VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková

2 Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce Bc. Tereza Třešňáková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: leden Praha 2014

3 Development of tourism in selected mountain resorts Master s Thesis Bc. Tereza Třešňáková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of tourism Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: January Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souhlasu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně databází Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí své diplomové práce paní Ing. Šárce Tittelbachové, Ph.D. za pomoc při řešení problémů, veškeré připomínky a další cenné rady. Dále chci poděkovat všem, kteří mi pomohli při získávání informací pro zpracování mé diplomové práce.

6 Abstrakt TŘEŠŇÁKOVÁ, Tereza. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích. Praha, Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vedoucí práce Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Diplomová práce na téma "Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích" se zabývá analýzou dvou krkonošských horských středisek Harrachova a Pece pod Sněžkou. Hlavním cílem diplomové práce je provést analýzu vybraných horských středisek jako turistických destinací, zhodnotit jejich předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a formulovat konkrétní návrhy a doporučení s výhledem na příští časové období. Vedle toho obecně vymezit prostředí cestovního ruchu a faktory jeho rozvoje v podmínkách České republiky. Klíčová slova: Pec pod Sněžkou, Harrachov, cestovní ruch, horská střediska, SWOT analýza

7 Abstract TŘEŠŇÁKOVÁ, Tereza. Development of tourism in selected mountain resorts. Prague, Master s thesis. The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Thesis Advisor Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Master s thesis "Development of tourism in selected mountain resorts" analyzes two Krkonoše mountain resorts Harrachov and Pec pod Sněžkou. The main objective of this thesis is to analyze selected mountain resorts as tourist destinations, evaluate their assumptions for tourism development and formulate concrete proposals and recommendations with a view to the next time period. In addition, generally defined environment and tourism factors for its development in the Czech Republic. analysis Key words: Pec pod Sněžkou, Harrachov, tourism, mountain resorts, SWOT

8 Obsah ÚVOD CESTOVNÍ RUCH Vymezení pojmu cestovní ruch Pozitivní dopady cestovního ruchu Negativní dopady cestovního ruchu Satelitní účet cestovního ruchu Cestovní ruch v číslech Charakteristika destinace cestovního ruchu Dělení účastníků CR v České republice Motivační faktory pro cestování Druhy cestovního ruchu Formy cestovního ruchu Nové trendy a produkty v cestovním ruchu Sportovní cestovní ruch Lyžařská střediska Historie a současnost Klasifikace lyžařských středisek Faktory ovlivňující cestovní ruch METODOLOGIE Metody kvantitativního výzkumu Metody kvalitativního výzkumu SWOT analýza ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HORSKÝCH STŘEDISEK... 32

9 3.1 Geografie regionu Klimatické podmínky Krkonoše svazek měst a obcí Cílová skupina Krkonoš PEC POD SNĚŽKOU Charakteristika a demografie Přírodní a antropogenní atraktivity Turistická infrastruktura a suprastruktura Ubytovací zařízení Stravovací zařízení Turistická informační centra Sportovně - rekreační zařízení a služby Společensko-kulturní akce Doprava Marketingová komunikace Komunikační mix Produktové balíčky Karta hosta Logo města Profil návštěvníka střediska Závěry z dotazníkového šetření Strategické plány města Propojení lyžařských areálů Pec Velká Úpa Nová železniční trať Úpa Express

10 4.6.3 Vybudování nového obchodního centra SWOT analýza HARRACHOV Charakteristika a demografie Přírodní a antropogenní atraktivity Turistická infrastruktura a suprastruktura Ubytovací zařízení Stravovací zařízení Turistická informační centra Sportovně-rekreační zařízení a služby Společensko-kulturní akce Doprava Marketingová komunikace Komunikační mix Produktové balíčky Karta hosta Logo města Profil návštěvníka střediska Závěry z dotazníkového šetření Strategické plány města Národní olympijské centrum Rozhledna na Čertově hoře Senior park SWOT analýza

11 6 NÁVRHY a DOPORUČENÍ Pec pod Sněžkou Nová forma marketingové komunikace Výstavba aquaparku se sportovním centrem Další projekty Harrachov Modernizace objektu Horal Další projekty ZÁVĚR Seznam použité literatury Seznam tabulek a obrázků

12 ÚVOD Téma diplomové práce Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích bylo zvoleno proto, že autorka je instruktorkou sjezdového lyžování ve zvolených lokalitách a danou problematiku tak mohla zkoumat nejen z teoretického hlediska, ale současné též z pohledu praxe. Cestovní ruch je v současné době jedním z odvětví, které se neustále rozvíjí a dochází v něm k inovacím. Pro mnoho lidí je cestování hlavní náplní trávení volného času a zároveň součástí jejich životního stylu. Návštěvníci nepožadují pouze kvalitní služby, které uspokojí jejich potřeby. Chtějí ale hlavně zažít nové zážitky, které naplní jejich očekávání. Moderní doba vyžaduje nové neokoukané trendy, a tak se subjekty zainteresované v cestovním ruchu musí současné situaci uzpůsobit. Dalším faktorem ovlivňujícím subjekty cestovního ruchu je stále sílící konkurence. Autorkou práce byla pro výzkum vybrána horská střediska Pec pod Sněžkou a Harrachov. Ty se nacházejí v Krkonoších, které jsou rozmanitým regionem s velkým potenciálem pro rozvoj a dosažení úrovně zahraničních středisek. Hlavním cílem diplomové práce je provést analýzu lyžařských středisek Pec pod Sněžkou a Harrachov jako turistických destinací, zhodnotit jejich předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a formulovat konkrétní návrhy a doporučení s výhledem na příští časové období. Vedle toho obecně vymezit prostředí cestovního ruchu a faktory jeho rozvoje v podmínkách České republiky. Pro aplikační část byly položeny 3 následující hypotézy: Hypotéza č. 1 Strategické plány rozvoje města vytvořené jeho vedením korespondují se zájmy návštěvníků a podporují efektivní rozvoj cestovního ruchu. Hypotéza č. 2 Návštěvníci by uvítali výstavbu aquaparku s krytým sportovištěm. Hypotéza č. 3 Marketingová komunikace horských středisek je zacílena na správnou cílovou skupinu. 12

13 Práce je rozdělena do tří hlavních bloků. V první části se autorka zabývá definicí cestovního ruchu. Jsou zde formulovány druhy a formy cestovního ruchu, dělení účastníků a motivační faktory, které ovlivňují jejich rozhodování. Druhá část je zaměřena na analýzu horských středisek. V té jsou obě střediska představena včetně popisu jejich aktuální situace a nejbližších plánů. Pro analýzu bylo využito individuálních hloubkových rozhovorů se starosty měst a strukturovaných dotazníků, jejichž výsledky byly následně zpracovány a využity ve třetí návrhové části. V té byla na základě provedených analýz a výzkumů posouzena strategie obou středisek a navržena konkrétní doporučení s výhledem na příští časové období. 13

14 1 CESTOVNÍ RUCH 1.1 Vymezení pojmu cestovní ruch Cestovní ruch lze formulovat několika způsoby, přičemž se vždy dostaneme ke stejnému či podobnému výsledku. Dle UNWTO se cestovním ruchem rozumí činnost osoby cestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místo bydliště), a to na dobu kratší než je stanovená. Hlavní účel cesty je přitom jiný než výkon výdělečné činnosti v navštíveném místě. 1 Stanovená doba se u mezinárodního a domácího cestovního ruchu liší. V případě mezinárodního ruchu se jedná o období jednoho roku, v případě domácího je to pouze 6 měsíců. Pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou není tolerován s výjimkou služební, obchodní či jiné cesty, která je hrazena zaměstnavatelem v místě bydliště či podniku. Nelze sem však zahrnout cesty za prací, migraci (stěhování) či cestování v místě bydliště. O cestovním ruchu lze hovořit jako o odvětví v oblasti hospodářství, které je jedním z celosvětově nejvýznamnějších. Cestovní ruch svým působením nepřímo ovlivňuje spoustu dalších sektorů, které jsou s ním spjaty. Mezi tyto sektory patří zemědělství, potravinářství, stavebnictví, vzdělání, kultura, krajinotvorba, komunikační sítě, poradenství, výroba pohonných hmot, dopravních prostředků, sportovních potřeb či oděvů. Existuje však i skupina sektorů, která naopak má přímý vliv na cestovní ruch. Řadíme sem např. Ubytovací zařízení, jako jsou velké hotelové řetězce, samostatné hotely, motely, hostely, penziony drobných podnikatelů či turistické ubytovny. Dále sem řadíme konferenční a školící centra, léčebné lázně, sanatoria, ozdravovny, prázdninové chaty, osady, kempy. Stravovací zařízení, cestovní kanceláře a agentury, touroperátoři, organizátoři konferencí, turistická informační centra, letecká, lodní, železniční a silniční doprava též patří mezi sektory ovlivňující cestovní ruch přímo. Nesmíme opomenout muzea, divadla, kulturní památky, přírodní a stavební zajímavosti, národní parky, 1 HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2011, 216 s. ISBN

15 botanické zahrady, lázeňství, sportovní a zábavní parky a zařízení, propagační materiály a jiné Pozitivní dopady cestovního ruchu Efektivní vliv cestovního ruchu se odráží v mnoha oblastech. Tou hlavní a nejdůležitější je ekonomika. Státy měří podíl cestovního ruchu na tvorbě HPD, zabývají se vznikem nových pracovních míst, rozvíjí investiční aktivity svých regionů, kalkulují příjmy do státního rozpočtu a saldo běžného účtu platební bilance. Další důležitou oblastí je životní úroveň, kde se sleduje, jak lidé tráví svůj volný čas o dovolených, víkendech či svátcích. Rovněž se v rámci této oblasti sleduje, zda stoupá počet kvalitních pracovních sil, dochází k pozitivnímu rozvoji osobnosti, vzdělání a zlepšování lidského zdraví. Nelze opomenout ani ekologii, kde je hlavní snaha o dosažení co nejvyšší míry ochrany životního prostředí, kterou lze zabezpečit příjmy z cestovního ruchu. A v neposlední řadě sem patří mezilidské vztahy a vznik mnoha konfliktů, ať už politických, náboženských, rasových či kulturních, které se díky větší míře tolerance podaří odstranit či alespoň zmírnit. 3 Cestovní ruch ovšem neovlivňuje pouze výše jmenované oblasti. Jeho vliv se dotýká též podnikatelů a drobných obchodníků věnujícím se řemeslu, umění, kulturním a sportovním činnostem a poskytuje jim možnost rozvoje a uplatnění se na trhu Negativní dopady cestovního ruchu Nejsou to ovšem jen pozitivní faktory, které ovlivňují cestovní ruch, ale je zapotřebí zahrnout i ty negativní, které se týkají především životního prostředí, ekonomiky a sociálně-kulturní oblasti destinace. Mezi dva největší problémy řadíme neúměrné využívání přírodních zdrojů a znečišťování prostředí. V případě neúměrného využívání přírodních zdrojů může 2 Ministerstvo pro místní rozvoj. Kvalifikace ubytovacích zařízení [online] [cit ]. Dostupné z: 3 RYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN

