Nápověda programu Revize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nápověda programu Revize"

Transkript

1 Nápověda programu Revize Program je určen pro Access 2010 a vyšší. Ti, kdo nemají vlastní Access, si mohou nainstalovat RunTime Accessu 2010 z dodaného DVD, nebo si mohou ze stránek Microsoftu stáhnout nejnovější verzi. Pro zbavení se neustálých dotazů a varování doporučuji povolit makra: spusťte soubor Makra.reg, který je na CD. Program spustíte z nabídky Start Všechny programy Klimša Revize - Revize. Princip: Program zaznamenává provedené revize do databáze, umí dohledávat atd. Ke kaţdému záznamu v databázi je připojen odkaz na SLOŢKU obsahující soubory s revizí a další, které s ní souvisí. Ve sloţce můţe být jakýkoliv počet souborů různých typů. Např. první strana bude formulář PDF, tech. zpráva bude ve Wordu, prostory a rozváděče v Excelu, závady opět ve Wordu apod. Máte absolutní volnost. Formuláře pro Excel a Word, které jsou součástí programu, obsahují nově vytvořené funkce. Další funkce jsou při instalaci integrovány přímo do Excelu a Wordu. Program umí vybrané soubory ve vámi zvoleném pořadí převést do PDF a spojit je do jednoho celku. Výsledné PDF umí elektronicky podepsat, nebo k němu vystavit doloţku autenticity. Máte tak absolutní volnost v tom, co a jak budete dělat, nejste omezeni formátem, způsobem vytváření revize, obsahem výsledného dokumentu. Ve výsledku můţete vytvářet souborová portfolia a z nich vytvořit jeden soubor obsahující poutavou úvodní stranu, přehledné textové zprávy, tabulky, obrázky, schémata, protokoly z jiných programů atd. SVOBODA, je klíčové slovo. Většina funkcí se zobrazí přes klávesu F1. F2 = zobrazení jako tabulka F3 = zobrazení jako formulář F4 = posun o záznam zpět F5 = posun na další záznam Levý okraj Levý okraj Klepnutím na levý okraj je na prvním záznamu z 8mi. Šipka s hvězdičkou přidá nový záznam. = záznam je editován (ESC = vrátit změny...neukládat změny) = záznam je uloţen. a klávesa DEL = smazat záznam

2 Soubor s databází se po instalaci vytvoří automaticky. Nemusíte nic řešit. Pokud chcete, vytvořte si ho na jiném místě, nebo si jiţ pouţívaný dejte, kde potřebujete a program na něj připojte. Vyhledávací funkce zobrazí jen záznamy, které odpovídají zadaným kritériím, nebo seřadí záznamy dle datumů. Práce se sloţkou: - Zobrazí soubory sloţky (kdybyste se odklikali někam jinam) - Vytvoření nové sloţky, přejmenování, odstranění a výběr existující sloţky, která bude obsahovat soubory dané revize - Zobrazí šablony. Šablony přetáhnete myší do revizní sloţky. Drţte při přetahování Ctrl, nebo místo kopírování budete přesunovat. - Zobrazí pole pro vytvoření finálního PDF

3 Soubory, ze kterých chcete vytvořit finální PDF, prostě přetáhněte na červené pole,nebo pokud chcete do finálního PDF i soubory odjinud, z jiného místa na PC, tak - se k nim doklikejte, nebo - jej opět uchopte a přetáhněte na Nebo je přetáhněte z průzkumníka, nebo jiného souborového manaţeru (Total Commander apod.) Do seznamu můţete naházet soubory pro Excel, Word, nebo PDFka. Finální PDF se bude jmenovat stejně jako sloţka revize.

