A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie 3 roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření - Typ studijního programu bakalářský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná řízení KKOV Názvy studijních oborů Bezpečnost a kvalita potravin 4302R015 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www k přístupu na www není třeba heslo (www.vfu.cz), odkazy na požadované www jsou uvedeny v textu žádosti Schváleno VR /UR /AR FVHE VFU Brno podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

2 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Název studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Garant studijního oboru Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Zaměření na přípravu k výkonu ne regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je zaměřen na praktickou i teoretickou přípravu studentů k výkonu povolání (viz Profil absolventa studijního oboru), příp. na přípravu pro následné studium v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin na VFU Brno. Studijní obor reflektuje potřebu zajistit na trhu práce vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hodnocení a kontroly kvality a bezpečnosti potravin živočišného a rostlinného původu. Obor se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie a Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno. Cílem bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, laboratorní analýzy potravin (zejména z hlediska kontroly parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin), dále ekologických aspektů ve výrobě, distribuce a prodeji potravin, veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a také v uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru nad potravinami. Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin naplňuje obsah Evropských směrnic, týkajících se požadovaného vzdělání pro veterinární asistenty. Lze jej studovat v prezenční a kombinované formě. Kombinovaná forma je určena zejména pro studium při zaměstnání. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin v bakalářském stupni vzdělávání připravuje odborníky - bakaláře pro výrobní podniky v potravinářském průmyslu, pro kontrolní či inspekční instituce, pro obchod nebo výkon státní správy. Absolventi oboru ovládají problematiku hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, mají předpoklady pro sledování hygienických podmínek a principů v chovu potravinových zvířat, při porážení zvířat, zpracování surovin živočišného a rostlinného původu, výrobě potravin, distribuci a prodeji potravin a dále také při přípravě pokrmů. Mohou vykonávat povolání veterinární asistent ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. Jsou kvalifikovaní k používání laboratorních metod pro analýzy a hodnocení potravin, a to zejména s ohledem na parametry prokazující úroveň kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Absolventi mají znalosti a dovednosti umožňující zastávat pracovní pozici veterinárního asistenta s působením v oblasti státního dozoru v chovech zvířat s kompetencí k provádění vybraných veterinárních výkonů a v oblasti zpracování živočišných produktů, mohou působit rovněž jakožto samostatní pracovníci při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu, při řízení a kontrole kvality a hygieny v potravinářských provozech, v laboratorní diagnostice týkající se veterinární činnosti a analýz potravin nebo při řízení a kontrole kvality a hygieny a potravinářských provozech. Absolventi mají rovněž znalosti a dovednosti v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy a v oblasti právního prostředí výroby, distribuce a prodeje potravin. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabízí vzdělávání v prezenční a kombinované formě bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin. Bakalářský studijní program byl akreditován v roce 2001 s platností do , následně byla akreditace prodloužena do , resp. do Předložená žádost obsahuje podklady nezbytné pro prodloužení doby platnosti akreditace uvedeného studijního programu a oboru v obou formách studia. Od vydání posledního rozhodnutí o prodloužení doby akreditace nedošlo v bakalářském studijním programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin ke změnám v názvu studijního programu nebo studijního oboru, ani v profilu absolventa, obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek, ani ve vymezení období pro výuku ve studijním plánu nebo ve změnách v profilujících předmětech studijního plánu. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce akademický rok 2014/2015: celkem 106 uchazečů (prezenční forma 69 a kombinovaná forma 37)

