Zápis z řádné valné hromady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z řádné valné hromady"

Transkript

1 Zápis z řádné valné hromady obchodní korporace Srí Lanka Project a.s., IČO se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka (dále jako společnost ) Konaná dne ve 14:00 hod. ve Vládním salonku Železniční stanice Praha Hlavní nádraží, na adrese Wilsonova 8/300 Praha 1, Jednání zahájil ve 14:00 hod. předseda představenstva společnosti pan Vladimír Kořínek, který konstatoval, že v době zahájení řádné valné hromady (dále jen valná hromada ) jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnce a dle předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni , akcionáři obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. Plné moci tvoří přílohu notářského zápisu č. N 360/2018, sepsaného Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze. Dále uvedl, že programem dnešní valné hromady je: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Odstoupení členů představenstva pana Jakuba Strnada, Šárky Řežábkové 3. Odvolání členů představenstva pana Vladimíra Kořínka, pana Romana Beránka 4. Odvolání členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, pana Martina Míta 5. Volba členů představenstva 6. Volba členů dozorčí rady 7. Projednání a schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku 8. Zpráva dozorčí rady Společnosti 9. Schválení účetní závěrky za rok 2017, dosaženého hospodářského výsledku a způsobu jeho vypořádání 10. Projednání a schválení zprávy o vztazích 11. Změna stanov společnosti 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 13. Diskuze 14. Závěr Jako orgány valné hromady navrhl předseda představenstva: - předseda a ověřovatel zápisu: Vladimír Kořínek, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov; - zapisovatel: Michal Škrabák, nar , bytem Na Dolinách 86/1, Podolí, Praha 4; - osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady: Martin Rossbach, nar , bytem Na Petynce 984/32, Praha 6. přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 40 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť 1

2 Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl zvolen Vladimír Kořínek, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov. Zapisovatelem valné hromady byl zvolen: Michal Škrabák, nar , bytem Na Dolinách 86/1, Podolí, Praha 4. Osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady byl zvolen: Martin Rossbach, nar , bytem Na Petynce 984/32, Praha 6. Na základě tohoto hlasování předseda představenstva konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny a jako předseda valné hromady se ujal slova. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet; valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti počínaje dnem až do dne konání valné hromady a dne zaslanou všem akcionářům společnosti, tj. ve všech případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, tj. více než 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, a akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 48,18 % (čtyřicet osm celých osmnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti připadajícího na prioritní akcie, tj. více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na prioritní akcie. Ad 2. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s odstoupením členů představenstva Jakuba Strnada a Šárky Řežábkové. Poté předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Jakuba Strnada, nar , bytem Záběhlická 3303/60, Záběhlice, Praha 10, a Šárky Řežábkové, nar , bytem Levského 3207/11, Modřany, Praha 4, s tím, že výkon jejich funkcí skončil v souladu s ust. 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a 9 odst stanov společnosti. Ad 3. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada odvolává předsedu a člena představenstva Vladimíra Kořínka, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, s účinností k dnešnímu dni a člena představenstva Romana Beránka, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. 2

3 Valná hromada odvolává předsedu a člena představenstva Vladimíra Kořínka, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, s účinností k dnešnímu dni a člena představenstva Romana Beránka, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Ad 4. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Martina Míta, nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Martina Míta, nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Ad 5. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada volí členem představenstva Vladimíra Kořínka, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, s účinností k dnešnímu dni, Romana Beránka, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni, Tomáše Halbicha, nar , bytem Křišťálová 935/4, Praha 5, s účinností k dnešnímu dni a Martina Míta, nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. hlasování se zdržel přítomný akcionář společnosti vlastnící kmenovou akcii, již odpovídá 10 hlasů, tj. 25 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, a pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 30 % hlasů, tj.75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada volí členem představenstva Vladimíra Kořínka, nar , bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, s účinností 3

