VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012

2 Obsah Strana 2 (celkem 14) I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku... 3 III. Přehled pracovníků školy, rámcový popis personálního zabezpečení školy... 3 IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 4 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek... 4 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 8 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 9 IX. Hodnocení plánu činnosti školy a údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy XI. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi... 13

3 I. Základní údaje o škole Strana 3 (celkem 14) Hotelová škola Mariánské Lázně je příspěvkovou organizací zřízenou Radou Karlovarského kraje. Statutárním zástupcem školy je její ředitel Ing. Jiří Chum. Vedení školy spolupracuje se školskou radou, která byla zvolena na období a která má 6 členů. Sídlo: Komenského 449/ Mariánské Lázně Česká republika http//:www.hotelovaskola.cz Tel.: Identifikátor zař.: IČO: DIČ: CZ IZO: Fax: Škola připravuje žáky pro tradiční obory spadající svým charakterem do oblasti služeb. Škála oborů je již po mnoho let stabilní. Žáci se zájmem o vybraný obor se zúčastňují exkurzí, odborných kurzů a profesních soutěží. Talentovaní absolventi učebních oborů kuchař, číšník a cukrář mají možnost pokračovat v nástavbovém studiu (společné stravování). Organizace praktického vyučování a odborného výcviku, prováděného v reálném provozu, je zárukou získání velmi dobré úrovně praktických dovedností a pracovních návyků. Součástí školy je odloučené pracoviště GASTRO. II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a byly ve školním roce zařazeny ve školském rejstříku Škola poskytuje žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: III M/004 Hotelnictví a turismus M/01 Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus) L/008 Obchodník L/01 Obchodník (ŠVP Obchodník) L/504 nástavbové studium absolventů učebních oborů Společné stravování a střední vzdělání s výučním listem v oborech: H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) H/01 Kuchař, číšník (ŠVP Číšník, servírka) H/01 Kuchař, číšník (ŠVP Kuchař) Přehled pracovníků školy, rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled pedagogických pracovníků (k ) C E L K E M bez kvalifikace z toho studující Interní učitelé celkem: 70 přepočtený stav přepočtený stav fyzické osoby pro všeobecně vzdělávací předměty 29,5 3,5 2 pro odborné předměty 24,3 14,1 - pro praktické vyučování 5,9 2,0 1 C E L K E M 59,7 19,6 3 Dále pracovalo na škole 7 THP pracovníků a 11 zaměstnanců v dělnických profesích.

4 IV. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Strana 4 (celkem 14) Obor V rámci přijímacího řízení byli pro školní rok 2012/13 přijímáni uchazeči v souladu s legislativou. Uchazeči maturitního oboru konali přijímací zkoušky (SCIO), ostatní byli přijímáni na základě hodnocení na vysvědčení ze základní školy. Uchazeči o nástavbové studium byli přijímáni na základě výsledků z předchozího 3-letého studia a výsledků přijímacích zkoušek. Ve šk. r. 2012/13 budou na základě přijímacího řízení otevřeny následující obory: (KKOV) plánovaný počet přijímaných CELKEM PŘIJATO Hotelnictví a turismus M/ POČET TŘÍD Kuchař H/ ,5 91 Číšník, servírka H/ ,5 CELKEM Gastronomie (denní studium) L/ C E L K E M V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek K 30. září 2011 navštěvovalo školu celkem 657 žáků denní formy vzdělávání. Počet tříd Počet žáků Cukrář H/01 Kuchař číšník H/01 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. CELKEM 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. CELKEM - - 0,2-0, ,8-10, CELKEM Hotelnictví a turismus M/01 Hotelnictví a turismus M/004 Obchodník L/01 Obchodník L/008 SAUO spol.strav L/504 (denní) CELKEM CELKEM

5 počet žáků celkem Výsledky vzdělávání k 30. červnu 2012 prospělo s vyznamenáním Strana 5 (celkem 14) prospělo neprospělo nehodnoceno CELKEM I II III IV Hotelnictví a turismus I II III IV Obchodník I II III IV Cukrář I II III Číšník, servírka I II III Kuchař I II III Společné stravování I II Výsledky prodloužených klasifikací jsou zahrnuty v tabulce spolu s výsledky opravných zkoušek. Zdánlivý nesoulad v počtu opravných zkoušek je dán tím, že žáci mohou konat opravné zkoušky ze dvou předmětů. Výsledky opravných a 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník dodatečných zkoušek srpen 2012 P N P N P N P N Hotelnictví a turismus Obchodník Cukrář Číšník, servírka Kuchař SAUO

