Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí"

Transkript

1 Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí Diplomová práce Bc. Petr Jarušek Vedoucí práce: Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Brno 2008

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. ii

3 Poděkování Rád bych poděkoval své rodině za to, že mi umožnila studovat na vysoké škole a shovívavě o mne pečovala v období mých studií. Děkuji svému vedoucímu práce, který mi byl velkou inspirací i oporou při psaní samotné práce a učil mě kriticky nahlížet na svět i problémy. iii

4 Shrnutí Výzkum rozsáhlých sociálních sítí je nové vědecké odvětví, které propojuje přístup informatiky a sociologie. Zabývá se studiem fungování společnosti, konkrétně sítí vztahů mezi jednotlivci. Vztah může reprezentovat kamarádství, známost, společný zájem anebo rodinnou příslušnost. Pro formalizaci sítě používá tento obor pojmy z teorie grafů. Naše práce se zaměřila na studium konkrétní sociální sítě organizátorů zážitkových akcí. Aktéry se stali organizátoři akcí a síť mezi nimi odrážela společně uspořádané akce. Mezi hlavní cíle práce patřilo vytvoření nástrojů pro sběr dat, vlastní shromáždění dat a explorativní analýza získaných dat. Při analýze byl kladen důraz na studium otázek zajímavých pro zapojenou sociální skupinu. Ve výzkumu jsme pracovali s daty 23 organizací zahrnující údaje o 763 organizátorech a více než 300 akcích. Údaje pocházely z období let V řadě ohledů jsou získané poznatky zajímavým vodítkem pro vedoucí organizací a také inspirací pro sociology, kteří se chystají využít informační technologie pro svou práci. iv

5 Klíčová slova Sociální sítě, síť organizátorů volno-časových aktivit, zážitková pedagogika, aplikace teorie grafů. v

6 Obsah Úvod.... Co jsou to sociální sítě?....2 Studovaná sociální síť Cíle práce Jaká data jsme sbírali? Jak probíhala analýza dat? Historie a klíčové pojmy Stručná historie výzkumu sociálních sítí Slovníček pojmů Mocninný zákon Technická realizace Co bylo třeba naprogramovat? Návrh databáze Volba nástrojů realizace Web určený ke sběru dat Prezentační web projektu Práce s daty Vizualizace dat Výstupy a analýzy Představení organizací Představení sítě Role pohlaví Kariéra organizátora Tahounství Týmy Vývoj sítě v čase Stárnou organizace? Spolupráce organizací Klíčové pozice v celé síti SOVA Závěr...53 vi

7 Úvod Úvod Lidé svým každodenním jednáním vytváří a udržují složitou síť vazeb a vztahů. Tato síť je označována jako sociální síť a může odrážet například rodinnou příslušnost, kamarádství, společný koníček anebo pracovní poměr. Studium těchto struktur bylo po dlouhou dobu omezeno pouze na malé skupinky jednotlivců a informace o síti byly získávány zpravidla formou dotazníků. Díky moderním technologiím jako internet, mobilní telefony nebo je možné studovat rozsáhlé sociální sítě, a to nepřímo, bez nutnosti vyplňování dotazníků a vědomí cílové skupiny, že je studována. Naše práce se zaměřila na studium konkrétní sociální sítě organizátorů zážitkových akcí. Aktéry se stali organizátoři akcí a síť mezi nimi odrážela společně uspořádané akce. Protože spolu organizátoři tráví hodně času při přípravě a organizování jednotlivých akcí, lze se domnívat, že struktura vazeb mezi nimi ukazuje na fakt, že si jsou v určitém ohledu blízcí. Celá práce se zaměřuje na jednotlivé aspekty vedení tohoto výzkumu. V první a druhé kapitole se zaměříme na usazení tématu do kontextu, vysvětlíme základní pojmy a zmíníme historii výzkumu sociálních sítí. V třetí kapitole si popíšeme technické řešení problematiky sběru dat a jejich následné prezentace. Ve čtvrté kapitole se budeme podrobné věnovat analýze získaných dat, na kterou naváže závěr celé práce. V řadě ohledů jsou získané poznatky zajímavým vodítkem pro vedoucí zážitkových organizací a také inspirací pro sociology, kteří se chystají využít informační technologie pro svou práci.. Co jsou to sociální sítě? Od svého narození si každý z nás vytváří svou vlastní síť přátel, známých, pracovních kolegů či rodinných příslušníků. V sociologii se tento propletenec označuje pojmem sociální síť. Zpravidla víme, na koho se obrátit, když potřebujeme pomoci s domácí úlohou, popovídat si o práci, dohodnout obchod, koupit vybavení na hory anebo si užít příjemný večer. Ve všech případech využíváme své sociální sítě (Obrázek ). Sociologové díky znalosti sítí mohou lépe popsat šíření informací, přirozené shlukování lidí, dynamiku sociálních skupin, přijímání nových trendů, vybrané jevy v ekonomii a mnoho dalšího. Toho lze v návaznosti využít například v marketingu, navrhování systému pro fungování organizací, pedagogice, vývoji sociálního softwaru atp. Sociální síť reprezentujeme pomocí grafu (Obrázek 2) jehož uzly jsou osoby a hrany vztahy mezi osobami (V průběhu práce budeme používat pro označení uzlu také pojem vrchol.). Vztah mezi osobami může reprezentovat kamarádství, telefonní hovor, komunikaci přes , rodinnou příslušnost, pracovní zařazení atp. Intenzita vztahu se může odrazit v síle hrany mezi dvěma uzly. V praxi silou hrany rozumíme číslo, které svážeme s danou hranou. Dobří přátelé pak mezi sebou mají například hranu s váhou 0, zatímco letmí známí pouze hranu s váhou. Pro analýzu sociální sítě využíváme vizualizace a statistiky. Lidé mají schopnost dobře rozpoznávat vizuální vzory a prostým pohledem na síť mohou vyvodit zajímavá fakta. Pro hlubší rozbor používáme programy pro analýzu sociálních grafů a techniky ze statistiky.

8 Úvod Obrázek : Ukázka sociální sítě. Síla hrany určuje intenzitu známosti. Obrázek 2: Grafová reprezentace sociální sítě..2 Studovaná sociální síť Námi studovanou sociální skupinu tvoří organizátoři zážitkových akcí. Zážitkové akce bývají zpravidla určeny mladým lidem (cca 5 30 let) a trvají v rozmezí jednoho dne až po několik týdnů. Pořádají je zážitkové organizace, které jsou převážně neziskové a někdy také zcela neformální. Akce obvykle připravují týmy organizátorů o velikosti 2-8 členů. Organizace mívají volené vedení, ale aktivita organizace zpravidla vzniká z vůle jejich členů. Není tedy řízena centrálně, ale rozhodnutím organizátorů akce pořádat. Organizátoři, kteří k sobě mají z nějakého důvodu blízko, se rozhodnou akci uspořádat a sami si vyberou své spolu-organizátory. Výhodou studia této sociální skupiny je fakt, že data, která potřebujeme pro výzkum, se dají jasně vymezit. Stačí nahlédnout do složení organizátorských týmů všech akcí, které organizace pořádaly v daném časovém období. Výsledky výzkumu mohou odhalit řadu překvapivých informací o studované sociální skupině, které nemusí být vždy v souladu s intuicí..3 Cíle práce Uveďme nyní hlavní cíle práce:. Navrhnout uživatelsky jednoduchou a atraktivní aplikaci pro sběr dat o organizátorech a akcích, které v období let uspořádali. 2. Zrealizovat sběr dat vybraných organizací. 3. Vytvořit prezentační web s řadou zajímavých výstupů práce, který by zpětně motivoval organizátory v zadávání dat potřebných pro výzkum. 4. Analyzovat a diskutovat získaná data z pohledu teorie grafů a statistiky. Klást si takové otázky, které budou zajímavé pro studovanou sociální skupinu. 2

9 Úvod Příklady zajímavých otázek: Existuje v síti jasné centrum, kolem kterého se utváří aktivita? Je síť dobře propojená, anebo vytváří ostrůvky? Jak vypadají týmy pro jednotlivé typy akcí? Jaké je jejich věkové rozpětí? Jak intenzivní je spolupráce mezi jednotlivými organizacemi? Jaký je nejaktivnější věk organizátorů a jak vypadá jejich kariéra?.4 Jaká data jsme sbírali? Námi studovaná sociální síť je definována uzly a hranami, které reprezentují organizátory a fakt, že spolu dva lidé organizovali akci. Váha hrany odráží intenzitu této spolupráce (tj. počet zorganizovaných akcí a velikost jejich přípravy). Při sběru dat jsme se zaměřili na akce pořádané v letech Rozsah let byl zvolen dle odhadovaných možností jejich dopátrání. V organizacích typicky lidé nepůsobí déle než 0 let a přehled starších akcí by tak byl značně neúplný. Údaje pro náš výzkum nebyly nikde dostupné. Rozhodli jsme se je získat od samotných organizací. To se ukázalo obtížné, neboť organizace si archiv svých akcí vedou velmi nesystematicky, případně vůbec. Proto jsme se rozhodli navrhnout webový systém, pomocí kterého bude schopen každý organizátor vložit snadno údaje o svých akcích a spolu-organizátorech. Následně jsme oslovovali jednotlivé organizace, které do výzkumu zapojily své organizátory. Tím byl úkol distribuován mezi stovky organizátorů, kteří si navíc navzájem mohli kontrolovat vložené údaje. O akcích jsme sbírali tyto informace: Název Rok pořádání ( ) Pořádající organizace (vždy jen jedna možná) Náročnost přípravy (-3) Počet dní trvání akce ( den, 2-4 dnů, 5 a více dní) Organizátoři akce O organizátorech jsme sbírali tyto informace: Jméno a příjmení Rok narození Kraj, kde organizátor působil Členství v organizacích (možnost zvolit i několik organizací) Pohlaví 3