4 - otevře Word a Excel, vyrobí PDF z jednotlivých souborů a pak je spojí dohromady * - podepíše finální PDF elektronickým podpisem (pomocí nainstalovaného Print2PDF programu (bezplatně na - otevře hotové PDF - odešle PDF mailem na adresu, kterou máte v adresáři k dané firmě - vystaví doloţku autenticity souboru PDF *** * Soubory nesmí obsahovat ěščřţýáíé, pomlčky apod. (název souboru není slohové cvičení). Celá akce můţe chviličku trvat a je hotová aţ se objeví přeruší převod do PDF. Bliţší informace o tom jak získat a pouţívat elektronický podpis pošlu. Stačí si o ně napsat na *** Speciální vychytávkou je moţnost distribuce dat v elektronické podobě pro ty, kteří nemají certifikát (pero), k vytvoření elektronického podpisu. Opět jen jedním klepnutím na, se vytiskne doklad - doloţka zaručující autorství a neporušenost předávaných dat ve formě PDF. Pokud se souborem

5 PDF předáte také vytištěnou a podepsanou doloţku, zaručujete klientovi, ţe soubor je váš. Neporušenost dat zaručuje tzv. HASH otisk (šifra SHA1, SHA256 nebo MD5), coţ je jako otisk prstu člověka. Jakákoliv změna v souboru by vedla k úplně odlišnému HASH otisku. HASH otisk lze ověřit běţně dostupným softwarem, nebo utilitou dodávanou s programem (HASHover). Nevadí, kdyţ se soubor přejmenuje, ale nesmí dojít ke změně ani jediného písmene v jeho obsahu. Smysl je ten, ţe i kdyţ nemáte pořízený oficiální podpisový certifikát (pero), nemusíte tisknout obsaţné dokumenty. Je jednodušší předat soubor a s ním jednu papírovou stránku - doloţku. K dispozici máte Závadovník: Závady seskupeny dle kategorií. Závady seskupeny dle norem. Přesný citát z normy. Platnost normy apod. Celá norma stručně (výcuc). Vlastní závady včetně popisu. Normy a zákony vztahující se k požární bezpečnosti staveb. Ctrl+C nepo poklepáním zkopízujete článek (Např. "V rozporu s ČSN čl. 1.2). Poklepáním zobrazíte text a popř. zkopírujete do schránky. Poklepáním zobrazíte text a popř. zkopírujete do schránky. F1 otevře HELP......hledání, editace závad, přehled norem apod. Zkopírovat = přenést do schránky Windows + program se minimalizuje (spadne dolů na lištu). Ctrl+V vloţí přenášený text do revizní zprávy. Opět funkce pro Závadovník jsou přes F1.

6 Při práci v Excelu můžete využít tyto funkce: Integrátor maker (Ctrl+Q nebo na kartě Doplňky )

7 1/ Buňky Označ zamčené buňky vybarví modrou barvou buňky, které jsou zamčené. V Excelu to funguje takto: buňku můţu uzamknout, ale to se projeví aţ při uzamčení listu. Po uzamčení listu ji uţ nebudete moci editovat a při posouvání tabulátorem bude přeskočena. Nejlepší je uzamknout buňky, které nebudou měnit obsah. Např. Po uzamčení listu budete krásně formulářem procházet pomocí tabulátoru, nebo zpět (tabulátor+shift). Odznač všechny buňky odstraní modrou barvu ze všech buněk. Smysl těchto dvou funkcí je pomoci se lépe zorientovat, co je a není uzamčené a provést změny. Obě funkce lze také ovládat z panelů nástrojů, pomocí tlačítek. Vlož Zs max vloţí maximální Zs pro zvolený jisticí prvek a čas. Při výpočtu je pouţit koeficient k m = 1,5 (dle ČSN ed. 2). Pro přesnější výpočty viz program Elektrovýpočty. Tato funkce slouţí k zápisu limitní mezní hodnoty k porovnání s hodnotou naměřenou. Hodnota bude zapsána do aktivní buňky. Vlož jištění, vedení Ctrl + G tato funkce otevře list s kabely a jisticími prvky. Ctrl + A zkopíruje text z tohoto listu do revize, kde jste nechali aktivní buňku. Osobně rychleji napíšu CYKY 3C x 1,5 na klávesnici neţ Ctrl + G vybrat a Ctrl + A, ale jak kdo chce. Editace listu s jištěním, vedením otevře list k editaci (doplnění, úpravám). Velmi důleţitá poznámka: pokud budete chtít změnit text, který v buňce jiţ je, máte 2 moţnosti: o klepnout do ní a text editovat v řádku vzorců o na buňku 2 x poklepat a tím umístíte kurzor do textu Vytvoř víceřádkové textové pole s vybraných buněk udělá jedno pole, kde se dá psát běţný text

