A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola"

Transkript

1 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie 3 roky Bc. Původní název SP platnost předchozí akreditace Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření - Typ studijního programu bakalářský rigorózní Forma studia prezenční kombinovaná řízení KKOV Názvy studijních oborů Bezpečnost a kvalita potravin 4302R015 Adresa www stránky jméno a heslo k přístupu na www k přístupu na www není třeba heslo (www.vfu.cz), odkazy na požadované www jsou uvedeny v textu žádosti Schváleno VR /UR /AR FVHE VFU Brno podpis datum Dne rektora Kontaktní osoba doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

2 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Název studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Garant studijního oboru Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Zaměření na přípravu k výkonu ne regulovaného povolání Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je zaměřen na praktickou i teoretickou přípravu studentů k výkonu povolání (viz Profil absolventa studijního oboru), příp. na přípravu pro následné studium v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin na VFU Brno. Studijní obor reflektuje potřebu zajistit na trhu práce vysokoškolsky vzdělané odborníky v oblasti hodnocení a kontroly kvality a bezpečnosti potravin živočišného a rostlinného původu. Obor se může opřít o velmi kvalitní prostorové, přístrojové, informační a personální zabezpečení praktické a teoretické výuky na Fakultě veterinární hygieny a ekologie a Fakultě veterinárního lékařství VFU Brno. Cílem bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky na bakalářské úrovni pro oblast technologie a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, laboratorní analýzy potravin (zejména z hlediska kontroly parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin), dále ekologických aspektů ve výrobě, distribuce a prodeji potravin, veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a také v uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru nad potravinami. Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin naplňuje obsah Evropských směrnic, týkajících se požadovaného vzdělání pro veterinární asistenty. Lze jej studovat v prezenční a kombinované formě. Kombinovaná forma je určena zejména pro studium při zaměstnání. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Studijní obor Bezpečnost a kvalita potravin v bakalářském stupni vzdělávání připravuje odborníky - bakaláře pro výrobní podniky v potravinářském průmyslu, pro kontrolní či inspekční instituce, pro obchod nebo výkon státní správy. Absolventi oboru ovládají problematiku hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, mají předpoklady pro sledování hygienických podmínek a principů v chovu potravinových zvířat, při porážení zvířat, zpracování surovin živočišného a rostlinného původu, výrobě potravin, distribuci a prodeji potravin a dále také při přípravě pokrmů. Mohou vykonávat povolání veterinární asistent ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. Jsou kvalifikovaní k používání laboratorních metod pro analýzy a hodnocení potravin, a to zejména s ohledem na parametry prokazující úroveň kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Absolventi mají znalosti a dovednosti umožňující zastávat pracovní pozici veterinárního asistenta s působením v oblasti státního dozoru v chovech zvířat s kompetencí k provádění vybraných veterinárních výkonů a v oblasti zpracování živočišných produktů, mohou působit rovněž jakožto samostatní pracovníci při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu, při řízení a kontrole kvality a hygieny v potravinářských provozech, v laboratorní diagnostice týkající se veterinární činnosti a analýz potravin nebo při řízení a kontrole kvality a hygieny a potravinářských provozech. Absolventi mají rovněž znalosti a dovednosti v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy a v oblasti právního prostředí výroby, distribuce a prodeje potravin. Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabízí vzdělávání v prezenční a kombinované formě bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin. Bakalářský studijní program byl akreditován v roce 2001 s platností do , následně byla akreditace prodloužena do , resp. do Předložená žádost obsahuje podklady nezbytné pro prodloužení doby platnosti akreditace uvedeného studijního programu a oboru v obou formách studia. Od vydání posledního rozhodnutí o prodloužení doby akreditace nedošlo v bakalářském studijním programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin ke změnám v názvu studijního programu nebo studijního oboru, ani v profilu absolventa, obsahu a rozsahu státních závěrečných zkoušek, ani ve vymezení období pro výuku ve studijním plánu nebo ve změnách v profilujících předmětech studijního plánu. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce akademický rok 2014/2015: celkem 106 uchazečů (prezenční forma 69 a kombinovaná forma 37)