10 Úvod.5 Jak probíhala analýza dat? Explorativní přístup k analýze Při analýze dat jsme postupovali v duchu explorativního přístupu. Dopředu nebyly stanoveny konkrétní hypotézy, které bychom potvrzovali či vyvraceli. Namísto toho jsme se zaměřili na formulování zajímavých otázek a hledání jejich odpovědí. Otázky byly nakonec silně protřízeny a ty skutečně nejzajímavější se staly předmětem této práce. Při výběru otázek jsme byli motivováni formulovat takové problémy, jejichž odpovědi by byly pro zážitkové organizace co možná nejužitečnější. Osvědčil se rovněž přístup v duchu pořadí vizualizace, kvantifikace, interpretace. Použité nástroje analýzy Pro potřeby analýzy dat jsme používali několik softwarových nástrojů. Jednalo se o: Pajek program umožňující analýzu sociálních sítí SPSS statistický software Excel program pro práci s tabulkami Tyto nástroje nám umožnily přehledně pracovat s daty a generovat potřebné vizualizace. 4

11 Historie a klíčové pojmy 2 Historie a klíčové pojmy V této kapitole se zaměříme na historii výzkumu sociálních síti, která nám pomůže zasadit celou práci do širšího kontextu. Rovněž se pokusíme definovat základní pojmy z teorie grafů a statistiky, používané pro studium sociálních sítí. S pojmy budeme dále pracovat v následujících kapitolách. 2. Stručná historie výzkumu sociálních sítí Historie výzkumu sociálních sítí nás zavede do dvacátých let minulého století, kdy probíhaly výzkumy toho, jak pracuje lidská mysl. Němec Kohler se snažil zdůraznit vzorce, které ovlivňují to, jak myslíme a vnímáme. Vzorce jsou jakési přednastavení, které nám umožňuje vidět věci okolo sebe tak, jak je vidíme. Teorii dále rozvíjeli tři Němci, kteří v 30. letech emigrovali do Ameriky. Jedním z nich byl Jacob Moreno, objevitel sociometrie. K jeho jménu se pojí počátky výzkumu malých sítí. Moreno přišel s myšlenkou analýzy malých skupin pomocí sociálních dotazníků. Stal se tak zakladatelem nového oboru sociometrie. Podle Morena společnost nejsou jednotlivci a jejich charakteristiky, nýbrž struktura mezilidských vztahů. Na společnost je tudíž nutno nahlížet v souvislostech a nelze vidět jedince bez jeho napojení na zbytek společnosti [History]. Obrázek 3: Ukázka sociogramu, lidé jsou zařazeni do různých kruhů podle svého významu ve skupině. Grant, Norsko,

12 Historie a klíčové pojmy Výzkum prováděný Morenem zpravidla spočíval ve vyplňování dotazníků typu Napiš své tři nejbližší přátelé ve třídě. Z dotazníků byl sestaven graf a ten následně studován. Moreno jej poté vizualizoval do tzv. Sociogramu (Obrázek 3) a snažil se identifikovat sociální vůdce, izolované, reciprocity vztahů a jejich nerovnoměrnost. Známá konfigurace byla sociometrická hvězda - jednotlivec byl vybrán mnohými jako přítel, sám si však vybral pouze některé. Druhým z emigrantů byl Lewin, který studoval skupinové chování. Chování ve skupině je dle jeho názoru funkcí konfliktních sociálních sil. Vytvořil teorii pole, která říká, že skupina a její okolí spolu silně interagují a a význam těchto interakcí závisí na způsobu, jakým její členové vnímají svět, dalo by se říci - pomocí jakých vzorců tito členové na svět nahlíží. Pole je vyobrazeno jako body propojené čarami. Body reprezentují osoby, jejich cíle nebo akce a čáry interakce nebo kauzální závislostí. Třetím Němcem je Heider, který pracoval na poli sociálního vnímání a postojů. Je zakladatelem teorie rovnováhy. Jedinci se dle Heidera snaží v mysli uchovávat myšlenky, které nejsou navzájem v konfliktu. Na základě podobnosti postojů si pak lidé vybírají i své blízké přátele. Co se však stane, pokud se mí blízcí přátelé znepřátelí? Pokud A a B jsou dobří přátelé, pak stručně řečeno A má rádo, respektive nerado vše, co má B rádo, respektive nerado. Pokud B nemá rádo C, tak i A nechce mít rádo C. Co se však stane v případě, že A a C jsou přátelé? Podle Heidera vznikne silné napětí, které musí být vyřešeno. A si musí vybrat. Může například přestat kamarádit s C. Pokračovatelé Heidera ukázali, že výsledkem tohoto procesu jsou skupiny v grafu (tzv. kliky), uvnitř kterých jsou všechny vazby pozitivní a mezi skupinami jsou všechny vazby negativní. Skupiny, ve kterých je doposud nerovnováha, jsou ve stadiu přeměny směrem ke klikám. V Chicagu v 20. letech skupina vědců zkoumala, jaké věci mají vliv na výkonost zaměstnanců na pracovišti. Zjistili, že na pracovišti existuje složitá neformální struktura vztahů mezi zaměstnanci, která má klíčový vliv na jejich výkonnost. Později, v průběhu 50. let, začali vědci na univerzitě v Manchasteru studovat konflikty ve skupině. V jejich práci pokračovala skupina vědců vedená Harrisonem Whitem na Harwardu, kteří v 60. a 70. letech vyvinuli matematické základy pro analýzu sociálních sítí. Známá je kniha jednoho z Whitových studentů Marka Granovettera Getting a job. Granovetter se ptal lidí, jak získali své zaměstnání. Většina lidí získala práci prostřednictvím sítě známých. Ti dominovali daleko více, než například rodinní příslušníci anebo inzeráty v novinách. Výzkum sociálních sítí nabral na rychlosti a stal se často využívanou technikou pro studium společnosti. Z období 70. let pochází také výzkum 6 stupňů izolace, který ukazoval na silné propojení všech lidí na světe vazbami známostí. Současnost nabízí sociologům řadu nových nástrojů, které neměli nikdy předtím k dispozici. Umožňuje sbírat velké množství dat o sociální síti nepřímo například telefonní hovory, frekvence ů mezi skupinou osob, frekvence komunikace po chatu. Tato nezkreslená data jsou navíc značně rozsáhlejší. Je tak možné studovat sítě o velikosti i miliónu uzlů. 2.2 Slovníček pojmů V práci se objevují pojmy ze statistiky, teorie grafů a některé matematické zápisy. V této kapitole se pokusíme definovat klíčové pojmy celé práce (Tabulka ). 6

13 Historie a klíčové pojmy Organizátor Organizace SOVA Akce Pojmy z oblasti zkoumané sociální sítě Člověk, který připravuje zážitkovou akci. Nezisková organizace zaměřující se na pořádání zážitkových akcí. Název celého projektu používaného pro komunikaci s organizátory (Síť Organizátorů Volnočasových Akcí). Akce s připraveným zážitkovým programem pro lidi starší 5 let, připravovaná alespoň dvěma organizátory, konaná v letech , s jasně vymezitelným týmem organizátorů a počtem přípravných schůzek. Pojmy z te orie grafů Graf Stupeň vrcholu Sled v grafu Tah v grafu Cesta v grafu Souvislý graf Podgraf Komponenta grafu Sociální síť Náhodná veličina Distribuční funkce Kvartil Medián Struktura tvořená vrcholy (nazývané též uzly), které jsou vzájemně spojeny hranami. Znázorňuje se obvykle jako množina bodů spojených čarami. Počet hran, které do daného vrcholu zasahují. Posloupnost vrcholů a hran v0 e v e2... en vn, kde hrana ei má koncové vrcholy vi- a vi Sled, ve kterém se neopakují hrany. Sled, ve kterém se neopakují vrcholy. Graf, ve kterém mezi každými dvěma vrcholy existuje sled (cesta). Graf H se nazývá podgraf grafu G, jestliže V(H) je podmnožinou V(G) a E(H) je podmnožinou E(G). Maximální souvislý podgraf daného grafu. Je klasický graf sestrojený na základě sociálních dat. Pojmy ze statistiky Libovolná funkce X definovaná na množině elementárních jevů pravděpodobnostího prostoru. Funkce náhodné veličiny X, značená F(x) a definovaná: F(x) = P(X < x) pro všechna reálná x. Bod, ve kterém distribuční funkce náhodné veličiny prochází hodnotou 25% (dolní kvartil) nebo 75% (horní kvartil). Jedná se o hodnoty, které oddělují ze statistického souboru čtvrtiny. Bod, ve kterém distribuční funkce náhodné veličiny prochází hodnotou 50%. Medián rozděluje statistický soubor na dvě stejně početné množiny. Tabulka : Slovníček důležitých pojmů, se kterými se v práci setkáme. [Pavlík05, Kovar] 7

14 Historie a klíčové pojmy 2.3 Mocninný zákon Pro řadu jevů v přírodě platí, že se jejich výskyt řídí křivkou s jasným maximem. Jako příklad uveďme výšku člověka. Průměrná výška muže se pohybuje okolo 75cm. Existují lidé, kteří měří o něco méně a o něco více. Nepotkáme však jedince, který by měřil tři metry. Histogram výšky lidí tedy bude mít jasné maximum okolo čísla 75cm [Bar05]. Naproti tomu vědci v nedávné minulosti objevili, že některé jevy v přírodě se řídí rozdělením mocninným. Toto rozdělení nemá výrazné maximum, většina jevů spadá do určité oblasti, ale existuje i řada jevů, které se nacházejí daleko od ní. Tento zákon je znám jako zákon Paretův, neboli 80:20. Jeho aplikace říká, že 20% procent zákazníků pro mě tvoří 80% zisku. Případně za 20% času udělám 80% práce. Nebo jej lze formulovat tak, že 80% času trávím pouze s 20% mých kamarádů. Tedy velké množství jevů spadá do určité oblasti mocninné křivky, ale existuje i nezanedbatelné množství jevů, které se vyskytují daleko od tohoto místa. Vzorec mocninné funkce: f x =x S touto distribucí se setkáváme i u sociálních sítí. Histogram stupňů jednotlivých uzlů (Obrázek 4) odráží skutečnost, že většina uzlů má jen málo incidujících hran, avšak v síti existuje také několik opravdu velkých center s množstvím hran. Obrázek 4: Rozloženi stupňů v sociálních sítích. Osa Y reprezentuje počet uzlů s daným stupněm v síti. [Bar05] 8

