Green Grafity! aneb největší guerillová kampa! SZ#

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Green Grafity! aneb největší guerillová kampa! SZ#"

Transkript

1 ( Green Grafity aneb největší guerillová kampa SZ# Ú"el této "ásti na#í kampan$ bylo zm$nit masivním zp%sobem pom$r sil v outdoorové kampani zapln$ním m$st na#ím sd$lením. P%vodn$ to m$la b&t místa, která jsou m$stskou samosprávou totáln$ opomínaná a jsou zdevastovaná (nap'íklad star& pivovar "i lihovar Invalidovna). Jen)e u t$chto a podobn&ch objekt% b&vá problém p'ístupu k objekt%m a skute"n& zásah populace sd$lením. Hledali jsme správné lokality, ale bohu)el n$jaké extra se nám nepovedli (sloupy Strahovského tunelu - nevhodn& povrch; r%zné zídky okolo kolon - p'íli# pozd$ objeveny a mo)nosti zastavení), tak jsme ve v$t#in$ p'ípad% dávali na chodníky v nejvíce frekventovan&ch oblastech (zastávky MHD, památky). Cel& koncept vyu)ití technologie reverzní grafity napadl kolektiv autor% (Luká# Otev'el, Luká# Erba, Franti#ek Mar"ík, Jan Pa)in). Vyu)ilo se plastov&ch #ablon a trysky vydávající proud vody s dostate"n&m tlakem a "lov$ka dostate"n$ p'ipraveného na dr)ení té #ablony. Já se k projektu dostal hlavn$ jako "len Mlad&ch Zelen&ch tím, )e jsem odpov$d$l na mail v mnou spravovaném rozesíla"i na ECN.cz. Dne od 20:00 za"ínal pro m$ test s Ani"kou Dosoudilovou pod vedením Kuby Kutílka (12 v Pardubickém kraji), kterého jsem poznal v

2 *ESKÉ TELEVIZI jako divák Debaty z pardubického kraje dne *ekali na mne pod Jiráskov&m mostem, kde se zrovna le)érn$ opírali o krásné le" trochu staré auto p'ezdívané hasi"ák. Po mém p'íchod od metra Kuba se jal zkou#et jestli p'e)ije mostní oblouk. Oblouk p'e)íval jen tro#ku nevybírav&m zp%sobem házel po Kubovi kousky sama sebe. +ablona z papíru ve tvaru Na#eho loga se r%zn$ kroutila a) rozpadla. Ná# verdikt zn$l jasn$. Jak má ze, má velké správy nem%)em ji vnímat. Po krátké debat$ jsme rozhodli, )e sm$r pro testy bude -i)kov. Vydali jsme se do tiskárny pro testovací sadu plastov&ch #ablon a potom se potkali s Mat$jem Chytilem na zastávce Pod památníkem, kde s chutí vyzkou#el chodník a men#í ze,. Na zdi nebylo skoro nic vid$t.

3 Dál jsme jeli zastávky MHD.

4

5 Povrchy Vhodné: nutný kontrast mezi špínou a čistým povrchem vhodné: & jemnozrnný asfalt bez nerovností zašlapaný do šeda (očištěný černý) & betonové dlažnice zašlapané do šeda (očištěné světle šedé) & malé dobré položené žluté kostky zašlané do šeda (očištěné bílé) Nevhodné: & kočičí hlavy a jiná hrubá a tmavá kamenná dlažba & nerovné povrchy špatně se dělá, zůstávající kaluže zakrývají výsledek - odtékáli hnědá voda, je to dobrý signál, že

6 čistíte na beton a omítku opatrně odlétáli písek, je to signál, že berete víc než špínu Slavíkova V+ koleje jsme zvládli

7 Po té za"ala fáze, kdy Alena Hosnedková shán$la dobrovolníky. Povedlo se zajistit místa na "epování vody a mít jakés workflow pro funk"nost. Ale nará)elo to nedostatek aut, které by vozík uvezly a p'ípadn$ "as 'idi"%. Kone"n&m d%sledkem bylo, )e jsme vyrazili zhruba 3* a stihli p'itom pokr&t v$t#í "ást zastávek na Praze 5.

8 Radlická

9

10 P%vodní plán bylo s dobrovolnictvem projet Prahu, kdy oni budou mít "as a po dokon"ení p'edat vozík a #ablony p'ípadn$ i centráln$ p%j"ené auto region%m "esk&m. P'i"em) moravské a Pardubice m$l 'e#it Kuba Kutílek. Po úsp$chu a neúsp$chu v Praze se rozhodl volební #táb, )e pov$'í mne zodpov$dností za cel& projekt a budu ho koordinovat sám pro celou na#i Republiku a provede ho sehnané brigádnictvo. Napsal jsem tedy inzeráty, p'ipravil p%j"ovny a vymyslel plány, jak projet Republiku. Velice to zále)elo na rychlosti t&m% a jejich pe"livosti, kde musím uznat, )e nejsem HR specialistou a n$které t&my byly oproti zbytku velice málo autonomní. Ale v$t#ina m$ p'ekvapila svou chytrostí a nápaditostí. A p'esto se ptám? Kam se v na#í Republice ztrácí kreativita a v kone"ném d%sledku nás volí málo lidí?

