Vrcholové øídicí systémy ABB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrcholové øídicí systémy ABB"

Transkript

1 Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné systémy i na informaèní systémy distribuèních spoleèností. Význaèné funkce a dùležité vlastnosti tìchto systémù jsou v èlánku popsány na pøíkladech øídicích systémù S.P.I.D.E.R. pro elektroenergetické spoleènosti a Saturn pro teplárenství. Firma ABB má významnou konkurenèní výhodu v tom, že již realizovala množství aplikací v této oblasti, má mezinárodní tým zkušených odborníkù a dokáže zákazníkovi nejen dodat vlastní øídicí systém, ale i vybavit v podstatì celou technologii a zajistit i potøebné služby. Úvod Hierarchická organizace øízení Spoleènosti, které se zabývají dálkovým pøenosem a distribucí energií, se v souèasné dobì již neobejdou bez podpory mnoha systémù, které jejich pracovníkùm umožòují efektivnì øídit pøenos i distribuci za standardních i nestandardních podmínek. Tyto systémy jsou, stejnì jako systémy technologických prostøedkù, které vlastní pøenos i distribuci zajiš ují, vìtšinou hierarchicky organizovány. Hierarchie odpovídá charakteru pøenášených a distribuovaných energií èi médií, naproti tomu také úrovni pøenosu a distribuce, na které konkrétní spoleènost tuto èinnost uskuteèòuje. Systémy se obvykle èlení na nìkolik zásadních hierarchických úrovní. Napøíklad pro elektroenergetiku mùže èlenìní zaèínat v úrovni distribuèních sítí nn a distribuèních transformoven vn/nn, distribuèních sítí vn, pokraèovat pøes spínací stanice a transformovny vn, transformovny 110 kv/vn, pøenosové sítì 110 kv, transformovny 400/220/110 kv a pøenosové sítì 400 a 220 kv. Ve vybraných úrovních mùže být takovýto systém doplnìn dispeèerskými centry, která zajiš ují øízení provozu odpovídajících oblastí, èlenìných podle napì ových hladin, regionálního uspoøádání, vlastníkù zaøízení nebo jejich dalšího vnitøního uspoøádání. Samostatnou kapitolou v èlenìní struktury jsou energetické zdroje, jejichž struktura mùže být organizována nejen podle jejich vlastníkù, hodnoty instalovaného výkonu èi napì ové hladiny, ale také podle technologického principu výroby elektrické energie, který mùže do znaèné míry ovlivòovat jejich využívání v rámci celého energetického systému. Podobnì složitì strukturované mohou být i ostatní oblasti teplárenství, pøenos a distribuce plynu. Dispeèerská centra U všech typù energií mají z hlediska øízení pøenosové èi distribuèní soustavy nebo jejich èástí rozhodující význam dispeèerská centra. V nich se vìtšinou soustøeïují všechny výkonné pravomoci a odpovìdnosti za operativní øízení odpovídajících úrovní. Velmi èasto tato centra také zajiš ují funkce plánování provozu, popø. jeho krátkodobý rozvoj, nebo alespoò pro tyto funkce poskytují relevantní informace jiným složkám. Požadavky na úroveò øízení, spolu s neustále se zvìtšujícím rozsahem øízených oblastí, kladou na personál dispeèerských center stále vìtší a vìtší nároky, které bez masivního zavedení øídicích a informaèních systémù již nelze jednoduše zvládat. Obr. 1. Zobrazení sí ových schémat a jejich parametrizace Souèasnì s uvedenými procesy se na úrovni obsluhy, správy a údržby vlastní technologie pøenosových a distribuèních sítí, popø. dalších technologií, soustavnì snižují stavy obslužného personálu. Dílem proto, že jsou technologie vybavovány vlastními øídicími a obslužnými systémy, jsou spolehlivìjší a nevyžadují tak èastou a bezprostøední pøítomnost obsluhy, dílem také proto, že je požadována vìtší ekonomická efektivita funkce obsluhy, správy a údržby tìchto zaøízení. V každém pøípadì však nastává situace, kdy se lidé od zaøízení vzdalují a bezprostøední kontakt s ním udržují pouze prostøednictvím technických prostøedkù øídicích systémù. Øídicí systémy Z pohledu vybavování technologie všeobecnì, a technologie pøenosových a distribuèních sítí zvláš, je možné øídicí systémy rozdìlit do dvou základních skupin. První je skupina technologických øídicích systémù, jež v sobì zahrnuje všechny pøímo pùsobící øídicí prostøedky, tedy prostøedky, které pøímo ovládají a øídí pøíslušné technologie, popø. zajiš ují odpovídající pøenos informací o stavu tìchto technologií. Do druhé skupiny lze zaøadit øídicí systémy, které jsou v hierarchii øízení na vyšších úrovních, v dispeèerských centrech, a zajiš ují pøedevším funkce vrcholového øízení (øízení skupin technologií) tedy vrcholové øídicí systémy. Horizontální integrace s informaèními systémy Vrcholové øídicí systémy však zdaleka nejsou posledním stupnìm v procesu øízení. Každá technologie má svého vlastníka a ten pochopitelnì chce, aby fungovala co možná nejefektivnìji. Pro øízení spoleènosti, která pøenosové a distribuèní sítì provozuje nebo vlastní, tedy má øadu dalších informaèních systémù, pro které se vlastní øídicí systémy, a technologické èi vrcholové, mohou stát neocenitelným zdrojem informací. Z tohoto úhlu pohledu se vrcholové øídicí systémy stávají jedním ze základních kamenù informaèních systémù. Na rozdíl od stávajících vazeb v hierarchii vlastních øídicích systémù, které jsou vertikální, je vazba mezi øídicími a informaèními systémy definována jako horizontální. Proces, kterým se hierarchická struktura øídicích systémù propojuje do hierarchické struktury informaèních systémù, se nazývá horizontální integrace. Vrcholové øídicí systémy ABB Spoleènost ABB operuje v celosvìtovém mìøítku, a to nejen z pohledu sídla svých zákazníkù, ale i z pohledu svých producentských center a støedisek, která vyvíjejí produkty i celé systémy. Proto existuje i v oblasti produkce vrcholových øídicích systémù nìkolik øešení, která se mohou do jisté míry i pøekrývat v možnostech aplikací. Z pohledu potenciálních zákazníkù a možnosti aplikací v Èeské republice pøicházejí v úvahu pøedevším produkty a systémy, které jsou primárnì urèeny pro evropský trh. AUTOMA (2001) èíslo 4 21

