VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Denisa Kaderková Matematická optimalizace v podniku potravinářského průmyslu DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2011

2 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Katedra podnikové ekonomiky Navazující magisterské studium prezenční Denisa Kaderková Matematická optimalizace v podniku potravinářského průmyslu Optimization modeling in a food company DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2011 Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Janoušek

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce Ing. Václavu Janouškovi za jeho přístup, trpělivost, cenné a odborné rady, které velikou měrou přispěly k vytvoření této diplomové práce. Dále bych tu ráda poděkovala panu Doc. Ing. Jaroslavu Švastovi, CSc. za jeho odborné konzultace. Nesmím opomenout poděkovat pracovníkům společnosti United Bakeries a.s. za jejich vstřícnost. A mé poslední poděkování patří Věře Cupalové, Anetě Lazarové a Ing. Lence Lazarové za jejich neustálou motivaci a podporu během celého studia a zejména při vzniku této práce. 2

4 Prohlášení P r o h l a š u j i, ţe jsem tuto závěrečnou práci vypracovala zcela samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu literatury a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná Denisa Kaderková 3

5 Abstrakt V diplomové práci se zabývám ekonomicko-matematickými optimalizačními metodami známých jako operační analýza nebo operační výzkum, jejímţ cílem je optimalizace ekonomických procesů. Tyto metody byly vyvíjeny po druhé světové válce jak v západních zemích, tak v zemích tehdejšího Sovětského svazu. Na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. se tyto metody doposud neprosadily, proto je moje práce svým způsobem pionýrským projektem. V práci konkrétně zpracovávám řešení jedné z těchto metod okruţní dopravní problém. Abstract This research work deals with the mathematical economics optimization methods known as operational research methods - aimed at optimizing economic processes. These methods were developed after the Second World War in both the Western countries and the former Soviet Union. In the University of Finance and Administration o.p.s. these methods have still not been adopted. That is why this thesis can be considered as an innovative, pioneering project. The practical part of the thesis is specifying the processing solution for one of these methods and applying it to the sightseeing transportation problem. 4

6 Klíčová slova Operační analýza, Maďarská metoda, Okruţní dopravní systém, Simplexová metoda Keywords Operational analysis, hungarien method, orbital transportation sproblem, simplex method 5

7 Obsah Prohlášení... 3 Abstrakt... 4 Klíčová slova... 5 Keywords... 5 Obsah... 6 Úvod Operační analýza Úvod do operační analýzy Podstata operačního výzkumu Vlastnosti operační analýzy Teorie modelování ekonomických systémů Teorie modelování matematického modelu Řešení matematického modelu Klasifikace disciplín operační analýzy Matematické programování Lineární programování Kanonický tvar Standardní tvar Obecná úloha lineárního programovaní - převody Lin-Kerninghan metoda Input output modely Identifikace jednotlivých prvků bilančního modelu Identifikace vazeb bilančního modelu Definice parametrů a proměnných bilančního modelu Formulace bilančního modelu a jeho kvantifikace Model mezivýrobkových vztahů Materiálové vstupy do bilančního modelu Nalezení vlastního řešení bilančního modelu Modely hromadné obsluhy Exponenciální model jednoduché obsluhy Základní charakteristiky exponenciálního sytému 41 8 Počítačové simulace Metodika tvorby počítačových simulačních modelů Řízení zásob Význam zásob Členění zásob Funkce zásob... 46

8 10 Systémy řízení zásob poloţek s náhodnou proměnlivou poptávkou v čase Q Systémy P - systémy Teorie grafů Kostra grafu Formulace obecného dopravního problému VAM metoda Okruţní dopravní systém Obecný návrh postupu řešení Metody řešení okruţní dopravní úlohy Metoda nejbliţšího souseda Hamiltonova kruţnice Heuristické algoritmy Kimova metoda Úloha optimálního trasování Swamm metoda Praktická část Dopravní distribuční problém ve společnosti United bakeries a.s Představení společnosti United bakeries a.s Navrţený matematický algoritmus vztahující se k problematice dopravního okruţního problému Úvod Algoritmus Jednotlivé kroky algoritmu Příklad řešení obecného příkladu Maďarská metoda Zdání distribuční úlohy ve společnosti United Bakeries a.s Sestavení matice vzdáleností Nalezení optimální cesty Dopravní okruţní distribuční problém navrţený panem Doc.Švastou Zadání dopravní úlohy Závěr Seznam pouţité literatury Přílohy