15 Technická realizace 3 Technická realizace V této kapitole se seznámíme s návrhem a technickou realizací webových aplikací projektu. V závěru kapitoly se budeme věnovat problematice práce s daty a srozumitelné vizualizaci dat. 3. Co bylo třeba naprogramovat? Při realizaci projektu bylo třeba vytvořit několik webových aplikací.. Aplikace sběru dat Klíčovou součástí výzkumu byl sběr potřebných dat. Aplikace byla postavena na webových technologiích pro jejich dostupnost organizátorům. 2. Prezentační web V průběhu práce se ukázalo, že z důvodů motivace je vhodné vytvořit také prezentační webový systém, zobrazující výsledky výzkumu. Tyto výsledky motivovaly další organizátory k zapojení do výzkumu. 3. Rozhraní pro export a zpracování dat Software používaný pro zpracování a analýzu sebraných dat neumožňoval dodatečné filtrování dat a jejich zpracování. Proto bylo třeba naprogramovat sadu nástrojů pro zpracování dat a jejich export do příslušných formátů. 3.2 Návrh databáze Návrh databáze vycházel z požadavků na sběr dat potřebných pro výzkum. Jednalo se především o údaje o akcích a organizátorech a jejich propojení. Šest tabulek tvořilo základní entity s jasně definovanými atributy (Tabulka 2). Ostatní tabulky sloužily k vytvoření vazeb mezi jednotlivými entitami. Databázové schéma bylo postaveno základě ER modelu (Obrázek 5). Tabulka Akce Organizátoři Organizace Kraje Organizátor organizace Organizátor akce Comment Comment_themes Comment comment_themes Úče l Informace o uspořádaných akcích Informace o organizátorech Informace o organizacích Seznam krajů v ČR Vztahová tabulka Vztahová tabulka Tabulka pro komentáře na webu Témata komentářů Vztahová tabulka Tabulka 2: Přehled tabulek navržených pro SOVA. 9

16 Technická realizace Obrázek 5: ER model databáze. 0

17 Technická realizace 3.3 Volba nástrojů realizace Pro technickou realizaci systémů bylo zvoleno často používané prostředí skriptovacího jazyka PHP, databázového serveru MySQL, značkovacího jazyka XHTML, stylů CSS a JavaScriptu. Důvodem pro volbu těchto nástrojů byla rychlost vývoje v jejich prostředí a také dobré zkušenosti autora s těmito nástroji. Práce na obou aplikacích tvořila podstatnou část celé práce. Naprogramováno bylo více jak 30 skriptů o více než 000 řádcích (Tabulka 3). Volba nástrojů se nakonec ukázala jako správná, především z důvodu rychlého postupu vývoje aplikace. Počet souborů Řádků kódu celkem Aplikace vkládání dat Pre ze ntační we b a e xport dat Tabulka 3: Rozsah programovaných aplikací. 3.4 Web určený ke sběru dat V této kapitole se seznámíme s realizací webu určeného ke sběru dat. Účel webu Pro sběr dat bylo třeba vyvinout nástroj, který bude přístupný velkému množství lidí a který bude mít jednoduché a srozumitelné ovládání. Brzy se ukázalo, že je vhodné umístit na web i zajímavé výstupy práce, což mělo nakonec za následek vytvoření druhého prezentačního webu. Webová aplikace měla splňovat následující kritéria: Hezký design Jednoduché a srozumitelné ovládání Autentizace přístupu Design stránek Jako základ designu stránek byl použit open-source projekt šablon webových designů. Šablony obsahují několik prezentačních HTML souborů a také CSS soubory s definovanými styly. Styly vybrané šablony byly upraveny pro potřeby aplikace (Obrázek 7). Titulní stránka byla nakreslena pomocí softwaru YedGraph (Obrázek 6). Pro navigaci ve stránkách jsme použili horní a boční lišty. Horní lišta představovala navigaci mezi hlavními akcemi, boční lišta poté zahrnovala specifické úkony. Jelikož aplikace byla primárně určena pro vkládání dat, zobrazoval se na každé straně také stručný návod s postupem pro vložení údajů. Pro volbu barev některých prvků stránek, které nebyly součástí designu, jsme použili volně dostupný nástroj Color scheme generator, který umožňuje vyhledávání barevně sladěných palet. Color scheme generator program dostupný na

18 Technická realizace Obrázek 6: Přihlášení do aplikace. Obrázek 7: Ukázka aplikace. Jádro webu Základem webové aplikace je soubor index.php. Uživatel pohybující se v aplikaci volá tento soubor s různými parametry. Podle parametrů se do indexu nahrávají a spouštějí jednotlivé skripty a knihovny funkcí. Skripty odpovídají konkrétním operacím - jako například přihlášení do aplikace, přidání osoby, smazání osoby, přidání akce, vazby osoby na akci atp. Účty Jelikož aplikace byla umístěna na internetu, bylo třeba ji zabezpečit. Byly vytvořeny dva účty pro přístup k aplikaci uživatelský a administrátorský. Administrátorský účet poskytoval oproti uživatelskému několik dalších operací - jako přidání nové organizace, smazání organizátora či smazání akce. Skripty Většinu práce v aplikaci obstarávají specializované skripty. Můžeme je rozdělit do skupin: Přihlášení do aplikace Zobrazení kostry stránek Úprava dat Zobrazování výstupů Přihlášení do aplikace Přihlášení do aplikace probíhá oproti nastaveným hodnotám jména a hesla. Po správném zadání se nastavují session proměnné na serveru. Ty jsou následně kontrolovány při vykreslení každé stránky. 2

19 Technická realizace Zobrazování kostry stránek Vykreslení každé stránky aplikace zajišťuje jediný soubor index.php. Ten se na začátku postará o vykreslení hlaviček, horní lišty a grafiky, levého menu. Poté na základě předaných parametrů vykreslí dynamicky obsah a na závěr patičku. Jeho úkolem je rovněž nahrát potřebné knihovny funkcí, připravit session proměnné, zkontrolovat práva uživatelů a připojit se do databáze. Úprava dat Skripty pro práci s daty zabezpečují vkládání a editaci akcí, organizátorů a organizací. Umožňují také tyto entity propojovat, tj. určit, kdo kterou akci organizoval, z jaké byl organizace atp. Tato rodina skriptů má zpravidla 2 stupně. V prvním je zobrazen formulář, který je v závislosti na tom, zda přidáváme anebo editujeme zavedenou osobu, předvyplněný nebo prázdný. Po jeho odeslání se přejde na druhý stupeň a skript zkontroluje data, vloží je do databáze, případně ohlásí chybu. Jako náročnější se ukázalo být naprogramování skriptů, které zajišťují propojení entit. U vkládání akcí k organizátorům je možné akce omezit (dle organizace, přípravy, roku) a následně vybrat ty, které daný organizátor pořádal (Obrázek 8). Obrázek 8: Úprava uspořádaných akcí organizátora. Zobrazování výstupů Pro lepší motivaci zapojených organizátorů bylo třeba zpřístupnit již od začátku výzkumu několik zajímavých výstupů. Vygenerovali jsme tedy některé grafy z prvních dat a umístili je do aplikace. Také byly přidány skripty, které dynamicky vykreslovaly některé statistiky. K vykreslení statistických grafů byl použit open-source nástroj JGraph (Obrázek 9). V seznamu organizátorů byla přidána Javascriptová funkce, umožňující vypsání všech akcí dotyčného 3

20 Technická realizace organizátora. Rovněž bylo umožněno nahlédnout na všechny spolu-organizátory dané akce a četnost jejich spoluorganizování. Podobným způsobem byl upraven i seznam akcí, kde si uživatel mohl zobrazit všechny organizátory dané akce. Pro zobrazení těchto dat jsme použili Javascript, díky kterému nebylo třeba načítat novou stránku. Obrázek 9: Ukázka výstupů SOVA generovaná pomocí knihovny JGraph. Trable a obtíže Celkově bylo programování aplikace svižné a plynulé, nenarážel jsem na mnoho věcí, které bych již někdy v minulosti neřešil. Nová byla především práce s nástrojem JGraph, kde jsem musel zvládnout jeho základní syntaxi a zakomponovat jej do skriptů a také použití javascriptových funkcí pro skrývání prvků stránky. Zajímavý byl i výběr designu a seznámení se s otevřenou databází šablon, která čítá několik tisíc různých šablon, a vlastní úprava šablony pro potřeby webu. Za největší výzvu považuji snahu udělat web přehledný a intuitivní, což je snahou i daleko větších projektů a vyžaduje to nutnou dávku estetického a uživatelského cítění. Myslím, že se mi to však podařilo jen z části. 3.5 Prezentační web projektu Účel webu Prezentační web vznikl o několik měsíců později než první web. Jeho hlavním účelem bylo poskytnout organizátorům co nejvíce čerstvých a zajímavých údajů z výzkumu. Web tak sehrál motivační úlohu pro další organizace, které se do projektu zapojovaly. Požadavky na web byly dvojí. Předně bylo zapotřebí naprogramovat fungující zázemí celého webu a v druhé řadě bylo třeba soustředit hodně energie do obsahové části. Ta musela být přehledná a srozumitelná. Základní kritéria: 4