2 Co se týèe technologií, pro které jsou vrcholové øídicí systémy v Èeské republice žádány, s velkým náskokem pøevažuje oblast elektroenergetiky, hned vzápìtí následovaná oblastí øízení tepelných sítí. Je to možná i logický dùsledek úzké vazby mezi vlastní výrobou elektrické energie a tepla, kde je více než kde jinde zøetelná pøímá souvislost. Elektroenergetika Co se týèe produktù a systémù ABB, je elektroenergetika jedním z klíèových oborù. Nejinak je tomu i v oblasti øídicích systémù všeobecnì a pochopitelnì i v oblasti vrcholových øídicích systémù. Systémy ABB pokrývají v podstatì kompletnì rozsah požadavkù na øízení v elektroenergetice. Aplikace øídicích systémù je možné nalézt jak pøi øízení distribuèních sítí nn i vn, v systémech øízení a pøi chránìní transformoven všech napì ových úrovní, tak i pøi výrobì elektrické energie, ale a to je pro naše téma nejpodstatnìjší i u vrcholových øídicích systémù všech typù elektroenergetických dispeèinkù. ABB nabízí pro èinnost dispeèerských øídicích systémù nìkolik produktù èi celých skupin produktù, které se liší výkonem, charakterem funkcí nebo rozsahem øízených oblastí. Vrcholem systémù ABB je øídicí systém S.P.I.D.E.R., který ètenáøùm v další èásti blíže pøedstavíme. Øídicí systém S.P.I.D.E.R. Øídicí systém S.P.I.D.E.R. je urèen pro realizaci dispeèerských øídicích systémù vyšší a nejvyšší kategorie. Mnoho aplikací tohoto systému je možné najít u regionálních distributorù elektrické energie i na místì národních elektroenergetických dispeèinkù nebo dispeèinkù nezávislých systémových operátorù (ISO), popø. i u velkých výrobcù elektrické energie, jestliže provozují centrální dispeèinky pro øízení skupin energetických zdrojù. Poèet instalací øídicího systému S.P.I.D.E.R. po celém svìtì v souèasné dobì výraznì pøekraèuje èíslo 200. Základní koncept systému je navržen s respektováním maximální variability možných implementací. Na všech úrovních systému a ve všech jeho funkcích je dodržen základní zámìr, který dovoluje optimálnì konfigurovat a pøizpùsobovat strukturu systému požadavkùm provozovatelù i uživatelù. Je to umožnìno nejen otevøenou koncepcí všech èástí systému, ale i dùsledným využíváním všech hardwarových a softwarových systémových i komunikaèních standardù. Systém je koncipován jako hierarchický, s velkou mírou variability hardwarové konfigurace. Mùže být provozován v konfiguraci jednoho výpoèetního systému stejnì jako v široce distribuované konfiguraci hardwarových prostøedkù, s rozdìlením základních funkcí na: n aplikaèní servery, n komunikaèní servery, n komunikaèní a sí ové prvky, n pracovní stanice. databáze Všechny komponenty systému je možné realizovat jako plnì redundantní zálohované. Škála možných variant redundance je velmi široká od možnosti zálohovat pouze kritické èi dùležité èásti systému až po úplnou symetrickou redundanci všech komponent. Redundance mùže být i vícestupòová, kdy kromì klasické horké zálohy mùže být definována ještì další, studená záloha (tato vlastnost se èasto využívá k realizaci tzv. záložních øídicích center). Ve všech pøípadech, kdy je použita metoda horké zálohy, je samozøejmostí, že pøechod na záložní systém neovlivní chod vlastních funkcí. Základem použitého principu redundance je to, že se nezálohuje hardware a s ním funkce, které jsou na nìm provozovány, ale právì jen tyto funkce. Základní funkce SCADA on-line horká záloha studená záloha systém plánování komunikační server BMS Business další systémy watchdog DMS Distribution CIM Customer Information HIS Historical Information Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) komunikace systémy automatizace a ochrana elektráren GIS Geographic Information Obr. 3. Pøíklad integrace øídicího systému EMS Energy systém automatizace přípojek Základní funkce øídicího systému SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) poskytují uživatelùm na jednotlivých pracovních stanicích standardní prostøedí plnì grafického vizualizaèního konceptu se všemi obvyklými funkcemi. Vizualizaèní systém je optimalizován i pro zobrazení velmi rozsáhlých sí ových schémat. Obr. 2. Víceúrovòová redundance systému Databáze systému je plnì distribuovaná. Tato vlastnost umožòuje témìø libovolnou distribuci všech funkcí. V pøípadì, kdy je distribuce databáze problematická vzhledem k požadavkùm na rychlost nebo èetnost pøístupu k pøíslušným datùm, je použita metoda zrcadlení databáze. Systém správy databáze za všech okolností zajiš uje trvalou konzistenci databáze bez ohledu na míru distribuce èi zrcadlení. AMS Asset and Maintenance trenažéry nástroje pro správu dat a systému Vyšší funkce EMS, DMS, BMS Z pohledu jednotlivých aplikací a uživatelù, kteøí prostøednictvím tìchto aplikací k databázi pøistupují, nejsou distribuce ani zrcadlení viditelné. Databáze nemá definována v podstatì žádná omezení týkající se jejího rozsahu. K základním funkcím je možné pøiøadit funkce pro archivaci dat, které vytváøejí základní prostøedí pro cyklickou archivaci všech typù dat z databáze. Rozšíøenou funkcí archivace je tzv. flight recorder (FL), který zaznamenává zmìny vybraných událostí (podobnì jako èerná skøíòka v leteckém provozu). Základní funkce SCADA jsou orientovány pøedevším na požadavky sí ových dispeèinkù a technologií elektroenergetiky. Proto mezi nimi lze nalézt i funkce topologie sítí a rovnìž funkce pro blokování manipulací nebo pro realizaci sekvenèních manipulací. Vyšší funkce systému S.P.I.D.E.R. jsou dodávány jako aplikaèní pakety, které lze samostatnì spravovat, instalovat i inicializovat. Plnì pokrývají rozsah možných aplikací od funkcí EMS (Energy ), které se používají pøedevším v oblasti pøenosových a èásteènì i distribuèních soustav, DMS (Distribution ), øešících problematiku øízení distribuèních sítí, až po BMS (Bussines ), jež poskytují úèinnou podporu øízení sítí s ohledem na jejich hospodárnost. Poslednì jmenovaná oblast má samozøejmì zásadní 22 (2001) èíslo 4 AUTOMA

