φ(1,670588) = 0,95 Odtud 85 μ 95 μ = 1,851366, = 1, Tuto soustavu rovnic budeme řešit 85 μ = 1,851366, 95 μ = 1, Od druhé rovnice odečteme první rovnici, dostaneme 10 = 0, Odtud = 7,31361 Dosadíme do první rovnice a dostaneme μ = 85 1, ,31361 = 85 35, = 9, Vypočteme rozptyl = 7,31361 = 75,80986 Daná náhodná veličina X má tedy rozdělení N(9, ; 75,80986). Řešení 3d Máme náhodnou veličinu X s rozdělením N(0,; 0,6) představující chybu měření. Transformace této náhodné veličiny do normovaného normálního rozdělení má tvar X 0, Z = 0,8 Máme vypočítat: a) pravděpodobnost, že absolutní hodnota veličiny X bude menší než 1,0, neboli 1 0, P(X < 1 ) = P( 1 < X < 1) = P ( < Z < 1 0, 0,8 ) = P ( 1, < Z < 0,8 0,8 0,8 0,8 ) = P( 1,5 < Z < 1) = Φ(1) Φ( 1,5) = 0,813 0,0668 = 0,775 b) horní hranici chyby měření, které se můžeme dopustit s pravděpodobností 0,95, neboli máme najít hodnotu, která s pravděpodobností 0,95 nebude překročena. To je taková hodnota, pro kterou platí d b 9

10 x 0, 0, P(X < x) = P (Z < ) = Φ (x 0,8 0,8 ) = 0,95 Z tabulky kvantilů normovaného normálního rozdělení nebo o něco pracněji z tabulky distribuční funkce téhož rozdělení dostaneme Φ(1,65) = 0,95 Odtud dostáváme rovnici, kterou vyřešíme x 0, = 1,65 0,8 x 0, = 1,65 0,8 x = 1,65 0,8 + 0, = 1, , = 1,516 Řešení 3e a) Označme jev A projití stromku kontrolou a jev B skutečnost, že je vyšší než 80 cm. Pak pravděpodobnosti těchto jevů jsou (využijeme transformaci na normovaný tvar) P(A) = P(X > 77) = P (Z > ) = P (Z > 5 5 ) = 1 P (Z < ) = 1 P(Z < 0,) 5 = 1 Φ(0,) 1 0,655 = 0, P(B) = P(X > 80) = P (Z > ) = P (Z > ) = 1 P (Z < 5 ) = 1 P(Z < 1) 5 = 1 Φ(1) 1 0,813 = 0,1587 Pro vyřešení daného úkolu stanovíme podmíněnou pravděpodobnost s tím, že je zřejmé, že všechny stromky nad 80 cm jsou podmnožinou všech stromků nad 77 cm. P(A B) P(B A) = = P(B) P(X > 80) = P(A) P(A) P(X > 77) 0,1587 0,36 = 0, b) Nyní uvažujme jako náhodnou veličinu počet stromků vyšších než 80 cm ve výběru 1000 stromků. V tomto případě nejde o spojitý případ, ale o případ diskrétní. Tato veličina má binomické rozdělení Bi(0,60; 1000). Parametr počtu je dán v zadání úlohy a parametr pravděpodobnosti jsme vypočítali v předchozím podúkolu. Zbývá určit, kolik stromků vyšších než 80 cm můžeme očekávat ve výběru 1000 stromků. Jde tedy o to, určit střední hodnotu. Ta je pro toto rozdělení podle teorie rovna EZ = n p = ,60 = 60 Řešení 3f Máme náhodnou veličinu X s rozdělením N(μ; ). a) Pravděpodobnost zhotovení velmi kvalitního výrobku znamená, že naše náhodná veličina bude mít hodnotu větší než μ, neboli při znormování μ μ P(X > μ) = P (Z > ) = P (Z > 0 ) = P(Z > 0) = 1 P(Z < 0) = 1 Φ(0) = 1 0,5000 = 0,5000 b) Nyní budeme uvažovat náhodnou veličinu Y představující pevnost v tahu velmi kvalitních výrobků. Je-li F X (x) distribuční funkce veličiny X, pak distribuční funkce F Y (x) veličiny Y, je rovna pro x > μ F Y (x) = F X(x) F X (μ) = F X(x) 0,5 = F X(x) 0,5 1 F X (μ) 1 0,5 0,5 Odtud hustota pravděpodobnosti je d b 10