16 docházet k erozi půdy způsobené např. Odlesňováním pro výstavbu nových sjezdových a lanových tratí. Zamoření ovzduší a půdy zplodinami ze silniční dopravy, hluku způsobeného nejen automobily návštěvníků, ale také od sněžných skútrů je příčinou znečišťování životního prostředí. Dalším negativním faktorem může být vznik lesního požáru, zvýšená spotřeba místních zdrojů jako je energie, potraviny, teplá voda nebo také vymírání živočišných a rostlinných druhů zapříčiněné zvýšenou stavební aktivitou a rozvojem infrastruktury. Neméně důležitým faktorem je estetické znečištění přírodního prostředí, ke kterému dochází v důsledku výstavby velkých resortů, hotelů a dalších zařízení pro rekreaci. Do oblasti sociálně-kulturních faktorů řadíme komercionalizaci, ztrátu autenticity a sociální stres, kdy se místní zvyky stanou komoditou prodeje a původní obyvatelstvo se odkloní od původních zvyků a tradic a přizpůsobí se turistům. K ekonomickým faktorům patří skryté náklady zakomponované např. Ve vyšších cenách za služby, zboží či nemovitosti jako důsledek zvýšení popularity destinace. Dále to je sezónnost charakteru práce a stále ještě doznívající ekonomická krize Satelitní účet cestovního ruchu Ve spojení s cestovním ruchem se často hovoří o tzv. Satelitním účtu cestovního ruchu, který představuje soustavu dat týkajících se turistické statistiky (příjezdový, výjezdový, domácí, vnitřní a národní CR) 5 a umožňuje tak srovnání s dalšími odvětvími. Satelitní účet vyhodnocuje ekonomické hledisko cestovního ruchu a poskytuje vládním orgánům hlubší náhled do této oblasti, popř. I jeho možné přínosy. Slouží též jako indikátor produktivní funkce odvětví, tvůrce referenčního rámce pro odvození modelů 4 KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, 173 s. ISBN KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 207 s. ISBN

17 ekonomických přínosů či poskytovatel údajů a informací o kapitálových investicích a základním jmění. 6 Tabulka 1 Spotřeba vnitřního cestovního ruchu v České republice (údaje v mil. Kč) Ukazatel Spotřeba příjezdového cestovního ruchu Služby CK/CA Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní Spotřeba domácího cestovního ruchu Služby CK/CA Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní Vnitřní spotřeba cestovního ruchu Služby CK/CA Ubytování Stravování Doprava Zboží Ostatní Zdroj: Český statistický úřad. Spotřeba vnitřního cestovního ruchu [online] [cit Dostupné z:http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_t4_spotreba_vnitrniho_cestovniho_ruchu_v_cr Cestovní ruch v číslech V roce 2012 byla Česká republika navštívena 22,7 mil. Návštěvníků ze zahraničí, z toho se jednalo o 8,9 mil. Zahraničních turistů (39,3 %), 11,6 mil. Jednodenních návštěvníků (51,1 %), a 2,2 mil. Tranzitujících cizinců (9,6 %). Pokud provedeme srovnání s předešlým rokem, tak došlo k růstu o 1,2 mil. (5,6%). Největší rozdíl byl u jednodenních 6 COT Business. Satelitní účet cestovního ruchu [online] [cit Dostupné z: 17

18 návštěvníků (0,7 mil. Osob). Příjmy z cestovního ruchu dosáhly v České republice 147 mld. Kč, kdy zahraniční turisté utratili 126,4 mld. Kč, jednodenní návštěvníci 18,3 mld. Kč a tranzitující osoby 2,5 mld. Kč. Došlo tak k navýšení výdajů o 6% oproti předešlému roku. Turisté přijíždějící do České republiky, byli převážně z celé Evropy, a to Německa (17 %), Ruska (10 %), Velké Británie a Francie (7 %). Hlavním důvodem jejich návštěvy byla převážně rekreace a volný čas, popř. Také návštěva příbuzných či pracovní důvody. Oproti tomu jednodenní návštěvníci jsou z 99 % složeni pouze z našich příhraničních sousedů. 59 % tvoří Němci, 15 % Rakušané, 14 % Slováci a 11 % Poláci, zbylé jedno procento spadá do kategorie Ostatní. Tito návštěvníci do naší země přijíždí hlavně za nákupy, ale necelých 20% z nich také kvůli rekreaci a trávení volného času. Jestliže rozdělíme příjezdový cestovní ruch dle krajů, tak největší procentuální podíl získalo hlavní město Praha s 31 %, po něm následuje Karlovarský, Ústecký a Jihomoravský kraj s 13 % a dále pak Plzeňský kraj s 11 %. Ostatní kraje nepřesáhly hranici 10 % Charakteristika destinace cestovního ruchu Pro destinaci cestovního ruchu je charakteristických šest komponentů, které lze nazvat šest A, a jsou jimi: Attractions Primární nabídka CR, která způsobí návštěvnost a to svým množstvím, atraktivitou či kvalitou, Accessibility a ancillary services všeobecná infrastruktura zajišťující přístup do destinace, pohyb za jejími atraktivitami a též služby převážně využívané místními obyvateli (telekomunikace, zdravotnictví, banky, pošty atd.), Amenities suprastruktura a infrastruktura CR umožňující pobyt a využívání aktivit dané destinace (ubytování, stravování, sport a rekrace, kultura a jiné), 7 Ministerstvo pro místní rozvoj. Cestovní ruch v České republice 2012 [online] [cit Dostupné z: b3240d13b201/cestovni-ruch-v-cr-2012.pdf 18

19 Available packals do této kategorie patří produktové balíčky pro návštěvníky, Activities nabídka možných činností Dělení účastníků CR v České republice Osoby, které se zúčastňují příjezdového, ale i výjezdového cestovního dělíme do tří kategorií dle jejich cestovního záměru a délky pobytu: Turista osoba, která se účastní cestovního ruchu s alespoň jedním přenocováním, Jednodenní návštěvník zahraniční účastník cestovního ruchu bez přenocování, tzn. Účastník jednodenního výletu, Tranzitující návštěvník účastník cestovního ruchu bez přenocování v ČR, který územím ČR pouze projíždí, hlavním cílem jeho cesty je místo mimo území ČR. 9 8 KIRÁĽOVÁ, Alžbeta. Marketing: destinace cestovního ruchu. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003, 173 s. ISBN RYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN

20 1.4 Motivační faktory pro cestování Lidé cestují, aby poznali místa, která nepatří do jejich každodenního života a obohatili si tak své poznatky. Cestování můžeme definovat jako součást lidského potěšení, povinnost či kombinaci obojího (viz. Obrázek 1). Obrázek 1 Důvody využití cestovního ruchu potěšení dovolená, rekreace a prázdniny Cestování návštěva příbuzných, zdraví, náboženství, poutě a jiné důvody různé speciální zájmy povinnosti podnikání a profesní důvody Zdroj: Vlastní zpracování Je to zároveň i významná aktivita, kterou vyplníme náš volný čas, ale bohužel ne každý jedinec si tuto činnost může dovolit. Týká se to především lidí z vyspělých zemí, pro které je třeba poznávání nových míst a destinací nedílnou součástí života. Tito lidé jsou ovlivněni mnoha faktory, které tvoří demografie, zdraví, vzdělání, volný čas, zkušenosti, životní styl, informační technologie, doprava, udržitelný rozvoj, jistota a bezpečí. 10 Nezáleží ovšem pouze na těchto faktorech, ale také na motivaci, která vychází zevnitř. Člověk má určité potřeby (biologické a sociální), zájmy, návyky a hodnoty, a právě sociální potřeby ovlivňují naši motivaci, kterou dělíme na push a pull motivy. 10 KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 207 s. ISBN

21 Push Push motivy dělíme na fyzické, osobní rozvoj, kulturní, emocionální, sociální a statut ve společnosti. Do fyzických motivů můžeme řadit např. Relaxaci a oddych, sportovní aktivita, změnu podnebí či regeneraci organismu. K motivům, které podněcují náš osobní rozvoj, spadá např. Prozkoumání dosud nepoznaných míst či naučení se novým dovednostem a cizím jazykům. Mezi kulturní motivy řadíme nauku o nových kulturách a životním stylu jiných zemí. Únik z každodenního stereotypu a běžného denního cyklu, pocit harmonie, euforie a volnosti patří k emocionálním motivům. V neposlední řadě to jsou motivy sociální, kde jde hlavně o mezilidské vztahy, ať už rodinné či partnerské a také statut ve společnosti, na kterém si mnoho lidí velmi zakládá. Pull jsou ty motivy, kvůli kterým lidé chtějí danou zemi navštívit. Jedná se např. O poznání kulturních a historických památek, světově významných míst, přírodních parků a rezervací. Dále o degustaci místní kuchyně, nahlédnutí do jiné kultury, životního stylu, zvyků a tradic, využití lázeňství či se jet pobavit, strávit volný čas s přáteli nebo rodinou, navštívit příbuzné, ale i nějakou významnou sportovní, profesní a kulturní akci (veletrh, výstava). 11 Oproti motivačním faktorům existují ještě faktory determinující, které ovlivňují rozhodnutí člověka, zda se vybrané dovolené bude moci zúčastnit a také místo a způsob, kam a jak bude cestovat. Jedná se např. O dostupnost a informace o vybrané lokalitě a ceny dané dovolené, formě dopravy, změnu klimatu během ročních období, proměnlivost měnových kurzů, reference zákazníků či blízkého okolí, ale také názor rodiny a příbuzných VŠE: Katedra cestovního ruchu. Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR [online] [cit Dostupné z: 12 ČERTÍK, Miroslav a Věra FIŠEROVÁ. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2009, 103 s. ISBN