4 k dnešnímu dni, Romana Beránka, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni, Tomáše Halbicha, nar , bytem Křišťálová 935/4, Praha 5, s účinností k dnešnímu dni a Martina Míta, nar , bytem Pražská 216, Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Ad 6. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada volí členem dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni a Martina Rossbacha, nar , bytem Na Petynce 984/32, Praha 6, s účinností k dnešnímu dni. odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada volí členem dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar , bytem Mlýnská 3012, Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni a Martina Rossbacha, nar , bytem Na Petynce 984/32, Praha 6, s účinností k dnešnímu dni. Ad 7. Předseda valné hromady předložil valné hromadě k projednání a schválení Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zaslané všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Valná hromada projednala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 v předloženém znění. Ad 8. Dozorčí rada společnosti předložila valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok Dozorčí rada uvedla, že k řádné účetní závěrce za rok 2017 nemá žádné připomínky ani výhrady. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí výše uvedené vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 ve znění, které bylo 4

5 uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zaslané všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Ad 9. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 (účetní období od ) a z ní vyplývající hospodářský výsledek ztráta ve výši ,- Kč bude účetně převedená na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 (účetní období od ) a z ní vyplývající hospodářský výsledek ztráta ve výši ,- Kč bude účetně převedená na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Ad 10. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila zprávu o vztazích. Valná hromada schválila zprávu o vztazích. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: a) v 4 odst stanov společnosti se vypouští Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů prioritních akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). a nahrazuje se zněním: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). b) text 4 odst stanov společnosti se vypouští c) v 5 odst stanov společnosti se vypouští 5

6 Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, způsobem uvedeným v 4 odst těchto stanov. a nahrazuje se zněním: Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. d) v 8 odst stanov společnosti se vypouští S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. V případech kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je spojen s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas. V těchto případech je celkový počet hlasů ve společnosti 160 (jedno sto šedesát). a nahrazuje se zněním: S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. společnosti a z ustanovení 416 a 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 30 hlasů, a souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie, tj. 80 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, a přítomní akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jimž odpovídá 104 hlasů, tj. (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 98,11% hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie. Proti přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jimž odpovídají 2 hlasy, tj. (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 1,89 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie. a)valná hromada schválila změnu 4 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů prioritních akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). a nahrazuje se zněním: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč (sto tisíc korun českých). b)valná hromada schválila změnu 4 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští odst c)valná hromada schválila změnu 5 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští 6

7 Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, způsobem uvedeným v 4 odst těchto stanov. a nahrazuje se zněním: Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. d) Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. V případech kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je spojen s každou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas. V těchto případech je celkový počet hlasů ve společnosti 160 (jedno sto šedesát). a nahrazuje se zněním: S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě ,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. V případech, kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící prioritní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu na ně připadajícího. a nahrazuje se zněním: Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. V případech, kdy zákon přiznává 7

8 vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící prioritní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu na ně připadajícího. a nahrazuje se zněním: Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové, případně prioritní akcie, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. a nahrazuje se zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 8 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové, případně prioritní akcie, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. a nahrazuje se zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 10 odst stanov společnosti a to tak, že se vypouští Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. a nahrazuje se zněním: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou 8

9 třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 10 odst stanov společnosti a to tak, že se vypouští Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. a nahrazuje se zněním: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. a nahrazuje se zněním: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. a nahrazuje se zněním: Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. a nahrazuje se zněním: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Valná hromada schválila změnu 11 odst stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. a nahrazuje se zněním: 9

10 Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. Ad 12. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Vladimíra Kořínka, Romana Beránka, Tomáše Halbicha a Martina Míta a členů dozorčí rady Moniky Beránkové a Martina Rossbacha ve znění uvedeném v přílohách tohoto zápisu. 1. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Kořínka, která je přílohou tohoto zápisu. 2. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Romana Beránka, která je přílohou tohoto zápisu. 3. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Halbicha, která je přílohou tohoto zápisu. 4. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Martina Míta, která je přílohou tohoto zápisu. 5. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Moniky Beránkové, která je přílohou tohoto zápisu. 6. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Martina Rossbacha, která je přílohou tohoto zápisu. Ad 13. Diskuze Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby přednesli své připomínky. Nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani dotaz. Ad 14. Závěr Tím byl program valné hromady vyčerpán. Na základě hlasování předseda valné hromady konstatoval, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a ukončil řádnou valnou hromadu společnosti. Jednání bylo v hod. ukončeno. 10