9 Úvod Předloţená diplomová práce se zabývá zajímavým tématem operační analýzy a jejími jednotlivými metodami, kterými se daná problematika řeší. Vědní disciplína operační analýza, jinými slovy operační výzkum, se začala vyvíjet po druhé světové válce ve vojenském odvětví, protoţe bylo nezbytné koordinovat zásobování na jednotlivých válečných frontách. Dalším důleţitým mezníkem byl vývoj výpočetní techniky, Rychlý rozvoj informačních technologií způsobil, ţe se metody operační analýzy staly přístupnější širšímu okruhu uţivatelů. S nadsázkou se můţe říci, ţe vyřešení úlohy operační analýzy se stalo z části technickou záleţitostí (např. naprogramované funkce v tabulátoru Excel). Téma operační analýzy jsem si vybrala vzhledem ke svému bakalářskému vzdělání, které jsem získala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kde jsem matematickou optimalizaci a s ní spojenou operační analýzu studovala a řešila po celou dobu svého bakalářského stupně vzdělání. V dnešní době operační analýza není primárně zaměřena na vojenství, ale na koordinaci, transport a alokaci výstupů průmyslové výroby (obzvláště v potravinářském a chemickém průmyslu) či na koordinaci sluţeb. Bez rozpaků je moţné tvrdit, ţe pouţití metod operační analýzy má schopnost sníţit náklady podniku aţ o několik procent. Tuto tezi se budu snaţit dokázat v této diplomové práci. Tématem operační analýzy se zabývají spousty autorů. Ze zahraničních autorů se nesmí opomenout uvést Steven Nahmais. Z českého prostředí se tématikou zabývá pan prof. Stanislav Gros, který o problematice publikoval několik rozsáhlých prací např. Kvantitativní metody v manaţerském rozhodování I, II. Dále se tématem zabývá pan. Doc. Švasta, který publikoval rovněţ nespočet publikací týkajících se 8

10 operační analýzy, ale hlavně se téměř celou svoji akademickou kariéru věnuje dopravnímu okruţnímu problému neboli problému obchodního cestujícího. Problém obchodního cestujícího je taková úloha, kdy existuje n měst, mezi nimi existuje ohodnocené spojení (cesta, silnice s počty kilometrů) a úkolem je nalezení nejkratší cesty, jeţ prochází všemi městy právě jednou a vrátí se zpět do výchozího bodu. Hledá se tedy Hamiltonovská kruţnice. Okruţní dopravní problém je shledáván problematikou pro třetí tisíciletí. A to z toho důvodu, protoţe zatím nebyl publikován obecný algoritmus, jak danou úlohu vyřešit s konečným tzn. nejefektivněji moţným řešením. Aby bylo moţné operační analýzu úspěšně pouţívat, aniţ bychom se omezili na automatické pouţívání přednastavených funkcí v Excelu, je zapotřebí znát matematické operace matic a vektorů z matematiky a zároveň znát principy metody, kterou jsme se rozhodli pouţít. Cílem práce je popsat a vytvořit stručný přehled o uţívaných metodách operační analýzy. Dále v praktické části je tato diplomová práce zaměřena na okruţní dopravní problém. V rámci této diplomové práce se podařila navázat spolupráce s největší pekárenskou firmou v České republice a jednou z největších pekárenských firem ve střední Evropě a to firmou United Bakeries a.s. Díky spolupráci logistického oddělení firmy, konkrétně pana Ing. Hurába, v této práci byly zpracovány a porovnány výsledky teorie s praxí. Hlavním cílem této práce bylo nalezení takové optimální trasy, která bude nejoptimálnější pro daný okruh. Nalezne se tedy Hamiltonovská kruţnice. United Bakeries a.s. kaţdý den uţívá trasu, kterou povaţuje za optimální a tato práce se pokusila nalézt cestu ještě optimálnější. Diplomová práce obsahuje popis algoritmu, který se na řešení problematiky okruţního dopravního problému pouţil. Algoritmus je vlastně modifikovaná Maďarská metoda, která 9

