POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět"

Transkript

1 POLITIKA A NÁSTROJE OCHRANY ŽP - nový předmět Dvorská tel: Rozsah: 2 hod/týd Zakončení: zk/k Prerekvizity: žádné podzimní semestr Obsah - Vize 1) Environmentální právní nástroje (české, evropské, mezinárodní + úmluvy) 2) Nástroje environmentálního managementu (REACH, SAICM, EIA, IPPC, BAT/BEP, EMS, řízení rizik apod) 3) Vybraná témata z oblasti environmentální ekonomie 4) Krátký úvod do LCA Brožura s krátkým přehledem vybraných nástrojů (+ AJ terminologie) Spolupráce k diskuzi Spolupráce s MŽP Může někdo z partnerů přispět zvanou přednáškou? Doporučení na vhodnou literaturu? Doporučení na vhodné case studies? Praktické aspekty předmětu Týmový projekt ( case study ) Prezentace praktických příkladů aplikace jednotlivých nástrojů Hosté z praxe Diskusní skupiny studentů/ek na IS MU

2 Environmentalistika v dnešním světě - nový předmět RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. tel: Rozsah: 2+1h Zakončení: zk Prerekvizity: žádné Cíle předmětu Na konci kurzu bude student schopen: obhájit význam a důležitost env. vsoučasné společnosti; vysvětlit souvislost vývoj env. problémů se zdánlivě nesouvisejícími disciplínami jako je např. ekonomie, psychologie, technologie, etika ; navrhovat možná řešení současných env. problémů, a to od úrovně jedince po mezinárodně koord. akce; analyzovat výhody a nevýhody potenciálních řešení; kriticky hodnotit současné přístupy řešení mezi/národních env. problémů; diskutovat výsledky dosavadních ne/úspěšných řešení env. problémů. Sylabus 1) Env. problémy v ČR a ve světě 2) Ekologické určení vztahu člověka k ŽP 3) Vztah ekologie a env.; historický vývoj 4) Příčiny environmentální krize 5) Environmentální etika 6) Environmentální ekonomie 7) Ekonomické nástroje oceňování ŽP 8) Koncepce trvale udržitelného rozvoje 9) Přístupy technologických řešení env. krize a jejich limity 10) Env. souvislosti zisku energie a potravy 11) Environmentální právo a politika 12) Hodnotová řešení env. krize 13) Diskuze nad vybranými env. problémy

3 Trvale udržitelný rozvoj - nový předmět (1) Prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. tel: Rozsah: 2/0/0 Zakončení: zk Předpoklady: žádné Sylabus 1) Globální problémy lidstva. Vývoj vztahů ekonomického rozvoje a životního prostředí (ŽP). Hlavní události počínaje Zprávou Římského klubu (1972) 2) Trvale udržitelný rozvoj (TUR) jako strategie rozvoje postmoderní společnosti definice a základní aspekty 3) Indikátory udržitelnosti 4) Významné globální dokumenty a mezinárodní závazky ČR 5) Státní politika životního prostředí ČR a její vývoj 6) Environmentální politika EU a OECD 7) Základy a struktura české environmentální legislativy pokračuje.

4 Trvale udržitelný rozvoj nový předmět (2) 8) Environmentální politika na regionální a komunální úrovni 9) Principy a strategie čistší produkce (ČP), transformace řídícího systému 10) Realizace ČP produkce a její nástroje 11) Úloha věd. pracovníků a inženýrů ve všech fázích životního cyklu výrobku 12) Příklady zavádění ČP produkce v různých odvětvích průmyslu a služeb 13) Environmentální řízení podniku a jeho nástroje. EMS, EA, EMAS, EL, LCA, EIA, IPPC, ISO 14000, vztahy k ISO 7000 a ISO ) Ekonomické a právní aspekty ČP, ČP a trh. 15) Terminologické problémy TUR v hlavních světových jazycích. Alternativní a dílčí pojmy a jejich interpretace

5 Trvale udržitelný rozvoj nový předmět (3) Poznámky k realizaci a výstupům: V rámci projektu jde o nosný předmět, který orientuje studenty k dalším inovovaným a novým předmětům Vzhledem k postavení v rámci celého projektu a učebního programu oboru se počítá s napsáním učebnice o trvale udržitelném rozvoji (na knižním trhu neexistuje titul se soustavným obsahem odpovídajícím sylabu) K usnadnění hlubšího studia tématiky, která je vzhledem k šíři aspektů TUR oborově velmi různorodá, bude jednak paralelně, jednak návazně obsah učebnice rozpracován do elektronické podoby s aktivními řádky, umožňujícími interaktivní studium a přístup k podkladovým dokumentům Jednotlivé kapitoly, respektující sylabus, budou zpracovávány postupně a zpřístupněny ve dvou fázích, odpovídajících následujícím školním rokům