3 Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru Místo uskutečňování studijního oboru Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, Brno Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu - Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Informační a přístrojové zabezpečení bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je na velmi kvalitní úrovni. Informační zajištění studijního oboru je reprezentováno rozsáhlým souborem odborné zahraniční i tuzemské literatury v Ústřední knihovně umístěné v budově Studijního a informačního centra v areálu univerzity. V knihovně mají studenti všech studijních programů VFU rovněž k dispozici počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny a hygieny potravin, studentům je přístupná nová velkokapacitní počítačová učebna s připojením na internet, zejména pak na multioborové databáze jako např. EBSCO, Science Direct, Scopus, Wiley Online Library. Vybavení informační technikou na jednotlivých ústavech a pracovištích fakulty je standardně velmi dobré, jsou zřízeny nové počítačové učebny a audiovizuální laboratoře pro praktickou výuku studentů fakulty. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostudium. V rámci výuky bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin je důraz kladen především na praktickou výuku směřující k získání zkušeností a praktických dovedností studenta. V řadě předmětů jsou používány metody, které kladou větší nároky na samostatnou práci studentů, jako např. řešení případových studií, zpracování a prezentace určitého problému, vyhledávání z vědeckých informačních databází. Při zpracování bakalářských prací lze využívat informační zázemí Ústřední knihovny, dílčích knihoven a zejména uvedených vědeckých a odborných literárních databází přístupných všem studentům univerzity. Studenti prezenční a kombinované formy mají možnost komunikovat s učiteli jednotlivých předmětů prostřednictvím internetu, resp. webových stránek jednotlivých předmětů vyučovaných ve studijním programu, kde jsou studijní materiály studentům volně přístupné. Zejména pro studenty v kombinované formě studia jsou určeny výukové materiály umístěné na www univerzity, zpracované v systému Moodle, ke kterému studenti využívají přístupová hesla (odkaz na e-learning: adresa: https://amos.vfu.cz/moodle, login: reakreditace2014, heslo: reakreditace2014). Studenti v kombinované formě studia bakalářského studijního programu mohou současně využívat tzv. multimediální studijní materiály, které jsou rovněž umístěny na webových stránkách univezity (odkaz: https://vefis.vfu.cz/, login: heslo: Reakreditace+2014; záložka Studijní materiály s následným výběrem předmětů s označením H4 - zkratka pro studijní materiály určené pro kombinovanou formu bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin). Přístrojové vybavení pro praktickou výuku studentů ve studijním oboru Bezpečnost a kvalita potravin je na jednotlivých pracovištích fakulty velmi moderní a je neustále zlepšováno. Jednotlivé ústavy disponují řadou analytických přístrojů (např. kapalinové a plynové chromatografy, spektrofotometry, real-time PCR přístroje a příslušenství, biochemické analyzátory apod.). Toto přístrojové vybavení je využíváno v praktické výuce studentů všech studijních oborů na VFU Brno. Informační a přístrojové vybavení pracovišť, podílejících se na zajištění výuky v bakalářském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin, splňuje a přesahuje potřeby studentů uplatňované v rámci výuky tohoto studijního oboru.

