I. Úřední knihy I.1. Dominikální agenda I.2. Agenda přenesená I.3. Lesní úřad II.1. Registraturní pomůcky...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky..."

Transkript

1 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 1829 Číslo pomůcky: 1594 Velkostatek SVITAVY Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2007 OBSAH Úvod I. Vývoj původce archivního fondu... 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu... 7 III. Archivní charakteristika archivního fondu... 8 IV. Stručný rozbor archivního fondu... 9 V. Záznam o uspořádání archivního fondu... 9 Použitá literaura I. Úřední knihy I.1. Dominikální agenda I.2. Agenda přenesená I.3. Lesní úřad II. Spisy II.1. Registraturní pomůcky II.2. Registratura III. Účetní materiál III.1. Účetní knihy III.2. Účetní spisy IV. Mapy a plány Rejstřík osobní Rejstřík věcný Rejstřík místní ÚVOD I. Vývoj původce archivního fondu Slovanskou osadu s kostelem sv. Jiljí, později označovanou jako Stará Svitava, založili na Trstěnické stezce na vyvýšenině blízko brodu přes řeku Svitavu snad ještě před rokem 1200 premonstráti z Litomyšle. V důsledku kolonizační činnosti olomouckého biskupa Bruna ze Šaumburka, která v této oblasti probíhala od druhé poloviny 13. století, vzniklo na pravém břehu nové sídliště, které dostalo název Nová Svitava. Poprvé je zmíněno v listině z roku 1256, považované však za dobové falzum, kterou byl ukončen vleklý spor o hranice území mezi premonstráty a olomouckým biskupstvím. Kolem Svitav byly postupně zakládány další vesnice a rodící se panství vytvořilo s pozdějšími zisky ve 14. a 15. století nejzápadnější výspu moravských biskupských statků. Až do husitských válek představovalo jejich přirozené správní centrum město Svitavy. Zřejmě z finančních důvodů však bylo svitavské panství v 15. století několikrát zastaveno. V roce 1436 je uváděn jako držitel města Vok ze Sovince a po něm husitský hejtman Pardus z Vratkova a Rychenburka, který je však vydal biskupovi. V roce 1448 musel biskup Pavel z Miličína znovu zastavit město Přeclavovi z Petrovic a ještě téhož roku Jaroslavovi ze Šelmberka. Brzy poté město získal do zástavy rádce, přítel a pomocník budoucího českého krále Jiříka z Poděbrad Zdeněk Kostka z Postupic, v roce 1480 Bohuše Strana 1/58