21 Technická realizace Hezký design Snadná navigace Zapamatovatelná adresa Zajímavé výstupy a srozumitelné texty Design stránek Jako základ designu stránek byla opět použita open-source šablona z databáze šablon. Společným vodítkem mezi weby se stala ikona sovy a také barevné podání jednotlivých grafů u výstupů (Obrázek 0). Horní menu bylo využito k dosažení základních informací. Levé menu bylo rozbalovatelné do dvou úrovní a rozděleno podle jednotlivých okruhů do několika skupin. Pro grafiku v horní liště byl opět použit nástroj na kreslení grafů YedGraph. Obrázek 0: Ukázka prezentačního webu projektu. Doména Dlouho jsem přemýšlel, jakou doménu využít pro prezentační část webu. Projekt je nazván SOVA (Síť Organizátorů Volnočasových Aktivit), ovšem tato doména byla již obsazena. S velkým překvapením jsem zjistil, že doména je i v červnu 2008 volná. Proto jsem ji zakoupil a celý web pod ní přestěhoval. 5

22 Technická realizace Jádro webu Základem celé webu je stejně jako u předchozí aplikace soubor index.php. Uživatel pohybující se po webu volá soubor s různými parametry. Podle nich se do indexu nahrávají a spouští jednotlivé skripty a funkce. Jádro webu je tedy velice jednoduché, což umožnilo rychlý vývoj a značnou specializaci jednotlivých sekcí webu. Skripty Specializované skripty tvoří základ celého webu a starají se o výpis jednotlivých stránek a zobrazování výstupů výzkumu. Můžeme je rozdělit do těchto skupin: Zobrazení kostry stránek Vypisování textů Vykreslování výstupů výzkumu pomocí Jgraph Vykreslování výstupů výzkumu pomocí CSS stylů Export dat Doplňkové funkce Zobrazování kostry stránek Vykreslení kostry stránek zajišťuje podobně jako u plnící aplikace soubor index.php. Ten vykresluje hlavičky, horní lištu a grafiku, levé menu. Poté, na základě předaných parametrů, vykreslí dynamicky obsah a patičku stránky. Index zajišťuje rovněž nahrání potřebných funkcí. Levé menu se dynamicky rozbaluje v závislosti na předaných parametrech. Vypisování textů Pro každý odkaz levého menu existuje skript, který stránku zobrazí. Některé stránky jsou čistě textové, týkají se návodu pro vkládání dat, úvodu do sociálních sítí, informací o samotném výzkumu atp. Zbylé skripty kombinují textovou část i zobrazování výstupů výzkumu. Vykreslování statistik pomocí knihovny JGraph Těžiště prezentačního webu leží právě v pěkné vizualizaci shromážděných dat. K tomuto účelu jsem použil knihovnu Jgraph, určenou k vykreslování statistických grafů. Pomocí tohoto nástroje jsou zobrazovány statistiky jednotlivých organizací a organizátorů (Obrázek, Obrázek 2). Pro tvorbu jednotlivých grafů bylo třeba vybrat z databáze vhodné údaje a ty potom předat jako argumenty funkcím knihovny Jgraph. Jelikož vykreslovaných statistik bylo vetší množství, naprogramoval jsem malou knihovnu, která zjednodušovala vykreslování grafů. Obsahovala funkce, kterým stačilo předat pole hodnot a typ grafu, který se má zobrazit. Sama potom zavolala potřebné funkce knihovny JGraph. 6

23 Technická realizace Obrázek : Ukázka statistik generovaných pomocí knihovny JGraph. Obrázek 2: Ukázka statistik generovaných pomocí knihovny JGraph. 7

24 Technická realizace Vykreslování výstupů pomocí tabulek a CSS stylů U některých výstupů byly požadavky na jejich vizualizaci velice specifické, a proto nemohla být použita knihovna Jgraph. Bylo třeba naprogramovat vlastní vizuální styl, ve kterém se data zobrazila. Zpravidla jsem využíval možností kaskádových stylů (CSS), kterými lze snadno vyrábět žádané útvary (Obrázek 3,Obrázek 4). Obrázek 3: Ukázka použití CSS při vizualizaci údajů ze SOVA. Obrázek 4: Ukázka použití CSS při vizualizaci údajů ze SOVA. Export dat Export dat byl klíčový především pro potřeby samotné analýzy. Použité programy si totiž vyžadují data v patřičném formátu. Navíc bylo třeba data silně profiltrovat a vypisovat vždy jen ta relevantní pro konkrétní analýzu. K tomuto účelu bylo napsáno mnoho skriptů. Podrobněji se předpřípravou dat zabýváme v kapitole práce s daty. Doplňkové funkce Mezi doplňkové skripty prezentačního webu patřily například skripty zobrazující komentáře, funkce pro práci s databází a potom také speciální druhy výstupů. Mezi jeden z nich patří například sekce stránek s názvem kompas, která umožňuje prohlížet si překryv známých dvou spoluorganizátorů. Trable a obtíže Náročným prvkem při tvorbě prezentačního webu bylo skládáni složitých SQL dotazů. Ty mnohdy sahaly přes 5 tabulek, které bylo zapotřebí vhodně propojit, seřadit, protřídit a následně procházet. SQL dotazy často čítaly na 0 i více řádků a stávaly se tak poměrně složitými na pochopení i napsání. Dalším kamenem úrazu bylo zobrazování pomocí JGraphu. K tomuto účelu jsem vytvořil malou knihovnu, která zobrazení pomocí řady parametrů generalizovala a učinila univerzálnější. 8

25 Technická realizace U prezentačního webu bylo rovněž zapotřebí klást silný důraz na obsahovou srozumitelnost textů webu. I toto drobné ladění má velký význam pro použitelnost webu. Zajímavým problémem se pak stala automatizace exportů dat. Mým cílem bylo generovat jeden zip soubor, který by obsahoval zvlášť soubory s daným výstupem pro každou organizaci. Obecně lze říci, že jsem programováním prezentačního webu strávil daleko více času, než s jeho mladším kolegou. Bylo to dáno především psaním skriptů pro zobrazování výstupů a skriptů pro generování exportů. 3.6 Práce s daty Jaká data se podařilo shromáždit? Sběr dat probíhal od do Podařilo se sebrat údaje o 063 organizátorech a více než 600 akcích napříč 3 organizacemi. U více než dvou třetin organizátorů se podařilo zjistit také jejich kraj působnosti. Tímto způsobem vznikla přiložená mapka (Obrázek 5), která odráží, ve kterých krajích organizátoři fungovali v době své organizátorské kariéry. Obrázek 5: Působnost organizátorů zapojených do SOVA. Číslo odpovídá počtu aktivních organizátorů v kraji. Kvalita dat Chceme-li sebraná data interpretovat, je nezbytné, aby data byla co nejvíce kompletní. Žádná oslovená organizace neměla kompletní přehled o své činnosti za posledních 0 let. Úplnost dat tedy byla dána především motivací členů (a to především starších) vložit potřebné údaje. Relativně kompletní data dodalo 22 organizací. S těmi jsme pracovali ve většině následujících analýz. Kompletnost jejich údajů byla ověřena jejími garanty (každá organizace měla svého garanta, který ručil za vložená data a jejich kvalitu). 9

26 Technická realizace Zpracování dat Pro každou analýzu bylo třeba získat z databáze specifická data (Obrázek 6). Vznikla tak celá řada skriptů, které se starají pouze o protřídění dat a jejich správné formátování. Úkony skriptů se dají rozdělit do těchto skupin: Omezení dat na jedinou organizaci Omezení dat podle časového období, typu akcí, přípravy akcí Výpočet váhy hran grafu Naformátování dat pro vstup do SPPP a do programu Pajek Výpočet shlukovacího souboru (.clu soubor používaný programem Pajek) dle zadaného hlediska Napočítání a zobrazení přehledových tabulek Obrázek 6: Zpracování dat pro výstupy a analýzy ze SOVA. Vysvětlivky: CSV textový soubor,.net soubor sítě Pajek,.clu soubor rozdělení sítě do shluků pro Pajek, SPSS statistický program, Pajek program pro práci s grafy. 3.7 Vizualizace dat Při výzkumu jsme používali explorativní přístup k analýzám. Snažili jsme se položit dobré otázky, vizualizovat jejich výsledky a následně otázky modifikovat a zpřesňovat. Proto se problém kvalitní vizualizace stal důležitým prvkem práce. Kvalitní vizualizace umožňuje rychlou orientaci v datech a pochopení pointy problému. Měla by podpořit předání určitého sdělení o datech. Základními nároky, které jsme kladli na vizualizace, jsou přehlednost, srozumitelnost a přidaná hodnota oproti tabulce. Ukázka dobré a špatné vizualizace statistik U statistik jsme se snažili zobrazovat data co možná nejsrozumitelněji. Dobrý graf v sobě agreguje více údajů o problému (Obrázek 7). Vítané je rovněž originální pojetí grafu, které problematiku oživuje (ne pouze sloupce a koláče ). 20

27 Technická realizace Obrázek 7: Dobrá statistika, umožňuje se zorientovat v problému, dozvídáme se relevantní data bez zbytečného 3D grafů. Obrázek 8: Ukázka špatné statistiky, dozvídáme se málo užitečných dat o věkovém rozptylu v týmech organizátorů (rozptyl = rozdíl mezi maximálním a minimálním věkem organizátorů v týmu). 2

28 Technická realizace Ukázka dobré a špatné vizualizace grafů Pro vykreslování grafů existuje řada pravidel, která zajišťují jeho přehlednost pro lidské oči. O některé se stará příslušný software, jiné musíme zajistit ručně pro potřeby konkrétního problému (Obrázek 20). Základní pravidla pro vizualizaci grafů [Tufte0]: Zobrazujeme takový výsek sítě, který je ještě přehledný a uchopitelný Pozor, ať se hrany zbytečně nekříží (lidské oko je vnímá jako další uzel) Hrana s větší váhou má být silnější Významnější uzel má větší poloměr Uzly jednolitých skupin by měly být rozlišeny barevně, Uzly které spojuje silná hrana jsou si blíže Vyhýbáme se optickým klamům a nepřehledným zobrazením Obrázek 9: Ukázka špatně zobrazeného grafu. Z obrázku není mnohé patrné o povaze sítě. 22