4 C Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta veterinární hygieny a ekologie Název studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský Název studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin, prezenční a kombinovaná forma Název předmětu rozsah způsob druh přednášející dop. prezen. f. kombin. f. zak. před. roč. Ekologie / Ecology 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Doc. MVDr. J. Pikula, Ph.D. 1 Rostlinná produkce / Agricultural Crops Planting 1p+2c 4p+12c+15k zkouška p Prof. MVDr. E. Straková, Ph.D. 1 Výživa hospodářských zvířat / Livestock and Poultry 2p+1c 6p+12c+15k zkouška p Prof. Ing. E. Straková, Ph.D. 1 Nutrition Výživa člověka I / Human Nutrition I 2p+1c 6p+3c+6k zápočet p Doc. MVDr. J. Ruprich, CSc. 1 Výživa člověka II / Human Nutrition II 1p+1c 4p+3c+12k zkouška p Doc. MVDr. J. Ruprich, CSc. 1 Biologie a genetika I / Biology and Genetics I 2p+2c 8p+12c+12k zápočet p Prof. MVDr. I. Literák, CSc. 1 Biologie a genetika II / Biology and Genetics II 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Prof. MVDr. I. Literák, CSc. 1 Fyzika/Physics 1p+2c 6p+12c+6k zkouška p Doc. MVDr. P. Dvořák, CSc. 1 Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence / Livestock and Poultry 3p+2c 6p+12c+12k zkouška p MVDr. J. Chloupek, Ph.D. 1 Production and Veterinary Preventive Medicine Matematické základy pro potravinářství / Basic of Mathematics in Food 1p+1c 4p+3c+12 k zápočet p Ing. J. Doležalová, Ph.D. 1 Processing Chemie / Chemistry 2p+2c 12p+12c+12k zkouška p Prof. RNDr. E. Šucman, CSc. 1 Statistika a výpočetní technika / Statistics and Computer 1p+2c 6p+12c+12k zkouška p Doc. RNDr. I. Bedáňová, Ph.D. 1 Sciences Botanika / Botany 1p+2c 6p+12c+12k zkouška pv Prof. ing. E. Straková, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 1 Zoologie / Zoology 1p+2c 6p+12c+12k zkouška pv RNDr. Oldřch Sychra, Ph.D. 1 Tělesná výchova I / Physical Education I 0p+2c 0p+2c+0k zápočet p PaedDr. J. Kubernát 1 Tělesná výchova II / Physical 0p+2c 0p+2c+0k zápočet p PaedDr. J. Kubernát 1 Education II Angličtina / English Langugue 0p+2c 0p+8c+0k zápočet pv Mgr. S. Schüllerová 1 Němčina / German Languague 0p+2c 0p+8c+0k zápočet pv Mgr. P. Krátký, Ph.D. 1 Anatomie a fyziologie jatečných zvířat / Anatomy and Physiology of Slaughter Animals Potravinářské inženýrství a technika / Food Engineering Skladba a struktura potravin / Composition and Structure od Food Ochrana zvířat a welfare / Animal Protection and Welfare Odpady potravinářské výroby, distribuce a prodeje / Waste in 3p+2c 8p+10c+14k zkouška p Doc. MVDr. V. Páral, Ph.D. 2 2p+2c 6p+8c+6k zkouška p Doc. Ing. J. Štencl, DrSc., MVDr. B. Janštová, Ph.D. 1p+2c 4p+4c+5k zápočet p MVDr. M. Pospiech, Ph.D. 2 1p+2c 4p+8c+6k zkouška p Doc. Ing. E. Voslářová, Ph.D. 2 1p+2c 4p+4c+5k zkouška p Ing. M. Charvátová, Ph.D. 2 2

5 Food Industry, Distribution and Sale Chemie potravin a chemické laboratorní metody I / Food Chemistry and Chemical Laboratory Methods I Chemie potravin a chemické laboratorní metody II / Food Chemistry and Chemical Laboratory Methods II Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody I / Food Microbiology and Microbiological Laboratory Methods I Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody II / Food Microbiology and Microbiological Laboratory Methods II Patologická anatomie jatečných zvířat / Pathological Morphology of Slaughter Animals Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody / Food Parasitology and Parasitological Laboratory Methods Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody / Food Toxicology and Toxicological Laboratory Methods Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách / Pharmacology in Food Production and Residua of Drugs Bakalářská práce I / Bachelor Theses I Genetika v produkci potravin a molekulární genetické metody / Genetics in Food Production and Molecular Genetic Methods Instrumentální metody analýzy látek v potravinách / Instrumental Methods of Food Analysis Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody / Biochemistry of Food and Biochemical Laboratory Methods Ekologie zemědělské krajiny / Ecology of Agricultural Landscape Myslivost I / Hunting Game Management I 2p+2c 8p+10c+12k zápočet p 1p+2c 4p+10c+10k zkouška p Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D., MVDr. M. Králová, Ph.D. Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D., MVDr. M. Králová, Ph.D. 2p+2c 8p+10c+12k zápočet p MVDr. Š. Bursová, Ph.D. 2 1p+2c 4p+10c+10k zkouška p MVDr. Š. Bursová, Ph.D. 2 2p+2c 8p+10c+12k zkouška p Doc. MVDr. M. Škorič, Ph.D. 2 1p+1c 4p+4c+6k zkouška p Prof. MVDr. B. Koudela, CSc. 2 1p+1c 4p+4c+6k zkouška p Prof. MVDr. Z. Svobodová, DrSc., Doc. MVDr. H. Modrá, Ph.D. 2p+1c 8p+4c+6k zápočet p MVDr. R. Dobšíková, Ph.D. 2 1p+4c 4p+2c+10k zápočet p Doc. Ing. E. Voslářová, Ph.D. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. MVDr. RNDr. P. Hořín, CSc. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. RNDr. E. Šucman, CSc. 2 2p+1c 8p+4c+5k zápočet p MVDr. V. Kopřiva, Ph.D. 2 2p+1c 8p+4c+6k zápočet pv Prof. RNDr. M. Beklová, CSc. 2 2p+2c 8p+10c+12k zápočet pv Prof. MVDr. J. Pikula, Ph.D