11

12 ( Kompletní rozpo"et v mezích schválen&ch p'edb$)n&m rozpo"tem, kter& m$l k dispozici volební #táb.

13 P'í#t$ lépe: Mapování dobrovolníky hlavn$ zdí u frekventovan&ch silnic a skute"né ov$'ení Více "asu na provedení pro mediální kampan$ Zelená vlna zaplavuje na#e m$sta Vymyslet postup pro mo)nosti bez aut s men#í nádr)í "i jin&m "erpadlem Hlavní úkol byl pokr&t plo#n$ m$sta na#í Republiky, co) se povedlo. Nepovedlo se v#ak z "asov&ch d%vod% pokr&t ta m$sta komplexn$. Celkov$ chce projekt naplánovat více p'edem - vybrat lidi z na#ich 'ad a na#ich p'íznivc%, kte'í rychleji provedou Zelenou vlnu. Ostrava centrum Hrabůvka Poruba Mariánské hory Slezská Ostrava Opava centrum u Globusu hlavních tahy Haví'ov centrum Vlakové Hradecká - technologick& park nádraží hlavních tahy u Kauflandu

14 Brno Před hlavním nádražím Billa Šumavská Libušina třída Albert Kampus VŠ Lesná celé sídliště okolo Dodaná mapa Kampus V+

15 ( kone"ná tram.e"kovice

16 ( Judrov Optálkova

17

18

19

20 Motol bus Hlusickova tram Slánská Sídliětě Řepy - bus tram Stodůlky Nemocnice Motol Lipanská Husinecká Pohořelec Ořechovka Sibelova Větrník Petřiny Areál ČZU Brusnice Stromovka vstup od AVU Slavíkova VŠ koleje Kino Aero Černínova Přechod VŠE Olšanské hřbitovy Okolí Sherwoodu Černý Most Galerie Nové Butovice https://maps.google.com/maps/ms? vps=2&ie=utf8&hl=cs&oe=utf8&msa=0&msi d= e7d63bdc0c1 ef5551&dg=feature Krč- Lídl Tomajerova nemocnice Novodvorská Plaza Lhotecký Les Braník-Stará pošta Brumovka - 1* Chodovská tvrz M-Opatov-oba směry kruháč Sádka Malešice-pošta M-Želivského Sazka -1směr Harfa M-Kolbenova M-Prosek Prosek sídliště Ďáblice-Kaufland a konečná tramvaje M-Ládví Štěpničná -bus M- Kobylisy - i bus 505 Písečná Čimický Háj Katovická Odra Krakov Bulovka-tram Stejskalova M-Vltavská- noční M-Skalka M-Strašnická M-Hradčanská - směr park vzadu Technické muzeum Stromovka- od Výstaviště AVU Holečkova- zhruba střed zdi Na Knížecí- tram, výstup bus, výstup hlavní metro M-Radlická- plně M-Jinonická komplet M- Nové Butovice-kompletní bus u City M-Lužiny-okolí Evropská Vozovna Motol Kavalírka Revoluční Parlament ;-) Pankrác Budějovická Duškova zeď

21

22

23 Stáli bez pokut I na chodníku

24

25

26 I malá ze,.-)

27

28 Brno u nádra)í V+E p'echod

29 ( VUT Purkyova

30 ( Strojní fakulta (

31 Plzeň 1. parkoviště BauMax 2. zastávka bus Gambrinus 3. zastávka bus U Prazdroje 4. park Františkovi sady/pražská 5. Klatovská třída 5 6. nám. TGM 7. park Husovo nám. 8. roh Korandova/Hálkova 9. nám. českých bratří 10. Klatovská tř./hálkova 11. Čechova/Vrchlického 12. Fakultní nemocnice v Plzni (bus zastávka) 13. Poliklinika Bory (vchod) 14. Chodské nám. 15. Husova 16. Plzeň Plaza 17. Bus nádraží 18. Americká 19. Jungmanova 2x 20. Kopeckého sady 2x (velký) 21. Bezručova 22. B. Smetany České Budějovice 1. Vltavín 2x 2. BauMax (zastávka Strakonická MOBELIX) 3. Vlak zastávka SEVER 4. Nádražní podchod Rudolfova třída/vrbenská 5. Hlavní nádraží vchod jih 6. Hlavní nádraží vchod sever 7. Nemocnice - pohotovost 8. Nemocnice ČB - zastávka u hlavního vchodu 9. zastávka Senovážné náměstí Lokace Nepomuk: 1. Nádraží ČD kde kvůli výluce přestupují tisíce lidí ve všedních dnech z vlaku na bus https://www.dropbox.com/sh/50925jlow85mg45/vfu4pd1jsj