2 Kostka a v roce 1484 Ješek Svojanovský z Boskovic. Po vyplacení zástavní sumy se sice panství vrátilo do rukou církevní vrchnosti, ale zároveň došlo k jeho spojení s panství mírovským, což znamenalo, že ve Svitavách již nebyl obnoven vrchnostenský úřad a hejtmanem spojeného mírovsko-svitavského panství se stal hejtman sídlící na mírovském hradě. V průběhu 16. století - a zejména v jeho závěrečné fázi - se snažily Svitavy získat co možná největší nezávislost na své vrchnosti. Dosvědčuje to mj. fakt, že v roce 1580 město koupilo od lenního písaře Jiříka Kamenohorského z Kamenné Horky v tehdejším Grándorfu (dnešním Hradci nad Svitavou) 13 poddaných, kteří se stali městskými poddanými a představovali tak základ městského panství. V roce 1599 zase Svitavy vykoupily od rychtáře Lorence městskou rychtu se vším příslušenstvím i právy a z vrchnostenského rychtáře, který do té doby dohlížel na městskou radu a život ve městě, se stal městský úředník mající na starosti jen policejní záležitosti města. V průběhu 16. a 17. století bylo svitavské panství dvakrát pronajato. Poprvé k tomu došlo v roce 1590, kdy je biskup Stanislav Pavlovský pronajal spolu s mírovským panstvím na jeden rok svému bratrovi a mírovskému hejtmanovi Hanuši Pavlovskému z Pavlovic na Újezdě za sumu zl. moravských, podruhé se stal v roce 1617 nájemcem Martin Půhončí z Předmostí za roční plat zl. moravských. V době stavovského povstání se panství postavilo na stranu stavů a tedy proti císaři i biskupovi, za což bylo potrestáno odnětím dříve udělených privilegií, ne však nadlouho. Již v roce 1624 došlo kardinálem Františkem z Ditrichštejna k jejich obnovení. V době třicetileté války byla celá oblast pustošena císařským a později i švédským vojskem procházejícím krajem. V roce 1639 byly Švédy přepadeny a vyloupeny Svitavy, Švédové se objevili znovu v letech 1642 a 1643, ale od dalšího pustošení v závěrečné fázi války uchránil poddané ochranný list generála Torstensona, vydaný 31. července 1645 pro Svitavy a Březovou. Kraj stojící stranou válečných událostí vyšel z třicetileté války poměrně dobře. 3 Dosvědčují to i údaje lánových rejstříků, vzešlé z tzv. druhé lánové vizitace, která na svitavském panství proběhla v roce Podle ní bylo na panství zaznamenáno 668 starých osedlých, 16 nových, jen tři staré poustky a 34 poustek nových. Zdá se tedy, že se panství začalo poněkud vylidňovat až po třicetileté válce, a příčinou mohl být náboženský útlak, který měl za následek zbíhání poddaných. Zásah do poddanských poměrů a jejich úpravu s sebou přinesla dohoda, kterou uzavřel administrátor biskupských statků Jakub Mercurianus se Svitavami, Březovou a ostatními vesnicemi panství v roce Týkala se výčepu vína a kořalky, roboty, robotních