6 Strana 6 (celkem 14) Výsledky maturitních zkoušek konaných v řádném a opravném termínu. JARO 2012 PODZIM 2012 Výsledky maturitních zkoušek PV P N PV P N Hotelnictví a turismus M/004 4.A B C Obchodník L/008 u4.ob SAUO L/504 u2.sa CELKEM Žáci třetích ročníků vykonali v řádném temínu úspěšně závěrečné učňovské zkoušky. Praktické zkoušky probíhaly na vybraných pracovištích odborného výcviku. U praktické i ústní části zkoušky byl přítomen odborník z praxe. Žáci oborů kuchař, číšník a cukrář konali závěrečnou zkoušku v rámci řešení systémového projektu Nová závěrečná zkouška, směřujícího k reformě závěrečné zkoušky, ke sjednocení výsledků vzdělávání žáků v daném oboru a k souladu odborné přípravy absolventů s požadavky praxe. U praktické zkoušky byla zařazena samostatná odborná práce, jejíž úroveň provedení byla většinou velmi dobrá. Žáci třetích ročníků, kteří nebyli klasifikováni v řádném termínu a doplnili si klasifikaci v prodlouženém termínu, nebo úspěšně vykonali opravné zkoušky, konali závěrečné učňovské zkoušky v opravném termínu. Výsledky závěrečných zkoušek řádný termín (červen 12) opravný termín (září 12) PV P N PV P N Cukrář H/ Číšník, servírka H/ Kuchař H/ C E L K E M VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V uplynulém školním roce se dařilo záměry stanovené v MPP plnit. a) byl veden deník preventisty a v případě nutnosti byla zahájena spolupráce s VP a s vedením školy, informace o chování žáků vede podrobně ve svém deníku i vedení školy, vzájemně se doplňují b) školou je odebírán časopis Závislosti c) způsob omlouvání žáků je stále platný (dle školního řádu i potvrzení od lékaře), proto stále platí individuální přístup třídních učitelů, trvají často problémy se získáním razítka lékaře d) MPP je pro žáky vyvěšen na nástěnce v I. patře k přečtení i s přílohou týkající se šikany e) byla pravidelně aktualizována společná nástěnka ŠMP a VP

7 Strana 7 (celkem 14) f) jako vhodná jednací místnost pro ŠMP a učitelů s rodiči žáků byl nově vybrán kabinet VP a náležitě vybaven během prázdnin g) škola pokračuje ve spolupráci se Záchranným kruhem. Škola je zaregistrována na stránkách Záchranný kruh, jsou k dispozici materiály pro školy týkající se mimořádných situací, je možné se i prostřednictvím internetu obrátit na Mgr. Krajsovou, je velmi ochotná poradit. h) branný den v I. pololetí byl přesunut na přelom školního roku v rozsahu 4 hodin jako vždy. Výborná byla spolupráce s panem M. Gaierem, velitelem HZS ML, který se věnoval tématu požárů, jejich prevenci a jejich hašení.stejně tak dobrá byla spolupráce s Mgr. Petrou Spieglovou týkající se stylů učení. Branný den byl zakončen evakuací podle plánu, nenastal žádný problém. Pro jednu směnu se povedlo zajistit návštěvu zástupců policie, tiskové mluvčí a preventivně informačního týmu, což bylo žáky hodnoceno velmi kladně. i) Plánovaný den zaměřený na poskytování první pomoci a propojení s prevencí byl odložen po dohodě s krajskou metodičkou prevence Ing. Evou Cíchovou na podzim roku následujícího, lépe se podaří zajistit účast žáků. Mgr. Sadílkovou byl zpracován projekt, díky němuž jsme dostali finanční příspěvek z KÚ KV. j) byly shromažďovány nabídky preventivních aktivit a materiálů pro žáky, žáci prvních ročníků absolvovali vzdělávací program týkající se HIV a AIDS k) ŠMP se zúčastnila schůzky ŠMP a VP v PPP v Chebu iniciované Mgr. P. Spieglovou okresní metodičkou prevence kvůli informacím možnosti získání peněz na preventivní aktivity, informace byly využity pro napsání projektu l) Žáci vybraných tříd vyplňovali dotazníky týkající se návykových látek a šikany, vyhodnocení provádí pí Markéta Becková, výsledky budou použity pro její bakalářskou práci na téma návykových látek m) ŠMP eviduje kontakty (adresy a tel. čísla) kvůli spolupráci, aktualizuje je n) Začátkem školního roku se učitelé zúčastnili vynikající přednášky PhDr. Svobody na téma žáci, problematičtí žáci, motivace, motivace učitelů o) Dle potřeby probíhala jednání s rodiči žáků (spolupráce vedení školy, VP a ŠMP) p) Koncem druhého pololetí opět proběhly dva branné dny (pro obě směny) se sportovním zaměřením, problémem byla účast žáků, kteří v posledním týdnu školy už podceňují svůj přístup k docházce. q) v jednotlivých třídách byla podrobně probrána aktuální témata (především v hodinách občanské nauky) : r) ve třídě II. ročníku probíhala šikana ve formě slovního napadání žáka, došlo k několika krádežím, a proto byla domluvena odborná práce se třídním kolektivem s Mgr. Spieglovou, s) žáci vybraných tříd navštívili vzdělávací program ve školicím centru v Černošíně, který se týkal třídění odpadu v praxi. t) probíhaly pohovory se žáky (viz. Deník a evidence vedení školy) - SPJ obecně, v různých třídách se podávání informací odvíjelo podle aktuální potřeby - Využití televizního pořadu Ano, šéfe k motivaci pro zvyšování odborných vědomostí a dovedností žáků všech oborů, vhodné jsou texty z knih, velmi dobře každý žák pochopí, že odbornost je nutná.