22 1.5 Druhy cestovního ruchu Cestovní ruch je rozdělen dle druhů, které konkrétně vystihují potřeby a cíle zákazníka. Skupinám zákazníků s podobnými potřebami a cíli pak mohou být nabídnuty lépe zacílené produkty či služby. Rozlišujeme základní a specifické druhy. 1) Základní druhy Rekreační CR, Kulturně-poznávací CR, Sportovně-turistický CR, Léčebný a lázeňský CR. 13 2) Specifické druhy CR s náboženskou orientací, Vzdělávací CR, Kongresový CR, CR se společenskými motivy, Vinařský CR, Zdravotně-orientovaný CR, Přírodní CR (ekoturismus), Venkovský CR (agroturismus), Cestovní ruch s dobrodružnými motivy, Cestovní ruch s profesními motivy, Cestovní ruch specificky orientovaný RYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN Ministerstvo pro místní rozvoj. Cestovní ruch pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 1.6 Formy cestovního ruchu Cestovní ruch nedělíme jen podle druhů, ale i podle forem. Ty jsou stanoveny na základě posuzování příčin, které cestovní ruch ovlivňují a na základě důsledků, které tím přinese. Ke klasifikaci se využívá mnoho kritérií, a to např. Geografické hledisko (domácí, vnitřní, národní, zahraniční, mezinárodní), které zohledňuje cestování po našem nebo cizím území. Kritéria pro individuální, skupinový, masový či ekologický cestovní ruch jsou odvozena od počtu účastníků. Dalším kritériem je způsob, kterým je cestování zajištěno. Jedná se buď o individuální či organizovanou formu. Záleží také na věku účastníků, kde se jedná o dětský, mládežnický, rodinný či seniorský CR. Ten je závislý na různé délce (výletní, krátkodobý s nejvíce třemi přenocováními, víkendový či dlouhodobý CR) a místě pobytu (městský, příměstský, venkovský, horský, vysokohorský, přímořský). Z hlediska ročního období rozlišujeme sezónní, mimosezónní a celoroční CR. Také záleží na volbě dopravního prostředku, kterým se dopravíme na místo naší dovolené. Rozlišujeme pak motorizovaný CR, karavaning, železniční, letecký či lodní CR a zda zvolíme pobytový či putovní formu našeho cestování. Posledním kritérium je zaměřeno na sociální hledisko, kdy se může jednat o návštěvu příbuzných a známých či o komerční, sociální a etnický CR Nové trendy a produkty v cestovním ruchu Vzhledem k velmi silnému konkurenčnímu prostředí, kde si každý jedinec musí obhájit svoji pozici na trhu a často přidat i něco navíc, se cestovní ruch dynamicky vyvíjí. Můžeme sledovat zvýšení cen v hotelech a větší poptávku po luxusu, a tedy více vynaložených peněžních prostředků ze strany turistů. Zvýšený zájem o dobrodružný cestovní ruch, využívání chytrých mobilních telefonů pro nákup jízdenky, hledání služeb, plánování cest či sdílení zážitků jsou pak dalšími trendy, které se v cestovním ruchu prosazují. 15 HESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch: pro vyšší odborné školy a vysoké školy. 2., upr. vyd. Praha: Fortuna, 2011, 216 s. ISBN

24 Lidské nároky na cestovní ruch a trávení volného času se stále stupňují a je tedy nutné, aby ze strany nabídky přicházely nové moderní produkty a služby, které zaujmou a přinesou inovace od zaběhlých stereotypů. Poptávka se stále více individualizuje, a tak je potřeba pro zákazníka vytvořit produkt přímo na míru, který uspokojí jeho fyzické a sociální potřeby. Můžeme ji dělit ze dvou hledisek. 1) Z hlediska motivace účastníka Gastronomický CR (destinace, akce a události, provozy a výroby, muzea, farmářské trhy, kurzy vaření), léčebný CR (zdravotní, lázeňský a wellness), dobrodružný CR (horský, pouštní, vodní, pralesní, mořský a polární), event turismus (kulturní, sportovní, zvyků a tradic, zábavní a společenské, náboženské a přírodní), dobrovolnický CR, svatební CR (uzavření sňatku, svatební cesta, líbánky, rozlučka se svobodou, zásnuby, výročí svatby či obnovení manželského slibu). 2) Z hlediska potřeb cílové skupiny CR seniorů a osob se zdravotním postižením (pohyb a dobrodružství, vzdělání, zdraví a životní styl či socializace), CR dětí a mládeže (školy v přírodě, lyžařské kurzy, sportovní kurzy), LOHAS segment (udržitelný, odpovědný a ekologický CR) Sportovní cestovní ruch Sportovní cestovní ruch zahrnuje veškeré sportovní aktivity, a to jak tradiční, tak i celou řadu adrenalinových a extrémních sportů. Jedná se o aktivní účast na těchto sportovních aktivitách, jejímž předpokladem je vycestování z domácího i pracovního prostředí. Do aktivit se člověk zapojuje samostatně nebo organizovaně v pravidelných 16 KOTÍKOVÁ, Halina. Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 207 s. ISBN

25 či příležitostných intervalech. Za určitou specifickou formu sportovně orientovaného turismu je možné považovat i jeho pasivní formu v podobě sportovního diváctví. 17 I u tohoto druhu cestovního ruch sledujeme nové trendy. V přírodě se tak můžeme setkat s následujícími sporty či zábavními aktivitami. Lanový park, lesní pohádkové stezky, downhill sjezdové tratě (kolo), mushing (psí spřežení), paintball, čtyřkolky, cross golf, horské tříkolky, lezecká stěna, bobová dráha, snowtubing, zorbing, nordic walking, snow kiting nebo freestyle park. 1.8 Lyžařská střediska Lyžařským střediskem rozumíme oblast, která byla vytvořena a splňuje veškerá zákonná kritéria pro provozování zimních sportů a zimních pohybových aktivit. Řadíme sem především alpské lyžování, běh na lyžích, snowboarding, skoky na lyžích, jízdu na bobech či saních. Lyžařské středisko zahrnuje sjezdové i běžecké tratě, dopravní zařízení určené k přepravě osob a ostatní vybavenost zaručující bezpečný pohyb všech osob využívajících jeho služeb. 18 Z hlediska účasti na cestovním ruchu se lyžařská střediska řadí mezi nejvýznamnější v kategorii sportovně-kulturních služeb. Ke svému rozvoji využívají přírodních i uměle vytvořených (vybudovaných) předpokladů. 19 Lyžařské středisko je místo, kde zákazník uspokojuje své potřeby napříč spektrem všech služeb Historie a současnost Historie lyžařské turistiky je datována k 1. Polovině 19. Století, kdy lyžníci a členové spolků začali podnikat výpravy do hor a zimní sezóna tak navázala na sezónu letní. Její rozmach vedl majitele a nájemce horských bud k zřízení celoročního provozu a tím bylo dosaženo i zvýšení zisku. Koncem 19. Století bylo na některých hlavních hřebenových 17 PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu: turismus České republiky. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014, 262 s. ISBN Asociace lanové dopravy. Klasifikace lyžařských středisek 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 19 JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Marketing v cestovním ruchu: jak uspět v domácí i světové konkurenci. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012, 313 s. Marketing (Grada). ISBN

26 trasách zavedeno zimní značení, které poskytlo větší bezpečnost pohybu pro lyžující turisty. 20 V roce 1903 byl založen Svaz českých lyžařů jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě. Od té doby začala zimní lyžařská forma turistiky pronikat do většiny českých a moravských pohoří (Šumava, Českomoravská vysočina, Beskydy a Jeseníky). V roce 1928 byla do provozu uvedena první kabinová lanovka, která vedla z Jánských Lázní na Černou horu a stala se tak jednou z nejdelších ve střední Evropě. Tato inovace přinesla českým horám další příliv turistů. Ten byl však poznamenán válečným obdobím, kdy vývoj tehdejších horských středisek stagnoval. Po skončení druhé světové války se na českých a moravských horách znovu objevili lyžaři a lyžařská střediska začala opět získávat svou současnou podobu. Stavěly se lanovky a vleky, budovaly penziony, hotely a restaurace, vznikaly nové sjezdovky i běžecké tratě. 21 V současné době je v České republice kolem 260 lyžařských středisek různých velikostí nacházejících se v pohoří Krkonoš, Šumavy, Jizerských, Krušných, Lužických, Orlických hor či v Beskydech, Javorníkách, Jeseníkách a na Vysočině Klasifikace lyžařských středisek Za spolupráce Svazu provozovatelů lanovek a vleků (od r Asociace lanové dopravy) a společnosti Sitour Česká republika zabývající se tvorbou panoramatických map, orientačních systémů a značení, došlo v roce 2002 k vytvoření Kategorizace lyžařských středisek, která slouží pro začlenění středisek do 6 různých kategorií. Tato kategorizace vychází z projektu Český systém kvality služeb, který je systémovým nástrojem Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období a jehož záměrem je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Každé středisko má možnost získat od 1 do 5 hvězdiček, přičemž nejvyšší možné hodnocení je 20 DAVID, Petr. 110 let našeho lyžování. Praha: S, 2013, 438 s. ISBN Cestování. IDnes.cz. Jak se Češi učili před 120 lety jezdit na lyžích. [online] [cit ]. Dostupné z: /lyze.aspx?c=a140114_155342_lyze_hig 22 České sjezdovky. Krkonoše [online] [cit Dostupné z: 26

27 ***** Premium (toto hodnocení u nás v České republice má pouze Skiareál Špindlerův Mlýn). Pro vytvoření žebříčku je třeba, aby bylo hodnocení objektivní a nejednalo se pouze o subjektivní pocit návštěvníka. Hlavním měřítkem není pouze velikost areálu, ale hlavně technická vybavenost, kvalita a pestrost nabízených služeb. Během hodnocení se bodují čtyři hlavní kategorie. 1) Užitná a technická vybavenost celková délka tratí a jejich obtížnost, maximální délka tratě, počet lyžařských vleků a lanových drah, přepravní kapacita střediska, 2) doprovodná vybavenost snowpark, dětské vleky a hřiště, běžecké tratě, lyžařská školička, možnost večerního lyžování, 3) ostatní vybavenost a služby parkování, orientační systém střediska, informační systém, lyžařská a snowboardová škola, servis a půjčovna lyžařského vybavení, stravování, sáňkařská či bobová dráha, 4) bezpečnost a ochrana lyžařů - horská služba a ochrana lyžařských vleků a lanových drah. V roce říjnu 2014 evidovala Asociace lanové dopravy 140 členů a za spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy získává komplexnější informace týkající se rozvoje cestovního ruchu a strategií rozvoje horského turismu v horských areálech Asociace lanové dopravy. Klasifikace lyžařských středisek 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: 27

28 Tabulka 2 Kategorizace lyžařských areálů České republiky Pořadí Pohoří Středisko Body ***** Premium 1. Krkonoše Skiareál Špindlerův Mlýn 144 ***** 2. Krkonoše Skiresort ČERNÁ HORA - PEC (Janské Lázně) Ještědský hřbet Ski areál Ještěd Krkonoše Skiresort ČERNÁ HORA - PEC (Pec pod Sněžkou) Krkonoše Sportovní areál Harrachov 118 **** Šumava Lyžařský areál Zadov Orlické hory Čenkovice Javorníky SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s Jeseníky Ski areál Přemyslov Orlické hory Ski centrum Říčky v Orlických horách 97 *** 30. Česká Sibiř Relax Monínec Jizerské hory Ski areál Bedřichov Krkonoše Ski areál Luisino údolí - Dolní Dvůr Vysočina Ski areál Olešnice 74 ** Jeseníky Ski areál Šindelná Chřiby Ski park Stupava Šumava Hartmanice Orlické hory Bartošovice Nella 46 * 130. Beskydy Zděchov Krušné hory Křešín 16 Zdroj: vlastní zpracování 1.9 Faktory ovlivňující cestovní ruch Potenciál cestovního ruchu a jeho rozvoj je ovlivněn řadou faktorů. V roce 1983 vytvořil P. Marriot 3 základní skupiny předpokladů, které je třeba posuzovat pragmaticky z pohledu obchodní úspěšnosti území a dlouhodobé ekonomické využitelnosti. Nesmíme přitom opomenout environmentální a sociokulturní udržitelnost. 1) Selektivní (stimulační) faktory určují možnost existence cestovního ruchu v dané oblasti, přičemž záleží např. Na vnitropolitické situaci, příjmové situaci potenciálních hostů, demografické skutečnosti, úrovni spolupráce jednotlivých subjektů, kvalitě životního prostředí apod. 28