29 Obrázek 20: Dobře zobrazený graf přehledně zobrazuje sít organizátorů. 23

30 Výstupy a analýzy 4 Výstupy a analýzy V této kapitole se zaměříme na analýzu řady otázek týkajících se sítě organizátorů a fungování organizací. Na začátku si stručně představíme síť i organizace, následně budeme hledat odpovědi na jednotlivé otázky. 4. Představení organizací Stručně o činnosti organizací Zážitkové organizace zapojené do výzkumu jsou zpravidla neziskové organizace nebo neformální sdružení lidí. Každá z organizací má svá témata, všechny však spojuje zážitkové pedagogika. Ve výzkumu nalezneme organizace velké, s dlouholetou tradicí, ale také malé, vzniklé poměrně nedávno. Akce, které organizace pořádají, jsou trojího druhu. Jedná se buď o jednodenní akce, víkendové akce, anebo akce většího rozsahu - řekněme tábory (organizace mají pro tento typ akcí několik označení například tábory, prázdninovky, PsB, kurzy). Všechny zapojené organizace se zaměřují na práci s lidmi staršími 5 let. O síle sociálních vazeb nerozhoduje ani tak délka samotné akce nebo počet účastníků, ale především množství přípravných schůzek organizátorského týmu a jeho velikost. Ve výzkumu jsme pracovali se třemi délkami příprav akce. Jednalo se o malou (-2 schůzky), střední (3-6 schůzek) a velkou (7 a více schůzek) přípravu akce. Přehled organizací Při samotné analýze jsme pracovali pouze s těmi organizacemi, které dodaly úplná data o své činnosti. Týkalo se to 23 organizací z 3. Tyto budeme v následujícím textu označovat jako schválené organizace. V přiložené tabulce (Tabulka 4) nalezneme přehled vybraných parametrů organizací. Přehled je řazen dle počtu organizátorů jednotlivých organizací. Vysvětlivky k tabulce: Akcí - počet akcí organizace, které pod organizací proběhly v letech Org. - počet všech organizátorů organizace. Muži procentuální zastoupení mužů v organizaci. Věk průměrný věk aktivních organizátorů v jednotlivých letech výzkumu. Tahounství průměrný počet roků, které vydrží tahoun mezi 7 nejlepšími organizátory v organizaci. Aktivita - léta, ve kterých organizace pořádala akce. 24

31 Výstupy a analýzy Organizace Instruktoři Brno ZČ HB Orchis ZČ HB S.U.P. Užitečný život ZČ HB Slunovrat ZČ HB Baobab Jeseník Halahoj ZČ HB Campanula barbata ZČ HB KPL Velký vůz ZČ HB Svízel Přítula K-Klub ZČ HB Rozruch ZČ HB Modrý kámen ZČ HB Mařatice Uluru TOM Kasiopea ZČ HB Zeměchvály SISS Masarykova univerzita Brno ZČ HB Chudák Svišť ŠEM Hnutí Brontosarus - ústředí Akcí Org Muži 52% 5% 66% 52% 5% 39% 55% 57% 52% 54% 50% 48% 33% 53% 80% 50% 77% 27% 00% 64% 55% 44% 33% Vě k Tahounství Aktivita 25,9 2, , , ,9 2, , ,4 2, , , , , , , , ,6 4, ,7 3, , , , , Tabulka 4: Přehled organizací zapojených do výzkumu SOVA. Aktivita organizací Jak můžeme pozorovat na přiloženém obrázku (Obrázek 2), čím více se blížíme současnosti, tím více údajů o aktivních organizátorech a počtu akcí v databázi máme. To je dáno jednak faktem, že některé organizace tou dobou ještě neexistovaly, ale především náročností sběru starších dat. Rok 2008 již nebyl sebrán celý a proto můžeme pozorovat na křivce značný pokles. Neúplnost starých dat může zásadním způsobem také ovlivnit U jednotlivých otázek na tento fakt budeme upozorňovat.. výsledky některých analýz. 25

32 Výstupy a analýzy Obrázek 2: Přehled akcí a aktivních organizátorů sebraných v rámci výzkumu SOVA. 4.2 Představení sítě Validita sociální sítě organizátorů vychází z předpokladu, že lidé, kteří spolu organizují akce, k sobě mají blízko (například se dobře znají, mají společný zájem, společný koníček). Sociální síť vzniká zcela přirozeně činností jednotlivých organizátorů. V této kapitole si představíme dvě základní sítě, se kterými budeme v průběhu analýz pracovat. Jedná se o síť organizátorů a síť organizací. Síť organizátorů Síť organizátorů je je tvořena uzly (organizátoři) a hranami (společné akce). Pořádal-li organizátor A s organizátorem B akci, vznikne mezi nimi hrana určité váhy, která odpovídá intenzitě spolupráce dvou organizátorů. Vzorec pro výpočet váhy hrany: Váha hrany dvou organizátorů= společné akce velikost akce počet organizátorů akce Tedy čím menší tým a větší počet přípravných schůzek, tím větší je intenzita spolupráce dvou organizátorů. Spolupráce organizátorů přirozeně překračuje hranice jednotlivých organizací (Obrázek 22). Při některých analýzách jsme pracovali pouze se sítí konkrétní organizace. V tom případě jsou zanedbány všechny hrany spojující organizátory s lidmi z jiných organizací (Obrázek 23). 26

33 Výstupy a analýzy Obrázek 22: Síť organizátorů zapojených do SOVA. Uzly reprezentují organizátory, hrany intenzitu spolupráce na společných akcích. Velikost uzlu odpovídá jeho stupni v síti. Barva uzlu odlišuje jeho domovskou organizaci. Obrázek 23: Ukázka sítě organizátorů uvnitř organizace Halahoj. 27

34 Výstupy a analýzy Síť organizací Síť organizací vznikne seskupením všech členů dané organizace do jediného uzlu. Hrany, které vedly mezi členy různých organizací agregujeme do hran mezi jednotlivými organizacemi (Obrázek 24). Formální zápis vzorce pro výpočet váhy hrany mezi organizacemi O a O2: Váha hrany O, O2 = Organizátoři O, O2 velikost akce počet organizátorů akce Síť organizací je možné také zkonstruovat na základě členství jednotlivých organizátorů v organizacích (Obrázek 38). Hrana mezi organizacemi pak odpovídá existenci organizátora, který patří do vybraných organizací. Podrobněji se této problematice věnuje v kapitole Spolupráce organizací. Obrázek 24: Síť organizací zapojených do SOVA. Síla hrany reprezentuje intenzitu spolupráce. Velikost uzlu organizace reprezentuje spolupráci mezi jejími členy uvnitř a spolupráci s ostatními organizacemi. 28

35 Výstupy a analýzy 4.3 Role pohlaví Pořádají akce spíše muži nebo ženy? Vytváří organizátoři týmy homogenní nebo smíšené? Bývá tahounem zpravidla žena nebo muž? Jak jsou v síti pohlaví rozmístěna? Tvoří shluky? Intuitivně tušíme, že pohlaví má vliv na fungování naší společnosti a že například zaměstnání nerespektují rovnoměrné rozmístění pohlaví. Jak to bude v případě námi zkoumané sociální sítě? Pořádají akce více muži nebo ženy? Podívejme nyní na podíl mužů a žen v přípravě akcí (Tabulka 5). Přestože je v databázi přibližně stejný počet mužů i žen, muži mají v pořádání akcí větší zastoupení. Převyšují ženy přibližně v poměru 3:2. Pro tuto analýzu jsme procházeli organizátory všech schválených organizací. Zastoupení v SOVA Podíl na akcích Muži Že ny Tabulka 5: Angažovanost mužů a žen v SOVA. Jsou týmy homogenní nebo smíšené? Již víme, že muži mají vyšší podíl na pořádání akcí. Jak jsou pohlaví v týmech rozložena? Pro analýzu jsme procházeli všechny akce schválených organizací, které pořádali alespoň dva organizátoři. Z tabulky (Tabulka 6) je vidět, že dominují týmy smíšené. Pokud má být tým homogenní, je zpravidla mužský. Druh týmu Akce pořádané smíšenými týmy Akce pořádané mužskými týmy Akce pořádané ženskými týmy Poče t akcí Tabulka 6: Zastoupení týmů podle pohlaví v pořádání akcí. Táhnou organizace muži nebo ženy? Pro tuto analýzu použijeme již dříve zmíněnou definici tahouna. Tahoun je organizátor, který pro daný rok patří mezi 7 nejaktivnějších. Budou mezi tahouny převažovat muži nebo ženy? A jaký bude jejich poměr? K analýze (Tabulka 7) bylo zapotřebí projít postupně jednotlivé roky výzkumu a pro danou organizaci hledat její nejaktivnější organizátory. K tomu postačila suma příprav akcí, které organizátor daný rok pořádal. Tím je zohledněna nerovnost mezi malou jednodenní akcí a táborem s náročnou přípravou (za ten organizátor utržil 3 body oproti bodu za akci s malou přípravou a 2 bodům za středně velkou akci). 29