8 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Strana 8 (celkem 14) Název akce Inovace školského portálu Karlovarského kraje Anglický jazyk úroveň A2 Inovace školského portálu Karlovarského kraje Francouzský jazyk úroveň A1 Počet účastníků 1 KÚ KK 1 KÚ KK Změny MZ 1 CERMAT Stáž LEONARDO 1 Leonardo Školicí instituce Seminář OCR perspektivy cestovního ruchu 1 Ministerstvo pro místní rozvoj Hotelnictví turismus a vzdělávání- výzkum a praxe 1 Vysoká škola hotelová Praha 3x Workshop pro vyučující AJ 1 Vzdělávací středisko, První české gymnázium KV Pražské jaro sametová revoluce PECKA centrum celoživot. vzdělávání KV Seminář NOVÁ MATURITA 2 CERMAT Kurz marketing 1 Školení Kario 1 Kario Seminář státní maturity 9 CERMAT Seminář k UZ NM 2 NIDV Plzeň Školení zadavatelů 1 CERMAT Slavnostní dekorace 1 KISS ML Školení maturity SOKOLOV 2 Krajské vzdělávací centrum Školení ČJ 2 CERMAT Školení RJ 1 NIDV Praha Pedagog. pracovník ve víru 1 NIDV Praha Školení SMART BOARD 2 AV Media Školení předsedů maturitních komisí 4 KÚ KK Školení cestovního ruchu 1 Ministerstvo pro místní rozvoj Certifikace RJ 1 CERMAT Seminář ŠMK 1 CERMAT Seminář KIN-BALL 1 KIN-BALL Seminář Specifika současné dospívající mládeže Všichni PP PhDr. Jan Svoboda, konzultace, poradenství 2x SAS školní agenda 2 MP-Soft, Brno Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídicích procesů ve školách Karlovarského kraje Magisterský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2 Attest, s.r.o. 1 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.s.r.o 1 ZČU Plzeň Výchovné poradenství 1 Vzdělávací a kulturní agentura HLAS, v.o.s. KV Studium pedagogiky 1 NIDV Praha