platů i omezení samosprávy, stavění sirotků či kompetencí rychtářů a ve svých důsledcích se stala zdrojem budoucích nepokojů. K vyostření situace vedlo i to, že vrchnost založila v roce 1653 ve Čtyřiceti Lánech pivovar a v roce 1715 tamtéž i palírnu a koželužnu, což s sebou neslo nárůst robotních povinností - a v tom spatřovali poddaní porušení mercuariánských dohod. Stížnost na biskupa Schrattenbacha zaslali měšťané i venkovští poddaní panovníkovi již v roce 1715, ale teprve v roce 1767 (!) došlo k rozhodujícím jednáním, která vyvolala revoltu, hrozící otevřenou vzpourou proti vrchnosti. Situaci sice dočasně vyřešila reluice roboty a uzavření aboličních smluv v roce 1786, ale konečné řešení otázky přinesl až rok 1848 a období následující. x x x x x Na Svitavsku, rozloženém na česko-moravské hranici a tvořícím i rozhraní mezi Olomouckým a Brněnským krajem, panovaly odedávna složité majetkové poměry. Již ve 14. století byl svitavský hrad centrem manského obvodu, k němuž patřila biskupská léna i městská rychta. Panství jako celek bylo konstituováno v roce 1513 a tehdy k němu patřilo město Svitavy, městečko Březová a 14 vesnic, resp. jejich dílů. I samotné město Svitavy drželo od 16. století jako léno díly vsí Grándorfu (dnes Hradce n.s.), Čtyřiceti Lánů, Kamennné Horky a Moravského Lačnova. Městečko Březová zase mělo své poddané v Muzlově a Moravské Dlouhé, přičemž Březová, Muzlov, Moravská Dlouhá, Moravská Chrastová a Chrastová Lhota vytvářely v rámci svitavského panství tzv. Dolní statek. Podle urbářů sepsaných v letech 1526 a 1581 tvořilo svitavské panství město Svitavy s předměstím, městečko Březová a vesnice Čtyřicet Lánů, Javorník, Moravský Lačnov, Ostrý Kámen, Vendolí, Grándorf, Kamenná Horka, Sklené, Horní Hynčina, Muzlov, Dlouhá, Rudná a Chrastová Lhota. O dalších osm původně lenních vsí - Rumberk, Deštná, Horní Smržov, Chlum, Bezděčí, Svárov, Novičí a Kochov - se po složitém majetkovém a územním vývoji rozdělila panství Letovice ležící v Brněnském kraji a biskupské Svitavy, k nimž byly díly vsí většinou připojeny. Tyto vsi jsou uvedeny již v lánovém rejstříku, sepsaném pro svitavské panství v roce 1677, přičemž ještě v 19. století byla první čtveřice těchto vesnic označována jako tzv. velké manství a druhá jako tzv. malé manství. Na začátku 19. století patřily ke svitavskému panství následující města, městečka a vesnice, resp. jejich části: Něm. název 1. zmínka poznámka Svitavy Zwittau 1256 pravděpodobně falzum Březová nad Svitavou Brüsau 1295 zřejmě již 1323 městečko, od 17. stol. město; patřily mu vsi Muzlov 4 a Dlouhá; 1976 součástí Brněnce, poté samostatné Čtyřicet Lánů Vierzighuben 1372 patřily Svitavám; sídlo správy panství, od 1960 místní část Svitav Strana 2/58