36 Výstupy a analýzy Tahouni Muži tahouny celkem Ženy tahouny celkem Poče t Tabulka 7: Podíl mužů a žen na tahounství v organizacích. Výzkum prokazuje, že mezi tahouny najdeme více mužů než žen. Rozdíl je zde dokonce ještě větší než v případě pořádání akcí. Role pohlaví v síti Muži mají větší podíl na pořádání akcí a silnější zastoupení mezi tahouny organizací. Jak se tento fakt promítne do sociální sítě? A jak můžeme měřit významnost pohlaví v rámci sociální sítě? Metoda, kterou jsme použili, spočívá v analýze soudržnosti čistě mužské a ženské sítě. Pro každou organizaci zvlášť zobrazíme síť mužů a žen. Následně prozkoumáme počet počet komponent v grafu. V této analýze jsme organizátory propojili podle akcí, které spolu organizovali (Obrázek 25). Protože nás zajímaly silnější vazby mezi organizátory, pracovali jsme pouze s hranami váhy tři a více. Dva organizátoři mezi sebou měli hranu pouze v případě, že spolu organizovali 3 a více akcí. Některé sítě se ukázaly být po tomto omezení příliš malé a proto jsme pracovali pouze se sítěmi o 2 a více uzlech. Ze sítě jsme následně vyexportovali mužskou síť (Obrázek 27) a její ženský protějšek (Obrázek 26). Obrázek 25: Síť organizátorů ZČ Baobab. Červená barva reprezentuje ženy, modrá muže. 30

37 Výstupy a analýzy Obrázek 26: Síť žen v ZČ Baobab Obrázek 27: Síť mužů v ZČ Baobab. Síť mužů Síť že n Kompone nty s Me nší Kompone nty s Me nší Organizace Uzlů ale spoň 3 vrcholy komp. Uzlů ale spoň 3 vrcholy komp. ZČ Baobab ZČ Campanula Halahoj 4 0 IS Brno K-klub ZČ KPL 4 2 ZČ Orchis ZČ Slunovrat ZČ SUP ZČ Svízel Přítula Uluru Užitečný život Tabulka 8: Struktura homogenních sítí mužů a žen jednotlivých organizací.. Pro každou schválenou organizaci jsme v síti studovali počet komponent a jejich velikosti (Tabulka 8). V námi zkoumaných organizacích se mužská síť zpravidla nerozpadá na větší množství komponent. Ženská síť k tomu naopak inklinuje. V šesti případech je mužská síť jasně soudržnější než ženská. Ve 4 případech jsou sítě co do počtu komponent rovnocenné a v jednom případě je ženská síť jasně soudržnější než ta mužská (ZČ Slunovrat). Soudržnost sítě úzce souvisí s průměrným množstvím hran na uzel. U mužské sítě je počet hran na uzel.93, kdežto u ženské sítě je to pouze.8. To má za důsledek menší soudržnost ženské sítě. 3

38 Výstupy a analýzy 4.4 Kariéra organizátora Aktivní dráhy organizátorů jsou velmi rozdílné. Některý zazáří a rychle se ztratí, jiní zůstávají v organizaci po dlouhou dobu, někteří si organizování pouze vyzkouší a dále se mu nevěnují. V této kapitole se budeme důkladně věnovat kariérám organizátorů. Jak dlouho působí organizátor v organizaci? Zaměřme se nyní na aktivní dráhu organizátorů v organizaci. Kolik akcí organizátoři stihnou uspořádat a po jak dlouhou dobu jsou aktivní? Při hledání odpovědi na tyto otázky jsme narazili na následující problém. Řada organizátorů byla aktivní ve svých organizacích již před rokem 998 a věříme, že řada bude aktivní i po roce Proto prezentované výsledky nemohou být zcela objektivní a je nutné si uvědomit, že jde pouze o výsek údajů. Pro korektní výsledky bychom museli pracovat pouze s kompletními kariérami, kde můžeme sledovat úplnou dobu působení organizátora. Při analýze jsme pracovali s daty organizátorů schválených organizací (celkem 763 organizátorů). Z dat jsme sestavili tabulku rozložení organizátorů podle počtu aktivních let (Tabulka 9) a tabulku rozložení organizátorů podle počtu uspořádaných akcí (Tabulka 0). Počet roků 2 3 Počet organizátorů Kumulativní suma (%) Tabulka 9: Rozložení organizátorů podle počtu aktivních let (tedy let, kdy organizátor uspořádal alespoň akci). Akcí 2 Organizátorů Kumulativní suma (%) Více Tabulka 0: Rozložení organizátorů podle počtu akcí, které uspořádali ve zkoumaném období. Z první tabulky (Tabulka 9) můžeme odečíst, že více jak polovina organizátorů je aktivní pouze po dobu nejvýše dvou let. Takřka 80% organizátorů je aktivních pouze po dobu nejvýše 4 let. V druhé tabulce (Tabulka 0) vidíme, že právě polovina organizátorů za svou kariéru uspořádá nejvýše 3 akce. Tyto údaje mohou být zajímavé pro vedoucí organizací, neboť je z nich patrno, že organizátorů je sice velké množství, ale většina z nich absolvuje pouze kratší a méně aktivní dráhy. Kariéra organizátora graficky Pro jednotlivé organizace může být zajímavá přehledová vizualizace kariér jejich členů. Na následujícím obrázku (Obrázek 28) tak máme možnost vidět kariéry jednotlivých organizátorů organizace ZČ Svízel Přítula. Tloušťka červené linie organizátora roste s počtem jeho akcí v daný rok. 32

39 Výstupy a analýzy Obrázek 28: Kariéry organizátorů organizace ZČ Svízel Přítula. Červená linie reprezentuje aktivní roky, čísla počet akcí, které organizátor v daný rok uspořádal. 33

40 Výstupy a analýzy Nejaktivnější věk V jakém věku jsou organizátoři nejaktivnější? To je jistě zajímavá otázka pro vedoucí organizací. Jelikož se zaměřujeme na akce pro mládež (cca 5-26 let), dalo by se předpokládat, že aktivní organizátoři budou rovněž spadat spíše do této kategorie. Je tomu skutečně tak? Při analýze jsme procházeli všechny akce schválených organizací a do histogramu zanesli věky jejich organizátorů v době konání akce (Obrázek 29). Obrázek 29: Aktivita organizátorů v závislosti na jeho věku. Charakteristiky histogramu: Průměrná hodnota věku: 25,75 Medián věku: 25 Dolní kvartil věku: 22 Horní kvartil věku: 28 Dle získaných údajů 80,3% aktivity organizátorů spadá do období let. To v zásadě potvrzuje náš odhad o organizátorech. 34

41 Výstupy a analýzy 4.5 Tahounství Tahoun je organizátor, který je v dané organizaci nejaktivnější. Z osobní zkušenosti vím, že mezi organizátory panuje přesvědčení, že tahouni jsou pro organizace klíčoví hráči. Domněnka se opírá o hypotézu, že tahouni na sebe strhávají ostatní a jsou tak odpovědní za velkou část aktivity organizace. V souvislosti s tahounstvím se mezi organizátory často se mluví o tzv. syndromu vyhoření, tedy období, které následuje po velké aktivitě tahouna. Organizátor se stáhne, přestane pořádat akce, lidově řečeno vyhoří. Cílem této kapitoly je nahlédnout do života tahounů a jejich působení v organizacích. Pro analýzu tahounství jsme vypracovali dvě odlišné metriky. První sleduje pouze počet uspořádaných akcí daného organizátora. Druhá vyhledává nejaktivnější organizátory v určitou dobu v konkrétní organizaci. Tahouni nastupují do 25 let Kdy zpravidla tahouni nastupují své kariéry? Začínají pořádat akce ještě před 20. rokem svého života? Při analýze (Tabulka ) jsme pracovali pouze s organizátory, kteří nepořádali žádnou akci před rokem Důvodem byl fakt, že jsme se chtěli vyhnout organizátorům, jejichž kariéry sahají i před rok 998, kde výzkum začíná a měli bychom o nich tak velice zkreslené představy. Mezi tahouny jsme pak vybrali ty organizátory, kteří uspořádali alespoň 0 akcí. Aktivní rok organizátora je definován jako rok, kdy uspořádá alespoň 3 akce. Čís Jmé no Černocká Markéta Káldy Robert Antonio Perlík Martin Jarušek Petr Kořínek Jan Hladky Josef Pelánek Radek Blahová Alena Holubec Pavel Tomášková Božena Kulštrunková Adéla Jiříková Hanka Doseděl Petr Jiřík Radovan Krump Štěpán Ce lke m akcí Začáte k karié ry Aktivní roky Tabulka : 5 nejaktivnějších organizátorů v SOVA. V potaz byly bráni pouze organizátoři, kteří nepořádali akce před rokem Aktivní roky jsou takové, kdy organizátor uspořádal alespoň 3 akce. 35

42 Výstupy a analýzy Celkem se přes hranici 0 akcí dostalo 69 organizátorů. Pro ně jsme spočítali následující údaje týkající se věku, ve kterém pořádali svou první akci: Průměr věku organizování první akce: 25,52 Medián věku organizování první akce: 22 Dolní kvartil věku organizování první akce: 20 Horní kvartil věku organizování první akce: 24 Percentil 88% věku organizování první akce: 25 Z výsledku vyplynulo, že drtivá většina (88%) tahounů nastoupí svou kariéru do 25 roku života, což je zajímavý údaj pro vedoucí organizací. Ti mohou například cílit nábor nových organizátorů mezi mladšími ročníky. Syndrom vyhoření Již v úvodu jsme popsali syndrom vyhoření jako jakýsi propad aktivity po vrcholné fázi kariéry organizátora. Bohužel období, do kterého výzkum spadá, je příliš krátké na důkladnou kvantifikaci tohoto jevu. Místo podrobné analýzy se tedy podíváme na kariéru deseti nejaktivnějších (Obrázek 30) organizátorů a pokusíme alespoň o subjektivní interpretaci dat. Obrázek 30: Kariéra 0ti nejaktivnějších organizátorů v SOVA. V potaz bráni pouze organizátoři, kteří nepořádali akce před rokem