6 Myslivost II / Hunting Game Management II Nákazy zvířat / Infectious Diseases of Animals Vybrané choroby jatečného skotu / Diseases of Ruminants Vybrané choroby jatečných prasat / Pig Diseases Vybrané choroby jatečné drůbeže / Poultry Diseases Senzorická analýza potravin / Sensory Analysis of Food Dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářství / Disinfection, Disinfestation and Rodent Control Ekonomika, marketing, management / Economy, Marketing, Management Technologie a hygiena potravin rostlinného původu I / Technology and Hygiene of Food of Plant Origin I Technologie a hygiena potravin rostlinného původu II / Technology and Hygiene of Food of Plant Origin II Technologie a hygiena potravin živočišného původu I / Technology and Hygiene of Food of Animal Origin I Technologie a hygiena potravin živočišného původu II / Technology and Hygiene of Food of Animal Origin II Veterinární a potravinářská legislativa / Veterinary and Food Legislation Prohlídka jatečných zvířat a masa I / Meat Inspection I Prohlídka jatečných zvířat a masa II / Meat Inspection II Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin / Technology and Hygiene Food Processing, Distribution and Retail Laboratorní analýza potravin / Laboratory Food Analysis Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin / Ecological Aspects of Production, Distribution and Sale of Foodstuffs Legislativa, ekonomika, marketing, management / Legislation, Economy, Marketing, Management 0p+3c 0p+12c+10k zkouška pv Prof. MVDr. J. Pikula, Ph.D. 2 3p+3c 6p+6c+6k zkouška p Prof. MVDr. F. Treml, CSc. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv MVDr. P. Fleischer, Ph.D. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv Doc. MVDr. M. Svoboda, Ph.D. 3 2p+0c 8p+0c+8k zkouška pv MVDr. L. Kulíková, Ph.D. 3 1p+3c 4p+6c+6k zkouška p Ing. F. Ježek, Ph.D. 3 1p+1c 4p+4c+8k zkouška p Ing. J. Sedláčková, Ph.D. 3 2p+1c 8p+4c+8k zkouška p Doc. MVDr. V. Pištěková, Ph.D. 3 1p+2c 4p+10c+6k zápočet p 1p+1c 6p+6c+6k zápočet p Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D., ing. A. Tauferová Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D., ing. A. Tauferová 1p+2c 4p+10c+6k zápočet p MVDr. J. Kameník, CSc., MBA 3 1p+2c 6p+12c+6k zápočet p MVDr. J. Kameník, CSc., MBA 3 2p+2c 12p+0c+6k zápočet p 2p+2c 8p+18c+12k zápočet p 2p+3c 8p+18c+0k zápočet, SZ p Prof. MVDr. V. Večerek, CSc., MBA Prof. MVDr. I. Steinhauserová, Ph.D., MVDr. I. Svobodová, Ph.D. Prof. MVDr. I. Steinhauserová, Ph.D., MVDr. I. Svobodová, Ph.D. 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Doc. MVDr. B. Tremlová, Ph.D. 3 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Prof. MVDr. L. Vorlová, Ph.D. 3 2p+3c 8p+12c+0k SZ p Prof. RNDr. M. Beklová, CSc. 3 0p+0c 0p+0c+0k SZ p Doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D