29 Objektivní politika, ekonomika, dosažená životní úroveň, urbanizace, životní prostředí, administrativní podmínky. Subjektivní reklama, propagace, zkušenost, módnost, renomé destinace ovlivňující rozhodování spotřebitelů služeb CR. 2) Lokalizační faktory jsou dány územím a jsou neměnné. Rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním využití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních možností nebo z hlediska charakteru a kvalit společenských podmínek a atraktivit. 24 Přírodní předpoklady klima, reliéf, vodní poměry, struktura a přírodní atraktivity krajiny, fauna a flóra, Kulturně historické předpoklady události, zvyky, lidové tradice a slavnosti, památky, umělé atrakce, gastronomie. 3) Realizační faktory mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování cestovního ruchu. Umožňují danou oblast dosáhnout (doprava) a využít (ubytovací a stravovací zařízení, případně zábavná a sportovní). Je nutné plně využít kapacity a vytvořit nabídku s odpovídající kvalitou, aby mohl být plně využit potenciál území a dosaženo ekonomického přínosu cestovního ruchu. Doprava, Infrastruktura služeb ubytovací, stravovací a přepravní služby VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 315 s. ISBN RYGLOVÁ, Kateřina, Michal BURIAN a Ida VAJČNEROVÁ. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN

30 Obrázek 2 Komplexní systém destinace Zdroj: Vlastní zpracování 2 METODOLOGIE V této kapitole jsou popsány metody a nástroje, které byly použity pro analýzu vybraných horských středisek. 2.1 Metody kvantitativního výzkumu Kvantitativní výzkum je technikou primárního výzkumu. Jeho obecným cílem je zjistit kolik (jednotlivců, domácností, apod.) se chová určitým způsobem nebo má určitý názor. Základním nástrojem je strukturovaný dotazník. Pro dotazníkové šetření jsou typické velké vzorky - řádově stovky nebo tisíce respondentů. Jeho výstupy jsou založeny na číselných datech, přesnosti a exaktním měření ve formě grafů a tabulek. Pro potřeby této diplomové práce byla vybrána technika dotazování Face to face s metodou PAPI (Pen and Paper Interviewing metoda, při které tazatel vyplňuje s respondentem vytištěný standardizovaný dotazník). Výhodou této formy dotazování je to, že mohou být kladeny složitější otázky (tazatel funguje jako moderátor), mezi 30

31 nevýhody pak patří vliv tazatele a na obecné rovině nemožnost rozklíčovat odpověď více do hloubky Metody kvalitativního výzkumu Technika kvalitativního výzkumu rovněž patří do primárního výzkumu. Obecně není protipólem ke kvantitativnímu výzkum, nabízí spíše jiný pohled na danou věc. V případě kvalitativního výzkumu jde o hledání motivů, příčin a postojů. Zkoumáni jsou jednotlivci nebo malé skupiny. Jedná se o velmi vhodnou metodu pro proniknutí do problému. V rámci diplomové práce byl použit in-depth (hloubkový) rozhovor s představiteli vybraných horských středisek. Výhodou kvalitativního výzkumu je detailní rozkrytí tématu, nevýhodou naopak, že výsledek vzhledem k malému vzorku nelze zobecnit SWOT analýza Pro posouzení strategií vybraných horských středisek byla vybrána SWOT analýza. Tato metoda je v cestovním ruchu velmi často využívaná pro její názornost a srozumitelnost. Použitím této metody je možné posoudit vnitřní (silné a slabé stránky) a vnější prostředí (příležitosti a hrozby) vybraného horského střediska. Pomocí jednotlivých charakteristik analýza částečně zobrazuje pozici subjektu na daném trhu. S ohledem na tuto pozici může subjekt zvolit jednu z možných strategií. Těmi jsou ofenzivní (využití silných stránek pro získání příležitostí), defenzivní (využití příležitostí k potlačení slabých stránek), mírně ofenzivní (využití silných stránek pro vyhnutí se hrozbám) a ústupková strategie (minimalizace slabých stánek a vyhýbání se hrozbám). Analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym na Stanfordově univerzitě. 26 SC&C - Marketing & Social Research. Pen & Paper (PAPI) [online] [cit ]. Dostupné z: 27 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, s. ISBN

32 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY HORSKÝCH STŘEDISEK 3.1 Geografie regionu Tato diplomová práce je zaměřena na dvě vybraná horská střediska, a to Pec pod Sněžkou a Harrachov nacházející se v nejvyšším českém pohoří v severní části České republiky, kde státní hranice sousedí s Polskem, zvaným Krkonoše. Ty se rozkládají na území dvou krajů Královéhradeckého a Libereckého a zabírají celkovou plochu o výměře 631 km², přičemž jejich převážná část náleží České republice a necelých 30% pak Polsku. Krkonoše jako turistický region jsou rozděleny na menší území jednotky, kterými jsou Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Vysoké nad Jizerou, Jilemnice, Benecko, Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, Hostinné, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov, Žacléř a Trutnov a okolí. Obrázek 3 Mapa regionu Krkonoše a Podkrkonoší Zdroj: Kartografie Praha. Mapa Krkonoš [online] [cit Dostupné z: 32

33 Převážná většina území je od roku 1963 součástí Krkonošského národního parku (KRNAP), prvního českého národního parku. Zároveň od roku 1993 spadá společně s polským národním parkem do biosférické rezervace USESCO. 28 Krkonoše se v průběhu let vyvíjely a postupem času se staly rekreačním komplexem, který má své využití po celý rok a dokáže uspokojit požadavky mnoha rozličných klientů. Region návštěvníkům nabízí mnoho přírodních a kulturních zajímavostí, širokou škálu atraktivit na trávení volného času, místa pro relaxaci a odpočinek a v neposlední řadě také mnoho ubytovacích a stravovacích zařízení různých typů a kategorií. Všechny tyto služby fungují díky jejich majitelům či provozovatelům, podpory státu a také Svazku Krkonoš, který je jedním z hlavních aktérů podílejících se na rozvoji a inovaci tohoto regionu. 3.2 Klimatické podmínky Krkonoše jsou nejvyšším hercynským pohořím a tvoří tak přirozený horský val, na který po tisíciletí naráží vlhké a studené západní větrné proudění od Atlantiku. To se projevuje vysokým množstvím dešťových srážek hlavně v letních měsících a také srážek sněhových, kterých je ročně nejvíce naměřeno ve Špindlerově Mlýně (1 322mm) a Peci pod Sněžkou (1 405mm). Jedná se především o sníh, kroupy a námrazu. V podhůří sníh leží v průměru dní, ve středních horských polohách dní. Nízké teploty jsou pro Krkonoše typické a v průměru se pohybují mezi +6 až 0 C. Nejtepleji je v červenci, a to kolem 14 C a nejchladněji v lednu, kdy je v průměru naměřeno kolem 4 až 7 C. Klima je proto vlhčí, chladnější a drsnější a vedle výrazného střídání ročních období je pro počasí v Krkonoších příznačná jeho silná proměnlivost v krátkých časových úsecích DAVID, Petr a Petr LUDVÍK. Krkonoše. Vyd. 1. Praha: Soukup, c2010, 175 s. Česko všemi smysly. ISBN Správa Krkonošského národního parku. Podnebí [online] [cit Dostupné z: 33

34 3.3 Krkonoše svazek měst a obcí Svazek měst a obcí založený v roce 2000, jehož součástí je dnes i Fond cestovního ruchu Krkonoš, čítá 40 členů v daném regionu a rozkládá se na území cca hektarů s přibližně obyvatel. Mezi jeho hlavní aktivity patří snaha o oživení projektů, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v turistickém regionu a zajištění jejich financování. Dále se snaží o propagaci a efektivní koordinaci všech činností, které každý den vedou ke zlepšení ekonomické situace a zajišťují perspektivu regionu a jeho obyvatel. Činnost svazku je koordinována především vedením členských měst a obcí, ale také interními a externími pracovníky. Veškeré jejich činnosti by nebylo možné provádět bez podpory mnoha dalších subjektů a organizací jako např. Královéhradecký a Liberecký kraj, Nadace ČEZ, pojišťovna UNIQA či společnost Sitour. Finanční záštitu přebírá také státní příspěvková agentura Czech Tourism 30, která zároveň zajišťuje následnou propagaci marketingových aktivit na tuzemském, ale i zahraničním trhu. Mezi významné projekty svazku se řadí především Krkonoše lyžařský běžecký ráj, který funguje již od roku 2000 a zajišťuje návštěvníkům několik set kilometrů vyznačených a upravovaných lyžařských běžeckých tras. Projekt byl podpořen mnohými lyžařskými areály, ale i výše jmenovanými subjekty a organizacemi. Druhým významným projektem byl Krkonoše ze sedla kola, který se již jedenáctým rokem snaží o vytvoření kvalitní sítě značených cyklotras v Krkonoších a Podkrkonoší. Tento projekt probíhá za spolupráce Správy KRNAP a Horské služby. Na základě výše uvedeného nejen Svazek měst a obcí, ale i Fond cestovního ruchu Krkonoš založený v roce 2002 pomáhá spojovat finanční zdroje, šetřit náklady a hlavně zajišťovat efektivní propagaci všech jeho členů. Těmi jsou např. Skiareál Špindlerův Mlýn, Skiareál Vrchlabí, Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou, Skiresort Černá Hora Pec, Služby Vítkovice, Infocentrum Flora (Benecko), Sportovní areál 30 Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem 34