6 LCA hodnocení životního cyklu výrobků/služeb - nový př. RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. tel: Rozsah: 1+1h Zakončení: zk Prerekvizity: žádné Cíle předmětu Na konci kurzu bude student schopen: provádět jednoduchá LCA hodnocení; definovat cíle (co posuzujeme), určit rozsah hodnocení (jak hluboko posuzujeme), inventarizovat (shromáždit relevantní a kvalitní data), hodnotit environmentální dopady; interpretovat získané výsledky; provádět základní analýzy s použitím softwaru SimaPro 7.2 Sylabus 1) Princip LCA a obhájení jejího významu 2) Definice cílů, rozsahu, funkční jednotka 3) Inventarizace, hodnocení dopadů 4) Kategorie dopadu (úbytek surovin, klimatické změny, lidské zdraví) 5) Kategorie dopadu (kvalita ekosystémů...) 6) Interp. LCA, kritické přezkoumání studie 7) Informační zdroje, použití LCA, software 8) Seznámení s logikou SimaPro 7.2 9) Založení modelového příkladu LCA 10) Definice cílů a rozsahu LCA v software 11) Použití dat (databáze, od výrobce?) 12) Hodnocení dopadů a jejich interpretace 13) Výstupy LCA studie, vizualizace dat

7 ENVIRONMENTÁLNÍ INFORMACE A MODELOVÁNÍ- nový př. Dvorská/ Komprda/Kubošová tel: Rozsah: 2 +2hod/týd Zakončení: zk Prerekvizity: C4660 podzimní semestr Obsah 1) Zdroje informací a environment. dat vhodných pro modelování 2) Receptorové a rozptylové modely, určování zdrojů polutantů 3) Prostorové modelování -základní interpolační techniky pro prostorové modely polutantů 4) Box modely, transportní procesy a rozdělovací koeficienty POPs 5) Bioakumulační modely, modely přestupů do rostlin 6) Příklady použití konkrétních modelů v praxi Týmový projekt Spolupráce k diskuzi Bioakumulační modelování rostliny- SRS? Ukázka použití env. modelů v praxi např. expert z ČHMU? Spolupráce s MŽP - Šebková Cvičení 2 hod praktických cvičení v počítačové učebně Řešení ukázkových příkladů v SW SYMOS 97, EPISuit, Chemcan, CemoS, Prostorové interpolační modely v ArcGIS, Vytvoření jednoduchého boxového modelu v MS Excel

8 Statistické zpracování environmentálních dat nový předmět Mgr. Dominik Heger, Ph.D. tel: Rozsah: 2+1 h/týd Zakončení: zk Prerekvizity: žádné podzimní semestr DATA z životního prostředí. Znalosti a Dovednosti. Správné závěry a jejich prezentace. Typy dat, Fyzikální velična a její zápis, Správnost, přesnost, neurčitost, Správný zápis výsledků, počet desetinných míst, operace s platnými číslicemi, Frekvenční rozložení a jeho znázornění histogram, distribuční funkce, Základní popisná statistika, Šíření chyb, Normální rozložení, kvantily, intervaly spolehlivosti, Statistické testování, Jednovzorkové hypotézy, t-test, Dvouvzorkové hypotézy, Vícevzorkové hypotézy, ANOVA, Regrese a korelace. Lineární regrese, kalibrační křivka (s vnitřním standardem). SVD, Target factoral analysis. Používaný software - GraphPad. Jaké druhy dat a jak zpracováváte Vy?

9 Vzorkování a základní chemické a biologické analýzy v hodnocení životního prostředí + cvičení nový předmět Mgr. Petr Kukučka, Mgr. Jan Kuta tel: Rozsah:??? Zakončení: zk/kz Prerekvizity: žádné základní kurz VIZE 1. Stanovení základních parametrů pro hodnocení kvality ŽP metodiky, legislativa 2. Vysvětlení co jednotlivé parametry znamenají a proč se stanovují, příp. následky a doporučení při překročení limitů 3. Podat informace, které ústavy se o co starají (ČHMÚ, ÚKZUZ, VÚRH, ZÚ ) 4. Nemělo by jít o detailní popisy analytických a eko/toxikologických, biologických či mikrobiologických metod (zde odkaz na specializované přednášky) 5. Laboratorním cvičení - zaměření na pár vytipovaných metod - provedení dle příslušných norem (od vzorkování k výsledku), v návaznosti na ostatní kurzy na MU PLÁN (co je třeba udělat) 1. Studium legislativy, vyhlášek, norem 2. Zjistit požadavky zaměstnavatelů (ÚKZUZ, ČHMÚ ) 3. Ujasnit rozsah kurzu, aby se nepřekrýval s jinými na MU

