Český svaz házené Praha. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český svaz házené Praha. www.chf.cz. ročník 2011-2012"

Transkript

1 Český svaz házené Praha Rozpis REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ročník Praha 2011

2 eský svaz házené Zátopkova 100/2, Praha 6 ing. Jaroslav Chvalný prezident SH Stanislav Svoboda editel sout žního úseku SH , mob Mgr. Dagmar Šarochová Mgr. Ji í Tkadlec Marcela Želez áková mezinárodní sekretá ka , mob fax svazový trenér , mob organiza n ekonomická sekretá ka Romana Hrubá sout žní sekretá ka fax + záznamník pro hlášení výsledk Ond ej Bílek sekretá projekt mládeže , mob Spojení p es centrálu STV linka 421,420 3 CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

3 OBSAH OBSAH... 3 I. R O Z P I S... 4 II. V Š E O B E C N Á Á S T SYSTÉM SOUT ŽÍ ÚHRADA STARTOVNÉ V SOUT ŽÍCH S H L PO ADATEL UTKÁNÍ S H L ROZLOSOVÁNÍ POSTUPY, SESTUPY, TITULY TERMÍNOVÁ LISTINA... 8 III. T E C H N I C K Á Á S T P EDPIS STARTUJÍ S H L PODMÍNKY STARTU V SOUT ŽÍCH SH NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV S H L NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVC S H L HRACÍ DOBA HRACÍ TERMÍNY S H L HLÁŠENÍ UTKÁNÍ S H L. 25, ÍZENÍ UTKÁNÍ ZAJIŠT NÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ UMÍST NÍ V SOUT ŽI S H L DISCIPLINÁRNÍ ÍZENÍ ZASEDÁNÍ KOMISÍ POPLATKY ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ Adresá klub - Adresá delegát - Adresá rozhod ích - Pohotovost rozhod ích - Rozlosování I. R O Z P I S Republikových sout ží ízených Sout žní komisí SH Rozpisy sout ží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provád ní ustanovení a zp soby konání jednotlivých sout ží daného sout žního ro níku s uvedením herního pr b hu, po tu družstev, finan ního pr b hu, možnosti námitek. Sout ž Kategorie Ozna ení P sobnost Po et skupiny ú astník 1. liga muži B celostátní liga ženy R celostátní liga muži C echy 12 muži D echy 12 muži E Morava 12 muži F Morava liga ženy S echy 12 ženy T Morava 6 1. DL starší dorci G Celostátní DL starší dorci H echy 12 starší dorci I Morava DL starší dorky U Celostátní DL starší dorky V echy 6 1. DL mladší dorci J celostátní DL mladší dorci K echy 12 mladší dorci L Morava 12 DL mladší dorky W echy 12 mladší dorky X Morava 12 ŽL starší žáci echy+morava 24 ŽL starší ža ky echy+morava 20 Žákovské ligy jsou ešeny samostatným rozpisem žákovské ligy Tento rozpis je ur en: Oddíl m 1. a 2. dosp lých Oddíl m 1. a 2. dorosteneckých lig dorostu rozhod ím a delegát m uvedených na listinách SH všem orgán m oblastních svaz házené SH len m Exekutivy a len m odborných komisí CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

4 II. V š e o b e c n á á s t 1. Systém sout ží Všechny výše uvedené sout že ízené Sout žní komisí Exekutivy SH jsou sout že dlouhodobé, hrané dvoukolov systémem každý s každým, doma-venku. 2. Úhrada Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odm n delegovaných rozhod ích se provádí podle Ekonomické sm rnice SH ze dne Výše odm ny v sout žích ízených SH 1. Rozhod ím náleží v sout žích ízených a organizovaných SH za jedno utkání odm na: Mistrovské sout že ízené nejvyššími svazovými orgány: Extraliga dosp lých K 1. liga dosp lých K 2. liga dosp lých 400 K 1. liga staršího dorostu 300 K 1. liga mladšího dorostu 300 K 2. liga staršího, mladšího dorostu 200 K 2. Pokud je na utkání mistrovských sout žích ízených nejvyššími svazovými orgány delegován delegát, náleží mu za jedno utkání odm na: Extraliga dosp lých 800 K 1. liga dosp lých (a ostatní) 400 K 3. Stravné (Ekonomické sm rnice l. 9, odst. 4 dle MPSV. 377 ze dne ) 5 až 12 hod. 63,- K déle než 12 až do 18 hod. 95,- K déle než 18 hod. 149,- K 3. Startovné v sout žích S H l. 16 Kluby, které p ihlašují svoje družstva do sout ží ízených SH, uvedených na str. 4, jsou povinny do termínu, stanoveném ídícím orgánem pro podání p ihlášky, za tato družstva uhradit startovné v sout žích. Sout žní za trenéry mládež 1. liga muži , , ,- /kat. 1. liga ženy , , ,- /kat. 2. liga muži 7.000, ,- 1. DL st. dorci, dorky 7.000, ,- 2. ligy žen 7.000, ,- 2. DL a DL mladší 3.000, ,- Poplatek za trenéry je poplatek, který je stanoven za nepln ní S H l. 19 a Licen ní ád házené l Po adatel utkání S H l. 27 Po adatele utkání ur uje Rozpis sout že, ale zpravidla je to klub uvedený v rozlosování mistrovských utkání v Rozpise sout že na prvním míst. Po adatel utkání nese plnou odpov dnost za bezpe nost hrá, rozhod ích, delegáta a dalších oficiálních delegovaných zástupc SH. Po adatel nese plnou odpov dnost za bezpe nost divák a za to, že nebude p ekro ena oficiální kapacita hledišt. 5. Rozlosování Rozlosování provedla Sout žní komise Exekutivy SH na svém zasedání dne v souladu s ustanoveními S H l Postupy, sestupy, tituly Postupy, sestupy S H l. 6,7,8,9 Ve všech níže uvedených sout žích SH nesmí v jedné sout ži startovat dv družstva jednoho oddílu (klubu) liga muži postupy vít z 1. ligy postupuje do Extraligy R 2012/2013 sestupy družstva umíst ná na 9. až 12. míst sestupují do 2. ligy dle územní p íslušnosti 2.liga muži postupy - do 1. ligy R postupují vít zové skupin echy JZ, SV a Moravy JM, SM sestupy - skupina echy JZ a SV poslední 2-4 družstva do oblastních lig (divizí) dle územní p íslušnosti - skupina Morava JM a SM poslední 1-3 družstva do oblastních lig (divizí) dle územní p íslušnosti Do 2. ligy postupují vít zové oblastních lig do sk. JZ (J, Z, St ), do sk. Sv (Pha, S, V ), do skupiny JM, do skupiny SM, a vít z StM do skupiny JM i SM (dle územní p íslušnosti) liga ženy postupy vít z 1.ligy postupuje do W.H.I.L sestupy družstva umíst ná na 11. a 12. míst sestupují do 2. ligy dle územní p íslušnosti 2. liga ženy postupy družstva umíst ná na 1. míst ve skupinách echy a Morava postupují do 1. ligy R sestupy skupina echy - sestupují 0-2 družstva do oblastí dle územní p íslušnosti skupina Morava bez sestupu do t chto sout ží postupují v echách první a druhé družstvo z p ípadné kvalifikace vít z oblastních lig (divizí), na Morav vít zové oblastních lig (divizí). V jiných p ípadech rozhoduje o sestupu a postupu do sout že SK SH DL starší - dorostenci tituly - vít zné družstvo získává titul Mistr R pro sout žní ro ník sestupy - sestupují družstva umíst ná na 11. a 12. míst do 2. ligy dle územní p íslušnosti postupy - do t chto sout ží postupují vít zové skupin 2. DL echy a Morava - dorostenky tituly - vít zné družstvo získává titul Mistr R pro sout žní ro ník sestupy - sestupuje družstvo umíst né na posledním míst postupy - do této sout že postupuje vít z 2. ligy sk. echy V jiných mimo ádných p ípadech rozhoduje o sestupu ze sout že a postupu do sout že SK SH CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