11 f Y (x) = { f X(x) = π 1 e (x μ ) x > μ 0 jinde Jde o normální rozdělení s useknutou levou polovinou a zdvojnásobenou pravou polovinou. Střední hodnota (první moment) potom je Pro druhý moment platí EY = x π e EY = x π e μ μ 1 (x μ ) 1 (x μ ) Odtud můžeme odvodit rozptyl podle známého vzorce var Y = EY (EY) Dosadíme a upravíme dx = π + μ dx = + μ π + μ var Y = + μ π + μ ( π + μ) = + μ π + μ π μ π μ = π = (1 π ) Řešení 3g Výsledky jednotlivých měření jsou náhodné jevy označené postupně X i, pro i = 1,,, n. Všechna tato měření mají stejné rozdělení N(μ, ). Náhodnou veličinou X je aritmetický průměr výsledků těchto jednotlivých měření. Náhodná veličina X má rozdělení n X = 1 n X i N (0; 16 n ) Naším úkolem je najít takové číslo n, aby pro náhodnou veličinu X byla splněna podmínka P( 1 < X < 1) = 0,955 Transformujeme do normovaného tvaru P( 1 < X < 1) = P ( 1 0 n = Φ ( n Řešíme poslední rovnici postupnými úpravami i=1 < Z < 1 0 ) = P ( n n < Z < n n ) = Φ ( n) Φ ( ) ) (1 Φ ( n)) = Φ ( n) 1 + Φ ( n) = Φ ( n ) 1 = 0,955 Φ ( n ) 1 = 0,955 Φ ( n ) = 0, d b 11

12 Φ ( n ) = 0, = 1,955 = 0,9775 Z tabulky normovaného normálního rozdělení dostaneme Postupně upravíme n = n = = 8 n = 8 = 6 Řešení 3h Náhodná veličina X bude vyjadřovat počet záporných odchylek popsaného měření. Je zcela zřejmé, že X je diskrétní (máme 15 nezávislých měření dávajících pouhé dvě hodnoty kladná nebo záporná odchylka, obě s pravděpodobností 0,5). Z toho je zřejmé že X má binomické rozdělení, neboli X~Bi(15; 0,5). V tomto případě pro pravděpodobnostní funkci platí q(x) = ( 15 x ) 0,5x (1 0,5) 15 x Tento vztah použijeme pro výpočet jednotlivých úloh. Aritmetické výpočty dle uvedeného vzorce svěříme MS Excel, výsledky budeme prezentovat na 7 desetinných míst. Pravděpodobnost 7 záporných chyb dostaneme přímo P(X = 7) = q(7) = 0, Pravděpodobnost méně než 3 záporných chyb je součtem pravděpodobností 0, 1 či záporných chyb P(X < 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = ) = q(0) + q(1) + q() = 0, , , = 0, Pravděpodobnost alespoň 5 kladných chyb je rovna pravděpodobnosti nejvýše 10 záporných chyb. P(X 10) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = ) + P(X = 3) + P(X = ) + P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) + P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) = q(0) + q(1) + q() + q(3) + q() + q(5) + q(6) + q(7) + q(8) + q(9) + q(10) = 0, , , , , , , , , , ,09169 = 0,90765 Výpočet by bylo možná se stejným výsledkem (ale menší výpočetní námahou) provést i pomocí pravděpodobnosti doplňkového jevu, neboli vyloučit záporných chyb. V tomto případě bychom dostali P(X 10) = 1 (P(X = 11) + P(X = 1) + P(X = 13) + P(X = 1) + P(X = 15)) = 1 (0, , , , , ) = 1 0,05936 = 0,90765 Řešení 3i Budeme se zabývat náhodným jevem X, který vyjadřuje počet zrn nečistot v půl litru vody. Máme informaci, kolik zrn nečistot je průměrně v jednom litru vody. Je tedy třeba brát průměrný počet zrn nečistot v půl litru vody jako polovinu počtu zadaného pro jeden litr, neboli 7. Vzhledem k charakteru zkoumaného jevu je zřejmé, že tento jev má Poissonovo rozdělení X~Po(7). V tomto konkrétním případě má tedy X pravděpodobnostní funkci d b 1