7 Obsah a rozsah SZZk Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin Legislativa, ekonomika, marketing, management Prohlídka jatečných zvířat a masa Laboratorní analýza potravin Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin Bakalářská práce - obhajoba Požadavky na přijímací řízení Podmínkou přijetí ke studiu je: podání správně vyplněné přihlášky a s ní souvisejících příloh v termínu stanoveném děkanem fakulty. Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno stanovuje podle 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, tyto další podmínky pro přijetí ke studiu: odpovídající studijní prospěch ze střední školy. Výsledky studia na střední škole jsou hodnoceny na základě středoškolského vysvědčení, a to za 1., 2., 3. ročník a pololetí 4. ročníku studia a dále podle výsledku maturitní zkoušky. Prospěch ze střední školy je hodnocen bodově. Maximální počet získaných bodů za 1. až 4. ročník je 80, tj. za každý ročník 20 bodů. při celkovém posouzení uchazeče o přijetí jsou rovněž zohledněny také aktivity nad rámec základního středoškolského studia (např. soutěže, odborné práce, odborné činnosti apod.), související s problematikou vybraného oboru studia. Za tuto aktivitu student získá, na základě posouzení práce vedením fakulty, od 0 do 20 bodů, a to dle významnosti. Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle celkového počtu bodů získaných v rámci hodnocení prospěchu ze střední školy a hodnocení aktivit nad rámec základního středoškolského studia. Přijímací řízení se pro všechny uchazeče koná v českém jazyce. Další povinnosti / odborná praxe Odborná praxe v zemědělském podniku: - absolvování v 1. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů je zaměřena do oblasti zemědělské prvovýroby, váže se k předmětům, jejichž obsahem je výživa a chov hospodářských zvířat, pěstování zemědělských rostlin a veterinární prevence - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v zemědělských podnicích zabývajících se rostlinnou nebo živočišnou výrobou a ověří si vědomosti získané v disciplínách Anatomie a fyziologie jatečných zvířat, Produkce surovin rostlinného a živočišného původu, Chov hospodářských zvířat a veterinární prevence, Výživa hospodářských zvířat a Ochrana zvířat a welfare. Odborná praxe na ústavu analýzy potravin, v laboratoři: - absolvování ve 2. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů je zaměřena do oblasti analýzy potravin, zahrnuje praktické dovednosti a znalosti předmětů, jejichž obsahem je práce veterinárních laboratoří, laboratoří SZPI, soukromých analytických laboratoří, podnikových analytických laboratoří, případně dalších - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v laboratořích podnikových i soukromých, zabývajících se analýzou potravin, a ověří si vědomosti získané v disciplínách Chemie potravin a chemické laboratorní metody, Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody, Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody, Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody, Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní metody a Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách. Odborná praxe v potravinářském provozu: - absolvování ve 3. ročníku studia - délka trvání: 2 týdny (80 hodin) - praxe studentů probíhá v potravinářských podnicích a zahrnuje odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámení s technologií a hygienou, ekologickými aspekty, ekonomikou, marketingem, managementem a

8 legislativou výroby, distribuce a prodeje potravin - pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v potravinářských podnicích pro ověření vědomostí získané v disciplínách Výživa člověka, Potravinářské inženýrství a technika, Druhy a složení potravin, Technologie a hygiena masa a masných výrobků, Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků, Technologie a hygiena potravin rostlinného původu, Veterinární prohlídka jatečných zvířat a masa, Nebezpečí z potravin, Ekonomika, marketing, management a Veterinární a potravinářská legislativa. Zpracování a úspěšné obhájení bakalářské práce. Návrh témat prací a obhájené práce Témata kvalifikačních bakalářských prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové jednotlivých ústavů Fakulty veterinární hygieny a ekologie v počtech stanovených děkanem fakulty. Téma bakalářské práce musí být zaměřeno do oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Navrhnout téma bakalářské práce může také student, příp. přednostové ústavů a klinik dalších fakult. S navrženým tématem musí souhlasit vedoucí práce. Příklady témat bakalářských prací obhájených v akademickém roce 2013/2014: Histochemický průkaz amarantu ve výrobcích Využití metody ELFA při průkazu bakterií Salmonella spp. v potravinách Průkaz kostní tkáně ve vybraných masných výrobcích Fyzikálně chemické požadavky jakosti potravin Hodnocení funkce nanovrstvy SiO2 z hlediska hygieny v dojírnách Sledování obsahu cholesterolu v mlezivu Vlastnosti Escherichia coli izolovaných z mléka Přehled realizovaných závěrečných prací (včetně přístupu ke zveřejněným plným textům bakalářských prací, posudkům školitele a oponenta a průběhu obhajoby): Návaznost na předchozí studijní program (podmínky z hlediska příbuznosti oborů) Uchazečem o studium bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin se může stát středoškolský student s ukončeným středoškolským vzděláním, zakončeným maturitní zkouškou. Není požadavek na návaznost na předchozí studijní program. Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin má návaznost na bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Ochrana zvířat a welfare, některé předměty je možné mezi těmito obory vzájemně uznat, a to včetně započtení příslušných kreditů. Absolventi bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin mohou po splnění požadavků vyplývajících ze schválených podmínek přijímacího řízení pokračovat ve studium v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin, který je realizován na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno nebo ve studijních programech na jiných VŠ.