5 DL starší - dorostenci postupy - družstva umíst ná na 1. míst ve skupinách echy a Morava postupují do 1. DL sestupy - skupina echy poslední 1-3 družstva do divizí dle územní p íslušnosti - skupina Morava poslední 2-4 družstva do divizí dle územní p íslušnosti. Do 2. ligy postupují v echách 1. a 2. družstvo z kvalifikace vít z oblastních lig (divizí), na Morav vít zové oblastních lig (divizí). V jiných mimo ádných p ípadech rozhoduje o sestupu ze sout že a postupu do sout že SK SH - dorostenky postupy družstvo umíst né na 1.míst postupuje do 1.DL starších dorostenek. V jiných mimo ádných p ípadech rozhoduje o sestupu ze sout že a postupu do sout že SK SH DL mladší dorostenci tituly - vít zné družstvo získává titul Mistr R pro sout žní ro ník 2011/2012 sestupy - sestupují družstva umíst ná na 11. a 12. Míst do 2.ligy dle územní p íslušnosti postupy - do této sout že postupují vít zové 2.DL ml. dorostenc echy a Morava 2.DL mladší dorostenci postupy - družstva umíst ná na 1.míst ve skupinách echy a Morava postupují do 1. DL mladšího dorostu sestupy - skupina echy sestupují družstva umíst ná na 11. a 12. míst -skupina Morava sestupují 2-4 družstva do oblastních sout ží dle územní p íslušnosti Do 2 DL ml.dorostenc postupují v echách 1. a 2. družstvo z kvalifikace vít z oblastních sout ží, na Morav vít zové oblastních sout ží. V jiných mimo ádných p ípadech rozhoduje o sestupu ze sout že a postupu do sout že SK SH 1.DL mladší dorostenky tituly - družstva na 1. a 2. míst kone ných tabulek skupin echy a Morava postupují do nadstavbové ásti o titul Mistr R. Hraje se pohárovým zp sobem M o titul, M o 3.místo. sestupy - družstva umíst ná na 11. a 12. míst sestupují do oblastních sout ží dle územní p íslušnosti postupy - do t chto sout ží postupují v echách 1. a 2. družstvo z kvalifikace vít z oblastních sout ží, na Morav vít zové oblastních sout ží. V jiných mimo ádných p ípadech rozhoduje o sestupu ze sout že a postupu do sout že SK SH Termínová listina 7.1 Termínová listina 2011/ MUŽSKÉ SLOŽKY P O D Z I M Hrací termín 1.liga 2.liga 1.DL st. 2. DL st. 1.DL,2.DL ml kolo P 1 kolo P X X X X X X X X kolo P 2 kolo P X X X kolo P 3 kolo P X X X P 1/8 P 1/8 X X X X X X X X P 1/4 P 1/4 X X X NT NT NT NT NT P SF, F P SF, F X X X J A R O Hrací termín 1.liga 2.liga 1.DL st. 2. DL st. 1.DL,2.DL ml X X X X X X X X X X X X X X X NT NT NT NT NT CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

6 Termínová listina 2011/2012 ŽENSKÉ SLOŽKY P O D Z I M Hrací termín 1.liga 2.liga /M 1.DL st. 2.DL st. 1.DL ml kolo P 1 kolo P X X X kolo P 2 kolo P X X X / / P 1/8 P 1/8 X X X / / / X X X X X / / / P 1/4 P 1/4 X X X / X X X X X / / X 11 X NT NT NT NT NT P SF,F P SF,F X X X J A R O Hrací termín 1.liga 2.liga /M 1.DL st. 2.DL st. 1.DL ml / X 12 X / / / / X X X X X / X X X X X / / / / / NT NT NT NT NT X X X X M R X X X X M R 2 I I I. T e c h n i c k á á s t 8. P edpis Hraje se podle pravidel házené IHF platných od , platných legislativních p edpis SH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu. 9. Startují S H l sout že dosp lých dosp lí - starší 19 let, tj. ro ník 1992 a starší + hrá i nejbližší nižší v kové kategorie starší dorost ( ), 9.2. sout že dorostu starší dorost - mladší 19 let, tj. ro níky 1993 a hrá i nejbližší nižší v kové kategorie mladší dorost ( ), mladší dorost - mladší 17 let, tj. ro níky 1995 a hrá i nejbližší nižší v kové kategorie starší žactvo ( ) 9.3. sout že žactva starší žactvo - mladší 15 let, tj. ro níky 1997 a hrá i nejbližší nižší v kové kategorie mladší žactvo ( ) mladší žactvo - mladší 13 let, tj. ro níky 1999 a hrá i nejbližší nižší v kové kategorie minižactvo ( ) minižactvo - mladší 11 let, tj. ro níky 2001 a hrá i nejbližší nižší v kové kategorie p edžactvo ( ) Hrá, který v pr b hu sout žního ro níku dovrší v kovou hranici pro p echod do vyšší v kové kategorie, m že sout ž dohrát! B žný start o dv kategorie není povolen! 1. K utkání mohou nastoupit pouze hrá i, kte í jsou za dané družstvo ádn registrováni dle R H nebo mají v daném klubu limitovaný p estup i hostování podle P H platného od Za start hrá je pln odpov dný oddíl i klub. 2. Výjimku tvo í hrá i, kterým kon í limitované p estupy uplynutím doby, na kterou byly p ed termínem povoleny nebo ukon eny v mimo ádném p estupním ízení. 10. Podmínky startu v sout žích SH Všeobecné podmínky S H l Povinnosti klubu k mistrovským sout žím V ro níku musí oddíly p ihlašující do celorepublikových sout ží družstva dosp lých sou asn p ihlásit následující po ty družstev mládeže: sout ž 1. liga muž min. 1x dorost + min. 2x žactvo sout ž 1. liga žen min. 1x dorost + min. 2x žactvo V p ípad, že oddíly tuto povinnost nesplní, zaplatí poplatek dle l. 3 CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

7 10.3. Základní vybavenost S H l. 17 Halové sout že: 1. liga muž a žen, 2. liga muž a žen, 1. DL starších dorostenc a dorostenek, 1. DL mladších dorostenc a dorostenek Družstva hrají svá domácí-po adatelská utkání na hracích plochách sportovních hal v míst uvedeném oficiáln v p ihlášce do sout že. Zm nu tohoto místa b hem jednoho sout žního ro níku (i na jednotlivá utkání!!) musí schválit ídící orgán! Družstva 2. DL staršího a mladšího dorostu hrají svá utkání jak ve sportovních halách, tak na regulérních venkovních h ištích. Družstva hrající na venkovním h išti, jsou povinna zajistit pro p ípad nep íznivých klimatických podmínek SH v míst nebo nejbližším okolí. Další možnosti hry v halách: rozhod í uzná terén za neregulérní; domácí oddíl má k dispozici halu a hostující družstvo vhodnou obuv není nutný souhlas ídícího orgánu, oddíly se p edem dohodnou na sehrání utkání v hale uvedenou dohodu zašlou v as ídícímu orgánu (není t eba souhlasu) terén regulérní, ale oddíly se na míst dohodnou o sehrání utkání v hale, rozhod í p ed utkáním nechají potvrdit dohodu odpov dnými vedoucími obou družstev do zápisu (není t eba souhlasu ídícího orgánu) Dresy S H l. 23 Každé družstvo je povinno mít dv barevn rozdílné sady dres. Pokud rozhod í dojdou k názoru, že pro rozlišení soupe je t eba oble ení zm nit, potom zm ní dresy hostující družstvo! V p ípad, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno soupe i náhradní sadu dres p j it. Rozhod í je povinen tuto skute nost uvést do zápisu o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení hostujícím družstvem, bude toto disciplinárn potrestáno Zdravotnické vybavení Po adatelský oddíl-klub je povinen zajistit zdravotní službu s vybavením pro první pomoc, mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Dané sportovišt musí být vybaveno lékárni kou s obsahem: povinným: Septonex spray, Opthal s vani kou nebo Opthalmoseptonex Framykoin zásyp, sterilní gáza, obinadla -10 ks r zných velikostí, elastická obinadla - 3 ks, leukoplast, rychloobvaz (Spofa 10 ks), t írohý šátek, d ev ná špachtle, gumové škrtidlo, dlahy na zlomeniny, záznamník s tužkou. doporu eným navíc: buni itá vata, obvazová vata, Ketazon comp.mast, Akutol spray, Acylpyrin, pinzeta, teplom r léka ský, Framykoin mast, mýdlo, kartá ek, ru ník, n žky. 11. Náležitosti družstev S H l. 19 Za náležitosti každého družstva za azeného do sout že se považují: a) registrace klubu dle R SH b) zdravotní prohlídky všech hrá nastupujících k utkáním c) zaplacení individuálního startovného - viz. Zásady IS d) soupiska družstva nejvyšší sout že každé kategorie, ve které má klub dv a více družstev v sout ži e) dodržení licen ní politiky svazu f) odpov dná osoba starší 18-ti let u každého družstva mládeže p i vedení utkání Zdravotní prohlídky Podmínkou startu hrá v každém utkání je platná léka ská prohlídka. Za pravidelné zdravotní prohlídky zodpovídá oddíl, za který hrá startuje! Toto potvrzení musí být na Pr kazu léka ských prohlídek (formulá SH). Hrá i s neplatnou léka skou prohlídkou nebudou p ipušt ni ke h e. Podle Sm rnice MZ.3/81 Pé e o zdraví p i provád ní t lesné výchovy a sportu ve zn ní Sm rnice.5/85, preventivní prohlídky sportovc ve všech sout žích SH provád jí prakti tí léka i, kte í mají možnost odeslat sportovce na odd. T lovýchovného léka ství Soupisky družstev S H l. 21 Soupisky družstva nejvyšší sout že, platné pro celý sout žní ro ník, zasílají ty oddíly, které mají v dané kategorii více družstev v sout žích a) v termínu nejpozd ji 1 den p ed sehráním prvního mistrovského utkání celého sout žního ro níku, kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku hrá družstva nejvyšší sout že p íslušnému ídícímu orgánu. Opis soupisky musí zaslat na ídící orgány sout ží, v nichž startují jeho ostatní družstva této kategorie. b) Na soupisce mohou být pouze aktivní hrá i mate ského klubu dané v kové kategorie. Hostující hrá i na soupisce být nesmí; hrá i na limitovaný p estup pak pouze ti, kte í mají povolení na celý sout žní ro ník. c) Hrá i musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé ásti sout že. ásti sout že jsou stanoveny v Rozpisu sout že pro p íslušný sout žní ro ník. d) Nenastoupení hrá e a nespln ní výše uvedeného je nutné doložit léka ským potvrzení event. v rohodným potvrzením o nezbytném, souvislém pobytu mimo sídlo klubu. Nedoložení potvrzení, nebo neuzná-li ídící orgán oprávn nost omluvy, bude hrá a klub disciplinárn trestán Upozorn ní! 1. Omluvitelné d vody nejsou d vodem pro zm ny soupisky a ídící orgán je neprovede. 2. Na návrh klubu m že ídící orgán provést zm nu soupisky. Takto klubem odebraný hrá ze soupisky již nesmí do konce sout žního ro níku za družstvo nejvyšší sout že startovat Licen ní politika SH Licen ní ád SH Oddíly, kluby jsou povinny respektovat licen ní politiku SH mít kvalifikované trenéry pro p ihlášená družstva v sout žích se všemi p ípadn následnými povinnostmi (návazn na sout žní poplatky). CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