43 Výstupy a analýzy Z obrázku (Obrázek 30) můžeme vyčíst, že řada organizátorů se dostává na vrchol své kariéry již po prvních dvou letech aktivity. Po dosažení vrcholu následuje útlum, který má však velmi individuální průběh. Zajímavé pozorování je fakt, že většina organizátorů má jen jeden nebo dva vrcholy své kariéry. Tahouni z pohledu organizace Nyní se podíváme na tahouny v rámci jednotlivých organizací. Pro každý rok, kdy byla organizace aktivní, nalezneme 7 nejaktivnějších organizátorů. Srovnáme jednotlivé roky a zjistíme, jak dlouho organizátoři vydrží v tomto tahounském pelotonu. Pro tuto analýzu bylo třeba projít všechny organizace a jejich aktivní roky a vyhledat nejaktivnější organizátory. V tabulce (Tabulka 2) nalezneme údaje o organizacích s aktivní působností více než 7 let. U ostatních organizací je sledovaná dráha tahounů příliš krátká. Organizace Uluru ZČ HB S.U.P. K-Klub TOM Kasiopea ZČ HB KPL ZČ HB Campanula barbata Instruktoři Brno ZČ HB Svízel Přítula ZČ HB Orchis Užitečný život ZČ HB Slunovrat ZČ HB Baobab Jeseník Průmě rná Sle dovaných Unikátních doba v če le roků organizátorů 4,93 3,68 3,33 3,3 3,4 3,04 2,92 2,82 2,69 2,52 2,4 2, Muži (%) 48% 63% 69% 72% 52% 6% 83% 63% 70% 49% 40% 6% Ce lke m pozic Tabulka 2: Charakteristiky tahounství v jednotlivých organizacích. Z tabulky je patrné, že tahouni se drží v popředí organizací po dobu 2-4 let. V devíti organizacích převažují v tahounství muži, ve třech ženy. 37

44 Výstupy a analýzy 4.6 Týmy V této kapitole se zaměříme na studium týmů, které organizují akce. Jak si organizátoři vybírají své kolegy? Jaké je věkové složení týmů? Lze týmy detekovat na síti? Liší se velikost týmů podle náročnosti akce? Jak organizátoři vybírají své spoluorganizátory? Zaměřme se nyní na to, jak moc organizátoři střídají své spoluorganizátory v pořádání akcí. Drží se organizátoři jedné party? Pro rozřešení této otázky se podíváme na všechny organizátory schválených organizací. K nim vyhledáme všechny jejich spoluorganizátory a vyznačíme si četnost jejich výskytu (Obrázek 3). Organizoval-li Martin s Petrem 5 akcí, pak naneseme do histogramu k 5 akcím jeden bod. To uděláme pro všechny organizátory. Obrázek 3: Histogram počtu organizátorů se kterými organizátor dělal daný počet akcí. Údaje brány přes všechny organizátory v SOVA. Osa Y je logaritmická. Křivka v logaritmickém zobrazení připomíná přímku, což nás vede na podobnost s mocninným rozložením, které jsme zmínili v druhé kapitole. Existuje celá řada lidí, se kterými organizátor pořádal jen jednu nebo malé množství akcí a několik významných uzlů se kterými jich pořádal více než desítku. 38

45 Výstupy a analýzy Zastoupení nováčků v týmech Každou akci připravuje tým organizátorů. Jaké je složení tohoto týmu co se zkušeností týče? V organizaci vždy nalezneme různě zkušené organizátory nováčky i zkušené veterány. Připojí se nováčci ke zkušeným, anebo utvoří vlastní skupiny? Pro tuto analýzu bylo třeba stanovit definici nováčka. Zkušenost se v našem případě odvíjí od počtu akcí a také náročnosti jejich příprav. Organizátor nabude odlišnou zkušenost při zorganizování táboru oproti například jednodenní akci. Zkušenost organizátora se spočetla jako suma příprav akcí, které do daného roku uspořádal. Hranici mezi nováčkem a zkušeným organizátorem jsme stanovili na 0 bodů. Samotná analýza spočívala v průchodu všech akcí schválených organizací. U každé akce bylo napočítáno její složení z nováčků a zkušených. Kdybychom procházeli všechny akce od roku 98, byla by data zkreslena (všichni by zpočátku byli nováčci). Proto jsme se rozhodli procházet akce od roku 200 a brát v potaz jen ty, u kterých máme zaznamenány alespoň 2 organizátory (Tabulka 3). Limit Zastoupe ní Zastoupe ní zkuše nosti zkušených ce lke m nováčků ce lke m (56.9%) 829 (43.%) (53.4%) 977 (46.6%) (50.8%) 2088 (49.2%) (47.8%) 222 (52.2%) (44.%) 2369 (55.9%) (4.9%) 2464 (58.%) 695 (40%) 2546 (60%) (37.6%) 2646 (62.4%) 3 52 (35.7%) 2729 (64.3%) (33.7%) 28 (66.3%) 5 38 (32.6%) 2860 (67.4%) Akce smíše ných týmů 63 (60.8%) 648 (62.4%) 642 (6.8%) 662 (63.8%) 653 (62.9%) 640 (6.7%) 632 (60.9%) 607 (58.5%) 593 (57.%) 589 (56.7%) 586 (56.5%) Akce zkuše ných týmů 27 (26.%) 24 (23.2%) 220 (2.2%) 84 (7.7%) 65 (5.9%) 54 (4.8%) 39 (3.4%) 30 (2.5%) 2 (.7%) 02 (9.8%) 98 (9.4%) Akce týmů nováčků 36 (3.%) 49 (4.4%) 76 (7%) 92 (8.5%) 220 (2.2%) 244 (23.5%) 267 (25.7%) 30 (29%) 324 (3.2%) 347 (33.4%) 354 (34.%) Tabulka 3: Zastoupení nováčků a zkušených organizátorů v týmech. Limit zkušenosti reprezentuje součet příprav všech akcí, které organizátor uspořádal před danou akcí. Výsledky ukazují, že podíl nováčků na akcích je relativně vysoký (23,5%). Je však patrné, že tyto údaje se různí podle stanové hranice zkušenosti. Pro všechny hranice však platí, že týmy jsou nejčastěji smíšené (hodnota se pohybuje okolo 60%). Dobré promísení nováčků i zkušených organizátorů může být pro organizaci klíčové. Zkušení mohou předat svou zkušenost a nováčci podpořit týmy svým elánem. Navíc tak proplétáme sociální síť celé organizace. Věkový rozptyl týmů Již jsme analyzovali nejaktivnější věk organizátora. Nyní se zaměřme na analýzu věkového složení týmů. Intuice by radila, že týmy budou mít tendenci být spíše věkově homogenní. Na druhou stranu je rozumné, že i u nováčků by v týmu měl být alespoň jeden zkušený, služebně starší, hlavní organizátor. Je tato intuice oprávněná? 39

46 Výstupy a analýzy Definujme věkový rozptyl týmu jako rozdíl mezi jeho nejmladším a nejstarším členem. Při sestavení histogramu (Obrázek 32) k analýze berme v potaz pouze akce schválených organizací, na kterých se podíleli alespoň 2 organizátoři. Obrázek 32: Věkový rozptyl týmů akcí v SOVA. Věkový rozptyl je rozdíl minimálního a maximálního věku organizátora v týmu. Charakteristiky analýzy: Posuzovaných akcí: 045 Průměr rozptylu minimálního a maximálního věku: 7,28 Medián rozptylu minimálního a maximálního věku: 6 Dolní kvartil rozptylu minimálního a maximálního věku: 3 Horní kvartil rozptylu minimálního a maximálního věku: 0 Medián rozptylu minimálního a maximálního věku se nachází na hodnotě 6 let. Celá jedna čtvrtina týmů dokonce přesahuje hranici věkového rozptylu 0 let. Tyto informace mohou být zajímavé pro vedoucí organizátorských kurzů ale i pro samotné organizace. Zdá se, že věková homogenita není pro organizátory klíčový faktor při sestavování týmů. 40

47 Výstupy a analýzy Jak velký tým postavit pro danou akci? Malá akce nepotřebuje zdaleka tolik úsilí na přípravu jako akce rozsáhlá a složitá. Je tedy přirozené očekávat, že malé akce pořádají menší týmy a na větších bude spolupracovat větší množství organizátorů. Je tomu skutečně tak? Pro analýzu tohoto druhu nám postačí se podívat na velikost týmů všech akcí schválených organizací a analyzovat je podle délky akce (Obrázek 33) a náročnosti příprav (Obrázek 34). Obrázek 33: Velikost týmů v závislosti na délce akce. V potaz brány všechny schválené akce v SOVA. Obrázek 34: Velikost týmů v závislosti na přípravě akce. V potaz brány všechny schválené akce v SOVA. Velikost týmu jasně roste se zvyšující se náročnosti příprav akce. V případě délky akce je situace podobná až na akce jednodenní, kde velikost týmu značně kolísá a nemá jasný vrchol. To je patrně způsobeno faktem, že řada jednodenních akcí jsou například velké městské hry, které mají velký přípravný tým. Za postřeh stojí i fakt, že velikost týmu jen velmi zřídka překročí hranici 8 lidí. Nad touto hranicí již převáží negativa velikosti týmu nad jeho pozitivy. Informace o velikostech týmů mohou být velice užitečné pro vedoucí organizátorských kurzů. Výsledky je však třeba brát s jistou rezervou, neboť data mohla být zkreslená z důvodu, že si lidé nebyli sto vzpomenout na všechny spolu-organizátory daných akcí. Shluky organizátorů v síti V předchozí části jsme učinili několik pozorování. Za prvé to, že týmy, které pořádají akce zpravidla nemají více jak 7 nebo 8 členů. Druhé pozorování je Paterovo rozložení u spolu-organizátorů. Organizátoři mají hrstku svých oblíbených spolu-organizátorů. Jak se tyto skutečnosti odrazí v sociální síti organizátorů? Budeme v ní schopni vymezitelné shluky organizátorů, kteří spolu navzájem často dělají akce? Anebo bude propletenec tak hustý, že se týmy nepodaří vymezit? Při hledání odpovědí na tuto otázku budeme pracovat se sítí konkrétní organizace Instruktoři Brno. Organizace byla zvolena, protože obsahuje jednu z nejpropletenějších sítí. 4