9 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Ekologie / Ecology Typ předmětu povinný doporučený ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 1/2 hod. za týden 3 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, praktické cvičení, konzultace Další požadavky na studenta Aktivní účast na praktické výuce v rozsahu minimálně 85%, vypracování a prezentace seminární práce. Vyučující Přednášky: Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Cvičení: Ing. Jana Sedláčková, Ph.D., MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. Stručná anotace předmětu Cílem výuky předmětu Ekologie je seznámit studenty s principy ekologie jako vědního oboru a jako teoretického základu péče o životní prostředí. Výuka zasahuje i do environmentální a aplikované veterinární ekologie. Praktická cvičení z ekologie jsou zaměřena na demonstraci metodik ekologického výzkumu v oblasti ekologie živočichů a veterinární ekologie. Součástí výuky je i terénní cvičení spojené s odchytem drobných hlodavců (hodnocení populační hustoty, struktury společenstva, odběr vzorků pro medicínský výzkum). Témata přednášek: Definice a základní ekologické pojmy. Začlenění ekologie do systému biologických věd, návaznost na veterinární disciplíny. Hierarchické členění ekologických systémů. Obecné zákonitosti působení ekologických faktorů. Přizpůsobení živočichů na prostředí. Sluneční záření jako abiotický ekologický faktor. Ekologický a biologický účinek světla a význam tepla. Ekologická pravidla. Atmosféra, voda, vlhkost jako ekologické faktory. Adaptace savců na prostředí s nedostatkem vody. Teplotní stratifikace a roční cirkulace vody v nádržích a její význam. Dělení stojatých a tekoucích vod. Půda, půdní profil, klasifikace půd. Humus, humifikace, mineralizace. Edafon a jeho význam. Ekologické faktory půdy. Potrava, potravní vztahy. Hlavní potravní typy živočichů, zvláštní formy výživy živočichů. Potravní spektrum, střídání zdrojů potravy, potravní specializace. Vliv potravy na živočichy, adaptace živočichů na sezónně proměnlivou nabídku potravy. Potravní řetězce - typy, tok energie, biologické hromadění. Ekologie populací, populační charakteristiky. Věková a reprodukční struktura populací a její hodnocení. Růst populace, únosná kapacita prostředí. Kolísání početnosti a metody stanovení početnosti populací volně žijicích živočichů. Mezidruhové vztahy a konkurence. Společenstva - definice, klasifikace, biocenotické principy. Ekoton. Periodicita ve vývoji společenstev, fenologie. Sukcese. Kvantitativní znaky společenstev, podobnost společenstev. Ekosystém - struktura a funkce. Primární a sekundární produkce. Koloběh látek v ekosystému - obecné zákonitosti. Koloběh vody, dusíku, kyslíku a CO2, fosforu a síry. Krajina, ekologická stabilita krajiny a její hodnocení. Kulturní krajina. Ekologicky významné segmenty krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. Faktory ovlivňující ekologickou stabilitu krajiny. Ekologicky významné segmenty krajiny (biocentra, biokoridory). Hlavní světové biomy. Hlavní biotopy na území ČR. Zonální (vliv klimatických podmínek, nadmořské výšky) a azonální členění a výskyt světových biomů i biotopů ČR. Člověk a biosféra. Růst lidské populace. Znečištění. Čerpání zdrojů. Recyklace. Ochrana biosféry. Globální problémy životního prostředí. Synantropní živočichové. Exoantropní, hemisynantropní a eusynantropní druhy. Proces synantropizace a synurbanizace. Zdravotní význam synantropních druhů. Využití ekologických znalostí ve veterinární medicíně. Ekologické podmínky v přírodních ohniscích nákaz. Základní složky přírodních ohnisek. Původní, antropourgická a synantropní přírodní ohniska. Biocenotická struktura přírodního ohniska - struktura společenstva rezervoárových hostitelů. Příčiny přetrvávání přírodních ohnisek v kulturní krajině. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 30 (6př/12cv/12k) hodin za semestr Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly Seminární práce v rozsahu min 5 str. + diskuse při obhajobě a prezentaci této práce. Studijní literatura a studijní pomůcky Povinná Begon M., Harper J.L. & Townsend C.R. Ekologie: jedinci, populace a společenstva. Univerzita Palackého, Olomouc, 1997, 949 str. Pikula J, Sedláčková J. Banďouchová H. Ekologie pro veterinární lékaře s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin. VFU Brno, 2012, 143 str.