3 Dlouhá Mährisch Wiesen poddána městu Březová nad Svitavou Dolní Rudná Nieder Rauden 1513 od 1950 část obce Rudná Horní Hynčina Ober Heinzendorf 1270 od 1960 součást obce Pohledy Hradec nad Svitavou Greifendorf 1270 díl vsi patřil Svitavám; ještě v roce 1906 název Grándorf Javorník Mohren 1320 do roku 1990 u Svitav, poté samostatná obec Kamenná Horka Mährisch Hermersdorf 1266 díl vsi patřil Svitavám Moravská Chrastová Mährisch Chrostau 1320 od 1976 místní část Brněnce, její součástí je osada Chrastová Lhota Moravský Lačnov Mährisch Lotschnau 1320 od 1960 místní část Svitav, od roku po sloučení s obcí Český Lačnov - název Lačnov Muzlov Muslau 1513 zaniklá obec, po roce 1948 vysídlena a asanována v důsledku zřízení ochranného vodárenského pásma vodovodu Březová Brno, katastr sloučen s obcí Dlouhá (dříve Česká Dlouhá), která je nyní součástí města Březová nad Svitavou; vesnice byla poddána městu Březová nad Svitavou Ostrý Kámen Mährisch Rausenstein 1310 od 1976 část obce Trstěnice, od 1991 část obce Karle Sklené Glaselsdorf 1320 Vendolí Stangendorf 1320 Původní biskupská léna, jejichž jeden díl patřil později k panství svitavskému a druhý k panství letovickému: Bezděčí (1320), Deštná (1320), Chlum (1320), Kochov (1274), Novičí (1320), Rumberk (1274), Horní Smržov (1320) a Svárov (1320) 5 x x x x x Přirozeným centrem správy biskupského svitavského panství se staly zpočátku Svitavy. Za husitských válek a v době po nich následující byl vliv biskupů na správu panství téměř zanedbatelný, neboť ze zástav bylo definitivně vyplaceno a vykoupeno až v roce Panství se tak sice dostalo opět do rukou olomouckého biskupství, ale Svitavy zároveň ztratily status správního centra, neboť došlo ke sloučení svitavského panství s panstvím mírovským a vrchním úředníkem takto spojených panství se stal mírovský hejtman. Tento stav se změnil až v roce 1775, kdy došlo k opětnému rozdělení obou panství a k obnovení samostatného úřadu pro svitavské panství, nikoliv však již se sídlem ve Svitavách, nýbrž ve Čtyřiceti Lánech (dnes jižním svitavském předměstí). Není bez zajímavosti, že tehdy se stal po téměř třech stoletích prvním vrchním úředníkem či hejtmanem obnoveného a samostatného svitavského panství František Josef Schwoy, autor později vydaného díla Topographie vom Markgrafthum Mähren. Z torza dochovaného účetního materiálu lze vyvodit, že ve Čtyřiceti Lánech potom působily vedle lesního úřadu i úřady důchodní, purkrabský, obroční i stavební. Správní reforma, provedená po roce 1848, znamenala pro Svitavy, resp. Čtyřicet Lánů sice zrušení vrchnostenského úřadu, ale také to, že se město stalo sídlem soudního okresu v rámci politického okresu Moravská Třebová. Základ svitavského soudního okresu vytvořila většina obcí svitavského panství, k Jevíčku připadly obce Bezděčí, Deštná, Horní Smržov a Svárov, k Boskovicím Chlum, Kochov a Novičí. Změn doznala po roce 1848 také správa velkostatku (ještě dlouho však v písemnostech označovaného jako "panství"). Přestal být první instancí veřejné správy a sféra jeho působnosti zůstala omezená pouze na oblast hospodářství, v tomto případě většinou na oblast lesního hospodářství. Velkostatek Svitavy tak spravoval správce, který byl zároveň představeným lesního úřadu. K lesnímu úřadu Svitavy/Čtyřicet Lánů patřily tři revíry - Deštná s lesy Chrastovským a Manským, Javorník s lesy Městským a Vysokým a Sklené s lesy Březovským, Haide a Titz. O dalším vývoji správy viz dále. x x x x x Počtem měst, městeček, vesnic i poddaných se svitavské panství řadilo k menším panstvím, patřícím olomouckému biskupství (od roku 1777 arcibiskupství). V 16. století došlo ve Svitavách k rozvoji textilních řemesel. Vedle tkalců získali významnou roli v hospodářském rozvoji města i soukeníci, zatímco centrem obchodu s vlnou se stalo městečko Březová. Vrchnost sama zde však až na výjimky (několik rybníků, pivovar, palírna, mlýny) v tomto směru ve vlastní režii nijak významně nepodnikala. Územní poloha panství, rozloženého na výběžcích Českomoravské vrchoviny, je totiž předurčovalo především k Strana 3/58