11 je upravena tak, aby byla vhodná na okruţní dopravní problém. 10

12 1 Operační analýza 1.1 Úvod do operační analýzy V moderní společnosti existuje několik důleţitých mezníků, které poloţily základ k formulování vědního oboru - operační analýzy: o Druhá světová válka do období druhé světové války výzkum a věda dostatečně nespolupracovaly s řídícími pracovníky průmyslové praxe a průmyslová praxe neefektivně spolupracovala s vědou a výzkumem, protoţe nedokázala přesně formulovat a definovat své poţadavky. Avšak průběh druhé světové války dal vzniknout potřebě řízení vojenského zásobování a koordinaci vojenských činností. Tím byl poloţen základ nové vědní disciplíny logistiky. Armáda zahájila spolupráci s vědci, kteří dali vzniknout prvním skupinám vojenského operačního výzkumu. [P.Pernica 1998], [Karas, Gros, Sokolová 1992] o 50. Léta bouřlivý ekonomický poválečný rozvoj, praktická potřeba jeho rozvoje. A rozvoj výpočetní techniky Toto vše vedlo k mohutnému znásobování se vazeb v oblasti hmotné výroby a s tím spojené zvyšující se poţadavky na náročnost v řídících a rozhodovacích procesech [Karas, Gros, Sokolová 1992]. Aby řešení ekonomických otázek bylo účelné a efektivní je zapotřebí sesbírat a hlavně vhodně uspořádat informace s řídícím a rozhodovacím procesem spojené. Na základě těchto informací se musí stanovit varianty rozhodnutí a 11

13 správně vyhodnotit a zejména interpretovat jejich důsledky. [Karas, Gros, Sokolová, 1992] Proces rozhodování je řízení zodpovědnosti. Zodpovědnost řídí manaţer, který identifikuje nejdříve problém a poté formuluje cesty, jak postupovat v jeho následném řešení. Jedná se svým způsobem o proces analýzy identifikovaného problému, který má dvě základní formy: kvantitativní a kvalitativní [Římánek, 1979]. Kvalitativní přístup je spojen s úsudkem manaţera či jeho osobní minulou zkušeností. Jedná se o intuitivní rozhodování, které není spojeno s empirickými výpočty. Mnohokrát je kvalitativní přístup postačující. Avšak s rostoucí sloţitostí výroby a produkce je zapotřebí kombinovat kvalitativní přístupy s přístupy kvantitativními. Kvantitativní analýza je zapotřebí, pokud si manaţer nevystačí s intuitivními metodami a vlastní zkušeností. Pokud je problém komplexní a je potřebné uţít důkladnou analýzu zaloţenou na vědeckých základech. Josef Římanek s kolektivem ve své publikaci uvádí: Znalost kvantitativní analýzy problému všeobecné zvyšuje kvalitu řídících schopností manaţerů na všech stupních řízení [J. Římánek, 2002, s. 46]. Výhodou matematického přístupu v oblasti ekonomických jevů je moţnost zpřesnit znalosti o kvantitativních vztazích mezi jednotlivými ekonomickými kategoriemi. (Karas, Gros, Sokolová 1992) 1.2 Podstata operačního výzkumu Jedna z definic operačního výzkumu říká: Operační výzkum představuje způsob týmové spolupráce, při kterém skupina specialistů různého odborného zaměření komplexně řeší 12

14 sloţitý ekonomický, technický, organizační nebo vojenskostrategický problém. [J. Římánek, 2002, s. 46] Základní nástroj operačního výzkumu je matematické modelování [J. Jablonský 2002]. Matematické modelování ekonomických procesů slouţí jako nástroj pro řízení automatizace v řízení, bez které je dnešní fungování ekonomických organismů nepředstavitelné. [Římánek 1994]. Z operačního výzkumu se postupně vydělila operační analýza. [P. Pernica 1998] 1.3 Vlastnosti operační analýzy Čtyři základní vlastnosti operační analýzy dle doc. Grose jsou: a) Vyuţití matematických a statistických metod b) Uţití matematického modelování c) Skupinová spolupráce d) Komplexní (systémový) přístup Ad a.) Za posledních padesát aţ šedesát let se vyvinula řada samostatných disciplín, které se zabývají úkoly efektivnějšího plánování a řízení v podniku. Tyto úkoly se řeší v okolí neustálého pohybu a technického pokroku, coţ vede ke stále sloţitějšímu a důleţitějšímu řešení úkolů. [ J.Walter - J.Lauber, 1975]. Mezi pouţívané metody patří: o Modely hromadné obsluhy [ J.Walter - J.Lauber, 1975] 13