3 význam pro použití øídicího systému u provozovatele distribuèních èi pøenosových sítí operujícího v prostøedí liberalizovaného trhu. Škála vyšších funkcí je velmi rozsáhlá. Za všechny jsou zde uvedeny alespoò ty nejobvyklejší. V oblasti EMS jsou to pøedevším funkce související s procesy sí ových analýz a vyhodnocení sí ových stavù estimace (State Estimation). Dále jsou to napø. vyhodnocení bezpeènosti provozu sítí kontingenèní analýza (Contingency Analysis), výpoèet zkratových pomìrù (Short-Circuit Calculation) èi výpoèet a kontrola ustáleného chodu (Dispatcher Power Flow). V souvislosti s ekonomikou provozu jsou významné funkce optimalizace øízení sítí (Optimal Power Flow). Vyšší kategorií funkcí z hlediska rozhodování a plánování provozu jsou funkce pøedpovìdi zatížení (Short Term Load Forecasting). Funkce DMS zastupuje napø. funkce lokalizace poruchových oblastí a míst poruchy vyhledávání zemních poruch (Earth Fault Location) èi zkratù (Short Circuit Localization). Velmi aktuální funkcí z hlediska požadavkù na omezení zátìže obsluhy velmi rozsáhlých distribuèních èi pøenosových soustav je tzv. funkce FIND (Fast Inteligent Network Diagnostis), která dùmyslnì sdružuje skupiny poruch a událostí do výsledných alarmù. Funkce aplikuje technologii expertního rozhodování s využitím strategie èasové analýzy, dynamických (plovoucích) èasových oken a definici orientovaných vazeb. Kromì toho systém vyšších funkcí nabízí i další zajímavé prostøedky: pro podporu rozhodování v úrovni zapojování zdrojù a dodavatelù elektrické energie skupinu funkcí pro plánování a øízení produkce. Nabídka funkcí nezapomíná ani na výcvik obslužného personálu dispeèerských center. Pro toto použití je systém vybaven možností kdykoliv a na kterémkoliv pracovišti vytvoøit simulaèní databázi jako kopii okamžitého stavu reálné databáze modelu øízené soustavy. Dále nabízí možnost provozu simulované databáze a pøiøazených pracoviš v režimu uèitel a žák, popø. v režimu dynamického simulátoru. Integrace do ostatních procesù øízení Dispeèerský øídicí systém S.P.I.D.E.R. ve všech svých úrovních respektuje požadavek na komplexní øešení systémù øízení. K tomu poskytuje množství standardních funkcí i prostøedky pro navázání vlastních funkcí do jiného systémového prostøedí. Základním prostøedkem vazby øídicího systému S.P.I.D.E.R. je datové rozhraní databáze systému. To umožòuje pøímý pøístup v režimu klient-server s využitím rozhraní SQL/NET ke všem položkám databáze i pøíslušných archivovaných dat. Tato metoda vyžaduje na stranì klienta odpovídající øešení, které dokáže odpovídajícím zpùsobem data využít. Systém ale také umožòuje realizovat funkce webovského serveru; poté se klientem mùže stát obyèejný webovský prohlížeè. Funkce eb Server vytváøí rozhraní, které dovoluje bez další parametrizace a nákladù zpøístupnit vìtšinu funkcí vizualizaèního systému: n zobrazení procesních dat (obrazù), n zobrazení alarmových výpisù a výpisù událostí, n zobrazení výpisu stavù, n zadání dotazù a zobrazení výsledkù (napø. z archivù). ebovský server zásadnì pracuje na zrcadlené databázi, jeho zátìž se tak nepøenáší na vlastní aplikace øídicího systému S.P.I.D.E.R. Další integrující funkcí je funkce dlouhodobé archivace HIS (Historical Information ), která umožòuje realizovat velmi rozsáhlé archivy dat a integrovat v nich spoleènì s daty z øídicího systému S.P.I.D.E.R. i data z jakéhokoliv jiného systému. Pro to je systém vybaven rozhraním ODBC/JDBC a SQL/NET. Systém HIS podporuje automatickou archivaci dat na velkokapacitních archivních médiích. Kapacita systému mùže být projektována v rozsahu od desítek gigabytù až do stovek terabytù. Implementace systému S.P.I.D.E.R. poskytuje možnost, kromì uvedených metod a prostøedkù integrace, které lze chápat jako standardní, realizovat i další, ménì obvyklé metody. V množinì funkcí systému jsou tyto funkce oznaèovány jako programátorská rozhraní. Poskytují prostøedky API pro navázání aplikací zákazníka pøímo na základní funkce øídicího systému, popø. nástroje pro pøí- Obr. 4. Architektura øídicího systému Saturn AUTOMA (2001) èíslo 4 23