4 lesnicko-zemědělské činnosti, v jejímž rámci později lesní hospodářství zcela převážilo. Díky jeho cílenému rozvoji bylo od polnohospodářství upuštěno a převážný zdroj příjmů začala představovat lesní půda. Následující tabulka přináší údaje o celkové výměře zemědělské a lesní půdy: zemědělská lesní celkem , , , ,25 813,30 835, ,20 798,- 833, post ,62 842,78 (veškerá) , Pozemková reforma byla na svitavském panství realizována v letech s těmito výsledky: zemědělská půda/ha veškerá půda/ha výměra lesního hospodářství 25,62 842,78 jednomu přídělci přiděleno --- 1,85 v záboru zůstalo 25,62 840,95 Po pozemkové reformě byla výměra svitavských lesů rozšířena o dalších přibližně 40 ha tzv. Manského lesa u Roubaniny, který byl odkoupen od velkostatku Velké Opatovice. V roce 1934 došlo ke zrušení Lesního úřadu Svitavy se sídlem ve Čtyřiceti Lánech a o jeho lesy byl rozšířen Lesní úřad na Mírově. Mnichovským diktátem se značná část velkostatku Mírov - Svitavy dostala na území německé říše a jen malá část zůstala na území neobsazeném, tedy v pozdějším protektorátu. Lesy byly sice i nadále spravovány Ústředním ředitelstvím arcibiskupských statků se sídlem v Kroměříži, ovšem čeští úředníci i hajní byli nuceně vystěhováni. Po zřízení protektorátu byl pověřen dohledem nad hospodařením hospodářských celků na zabraném území generální vikář olomoucké arcidiecéze pro území sudetské župy a území ve vlastním Německu, světící biskup dr. Nathan, který sídlil v Branticích. V roce 1940 byla zřízena nová správa pro tyto arcibiskupské statky se sílem v Tlustomostech, která sice byla formálně podřízena ředitelství statků v Kroměříži, ale vůči německým úřadům vystupovala jako samostatný subjekt. Po osvobození byl obnoven původní předválečný stav a v březnu 1948 byl tento lesní majetek zestátněn převzetím arcibiskupského lesního majetku n.p. Státní lesy a statky. II. Vývoj a dějiny archivního fondu Z dochovaných archiválií nebylo možné zjistit, jakým způsobem byly písemnosti původně evidovány a ukládány. Na některých z nich byly sice napsány signatury, ale netvořily souvislou řadu z hlediska tématického ani chronologického. Lze to vysvětlit tím, že se z původního a jistě rozsáhlejšího fondu zachovalo jen torzo archiválií, které jsou běžně součástí velkostatkových fondů (viz IV. kapitola). Bylo to způsobeno tím, že v podstatě od husitských válek až do roku 1775 bylo panství součástí panství mírovsko-svitavského a jeho správa sídlila na mírovském hradě (viz I. kapitola). Dne 1. července 1964 předal Státní archiv v Brně do správy Státního archivu v Olomouci písemnosti Arcibiskupství olomouckého a v jejich rámci i písemnosti vzniklé z činnosti správy svitavského panství (přír. č. 37/64), které byly uloženy v depozitáři na kroměřížském zámku. V průběhu následujících let k nim byly postupně připojovány dodatky. 7 Jednalo se o jednotliviny předávané v letech , a to z janovické pobočky ( přír. č. 6/69 ze ), z okresního archivu ve Svitavách (přír. č. 7/70 ze ), ze Státního archivu v Brně (přír. č. 1/77 z ), z okresního (?) archivu v Litomyšli (přír. č. 4/78 z , 1/96 z a 2/96 z ) a konečně z Moravského zemského archivu v Brně (přír. č. 34/02 z ). Již v roce 1974 byly k fondu připojeny archiválie vyčleněné z fondu Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž (ÚŘAS) a byla založena evidenční karta JAF. V září 1997 byl fond přestěhován z Kroměříže do novostavby olomoucké pobočky Zemského archivu v Opavě, U Husova sboru 10. Generální inventura fondu byla provedena v lednu 1987 a v říjnu III. Archivní charakteristika archivního fondu Kromě ručně psané lístkovnice k pozemkovým knihám, seřazené podle jejich signatur, fond dosud nebyl zpracován. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce původního uložení nebyla možná a jednalo se jen o torzo archiválií, bylo v souladu s pravidly pořádání archivních fondů vytvořeno následující jednoduché schéma: I. Úřední knihy I.1. Dominikální agenda I.2. Agenda přenesená I.2.1. Správa politická I.2.2. Soudní agenda I Pozemkové knihy I.3. Lesní úřad II. Spisy II.1. Registraturní pomůcky II.2. Registratura Strana 4/58