8 Pro sout žní ro ník dle L platí, že musí být u 1. ligy dosp lých trenér licence B (event. C spojeno s nevratným poplatkem) u 2. ligy dosp lých trenér licence B (event. C spojeno s nevratným poplatkem) u 1. ligy st. dorost trenér licence A (event. licence B spojeno s nevratným poplatkem) u 2. ligy starších a mladších dorost trenér licence B (event. C spojeno s nevratným poplatkem) u DL mladšího dorostu trenér licence B (event. licence C spojeno s nevratným poplatkem). u družstva mládeže p i vedení družstva v utkání musí být zodpov dná osoba starší 18-ti let. 12. Náležitosti jednotlivc S H l. 24 Všichni hrá i a hrá ky, jakož i ostatní funkcioná i zú astn ní na mistrovských utkáních m u s í vlastnit platný registra ní pr kaz dle R H! hrá i a funkcioná i klubu m u s í mít zaplacené individuální startovné, které bude kontrolováno p es systém Handball Net (viz. Zásady IS). Jmenovité ozna ení IS pro jednotlivé hrá e provádí pracovník klubu. Start hrá e bez vyzna eného IS je neoprávn ný. Družstvo bude potrestáno hracími d sledky ode tem 2 bod po skon ení sout že a zodpov dný vedoucí družstva vystaven disciplinárnímu ízení (S H l. 45, odst. 1-a2). Odpov dnost za p edkládání registra ních pr kaz sportovc i funkcioná a potvrzení o zdravotním stavu sportovc má zodpov dný vedoucí družstva. Družstva p edkládají pouze pr kazy aktér uvedených v zápise. Hrá i a hrá ky m u s í mít léka skou prohlídku ne starší jak 1 rok S H l. 20. Potvrzení o platných zdravotních prohlídkách hrá musí být k dispozici p ed každým utkáním. Bez tohoto potvrzení nebude hrá (hrá ka) p ipušt n ke h e. Potvrzení o zdravotní prohlídce musí mít každý hrá samostatn. Potvrzení musí obsahovat jméno hrá e, datum narození, razítko zdravotnického za ízení a podpis léka e, který prohlídku provedl. Kolektivní seznamy hrá a hrá ek nejsou platné! Kontrola totožnosti se provádí dle S H l Hrací doba muži, ženy, dorost - 2x 30 minut s 10 minutovou p estávkou starší žáci - 2x 25 minut s 10 minutovou p estávkou st. žákyn, mladší žactvo - 2x 20 minut s 10 minutovou p estávkou 14. Hrací termíny S H l. 14 Hracími dny jsou sobota, ned le, za átky utkání musí odpovídat tomuto lánku. Za každý násobek 60 km vzdálenosti posunout oficiální za átek o + 1 hodinu. Oficiální za átek druhého a dalšího utkání v po adí musí být stanoven min. 2 hodiny po za átku p edchozího utkání u zápas dosp lých a dorost, a 30 minut po utkání u zápas žactva. Kluby jsou povinny p ed zahájením sout že nahlásit hrací termíny a asy, tak aby mohly být uvedeny v Rozpisu sout že. P eložení utkání v d sledku reprezentace se povoluje, jestliže z družstva jsou povoláni minimáln dva hrá i z pole, branka nebo trenér. Termíny utkání schvaluje ídící složka sout že. Termíny jsou uvedené v termínové listin a rozpisu sout že a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují v sout ži, rozhod í a delegáty. ídící orgán má v mimo ádných a od vodn ných p ípadech právo provád t zm ny v termínové listin! P edehrát utkání lze pouze po schválení ídícím orgánem S H l Hlášení utkání S H l. 25, Hlášení utkání se neprovádí, pokud hrací termíny a hrací asy jsou uvedeny v Rozpisu sout ží. 2. V p ípad, že po adatel utkání bude již uvedený bezhlášenkový i hlášenkový termín utkání (den i as) m nit, provede hlášení zm ny utkání. Každou hlášenou zm nu musí schválit ídící orgán. Zm na hracího termínu v dob kratší než v ádné dob 10-ti dn p ed utkáním, musí mít dohodu obou soupe s hlášenou zm nou. 3. Hlášení zm ny obsahuje: a. ozna ení utkání, b. jména soupe, když na prvním míst je uveden po ádající klub, c. jména rozhod ích a delegáta. 4. Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí po adatel utkání. Za ádné hlášení utkání je považováno hlášení doru ené aktér m utkání nejpozd ji 10 dn p ed utkáním. 5. Hlášení provedená po adatelem utkání doporu enou poštou, faxem, em (u hlášenky em je povinnost zp tné odezvy tj. potvrzení p ijetí zprávy nejpozd ji do 48 hod.. V p ípad, že nebude p ijetí do 48 hod. po adateli potvrzeno, je povinností po adatele provést telefonickou kontrolu a to nejpozd ji 5 dn p ed termínem sehrání utkání), musí být zaslána na SH pro kontrolu souhlasnosti. 6. Každé hlášení utkání znamená provedení zm n v utkání editelem sout že a má za následek p íp. náhradní delegaci rozhod ích i delegáta, v etn prošet ení d vod hlášené zm ny termínu. 7. Každé hlášení zm ny termínu utkání (den, as) je spojené s poplatkem 200 K. Tento poplatek musí být zaslán sou asn s hlášením, p i nedodržení tohoto ustanovení nebude zm na sout žním sekretá em schválena! 8. Vzniknou-li hostujícímu klubu vinou pozdního hlášení prokazatelné dodate né výlohy, které nebudou po ádajícím klubem vyrovnány, pak ídící orgán sout že ur í finan ní odškodn ní. 16. ízení utkání 1. Všechna utkání jsou ízena dvojicemi rozhod ích. 2. Delegovanými rozhod ími jsou rozhod í s platnou licencí rozhod ího SH, kte í byli k ízení utkání delegováni p íslušnou odbornou komisí. 3. Proti delegaci rozhod ích nelze podávat námitky. CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