35 Harrachov, Hotel Horizont, Orea Hotels, KAD spol. s r.o Vrchlabí, cestovní kancelář B&K Tour Hradec Králové a další. 3.4 Cílová skupina Krkonoš Pec pod Sněžkou ani Harrachov nemají žádná specifika, která by předurčovala nemožnost návštěvy určitých skupin. Návštěvníci se tedy skládají z tuzemských, ale i zahraničních turistů. Jedná se o jednotlivce, páry, rodiny s dětmi, malé (cca 20 osob) a velké (cca 50 osob) skupiny. Ve středisku jsou služby a atraktivity vhodné pro návštěvníky všech věkových kategorií, a tak je v letní a zimní sezóně vyhledáváno převážně sportovně založenými lidmi, zájezdy s dětmi školního věku a pracujícími rodinami s malými dětmi. Vedlejší sezóny jsou vyplněny převážně seniory, kteří požadují hlavně prostor pro relaxaci, odpočinek a turistiku a není pro ně třeba rozlišovat, zda je jedná o pracovní den či víkend. Velkou roli hrají rovněž školky a školy v přírodě či rodiny s malými dětmi, které cestují převážně ve vedlejších sezónách, aby se tak vyhnuly přeplněným kapacitám. Obrázek 4 Počet příjezdů hostů Pec pod Sněžkou Harrachov Zdroj: Vlastní zpracování, vytěženo z dat Českého statistického úřadu 35

36 Horská střediska jsou si vědoma svých možností. V zimní sezóně nemohou nabídnout zázemí jako alpská lyžařská střediska, neboť se často potýkají s nedostatkem sněhové pokrývky. Délka a nadmořská výška sjezdových tratí jsou dalším negativem. V letní sezóně je to absence upravených tras pro běh či in-line bruslení, prostor pro horolezectví, místa s vodními plochami apod. To způsobuje odliv aktivních sportovců, kteří vyhledávají kvalitnější služby a lepší podmínky pro trávení svého volného času. Města tedy zaměřila svou pozornost převážně na rodiny s malými dětmi, pro které je vybavení horských středisek naprosto vyhovující. Dokážou tak uspokojit jejich požadavky a naplnit jejich očekávání. Marketingová komunikace středisek je proto upravena tak, aby oslovila právě tuto cílovou skupinu. 4 PEC POD SNĚŽKOU 4.1 Charakteristika a demografie Město Pec pod Sněžkou se nachází ve východní části Krkonoš v nadmořské výšce 769 m v údolí řeky Úpy a Zeleného potoka. Zástavba je lokalizována po horských svazích, ale její převážná část stojí ve dvou údolích, a to právě řeky Úpy a Zeleného potoka. Celková rozloha území se počítá na 5214 ha, žije zde trvale 630 obyvatel 31, kteří převážně pracují ve službách spojených s cestovním ruchem. Součástí města Pece pod Sněžkou je obec Velká Úpa, která leží po obou březích řeky Úpy. Její délka je 5 km. Kolem celého území je spousta hor a vrcholů, které se táhnou od severovýchodu až na západ. Patří sem Růžová hora (1300 m.n.m.), následně tři nejvyšší vrcholy Sněžka (1602 m.n.m.), Studniční hora (1554 m.n.m.) a Luční hora (1547 m.n.m.) a nakonec také Zadní planina a Liščí hora. Celý tento kruh zakončují svahy Javoru. 32 k městu dále náleží místa, 31 Český statistický úřad. Databáze demografických údajů za obce ČR [online] [cit Dostupné z: (stav k ) 32 Pec pod Sněžkou. Historie města [online] [cit Dostupné z: 36

37 jako jsou např. Bývalá hornická osada Obří důl, Růžový důl či Modrý důl, dnes díky svému tvaru připomínající bývalé Československo nazývaný Mapa republiky, a to. 33 Pec pod Sněžkou a její blízké okolí se rozkládá na území Krkonošského národního parku (KRNAP) a zároveň i ochranném pásmu, které však není součástí KRNAPu, ale tvoří jakýsi přechod mezi 3. Zónou a volnou krajinou. Zónová zařazení mají velký vliv na přístupnost a pohyb v terénu. Návštěvníci se zde nesmí (dle zóny) pohybovat mimo značené turistické a lyžařské trasy, aby tak bylo docíleno co nejšetrnějšího využití přírody pro sport a turistiku. Péči o KRNAP zajišťuje Správa Krkonošského národního parku sídlící ve Vrchlabí. 34 Středisko je součástí Svazku obcí Východních Krkonoš, do kterého řadíme také obce Trutnov, Mladé Buky, Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Malou Úpu a Žacléř. Svazek se ve spolupráci s polským městem Kowary podílí na projektech jako Krakonošovo putování video prezentace všech obcí svazku či Krakonošovy cyklotoulky na podporu příhraniční turistiky a aktivitách, které mají zajistit efektivní fungování jednotlivých měst a obcí a nabídnout tak návštěvníkům kvalitu odpovídající danému prostředí. Jedná se o ubytovací a stravovací služby, ale také místa pro rekreaci a odpočinek, poznávání zvyků, tradic a místních specialit. Celý tento projekt se prezentuje pod značkou Krakonošovo království, aby tím dal výrazně najevo svou příslušnost k danému kraji a podporoval tak jeho důvěryhodnost a nabízenou kvalitu. Další aktivitou města bylo založení občanského sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, které vzniklo na základě iniciativy vytvoření jednotné koncepce v propagaci města a sjednocení investic do ní plynoucích. Toto sdružení si dalo za cíl 3 hlavní stanoviska. Těmi jsou podpora a propagace města a podpora vytváření 33 DAVID, Petr a Petr LUDVÍK. Krkonoše. Vyd. 1. Praha: Soukup, c2010, 175 s. Česko všemi smysly. ISBN Správa Krkonošského národního parku. Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo [online] [cit Dostupné z: 37

38 infrastruktury cestovního ruchu, dále pak pořádání sportovních, společenských, kulturních a vzdělávacích akcí a jako nejdůležitější bod příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických dokumentů CR a získávání veřejných finančních a grantových podpor a státních a nadačních fondů pro jejich uskutečnění. Členy občanského sdružení jsou jak město, tak zároveň provozovatelé lanovek a jiných přepravních zařízení, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb, agentury zabývající se pronájmem ubytovacích kapacit, provozovatelé lyžařských škol, obchodů a půjčoven se sportovním vybavením a také dopravci. Konkrétně např. Skiresort Pec pod Sněžkou, Lanová dráha Sněžka, hotel Horizont, Relaxpark (bobová dráha), městské informační centrum Veselý výlet, Happy Hill Sochor outdoor activities, penzion Nikola, restaurace Enzian, Taxi Pec, čerpací stanice KM PRONA a další. 4.2 Přírodní a antropogenní atraktivity V průběhu let se horské středisko Pec pod Sněžkou stalo vyhledávaným místem pro vyznavače zimních, ale i letních sportů. Od je hlavní atrakcí nově postavená lanová dráha Sněžka, která nahradila původní dvousedačkovou lanovku z roku Je rozdělena do dvou úseků, kdy první vede z města Pece na Růžovou horu a druhý z Růžové hory přímo na Sněžku. Celková doba jízdy je cca 14 minut a během hodiny zvládne přepravit až 250 osob. Skiareál prošel výraznou změnou a na základě propojení s Jánskými Lázněmi, Černým Dolem, Velkou Úpou a Svobodou nad Úpou je v dnešní době považován za největší lyžařské středisko v České republice. Toto propojení 37,6 kilometrů sjezdovek poskytuje lyžařům využití všech výše zmiňovaných areálů, a to za použití pouze jednoho typ skipasu (liší se pouze věkovou kategorií a dobou platnosti). Samotný areál Pec provozuje 4 sedačkovou lanovku, 9 lyžařských vleků typu kotva a poma a pojízdný přibližovací pás s přepravní kapacitou os./hod.. Vyžití zde najdou jak aktivní sportovci, tak i pasivní lyžaři či úplní začátečníci, ale i rodiny s malými dětmi. Skiareál nabízí sjezdovky všech obtížností v délce 12,5 kilometrů, z čehož je 35 % modrých, 60 % červených a 5 % černých. Jejich názvy jsou Javor, Lyžařská, Vysoký svah, Hnědý vrch, u Potoka, Zahrádky, Plynovod, Klondike, Mulda, Eso, Funline a lyžařské školky. Všechny tyto svahy jsou situovány v dostatečné nadmořské výšce, a tak se návštěvníci nemusí obávat o sněhovou pokrývku. Ta zde leží od poloviny prosince až do 38

39 začátku dubna. V případě nepříznivých sněhových podmínek disponuje středisko sněžnými děly, která zabezpečí zasněžování 9,5 km sjezdových tratí, což jsou více než 3/4 z jejich celkové délky. Pro freestyle (angl. Volný styl) lyžování je v areálu připravený snowpark s překážkami a skoky ležící na svahu Javor. Tento svah též nabízí večerní lyžování s umělým osvětlením. Poslední zajímavou aktivitou je Top speed neboli trať s časomírou, kde si každý může změřit rychlost své jízdy. Pro možnost přepravy mezi areálem Pec pod Sněžkou a areálem Janské Lázně je pro lyžaře zdarma k dispozici Skitour. Jedná se o dvě speciální rolby, které návštěvníky přepraví v úsecích, jež nelze překonat na lyžích. Pro vyznavače běžeckého lyžování je připravena rozsáhlá síť upravených běžeckých tratí, které jsou součástí Krkonošské magistrály. Mimo zimní sezónu středisko nabízí mnoho aktivit, ze kterých si každý návštěvník vybere to, co ho nejvíce zajímá. Ve městě a jeho okolí najdeme historický důl Kovárna, který je situován přímo v masivu Sněžky, kde docházelo k těžbě železa, arsenu a také mědi. Nabízí tak pohled na práci horníků, kterou zde po 450 let odváděli. Rozhledna na Hnědém vrchu je další aktivitou, kterou středisko nabízí. Tato rozhledna se nachází u horní stanice lanové dráhy v nadmořské výšce 1207 metrů a z jejího vrcholu je možné vidět okolní panorama. Stejně jako v zimě, tak i v létě je v provozu lanová dráha na Sněžku, na jejímž konci se nachází nejvyšší bod České republiky (1602 m.n.m) a zároveň i nejstarší stavba na vrcholu, kterou je kaple sv. Vavřince. Kromě ní zde nalezneme i nejvýše položenou Českou poštovnu, která byla vystavěna v roce Další zajímavostí jsou Velké Tippeltovy boudy. Ty vznikly již v 16. Století jako osada místních dělníků a rolníků a dnes tvoří zachovalý soubor lidové architektury prohlášený za vesnickou památkovou zónu či lesní hrádek Aichelburg postavený už v roce Pro rodiny s dětmi město nabízí atrakci nazvanou Louka smyslů, kde si každý může vyzkoušet svůj hmat, čich, zrak a sluch na instalovaných pomůckách a materiálech. 35 DAVID, Petr a Petr LUDVÍK. Krkonoše. Vyd. 1. Praha: Soukup, c2010, 175 s. Česko všemi smysly. ISBN