13 7 x e 7 q(x) = { pro x = 0, 1, x! 0 jinak Máme vypočítat pravděpodobnost, že v půl litru vody budou nejvýše 3 zrna nečistot. Tedy za pomoci aritmetických výpočtů v MS Excel dostaneme výsledek P(X 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = ) + P(X = 3) = q(0) + q(1) + q() + q(3) = 70 e e e e 7 0! 1!! 3! = 0, , , ,0519 = 0, = 0,08 Řešení 3j Řešení MS Excel Uvažovaná náhodná veličina X má spojité normální rozdělení N(1, 9). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách, lze ale pomocí MS Excel s ním přímo počítat využitím statistické funkce NORM.DIST(x;1;ODMOCNINA(9);PRAVDA), kterou dále označujeme F(x). Pomocí této funkce vypočítáme hodnoty distribuční funkce a využijeme je k výpočtu. Viz obrázek x ND(1,9) rozdil -1 0, , ,95 5 0, , ,03 0,8137 0,1587 Pro jednotlivé úlohy nyní můžeme psát P( 1 X 3) = P(X 3) P(X 1) = F(3) F( 1) = 0, ,595 = 0,950 P(5 < X < 6) = P(X < 6) P(X < 5) = F(6) F(5) = 0, , = 0,03 P(X > ) = 1 P(X ) = 1 F() = 1 0,8137 = 0,1587 Řešení normalizací Uvažovaná náhodná veličina X má spojité normální rozdělení N(1, 9). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách. Je ale snadné provést normalizaci X~N(1, 9) na náhodnou veličinu, která již v tabulkách k dispozici je, takto U = X 1 ~N(0, 1) 9 Distribuční funkce rozdělení N(0, 1) se tradičně označuje Φ. Potřebné výpočty nyní provedeme normalizací, využitím vlastností funkce Φ a dohledáním přibližných hodnot (zpřesnění by bylo možné dosáhnout interpolací) v tabulkách takto P( 1 X 3) = P(X 3) P(X 1) = P ( X ) P (X ) = P (U ) P (U 3 3 ) = Φ ( 3 ) Φ ( 3 ) = Φ ( 3 ) (1 Φ ( 3 )) = Φ ( 3 ) 1 + Φ ( 3 ) = Φ ( ) 1 = 0,786 1 = 1,97 1 = 0,97 3 P(5 < X < 6) = P(X < 6) P(X < 5) = P ( X 1 9 < ) P (X 9 9 < ) = P (U < 5 3 ) P (U < 3 ) = Φ (5 3 ) Φ ( ) = 0,955 0,908 = 0,03 3 d b 13

14 P(X > ) = 1 P(X ) = 1 P ( X 1 9 < 1 9 ) = 1 P (U < 3 3 ) = 1 Φ(1) = 1 0,813 = 0,1587 Řešení 3k Řešení MS Excel Je-li směrodatná odchylka 5, pak rozptyl je 5. Uvažovaná náhodná veličina X má tedy podle zadání úlohy spojité normální rozdělení N(0, 5). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách, lze ale pomocí MS Excel s ním přímo počítat využitím statistické funkce NORM.DIST(x;0;ODMOCNINA(5);PRAVDA), kterou dále označujeme F(x). Pomocí této funkce vypočítáme hodnoty distribuční funkce a využijeme je k výpočtu. Viz obrázek Pro první úlohu nyní můžeme psát P( 3 X 3) = P(X 3) P(X 3) = F(3) F( 3) = 0,75 0,7 = 0,51~5,1 % Pro druhou úlohu je třeba zvážit, že normální rozdělení je symetrické. Zajímá nás pravděpodobnost 0,90, hodnoty jsou symetricky rozděleny kolem středu. Takže krajní hodnoty pravděpodobnosti jsou 0,05 a 0,95. K výpočtu využijeme funkci NORM.INV(0,05;0;ODMOCNINA(5)), která poskytuje hodnoty inverzní funkce k distribuční funkci F. Viz obrázek Hledali jsme tedy F 1 (0,05) a F 1 (0,95) Že se hodnoty liší jen znaménkem, jsme očekávali. Význam výsledku je v tom, že výrobky s velikostí odchylky do 8, se dostanou do 90 % výrobků. Řešení normalizací Uvažovaná náhodná veličina X má spojité normální rozdělení N(0, 5). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách. Je ale snadné provést normalizaci X~N(0, 5) na náhodnou veličinu, která již v tabulkách k dispozici je, takto U = X 0 ~N(0, 1) 5 Distribuční funkce rozdělení N(0, 1) se tradičně označuje Φ. Potřebné výpočty nyní provedeme normalizací, využitím vlastností funkce Φ a dohledáním přibližných hodnot (zpřesnění by bylo možné dosáhnout interpolací) v tabulkách. Pro první úlohu to bude takto P( 3 X 3) = P(X 3) P(X 3) = P ( X ) P (X ) = P (U 3 3 ) P (U 5 5 ) = Φ (3 5 ) Φ ( 3 5 ) = Φ (3 5 ) (1 Φ (3 5 )) = Φ ( 3 5 ) 1 + Φ (3 5 ) x ND(0,5) rozdil -3 0, ,7577 0,519 ND(0,5) x 0,05-8, ,95 8,68135 = Φ ( 3 ) 1 = 0,757 1 = 1,51 1 = 0,51~5,1 % 5 d b 1