9 4. Proti výkonu rozhod ích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhod í hrub porušují ustanovení pravidel házené IHF, S H nebo Rozpisu sout že. 5. V p ípad, že se do doby 30 minut p ed plánovaným za átkem utkání nedostaví rozhod í do haly, je povinností po adatele klubu zahájit zajiš ování náhradních rozhod ích. P i nedostavení se rozhod ích se postupuje následovn (S H l. 35): 1. Nedostaví-li se delegovaní rozhod í do konce ekací doby a ob družstva jsou p ítomna, je povinností družstev utkání odehrát. 2. Nedostaví-li se delegovaní rozhod í do konce ekací doby, musí se odpov dní vedoucí obou družstva shodnout na jiném rozhod ím a utkání odehrát. 3. Jsou-li na h išti p ítomni jiní rozhod í, musí p evzít ízení utkání. V p ípad p ítomnosti více rozhod ích p ísluší p ednostní právo ídit utkání rozhod ím s vyšší licencí, pop. ídících vyšší sout ž. Mají-li stejnou licenci, rozhodne dohoda obou odpov dných vedoucích družstev nebo jejich los. 4. Jiní rozhod í mohou utkání ídit jen po p edložení platného registra ního pr kazu s uvedením platné licence. 5. V p ípad, že se dostaví jeden z dvojice delegovaných rozhod ích, ídí utkání sám, bez ekací doby. Dostaví-li se druhý rozhod í b hem utkání, ujímá se ízení ihned. 6. Dostaví-li se do zahájení druhého polo asu delegovaný rozhod í, p ebírá okamžit ízení utkání sám. V p ípad, že se delegovaný rozhod í dostavil až b hem druhého polo asu, utkání dokon ují jiní rozhod í. 7. V p ípad, že n který z dvojice rozhod ích nem že utkání do ídit, rozhod í utkání p eruší,oznámí to zodpov dným vedoucím a utkání dokon í zbývající rozhod í sám. 8. V p ípad, že nem že utkání dokon it žádný z delegovaných rozhod ích, postupuje se stejn jako p i nedostavení se rozhod ích. 9. Není-li na h išti žádný rozhod í, musí utkání ídit jeden z trenér nebo vedoucích družstev obou klub, kte í jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen laický rozhod í). 10.O tom, kdo bude utkání ídit, rozhodnou mezi sebou zodpov dní vedoucí družstev, p ípadn los. Tato dohoda, podepsaná zodpov dnými vedoucími obou družstev, musí být uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je sm rodatný pro ídící orgán a za jeho ádné odeslání v tomto p ípad ru í po ádající klub. 11.V každém p ípad bude utkání odehráno jako mistrovské. 12.Zahájí-li utkání laický rozhod í a dostavil-li se b hem utkání delegovaný rozhod í, p evezme tento ízení ihned a utkání dokon í. 13.Jiní rozhod í i laický rozhod í mají všechny povinnosti a práva delegovaných rozhod ích. Nemusí však utkání ídit v p edepsaném úboru. 14.V žádném p ípad nem že ídit utkání divák i jiná osoba neuvedená v tomto lánku Rozhod í S H l Delegaci na jednotlivá utkání oznámí sout žní sekretá p ímo rozhod ím, a to bu poštou, faxem nebo em. Delegace m že být provedena samostatným hlášením na utkání resp. Hlášením zm n v utkání, vystaveným sout žním sekretá em. 2. Všichni delegovaní rozhod í jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit p evzetí delegace a akceptování delegace (tel., fax, ), a to u všech forem sd lení delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise sout že. Nepotvrzení delegace na utkání n kterým z rozhod ích znamená odmítnutí delegace a má za následek náhradní delegaci, v etn prošet ení odmítnutí. Omluva (mimo p ípady vyšší moci ) je možná do t í dn p ed termínem delegace. 3. Rozhod í jsou povinni: dostavit se k utkání 60 minut p ed jeho stanoveným za átkem pokud na utkání není vyslán delegát p evzít všechny kontrolní funkce, tj. - kontrolovat registra ní pr kazy hrá a funkcioná v etn hlavního po adatele, zapisovatele a asom i e, - kontrolovat léka ské prohlídky ve smyslu l. 11. P ípadné nesrovnalosti uvést do zápisu o utkání, kontrolovat platnost trenérských licencí a jejich neplatnost uvést do zápisu o utkání., NEPOVOLIT: - start hrá m, kte í nespl ují podmínky startu - vystupování trenér a funkcioná v trestu v rozporu s D H l ODEBRAT RP: - provinilci odebrat RP a vystavit jej D vždy, kdy je to dle jejich názoru nezbytné. - dále pak ve všech p ípadech, kdy potrestají hrá e a funkcioná e trestem diskvalifikace se zvláštním hlášením ídícímu orgánu (D+ ve smyslu pravidel házené). OZNÁMIT: - hlavnímu po adateli a zodpov dným vedoucím družstev všechny p ipomínky k p íprav a pr b hu utkání, které budou uvedeny v zápisu o utkání, - zodpov dným vedoucím družstev ud lení p ímé diskvalifikace, p íp. vystavení lena družstva D a na zadní stran zápisu nechat potvrdit jejich podpisem (p íp. další p ipomínky k utkání) - v p ípad vážného p estupku a odebrání RP sd lit tyto skute nosti telefonicky nejbližší pracovní den sout žnímu sekretá i. 4. Sankce proti rozhod ím Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhod í dopustí p edevším p i organizaci utkání, v oblastech administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které nemají p ímý vliv na samotné utkání, budou pokud nepodléhají disciplinárnímu ízení - vy ízeny uhrazením sank ního poplatku ze strany rozhod ího v souladu se Zásadami ízení sboru rozhod ích. Sank ní poplatky bude po prov ení konkrétní situace a po projednání s KR SH p edpisovat p ímo ídicí složka sout že. Neuhrazení sank ního poplatku ve stanoveném lh t 10 dní od obdržení rozhodnutí bude mít za následek odvolání z ízení dalších utkání a disciplinární ízení Delegáti S H l Pouze na vybraná utkání 1.ligy muž a žen m že být stanoven dohled delegáta SH, který zde zastupuje ídící orgán. 2. Delegaci na jednotlivá utkání oznámí sout žní úsek SH p ímo v Rozpise sout že nebo ve Zpravodaji SH nebo samostatným Hlášením utkání resp. Hlášením zm n v utkání. 3. Všichni delegáti jsou po obdržení delegace povinni obratem editeli sout že potvrdit p evzetí a akceptování delegace (tel., fax, ), a to u všech forem sd lení delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise sout že. Nepotvrzení delegace na utkání n kterým z delegát znamená odmítnutí delegace a má za následek náhradní delegace, v etn prošet ení odmítnutí. Omluva (mimo p ípady vyšší moci ) je možná do t í dn p ed termínem. CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

10 4. Delegát je povinen dostavit se k utkání 60 minut p ed jeho stanoveným za átkem. 5. P ehled povinností delegáta: P ed utkáním Po p íjezdu do SH kontaktovat následující osoby: - Funkcioná e domácího družstva - Funkcioná e hostujícího družstva - Hlavního po adatele - Rozhod í Provede nejpozd ji 35 minut p ed utkání prohlídku SH s ohledem na soulad hrací plochy s platným zn ním pravidel IHF platných od a sm rnicemi SH (rozm ry a zna ení na hrací ploše, bezpe nostní zóna, míra bezpe nostních a ochranných opat ení, osv tlení, st ída ky, rozhlas a asomíra) Provede kontrolu aktuálních podmínek pro p ípadné provedení dopingové kontroly Spole n s rozhod ími dohlédne na stav sportovní výstroje hrá P evezme vypln ný zápis o utkání od hlavního po adatele Provede v cnou a formální kontrolu náležitostí hrá a funkcioná zú astn ných na utkání Provede kontrolu provád ní videozáznamu domácím klubem. V pr b hu utkání a b hem p estávky Sleduje výkon rozhod ích, zpracovává si pr b žné poznámky, aby po utkání mohl provést metodický rozbor utkání a stanovit výsledné hodnocení Sleduje innost hlasatele objektivitu, odbornou zp sobilost atd. Sleduje innost asom i e a zapisovatele Sleduje zajišt ní bezpe nostních opat ení p i p íchodu a odchodu všech aktér na a z hrací plochy Sleduje chování hrá a len realiza ních tým, zda je v souladu s pravidly házené, dokumenty SH, obecnými zásadami fair-play Sleduje chování divák P ijímá hrací doklady hrá dopl ujících v pr b hu utkání družstvo Na požádání vedoucího družstva soupe e provádí konfrontaci hrá 6. Delegát nepovolí vystupování trenér a funkcioná v trestu v souladu s D H, l. 21:2 7. V p ípad, že se delegát k utkání nedostaví, platí tento postup: a) jestliže je v hale p ítomen jiný delegát SH, je povinen tento svého kolegu v plném rozsahu zastoupit. Je-li v hale p ítomno více delegát SH, ujme se funkce delegát lensky nespojený s žádným klubem hrajícím dané utkání, b) delegát vzešlý ze vzájemné dohody p ítomných delegát, c) utkání prob hne bez p ítomnosti delegáta. Kontrolu hrá ských doklad p ed utkáním v takovém p ípad provádí rozhod í utkání Zápisy o utkání S H l Zápisy o utkání (oficiální zápisy SH pro 14 hrá ) musí mít k dispozici po ádající klub. 2. Zápis o utkání musí být vypln n iteln ve t ech vyhotoveních a rozhod ím utkání p edložen v etn registra ních pr kaz funkcioná a po adatel zapisovatelem nejpozd ji 45 minut p ed utkáním. Po adí hrá uvedených v zápise o utkání se zapíše u obou družstev vzestupn podle ísel dres. 3. Správnost vyhotoveného zápisu o utkání ov í vedoucí družstev vlastnoru ními podpisy. Hrá i na hostování nastupující do utkání musí být v zápise p ed jménem ozna eni H, hrá i-cizinci C. 4. Po skon eném utkání musí být zápis uzav en do 60 minut podpisem rozhod ích a podpisem vedoucích družstev, kte í tak potvrdí výsledek utkání, p evzetí všech hracích doklad, v etn sd lení o vystavení provinilc do disciplinárního ízení. Uzav ení zápisu spo ívá ve vypln ní zápisu o utkání rozhod ími utkání na obou jeho stranách v celém rozsahu, v etn zprávy rozhod ích, uvedení data a podpisy rozhod ích. Následn vyzvou rozhod í vedoucí obou družstev k podpisu resp. k ov ení zápisu o utkání. Po adatel utkání bezprost edn poté zajistí, aby první i druhou stranu zápisu o utkání obdrželi v kopii vedoucí obou družstev. První kopie zápisu z stává domácímu družstvu. 5. Originál zápisu o utkání obdrží rozhod í uvedený v rozpise na prvním míst, který jej zašle na sekretariát SH doporu en první pracovní den po utkání. 6. P i zadávání zápisu klubovým redaktorem do HNETu je t eba dodržet po adí hrá tak, jak je na zápise o utkání (nikoliv podle abecedy)!!! Po utkání Z hrací plochy odchází jako poslední a dohlédne na odchod hrá a rozhod ích z hrací plochy V zápisu o utkání potvrdí svým podpisem výsledek utkání Spolu s rozhod ími provede metodický rozbor utkání, stanoví hodnocení jejich výkonu a nechá si potvrdit tuto skute nost do zprávy delegáta Hodnocení rozhod ích zašle elektronicky na sekretariát SH a KR SH: první pracovní den po utkání Podrobn popíše mimo ádné události, pokud k nim došlo Další povinnosti delegáta Zkontrolovat zda je zajišt no hlídané parkování pro dopravní prost edky hostujícího družstva, rozhod ích a delegáta utkání Dohlédnout na stav šaten a sociálního zázemí Všechna svá pozorování a dotazování konat maximáln obez etn s mírou porozum ní pro místní podmínky avšak jednotn u všech organizátor Zapisovatel a asom i S H l. 41 Funkci zapisovatele a asom i e v utkání m že vykonávat osoba starší 18-ti let, registrovaná v SH podle P, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo rozhod í. V sout žích 1.liga muž a 1.liga žen smí tyto funkce zastávat pouze osoba s platnou licencí. V ostatních sout žích ur uje zapisovatele i asom i e po ádající klub. Zapisovatel musí mít b hem utkání k dispozici žlutou, ervenou a zelenou kartu pro pomocnou signalizaci od stolku. Úkoly t chto funkcioná jsou stanoveny S H l. 41. Pro sout že mimo 1.ligy dosp lých plní úkoly s následujícími zm nami: asom i spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hrá dopl ujících družstvo (na plný po et 14) odpovídají rozhod í asom i nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybn st ídajících hrá odpovídají rozhod í po ádající oddíl m že slou it funkci zapisovatele a asom i e po ádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcioná i z družstva hostí (uvedeném v zápise) trvalou p ítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