15 o Paralelně řazené kanály [ J.Walter - J.Lauber, 1975] o Sériově řazené kanály [ J.Walter - J.Lauber, 1975] o Modely dopravních proudů [ J.Walter - J.Lauber, 1975] o Zásobovací modely [ J.Walter - J.Lauber, 1975] o Lineární programování [Gros, Karas, Sokolová 1987] o Nelineární programování [Gros, Karas, Sokolová 1987] o Dynamické programování [ Gros, Karas, Sokolová 1987] o Síťová analýza [ J.Walter - J.Lauber, 1975], [Gros, Karas, Sokolová, 1987] Ad c.) K získání poţadovaného a interpretovatelného výstupu z operační analýzy je důleţité pracovat se správnými daty. Sběr dat je spojen s týmovou spoluprací, kdy spolupracuje technologické oddělení a oddělení managementu. Jedním z důleţitých aspektů je přítomnost pracovníků, kteří jsou s objektem zkoumání v denním kontaktu tzn. dělníci, mistři, procesní inţenýři. Dále musí být přítomen odborník, který je znalý v modelování tzn. pracovník, který umí sestavit model a zároveň umí interpretovat výsledky. [Christof Schulte, 1991], [J.Walter - J.Lauber, 1975], [Gros, Karas, Sokolová, 1987] 14

16 2 Teorie modelování ekonomických systémů Modelem se rozumí simplifikované zobrazení reálného systému. Zobrazují se pouze ty vlastnosti, které jsou důleţité při řešení problému. Model předpokládá spousty zjednodušení např. fyzikální modely a jejich zanedbání tření atd. Zobrazení reálného systému modelem můţe být izomorfní či homomorfní. Definice izomorfního modelu zní: Model a systém jsou vzájemně izomorfní, kdyţ jde o přesný obraz, tedy kaţdému prvku a vazbě v systému odpovídá prvek a vazba v modelu [ I.Gros, 2003, s.18]. Homomorfní model je naproti tomu definován: Při homomorfním zobrazení platí tento vztah pouze jednostranně, a to ve směru model-systém, tedy ke kaţdému prvku a vazbě v modelu existuje ekvivalent v systému [ I.Gros, 2003, s.18]. Ekonomické systémy jsou povětšinou zobrazovány homomorfním zobrazením. Ekonomický model tedy zobrazuje zjednodušený reálný model, který obsahuje pouze prvky a vazby, jenţ jsou důleţité pro řešený problém [Josef Jablonský, 2002]. Dle J. Jablonského ekonomický model musí obsahovat: o Cíl analýzy bez určení cíle neexistuje interpretovatelný výsledek. Cíl musí být definován jednoznačně, např. maximalizace zisku, minimální počet kilometrů v distribuční cestě, optimální alokace skladů, nejmenší výrobní dávka atd. o Popis procesů, které v systému probíhají myslí se tím procesy, které v reálném systému probíhají s určitou intenzitou a které mají vliv na 15

17 ekonomický model. Procesy se například myslí výroba určitého výrobku, o Popis činitelů, kteří ovlivňují proces výroby realizace procesů je popsána a limitována mnohými veličinami, které je moţné měřit, např. čas, mnoţství kusů apod. o Popis vzájemného vztahu mezi procesy, veličinami a cílem analýzy Model můţe mít různé znázornění, např. grafické, číselné, verbální. Na ekonomický model bezprostředně navazuje matematický model. 16

18 3 Teorie modelování matematického modelu Na ekonomický model bezprostředně navazuje matematický model. Můţe se říci, ţe matematický model převádí ekonomický model do jazyku matematiky. Historie matematického modelování u nás, v tehdejší Československé socialistické republice, začíná v šedesátých letech 20. století. Rozvoj matematického modelování bezprostředně souvisí s rozvojem výpočetní techniky. Výpočetní technika umoţnila urychlení řešení náročných matematických algoritmů a zároveň eliminovala moţnost chyby způsobené lidským faktorem. Ekonomický model je numerické či slovní vyjádření řešeného problému. Aby bylo moţné problém vyřešit, je zapotřebí zápis ekonomického modelu formalizovat. O Formalizaci se právě stará matematický model. Matematický model se následně řeší stanovenými postupy. Dle Jankulovského matematický model musí obsahovat: o Cíl zpravidla vyjádřen jako lineární či nelineární funkce n proměnných. o V ekonomickém modelu jsou definovány reálné aktivity, které v procesu probíhají s určitou intenzitou. Matematický model těmto aktivitám přiřadí proměnnou a následně hodnotu proměnné. Hodnota proměnné vyjadřuje intenzitu aktivity definovanou v ekonomickém modelu [Jankulovský, 2007]. Při stanovení proměnných je důleţité určit měrnou jednotku, věcný význam a dimenzi [J.Římánek, 1994] 17