5 II.2.1. Panství/statek II Správa II Majetek II Práva, oprávnění II Patronát II Urbarialia II Lesní úřad II Období okupace II.2.2. Agenda přenesená II.2.3. Soudní agenda III. Účetní materiál III.1. Účetní knihy III.2. Účetní spisy IV. Mapy a plány 8 Archiválie jsou psány německy, jen výjimečně a velmi ojediněle se objevuje také čeština. Celkově se nacházejí v dobrém fyzickém stavu, výjimku představují poškozené (polámané) vazby několika pozemkových knih a podobně poškozen je také aktový materiál vzniklý ve 40. letech minulého století. Vnitřní skartace nebyla provedena, z fondu však byly vytříděny archiválie týkající se léna Kamenná Horka (0,02 bm) a také archiválie patřící k jiným panstvím/velkostatkům: Vs Kroměříž (0,14 bm), Vs Vyškov (0,03 bm) a Vs Mírov (0,05 bm), tedy celkem 0,24 bm archiválií, které byly uloženy jako dodatky k těmto fondům. Naopak byly k fondu Vs Svitavy připojeny archiválie fondu Arcibiskupský lesní úřad Svitavy (0,65 bm) a fond byl nově uložen. Jeho metráž nyní činí 13,42 bm. Fond Velkostatek Svitavy má ke dni uspořádání 349 inventárních jednotek uložených v 250 evidenčních jednotkách, z nichž je 184 úředních knih, 7 podacích protokolů, 1 repertář, 22 kartonů a 36 map a plánů. Inventář má jmenný, věcný a místní rejstřík. Vzhledem k tomu, že místní rejstřík odkazuje s výjimkou Kolína n.r., Litomyšle, Mírova, Moravské Třebové a Olomouce jen na obce okresů Svitavy a Blansko, není u nich příslušnost ke správnímu okresu uvedena. K okresu Blansko přitom patří pouze osm obcí, a to Bezděčí, Deštná, Chlum, Kochov, Novičí, Rumburk, Horní Smržov a Svárov. IV. Stručný rozbor archivního fondu Základ fondu Velkostatek Svitavy představují gruntovní a pozemkové knihy, z nichž nejstarší se dochovaly ze 16. století, a to pro Kamennou Horku od roku 1572 (inv. č. 73), Hradec nad Svitavou od roku 1583 (inv. č. 60), Javorník od roku 1586 (inv. č. 92) a Sklené od roku 1591 (inv. č. 113). Z ostatních knih si zaslouží pozornost např. inventáře mobiliáře ze druhé poloviny 19. století, opisy aboličních smluv (inv. č. 32), opisy lánové vizitace a přiznávací tabely 1. tereziánského katastru. Z aktového materiálu patří k nejcennějším archiválie týkající se dědičných rychet (inv. č. 186), mlýnů (inv. č. 187), škol (inv. č. 196 a 197) a sporů poddaných s vrchností (inv. č. 198 ad.). Zajímavé informace přinášejí rovněž archiválie týkající se provozu lesního úřadu a jeho zaměstnanců v období okupace (inv. č. 223 ad.), stejně jako lesnické mapy, pokrývající období od roku Naopak jen torzo písemností je dochováno z tzv. přenesené agendy, z agendy soudní se kromě pozemkových knih téměř žádné archiválie se nedochovaly. Z tohoto důvodu je třeba doplňovat při studiu informace o svitavském panství/statku archiváliemi uloženými ve fondech Ústřední ředitelství arcibiskupských statků Kroměříž (ÚŘAS), Velkostatek Mírov (dosud nezpracovaný), případně též v dalších církevních fondech (Arcibiskupství Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc). V. Záznam o uspořádání archivního fondu Fond Velkostatek Svitavy uspořádala, inventář včetně úvodu sepsala a rejstříky zpracovala PhDr. Stanislava Kovářová v roce Použitá literatura: Hosák, L.: Historický místopis země moravskoslezské. V. Olomoucký kraj. Brno Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let K vyd. připr. F. Matějek. Olomouc Mackerle, J. - Továrek, F. - Vacová, P.: Moravskotřebovský okres. Vlastivěda Jevíčska, Svitavska a Moravskotřebovska. Jevíčko Moravskotřebovsko. Svitavsko. Vlastivěda moravská. Red. V. Nekuda. Brno - Moravská Třebová - Svitavy Svitavy. Dějiny a současnost města. Red. J. Růžička. Hradec Králové Název fondu... Velkostatek Svitavy Značka fondu... Vs Svitavy Časové rozmezí Počet evidenčních jednotek (184 úředních knih, 8 registraturních pomůcek, z toho 8 podacích protokolů a 1 repertář, 22 kartonů, 36 map a plánů) Počet inventárních jednotek Rozsah v bm... 13,42 Stav ke dni Fond zpracovala... PhDr. Stanislava Kovářová Strana 5/58