11 kontroluje innost zapisovatele a asom i e (m ení asu, provád ní zápisu), nesmí však, stejn jako domácí, zasahovat do hry družstvo hostí toto právo nemusí využít Pozn.: Vysv tlení o kartách na signalizaci vylou ených: asom i a zapisovatel musí mít k dispozici dostate ný po et karet formátu A4 (30 x 21 cm!!!), na které jsou povinni z eteln velkými znaky silným fixem uvád t íslo vylou eného hrá e (nap. A 14 nebo B 22) a as jeho návratu do hry ve formátu použitém na ukazateli skóre (nap. 29:44). Karta po p eložení na p l musí být postavena na p íslušném kraji stolku zap/ as (u daného družstva) tak, aby íslo a as vylou ení byly viditelné z obou stran, t.j. pro ob družstva. P edávání malých "líste k " pouze danému hrá i není p ípustné. Používání t chto karet formátu A4 je povinné vždy, pokud na sv telné tabuli /ukazateli skóre nelze zobrazit as vylou ení a sou asn íslo hrá e - a samoz ejm i tehdy, pokud je vylou eno více hrá, než lze na tabuli zobrazit Mí e Oficiálním hracím mí em pro 1.ligu a 2.ligu muž je mí Hummel model 09 Concept, s certifikátem IHF. S tímto mí em mají kluby povinnost odehrát všechna mistrovská utkání sout žního ro níku 2011/2012. Každý klub 1.ligy obdrží na tuto sezonu zdarma 10 ks mí tohoto tipu, další je možné dokoupit na INA Sport s.r.o. se slevou 45% z doporu ených MOC. Každý klub 2.ligy obdrží na tuto sezonu zdarma 3 ks mí tohoto tipu, další je možné dokoupit na INA Sport s.r.o. se slevou 40% z doporu ených MOC. Pro mistrovská utkání jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující velikosti mí : 1. starší žáci, mladší dorostenky mladší dorostenci starší dorostenci ženy muži Zajišt ní mistrovských utkání Zajišt ní mistrovských utkání S H l. 28 Po adatelská služba musí být ádn ozna ena. Hlavní po adatel je uveden v zápise o utkání (ozna en a p edkládá registra ní pr kaz). P ed utkáním se p edstaví rozhod ím event. delegátovi a domluví se s nimi na spolupráci po adatelská služba je ustanovena a) z hlavního po adatele staršího 18 let b) nezbytného po tu len po adatelské služby složené z osob starších 18 let, pro hladký pr b h utkání a pro bezpe nost všech aktér utkání v etn divák hlavní po adatel musí být registrovaným lenem klubu po adatel utkání po adatelská služba musí být sestavena z osob starších 18 let, musí znát své úkoly a povinnosti všichni po adatelé musí být ozna eni. Hlavní po adatel je ozna en odlišn od ostatních po adatel, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí p edkládat registra ní pr kaz. za nedostatky v po adatelské služb odpovídá v plném rozsahu hlavní po adatel. po adatelská služba zajiš uje spln ní všech p íkaz hlavního po adatele, delegovaných rozhod ích a delegáta, p íp. policie Dopingová kontrola Oddíly musí mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Oddíl je povinen umožnit provedení dopingové zkoušky pov eným pracovníkem Exekutivy antidopingového výboru R. Ur ení hrá i jsou povinni se podrobit dopingové zkoušce dle Sm rnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Kterýkoliv registrovaný sportovec m že být podroben dopingové kontrole i kdykoliv mimo sout žní období. Odmítnutí takovéto kontroly se posuzuje stejn jako doping Záznam videotechniky 1. Všechny domácí kluby 1. ligy jsou povinny provést videozáznamy utkání, jichž jsou po adateli. Pr b h utkání se zaznamenává proti st ída kám od úvodního hvizdu rozhod ího až do opušt ní hrací plochy všech aktér utkání po každém polo ase, v etn p erušení hry, s uvád ním stavu skóre a odehraného asu. 2. Tento videozáznam jsou kluby povinny zaslat na SH pouze v p ípad vyžádání pro pot eby ídících složek sout že. Nezaslání bude trestáno pokutou. 3. Po ádající klub je povinen umožnit provést videozáznam soupe em, p íp. funkcioná m SH i jakémukoliv klubu hrajícímu v sout ži. Tyto subjekty jsou povinny dodržet hlavním po adatelem jim vymezený prostor pro natá ení. Tyto záznamy mohou sloužit pouze k metodickým nebo sout žn disciplinárním ú el m a jejich komer ní použití a ve ejná produkce je zakázána Povinnosti klub 1. Reklamy umíst né na hrací ploše nesmí, s výjimkou st edového kruhu, p ekrývat i jinak omezovat zna ení na hrací ploše dané pravidly házené. Místo pro provedení výhozu ze st edu hrací plochy musí být vyzna ené i tehdy, pokud je tento prostor využitý pro reklamu. 2. V halách je zakázán prodej nápoj ve sklen ných a plechových obalech. Takové nápoje není možné p inášet ani z venku. 3. Každý klub zodpovídá za ochranu vozidel rozhod ích nebo delegáta. Místo jejich zaparkování ur uje po adatelská služba, která po zaparkování vozidla p ebírá zodpov dnost za jeho ochranu Hodnocení rozhod ích liga muž a žen: Provést hodnocení výkonu rozhod ích na p edepsaném formulá i dle návodu v etn komentá e a zaslat nejpozd ji ve st edu po utkání na sekretariát SH (p i nedodržení termínu potrestání pokutou). P i podání stížnosti na výkon rozhod ích musí oddíl zaplatit poplatek 500,- K a p iložit DVD záznam utkání. 2. Ostatní sout že: Na základ rozhodnutí KR SH se bude hodnocení ostatních sout ží (2.ligy a dorostenecké sout že) provád t po každém kole. Hodnocení bude provád no elektronickou formou na jednoduchém formulá i. Hodnocení zasílají kluby nejpozd ji do jednoho týdne po odehraném kole na adresu: P i nedodržení tohoto ustanovení bude na podn t KR SH ud lena po ádková pokuta. CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