3 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, Brno Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu - Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Informační a přístrojové zabezpečení bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je na velmi kvalitní úrovni. Informační zajištění studijního oboru je reprezentováno rozsáhlým souborem odborné zahraniční i tuzemské literatury v Ústřední knihovně umístěné v budově Studijního a informačního centra v areálu univerzity. V knihovně mají studenti všech studijních programů VFU rovněž k dispozici počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny a hygieny potravin, studentům je přístupná nová velkokapacitní počítačová učebna s připojením na internet, zejména pak na multioborové databáze jako např. EBSCO, Science Direct, Scopus, Wiley Online Library. Vybavení informační technikou na jednotlivých ústavech a pracovištích fakulty je standardně velmi dobré, jsou zřízeny nové počítačové učebny a audiovizuální laboratoře pro praktickou výuku studentů fakulty. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostudium. V rámci výuky bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin je důraz kladen především na praktickou výuku směřující k získání zkušeností a praktických dovedností studenta. V řadě předmětů jsou používány metody, které kladou větší nároky na samostatnou práci studentů, jako např. řešení případových studií, zpracování a prezentace určitého problému, vyhledávání z vědeckých informačních databází. Při zpracování bakalářských prací lze využívat informační zázemí Ústřední knihovny, dílčích knihoven a zejména uvedených vědeckých a odborných literárních databází přístupných všem studentům univerzity. Studenti prezenční a kombinované formy mají možnost komunikovat s učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím internetu, resp. webových stránek jednotlivých předmětů vyučovaných ve studijním programu, kde jsou studijní materiály studentům volně přístupné. Zejména pro studenty v kombinované formě studia jsou určeny výukové materiály umístěné na www univerzity, zpracované v systému Moodle, ke kterému studenti využívají přístupová hesla (odkaz na e-learning: adresa: https://amos.vfu.cz/moodle, login: reakreditace2014, heslo: reakreditace2014). Studenti v kombinované formě studia bakalářského studijního programu mohou současně využívat tzv. multimediální studijní materiály, které jsou rovněž umístěny na webových stránkách univezity (odkaz: https://vefis.vfu.cz/, login: heslo: Reakreditace+2014; záložka Studijní materiály s následným výběrem předmětů s označením H4 - zkratka pro studijní materiály určené pro kombinovanou formu bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin). Přístrojové vybavení pro praktickou výuku studentů ve studijním oboru Bezpečnost a kvalita potravin je na jednotlivých pracovištích fakulty velmi moderní a je neustále zlepšováno. Jednotlivé ústavy disponují řadou analytických přístrojů (např. kapalinové a plynové chromatografy, spektrofotometry, real-time PCR přístroje a příslušenství, biochemické analyzátory apod.). Toto přístrojové vybavení je využíváno v praktické výuce studentů všech studijních oborů na VFU Brno. Informační a přístrojové vybavení pracovišť, podílejících se na zajištění výuky v bakalářském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin, splňuje a přesahuje potřeby studentů uplatňované v rámci výuky tohoto studijního oboru.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Název studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Název předmětu rozsah způsob druh přednášející dop. prezen. f. kombin. f. zak. před. roč. Ekologie / Ecology 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Doc. MVDr. J. Pikula, Ph.D. 1 Rostlinná produkce / Agricultural Crops Planting 1p+2c 4p+12c+15k zkouška p Prof. MVDr. E. Straková, Ph.D. 1 Výživa hospodářských zvířat / Livestock and Poultry 2p+1c 6p+12c+15k zkouška p Prof. Ing. E. Straková, Ph.D. 1 Nutrition Výživa člověka I / Human Nutrition I 2p+1c 6p+3c+6k zápočet p Doc. MVDr. J. Ruprich, CSc. 1 Výživa člověka II / Human Nutrition II 1p+1c 4p+3c+12k zkouška p Doc. MVDr. J. Ruprich, CSc. 1 Biologie a genetika I / Biology and Genetics I 2p+2c 8p+12c+12k zápočet p Prof. MVDr. I. Literák, CSc. 1 Biologie a genetika II / Biology and Genetics II 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Prof. MVDr. I. Literák, CSc. 1 Fyzika/Physics 1p+2c 6p+12c+6k zkouška p Doc. MVDr. P. Dvořák, CSc. 1 Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence / Livestock and Poultry 3p+2c 6p+12c+12k zkouška p MVDr. J. Chloupek, Ph.D. 1 Production and Veterinary Preventive Medicine Matematické základy pro potravinářství / Basic of Mathematics in Food 1p+1c 4p+3c+12 k zápočet p Ing. J. Doležalová, Ph.D. 1 Processing Chemie / Chemistry 2p+2c 12p+12c+12k zkouška p Prof. RNDr. E. Šucman, CSc. 1 Statistika a výpočetní technika / Statistics and Computer 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Doc. RNDr. I. Bedáňová, Ph.D. 1 Sciences Botanika / Botany 1p+2c 6p+12c+12k zkouška pv Prof. ing. E. Straková, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 1 Zoologie / Zoology 1p+2c 6p+12c+12k zkouška pv RNDr. Oldřch Sychra, Ph.D. 1 Tělesná výchova I / Physical Education I 0p+2c 0p+2c+0k zápočet p PaedDr. J. Kubernát 1 Tělesná výchova II / Physical 0p+2c 0p+2c+0k zápočet p PaedDr. J. Kubernát 1 Education II Angličtina / English Langugue 0p+2c 0p+8c+0k zápočet pv Mgr. S. Schüllerová 1 Němčina / German Languague 0p+2c 0p+8c+0k zápočet pv Mgr. P. Krátký, Ph.D. 1 Anatomie a fyziologie jatečných zvířat / Anatomy and Physiology of Slaughter Animals Potravinářské inženýrství a technika / Food Engineering Skladba a struktura potravin / Composition and Structure od Food Ochrana zvířat a welfare / Animal Protection and Welfare Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje / Waste in 3p+2c 8p+10c+14k zkouška p Doc. MVDr. V. Páral, Ph.D. 2 2p+2c 6p+8c+6k zkouška p Doc. Ing. J. Štencl, DrSc., MVDr. B. Janštová, Ph.D. 1p+2c 4p+4c+5k zápočet p MVDr. M. Pospiech, Ph.D. 2 1p+2c 4p+8c+6k zkouška p Doc. Ing. E. Voslářová, Ph.D. 2 1p+2c 4p+4c+5k zkouška p Ing. M. Charvátová, Ph.D. 2 2