4 padné doplnìní dalších (nových) funkcí, které zákazník požaduje. Jsou k dispozici ètyøi kategorie funkcí: n driver ODBC, n podpora DLL pro aplikace indows, n rozhraní COM, n sdílené knihovny S.P.I.D.E.R. Obr. 5. Pøíklad procesního obrázku Zejména poslední dvì skupiny umožòují skuteènì plnohodnotnou funkèní i systémovou integraci. Souèástí dodávky øídicího systému se popø. mohou stát i prostøedky, které pro øešitele softwaru poskytují komfortní podporu vývoje: n Avanti Preprocesor, který pøekládá symbolické identifikace do interních identifikátorù databáze øídicího systému, n Database Debug Functions pro definici a správu pøístupových front, n Debugger, ladicí a testovací prostøedek vyvíjených aplikací, n Dump Analyzer, analyzátor chybových stavù vyvíjených aplikací, n Resource Utilization Monitors, prostøedek pro optimalizaci zaèlenìní nových aplikací do systému. Správa systému Dodávané funkce øídicího systému S.P.I.D.E.R. jsou urèeny nejen jeho uživatelùm, ale i pøípadným správcùm a všem, kteøí se implementací dané aplikace zabývají. Souèástí funkcí systému je univerzální konfiguraèní nástroj Instalation and Configuration Tool, jenž je urèen pro konfigurování a instalování metodou plug-and-play. Paramterizace jednotlivých funkcí je záležitostí již témìø uživatelskou a mùže jí být s minimálním rozsahem školení povìøen zkušený budoucí uživatel. Úèinný parametrizaèní nástroj respektuje pøevažující kategorii budoucích aplikací v prostøedí distribuèních a pøenosových sítí. Je založen na odvození dat a parametrù databáze ze schémat energetických sítí. Rovnìž je možné využít data z geografických informaèních systémù (GIS), stejnì tak i data z prostøedí informaèních systémù databázového charakteru. Celý proces instalace i parametrizace podporuje týmovou práci, víceuživatelský pøístup, dekompozici projektu a øízení a správu verzí. Samozøejmostí je možnost pøípravy testovacích a zkušebních verzí systému se schopností simulovat a ovìøit maximální množství parametrù. Všechny prostøedky pro uživatelskou parametrizaci jsou integrovány do prostøedí S.P.I.D.E.R. Engineering. Proces parametrizace je optimalizován a urychlen využitím nástroje IRDE (Integrated Restructured Data Engineering). Tento nástroj v sobì sjednocuje pøístup generování z prostorových i tabulkových dat. Dovoluje bez omezení pøecházet z jedné metody na druhou a úèelnì spojovat výhodné vlastnosti obou. V závìru zbývá ještì se zmínit o systému správy verzí všech èástí systému S.P.I.D.E.R. Obr. 6. Pøíklad procesního obrázku s mapou Tento nástroj umožòuje na stranì dodavatele øídicího systému jednoduše a komplexnì evidovat strukturu, rozsah dodávky a konfiguraci konkrétního systému konkrétnímu zákazníkovi. Tento systém zkracuje dobu potøebnou k uskuteènìní pøípadného servisního zásahu. Pomáhá také velmi rychle pøenést napø. poznatek o nalezené chybì i jejím odstranìní do všech odpovídajících instalací, stejnì jako dokáže velmi rychle promítnout novou funkci, rozšíøení èi optimalizaci stávající funkce. Spoleènost ABB nabízí pro všechny své systémy, a tedy i pro systém S.P.I.D.E.R., komplexní servis. Tam je systém správy verzí úèinným a efektivním nástrojem pro realizaci této nabídky. Teplárenství Podobnì jako v elektroenergetice, pokrývá nabídka produktù a systémù ABB i požadavky na øízení procesù v teplárenství. Øízení výroby tepla bývá velmi èasto (u vìtších zdrojù témìø vždy) oddìleno od øízení teplovodné distribuèní sítì (samozøejmì se zachováním nezbytných informaèních vazeb mezi obìma èástmi pro jejich správnou souèinnost pøi logickém i spojitém øízení). K tomu vede mimo jiné fyzické èlenìní procesu, èasto i majetkové vztahy a v neposlední øadì i ponìkud rozdílné požadavky na øízení obou èástí procesu. Pro øízení zdrojù, kde (alespoò u vìtších výkonù) je výroba tepla témìø vždy svázána s výrobou elektøiny, je nabídka øídicích systémù ABB víceménì shodná se systémy pro elektroenergetiku (napø.: systémy DCS ABB Advant 450 v ECKG Kladno a Spalovnì Liberec). Pro øízení teplených distribuèních sítí jsou priority požadavkù na øídicí systém ponìkud jiné. Na rozdíl od výrobních technologií situovaných v jednom pomìrnì malém objektu jsou teplárenské sítì èasto dosti geograficky rozsáhlé. Proto kromì výkonnosti a spolehlivosti samotného øídicího systému, v souèasné dobì samozøejmých, vystupují do popøedí pøedevším jeho komunikaèní možnosti z hlediska výkonu i z hlediska spolehlivosti. Proto také pro øízení teplárenských sítí nabízí ABB speciální koncept Galaxy s vrcholovým øídicím systémem Saturn. Tento koncept a øídicí systém v další èásti pøedstavíme. Øídicí systém Saturn Pro øízení teplárenských sítí nabízí ABB osvìdèený modulární koncept øídicího systému, který díky své modularitì a flexibilní konfigurovatelnosti mùže øídit témìø libovolnou teplárenskou sí. Koncept Galaxy vychází z technologie klient-server a z možnosti vybavit øídicí systém dostateènì mohutným a spolehlivým systémem dálkové komunikace v podstatì po všech nyní bìžných komunikaèních médiích. Proto je koncept Galaxy vhodný právì pro øízení geograficky rozsáhlých nebo èlenìných procesù, jako jsou pøedevším teplovodné sítì, ale také rozsáhlé úpravny odpadních vod, tunelové a mostní dopravní systémy aj. ABB 24 (2001) èíslo 4 AUTOMA