8 2/ Řádky Manuální výběr po klepnutí bude otevřen sešit se šablonami a vy musíte označit poţadované řádky ručně. tak, ţe klepnete na záhlaví řádků (v našem případě 6 a 7) a označíte tak celý řádek, nebo stačí jen některé buňky z daných řádků. Vložit vloţí označené řádky do revize. Opět na místo, kde jste byli před pouţitím této funkce. Takţe, znovu celý postup: Vybrané řádky vloží Xkrát tato funkce zkopíruje a vloţí řádky, které označíte v revizní zprávě, kterou právě píšete. Je jedno, jestli označíte celý řádek klepnutím na záhlaví řádku, nebo vyberete jen některé buňky z řádku nebo řádků, které chcete zkopírovat. Nové řádky budou hned pod označenýma (vybranýma) ke kopírování. Velmi snadno tak budete klonovat podobné řádky při měření v prostorech nebo rozváděčích. Vybrané řádky vloží Xkrát na zvolené místo tato funkce je stejná jako předchozí, jen se vybrané řádky budou vkládat od řádku, který si zvolíte. Např. označíte řádek 17 a 18 a necháte je vloţit od řádku 40.

9 3/ Listy Manuální výběr tato funkce vás přepne do sešitu šablon. Přejdete na list, který chcete vloţit do revizní zprávy a pouţitím další funkce Vložit ho přenesete do revize. Vložit vloţí list ze šablon do revize. Takţe, znovu celý postup: Nový list přidá do revize nový, čistý list. Zkopírovat list zkopíruje aktivní list. Tuto funkci lze také spustit klepnutím na tlačítko, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+K Přejdi na list tato funkce zobrazí seznam s názvy listů. Vy můţete vybrat, na který chcete přepnout. Tuto funkci oceníte, pokud bude sešit obsahovat hodně listů. Tuto funkci lze spustit také klepnutím na tlačítko. Nastav rozměr listu aby se revize krásně vešla na stránku, musí být hranice stránky a hranice tisku nastaveny na sloupce B aţ L a řádky od 1 do 56. Tato funkce nastaví okraje stránky (listu) právě takto. Dále také nastaví výšku řádků a šířku sloupců. Je to tak pro vykompenzování rozdílu mezi formáty XLS a XLSM (2007). Proto výšku řádků a šířku sloupců při úpravách formuláře neměňte. Vyuţívejte jen slučování a rozdělování buněk. Pokud funkce nenastaví hranice tisku přesně, lze je lehce nastavovat taţením myší. Důleţitá poznámka: Revize QUICK byly vytvořeny tak, ţe ve většině případů je ideální zachovat rozměr listu a oblast tisku tak, jak bylo popsáno v předchozí funkci. Není to ale vţdy. Například list pro rozváděče, závady nebo stroj je nastaven jinak. Veškeré nastavení můţete provést manuálně. Editace šablon otevře sešit šablon v reţimu pro editování změny. Po úpravách sešit nejprve uloţte a potom zavřete. Zkopírovat aktivní list do šablon tato funkce zkopíruje list, na kterém zrovna pracujete do sešitu se šablonami listů. Zámek listu (není v integrátoru maker, ale jen na panelu nástrojů) zamkne nebo odemkne list, coţ znamená ty buňky, které mají nastavenou volbu zámku. Tato vlastnost buněk se nastavuje tak, ţe je označíte, klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete Formát buněk a dále záloţku Zámek

10 Nastavení zámku buněk můţete také provést po jejich označení (výběru) klepnutím na. Důleţitá poznámka: naučte se pracovat s nastavením zámku buněk (a se zamykáním listů. Zámek buněk zviditelňují výše popsané funkce. Podstatně to ulehčí vaši práci při psaní revizí. Některé funkce ale nefungují při zamknutém listu (převést buňky na řádek, kopírovat řádky atd.) a některé funkce (kopírování objektů VBA...zaškrtávací políčka, seznamy, tlačítka) nefungují, pokud není zapnut reţim návrhu nebo v EXCELu 2007 karta Vývojář a tlačítko