5 Food Industry, Distribution and Sale Chemie potravin a chemické laboratorní metody I / Food Chemistry and Chemical Laboratory Methods I Chemie potravin a chemické laboratorní metody II / Food Chemistry and Chemical Laboratory Methods II Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody I / Food Microbiology and Microbiological Laboratory Methods I Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody II / Food Microbiology and Microbiological Laboratory Methods II Patologická anatomie jatečných zvířat / Pathological Morphology of Slaughter Animals Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody / Food Parasitology and Parasitological Laboratory Methods Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody / Food Toxicology and Toxicological Laboratory Methods Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách / Pharmacology in Food Production and Residua of Drugs Bakalářská práce I / Bachelor Theses I Genetika v produkci potravin a molekulární genetické metody / Genetics in Food Production and Molecular Genetic Methods Instrumentální metody analýzy látek v potravinách / Instrumental Methods of Food Analysis Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody / Biochemistry of Food and Biochemical Laboratory Methods Ekologie zemědělské krajiny / Ecology of Agricultural Landscape Myslivost I / Hunting Game Management I 2p+2c 8p+10c+12k zápočet p 1p+2c 4p+10c+10k zkouška p Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D., MVDr. M. Králová, Ph.D. Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D., MVDr. M. Králová, Ph.D. 2p+2c 8p+10c+12k zápočet p MVDr. Š. Bursová, Ph.D. 2 1p+2c 4p+10c+10k zkouška p MVDr. Š. Bursová, Ph.D. 2 2p+2c 8p+10c+12k zkouška p Doc. MVDr. M. Škorič, Ph.D. 2 1p+1c 4p+4c+6k zkouška p Prof. MVDr. B. Koudela, CSc. 2 1p+1c 4p+4c+6k zkouška p Prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc., Doc. MVDr. H. Modrá, Ph.D. 2p+1c 8p+4c+6k zápočet p MVDr. R. Dobšíková, Ph.D. 2 1p+4c 4p+2c+10k zápočet p Doc. Ing. E. Voslářová, Ph.D. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. MVDr. RNDr. P. Hořín, CSc. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. RNDr. E. Šucman, CSc. 2 2p+1c 8p+4c+5k zápočet p MVDr. V. Kopřiva, Ph.D. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. RNDr. M. Beklová, CSc. 2 2p+2c 8p+10c+12k zápočet pv Prof. MVDr. J. Pikula, Ph.D