5 implementovalo tento koncept ve více než 100 systémech doslova po celém svìtì, vèetnì dvou nejvìtších a nejvyspìlejších øešení teplárenských sítí ve svìtì. Koncept se skládá z tìchto hlavních softwarových a hardwarových komponent: n procesní stanice, n vrcholový systém Saturn SCADA vèetnì operátorských stanic, n doplòkové produkty vrcholového systému, n standardní pøedem pøipravené softwarové moduly pro procesní stanice i pro vrcholový øídicí systém, n systém komunikace s možností použít rùzná média i rùzné protokoly. Vzhledem k tomu, že hlavním produktem konceptu Galaxy je øídicí systém Saturn a že se pøi jeho dodávce vždy øeší samotný vrcholový systém i navazující programy v procesních stanicích a systém dálkové komunikace, nemá pro úèely tohoto èlánku zásadní smysl rozlišovat mezi konceptem øízení a systémem. Proto termín øídicí systém Saturn mùže v dalším textu znamenat nejen samotný vrcholový systém, ale i jeho související èásti (zejména procesní stanice a komunikace). Systém Saturn je založen na technologii klient-server s vnitøní komunikací Ethernet TCP/IP. Pøi velkých nárocích na spolehlivost systému mohou být sbìrnice i jednotlivé komponenty a funkce (gateway, server) redundantní. Systém sbírá data z podøízených procesních stanic, ukládá je a zpracovává ve své vnitøní databázi. To umožòuje archivovat a statisticky vyhodnocovat všechna získaná data o øízeném procesu a rovnìž je prezentovat na monitorech nebo v podobì nejrùznìjších výpisù a grafù. Na podobném principu funguje i vyspìlá signalizace poruch, s možností èlenit je do nìkolika seznamù, strukturovaných výpisù, pøipojeného návodu pro operátora, co v pøípadì které poruchy dìlat apod. Do signalizace poruch je zahrnuta i diagnostika interních poruch systému, mimo jiné se sledují a statisticky vyhodnocují napø. stavy komunikaèních linek apod. Data mìøená v øízeném procesu, sebraná z procesních stanic a dále statisticky zpracovávaná ve vnitøní databázi nejsou urèena jen pro výpisy a signalizaci poruch, ale pøedevším je na jejich základì øízen proces. Hlavní èást rutinního øízení je uskuteèòována pøímo na úrovni procesních stanic. Jde o regulace, najíždìcí a odstavovací sekvence, nìkteré blokády a ochrany. Tyto algoritmy se realizují v procesních stanicích programem sestaveným ze standardních maker (viz dále). Díky této strategii je možné proces bezpeènì øídit z procesních stanic i pøi výpadku komunikaèní sítì. Pøestože výpadky u správnì navržené komunikaèní sítì v podstatì vùbec nevznikají, musí být s ohledem na bezpeènost a spolehlivost øízení i takové stavy ošetøeny. Nadøazená vrstva øízení se realizuje ve vrcholovém øídicím sytému Saturn. Zde mohou operátoøi vidìt data na monitorech stanic operátora nebo v podobì rùzných výpisù a rovnìž mohou jednotlivá zaøízení z operátorského pracovištì ovládat. K uskuteènìní obou funkcí, vizualizaèní i ovládací, jsou zapotøebí objekty, které jsou znázornìny výstižným symbolem ovládaného zaøízení na procesním obrázku na monitoru operátorské stanice. Každý objekt je pøiøazen urèité èásti øízeného procesu, urèitému zaøízení nebo mìøení (napø. ventil, èerpadlo, mìøení hladiny v tanku, tlak nebo teplota v potrubí apod.). Objekt signalizuje stav zaøízení svým tvarem, barvou, polohou, pøipojeným textem nebo