19 o Obecně řečeno, proměnné vyjadřují neznámé a hledané úrovně, na nichţ jsou prováděny činnosti (uskutečňovány procesy). [J.Římánek, 1994, s.51] o Činitelé vyjádřené v ekonomickém modelu matematický model vyjádří jako soustavu lineárních rovnic, nelineárních rovnic, lineárních nerovnic anebo nelineárních nerovnic. o Lineární rovnice či nerovnice vyjadřují omezení úlohy. Na pravé straně rovnice či nerovnice stojí poţadované mnoţství vstupu či výstupu. Na levé straně je potřebné mnoţství vstupu či výstupu. o Vazby mezi procesy definované v ekonomickém modelu se matematickém modelu vyjádří neměnnými parametry. 18

20 4 Řešení matematického modelu Řešení matematického modelu je díky novodobé počítačové technice spíše jen technickou záleţitostí. Lze pro něj pouţít celou řadů definovaných postupů a metod. 4.1 Klasifikace disciplín operační analýzy Modely operační analýzy se zabývají rozdílnými oblastmi ekonomického ţivota. Z tohoto důvodu existuje několik různých modelů operační analýzy a postupem času se z nich staly jednotlivé samostatné vědní disciplíny operační analýzy. [Broţová, Houška, 2003], [Jablonský 2007] Jablonský disciplíny operační analýzy člení následovně: a. Matematické programování úlohy, které řeší optimalizační úlohy. Patří sem lineární, nelineární či dynamické programování, stochastické programování, [Broţová, Houška, 2003] b. Teorie grafů jedná se o modely, které jsou v praxi často uţívané. Často se tímto modelem řeší nalezení nejkratší distribuční cesty c. Teorie zásob model, který se zabývá řízením zásobovacího procesu a optimalizací skladových zásob. d. Teorie her model, který se zabývá rozhodováním. Model se snaţí pro určité rozhodovací typy situací definovat pouţitelnou definici optimálního 19

21 rozhodnutí viz. vězňovo dilema z makroekonomie. [Maňas, 1983] e. Teorie hromadné obsluhy = teorie front zabývá se systémy, které osahují požadavky a obslužné linky. Poţadavky poţadují obsluhu a obsluţné linky ji realizují. Alternativou názvu modelu je Teorie front, který se odvodil od skutečnosti, ţe obsluţné linky vytvářejí fronty. [Jablonský, 2007] f. Vícekriteriální rozhodování disciplína, která se zabývá řešením rozhodovacích úloh. Rozhoduje se mezi variantami, které jsou jiţ k dispozici a které se hodnotí dle několika kritérií. Podstatou je v\řešení konfliktu mezi jednotlivými protikladnými kritérii. [Jablonský 2007] g. Modely obnovy řeší a předpovídají počty jednotek, které v systému selţou a budou muset být v procesu nahrazeny. h. Markovské rozhodovací procesy popisují dynamické systémy i. Simulace nástroj pro analýzu sloţitých systémů. Na počítači se simulují ekonomické procesy a porovnávají se s reálnými systémy. Při simulaci se mění jednotlivé parametry a následně se sledují změny systému, za účelem optimalizace takového procesu. Je zapotřebí výkonných počítačů a příslušného softwaru. Příslušný software je poměrně drahý [ Jablonský, 2007]. 20

22 5 Matematické programování Úlohy matematické optimalizace dvojice autorů Walter-Lauber charakterizuje následujícími slovy: Pro řešení některých problémů matematické programování, které lze stručně charakterizovat jako úlohy hledání takového řešení prostoru přípustných řešení, které extremalizuje účelovou funkci, byla vtvořena řada speciálních algoritmů. [Walter-Lauber, 1975, s.71 ] Mezi speciální algoritmy patří: a. Metody lineárního programování b. Metody nelineárního programování c. Metody dynamického programování 5.1 Lineární programování Název lineárního programování nemá nic společného s programováním počítačů, jak je dnes všeobecně vnímáno [Turzík, 2006]. Pojem programování znamená v této souvislosti plánování či rozhodování. Pojem lineární znamená, ţe všechny pouţité matematické funkce jsou lineární. Je zapotřebí definovat účelovou (kriteriální) funkci. Jablonský v publikaci Operační výzkum účelovou funkci definuje takto: Cíl analýzy je v matematickém modelu vyjádřen jako lineární funkce z=f(x), jejíţ extrém (maximum či minimum) je třeba nalézt. Tato funkce se označuje jako účelová nebo kriteriální funkce. [Jablonsky, 2007, s. 44] 21