12 17.6. Hlášení výsledk 1. liga muž a žen: Po ádající oddíl je povinen nejpozd ji do 60 minut po skon ení utkání nahlásit výsledek na TK Praha tel.: , fax: TELETEXT T - pouze 1.liga žen!!! tel.: fax: Všechny sout že: Po ádající klub je povinen nejpozd ji do 12:00 hod první pracovní den po skon ení utkání zadat údaje ze zápisu do systému Handball.net. V p ípad nemožnosti zadat údaje zápisu na Handball.net v uvedeném termínu, je povinen oznámit výsledek na sekretariát SH tel./záznamník/fax: Oddíly-kluby jsou srozum ny, že veškerá komunikace související s oblastí reprezentace, v etn vyžádání hrá pro pot eby reprezentace, bude realizováno prost ednictvím HNETu konkrétn modulu interní komunikace 18. Umíst ní v sout ži S H l. 44 V p ípad shodnosti po tu bod dvou nebo více družstev rozhoduje o umíst ní: a) v tší po et bod ze vzájemných utkání b) v tší rozdíl branek ze vzájemných utkání c) v tší po et vst elených branek ze vzájemných utkání d) v tší rozdíl branek ze všech utkání e) v tší po et vst elených branek ze všech utkání f) jiné rozhodnutí ídícího orgánu 19. Disciplinární ízení Disciplinární komise SH b hem sout žního období zasedá vždy ve tvrtek od hod. v budov STV, Zátopkova 100/2, Praha 6 Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná p it žující okolnost! 4. V souladu s D H l. 14 je klub povinen se k provin ní vyjád it! Toto vyjád ení musí být k dispozici DK do 14 dn od zahájení disciplinárního ízení (odebrání RP). M že tak u init osobn zástupce klubu na zasedání DK nebo písemn. Neu iní-li tak, bude klub potrestán pokutou za nezájem o D. 5. V p ípad rozhod ího je za ú ast odpov den provinilec sám Poplatek z disciplinárního ízení Za projednání každého disciplinárního provin ní se stanoví povinnost uhradit náklady disciplinárního ízení. P íslušný poplatek m u s í být zaplacen nejpozd ji do zahájení disciplinárního ízení. Nebude-li p ed zahájením jednání p edložen doklad o zaplacení, provin ní se neprojednává. Nebude-li poplatek za disciplinární ízení zaplacen do 14 dn od zahájení disciplinárního ízení, bude klub potrestán za nezájem o disciplinární ízení pokutou! Disciplinární postihy bez disciplinárního ízení Disciplinární postihy za p ímou diskvalifikaci Disciplinární postihy za diskvalifikaci hrá e (není to diskvalifikaci za t etí vylou ení) a) Za druhou diskvalifikaci, kterou obdrží hrá v sout ži jednoho ro níku, je automaticky bez disciplinárního ízení trest nepodmín né ZZ na 1 utkání. b) Hrá, který v pr b hu sout žního ro níku obdrží t etí diskvalifikaci, má automaticky bez disciplinárního ízení trest nepodmín né ZZ na 2 utkání. c) Hrá, který v pr b hu sout žního ro níku obdrží tvrtou a další diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu ízení. Disciplinární postihy za p ímou diskvalifikaci funkcioná e. a) Za každou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcioná v sout ži jednoho ro níku má automaticky bez disciplinárního ízení trest ZVF na 1 utkání, podmín n odložené na dobu 3 m síc. b) Funkcioná, který v pr b hu sout žního ro níku obdrží druhou diskvalifikaci, automaticky bez disciplinárního ízení dostává trest nepodmín n ZVF na 1 utkání. c) Funkcioná, který v pr b hu sout žního ro níku obdrží t etí a další diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu ízení Ú ast provinilce 1. Dle D H l. 12.7,8 platí, je-li hrá, trenér i funkcioná, zú ast ující se sout že, vykázán ze hry nebo dopustí-li se závažného provin ní a je-li mu rozhod ími odebrán RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou innost hrá e i funkcioná e pro všechny sout že! Pro trenéry to znamená, v souladu s D H l , že se nesmí b hem utkání pohybovat v prostoru, kde by mohli p ímo ovliv ovat žádné družstvo Za sledování a vedení p ehledu ud lených diskvalifikací je zodpov dný oddíl. Ten si p edm tný stav po tu diskvalifikací konzultuje s ídícím orgánem sout že. Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva. V p ípad nedodržení tohoto ustanovení bude proti hrá i i funkcioná i a proti oddílu zahájeno disciplinární ízení za porušení ustanovení S H o startu b hem nepodmín ného ZZ i ZVF. Ud lené diskvalifikace hrá m i funkcioná m v r zných sout žích se hodnotí samostatn pro každou sout ž zvláš. P ímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému p ímému disciplinárnímu ízení se do tohoto p ehledu nezapo ítává. 2. Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provin ní vždy vyjád it! M že tak u init osobn na zasedání DK nebo písemn s výslovným souhlasem k projednání bez jeho ú asti! 3. Bez písemného vyjád ení nebo ú asti provinilce nebude DK p ípad projednávat. Není-li DK k dispozici vyjád ení (ústní i písemné) do 14 dn, bude následn p ípad projednán bez n j. CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

13 19.4. Pokuty Za porušení ustanovení tohoto Rozpisu sout ží a nepln ní ostatních povinností v i ídícímu orgánu SH lze uložit klub m bez disciplinárního ízení tyto pen žité pokuty: nedostavení se a nesehrání utkání o 1.ligy muž a žen ,- o 2.ligy muž, žen a všechny ostatní sout že 8.000,- vystoupení, odhlášení ze sout že o 1.ligy muž a žen ,- o 2.ligy muž, žen a všechny ostatní sout že ,- svévolné opušt ní hrací plochy o 1.ligy muž a žen ,- o 2.ligy muž, žen a všechny ostatní sout že 8.000,- sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu SK 5.000,- nep edložení trenérského pr kazu o 1.ligy muž a žen 500,- o 2.ligy muž, žen a všechny ostatní sout že 100,- nezaslání soupisky v termínu 500,- nehlášení výsledku na TK, Teletext T a med.pracovníka SH 1.000,- nehlášení výsledku utkání na SH 500,- nezaslání hodnocení rozhod ích 200,- nedostatky v ustanovení ve videozáznamech 2.000,- pozdní p íjezd k utkání S H l. 31:1, neopodstatn né erpání ekací doby S H l ,- nepln ní, nerespektování p íkaz ídících orgán, legislativních p edpis a rozpis sout ží od 500,- do 3.000,- nezájem o disciplinární ízení o 1.ligy muž a žen 800,- o 2.ligy muž, žen a všechny ostatní sout že 500,- nedostatky ve výstroji hrá ( ísla,) 200,- prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení domácích - úhrada cestovné + stravné Ud lené pokuty klub m nebo jednotlivc m jsou splatné vždy do 10 dní od doru ení rozhodnutí, a to na ú et SH. 20. Zasedání komisí V pr b hu sout žního ro níku zasedají odborné komise sout žní komise každý tvrtek od hod. disciplinární komise tvrtek od hod. v budov STV, Zátopkova 100/2, Praha Registra ní poplatky 21. Poplatky Kolektiv stávajícího 1.000,- K nového 2.000,- K Jednotlivc dosp lí 200,- K + 25,- mládež 100,- K + 25,- minižáci 50,- K + 25,- Registrace smlouvy 100,- K Manipula ní poplatek (cena RP) 25,- K Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den) 50,- K Duplikát (vystavení RP bez vrácení p vodního) 200,- K + 25,- (Vým na platného RP z d vodu zm ny jména 25,- K 21.2 Ostatní poplatky dle ád - Individuální startovné na jeden ro ník za osobu - len SH starší 19 let 250,- K - len SH od 11 do 19 let 125,- K - mladší 11 let bez poplatku - Za projednání p estup, limitovaných p estup a hostování hrá do sout že, za odvolání proti rozhodnutí o p estupech a hostování - EXTRALIGA, WHIL 1000,- K - 1.ligy dosp lí 400,- K - 2.ligy dosp lí + ligy dorostu 200,- K - ostatní dosp lí 100,- K - ostatní mládež 50,- K - rozhod í 200,-K - podání námitek (protestu) v dlouhodobých sout žích, odvolání proti rozhodnutí o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu - dosp lí (1. a 2. ligy muž a žen) 1.500,- K - mládež (všechny sout že dorostu) 500,- K - za disciplinární ízení - 1.ligy dosp lí 800,- K - 2.ligy dosp lí+ 1.ligy staršího dorostu 500,- K - ostatní sout že 300,- K - odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu 600,- K - poplatek p i stížnosti na výkony rozhod ích 500,- K - každá hlášená zm na hracího termínu 200,- K CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

14 Odškodn ní Za dodate né výlohy mohou být klub m stanoveny poplatky jako náhrada - prokazatelných ztrát oddílu vinou: - pozdního hlášení utkání - 1.ligy dosp lí 5.000,- K - 2.ligy dosp lí+ 1.ligy staršího.dorostu 3.000,- K - ostatní sout že 2.000,- K - nedostavení se k utkání - 1.ligy dosp lí ,- K - 2.ligy dosp lí+ 1.ligy staršího.dorostu 4.000,- K - ostatní sout že 2.000,- K - nenastoupení domácích úhrada ztrát (cestovné+stravné) Veškeré poplatky zasílané složenkou pouze poštovní poukázka typu A. Variabilní symboly: - registrace, registrace smluv licence do sout že zápisy, pravidla, tiskopisy, odznak rozhod í pokuty, disciplinární ízení ro ní poplatek klub metodika individuální startovné 777 Specifický symbol = registra ní íslo oddílu Stanovení poplatk za: - zápis o utkání 80,- K - pravidla házené 50,- K - tiskopisy na výplatu rozhod ích 55,- K - odznak rozhod ího 75,- K 22. Záv re ná ustanovení 1. Nedílnou sou ástí tohoto rozpisu jsou adresá klub, adresá rozhod ích, adresá delegát a rozlosování sout že. 2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiál mezi kluby, funkcioná i, jsou všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klub a funkcioná uvedených v adresá ích OSH i SH. 3. Tento rozpis má platnost po dobu trvání sout žního ro níku 2011/2012. Oddíl, delegát a rozhod ích Stanislav Svoboda P edseda SK SH CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