15 Pro druhou úlohu musíme provést obrácenou úvahu. Hledáme x takové, aby P( x X x) = 0,9 Výraz vlevo upravíme a normalizujeme. Dostaneme P( x X x) = P(X x) P(X x) = P ( X 0 5 x 0 0 ) P (X 5 5 x 0 5 ) = P (U x x ) P (U 5 5 ) = Φ (x 5 ) Φ ( x 5 ) = Φ (x 5 ) (1 Φ (x 5 )) Po této úpravě dostáváme rovnici. Odtud po snadné úpravě = Φ ( x 5 ) 1 + Φ (x 5 ) = Φ (x 5 ) 1 Φ ( x 5 ) 1 = 0,9 Φ ( x 5 ) = 0,9 + 1 = 1,9 = 0,95 Uplatníme inverzní funkci k distribuční funkci Φ. Ta je obvykle označována jako u(α) = Φ 1 (α) Tato funkce je pro důležité hodnoty α k dispozici v tabulkách. V našem výpočtu konkrétně dostáváme Φ 1 (Φ ( x 5 )) = x 5 = Φ 1 (0,95) Odtud x = 5 Φ 1 (0,95) Potřebnou hodnotu vyhledáme v tabulkách a dokončíme výpočet x = 5 Φ 1 (0,95) = 5 1,65 = 8,5 Význam výsledku je v tom, že výrobky s velikostí odchylky do 8, se dostanou do 90 % výrobků. Řešení 3l Řešení MS Excel Je-li směrodatná odchylka 5, pak rozptyl je 10,5. Uvažovaná náhodná veličina X má tedy podle zadání úlohy spojité normální rozdělení N(37; 10,5). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách, lze ale pomocí MS Excel s ním přímo počítat využitím statistické funkce NORM.DIST(x;37;ODMOCNINA(10,5);PRAVDA), kterou dále označujeme F(x). Pomocí této funkce vypočítáme hodnoty distribuční funkce a využijeme je k výpočtu. Viz obrázek x ND(37; 10,5) rozdil 380 0, , ,86181 Pro naši úlohu nyní můžeme psát P(380 X 10) = P(X 10) P(X 380) = F(10) F(380) = 0,9956 0,709 = 0,86 Pravděpodobnost, že mezi 00 kusy budou kusy vyhovující zadání je 0,86. Zadání tedy bude vyhovovat 0,86 00 = 11,7 = 11 kusů. Řešení normalizací Uvažovaná náhodná veličina X má spojité normální rozdělení N(37; 10,5). Toto rozdělení není k dispozici v tabulkách. Je ale snadné provést normalizaci X~N(37; 10,5) na náhodnou veličinu, která již v tabulkách k dispozici je, takto d b 15

16 X 37 U = ~N(0, 1) 10,5 Distribuční funkce rozdělení N(0, 1) se tradičně označuje Φ. Potřebné výpočty nyní provedeme normalizací, využitím vlastností funkce Φ a dohledáním přibližných hodnot (zpřesnění by bylo možné dosáhnout interpolací) v tabulkách. Pro naši úlohu to bude takto P(380 X 10) = P(X 10) P(X 380) X X = P ( ) P ( 10,5 10,5 10,55 10,5 ) = P (U 38 8 ) P (U 1,5 1,5 ) = Φ ( 38 1,5 ) Φ ( 8 1,5 ) = Φ(,6) Φ(0,55) = 0,9956 0,7088 = 0,868 Pravděpodobnost, že mezi 00 kusy budou kusy vyhovující zadání je 0,868. Zadání tedy bude vyhovovat 0,86 00 = 11,7 = 115 kusů. d b 16

Malé statistické repetitorium Verze s řešením

Malé statistické repetitorium Verze s řešením Verze s řešením Příklad : Rozdělení náhodné veličiny základní charakteristiky Rozdělení diskrétní náhodné veličiny X je dáno následující tabulkou x 0 4 5 P(X = x) 005 05 05 0 a) Nakreslete graf distribuční

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová

Základy pravděpodobnosti poznámky. Jana Klicnarová Základy pravděpodobnosti poznámky Jana Klicnarová 1 V této části připomeneme základní pojmy a vztahy pro práci s náhodou. 0.1 Náhodné jevy Uvažujme situace, které mohou a nemusí nastat a o kterých v nějakém

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál)

Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu. (Pomocný materiál) Základy oceňování evropských opcí na akcie pomocí multinomického a Black- Scholesova modelu (Pomocný materiál) Jaroslav Brada, 2010 Základy oceňování evropských opcí na akcie 3 Obsah I. Stručný přehled

Více