23 V úlohách lineárního programování existují 2 typy základních úloh: [ Turzík, 2006] o V kanonickém tvaru o Ve standardním tvaru Kanonický tvar V úloze se poţaduje určit: max(c 1 x 1 + c 2 x 2 +..c n x n ) nebo min(c 1 x 1 + c 2 x 2 +..c n x n ) (1) pro x 1,..,x n splňující podmínky: a 11 x 1 +a a!n x n b 1 a 21 x 1 +a a 2n x n b 2 a 31 x 1 +a a 3n x n b 3 a m1 x 1 +a m2 +..+a mn x n b m x 1, x 2,,x n 0, kde c j,b i, a ij,..jsou reálná čísla (2) Úlohu lze stručně zapsat ve tvaru: max Σ c j x j Σ a ij x j b i, i = 1,.,m X j 0, i = 1,.,n. (3) 22

24 Standardní tvar V úloze se poţaduje určit: max(c 1 x 1 + c 2 x 2 +..c n x n ) nebo min(c 1 x 1 + c 2 x 2 +..c n x n ) (4) pro x 1,..,x n splňující podmínky: a 11 x 1 +a a!n x n = b 1 a 21 x 1 +a a 2n x n =b 2 a 31 x 1 +a a 3n x n = b 3 a m1 x 1 +a m2 +..+a mn x n = b m x 1, x 2,,x n 0, (5) max Σ c j x j Σ a ij x j = b i, i = 1,.,m X j 0, i = 1,.,n. (6) Obecná úloha lineárního programovaní - převody Obecná úloha lineárního programování můţe být zadána v kanonickém či standardním tvaru. Kaţdou úlohu lineárního programování lze převést z kanonického tvaru na tvar standardní a ze standardního tvaru na kanonický tvar. Při převodu z kanonického tvaru na standardní tvar se pouţívá doplňkové proměnné x n+1, pro kterou platí: x n+1 0 [Turzík, 2006]. 23

25 Např: a 1 x 1 + a 2 x 2 +a 3 x 3.. +a n x n b (7) a 1 x 1 + a 2 x 2 +a 3 x 3.. +a n x n +a n x n +1 =b (8) Věta 1.1 [Turzík, 2006] Nechť je dána úloha v kanonickém tvaru max Σ c j x j Σ a ij x j b i, i = 1,.,m X j 0, i = 1,.,n s proměnnými x 1,,x n. Zavede se m doplňkových proměnných a uvaţuje se úloha ve standardním tvaru max Σ c j x j Σ a ij x j = b i, i = 1,.,m X j 0, i = 1,.,n. s proměnnými x 1,,x n+m. Potom platí: Je-li x 1,,x n optimální řešení úlohy v kanonickém tvaru je x 1,,x n+m, kde X n+i = b i Σa ij x j, i = 1,,m, optimální řešení úlohy ve standardním tvaru. V zadání úlohy se můţe hledat minimum nebo maximum. Úlohy je moţné mezi sebou převádět. Základem pro převod je Věta 1.2 [Turzík, 2006] Věta 1.2 Nechť funkce f definovaná na mnoţině M R n má v bodě x M lokální maximum, resp. minimum. Pak funkce g definovaná na M předpisem: g(y)= -f(y) má v bodě x lokální minimum, resp. lokální maximum. 24