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání:

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání: 1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Identifikační číslo: 031 96 305, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Identifikační číslo: 031 96 305, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s.

Zápis z řádné valné hromady společnosti. Lázně Mšené, a.s. Zápis z řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s. se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Strana první. NZ 704/2017 STEJNOPIS

Strana první. NZ 704/2017 STEJNOPIS Strana první. NZ 704/2017 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný na místě samém v advokátní kanceláři EVB advokátní kanceláře v.o.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 1243/7,, dne

Více

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Zápis z jednání I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: bod 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti I. Pražský nemovitostní fond, a. s., IČ: 60192593 se sídlem Soběslavská 15, Praha 3 konané dne 18. června 2019 od 11 hodin v Praze Na základě pozvánky

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů ZÁPIS z jednání valné hromady obchodní společnosti Společnost pro zemědělskou výrobu Ostře dek, a.s., IČ 46355871, se sídlem Ostředek, pošta Chocerady, PSČ 257 24 konané dne 23.6.2014 od 16.00 hodin v

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u

Více

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s.

ZÁPIS. z řádné valné hromady. akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. ZÁPIS z řádné valné hromady akcionářů obchodní společnosti BKP GROUP, a.s. Se sídlem Uherský Brod - Těšov, ul. 1. Května 333 IČ: 262 36 788 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

VÝSLEDKY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY PEGAS NONWOVENS a.s. akciová společnost se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, 118 00 Praha 1, IČ: 067 11 537, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23154 (dále

Více

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady: POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S Strana první. NZ 24/2017 S t e j n o p i s N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný mnou, Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze, dne 9.1.2017 (slovy: devátého ledna roku dva tisíce sedmnáct), na adrese

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu NZ 339/2018. Notářský zápis ---

N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu NZ 339/2018. Notářský zápis --- Strana první N 296/2018 Stejnopis notářského zápisu ---------------------------------NZ 339/2018 Notářský zápis --- sepsaný mnou JUDr. Ladislavem Vondrákem, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem Havlíčkův

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s.

Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. Zápis z jednání valné hromady společnosti TRINITY BANK a.s. se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČO: 253 07 835 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ZÁPIS O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Zápis o konání řádné valné hromady obchodní společnosti ROZHODČÍ A SPRÁVNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO 274 00 531, se sídlem Praha 1 Malá Strana, Hellichova 458/1, PSČ 118

Více

---- N o t á ř s k ý z á p i s ----

---- N o t á ř s k ý z á p i s ---- Mgrr.. Ondřřejj Krrejjčovský,, nottářř v Prrosttějjově Žižkovo nám. 88/5, 796 01 Prostějov tel/fax: 582 346 746, e-mail: notar@notarkrejcovsky.cz, www.notarkrejcovsky.cz N 584/2017 ---------------------------------------

Více

538 34 Rosice u Chrasti

538 34 Rosice u Chrasti Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s.