40 4.3 Turistická infrastruktura a suprastruktura Mezi turistickou suprastrukturu v Peci pod Sněžkou řadíme hlavně ubytovací a stravovací zařízení, která dělíme na hromadná ubytovací zařízení (HUZ) a individuální rekreační objekty (IRO). Rozdíl spočívá v počtu lůžek a pokojů, kdy HUZ musí disponovat nejméně 5 pokoji či 10 lůžky. Mezi HUZ to jsou hlavně hotely, penziony, podniková rekreační zařízení, lázeňská zařízení, turistické ubytovny či jiná ubytovací zařízení. Do infrastruktury střediska patří cestovní kanceláře a agentury, turistická informační centra, sportovně-rekreační a kulturně-historické zařízení a doprava Ubytovací zařízení V případě absence různých typů ubytovacích zařízení by byl rozvoj cestovního ruchu komplikovaný. V případě Pec nad Sněžkou je nabídka pestrá. Středisko disponuje 187 hromadnými ubytovacími zařízeními s pokoji o celkové kapacitě lůžek (viz. přiložené CD). Najdeme zde několik hotelů střední, tj. Tříhvězdičkové kategorie, ale i hotely nabízející kvalitu a luxus pro náročnou klientelu. Dále pak penziony, turistické ubytovny, horské boudy, dětské ozdravovny či podniková zařízení. Ubytovací kapacita města je po většinu roku dostatečná, i přesto že mnoho ubytovacích zařízení je v provozu pouze v letní či zimní sezóně. Výjimkou však bývají vánoční svátky, oslavy nového roku či jarní prázdniny, kdy je kapacita hotelů a penzionů naplněna a ubytovací zařízení tak nejsou schopny poptávku po ubytování uspokojit. Některá ubytovací zařízení podléhají oficiální jednotné klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky Hotelstars (období ). Těmi jsou hotel Horizont, který se dle této klasifikace může jako jediný prezentovat čtyřmi hvězdičkami, dále pak hotel Krokus a hotel Hvězda se třemi hvězdičkami a jako poslední penzion Relax. 36 Všechna tato zařízení poskytují hostům přehled o kategorii ubytovacího zařízení, ale také jsou 36 Hotelstars. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 40

41 orientačním nástrojem ohledně výše ceny ubytování, rozsahu služeb a vybavení, které je hostům garantováno. V posledních letech ve středisku vzrostla poptávka po ubytování vyšší kategorie, kterého je tu nedostatek. Navíc současný stav hotelu Horizont či hotelu Hořec, jakožto jediných čtyřhvězdičkových hotelů, neodpovídá požadavkům klientů. Hotely sice splňují standardy pro začlenění do dané kategorie, ale jejich vybavení a vzhled postrádají známku modernizace a zákazníci požadující vyšší kvalitu tak opouští středisko a vyhledávají jiné nabídky. V letošním roce bylo požadavkům klientů vyhověno a ve středisku byl otevřen nový hotelový komplex Pecr, který se řadí do kategorie čtyřhvězdičkových hotelů. Svým klientům nabízí ubytování v komfortně vybavených apartmánech a poskytuje prostor jak pro náročné klienty, tak i pro rodiny s dětmi. Hotel nabízí svým klientům možnost stravování v café baru a místo pro relaxaci a odpočinek ve wellness klubu. Tento typ projektu je však ojedinělý svou formou provozu, neboť každý zájemce má možnost si kompletně vybavený apartmán koupit a získat ho tak do osobního vlastnictví či ho navštívit pouze jako hotelový host. I když se v Peci nachází několik apartmánových domů, tak je to pro město první projekt tohoto typu, kde se kombinuje hotelový provoz s bytovými jednotkami v osobním vlastnictví. Vystavění komplexu dodalo Peci nový produkt, který posílí nabídku ubytovacích zařízení vyšší kategorie, ale zároveň svou strukturou a vzhledem narušilo přírodní ráz krajiny stejně jako současný hotel Horizont. Obě tyto stavby nekorespondují se zástavbou, která se nachází na území města, neboť svým tvarem a velikostí nezapadají do rázu horského města Stravovací zařízení Stejně tak jako se jedná o horské středisko, tak by i místní stravovací zařízení měla nabízet lokální speciality, aby tak prezentovala nejen kvalitu své kuchyně, ale i místo, kde své podnikání provozují. Ve městě se nachází různé typy zařízení pro stravování, a tak si tu své místo najde každý. Jedná se hlavně o restaurace přidružené k hotelu či penzionu (přístupné i pro neubytované hosty), ale i restaurace samotné, kterých však ve městě nalezneme minimum. Většina restauračních zařízení nabízí rozličné druhy pokrmů z italské, francouzské, americké či jiné mezinárodní kuchyně, ale pouze 41

42 malá část staví na první místo svého menu kuchyni národní. Najdeme zde jak pizzerii, tak i luxusní francouzské bistro, které svým charakterem nijak nezapadá do horského prostředí. Místní podniky jsou schopny svou kapacitou pokrýt návštěvnost jednotlivců, ovšem nejsou už uzpůsobeny pro větší skupiny osob, jako jsou např. Zájezdy či větší podnikové akce. Výjimku tvoří pouze hotel Horizont a také horské boudy, které se však nacházejí ve stráních a jejich dostupnost je v zimních měsících komplikovaná, jelikož jich lze dosáhnout pouze na lyžích a sněžných dopravních zařízeních. Tím se zúží nabídka, kterou je město jako celek schopno potenciálním zájemcům předložit. Dalšími zařízeními jsou rychlá občerstvení a bistra u sjezdovky a lanové dráhy na Sněžku, vinárna, cukrárna, pekárna, střešní bar. Nově otevřený pivovar hotelu Luční bouda, který nabízí několik druhů piv vlastní výroby. Návštěvníci si mohou pivovar prohlédnout a vidět, jak celý proces probíhá a pro ty více zainteresované je tu nabídka, aby se stali na pár minut sládkem a vyrobili si tak své vlastní pivo. Na základě této inovace se Luční bouda stala nejvýše položeným pivovarem ve Střední Evropě (1 410 m.n.m.) Turistická informační centra Město Pec pod Sněžkou se svou rozlohou 52,14 km² řadí mezi menší horská města, ale přesto zde své služby poskytují dvě turistická informační centra. Veselý výlet, který má pobočku přímo v centru a druhou v Temném Dole nedaleko města, a pak Turista sídlící v blízkosti lanové dráhy na Sněžku. Ten není pouze infocentrem, ale také cestovní agenturou. Obě tato centra jsou registrovaná pod Českou centrálou cestovního ruchu Czech tourism a svým zákazníkům nabízí základní služby jako mapy, pohlednice, průvodce, publikace, turistické suvenýry, krkonošské produkty, veřejný internet za poplatek či směnárenské služby. Většina informačního a propagačního materiálu je poskytována bezplatně. Zainteresovaní turisté a sběratelé zde mohou zakoupit turistické známky spadající do kolekce turistických cílů České republiky. Mezi další aktivity Veselého výletu patří vydávání sezónního magazínu s názvem Veselý výlet, kde nalezneme aktuality a změny pro danou sezónu. Dále lze zapůjčit klíče od lesního hrádku Aichelburg a muzea Vápenka či získat informace a vstup do dolu Kovárna v Obřím dole. V objektu se nachází též galerie se sezónně se měnící tématikou. Turista se jakožto cestovní agentura specializuje nejen na poskytování informací turistům a nabízení propagačních 42

43 a informačních materiálů, ale také na zajišťování ubytování prostřednictvím on-line rezervačního systému, a dále na plánování a organizování výletů včetně průvodce a dopravy pro větší skupiny osob Sportovně - rekreační zařízení a služby Trávení volného času a sportovní vyžití je pro člověka důležitou součástí jeho života. Každý jedinec upřednostňuje různé formy odpočinku a rozlišuje přitom mimo jiné i roční období ovlivňující nabídku služeb. Středisko poskytuje mnoho rozličných aktivit, a tak si zde své místo zajisté najde mnoho návštěvníků. Dominantou, která přiláká všechny věkové kategorie, je Relax park - horská bobová dráha provozující svou činnost celoročně. Jako doplňkovou aktivitu park nabízí jízdu na kladce v 15 metrové výšce, dětská prolézadla, adrenalinové skluzavky, trampolíny a nafukovací hrad. Monkey park je další aktivitou, která poskytuje sportovní vyžití převážně v jarních a letních měsících. Toto lanové centrum nabízí park dvou obtížností, a to pro děti a pro dospělé. Mimo těchto dvou hlavních atrakcí nalezneme ve středisku i bazén s wellness a fitness centrum přístupné pro veřejnost v hotelu Horizont a hotelu Bouda Máma. V těchto hotelech jsou jeho hostům, ale i veřejnosti k dispozici prostory pro hraní squashe, stolního tenisu a ricochetu. Hotel Bouda Máma připravuje v zimních měsících pro své hosty specialitu v podobě osvětleného kluziště na zakrytém tenisovém kurtu. Dále jsou ve středisku venkovní kurty na tenis a plážový volejbal, bowlingové centrum, lezecká stěna, půjčovna veškerého sportovního vybavení, např. Sjezdové a běžecké lyže, horská kola či motorové koloběžky. Zajímavými aktivitami, které lze provozovat pouze v zimní sezóně, jsou snowtubing, chůze na sněžnicích, psí spřežení neboli mushing, vyhlídková jízda v kočáře taženým koňmi nebo řízení sněžného skútru či rolby. Poslední, ale tou v zimní sezóně nejdůležitější sportovní službou, jsou lyžařské školy. Ve městě jich sídlí celkem 6 a všechny shodně nabízejí výuku jízdy na lyžích a snowboardu pro děti a dospělé, a to pro jednotlivce či skupiny. Některé z nich se specializují ještě na výuku telemarku, freestylu, běžeckého lyžování, ale také techniku jízdy v boulích, carving nebo závodní lyžování. Horské středisko každý rok pořádá během letní a zimní sezóny různé sportovní akce s cílem přilákat sportovně založené jedince, ale také rodiny s dětmi. Některé akce probíhají ve středisku pravidelně a jiné se naopak konaly poprvé. 43

44 Významné sportovní akce pořádané v roce 2014: Sněžka sherpa cup závody horských nosičů (každoročně), Subaru Snow session 3. ročník freestylového závodu, Slope style mistrovství ČR ve snowboardingu, Czech freeski tour český pohár a mistrovství ČR ve freeski, FIS Masters cup světový pohár ve sjezdovém lyžování, Pec nám spadla víceboj tradičních a netradičních zimních disciplín pro zakončení zimní sezóny (19. ročník), Bike víkend MTB 4. závod českého poháru horských kol, Krakonošův cyklomaraton, Cyklistická vyjížďka okolo Pece zakončení cyklistické sezóny (9. ročník), Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě, Marosana 4down závod v paralelním sjezdu na horském kole (každoročně) Společensko-kulturní akce Město nemá mnoho prostor pro kulturní vyžití. Není zde žádné divadlo, kino, společenský sál, hrad ani zámek, kde by se konaly různá představení, prohlídky, koncerty či plesy. Pro tyto akce jsou využívány prostory hotelů, místního hudebního klubu či venkovních ploch. Společensko-kulturní akce mají sloužit jako doplněk volnočasových aktivit, zpestřit trávení volného času, přinést vzdělání a podněty k osobnímu rozvoji. Pec se proto snaží připravovat akce cílené na různé věkové kategorie, aby se jí podařilo pokrýt celou škálu zájmů. Některé akce mají ve středisku již svoji tradici. Mnoho z nich jsou ale novinkami, u kterých se v příštích letech můžeme dočkat opakování. Významné společensko-kulturní akce pořádané v roce 2014 Tříkrálový koncert (každoročně), Tony Blues Band bluesový koncert americké zpěvačky, představení Švédský stůl předpremiéra činoherní komedie v podání pražského divadelního souboru lira, 44