15 ADRESÁŘ HRACÍCH MÍST A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ B lá p.b TJ Sokol František Šindelá M SH regupol, Tyršova ul., B lá p.b. Tyršova 73 TH B lá p.b Bohunice TJ Tatran Radomil í ka M SH parkety, Neužilova 35, Brno Hrani ky 49 TH Brno Brno HK Královo Pole Petr Kamarád, Bc. M SH palubovka, Vodova 108, Brno Vodova 108 TH Brno Byst ice p.h TJ Miroslav Ž rek M SH parkety, Fry ajova 888, Byst ice p.h. Sportovní 1073 TH Byst ice p.h. eské Bud jovice TJ Lokomotiva Jaroslav Hlásek M SH palubovka, T ebízského 1, B Vodní 40 TH Bud jovice Dv r Králové 1.HK Miloš Kastner M SH loba, E.Krásnohorské 2919, Dv r Kr. Pod bradova 2028 TH Dv r Králové Frýdek Místek SKP Milan Fiala M SH palubovka, Pionýr 2069, F M SKP F M TH Pionýr Frýdek Místek Haví ov TJ Baník Petr Pomaha M SH regupol, Sportovní 898, Karviná Haškova 639 TH Karviná Zákaz používání lepidel Havlí k v Brod TJ Jiskra David Ku era M SH palubovka, Lede ská 3028, HB Na Výšin 3244 TH Havl. Brod Hodonín HK Radek Bi an M SH parkety, Lipová alej 23a, Hodonín HK Hodonín TH Lipová alej 23a Hodonín Holešov TJ Rudolf Ju ena M SH palubovka, Smetan.sady 630, Holešov U Letišt 1215 TH Holešov Zákaz lepidel, zákaz obuvi s ernou podešví Hranice TJ Cement Martin Schober M SH taraflex, Žá kova 1988, Hranice TJ Cement TH Žá kova Hranice Hustope e Házená Legata ing. David Semerád M SH parkety, Šafa íkova 29, Hustope e Herbenova 983/2B TH Hustope e Cheb TJ Lokomotiva Petra Buchlovská M SH palubovka, U Stadionu 1, Cheb Peka ská 36 TH Cheb Chrudim TJ Sokol ing. Libor Dvo á ek M SH palubovka, Tyršovo nám. 12, Chrudim Stojice 26 TH P elou SH alsagym, V Ráji, Pardubice TH Ivan ice HK Ladislav Kocáb M SH parkety, Rybá ská 33, Ivan ice J.Blahoslava 10 TH Ivan ice Jablonec TJ ELP Petr Balatka M SH palubovka, U P ehrady 20, Jablonec Velké Hamry 400 TH Velké Hamry Ji ín HBC Aleš Babák M SH palubovka, Revolu ní 863, Ji ín Revolu ní 1077 TH Ji ín Jind ich v Hradec TJ Házená ing. Jaroslava Krupicová M SH palubovka, U stadionu 1137, JH Pod Kasárny 968/II TH Jind.Hradec Karviná HCB Jana Hajžmanová M SH gerflor, Cihelní 1652, Karviná Cihelní 1652 TH Karviná Karviná TJ Sokol Lada Wojaczková M SH gerflor, Cihelní 1652, Karviná V Aleji 477 TH Karviná Kolín HC Eliška Svobodová M SH palubovka, Koželská 550, Lede n.s. K Rybníku 21 TH Radovesnice I Kop ivnice KH ing. Jan Martínek M SH palubovka, Sportovní 741, Kop ivnice Sportovní 741 TH Kop ivnice CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

16 Kostelec n.h. TJ Sokol HK Petr Kudlá ek M SH linodur, Sportovní 850, Kostelec n.h. Kostelecká 365 TH Prost jov hk Košutka TJ Jaroslav Krafka M SH um lý povrch, E.Krásnohorské, Plze Ke K ižovatce 597 TH Zru Senec Kunovice SHK Pavla Omelková M SH parkety, Panská 9, Kunovice Panská 9 TH Kunovice hazena Ku im SK ing. Milan Vlk M SH regupol, U Stadionu, Ku im Bezru ova 1115 TH Ku im kurim.cz Kutná Hora TJ Sparta Petr Vobo il M H išt conipur, Tyršova ul., Kutná Hora SH BIOS, Puškinská 617 TH Kutná Hora Lede n.s. TJ Kovofiniš muži Radek Trpišovský M SH palubovka, Koželská 550, Lede n.s. M.Majerové 872 TH Lede n.s. dorky Zbyn k Je ábek M Lov en Lede n.s. Lib ice TJ Sokol Josef Nová ek M SH IPSAL, Hájecká 1866, Hostivice Pod Kamení kem 682 TH Lib ice Liberec DHK Loko Livia Christiánová M SH pulastic, Na Bohdalci 715, Liberec Soukenné nám. 26/7 TH Liberec Liberec Handball Zden k Kamaryt M SH palubovka, Dobiášova 851/5, Liberec Jablo ová 407 TH Liberec 12 Litovel Tatran Radovan Šimek M SH palubovka, Vít zná 1250, Litovel Havlí kova 704 TH Litovel Louny TJ Lokomotiva Petr Klemm M SH palubovka, Rybalkova 2673, Louny Tylova 1580 TH Louny Lovosice HK Stanislav Dorn M SH conipur HG, Terezínská, Lovosice S.K.Neumanna 8 TH Lovosice Malom ice SHC Ji í Musil M SH regutec, Ob anská 13, Brno Bo etická 18 TH Brno Milevsko HC Petra Šilhanová M SH palub., Komenského 1034, Milevsko Sokolovská 447 TH Milevsko Mladá Boleslav HC TJ AŠ muži Pavel Náhlík M SH parkety, U Stadionu 1322, MB 17.listopadu 1181 TH Mladá Boleslav H išt Pražská 417, M lník dorci Hedvika Janoušková M Cítov Cítov Most HK Baník Eva Kubalová M SH palubovka, T.Budovatel 112/2, Most J.Suka 1591/511 TH Most Most DHK Baník Pavla Chot borská M SH palubovka, U Stadionu 2, Most A.Dvo áka 2205 TH Most Napajedla TJ Slavia Fatra Vít zslav Dalajka M SH conipur, Komenského 398, Napajedla Dr.E.Beneše 941 TH Napajedla Zákaz obuvi s ernou podrážkou Náchod TJ Zden k Dušek M SH alsapan, Na Hamrech 2001, Náchod B.N mcové 656 TH Náchod Nové Veselí TJ Sokol Miloš Bílek M SH palubovka, Ž árská 158, N.Veselí Ková ova 2/27 TH Ž ár n.s. Olomouc DHK Zora ing. Václav Dobeš M SH lobadur, U Stadionu 6, Olomouc Wolkerova 23 TH Olomouc Olomouc SK UP HSC Jan Kratina M SH palubovka, U sport.haly 2, Olomouc Buzulucká 1 TH Olomouc Olomouc TJ STM ing. Martin P erovský M SH lobadur, U Stadionu 6, Olomouc Novosadský dv r 6 TH Olomouc CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

17 Ostrava TJ Sokol Lud k Novotný M SH palubovka, Sokolská t., Ostrava Buni itá 1132 TH Vratimov Otrokovice TJ Jiskra ženy Zbyšek Cile ek M SH palubovka, T.Bati 1266, Otrokovice T.Spojenc 957 TH Otrokovice dorky Blanka Blahušová M T.Spojenc Otrokovice Pardubice 1.HC Stanislav Valenta M SH alsagym, V Ráji 2766, Pardubice P.Holého 549 TH Pardubice Rosice Pardubice SHK D P Rudolf Šimon M SH alsagym, V Ráji 2766, Pardubice Žitná 2600 TH Pardubice Písek Sokol Jaroslava Šáchová M SH conipur HG, Tylova ul., Písek SH Tylova ul. TH Písek Plze DHC SVŠ Jana Pale ková M SH palubovka, Borský park, Plze K ešník m 22 TH Plze Plze HC Libuše Škva ilová M SH palubovka, Úslavská 75, Plze Krokova 18 TH Plze Plze TJ Lokomotiva Daniel Zoubek M SH palubovka, Úslavská 75, Plze Žlutická 17 TH Plze Plze Talent Zuzana Strýcová M SH palubovka, Úslavská 75, Plze Gerská 20 TH Plze Plze HK Slavia VŠ Josef Nový M SH palubovka, Borský park, Plze U Borského parku 21 TH Plze Polanka DTJ Tomáš Petruška M SH palubovka, H.Salichové, Ostrava K Vydralinám 856 TH Polanka n.o. Poruba TJ Sokol Miroslav Hnili ka M SH parkety, Hrušovská 15, Ostrava Opavská 6124/16 TH Ostrava Praha TJ Astra Miloš Drahokoupil M SH palubovka, D kanská vinice, Praha 4 Jablo ová 46 TH Praha 10 Praha TJ Bohemians Ji í Bráník M SH parkety, Na T ebešín 1/3215, Pha 10 Me íkova 12/2892 TH Praha 10 Praha HC Dukla Pavel Fará M SH garboflex, Pilot 217, Praha 6 Na Julisce 28 TH Praha 6 Praha HC Háje Josef Studík M SH um lý, Mír.hnutí 2137, Praha 11 Schulhoffova 789 TH Praha 11 P ísný zákaz lepení! Praha TJ JM Chodov Pavel König M SH um lý, Kv tn.vít zství 1554, Praha 11 Filipova 2020 TH Praha 11 Povoleno jen házenká ské lepidlo Trimona Praha TJ Sokol Kobylisy So a Palkaninová M SH um lý,nám.j.berana 1, Pha 9 Rozší ená 5 TH Praha 8 Praha TJ Sokol Kobylisy II. Jitka Jane ková M liga ženy, st.dorky: Svatovítská 3 SH parkety, Na T ebešín 1/3215, Pha Praha 6 TH liga ženy: SH palubovka, Nad Král.Oborou, P 7 TH ml.dorky: SH nisaplast, U škol.zahrady 430, Praha 8 TH Praha HK Slavia Ond ej T ma M SH palubovka, Vladivostocká 10, Pha 10 Vršovická 663/73 TH Praha 10 Praha DHC Slavia Jakub Šimák M SH palubovka, Vladivostocká 10, Pha 10 Modletická 1388 TH Praha 4 Praha TJ Sokol Vršovice Jan K íženecký M SH polythan, Holandská 1,, Praha 10 Sabinova 10 TH Praha 3 CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