11 4/ Sešit Zámek sešitu tato funkce umoţní zamknout sešit proti otevření nebo editaci. Tisk celého sešitu pošle všechny listy na výchozí tiskárnu. Tuto funkci lze spustit i tlačítkem, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+T. Tisk celého sešitu volby funkce je stejná jako předchozí, jen s tím rozdílem, ţe lze volit tiskárnu a počet kopií. Lze pouţít i tlačítko Tlačítka na panelech nástrojů odstraní a vloţí řádek seskupí vybrané buňky v označených řádcích vytvoří jednu buňku z buněk B aţ L, nebo-li vytvoří řádek. Lze označit i více řádků najednou a to výběrem kterýchkoliv buněk. rozdělí sloučené buňky zamkne vybrané buňky. Zámek se projeví aţ po zamknutí listu modře obarví zamknuté buňky všechny buňky odbarví, nebo-li nastaví jejich barvu pozadí na bílou zarovnání textu v buňce (doleva; na střed; doprava; nahoru; na střed; dolů) otevře nabídku vloţit symbol

12 vloţí do buňky dnešní datum Klepnutím bude zobrazen kurzor jako tuţka a můţete kreslit ohraničení jednotlivých buněk. ohraničení buněk vytvoří záloţku a návrat k ní. Například tuto funkci pouţijete, kdyţ budete v sešitě revize školky na listu pokec a buňce B10. Přejdete na jiný sešit nebo jiný list či řádek. Klepnutím na skočíte opět do sešitu revize školky na list pokec a do buňky B10. zobrazí panel nástrojů VBA. Klepnutím na na panelu nástrojů povolíte editaci VBA objektů (tlačítek, zaškrtávacích políček atd. Bez tohoto povolení nezkopírujete řádek se zaškrtávacími políčky. Ve verzi 2007 je to záloţka Vývojář a tlačítko seřadí řádky abecedně, podle aktivního sloupce (podle sloupce, ve kterém je aktivní buňka) otevře Integrátor maker. Nebo lze také pouţít klávesovou zkratku Ctrl+Q zobrazení a skrytí okrajů stránky. Doporučuji mít stále zapnuté zobrazení okrajů mimo oblast tisku.. Budete mít tak stále pod kontrolou, ţe nepíšete zobrazí dialogové okno nastavení stránky (okraje, orientace papíru atd.). Doporučuji neměnit. moţnost editace záhlaví a zápatí stránek. Doporučuji do zápatí vloţit např. 1 stránka z 8 (1/8). Správné číslování při tisku bude fungovat, jen pokud necháte vytisknout celý sešit. Proto doporučuji k tisku pouţívat výše zmíněné funkce. zobrazí a skryje mříţku buněk náhled před tiskem pokud máte otevřených více oken najednou, rozmístí je vedle sebe nebo nad sebou zvětší a zmenší zobrazení

13 označené řádky vloţí Xkrát. Tato funkce je jiţ popsána výše. Lze také pouţít klávesovou zkratku Ctrl+E označené řádky vloţí Xkrát na zvolené místo. Tato funkce je jiţ popsána výše. Lze také pouţít klávesovou zkratku Ctrl+F Označené (myší vybrané) buňky spojí do jednoho pole, kde se sám zalamuje řádek. Vhodné pro psaní souvislého textu, např. Celkového posudku, Rozsahu revize atd. Otevře list s kabely a jištěním (Ctrl + G). Po výběru kabelu nebo jisticího prvku Ctrl + A vloţí text do revize na místo, kde jste nechali aktivní buňku. vloţí do revize nový list zkopíruje aktivní list. Tato funkce je jiţ popsána výše a dá se spustit klávesovou zkratkou Ctrl+K nastaví rozměr (velikost) stránky (listu). Opět jiţ výše popsáno. opět jiţ výše popsaná funkce: Vyber a přejdi na list zamkne list. Po pouţití této funkce se projeví zámek jednotlivých buněk. NOVÁ REVIZE. Klávesová zkratka Ctrl+N standardní funkce: Uloţ jako. Klávesová zkratka F12 opět jiţ výše popsané funkce pro tisk celého sešitu odešle celý sešit (soubor) jako přílohu u