45 hasičský bál sbor dobrovolných hasičů (každoročně), ples horské služby prostory hotelu Horizont, pálení čarodějnic v prostorách dětského hřiště (každoročně), Coctail weekend s kapkou naděje podpora nadačního fondu, dětský den (každoročně), pouť svatého Vavřince tradiční pouť spojená s výstupem na Sněžku a mší za účasti prezidenta České republiky, Krakonošův guláš soutěž o nejlépe uvařený guláš, slavnostní odhalení desky Stavba roku, koncert Michala Davida Doprava Doprava zajišťuje styk mezi výchozím místem účastníka a navštěvovanou oblastí, řadíme ji tak mezi realizační faktory. Důležitými aspekty jsou jednoduchost, rychlost a pohodlnost, které tak určují, jakou formu dopravy účastník cestovního ruchu zvolí. Dopravní obslužnost na území České republiky je zajištěna převážně prostřednictvím silniční (automobil a autobus) a železniční dopravy. Možnosti dopravy do cílové destinace by měly být odvozeny od její cílové skupiny. Může se jednat o jednotlivce, páry, rodiny, malé skupiny či větší skupiny okolo 50 osob, aby tak byly uspokojeny jejich potřeby. V posledních letech dochází k rozvoji šetrné dopravy vůči životnímu prostředí (ekomobily a ekobusy) a také rozvoji cyklistické dopravy (cyklotrasy). Silniční doprava středisko je dostupné automobilem, kdy cesta z hlavního města dlouhá cca 150 km trvá v průměru 2 hodiny a 30 minut. Pro první polovinu cesty z hlavního města lze využít dálnici vedoucí pouze do Hradce Králové a poté sjet na silnici I. třídy, která cestu ovšem prodlouží. Autobusovou dopravu zajišťuje několik přepravců a v závislosti na sezóně se odvíjí počet spojení do destinace. V letních a zimních měsících je z hlavního města denně vypravováno kolem 5 přímých spojení a cesta trvá cca 3 hodiny. Ve vedlejší sezóně je nutno využít spojení s přestupem, a to nejčastěji v Hradci Králové, Trutnově nebo Vrchlabí. V tomto případě cesta zabere přibližně 4 hodiny. 45

46 Železniční doprava pro ty, kteří vyhledávají tento druh dopravy, je cestování do střediska mírně komplikované. Vlaková spojení jezdí mezi Prahou a Trutnovem několikrát denně. Cesta trvá kolem 3 hodin a poté je nutné přestoupit na vlak jedoucí do Svobody nad Úpou, která je od Pece pod Sněžkou vzdálena ještě cca 10 kilometrů. Železniční trať v tomto místě končí, a tak se návštěvník musí do destinace dopravit autobusem. V zimních měsících je možné využít služeb Resort busů. Úspornější řešení je proto kombinace vlakového a autobusového spojení s přestupem v Trutnově, kdy cesta zabere přibližně 3 a půl hodiny. Skibusy, city busy a taxi Pec - dopravu do vybraných cílových míst areálu v zimní sezóně zajišťují tzv. Resort busy (páteřní linky), a to mezi Pecí pod Sněžkou, Jánskými Lázněmi, Černým dolem a Svobodou nad Úpou. Druhou možností jsou tzv. City busy (střediskové skibusy), které hosty dopraví z vybraných stanic v okolí jejich ubytování přímo k vlekům a sjezdovkám. Skibusy jezdí třemi nejfrekventovanějšími trasami, a to od hotelu Horizont, Lesovny a Logly vždy kolem informačního centra a autobusového nádraží. Všechny trasy jsou obsluhovány každých 20 až 30 minut. Přeprava skibusy a city busy je poskytována bezplatně. V případě potřeby je za poplatek možné využít služeb taxi Pec, které je v provozu každý den, a to i v nočních hodinách. Parkování - ve městě jsou k dispozici centrální parkoviště sloužící pro návštěvníky výše položených penzionům a horských bud ležících v Krkonošském národním parku, ke kterým je omezený a v mnoha případech i zakázaný vjezd jak v letním, tak i zimním období. Centrální parkoviště též slouží pro návštěvníky skiareálu, jelikož kapacita přilehlých parkovacích míst je nedostatečná. Pro krátkodobé stání lze též využít vyhrazená místa zpoplatněná dle tarifu parkovacích automatů. Cyklotrasy a cyklobusy - na území KRNAP a jeho ochranného pásma je vybudován systém terénních tras vhodných převážně jen pro horská kola. 37 Tento sport se setkává se stále větší oblibou, a tak v Peci a jejím blízkém okolí najdeme začátek hned několika tras. 37 Správa Krkonošského národního parku. Cyklotrasy [online] [cit Dostupné z: 46

47 U mnoha dalších je doporučeným místem, kde by se měli sportovci zastavit. Pro vyznavače tohoto sportu jsou v letní sezóně k dispozici tzv. Cyklobusy, kterou nabízí 5 různých tras po celém území Krkonoš včetně Pece pod Sněžkou (viz. přiložené CD). 4.4 Marketingová komunikace Pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti destinace je důležité vytvoření kvalitního komunikačního mixu, který osloví vhodnou cílovou skupinu (viz. Kapitola 3.4), jakožto potencionální návštěvníky Komunikační mix Středisko může použít všechny známé druhy komunikace, ale prioritou je, aby byl výsledek efektivní a setkal se s užitkem. Velké omezení pro výběr vhodných nástrojů komunikace představuje finanční rozpočet města, který má pro tuto aktivitu vymezené prostředky a nelze je čerpat neomezeně. Město, jehož hlavním mottem je Pec pod Sněžkou město v pohybu, zvolilo pro komunikaci s veřejností jako hlavní formu propagace destinace webové stránky. Jsou dostupné ve 4 jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina a polština) a poskytují všechny základní a praktické informace o destinaci a nabídku služeb, které jsou ve středisku dostupné. Pro mladší generaci město spravuje stránku na sociální síti Facebook, kde informuje o aktuálním dění ve městě. Další formou je outdoorová reklama v podobě billboardů na příjezdových komunikacích do Trutnova, na kterých se prezentuje převážně Skiresort Pec Jánské Lázně, jakožto největší český lyžařský skiresort. Menší plakáty v okolí lákají turisty na významné sportovní a kulturní akce v režii města, které svou tématikou osloví diferencované cílové skupiny. Formu direct mailingu využívají pouze jednotlivé podnikatelské subjekty, které svým hostům sezóně zasílají nabídku na nadcházející období. V této formě propagace není město nijak zainteresováno a neprobíhá zde žádná spolupráce. Do povědomí potencionálních klientů či stálých hostů se středisko dostalo i prostřednictvím médií, kdy v krajských a pražských denících vycházely články týkající se výstavby a otevření nové lanové dráhy na Sněžku, rozšíření stávajícího areálu a plánované propojení s přilehlými středisky nebo ve večerních televizních novinách ve speciální relaci Zimní inspektor. Tato reportáž poskytla divákům TV Nova informace o celém areálu včetně jeho služeb 47

48 a zařadila ho mezi doporučená lyžařská střediska. V samotné destinaci je propagace zajišťována pomocí tištěných materiálů, např. letáky, pohlednicemi, kalendáři, které návštěvník najde především v informačních centrech, na recepci hotelů, penzionů a chalup, ale také v restauračních a sportovních zařízeních. Důležitou formu prezentace destinace představují místní produkty označené logem Krkonoše originální produkt, které by měly být zákazníkům nabízeny v té nejlepší kvalitě, přiměřené ceně a zaručovat šetrnost k životnímu prostředí. Tyto výrobky jsou pojítkem mezi městem a výrobci, kteří svou tvorbou daný region prezentují. Logo Krkonoše originální produkt pak garantuje skutečný krkonošský původ. Mezi zmíněnými produkty nalezneme krkonošskou medovinu, loutky, šperky z mědi a drahých kovů, perličkové vánoční ozdoby, mléčné výrobky, šité hračky, med, praženou kávu a keramiku. Všechny toto produkty je možné zakoupit v informačních centrech či specializovaných prodejnách Produktové balíčky Balíčky jednotlivých včetně dalších doplňkových služeb umožňují zacílení na vybrané segmenty a jsou připraveny přesně na míru dle preferencí zákazníka. Poskytují úsporu času, cestovatelskou jistotu, záruku zážitku, úsporu prostředků a hlavně po finanční stránce jistotu dodržení rozpočtu. Tyto balíčky přináší cestovateli snazší rozhodování, jelikož je předem vše připraveno a naplánováno. Mnoho ubytovacích zařízení nabízí balíčky převážně na slevových portálech. V nich je kombinován 2 či vícedenní pobyt s polopenzí a wellness společně se skipasem. Jako doplňková aktivita slouží zlevněné vstupy na bobovou dráhu, do lanového centra, vstup do bazénu v Trutnově nebo také jízda lanovou dráhou na Sněžku. Město přenechává tuto činnost na jednotlivých podnikatelských subjektech a na jejich propagaci např. prostřednictvím webových stránek se nepodílí Karta hosta Jedná se o slevový produkt, který byl vytvořen za podpory Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a poskytuje všem ubytovaným hostům (ve 48

49 vybraných ubytovacích zařízeních) 38 možnost čerpat řadu slev, a to i slevy na lanovky, lyžování a parkování v areálu. Kartu obdrží každý host u svého ubytovatele, který za něj na základě jejího vydání odvádí místní rekreační poplatek Logo města Před 3 lety došlo ke změně loga města, jelikož původní působilo zastarale a postrádalo znaky moderní doby. Ze 70 předložených návrhů byl vybrán ten, který dle vedení, město nejlépe vystihuje. Autor se inspiroval tvarem včelí plástve symbolizující léto a tvarem vločky symbolizující zimu. Celkově logo působí jako květina (symbol přírody) v modrých a zelených barvách a tím dává najevo, že je město otevřeno všem jak v zimní, tak i letní sezóně. Otevřenost značí právě chybějící šestý lístek, na jehož místě je název a motto města. Obrázek 5 Loga města (staré a nové) Zdroj: IDNES. Pec pod Sněžkou zmodernizovala logo, evokuje sníh i květiny. *online+. *cit ]. Dostupné z: 4.5 Profil návštěvníka střediska Složení návštěvníků tvoří převážně tuzemští hosté, kterých do destinace zavítá každoročně v průměru přes 70 % z celkového počtu a pak hosté zahraniční, kdy se jedná 38 Seznam ubytovacích zařízení viz. přiložené CD 49