10 TOXICOLOGY - nový předmět RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. tel: Mgr. Jiří Novák, Ph.D. tel: Rozsah: 2h Zakončení: ko/zk Prerekvizity: žádné Koncept předmětu bude vyučován v angličtině kombinace kontaktní výuky se samostudiem (dotazníkové formuláře, odpovědníky) interaktivní výuka odkazy na web-semináře, e- learningové kurzy, cvičení, online přednášky seminární práce studentská konference Obsah 1) Biotransformace a toxikokinetika 2) Mutageneze a karcinogeneze 3) Klinická toxikologie 4) Epidemiologie 5) Imunotoxikologie 6) Reprodukční toxikologie 7) Molekulární toxikologie 8) Orgánová a organismální toxicita u člověka 9) Moderní metody v toxikologii 10)Zákony a legislativní souvislosti 11)Oblasti speciální toxikologie 12)Zdroje expozice 13)Bioetika

11 Stáž v environmentální praxi nový kurz Celé k diskusi Mgr. Hofmanová, Dr. Hofman tel: Rozsah: 2-5 dní Zakončení: z Prerekvizity: žádné jarní i podzimní semestr VIZE Dát studentům představu reálné praxe Stáže u partnerů a v dalších institucích (placeny z DPP) Spoluprác Studenti dostanou proplacenu e cestu a ubytování (max 2000 Kč) Databáze stáží (před zahájením zápisů): Název stáže výstižný, max několik slov Organizace Kontaktní osoba/y ( , telefon, webový odkaz, konzultační hodiny) Popis stáže: téma, předběžný popis činnosti, požadavky na studenta, podkladové materiály Délka stáže (většinou 2-5 dní) Termínu/období realizace Místo konání Počet studentů (současně, či v jiném termínu?) Co je třeba udělat Připravit databázi (nejprve jen Excel tabulka, poté možná online registrace) Realizace již jaro 2011 pilotní běh pro naše studenty Partneři: nabízíte možnost nějakých stáží? V případě, že ano, začít jednat o detailech (viz položky v databázi stáží) Spoluprác Další vhodné organizace všichni e - nápady?? Zkušenost z praxe je nedocenitelná

12 Nápravy environmentálních škod nový kurz Ing. Matějů, ENVISAN-GEM, a.s., Dr. Hofman Rozsah: 3 x 6 hod + exkurze Zakončení: zk Prerekvizity: žádné Zdůvodnění Sanace, remediace, rekultivace - typický příklad, kdy odborné poznatky přírodních věd v těsné provázanosti se znalostmi technologií vytváří účinné nástroje vedoucí ke zlepšení stavu ŽP lokalit vyžadujících nápravu stavu stejně jako firem touto problematikou se zabývajících je mnoho Vize osnovy ekologické škody v ČR (staré ekologické zátěže, havárie a nové problémy) metody jejich kvantifikace, monitoringu a nápravy základními pojmy a principy sanace kontaminovaných lokalit sanace saturované a nesaturované zóny, sanace in-situ a ex-situ fyzikální, chemické, biologické a integrované technologie nápravy speciální důraz na biologické sanační technologie (biodegradace polutantů, biofiltrace, biologická úprava odpadů základy problematiky rekultivace území

13 Odpadové hospodářství a životní prostředí nový kurz Mgr. Špičák, Mgr. Křepelková SITA, a.s., Dr. Hofman Rozsah: 3 x 6 hod + exkurze Zakončení: zk Prerekvizity: žádné Zdůvodnění odpadové hospodářství - priorita pro většinu společnosti kurz umožní studentům poznat a v praxi si osahat jednotlivé způsoby nakládání s odpady v komunální i průmyslové sféře kurz představí jim BAT technologie, naučí je rozhodnout, který způsob nakládání s odpady zvolit a jaké důsledky pro ŽP může mít nekvalitní nebo nesprávné rozhodnutí Vize osnovy základní právní povinnosti vyplývající z legislativy ŽP Využitelnost jednotlivých druhů odpadů pro recyklaci nebo použití jako alternativního paliva spalování odpadů, odstraňování kapalných odpadů, skládkování biodegradace, kompostování, druhotné suroviny právní povědomí, logistika chemické látky, zásady odpadového hospodářství, bezpečnost práce, požární ochrana, havarijní připravenost exkurze - skládky, spalovny, remediace, kompostárny apod.

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.

Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o., E. Basse 1142/9, 434 01 Most Tel/fax: 476 709 580 www.sssmep.cz e-mail: soukrmark@sssmep.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více