9 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Strana 9 (celkem 14) Žáci učebních oborů absolvovali závěrečné zkoušky dle systémového projektu Nová závěrečná zkouška (NZZ). Důvodem je srovnatelnost zkoušek s ostatními školami. Jednotné zadání zkoušek má podobně jako u maturit zvýšit úroveň a prestiž závěrečných zkoušek a jejich vzájemnou srovnatelnost. Stav, kdy si jednotlivé školy samy určovaly obsah závěrečné zkoušky, byl hodnocen jako nevyhovující, protože se náročnost těchto zkoušek může od sebe podstatně lišit. Zástupce pro OV a odborní učitelé spolupracují s tvůrci NZZ na jeho dalším vývoji. Na počátku školního roku byl metodikem školní prevence zpracován minimální preventivní program. Pozornost byla věnována projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Dá se říci, že nemáme problémy s projevy rasismu, ve škole studuje několik žáků jiných národností a nezaznamenali jsme projevy nesnášenlivosti. Pro žáky byla mimo jiné zorganizovaná přednáška zabývající se problematikou drog, HIV a AIDS spojená s návštěvou KOTCE. V září pomáhali žáci podpořit nevidomé aktivní účastí ve sbírce Světluška. V českém jazyce a literatuře byla věnována zvýšená péče pravopisu (více diktátů, doplňujících cvičení, práce s učebnicí), čtenářské gramotnosti a rozvoji komunikačních dovedností. V příštím roce by bylo vhodné zaměřit se více na četbu, především vzhledem k nástavbovému studiu. Cílem je zvýšit čtenářskou gramotnost. Žáci byli vtaženi do aktuálních společenských debat v rámci projektu Studenti píší a čtou noviny (MF Dnes). Dále se podíleli na správě školní knihovny a vztah k regionu byl budován v referátech i prezentacích (IKT). Hlavním cílem vyučujících cizích jazyků bylo připravit žáky pro denní praxi na pracovišti i v osobním životě. Vyučující kladli důraz na komunikaci v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby v daných oborech. Učivo bylo doplňováno podle požadavků pro novou maturitu. V rámci výuky NJ navštívili žáci městské muzeum a zúčastnili se tématického zájezdu do Prahy (Královská cesta). Dále proběhly exkurze do Norimberka a Vídně. Komunikační dovednosti mohli žáci využít v rámci Přehlídky odborných dovedností a sportovního dne, kterých se zúčastnili zástupci partnerských škol Wiesau a Bamberg z Německa. V červnu proběhly na budově B dny Škola hrou, kde žáci mimo jiné soutěžili ve znalosti cizích jazyků. V ruském jazyce zvládli žáci základní i odbornou slovní zásobu a v tomto předmětu se neuvažuje o změně v plánu. Učitelé odborných předmětů v rámci projektu UNIV2 kraje vypracovali program dalšího vzdělávání s názvem Ruský jazyk v lázeňství. Ve francouzském jazyce byla využívána nová témata týkající se potravin. Pro výuku byl též využíván časopis L amitié a nová francouzská odborná učebnice. Realizace programu Ochrana člověka za mimořádných situací proběhla v prosinci. Žáci absolvovali teoretickou průpravu zakončenou cvičným požárním poplachem. Odborný výcvik probíhá v OP a v soukromém SPV, kde jsou podmínky velmi dobré, dále na přeřazovacích pracovištích (PP). Všem žákům z PP je zajištěna možnost účasti na pravidelných konzultacích před závěrečnými zkouškami a individuálních konzultacích kdykoliv v průběhu studia v našich odloučených pracovištích. S ohledem na počty žáků z jednotlivých okresů spolupracujeme s ÚP Cheb, ÚP Tachov a s pobočkou ÚP v Mariánských Lázních. V rámci této spolupráce provedla pracovnice ÚP v Chebu na konci školního roku ve všech posledních ročnících besedy zaměřené na vstup do povolání, uzavírání pracovních smluv, práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Besedy se setkaly se značným ohlasem, žáci měli hodně konkrétních dotazů, které pracovnice ÚP odborně zodpověděla.