6 Myslivost II / Hunting Game Management II Nákazy zvířat / Infectious Diseases of Animals Vybrané choroby jatečného skotu / Diseases of Ruminants Vybrané choroby jatečných prasat / Pig Diseases Vybrané choroby jatečné drůbeže / Poultry Diseases Senzorická analýza potravin / Sensory Analysis of Food Dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství / Disinfection, Disinfestation and Rodent Control Ekonomika, marketing, management / Economy, Marketing, Management Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I / Technology and Hygiene of Food of Plant Origin I Technologie a hygiena potravin rostlinného původu II / Technology and Hygiene of Food of Plant Origin II Technologie a hygiena potravin živočišného původu I / Technology and Hygiene of Food of Animal Origin I Technologie a hygiena potravin živočišného původu II / Technology and Hygiene of Food of Animal Origin II Veterinární a potravinářská legislativa / Veterinary and Food Legislation Prohlídka jatečných zvířat a masa I / Meat Inspection I Prohlídka jatečných zvířat a masa II / Meat Inspection II Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin / Technology and Hygiene Food Processing, Distribution and Retail Laboratorní analýza potravin / Laboratory Food Analysis Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin / Ecological Aspects of Production, Distribution and Sale of Foodstuffs Legislativa, ekonomika, marketing, management / Legislation, Economy, Marketing, Management 0p+3c 0p+12c+10k zkouška pv Prof. MVDr. J. Pikula, Ph.D. 2 3p+3c 6p+6c+6k zkouška p Prof. MVDr. F. Treml, CSc. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv MVDr. P. Fleischer, Ph.D. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv Doc. MVDr. M. Svoboda, Ph.D. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv MVDr. L. Kulíková, Ph.D. 3 1p+3c 4p+6c+6k zkouška p Ing. F. Ježek, Ph.D. 3 1p+1c 4p+4c+8k zkouška p Ing. J. Sedláčková, Ph.D. 3 2p+1c 8p+4c+8k zkouška p Doc. MVDr. V. Pištěková, Ph.D. 3 1p+2c 4p+10c+6k zápočet p 1p+1c 6p+6c+6k zápočet p Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D., ing. A. Tauferová Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D., ing. A. Tauferová 1p+2c 4p+10c+6k zápočet p MVDr. J. Kameník, CSc., MBA 3 1p+2c 6p+12c+6k zápočet p MVDr. J. Kameník, CSc., MBA 3 2p+2c 12p+0c+6k zápočet p 2p+2c 8p+18c+12k zápočet p 2p+3c 8p+18c+0k zápočet, SZ p Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA Prof. MVDr. I. Steinhauserová, Ph.D., MVDr. I. Svobodová, Ph.D. Prof. MVDr. I. Steinhauserová, Ph.D., MVDr. I. Svobodová, Ph.D. 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D. 3 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D. 3 2p+3c 8p+12c+0k SZ p Prof. RNDr. M. Beklová, CSc. 3 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D