10 D Charakteristika studijního předmětu Název studijního předmětu Rostlinná produkce / Agricultural Crops Planting Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/1 Rozsah studijního předmětu 1/2 hod. za týden 3 kreditů 4 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončení zkouška Forma výuky přednáška, praktické cvičení, exkurze konzultace Další požadavky na studenta 100% účast na praktických výjezdech Vyučující Přednášky a cvičení: Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Stručná anotace předmětu Předmět seznamuje studenta se základními způsoby hospodaření na půdě, rozebírá hlavní charakteristiky půdního prostředí a ochranu půdy, nároky rostlin a jejich ochranu před škodlivými činiteli. Zabývá se vzájemnými interakcemi rostlinné produkce a životního prostředí a aktuálními otázkami spojenými s rostlinnou produkcí. Zaměřuje se na hodnocení kvality jednotlivých skupin rostlinných produktů, jejich jakostní znaky a nutriční charakteristiky. Témata přednášek: 1. Význam zemědělství a charakteristika základních způsobů hospodaření v ČR. Zemědělské výrobní oblasti, jejich charakteristika. Pohled na alternativní zemědělství, historie vzniku ekologického zemědělství, jeho formy. 2. Základní pěstební podmínky, agroekologické podmínky, klimatické oblasti. 3. Půdní fond České republiky, půda jako přírodní útvar, geografie půd ČR, půdní vlastnosti a indikátory, biologie půd, ochrana půdy, úrodnost půdy, hospodaření s půdním fondem, hygiena půdy. 4. Základy výživy rostlin, hnojiva a zásady hospodaření s hnojivy. 5. Všeobecné zásady pěstování a střídání plodin, osevní postupy, dietetická nezávadnost produkce. 6. Základní rozdělení kulturních plodin, charakteristika základních skupin a přehled významných zástupců. 7. Krmiva rostlinného původu, rozdělení krmiv podle původu, množství a obsahu živin a podle způsobu pěstování a získávání. 8. Pícní trávy, jejich botanická charakteristika, význam. 9. Jeteloviny, jejich botanická charakteristika, význam. 10. Obiloviny, jejich botanická charakteristika, význam. 11. Luskoviny, jejich botanická charakteristika, význam. 12. Okopaniny, jejich botanická charakteristika, význam. 13. Olejniny, jejich botanická charakteristika, význam. Informace ke kombinované nebo distanční formě Rozsah konzultací (soustředění) 31 (4př/12cv/15k) hodin za semestr Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly - Studijní literatura a studijní pomůcky Texty k přednáškám a cvičením Stratil, J. Encyklopedie zemědělství. VFU Brno, Chloupek, O. a kol. Pěstování a kvalita rostlin. MZLU Brno, Šnobl, J., Polkurábek, J. Základy rostlinné produkce. Praha, 2002.