10 Strana 10 (celkem 14) Dále pokračuje spolupráce s domovem mládeže. Žáci ubytovaní v domově mládeže prezentovali svoji šikovnost a fragmenty ze života na interátě vlastní expozicí při tradiční Přehlídce odborných dovedností. V učebně Gastro v Bezejmenné ulici mohou žáci využívat druhou odbornou učebnu, cvičnou učebnu s barem, cvičnou kuchyňku a malou cvičnou jídelnu k výuce a konzultacím s učiteli odborného výcviku. Škola (učební obory) velmi dobře spolupracuje se Sdružením rodičů, které pomáhá v rámci svých možností organizovat některé aktivity školy. Vlastní činnost sdružení je do značné míry ovlivněna poměrně rozsáhlou spádovostí školy. Maturitní obory podporuje Nadační fond Hotelové školy. Zručnost a profesní dovednost mohou žáci HŠ Mariánské Lázně předvést zejména při aktivní účasti na odborných dovednostních soutěžích. V říjnu školu reprezentovali na tradiční soutěži pro mladé barmany Filandia Junior Cup Sommelieři pod vedením Ing. Karla Babky úspěšně reprezentovali školu na celostátní soutěži Trophée Bohemia. Budoucí kuchaři se zúčastnili odborné soutěže Lázeňský pohárek, konané tradičně v Karlových Varech. Číšníci si nenechali ujít účast na soutěži Chodovar Cup. Ostatní soutěže - viz přiložená tabulka soutěží. Vybraní žáci absolvovali barmanský kurz, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny apod. Návštěva gastronomického veletrhu ve Vídni rozšířila znalosti žáků o moderní světové gastronomii. Odborní učitelé se žáky školy uspořádali prezentaci kuchařských dovedností na ZŠ v Mariánských Lázních. Tělesná výchova byla cílena na zvýšení fyzické a psychické zdatnost žáků a rozvoj zdravé soutěživosti. V lehké atletice byla věnována pozornost rozvoji rychlosti a vytrvalosti. Učitelé tělesné výchovy organizovali několik sportovních akcí. Nejvíce úspěchů jsme zaznamenali v basketbalu. V prosinci proběhl lyžařský kurz na Špičáku na Šumavě, v březnu lyžařský výcvik ve Schladmingu v Rakousku. Mezinárodní spolupráce mezi školami přinesla úspěch v podobě opětovného vítězství při tradičním nadregionálním sportovním setkání žáků HŠ Mariánské Lázně, SOU Planá a Berufsschule WIESAU (SRN). V loňském školním roce byla pro hodiny tělesné výchovy zakoupena míčová hra kin-ball, která pochází z Kanady a dá se výborně využít v hodinách tělesné výchovy, kde rozvíjí nejen pohybové schopnosti jedinců, ale i myšlení a orientaci v prostoru. Vyučující TV se zúčastnili odborného semináře v Praze, který byl zaměřen na metodiku výuky a herních pravidel kin-ballu. Hra si získala u dětí velkou oblibu. Stali jsem se tak pilotní školou a s touto hrou se budeme snažit seznamovat co nejširší okruh žáků. Žáci a učitelé HŠ Mariánské Lázně rozvíjejí své poznání rovněž účastí na odborných exkurzích. Poznali např. Plzeňský Prazdroj, pivovar Chodovar, hotel Ambassador nebo Grandhotel Pupp. Díky kvalitní práci všech pedagogických pracovníků opouštějí školu mladí odborníci a jejich zručnost slaví úspěch nejen v našem regionu. Dobré jméno školy je předpokladem pro navázání úspěšné spolupráce s celou řadou partnerů. Z nejvýznamnějších jmenujme: hotel Cristal Palace, Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, Vitanu a další. Velmi dobré vztahy máme také se školami obdobného typu, např.: SOU v Domažlicích, SOU stravování a služeb Karlovy Vary, SOU v Plané u Mariánských Lázní, ISŠ živnostenské v Plzni jíž pomáháme řadu let odborně při organizaci regionální soutěže. Učitelé odborného výcviku pomohli rovněž personálně zabezpečit hodnotící komisi okresní soutěže Praktická dívka pro žáky ZvŠ pořádané ve škole v Hamrníkách. Nabídku studijních oborů a možností pro budoucí uchazeče prezentuje škola na oblíbeném Dni otevřených dveří, který je vrcholem náborové kampaně probíhající v podzimním období. Školu jsme prezentovali i na Burzách škol v Chebu, Tachově a Sokolově.