7 Obsah a rozsah SZZk Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin Legislativa, ekonomika, marketing, management Prohlídka jatečných zvířat a masa Laboratorní analýza potravin Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin Bakalářská práce - obhajoba Požadavky na přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu je: podání správně vyplněné přihlášky a s ní souvisejících příloh v termínu stanoveném děkanem fakulty. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno stanovuje podle 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, tyto další podmínky pro přijetí ke studiu: odpovídající studijní prospěch ze střední školy. Výsledky studia na střední škole jsou hodnoceny na základě středoškolského vysvědčení, a to za 1., 2., 3. ročník a pololetí 4. ročníku studia a dále podle výsledku maturitní zkoušky. Prospěch ze střední školy je hodnocen bodově. Maximální počet získaných bodů za 1. až 4. ročník je 80, tj. za každý ročník 20 bodů. při celkovém posouzení uchazeče o přijetí jsou rovněž zohledněny také aktivity nad rámec základního středoškolského studia (např. soutěže, odborné práce, odborné činnosti apod.), související s problematikou vybraného oboru studia. Za tuto aktivitu student získá, na základě posouzení práce vedením fakulty, od 0 do 20 bodů, a to dle významnosti. Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle celkového počtu bodů získaných v rámci hodnocení prospěchu ze střední školy a hodnocení aktivit nad rámec základního středoškolského studia. Přijímací řízení se pro všechny uchazeče koná v českém jazyce. Další povinnosti / odborná praxe Odborná praxe v zemědělském podniku: - absolvování v 1. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů je zaměřena do oblasti zemědělské prvovýroby, váže se k předmětům, jejichž obsahem je výživa a chov hospodářských zvířat, pěstování zemědělských rostlin a veterinární prevence - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v zemědělských podnicích zabývajících se rostlinnou nebo živočišnou výrobou a ověří si vědomosti získané v disciplínách Anatomie a fyziologie jatečných zvířat, Produkce surovin rostlinného a živočišného původu, Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence, Výživa hospodářských zvířat a Ochrana zvířat a welfare. Odborná praxe na ústavu analýzy potravin, v laboratoři: - absolvování ve 2. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů je zaměřena do oblasti analýzy potravin, zahrnuje praktické dovednosti a znalosti předmětů, jejichž obsahem je práce veterinárních laboratoří, laboratoří SZPI, soukromých analytických laboratoří, podnikových analytických laboratoří, případně dalších - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v laboratořích podnikových i soukromých, zabývajících se analýzou potravin, a ověří si vědomosti získané v disciplínách Chemie potravin a chemické laboratorní metody, Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody, Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody, Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody, Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody a Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách. Odborná praxe v potravinářském provozu: - absolvování ve 3. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů probíhá v potravinářských podnicích a zahrnuje odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámení s technologií a hygienou, ekologickými aspekty, ekonomikou, marketingem, managementem a

8 legislativou výroby, distribuce a prodeje potravin - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v potravinářských podnicích pro ověření vědomostí získané v disciplínách Výživa člověka, Potravinářské inženýrství a technika, Druhy a složení potravin, Technologie a hygiena masa a masných výrobků, Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků, Technologie a hygiena potravin rostlinného původu, Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, Nebezpečí z potravin, Ekonomika, marketing, management a Veterinární a potravinářská legislativa. Zpracování a úspěšné obhájení bakalářské práce. Návrh témat prací a obhájené práce Témata kvalifikačních bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové jednotlivých ústavů Fakulty veterinární hygieny a ekologie v počtech stanovených děkanem fakulty. Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Navrhnout téma bakalářské práce může také student, příp. přednostové ústavů a klinik dalších fakult. S navrženým tématem musí souhlasit vedoucí práce. Příklady témat bakalářských prací obhájených v akademickém roce 2013/2014: Histochemický průkaz amarantu ve výrobcích Využití metody ELFA při průkazu bakterií Salmonella spp. v potravinách Průkaz kostní tkáně ve vybraných masných výrobcích Fyzikálně chemické požadavky jakosti potravin Hodnocení funkce nanovrstvy SiO2 z hlediska hygieny v dojírnách Sledování obsahu cholesterolu v mlezivu Vlastnosti Escherichia coli izolovaných z mléka Přehled realizovaných závěrečných prací (včetně přístupu ke zveřejněným plným textům bakalářských prací, posudkům školitele a oponenta a průběhu obhajoby): Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Uchazečem o studium bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se může stát středoškolský student s ukončeným středoškolským vzděláním, zakončeným maturitní zkouškou. Není požadavek na návaznost na předchozí studijní program. Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin má návaznost na bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Ochrana zvířat a welfare, některé předměty je možné mezi těmito obory vzájemně uznat, a to včetně započtení příslušných kreditů. Absolventi bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin mohou po splnění požadavků vyplývajících ze schválených podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studium v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin, který je realizován na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno nebo ve studijních programech na jiných VŠ.