èíslem. Pøi poklepu tlaèítkem myši na objekt inteligenci objektù, trojrozmìrné efekty a zvolit vhodné barvy. ABB mùže pùsobit i jako konzultant pøi tvorbì optimálních pracoviš obsluhy a tím napomoci k plnému uspokojení individuálních požadavkù operátorù. Kromì již uvedených základních funkcí jsou k dispozici i vyspìlé funkce. Napøíklad je možné automaticky, na základì vnitøní statistiky, nebo denním zadáváním pøedpovìdi poèasí do systému pøedem urèit prùbìh venkovních teplot. Údaje o venkovní teplotì tak pøicházejí s pøedstihem oproti skuteèným mìøeným hodnotám. Tím lze ušetøit znaèné množství tepelné energie, protože v èasovém pøedstihu je možné z velké èásti eliminovat stanice operátora G komunikační brána (gateway) S server samostatná stanice velká samostatná stanice vícenásobná pracovní stanice Obr. 7. Snadná rozšíøitelnost systému se mùže uživatel podívat do stavového menu, kde lze o zaøízení najít ještì další údaje. Podobnì se dostane i do ovládacího menu, odkud je možné zaøízení ovládat. Užiteèná je i funkce poznámky, která operátorovi pomáhá zapsat ke každému objektu poznámku o stavu pøíslušného zaøízení. K vyššímu komfortu øízení pøispívá také grafické prostøedí operátora. Jak již bylo zmínìno, je možné øízený proces v podobì procesních obrázkù a objektù na nich umístìných sledovat na monitorech. Objekt lze na obrazovce (obrázku) umístit tam, kam logicky patøí. Objekty jsou srozumitelné, poskytují mnoho užiteèných informací o symbolizovaném zaøízení. Stejnì tak lze snadno intuitivnì pochopit i jejich ovládání pomocí systému rùzných nabídek funkcí. Objekty mohou být logicky propojeny s jejich geografickým umístìním, což systému poskytuje další možnosti, napø. pøi zobrazování map. Ke zøízení správnì fungujícího pracovištì operátora je dùležité, aby všechny informace o øízeném procesu byly snadno dostupné. To znamená vytvoøit výstižné procesní obrázky ve vhodné kombinaci barev, umístit dobøe viditelné potøebné informace a povelový prostor objektù na dosah. K tomu je vhodné využít G velká redundance S S G malá redundance dopravní zpoždìní velkých teplárenských sítí a regulovat dodávku tepelné energie v dobì a místì, kde je to nejefektivnìjší. Další zajímavou funkcí je i možnost dodavatele systému diagnostikovat systém na dálku, napø. po telefonní lince (samozøejmì jen s pøedchozím souhlasem zákazníka), èímž se opìt ušetøí, tentokrát prostøedky na servis systému. Z dalších funkcí jmenujme alespoò správu topologie a monitorování netìsnosti potrubí (resp. únikù teplovodného média). Všechny tyto funkce (a mnoho dalších) jsou dostupné v systému sestaveném na míru podle potøeb a požadavkù zákazníka. Na základì dlouholetých zkušeností v oboru a osvìdèeného konceptu ABB nabízí øešení, které velmi usnadòuje návrh, instalování, testování a oživení systému pøi zajištìní jeho vysoké kvality a spolehlivosti. Témìø celé programové vybavení systému Saturn je složeno ze standardních objektù. Objekty jsou k dispozici v knihovnì standardních objektù, odkud se pøenesou do systému jako jednotlivé parametrizované instance tìchto objektù. Jádro systému Saturn je rovnìž standardní a v podstatì málo závislé na konkrétní konfiguraci systému. Proto je rekonfigurace systému vcelku snadnou záležitostí. AUTOMA (2001) èíslo 4 25