14 Při práci ve Wordu můžete využít tyto funkce: Nápověda (Alt+F1) Otevře editor rovnic Posune řádek v tabulce Vloţí řádek do tabulky, sloučí a rozdělí buňky Hlavní vstupní bod pro práci se šablonami podrobněji viz níţe v nápovědě Všechny výše zobrazené funkce slouţí k manipulaci se stránkami v dokumentu Tato funkce nastaví horní okraje stránek v celém dokumentu na 1,5 cm a dolní okraje na 2 cm, coţ je pro psaní revizí optimální a kompatibilní se starší verzí. V opačném případě nebudou formuláře vycházet akorát na délku stránek. Toto nastavení doporučuji jako výchozí.

15 Klepněte na Stránky - Zobrazit - Vzhled stránky Nastavte vše jako výše na obrázku Připojí k dokumentu obsah jiného dokumentu Vloţí aktuální datum (Alt+D) Vloţí poznámku pod čarou Vloţí nebo přejde na záloţku Vytvoří bod návratu - místo, na které se lze skokem vrátit z kterékoliv části dokumentu (Alt+B a Alt+J) Barevně označí zvolená slova nebo jejich části

16 Vloţí konec stránky - přesune se na začátek nové (Alt+W) Otevře dokument Razítka.doc. Do něj a z něj lze vkládat obrázky razítek a podpisů (Alt+R) K rozhodnutí zda tisknout nebo netisknout tyto objekty vyuţijte následující funkce. Posouvání dokumentu. Stopnete jej klepnutím tlačítkem myši nebo klávesou ESC Uzamkne klávesnici (Alt+O) Zamkne dokument nebo jeho části Zamkne soubor Kalkulačka (Alt+C) Program Clip Box (viz nápovědu ve Start - Programy - Revize XP - Nápovědy pro Clip Box) Program ClipMax (viz nápovědu přímo v programu) Plug-iny. Doplňky, dokumenty, malé prográmky atd. Otevře dialogové okno pro hledání souboru Pokud zapnete sledování změn v revizích, bude kaţdá změna provedená v dokumentu zvýrazněna a to dle voleb zvolených po stisku tlačítka Zvýraznit změny Po změněných částech se lze pohybovat stiskem tlačítek Předchozí změna a Další změna. Jestli změnu přijmete nebo odmítnete, rozhodnete stiskem tlačítek Přijmout změnu a Zamítnout změnu. Volba Porovnat dokumenty zvýrazní v aktuálním dokumentu rozdíly ve srovnání s vybraným souborem. Tyto označené rozdíly lze procházet a přijímat nebo odmítat jako u výše popsaných revizí.

17 Otevře průvodce dopisem (je potřebné mít průvodce nainstalovaného) Nastavení vlastností jednotlivých tiskáren Odešle dokument k tisku na vybranou tiskárnu - umoţní výběr tiskárny (Alt+T) Klepnutím myši tisk na výchozí tiskárně, klávesou Ctrl+P s nastavením vlastností Nastaví, zda se budou nebo nebudou tisknout nakreslené objekty. Lze také nastavit při tisku s výběrem tiskárny Pravděpodobně nechcete tisknout dokument i s komentáři (pokud je dokument obsahuje). Máte dvě moţnosti. Smazat je nebo tisknout přes Ctrl+P a v sekci Vytisknout zvolte Dokument.

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_IKT2_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov

MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov MS Excel II - tvorba materiálů a podkladů pro výuku na SŠ pro pokročilé Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka

Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader 12 Uţivatelská příručka 2013 ABBYY Production LLC. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...

602Album. Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3. Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna... 602Album Prostředí 602Album...3 Okno 602Album...3 Hlavní příkazová nabídka...4 Nástrojové lišty...4 Levá sekce okna...5 Pravá sekce okna...5 Ovládání 602Album myší...6 Přetažení (přesun Drag&Drop)...6

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

OpenOffice.org. Writer

OpenOffice.org. Writer OpenOffice.org Writer Obsah Balík užitečných programů!...9 OpenOffice.org Writer...10 Spuštění programu...10 Uživatelské rozhraní...10 Pracovní okno...10 Záhlaví okna...11 Hlavní příkazová nabídka...11

Více