18 Praha 4 SK Ivan Kotva M SH palubovka, D kanská vinice, Praha 4 Španielova 1318 TH Praha 6 Prost jov TJ Sokol II Ji í Valach M SH palubovka, Studentská 2, Prost jov Sokol Prost jov TH U Kalicha Prost jov P erov HC Sokol Miroslav Frank M SH um lý, U Tenisu 16/158, P erov HC Sokol P erov TH U Tenisu 16/ P erov Rožnov p.r. TJ Petr Ku era M SH palubovka, SŠIE, Rožnov Mezi í ská 1656 TH Rožnov p.r Sezimovo Ustí Spartak MAS Karel Hladký M SH conipur HG, Na Házené 696, Sez.Ústí Na Házené 696 TH Sezim.Ústí Sokolnice TJ Sokol Vladimír Kotolan M SH palubovka, B í Mrázk, K enovice Nová 500 TH Sokolnice Strakonice HBC Ji í Dobeš M SH taraflex, Máchova 108, Strakonice Mírová 945 TH Strakonice Starý Plzenec BS Ivan Chlad M SH palubovka, Borský park, Plze Komenského 27 TH Plze Šumperk TJ Ludmila Krobotová M SH palubovka, Masarykovo nám 8, Šump. ajkovského 28 TH Šumperk Tachov TJ Slavoj Lucie Táborová M SH palubovka, Pob ežní 1656, Tachov Na Terase 1885 TH Tachov Telnice TJ Sokol Adam Langer M SH regutec, Brn nská 244, Telnice Za Sokolovnou 388 TH Telnice Trnávka TJ Sokol Radomír Hlavatý M SH parkety, Sportovní 741, Kop ivnice Trnávka 163 TH P íbor T ebo TJ Jiskra Karel Petržala M SH palubovka, Láze ská 1005, T ebo Žižkovo nám. 47/I. TH T ebo Ústí n.l. TJ Chemi ka Tomáš Velek M SH fatrasport, Keplerova 800, Ústí n.l. Pod Parkem 30 TH Ústí n.l. Ústí n.l. HK Spartak Ferdinand Vobecký M SH fatrasport, Keplerova 800, Ústí n.l. U Pivovar.zahrady 12/418 TH Ústí n.l. Ústí n.l. HSK Tyg i Martin Vágner M SH fatrasport, Keplerova 800, Ústí n.l. Pr chodní 1099/10 TH Ústí n.l. Úvaly TJ Sokol Ji í Dráb M H um lá tráva, Arnošta z Pard.164, Úvaly Nám. Arnošta z Pard. 164 TH Úvaly Velká Byst ice SK Ji í Urban M H išt Na Letné, V.Byst ice Na Letné 571 SH um lý, Masarykova škola Velká Byst ice Zákaz obuvi s ernou podrážkou Velké Mezi í í TJ Sokol Ladislav Veleba M SH polyuretan, Sportovní 1, V.Mezi í í Bezd kov 61 TH Velké Mezi í í Veselí n.m HK Jitka Klimešová M SH palubovka, Kollárova 1660, Veselí Kollárova 557 TH Veselí n.m. Veselí n.m. HK Britterm Vlastimil Procházka M SH palubovka,kolárova 1660, Veselí Kollárova 1660 TH Veselí n.m. Vsetín KH Zbrojovka Alexandra K upalová M SH palubovka, Na Lapa i, Vsetín Dolní Jasénka 772 TH Vsetín Zlín HC Old ich Dvo ák M SH palubovka,u Stadionu 4286, Zlín U Stadionu 4286 TH Zlín Zákaz obuvi s ernou podrážkou Zru n.s. TJ Jiskra Viktor Torn M SH palubovka, Na Poho í 757, Zru Topolová 1030 TH Zru n.s. hazena CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

19 Zub í HC Jaromír Pet ek M SH ipsal, Hlavní 492, Zub í HC Zub í, Hlavní 492 TH Zub í Zub í TJ Lesana Zden k Klímek M SH ipsal, Hlavní 492, Zub í U Rozcestí 209 TH Zub í Žatec HC TJ Šroubárna Milan Hoffmann M SH palubovka, U koupališt, Spo ice S. echa 1128 TH Žatec LISTINA DELEGÁTŮ ČSH Adámek Dušan Hýlov 7 M TZ Klimkovice Tb Cikán Josef, Bc. Sídlišt 521 M TZ Hrušovany TB Dolejš Ivan, Bc. A.Škváry 1047 M TZ Kladno TB Dostál Jaroslav Jižní 791 M TZ Hradec Králové TB Formánek Václav Vitry 2119 M TZ Kladno TB Jakub Ladislav, ing. Moravská 1568 M TZ Rožnov p.r. TB Kastner Miloš Pod bradova 2028 M TZ Dv r Králové TB Kone ný Ji í, ing. Slavíkova 3 M TZ Praha 2 TB Krobot Jaroslav ajkovského 28 M TZ Šumperk TB Machará ek Valdemar Werichova 16 M TZ Olomouc TB Nosek Miloš, ing. Fo tova 57/10 M TZ Praha 8 TB Ondráš Ji í, ing. Hložkova 1374 M TZ Otrokovice TB Padev t Tomáš Hlavní 72 M TZ Družec TB Pešek Petr R žový Palou ek 12 M TZ Ústí n.l. TB Pet ek Jaromír Hlavní 492 M TZ Zub í TB P erovský Zden k Na Zákop 3 M TZ Olomouc TB CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

20 Rzymanová Jana Lidická 662 M TZ T inec TB Sm ja Petr Urbánkova 22 M TZ Brno TB Stan k Antonín, Mgr. Werichova 29 M TZ Olomouc TB Svoboda Stanislav Zlatnická 11 M TZ Praha 1 TB Svoboda Václav, ing. U Klavírky 6 M TZ Praha 5 TB Šajner Miroslav Na Spojce 16 M TZ Praha 10 TB Šulc Karel Šustova 882 M TZ T ebo TB Táborský František Nad Úvozem 926/24 M TZ Doc.PhDr Praha 8 TB Tvrdo Marek Slune ná 1706 M TZ Uh. Hradišt TB LISTINA ROZHODČÍCH ČSH Artl Jaroslav Borského 989/1 M TZ Praha 5 TB Bachánková Markéta M.Knesla 4030 M TZ Zlín TB Baronová Adriana U Studny 2291/10 M TZ Karviná 7 TB Barták Filip Sádecká 253 M TZ T ebo TB Bašátek Rudolf Nemocni ní 1191 M TZ Uni ov TB Bauer Roman, ing. Celní 16/4 M TZ Brno TB Be i ka Marek, ing. J.Švermy 28 M TZ Prost jov TB Berger Jind ich Kuldova 22/65 M TZ Brno TB Blanár Pavel Jablo ová 409 M TZ Liberec TB Blanický Ji í, Bc. Jakutská 10 M TZ Praha 10 TB Br na Bohumil Platanová 2818 M TZ Louny TB Brzósková Kate ina Borovského 2324 M TZ Karviná TB koresp.adr.: U Stadionu 4286, Zlín Bubení ek Tomáš Krušinova 1/11 M TZ Brno TB Bujnoch Aleš Novom stská 23 M TZ Brno TB Bujnoch Otakar Dr. Skaláka 8 M TZ P erov TB CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2

ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 1 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 2 ROZPIS_9-10_str_001-030.qxd 30.6.2010 11:41 StrÆnka 3 Českomoravský fotbalový svaz o.s. ROZPIS

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDK k projektu Analýza lidských zdroj ve zdravotnictví v Kraji Vyso ina, Jihomoravském kraji a spolkové zemi Dolní Rakousko ÚVOD, CÍLE A METODOLOGIE ANALÝZA LIDSKÝCH ZDROJ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2

ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 1 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 2 ROZPIS_11-12_str_1-30.qxd 12.7.2011 15:17 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky, o.s. ROZPIS

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K spole nost s ru ením omezeným Kolišt 1965/13a tel. +42 541 211 237, tel. +42 541 24 87 62 B r n o ESKÁ REPUBLIKA www.topauditing.cz Obch. rejst ík KS v Brn C 4855, I : 454 77 639 e-mail: audit@topauditing.cz

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Řády ČBF. platné od 1. května 2004

Řády ČBF. platné od 1. května 2004 Řády ČBF platné od 1. května 2004 Obsah Stanovy České basketbalové federace 5 Soutěžní řád basketbalu 15 Směrnice o startu zahraničních hráčů 43 A. Start zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů

Více

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011

ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2010-2011 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 21-211 Sídlo: Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje Vítkovická 383/1 (areál ČSAD 6. patro) 72 OSTRAVA

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více