9 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Ekologie / Ecology Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 1/2 hod. za týden 3 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, praktické cvičení, konzultace Další požadavky na studenta Aktivní účast na praktické výuce v rozsahu minimálně 85%, vypracování a prezentace seminární práce. Vyučující Přednášky: Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Cvičení: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D., MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cílem výuky předmětu Ekologie je seznámit studenty s principy ekologie jako vědního oboru a jako teoretického základu péče o životní prostředí. Výuka zasahuje i do environmentální a aplikované veterinární ekologie. Praktická cvičení z ekologie jsou zaměřena na demonstraci metodik ekologického výzkumu v oblasti ekologie živočichů a veterinární ekologie. Součástí výuky je i terénní cvičení spojené s odchytem drobných hlodavců (hodnocení populační hustoty, struktury společenstva, odběr vzorků pro medicínský výzkum). Témata přednášek: Definice a základní ekologické pojmy. Začlenění ekologie do systému biologických věd, návaznost na veterinární disciplíny. Hierarchické členění ekologických systémů. Obecné zákonitosti působení ekologických faktorů. Přizpůsobení živočichů na prostředí. Sluneční záření jako abiotický ekologický faktor. Ekologický a biologický účinek světla a význam tepla. Ekologická pravidla. Atmosféra, voda, vlhkost jako ekologické faktory. Adaptace savců na prostředí s nedostatkem vody. Teplotní stratifikace a roční cirkulace vody v nádržích a její význam. Dělení stojatých a tekoucích vod. Půda, půdní profil, klasifikace půd. Humus, humifikace, mineralizace. Edafon a jeho význam. Ekologické faktory půdy. Potrava, potravní vztahy. Hlavní potravní typy živočichů, zvláštní formy výživy živočichů. Potravní spektrum, střídání zdrojů potravy, potravní specializace. Vliv potravy na živočichy, adaptace živočichů na sezónně proměnlivou nabídku potravy. Potravní řetězce - typy, tok energie, biologické hromadění. Ekologie populací, populační charakteristiky. Věková a reprodukční struktura populací a její hodnocení. Růst populace, únosná kapacita prostředí. Kolísání početnosti a metody stanovení početnosti populací volně žijicích živočichů. Mezidruhové vztahy a konkurence. Společenstva - definice, klasifikace, biocenotické principy. Ekoton. Periodicita ve vývoji společenstev, fenologie. Sukcese. Kvantitativní znaky společenstev, podobnost společenstev. Ekosystém - struktura a funkce. Primární a sekundární produkce. Koloběh látek v ekosystému - obecné zákonitosti. Koloběh vody, dusíku, kyslíku a CO2, fosforu a síry. Krajina, ekologická stabilita krajiny a její hodnocení. Kulturní krajina. Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. Faktory ovlivňující ekologickou stabilitu krajiny. Ekologicky významné segmenty krajiny (biocentra, biokoridory). Hlavní světové biomy. Hlavní biotopy na území ČR. Zonální (vliv klimatických podmínek, nadmořské výšky) a azonální členění a výskyt světových biomů i biotopů ČR. Člověk a biosféra. Růst lidské populace. Znečištění. Čerpání zdrojů. Recyklace. Ochrana biosféry. Globální problémy životního prostředí. Synantropní živočichové. Exoantropní, hemisynantropní a eusynantropní druhy. Proces synantropizace a synurbanizace. Zdravotní význam synantropních druhů. Využití ekologických znalostí ve veterinární medicíně. Ekologické podmínky v přírodních ohniscích nákaz. Základní složky přírodních ohnisek. Původní, antropourgická a synantropní přírodní ohniska. Biocenotická struktura přírodního ohniska - struktura společenstva rezervoárových hostitelů. Příčiny přetrvávání přírodních ohnisek v kulturní krajině. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 30 (6př/12cv/12k) hodin za semestr Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Seminární práce v rozsahu min 5 str. + diskuse při obhajobě a prezentaci této práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Begon M., Harper J.L. & Townsend C.R. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Univerzita Palackého, Olomouc, 1997, 949 str. Pikula J, Sedláčková J. Banďouchová H. Ekologie pro veterinární lékaře s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin. VFU Brno, 2012, 143 str.