11 Strana 11 (celkem 14) Propagaci školy věnujeme celoroční pozornost v místním a regionálním tisku, kde informujeme o významných událostech školy. V rámci manažerských akcí zorganizovali žáci maturitních ročníků za vydatné podpory mladších spolužáků pro žáky základních i středních škol v Mariánských Lázních a okolí kurzy stolování a společenského chování. 12. dubna 2012 se uskutečnila tradiční prezentace školy a všech jejích partnerů a příznivců Přehlídka odborných dovedností. Již 52. ročník se uskutečnil v reprezentativních prostorách Společenského domu Casino. Žáci měli možnost předvést svoji zručnost širokému spektru hostů. Přítomni byli zástupci laické i odborné veřejnosti. Přišli se podívat rodiče, bývalí žáci, zástupci krajského úřadu a městského úřadu. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky zručnosti našich žáků: flambování, aranžování, míchání nápojů, ukázky studených mís, dortů, slavnostních tabulí, dárkových košů. Své stánky zde měli také tradiční i noví partneři HŠ Mariánské Lázně. Rodiče využili příležitosti pohovořit o úspěších a případných nezdarech svých dětí s přítomnými učiteli a zástupci vedení školy. Úroveň předváděných prací byla velmi vysoká a všichni partneři a hosté byli spokojeni. Své dovednosti a zkušenosti měli možnost naši žáci spolu s učiteli předvést při zabezpečování rautů a společenských akcí v průběhu celého školního roku. Nejvýznamnější spolupráce byla s těmito podniky: Grand Spa Hotel Marienbad, Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., hotel Esplanade, Jednota Tachov aj. Akce podobného charakteru, zejména mají-li takto úspěšný průběh a pozitivní odezvu zadavatele, jsou velmi motivující pro další výchovně-vzdělávací působení. Žáci HŠ Mariánské Lázně se zájmem o obor mají možnost odborně růst již během školní docházky. V průběhu uplynulého školního roku mohli navštěvovat odborné barmanské kurzy nebo kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny. Dále měli možnost navštěvovat v době mimo vyučování za zvýhodněných podmínek autoškolu. Hodiny odborných předmětů byly zpestřeny odbornými přednáškami zástupců firem vyrábějících suroviny a pomůcky pro gastronomii. V průběhu školního roku proběhlo několik školních poznávacích zájezdů. Předsedové předmětových komisí se pravidelně scházeli s vedením školy a na těchto poradách koordinovali svoji činnost a byli průběžně informováni o chodu školy. Podobné schůzky byly organizovány i s učiteli odborného výcviku a vedoucími středisek. Komise odborných předmětů se výraznou měrou podílela na organizaci maturit a závěrečných zkoušek, které díky pečlivé přípravě měly velice hladký průběh. Přípravě nových otázek k maturitám věnovala velkou pozornost a vhodným výběrem témat a náplně otázek připravila téměř ideální podmínky pro objektivní prověření znalostí vycházejících žáků. Jednotliví učitelé odborných předmětů připravili pro žáky celou řadu odborných exkurzí a přednášek. Spolu s učiteli odborného výcviku se podíleli na kvalitní přípravě žáků, což dokumentuje řada úspěchů na odborných soutěžích. Škola pořádá ročně cca 80 akcí gastronomicko-společenských: prezentace, semináře, kurzy správného stolování a společenského chování. Ve spolupráci s charitativními organizacemi pořádá kulturně zábavné programy pro děti a důchodce. Kromě dlouholeté spolupráce se školou ve Wiesau se dařilo rozvíjet i spolupráci s partnerem Berufsschule II Bamberg. Po neformálních náštěvách se plánuje možnost vzájemné výměny žáků a učitelů na krátkodobé stáže. Ve školním roce 2011/12 pokračuje spolupráce s hotelovým řetězcem IFA, kdy žáci během celého roku absolvují odborné stáže v hotelu IFA Schöneck v Německu.