6 Pomůcku sestavila... PhDr. Stanislava Kovářová Počet stran Inventář schválil... PhDr. Karel Müller (čj. Za.Ol/11/2007) 59 Strana 6/58

7 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 7/58

8 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 8/58

9 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 9/58

10 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu kt 19 (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) kt 21 Strana 10/58

11 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách kt 22 (kupní smlouva, dlužní úpis, vodného, výpis z poz. knihy aj.) 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) kt 25 Strana 11/58

12 170 Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l kt 25 Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody) 171 Dodávky lahví do Turecka kt 25 (poskytnutí státní záruky, smlouva) 172 Dohody s Dánskem týkající se plnění dodávek kt Konvenium čsl. továren na láhve kt 25 (kontingentní jednání, dohoda o výhradním zastupování v prodeji, náhrady za mléčné láhve) 174 Seznam odběratelů kt Přehledy dodacích cen kt Ceník tyčového skla 1933 kt Základní ceník lahví 1933 kt Korespondence s Verkaufsgemeinschaft bőhmischer kt 26 Tafelglasfabriken, A.G., Prag 179 Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1931 kt Totéž 1932 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Korespondence s firmou Mammo-Glas, G.m.b.H., Bremen 1933 kt Obchodní korespondence s belgickými firmami týkající se exportu lahví kt 29 V. VÝROBA 188 Seznam součástek Owensova stroje na výrobu lahví 1913 kt Pittsburgh - technologie tažení skla kt 30 (popis metody, licenční poplatky, jednání s Holandskem, patentové záležitosti, náklady, zkušební provoz v Oloví) 190 Výroba tyčového skla - zprávy pro Hanse Fischmanna 1931 kt Přehled provozní doby pecí v huti na tyčové sklo ve Mstišově 1935 kt 30 v období Provozní zpráva za rok kt 30 VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 193 Továrna na skleněné tyče Mstišov (9 ks) kt Továrna na tabulové sklo Dubí (6 ks) kt Továrna na výrobu lahví Lesní brána (11 ks) kt Provozní budovy a.) Vany 196 Sklářská tavicí vana v Oloví (17 ks) kt Vana I (9 ks) kt Vana II (4 ks) kt Vana III (17 ks) kt Vana IV (56 ks) kt Vana V (32 ks) kt Vana VI (11 ks) kt 31 Strana 12/58

13 203 Vana VII (22 ks) kt 31 b.) Výrobní prostory 204 Pánvová pec (2 ks) 1897 kt Chladicí věž (5 ks) kt Chladicí pec (8 ks) kt Míchárna (8 ks) kt Řezárna (6 ks) kt Huť Mstišov (4 ks) kt Laboratoř (7 ks) 1927 kt Řezárna a balírna (2 ks) 1927 kt Pánvárna (11 ks) kt Balírna (7 ks) kt Nákladiště (1 ks) 1935 kt Třídírna (2 ks) kt Kulovací mlýn (5 ks) kt 32 c.) Jiné prostory 217 Generátorová stanice (8 ks) kt Skladovací prostory a kolny (40 ks) kt Sklad písku (5 ks) kt Kotelna (8 ks) kt Truhlárna a tesařská dílna (2 ks) kt Strojovna a kovárna (2 ks) kt Vrátnice (6 ks) kt Garáže (7 ks) kt Elektrostanice a zámečnická dílna (1 ks) 1930 kt Kotelna a strojovna (3 ks) 1935 kt Strojovna turbíny (5 ks) kt Kryt protiletecké obrany (2 ks) kt Vstup do závodu Lesní brána (1 ks) 1940 kt Tábor ruských zajatců na Lesní bráně (1 ks) 1942 kt Dělnické domy a kanceláře 231 Dělnické domy a byty (32 ks) kt Užitkové budovy pro osazenstvo a mužstvo (15 ks) kt Kanceláře (11 ks) kt Doly 234 Mapa důlních měr Lobkoviců (1 ks) b.d. kt Franz Josef Pozorka (1 ks) b.d. kt Heribert Košťany (10 ks) kt Svornost Pozorka (9 ks) kt Korunní princ Košťany (1 ks) 1923 kt Otakar Košťany (22 ks) kt Novoobdařené štěstí Pozorka (4 ks) 1935 kt Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (5 ks) 1942 kt Kamenolom Želenice nad Bílinou (3 ks) 1942 kt Ostatní 243 Ohnivzdorné tvárnice, nástavce, svorníky (27 ks) kt 35 Strana 13/58