26 Dle této věty platí: Min {c T x: Ax b, x 0} = - max { - c T : Ax b, x 0} Proměnné v úloze lineárního programování mohou být omezené či neomezené. Kaţdá neomezená proměnná se nahradí 2 novými proměnnými. Převod je zaloţen na skutečnosti, ţe kaţdé reálné číslo x lze zapsat jako rozdíl dvou čísel, která jsou nezáporná, tj. x = x + - x -, x + 0, x - 0 V kaţdé úloze lineárního programování neomezená proměnná bude nahrazena dvojicí nezáporných čísel dle uvedeného vztahu Lin-Kerninghan metoda Metoda větví a mezí je obecný algoritmus v problematice lineárního programování při hledání optimálních řešení různých optimalizačních úkolů, zejména v diskrétní optimalizaci a kombinatorické optimalizaci. Princip metody spočívá v systematickém procházení potencionálních řešení. Uţívají se horní a dolní hodnoty, které jsou optimalizovány [Ing. L. Rychetík,, CSc., 1968]. 25

27 6 Input output modely Základní principy Input-output modelů byly definovány jiţ v roce 1758 ekonomem francouzského původu, Francoisa Quesnay, který ve své Ekonomické tabulce znázornil tok peněţních důchodů mezi jednotlivými třídami (mezi vlastníkem půdy podnikateli zaměstnanci v národním hospodářství). Modifikovaný model ekonomické tabulky pouţil I Karol Marx ve své publikaci Kapitál (Marián Goga, Input-output analýza). Input-output modely neboli bilanční modely jsou však nejvíce spjaty se jménem W. Leontiefa a jeho publikace The Structure of American Economy V knize byly popsány vztahy v reprodukčním procesu na národohospodářské úrovni. Pouţité matematické balance poté byly pouţity na vnitropodnikové úrovni [Ivan Gros, 2003]. Ivan Gros v publikaci Kvantitativní metody v manaţerském rozhodování podnikové bilanční modely definuje: Bilanční modely formalizujeme na podnikové i vnitropodnikové úrovni varianty základních materiálových, energetických nebo hodnotových vazeb mezi prvky modelovaného systému, jejichţ realizace je podmínkou pro transformaci jeho vstupů na poţadované výstupy [I.Gros, 2003, s.31]. Bilanční modely jsou pouţity na úrovni plánování procesu, kde je díky input-output modelům zajištěna algoritmizace bilančních propočtů důleţitých k vytvoření plánu zásobování, distribuce, operativních výrobních úkolů, změn ve výrobě či pouţitých surovin. [I.Gros, 2003]. Bilanční modely jsou rovněţ důleţité k posouzení vlivu změn v materiálových tocích. Formalizovaný bilanční model je tedy matematický model tvořený soustavou rovnic (zpravidla lineárních rovnic). 26

28 Cílem zadaného matematického modelu je nalezení hodnot definovaných veličin ze zadaných parametrů. Základním nástrojem pro input-output modely neboli pro strukturní analýzu jsou symetrické input-output tabulky. Tabulky jsou pouţity hlavně k popisu technologickoekonomických vazeb. V symetrické input-output tabulce jsou zobrazeny číselné vztahy mezi vstupy (náklady) jednotlivých odvětví a jejich výstupy (produkcí). Jednotlivé kroky bilančního modelu: o Identifikace jednotlivých prvků bilančního modelu o Identifikace vazeb bilančního modelu o Definice parametrů a proměnných bilančního modelu o Formulace bilančního modelu a jeho kvantifikace o Nalezení řešení bilančního modelu 6.1 Identifikace jednotlivých prvků bilančního modelu V bilančním modelu výrobního podniku jsou jako prvky shledány suroviny vstupující do výroby, polotovary, obaly, energie, palivo, výrobky vstupující do výroby či výrobky vznikající jako meziprodukt, který můţe být pokračující surovinou ve výrobním procesu anebo nemusí, katalyzátory atd. Je důleţité uvést jednotky jednotlivých surovin, aby získané výsledky měly vypovídací hodnotu. V rozsáhlých výrobách např. v chemických výrobách výroba pneumatik je pouţito procesu agregace jednotlivých prvků, protoţe můţe být identifikováno aţ několik tisíc prvků. Agreguje se na základě společných identifikovaných rysů či vlastností, které pro účely bilančního modelu 27