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 3. února 2017 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutická univerzita

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN Školní rok: 2015/2016 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

Potravinářská technika H1PT 3. ročník MSP, akademický rok 2011/2012

Potravinářská technika H1PT 3. ročník MSP, akademický rok 2011/2012 3. ročník MSP, akademický rok 011/01 Týden Náplň přednášek Počet hodin 1. Intravitální vlivy působící na jakost potravin a vlastnosti potravin významné z hlediska přežívání mikroorganismů. Abióza a anabióza.

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Vrozené vývojové vady, genetika

Vrozené vývojové vady, genetika UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Vrozené vývojové vady, genetika studijní opora pro kombinovanou formu studia Aplikovaná tělesná výchova a sport Doc.MUDr. Eva Kohlíková, CSc.

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví

Studijní obor Zdravotní laborant. Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant Studijní program Specializace ve zdravotnictví Základní údaje o zvoleném studijním oboru Studijní program Specializace ve zdravotnictví Studijní obor Zdravotní laborant

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba potravin (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba potravin (kód: 29-090-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby potravin Kvalifikační úroveň

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1.

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: 5.2.25 Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. ročník Číslo predmetu Názov predmetu Týžden ný rozsah Ukončenie Počet

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.26 Učební osnovy: Seminář a cvičení z biologie Zpracování osnovy semináře a cvičení z biologie koordinoval Mgr. Martin Šnévajs. Časová dotace Vyšší gymnázium: 4. V 2hod. 6. N 2hod. Charakteristika semináře: Seminář a cvičení biologie je volitelný předmět

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Kvalifikační kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu povolání asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví v oboru ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Profil absolventa...2 1.1 Určení...2

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Vladimír Kopřiva, Ladislav Malota

Vladimír Kopřiva, Ladislav Malota Pedagogické pojetí projektování biochemie potravin v podmínkách nového studijního programu na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární farmaceutické univerzity Brno Vladimír Kopřiva, Ladislav

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM akreditovaného kvalifikačního kurzu Strana 28 Částka 8 Zdravotnická legislativa: Haškovcová, H.: Lékařská etika. Praha: Galén, 2002 Holčík, J., Žáček, A., Koupilová, I.: Sociální lékařství. MU Brno, 2002 Kolektiv autorů: Studijní materiály

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN pro ak. r. 2015/2016 1. úsek studia kreditů Základy zdravotnictví

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Faremní zpracovatel mléka (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Faremní zpracovatel mléka (kód: 29-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby mléčných produktů

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: H)

Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: H) Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (kód: 29-020-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód:

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE (asistent ochrany a podpory veřejného zdraví) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav

Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ. Státní zdravotní ústav Odbor chemických a fyzikálních laboratoří v OPVZ Státní zdravotní ústav SZÚ byl v roce 2008 zásadně reorganizován Od září 2008 zde existují dvě základní centra: COČ v OPVZ centrum odborných činností v

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H)

Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: H) Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (kód: 29-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a

Více

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr.

Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. Mgr. volitelné předměty 16/17 - Zimní semestr Kód Předmět Kredity ARA35E Alternativní zemědělství - Mgr. 5 kr. ALA25E Aplikovaná etologie psa 4 kr. AVA22E Anatomie zvířat se základy histologie a embryologie

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Sylabus pro předmět SP Storage and Processing of Fruits and Vegetables Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H)

Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: H) Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (kód: 29-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. Přírodovědecká fakulta MU Ústav experimentální biologie Oddělení genetiky a molekulární biologie lizal@sci.muni.cz 1) Praktikum z obecné genetiky 2) Praktikum z genetiky rostlin

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Dělník v chemické výrobě (kód: E) Odborná způsobilost. Platnost standardu Dělník v chemické výrobě (kód: 8-059-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 8) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Odborná

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - prezenční forma studia 1. úsek studia DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Předměty Přednášející ZS kreditů Základy

Více

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (kód: 41-064-R) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Zemědělský poradce pro živočišnou

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Obsluha mlýnských strojů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Obsluha mlýnských strojů (kód: 29-038-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Mlynář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

490/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 490/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba majonéz a omáček (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba majonéz a omáček (kód: 29-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Přeprava a ustájení jatečných zvířat (kód: H)

Přeprava a ustájení jatečných zvířat (kód: H) Přeprava a ustájení jatečných zvířat (kód: 29-017-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Řezník a uzenář Kvalifikační

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více