14 244 Komíny (9 ks) kt Vedení plynu, vody, topení, chlazení a osvětlení kt 35 (23 ks) 246 Sloupy a konstrukce (5 ks) kt Střechy a střešní konstrukce (17 ks) (1 kt ) 248 Rybník (3 ks) kt Oplocení a hrazení (4 ks) kt Můstky a přemostění (10 ks) kt 35 B. STROJNÍ 1. Stroje sklářské 251 Drtič kamene v míchárně (3 ks) kt Owensův stroj na výrobu lahví (9 ks) kt Koncová forma pro Owensův AE stroj (2 ks) kt Tažný sklářský stroj (10 ks) 1928 kt Člunky do strojů Roirant a Lagena (4 ks) 1941 kt Stroje těžební a přepravní 256 Rýpadlo s výškovým rýpáním (1 ks) b.d. kt Vozíky, pásy a jiná přepravní zařízení (15 ks) kt Mostní váha (1 ks) 1914 kt Vlečka a lanovka (10 ks) kt Ruční jeřáb (2 ks) 1929 kt Stroje elektrické a parní 261 Kotle (14 ks) kt Generátory (24 ks) kt Pumpy (34 ks) kt Kompresory (5 ks) kt Ventilátory (15 ks) kt Vodní torpédo (1 ks) 1926 kt Turbíny (5 ks) kt Brown-Boveri (3 ks) 1938 kt 37 C. NEZAŘAZENÁ 269 Technická dokumentace nezařazená a bez popisu (65 ks) kt 37 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti B. Majetkoprávní záležitosti C. Organizační D. Investice Strana 14/58

15 E. Revize II. ZAMĚSTNANCI III. ÚČETNICTVÍ IV. NÁKUP A ODBYT V. VÝROBA VI. TECHNICKÁ DOKUMENTACE A. STAVEBNÍ 1. Situační a polohopisné plány 2. Provozní budovy a.) Vany b.) Výrobní prostory c.) Jiné prostory 3. Dělnické domy a kanceláře 4. Doly 5. Ostatní B. STROJNÍ 1. Stroje sklářské 2. Stroje těžební a přepravní 3. Stroje elektrické a parní C. NEZAŘAZENÁ Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov Strana 15/58

16 I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 Strana 16/58

17 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 17/58

18 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech kt 16 (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech kt 16 (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí kt 16 (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, kt 16 Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise kt 16 (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce 1937 kt 16 ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček 1938 kt 16 (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti kt 16 (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a kt 16 Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova 82 Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) kt 19 Strana 18/58

19 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku kt 21 (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách (kupní smlouva, dlužní úpis, vodného, výpis z poz. knihy aj.) kt 22 Strana 19/58

20 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi kt 25 Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) 170 Jednání českých výrobců lahví se Societa anonima per l Industria del Vetro, Fiumicino (zápisy z jednání, dohody) kt 25 Strana 20/58

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Kinofilm, Helena Metzgerová

Kinofilm, Helena Metzgerová Kinofilm, Helena Metzgerová 1939 1943 (1946) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinofilm, Helena Metzgerová Časový rozsah pomůcky: 1939 1943 (1946) Druh

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2007 ISBN 978-80-86388-51-9 ISSN 1214-4762 Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007 Obsah Jiří Lapáček Úřad a obec půhončí........................................

Více

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Úvod HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Historie Krnova, Bruntálu, stejně jako řady jiných slezských měst, je naplněna soužitím,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby

Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Vysoká škola ekonomická v Praze Vývoj vlastnictví k půdě a souvisejících procesů na území ČR od roku 1918 do současné doby Karel Zeman 2013 Určeno jako učební pomůcka pro výuku předmětů studijních oborů

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů 935 956 Inventář NFA 200 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Časový

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Krajinného

Více

Bio Orient. Inventář NFA 2008

Bio Orient. Inventář NFA 2008 Bio Orient 1923 1927 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Bio Orient Časový rozsah pomůcky: 1923 1927 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo listu NAD:

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města

Strategický plán rozvoje města Bíliny Profil města Obsah Úvod... 2 1. Identifikace řešeného území... 3 2. Základní charakteristika města... 4 3. Historie... 6 4. Analýza stávajícího stavu... 11 4.1 Obyvatelstvo, domácnosti, bydlení... 11 4.1.1 Obyvatelstvo...11

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let

1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI. 130 let 1874-2004 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽIHLI 130 let Redakční poznámka Text byl zpracován především podle publikace Kraus, F. 120 let Sboru dobrovolných hasičů v Žihli 1874-1994. Žihle 1994 při současném

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století

Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj samosprávy v českých zemích ve druhé polovině 19.století Zuzana Bratterová 2007/2008 Prohlašují tímto, že jsem

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více