48 Výstupy a analýzy Jak detekovat shluky? Existuje řada technik a algoritmů určených pro detekci shluků v grafu. Jmenujme alespoň některé: Detekce komponent Detekce k-jader Detekce m-řezů Detekce klik v grafu Ruční detekce První technika je vzhledem k propojenost naší sociální sítě zcela nepoužitelná. Síť každé organizace má totiž zpravidla jen jedinou velkou komponentu. Druhá technika je o poznání úspěšnější. K-jádro je největší podsíť, ve které má každý vrchol stupeň alespoň k uvnitř podsítě [Nooy05]. Skupinky, které jsou vzájemně hustě propleteny, tak vytvoří uzavřenou podsíť. Technika hledání m-řezů oproti k-jádrům nepočítá počet hran směřujících do podsítě, nýbrž bere v potaz pouze hrany určité váhy m a jejich incidující vrcholy [Nooy05]. Do podsítě se tak dostanou pouze uzly, které jsou propojeny silnou vazbou. Detekce klik v grafu je přístup, který vyhledává úplné podgrafy v síti. Tato technika se při analýze sítě příliš neosvědčila, neboť podsítě tvořící shluky zpravidla nejsou klikami. Obrázek 35: Detekce shluků uvnitř sítě organizace IS Brno. 42

49 Výstupy a analýzy Pro naši analýzu (Obrázek 35) se nejvíce osvědčila komplexní metoda kombinující techniku detekce k-jader či m-řezů a následnou ruční úpravu podle citu. Lidské oko je u této velikosti sítě schopné relativně dobře odhalit uvnitř K-jádra další podskupiny. Obrázek shluků nám ukazuje, že přestože jsou sítě organizací značně propletené, lze v nich odhalit několik klíčových shluků. Ty reprezentují skupiny lidí, kteří spolu často organizují akce. Jejich velikost se pohybuje řádově od tří do dvaceti organizátorů. 4.7 Vývoj sítě v čase Zkusme se nyní zamyslet nad vývojem organizátorské sítě v čase. Nalezneme v síti pevné jádro, kolem kterého se budou průběžně připojovat ostatní uzly? Anebo bude síť naprosto decentralizovaná a její aktivní oblast se bude volně přemisťovat? Bude aktivní podsíť v daném roce tvořit jednu, nebo více komponent? Studium vývoje sítě organizace je důležitá pro pochopení charakteru organizace. Za vzor jsme si opět zvolili síť Instruktorů Brno pro její rozsáhlost a dobré časové pokrytí. Uzly jsme zafixovali na pevných pozicích. Pro každý rok jsme zobrazili v síti aktivní hrany reprezentující akce uspořádané v daný rok (Obrázek 36). Obrázek 36: Vývoj sítě IS Brno v čase. 43

50 Výstupy a analýzy 44

Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí

Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Analýza sociální sítě organizátorů zážitkových akcí Diplomová práce Bc. Petr Jarušek Vedoucí práce: Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Brno 2008 Prohlášení Prohlašuji,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012/2013 - Anketa Daniel Beznoskov, 2 IT A Skupina 1 Úvod Prohlášení o autorství Prohlašuji, že jsem individuální projekt z předmětu webových stránek na

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace.

V praxi se může jednat například o procesní instrukce, pracovní instrukce a podobný druh dokumentace. Aplikace pro správu dokumentace malého rozsahu Řešení pro správu dokumentace malého rozsahu je vhodné pro správu dokumentace v rozsahu desítek až stovek dokumentů. Je vhodné pro pracovní skupiny, které

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Využití tabulkového procesoru MS Excel

Využití tabulkového procesoru MS Excel Semestrální práce Licenční studium Galileo srpen, 2015 Využití tabulkového procesoru MS Excel Ing Marek Bilko Třinecké železárny, a.s. Stránka 1 z 10 OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. DATOVÝ SOUBOR... 2 3. APLIKACE...

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012 Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza Jan Kracík jan.kracik@vsb.cz Statistika věda o získávání znalostí z empirických dat empirická

Více

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak

Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak StatSoft Diagnostika regrese pomocí grafu 7krát jinak V tomto článečku si uděláme exkurzi do teorie regresní analýzy a detailně se podíváme na jeden jediný diagnostický graf. Jedná se o graf Předpovědi

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Ekonomická fakulta Studentská 2 461 17 Liberec 1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTICKÝ ROZBOR DAT Z DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ Gabriela Dlasková, Veronika Bukovinská Sára Kroupová, Dagmar

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají

Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají 31. 12. 2015 Rubrika Zajímavostí ze zahraničního obchodu končí, ostatní zdroje získávání dat zůstávají Oznamujeme příznivcům rubriky Zajímavosti ze zahraničního obchodu (ZO), že od 1. ledna 2016 dochází

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K

ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ZÁKLADNÍ POPIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KAJOT EASY-K ÚVOD Easy-K běží na serveru Apache a je vytvořen v PHP s MySQL databází, doplněn Javascriptem a jeho výstupem je Xhtml, popř. tiskové sestavy v pdf (možnost

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRŮZKUM VÝŽIVY LESA NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Aplikované metodické postupy Tomáš Samek počet odběrných míst/vzorků volba odběrných míst pokyny k odběru vzorků, jejich označování a skladování předávání

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře a sestavy - vytváření Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access formuláře

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10

Obsah 1. Obsah. Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod... 2 Vstupy... 3 Ceník... 6 Kontakt... 7 Ukázky... 9. Tvorba hudebnin v prostředí LilyPond 10 Obsah 1 Obsah Sazba dokumentů v LATEXu 2 Úvod............................... 2 Vstupy.............................. 3 Ceník............................... 6 Kontakt.............................. 7 Ukázky..............................

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00

Tabulka 1 Rizikové online zážitky v závislosti na místě přístupu k internetu N M SD Min Max. Přístup ve vlastním pokoji 10804 1,61 1,61 0,00 5,00 Seminární úkol č. 4 Autoři: Klára Čapková (406803), Markéta Peschková (414906) Zdroj dat: EU Kids Online Survey Popis dat Analyzovaná data pocházejí z výzkumu online chování dětí z 25 evropských zemí.

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com

Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com Návod k obsluze rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Přihlášení do rozhraní...1 1.1 Registrace nového uživatele...1 1.2 Přihlášení uživatele...2 2 Práce s rozhraním...2 2.1 Volba Úvod...3 2.2 Volba Nastavení...3

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient I I.I Pearsonův korelační koeficient Úvod Předpokládejme, že náhodně vybereme n objektů (nebo osob) ze zkoumané populace. Často se stává, že na každém z objektů měříme ne pouze jednu, ale několik kvantitativních

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Dodatek č. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-4-M/02 Obchodní akademie, platného od. 9. 202 - platnost dodatku je od. 9. 206 Informační a komunikační technologie je

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec

Vzorce. StatSoft. Vzorce. Kde všude se dá zadat vzorec StatSoft Vzorce Jistě se Vám již stalo, že data, která máte přímo k dispozici, sama o sobě nestačí potřebujete je nějak upravit, vypočítat z nich nějaké další proměnné, provést nějaké transformace, Jinak

Více

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma.

Typeform.com. Blíže si popíšeme verzi BASIC, která je volně přístupná zdarma. Typeform.com Typeform.com je online software pro tvorbu dotazníků, testů, anket, formulářů či pop-upů. Velkou výhodou je, že do dotazníků je možno přidávat fotky, obrázky či videa. Existují tři verze BASIC,

Více

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica

JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY. Komentované řešení pomocí programu Statistica JEDNOVÝBĚROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Vstupní data Data umístěná v excelovském souboru překopírujeme do tabulky ve Statistice a pojmenujeme proměnné, viz prezentace k tématu

Více

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady Pokročilé grafy Různé grafy ukazují historický pohled na trh mnoha různými metodami. To vám umožňuje na první pohled vidět historii obchodování na jednom nebo na několika výběrech. Můžete mít až tři oddělené

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Popisná analýza v programu Statistica IBA výuka Základní popisná statistika Popisná statistika

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

Matematická statistika

Matematická statistika Matematická statistika Daniel Husek Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, 8. A8 Dne 12. 12. 2010 v Rožnově pod Radhoštěm Osnova Strana 1) Úvod 3 2) Historie matematické statistiky 4 3) Základní pojmy matematické

Více

Jednofaktorová analýza rozptylu

Jednofaktorová analýza rozptylu I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka;

Copyright 2013 Martin Kaňka; Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Hlavním cílem aplikace Cubix je výpočet a procvičení výpočtu objemu a povrchu těles složených z kostek. Existují tři obtížnosti úkolů

Více

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby

DOCHÁZKA. Webový prohlížeč docházky. Osoby Webový prohlížeč docházky Slouží ke zobrazování a případně k jednoduchým úpravám údajů evidovaných v databázi docházkového systému. Na klientském počítači lze použít libovolný internetový prohlížeč, není

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha I.S... náhodná 10 bodů; průměr 7,04; řešilo 45 studentů a) Zkuste vlastními slovy popsat, co je to náhodná veličina a jaké má vlastnosti (postačí vlastními slovy objasnit následující pojmy: náhodná

Více

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11

Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Praktické použití kartografického software pro tvorbu map OCAD 11 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel

Popisná statistika. Komentované řešení pomocí MS Excel Popisná statistika Komentované řešení pomocí MS Excel Vstupní data Máme k dispozici data o počtech bodů z 1. a 2. zápočtového testu z Matematiky I v zimním semestru 2015/2016 a to za všech 762 studentů,

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže

Řešení. ŘEŠENÍ 36 Výsledková listina soutěže Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafická úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

5 Orientované grafy, Toky v sítích

5 Orientované grafy, Toky v sítích Petr Hliněný, FI MU Brno, 205 / 9 FI: IB000: Toky v sítích 5 Orientované grafy, Toky v sítích Nyní se budeme zabývat typem sít ových úloh, ve kterých není podstatná délka hran a spojení, nýbž jejich propustnost

Více