6 Podobnì jako u vlastního systému Saturn, je i software procesních stanic složen ze standardních modulù. Jde o standardní makra, která jsou k dispozici v knihovnì, odkud se kopírují do programù procesních stanic a parametrizují. Jsou to právì standardní makra, která dávají systému potøebnou flexibilitu a usnadòují jeho konfigurování. Ve standardních knihovnách je uložena dlouholetá zkušenost ABB a potøebné know-how pro øízení teplárenských procesù. Systém Saturn mùže pracovat na nìkolika hardwarových platformách, aby tak byla zajištìna nezávislost na jednom dodavateli. V tomto prostøedí pracuje systém v tìsné integraci rùzných, pøesto však standardních platforem. Výsledkem je jednotnost a standardnost funkce systému, napø. jednotné ovládací rozhraní (MMI), jednotná obsluha tiskáren, kontrola pøístupu (tj. pøístupová hesla a rùzné úrovnì oprávnìní), konfiguraèní nástroje atd. Dále platí, že všechny funkce jsou dostupné ze všech stanic operátora v celém systému. Saturn je flexibilní systém SCADA s možností snadného postupného rozšiøování. Dùvody k rozšíøení systému bývají tyto: n pøidání dalších procesních stanic, n pøidání dalších stanic operátorù, n pøidání vzdáleného terminálu operátora, n pøidání dalších tiskáren, n rozšíøení poètu funkcí systému, n rozšíøení komunikaèní sítì LAN, n rozšíøení komunikace s novými podstanicemi. Protože je systém Saturn založen na zaøízení vyhovujícím prùmyslovým standardùm, mùže být rozšiøován o nové funkce nebo nový hardware s minimem vynaložené práce. Základní konfigurace zùstává stejná, jen je rozšíøena o potøebné komponenty. Pùvodní hardware obvykle bývá použit i v novém rozšíøeném systému. Tím se šetøí nejen vynaložená práce, ale i investièní prostøedky na rekonfiguraci. Procesní stanice ABB mohou vykonávat veškeré øídicí a monitorovací funkce potøebné na úrovni podstanic. Procesní stanice ABB mají k dispozici mnoho výkonných funkcí právì pro úèely øízení teplárenských sítí. Zaøízení každé podstanice, vèetnì procesorù, radiomodemu a I/O modulù, je montováno do rozvádìèe pøipraveného k instalování u zákazníka. Tím se opìt zjednodušuje instalace celého systému a jeho uvedení do provozu a šetøí se vynaložené investièní prostøedky. A ještì zmiòme jednu pøíjemnou vlastnost systému: lze jej propojit s vnìjšími informaèními systémy. Systém je v takovém pøípadì tøeba vybavit modulem Saturn OpenDX, který dovoluje pøipojit cizí softwarové produkty k datùm vnitøní systémové databáze. K tomu je zapotøebí, aby externí software splòoval standard ODBC (Open DataBase Connectivity). Tomuto standardu vyhovuje napø. MS Excel, MS Access a mnoho produktù dalších firem. Vyhovuje mu vìtšina seriózních databázových aplikací. Oba jmenované produkty (zejména MS Excel) zde jsou uvedeny proto, že jsou všeobecnì rozšíøeny v èeských zemích a bývají k dispozici v podstatì u všech uživatelù. Pro uživatele je tím zajištìn velmi snadný pøístup k datùm z interní databáze systému Saturn a lze tato data snadno zpracovávat a vytváøet nestandardní sestavy a grafy (napø. pomocí MS Excel) nebo být trvale propojen na firemní informaèní systém, ve kterém obvykle pracuje databázová aplikace s možností vazby na ekonomický software apod. Kromì otevøenosti k vnìjším informaèním systémùm je systém Saturn možné také propojovat i s rùznými dalšími externími zaøízeními, a již na úrovni procesních stanic nebo provozních pøístrojù. K tomu je urèeno množství komunikaèních protokolù, které jsou v systému k dispozici. Ing. Jiøí Roubal, Network Control, ABB, Ing. Aleš Trdý, District heating control systems, ABB 26 (2001) èíslo 4 AUTOMA