32 Liberec

33 Teplice - Trnovany Pluto

34

35 Praha

36 Evropská Du#kova Praha ', '

37

38

39

40

41

42

43

44 Pokrytá i tato m$sta: Most, Olomouc, Havlí"k%v Brod, Jihlava, Liberec, Pardubice, Hradec Králové, Teplice, D$"ín, Ústí nad Labem, Slan& u Prahy, *eská Lípa. Praha odhadem 200 míst Brno, Ostrava, Havířov: 50 míst Olomouc, Jihlava, HB : 50 míst Plzeň, České Budějovice : 33 míst Liberec, Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Česká Lípa : 70 míst Mediální ohlas m$la i noviná'ská akce: Ondra "istí ulice - objevili jsme se na Prima TV a v denníku Blesk. ( Za zap%j"ení holinek d$kuji GreenPeace *R :-) Petr Uchytil SZ ZO Praha 11 místop'edseda

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE

BOBR NO. 4. !íjen 2010 OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR INFORMUJE !íjen 2010 BOBR INFORMUJE OBČASNÍK TURISTICKÉHO ODDÍLU KADAO BOBR NO. 4 Milí rodi"e, milí oddíloví kamarádi, prázdniny jsou za námi, léto už asi taky. Oddílové léto ale bylo velmi pestré, plné nových zážitků.

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol

Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol Fotbalový turnaj pro kluky a holky z prvního stupně základních škol www.mcdonaldscup.cz 2 Řekli o McDonald s Cupu JUDr. Petr Hulinský, Ph.D. náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže Vážení sportovní

Více

FIRMA JMENO ULICE MISTO PSC ČERPACÍ STANICE VÁCLAV JANATA Průběžná 1545/82 Praha 10 100 00 AGIP ČERPACÍ STANICE Radek Vodička V Korytech Praha 10 100

FIRMA JMENO ULICE MISTO PSC ČERPACÍ STANICE VÁCLAV JANATA Průběžná 1545/82 Praha 10 100 00 AGIP ČERPACÍ STANICE Radek Vodička V Korytech Praha 10 100 FIRMA JMENO ULICE MISTO PSC ČERPACÍ STANICE VÁCLAV JANATA Průběžná 1545/82 Praha 10 100 00 AGIP ČERPACÍ STANICE Radek Vodička V Korytech Praha 10 100 00 M - TRAFIK M-Strašnická 40001 tramvajová zastávka

Více

Zeměpis České republiky

Zeměpis České republiky Variace 1 Zeměpis České republiky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní údaje o ČR Název

Více

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET:

HORKÝM: INFORMACE PRO KLIENTY PO VLASTNÍ OSE: STUDENT AGENCY A REGIOJET: 01 02 EDITORIAL: RegioJet jezdíme ještě levněji. Jarní nabídka eurovíkendů. 04 NA CESTÁCH S PETREM HORKÝM: Krystalové oči Venezuely. 14 PO VLASTNÍ OSE: Jak jsem viděl svět: Nový Zéland Jižní ostrov. 22

Více

Projekt Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ Vaše volba 2013 - Osvětlíme rizikové přechody. Presskit 10. 4. 2013

Projekt Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ Vaše volba 2013 - Osvětlíme rizikové přechody. Presskit 10. 4. 2013 Projekt Skupiny ČEZ a Nadace ČEZ Vaše volba 2013 - Osvětlíme rizikové přechody Presskit 10. 4. 2013 2 Obsah (Ne)bezpečně po přechodu...3 Nominované přechody...4 Mechanika projektu Vaše volba 2013 Osvětlíme

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012

ČESKÁ ŽELEZNICE. Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST. Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Ročník I Číslo 3 PROSINEC 2012 Už i Ferdinandka udělala vpravo v bok str. 4 ČESKÁ ŽELEZNICE STAVÍME NA TRADICI, VYTVÁŘÍME BUDOUCNOST Časopis nejen pro zaměstnance Správy železniční dopravní cesty V ûenì

Více

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma

číslo 2006 / ročník 11 květen zdarma květen 2006 / ročník 11 zdarma číslo 5 Trať na Barrandov při cvičení obstála (04) Aktivní preference na křižovatkách řízených SSZ (08) Správa objektů v novém (15) Opatření ke zlepšení podmínek provozu

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015 Obsah Trvalé změny PID k 7. 4. 2015... 1 Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015... 5 Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka...

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta

DECIN OÈNÍ OPTIKA. Mìsto ZPRAVODAJ. Na sídlištích se bude lépe parkovat. Opravy na Teplické ulici potrvají do léta Rozhovor s Marcelou Suchánkovou (strana ) ZPRAVODAJ è. /200 DECIN Mìsto Náklad 25.000 ks ZDARMA do všech domácností Formánková & syn Masarykovo nám. 193/20-Dìèín 1 Tel./Fax: 12 513 000 - E-mail: foptika@seznam.cz

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více