12 IX. Strana 12 (celkem 14) Hodnocení plánu činnosti školy a údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Škola má kvalifikovaný pedagogický sbor a vynikající odborníky. Pracovní prostředí je příznivé včetně mezilidských vztahů. Fluktuace je minimální. Postoje žáků ke škole, vyučovaným předmětům, stylům výuky, učitelům velmi dobré Atmosféra vzájemných vztahů mezi žáky v jednotlivých třídách velmi dobré Atmosféra vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky dobrá Atmosféra vzájemných vztahů mezi žáky a vedením školy velmi dobrá Efektivita učení v jednotlivých předmětech: - Jazyky velmi dobrá - Odborné předměty výborná - Všeobecně vzdělávací předměty velmi dobrá - Ekonomické předměty velmi dobré - Tělesná výchova dobré, ale vysoký počet uvolněných Míra ohrožení školy nedostatek vycházejících uchazečů ze ZŠ bude trvat cca 10 let, slabší znalosti žáků ze ZŠ hlavně v cizích jazycích a matematice Míra ohrožení tříd agresí bylo řešeno několik případů výchovným poradcem, ředitelem školy a preventistou, výsledek podmíněné vyloučení žáků Míra ohrožení tříd alkoholem, kouřením, užíváním drog byla provedena šetření v jednotlivých třídách 2. ročníků týkající se šikany, (zpracovává M. Becková). Změny oproti předchozímu vlastnímu hodnocení oboru Hotelnictví: - Žáci 1. ročníků přicházející z některých ZŠ jsou velmi slabě připraveni v předmětech anglický jazyk, německý jazyk, matematika a dějepis. - Žáci 2. ročníků se částečně zlepšili v jazykové přípravě, oblíbenými předměty jsou odborné předměty technologie přípravy pokrmů a technika obsluhy a služeb, aktivně se zúčastňují specializačních kurzů barmanského, sommelierského apod.. - Žáci 3. ročníků u některých tříd se objevují problémy se zvládání 3. cizího jazyka žáci podceňují jeho studium, velmi dobře se naopak zapojují do odborných předmětů a učební praxe. - Žáci 4. ročníků pracovali zodpovědně na přípravě maturitní zkoušky, velmi vysokou absenci měli hlavně v předmětu učební praxe proto byla zpřísněna opatření omlouvání absence v inovovaném školním řádu. Srovnání školy s ostatními školami v ČR a EU Hotelová škola Mariánské Lázně jako člen Asociace hotelových škol ČR a člen AEHT (Evropská asociace hotelových škol) má velmi dobré výsledky vzdělávání a úspěšnost absolventů. Především v odborných předmětech úspěchy na republikových a mezinárodních soutěžích. Také absolventi školy mají vysokou úspěšnost uplatnění na trhu práce. Ve školním roce 2011/12 byla provedena kontrola Krajským úřadem KV kraje zaměřená na hospodaření školy bez negativních zjištění. X. Základní údaje o hospodaření školy Viz přiložená Zpráva o hospodaření školy

13 Strana 13 (celkem 14) XI. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových programů Škola je členem AEHT (Asociace evropských hotelových škol). V rámci nabídky a finančních možností se zúčatňujeme odborných seminářů a školení. Škola spolupracuje s odbornými školami v Německu (Wiessau a Bamberg). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Hotelová škola je centrem celoživotního učení a nabízí kurzy DV a odborné kurzy barmanské, sommelierské, baristické, kuchařské a carvingové. Pedagogové se zúčastňují odborných kurzů a seminářů. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola pracuje na realizaci proketu UNIV 2 kraje v rámci celoživotního vzdělávání. XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola spolupracuje s úřady práce v Chebu i Karlových Varech, pravidelně se zúčastňuje pracovní burzy pro pracovníky v gastronomii. V dubnu se žáci zúčastnili burzy práce také v německém Schönecku. Zúčastňuje se také jednání v rámci hospodářských komor ČR a Německa. Velmi dobrá je také spolupráce se zaměstnavateli v regionu. Hlavním cílem je realizace odborných praxí žáků a jejich následné uplatnění na trhu práce. Absolventi školy působí ve významných funkcích hotelového průmyslu. V Mariánských Lázních dne Ing. Jiří Chum ředitel školy

14 Přehled soutěží, kterých se škola zúčastnila ve školním roce 2011/2012 Název soutěže: Soutěž je určena pro: Místo a datum konání: Finlandia Cup Bohemia Sekt Trophée Hrnečku vař Lázeňský pohárek Regionální soutěž Zdobení velikonočních perníčků Zámecký rendlík Finanční gramotnost Borská vařečka Gastro Hradec Chodovar Cup barmany sommeliéry kuchaře kuchaře číšníky kuchaře a cukráře kuchaře všechny kuchaře kuchaře barmany HŠ Mariánské Lázně Střední škola hotelnictví a gastronomie v Klánovicích ISŠ Stod Hotel Imperiál Karlovy Vary MKS Domažlice SOU a ZŠ, Planá Hostouň MŠMT ČR Okres Cheb Bor u Tachova Hradec Králové Chodová Planá Umístění/celkový počet soutěžících 6. místo celkem místo celkem místo celkem 7 družstev 1. a 2. místo celkem místo celkem 8 družstev 2. místo celkem 6 škol 4. místo celkem 9 škol 4. místo družstva celkem 3 školy 2. místo celkem 6 škol 1. a 2. místo celkem 9 3. místo celkem 12 Webová adresa soutěže

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz, vedeni@ohsturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti HOTELOVÉ ŠKOLY VINCENZE PRIESSNITZE, JESENÍK, DUKELSKÁ 680 za školní rok 2011/2012 Obsah : 1. Základní údaje o škole. 2. Přehled studijních oborů včetně schvalovacích doložek

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více