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS

ENERGIE Z BIOMASY. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy. Dodavatelský tým VHS Dodavatelský tým ENERGIE Z BIOMASY EVECO Brno, s.r.o. Øada vysoce úèinných kotlù o výkonu 1 až 3 MW pro energetické využití rùzných druhù biomasy a fytomasy Ústav procesního a ekologického inženýrství,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Podniková informatika

Podniková informatika Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide

Divar. Aplikační průvodce. Divar application guide Divar Aplikační průvodce Bosch Divar application Divar Digitální guide univerzální rekordér Bosch Divar Digitální univerzální rekordér Divar je zkratka pro digitální univerzální rekordér přibližující digitální

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22

Instalace Windows SharePoint Services na jednom serveru s WMSDE 21 Postup instalace 22 Obsah K a p i t o l a 1 : Ú v o d d o t e c h n o l o g i e S h a r e P o i n t 1 1 Co je SharePoint 11 Windows SharePoint Services 12 SharePoint Portal Server 12 Jednoduchá navigace 13 Snadné publikování

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu

ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu ir2200 PLNÌ MULTIFUNKÈNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉM Funkce kopírování, tisku, skenování a faxování Výstup rychlostí 22 stran za minutu Výstup rychlostí 22 stran za minutu Víceúèelový systém zahrnující kopírování,

Více

Jak má vypadat dobrý hydraulický model

Jak má vypadat dobrý hydraulický model Jak má vypadat dobrý hydraulický model Lubomír Macek Aquion s.r.o., Dělnická 38, 170 00 Praha 7, lubomír.macek@aquion.cz Abstrakt Využití hydraulických modelů vodovodů v praxi může pomoci uživateli při

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3

ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 ARCHIV ÈESKÉHO WEBU V ROCE 3 Petr Žabièka Moravská zemská knihovna, Brno Projekt Webarchiv (webarchiv.nkp.cz) se letos dostává do tøetího roku své existence. Na konci loòského roku byla odevzdána závìreèná

Více

Jiøí Sedláèek E-KOMERCE INTERNETOVÝ A MOBIL MARKETING Praha 2006 Pøíruèka se zabývá komerèním využitím Internetu a mobilních technologií, pøedevším e-komercí, internetovým a mobil marketingem Je urèena

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více