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu akciové společnosti LIVEBOX, a.s. Představenstvo obchodní společnosti LIVEBOX, a.s., se sídlem Brno, Soběšická 821/151, IČ: 262 33 657, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátora a ověřovatele zápisu Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE, identifikační číslo: 241 98 099, konané dne 30. 06. 2015 (dále jen valná hromada ) Na řádné valné hromadě byli přítomni,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Stejnopis. z á P i S. ě d č,

Stejnopis. z á P i S. ě d č, Strana první. NZ 48812016 N 564/2016 Stejnopis. Notářský z á P i S sepsaný dne dvacátého pátého října roku dva tisíce šestnáct /25.10.2016/ mnou, JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku,

Více

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv

BYTSERVIS Brno a.s. Pořad jednání valné hromady: Účast akcionáře na Valné hromadě, rozhodný den a podmínky pro výkon hlasovacích práv Představenstvo společnosti BYTSERVIS Brno a.s. se sídlem Panelová 289, Satalice, 190 15 Praha 9, IČO: 26219654 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8492 s v o l á v á řádnou valnou hromadu

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

STEJNOPIS. N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS. N o t á ř s k ý z á p i s Strana jedna STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s NZ 4029/2017 N 2062/2017 sepsaný dne 15.11.2017 (patnáctého listopadu roku dvoutisícího sedmnáctého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1,

Více

svolává řádnou valnou hromadu na úterý od 11:00 hod. v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, Zlín

svolává řádnou valnou hromadu na úterý od 11:00 hod. v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, Zlín POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Společnost Interhotel Moskva a.s. se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín IČ: 46347623 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

LUCROS SICAV a.s. V Čimelicích dne 28. května Vážená paní, vážený pane,

LUCROS SICAV a.s. V Čimelicích dne 28. května Vážená paní, vážený pane, V Čimelicích dne 28. května 2018 Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vám v příloze zaslat pozvánku na valnou hromadu investičního fondu (dále jen Fondu). Valná hromada se koná ve čtvrtek 28. června

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o.

R o z h o d n u t í valné hromady obchodní společnosti NTTL group s.r.o. Strana první. NZ 285/2016 N 254/2016 STEJNOPIS N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v mé notářské kanceláři v Havířově, Na Nábřeží 654/79 dne jedenáctého května roku dvatisícešestnáct (:11.5.2016:), mnou,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 24. ČERVNA 2013 NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ

VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 24. ČERVNA 2013 NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. DNE 24. ČERVNA 2013 NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

Valná hromada je schopna se usnášet.

Valná hromada je schopna se usnášet. Zápis z valné hromady akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. se sídlem Nádražní 641, 379 20 Třeboň IČ 13503031, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka

Více

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o.

VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 27.02.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu

A) Akcionáři (zástupci akcionářů) viz listina přítomných akcionářů, která je přílohou č.1 tohoto zápisu ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY společnosti icom Vision Holding, a.s., IČO: 247 29 353, se sídlem Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady.

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9.30 do hodin v místě konání valné hromady. POZVÁNKA NA KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti HOME, a.s. se sídlem Mikuleckého 1313/12, Praha 4, IČ: 45274754, www.ubytovanihome.cz zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y

VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y VODNÍ ZDROJE, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ke dni 28.6.2019 STANOVY VODNÍ ZDROJE, a. s. 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1.1 VODNÍ ZDROJE, a.s. (dále jen společnost ) je obchodní

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI AMPER MARKET, a.s. Představenstvo obchodní společnosti Amper Market, a.s., IČ: 24128376, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1076/33a, PSČ 140 00 zapsané v

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM VALNÉ HROMADY společnosti O2 Czech Republic, a.s. konané dne 28. dubna 2015 Hlasování k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné

Více

STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s Strana jedna STEJNOPIS NZ 554/2017 N 366/2017 N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne 16.10.2017 (šestnáctého října roku dvoutisícího sedmnáctého) v sídle společnosti KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti PB NEMO a. s. se sídlem Praha - Praha 5 Smíchov, Nábřežní 90/4, PSČ 150 00, IČO: 241 39 360 zapsané

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO:

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY. společnosti. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ , IČO: ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se sídlem Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01, IČO: 62242504 konané dne 25. 02. 2019 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU společnosti TRIOL CZ, a.s. IČ: 463 55 863 sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118

Výpis. Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 118 Datum zápisu: 29. června 1990 Spisová značka: B 118 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Planet A, a.s. Sídlo:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Představenstvo společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice čp. 104, okres Pardubice, PSČ 53364, IČO: 252 82 778, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo společnosti P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne

Důvodem změny programu je návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti Ferret Bohemia s.r.o. ze dne Představenstvo společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávská 20, PSČ 547 01, Česká republika identifikační číslo: 465 04 991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

České vinařské závody a. s. sídlem Praha 4, Nusle,Bělehradská čp. 7/13, PSČ zapsána v OR Mě soudu Praha oddíl B, vložka 2357

České vinařské závody a. s. sídlem Praha 4, Nusle,Bělehradská čp. 7/13, PSČ zapsána v OR Mě soudu Praha oddíl B, vložka 2357 Vnitřní informace Tato informace se zveřejňuje v souladu se zákonem 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu na finančním serveru www.ipoint.cz, v sekci informace emitentů, na URL adrese www.cvz.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Pivovary Lobkowicz Group, a.s. se sídlem Praha 4 Nusle, Hvězdova 1716/2b, 140 78, IČO: 27258611, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách

Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách Z á p i s z řádné valné hromady společnosti Horal, akciová společnost, Hláska, konané dne 14.června 2014 v Prorubkách 1.Zahájení - valnou hromadu zahájil předseda představenstva pan ing. Jiří Dostál v

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Představenstvo akciové společnosti Skalagro, a.s. (dále také jen společnost) s v o l á v á ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Skalagro, a.s. se sídlem Skalička č.p. 2, PSČ 753 52, IČ: 253 38 978, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1923

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s

STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s STEJNOPIS N o t á ř s k ý z á p i s N 377/2016 Nz 337/2016 sepsaný dne 06.04.2016 (slovy: šestého dubna roku dva tisíce šestnáct) jménem JUDr. Jany Borské, notářky se sídlem v Praze, jejím zástupcem ustanoveným

Více

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6.

Léčebné lázně Jáchymov a.s., IČO , T.G. Masaryka 415, Jáchymov Zápis z jednání řádné valné hromady a.s. konané dne 2. 6. Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 2. června 2005 Program jednání Platný program jednání

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Východočeské plynárenské strojírny, a. s. č.p. 16, Rosice KONANÉ DNE OD HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI V ROSICÍCH

Východočeské plynárenské strojírny, a. s. č.p. 16, Rosice KONANÉ DNE OD HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI V ROSICÍCH Východočeské plynárenské strojírny, a. s. č.p. 16, 538 34 Rosice Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 25. 5. 2017 OD 10.00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI V ROSICÍCH

Více

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem)

Aktuální znění k (strana 1 z počtu 7 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. Praha, Hvožďanská 2053/3, PSČ 148 00, IČO: 45359229 registrace v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17790 Stanovy obchodní společnosti Jáchymov

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti CHEVAK Cheb, se sídlem v Chebu, Tršnická 4/11, 350 02 Cheb, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČ: 49787977

Více

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání) Valná hromada

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, Představenstvo společnosti Statek Uhřínov, a.s. se sídlem Liberk, Uhřínov 57, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 601 08 754 zapsané v obchodním rejstříku, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013

Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013 Podklady pro akcionáře Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013 (Návrh představenstva) Usnesení k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s.

STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. STANOVY akciové společnosti RMS Mezzanine, a.s. Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: RMS Mezzanine, a.s. ----------------------------------------------- Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti

Více

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Revoluční 19, Trutnov ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dne 28. května 2013 v sídle společnosti Valná hromada byla svolána oznámením

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Rada Ústeckého

Více

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání řádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo společnosti P-D Refractories CZ a. s. (dříve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem Pekárenská 10 č.p. 1151, 141 00 Praha 4 - Michle, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady:

Česká námořní plavba a.s. řádnou valnou hromadu, Pořad jednání valné hromady: Představenstvo společnosti Česká námořní plavba a.s. se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Počernická 168, IČO: 00001082 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu BXXXVI, vložka

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více