10 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Rostlinná produkce / Agricultural Crops Planting Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 1/2 hod. za týden 3 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, praktické cvičení, exkurze konzultace Další požadavky na studenta 100% účast na praktických výjezdech Vyučující Přednášky a cvičení: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Stručná anotace předmětu Předmět seznamuje studenta se základními způsoby hospodaření na půdě, rozebírá hlavní charakteristiky půdního prostředí a ochranu půdy, nároky rostlin a jejich ochranu před škodlivými činiteli. Zabývá se vzájemnými interakcemi rostlinné produkce a životního prostředí a aktuálními otázkami spojenými s rostlinnou produkcí. Zaměřuje se na hodnocení kvality jednotlivých skupin rostlinných produktů, jejich jakostní znaky a nutriční charakteristiky. Témata přednášek: 1. Význam zemědělství a charakteristika základních způsobů hospodaření v ČR. Zemědělské výrobní oblasti, jejich charakteristika. Pohled na alternativní zemědělství, historie vzniku ekologického zemědělství, jeho formy. 2. Základní pěstební podmínky, agroekologické podmínky, klimatické oblasti. 3. Půdní fond České republiky, půda jako přírodní útvar, geografie půd ČR, půdní vlastnosti a indikátory, biologie půd, ochrana půdy, úrodnost půdy, hospodaření s půdním fondem, hygiena půdy. 4. Základy výživy rostlin, hnojiva a zásady hospodaření s hnojivy. 5. Všeobecné zásady pěstování a střídání plodin, osevní postupy, dietetická nezávadnost produkce. 6. Základní rozdělení kulturních plodin, charakteristika základních skupin a přehled významných zástupců. 7. Krmiva rostlinného původu, rozdělení krmiv podle původu, množství a obsahu živin a podle způsobu pěstování a získávání. 8. Pícní trávy, jejich botanická charakteristika, význam. 9. Jeteloviny, jejich botanická charakteristika, význam. 10. Obiloviny, jejich botanická charakteristika, význam. 11. Luskoviny, jejich botanická charakteristika, význam. 12. Okopaniny, jejich botanická charakteristika, význam. 13. Olejniny, jejich botanická charakteristika, význam. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 31 (4př/12cv/15k) hodin za semestr Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly - Studijní literatura a studijní pomůcky Texty k přednáškám a cvičením Stratil, J. Encyklopedie zemědělství. VFU Brno, Chloupek, O. a kol. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU Brno, Šnobl, J., Polkurábek, J. Základy rostlinné produkce. Praha, 2002.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT

CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT Publikace pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství) Tato publikace byla vytvořena

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost a kvalita potravin VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Metodický návod pro studenty oboru Bezpečnost

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie

Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Žádost o prodloužení akreditace studijního oboru Statistika a ekonometrie akreditovaného v rámci studijního programu Kvantitativní metody

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Agropodnikání 41-41-M/01 Platný od

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2008 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Vita Universitatis 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor VFU Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno současnosti

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM 2013 2014 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2013 kolektiv autorů

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2011

Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2011 Časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 1 2011 OBSAH HLAVNÍ TÉMA Dlouhodobý záměr univerzity na období 2011 až 2015 1 Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více