29 nejsou směrodatné např. prvky, ze kterých vznikají různé směsi. 6.2 Identifikace vazeb bilančního modelu Vazby ve výrobním procesu pro účely bilančního modelu mohou být identifikovány z jednotlivých předpisů, receptur, postupů výroby. Je vhodné tento krok znázornit graficky se všemi tokovými veličinami a zároveň uvést směr toku. 6.3 Definice parametrů a proměnných bilančního modelu Dle prof. Grose je ustálena praxe pouţívat pro vypočítávané mnoţství výrobků a polotovarů tři veličiny zabývající se produkcí a spotřebou výrobků či polotovarů. Dále je definovaná další veličina zabývající se mnoţstvím materiálových vstupů: a. y j - produkce j-tého výrobku, polotovaru určeného ke spotřebě mimo bilancovaný systém, u podnikových procesů jde o poţadavky zákazníků b. x j celková produkce j-tého výrobku nebo polotovaru bez ohledu na další určení c. x ij spotřeba i-tého výrobku, polotovaru na výrobu x j jednotek j-tého výrobku d. s i mnoţství suroviny potřebné pro splnění poţadavků zákazníků e. Pro výpočet x ij a s ij jsou pouţity následující vztahy: 28

30 x ij = a ij. x j (9) s i = s ij. x j (10) kde a ij specifické spotřeby i-tého polotovaru s ij specifické spotřeby materiálových vstupů na jednotkové mnoţství j-tého výrobku, polotovaru. Jejich hodnoty jsou často normovány pro definovaná období. Přesnost modelu je závislá na hodnotě s ij. 6.4 Formulace bilančního modelu a jeho kvantifikace Nejtěţší částí strukturní analýzy jsou předešlé kroky tj. správně definovat prvky a vazby v bilančním modelu. Pokud se postupovala zodpovědně a pečlivě vlastní formulace bilančního modelu není obtíţná. Postupuje se ve 2 na sebe navazujících etapách: model mezivýrobkových vztahů a sestavení materiálových vstupů bilančního modelu Model mezivýrobkových vztahů Model mezivýrobkových vztahů je zaloţen na splnění kritéria, aby mnoţství vyrobených výrobků odpovídalo mnoţství výrobků, které je poţadováno zákazníky [I. Gros, 2003]. Tedy aby nebyla nadvýroba, protoţe by podnik vytvářel zásoby, které jsou spojeny s náklady navíc. Zmíněné kritérium lze vyjádřit matematickým zápisem: xk = xk1 + xk2 + xk3...+ xkn (11) 29

31 Pokud do předchozího vztahu 11se dosadí vztah č. 9 z kapitoly 6.3 vznikne: xk = ak1x1 + ak2x2 + ak3x3...+ aknxn (12) Celková balance mezivýrobkových vztahů má následující maticový zápis [Gros, 2003]: X1 = a11x1 + a12x2 + a13x3...+ a1nxn X2 = a21x1 + a22x2 + a23x3...+ a2nxn X3 = a31x1 + a32x2 + a33x3...+ a3nxn Xn = an1x1 + an2x2 + an3x3...+ annxn, kde n je počet výrobků a polotovarů (13) Materiálové vstupy do bilančního modelu Výrobní proces je limitován materiálovými vstupy, proto je důleţité sestavit matici pro materiálové vstupy. Postupuje se analogicky s modelem mezivýrobkových vztahů. Uvaţuje se d-tá surovina. S d = s d1 x 1 + s d2 x 2 + s d3 x s dn x n, kde n je počet vstupujících surovin (14) Soustava rovnic vyjadřující bilancí všech materiálových vstupů je formulována: [I. Gros, 2003] S 1 = s 11 x 1 + s 12 x 2 + s 13 x s 1n x n S 2 = s 21 x 1 + s 22 x 2 + s 23 x s 2n x n S 3 = s 31 x 1 + s 32 x 2 + s 33 x s 3n x n. S n = s n1 x 1 + s n2 x 2 + s n3 x s nn x n (15) 30

Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR. Bc. Vlasta Pavlovská

Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR. Bc. Vlasta Pavlovská Použití kvantitativních metod při plánování přezkoumání hospodaření ÚSC ve vybraném kraji ČR Bc. Vlasta Pavlovská Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celkŧ

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inţenýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inţenýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Logistický koncept výroby elektromotorů

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Procesně řízený podnik

Procesně řízený podnik Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Procesně řízený podnik Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Klíma, DiS. Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing.

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kutálek Informační technologie

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Optimalizace dopravních tras v distribuční činnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Markéta Žákovská Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru

Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bankovní institut vysoká škola Praha Riziková analýza a finanční ohodnocení v podnikatelském záměru Bakalářská práce Konstantin Podolyak 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH

Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Michal LOUTHAN VZTAH DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU A SÍŤOVÝCH ANALÝZ PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH ÚLOH magisterská práce Vedoucí práce:

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více