50 o turisty z Německa, Polska a Holandska. Návštěvníci těchto třech zemí tvoří přibližně dalších 25 %. Nejmenší procento pak tvoří dohromady turisté ze Slovenska, Ruska a Velké Británie. 39 Pro zjištění a následné vytvoření profilu návštěvníka daného střediska byl proveden výzkum. Ten probíhal na území města Pec pod Sněžkou v týdnu od 3. do 9. března 2014 formou papírového dotazníku s uzavřenými otázkami (viz. přiložené CD). Vzorek sta respondentů byl volen stratifikovaným náhodným výběrem. Respondenti byli obyvatelé České republiky ve věku 18 a více let. Účelem výzkumu bylo zmapovat návštěvníky, kteří do destinace přijíždějí, zjistit jejich složení a hlavní důvody jejich návštěvy. Na základě dotazníkového šetření bylo dosaženo výsledků, které poskytly informace nejen o nich samotných, ale i jejich celkovou spokojenost s destinací, zhodnocení zdejších služeb a strategických plánů, které chce středisko realizovat. Návštěvníci hodnotili také vize a fiktivní plány, jež by mohly podnítit rozvoj cestovního ruchu v destinaci. Profil návštěvníku je následně srovnán s cílovou skupinou, kterou středisko komunikuje. 39 Stem/mark. Etapová zprává: Výsledky za zimu 2012 [online] [cit Dostupné z: 2Fwww.kr-kralovehradecky.cz%2Fassets%2Fkrajsky-urad%2Fcestovniruch%2Fstatistiky%2FEtapova_zprava_zima2012_1 3.docx&ei=cXFzVOj1D4jgywO27oD4Bg&usg=AFQjCNFl KEaWSazt3oq2HWMYYx_mi175-A&sig2=5hiLL7BqZ65cDDK9Ci5mAw&bvm=bv ,d.bGQ 50

51 Obrázek 6 Místo bydliště (kraj) 7% 5% 13% 35% Praha Střední Čechy Královehradecký Liberecký 9% Ústecký Parbudický 13% 18% Ostatní Zdroj: Vlastní zpracování Největší procento návštěvníků pochází z hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Další významnou skupinu tvoří obyvatelé Královéhradeckého a Libereckého kraje. Z toho lze usoudit, že lokalitu navštěvují především obyvatelé krajů, pro něž je středisko snadno dopravně dostupné. Obrázek 7 Věková kategorie 6% 4% 11% let 18% 32% let let let let 29% 66 let a více Zdroj: Vlastní zpracování 51

52 Hlavní skupina navštěvující středisko spadá do věkové kategorie 26 až 35 let s 32 %, následuje kategorie 36 až 45 let s 29 % a třetí nejpočetnější skupinu tvoří návštěvníci ve věku 46 až 55 let. Jedná se o skupiny v práceschopném věku, pro které je tato forma trávení volného času finančně dostupná. Obrázek 8 Důvod návštěvy Zdroj: Vlastní zpracování Nejvíce dotázaných zvolilo jako důvod návštěvy vlastní rozhodnutí, které bylo ovlivněno převážně nabídkou služeb a kvalitou vybavení střediska (ubytování, stravování, aktivity). Mezi další důvody se řadí dobrá dostupnost z místa bydliště, známost lokality a cena za poskytované služby. Pro mnoho návštěvníků je důvěryhodnost rozhodujícím faktorem, a proto více jak 1/3 volila důvod návštěvy právě z vlastního rozhodnutí. 52

53 Obrázek 9 Intenzita návštěvnosti jsem tu poprvé již jsem tu byl/a 1x až 2x ročně více než 2x ročně měsíčně (více než 6x ročně) Zdroj: Vlastní zpracování Celkem 29 % dotázaných navštěvuje resort pravidelně, a to 1x až 2x ročně. Dalších 26 % návštěvníků bylo v Peci pod Sněžkou úplně poprvé a 21 % dotázaných středisko již v minulosti navštívilo. Intenzita návštěvnosti zbývajících 24 % respondentů je více než 2x ročně. Nejčastější příjezdy návštěvníků 1x až 2x ročně mohou souviset se změnou letní a zimní sezóny, kdy mají zájem středisko během těchto dvou hlavních období navštívit. Obrázek 10 Typ ubytování apartmán 15% vlastní/u známých 14% hotel 28% chata/chalupa 20% penzion 23% Zdroj: Vlastní zpracování 53

54 Služby hotelových ubytovacích zařízení využilo 28 % dotázaných. V penzionu bylo ubytováno 23 % respondentů. Chatu či chalupu si pronajalo 20% dotázaných. Zbývajících 29 % respondentů volilo mezi ubytováním v apartmánu nebo vlastní nemovitosti v podobném procentuálním poměru. Více než polovina hostů volí jako formu ubytování hotely a penziony, jelikož poskytují širokou škálu služeb a s tím spojené pohodlné trávení volného času. Obrázek 11 S kým cestujete s kamarády 20% sám/a 6% s partnerem/kou 29% s rodinou 45% Zdroj: Vlastní zpracování Skoro polovina respondentů navštívila resort s rodinou včetně dětí a ostatních rodinných příslušníků. 29 % návštěvníků cestovalo s partnerem či partnerkou. Dalších 20 % dotázaných bylo ve středisku s jedním či více kamarády a pouhých 6 % respondentů cestovalo samo. Lze tedy soudit, že středisko svým charakterem vybízí návštěvníky k trávení rodinné dovolené. 54

55 Obrázek 12 Typ dopravy vlak+autobus 6% jiné 2% autobus 10% automobil 82% Zdroj: Vlastní zpracování Více než ¾ dotázaných využilo pro přepravu do cílové destinace osobní automobil. Dalších 10 % respondentů přicestovalo autobusem a 6 % zvolilo kombinaci železniční dopravy a autobusu. Cestování automobilem je pro většinu návštěvníků nejsnazší formou dopravy a usnadňuje jim pohyb v dané destinaci a jejím okolí. Délka pobytu se u 42 % dotázaných pohybovala mezi 3 až 5 nocemi. Dalších 32 % respondentů zůstalo ve středisku 6 až 7 nocí. 15 % návštěvníků v Peci pod Sněžkou přenocovalo pouze 1 až 2 noci a 11 % dotázaných naopak déle než 7 nocí. Obrázek 13 Plánovaný rozpočet (osoba/den) méně než 500 Kč Kč Kč Kč více než 1500 Kč Zdroj: Vlastní zpracování 55

56 Plánovaný rozpočet si 31 respondentů stanovilo mezi 801 až Kč. Shodný počet návštěvníků pak předpokládal utratit 500 až 800 Kč a až Kč. Dalších 11 respondentů mělo vyhrazeno méně než 500 Kč na den a pouhých 10 dotázaných chtělo využít více než Kč. Zvolené částky se odvíjí od spotřeby služeb a formy ubytování ve středisku. U aktivních lyžařů a náročné klientely je proto částka vyšší než např. U pěších turistů a nenáročných klientů. Lyžování a snowboarding volilo 64 % respondentů jako hlavní aktivitu během jejich pobytu ve středisku. Dalších 16 % dotázaných se věnovalo běžeckému lyžování a 13 % pěší turistice. Pouhých 7 % návštěvníků využilo služeb wellness. Obrázek 14 Výstavba nové sedačkové lanovky a propojení areálů slyším o tom poprvé 25% ano 35% je mi to jedno 20% ne 20% Zdroj: Vlastní zpracování Plán výstavby nové sedačkové lanovky a současné propojení areálů se líbil 35 % dotázaných. Dalších 25 % respondentů o této plánované inovaci slyšelo poprvé. 20 % návštěvníků s touto změnou nesouhlasilo a chtělo zachovat původní vzhled areálu. Zbývajícím 20 % dotázaných na této inovaci nezáleželo a změnu by nijak neocenili. Toto propojení by přineslo větší příliv nových návštěvníků a stávajícím by usnadnilo přesun mezi středisky. 56

57 Obrázek 15 Výstavba aquaparku s krytým sport centrem 15% ano, nápad se mi líbí 28% 21% 36% ano, ale pouze aquapark ano, ale pouze sport.centrum ne, nelíbí se mi Zdroj: Vlastní zpracování Nápad výstavby aquaparku a krytého sportovního centra zaujal celkem 85 % dotázaných, přičemž 21 % z nich by volilo pouze výstavbu aquaparku a dalších 28 % naopak samostatné kryté sportovní centrum. Pouhým 15% respondentů se tento nápad nelíbil a výstavba by pro ně byla nezajímavá. Obrázek 16 Celkové hodnocení střediska vynikající velmi dobré průměr špatné katastrofa Zdroj: Vlastní zpracování Celkem 47 dotázaných ohodnotilo středisko jako velmi dobré. Od dalších 35 respondentů obdrželo průměrné hodnocení. Naopak 14 návštěvníků hodnotilo resort 57

58 a v něm nabízené služby jako vynikající. Pouze 4 lidé odpověděli, že je pro ně středisko špatné a nevyhovuje jejich požadavkům Závěry z dotazníkového šetření Na základě analýzy dat z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastějšími návštěvníky resortu jsou obyvatelé Prahy, Středních Čech, Královéhradeckého a Libereckého kraje ve věku 26 až 55 let. Tito návštěvnicí středisko navštěvují převážně 1x až 2x ročně a návštěvu iniciují na základě vlastního rozhodnutí, kvůli dobré dopravní dostupnosti z místa bydliště a také znalosti dané lokality. Délka pobytu respondentů se pohybuje mezi 3 až 7 nocemi a jako formu ubytování volí především hotely a penziony. Lyžování a snowboarding byl nejvíce dotázanými označen za hlavní aktivitu, kterou v resortu provozují. Ohledně propojení areálů a s ním spojené výstavby nové sedačkové lanovky se více než 1/3 respondentů vyjádřila kladně. Stejně tomu bylo i v případě vize projektu aquaparku s krytým sportovním centrem, jehož vybudování by ocenilo přes ¾ dotázaných. Celková spokojenost všech sta respondentů se pohybovala ve škále vynikající až průměrná. Z výsledků analýzy je zřejmé, že mladí lidé a sportovci/páry do střediska tolik nejezdí. Současná komunikace města je však zaměřena právě na tyto dvě skupiny lidí. Pro zvýšení cestovního ruchu a získání nových návštěvníků by středisko mělo zvolit formu komunikace, která bude mířena správným směrem. Efektivněji se tak jeví cílit na rodiny s dětmi, které budou pro středisko, co se týká cílových skupin, hlavním zdrojem příjmů. 4.6 Strategické plány města Všechny změny a úpravy, které ve středisku doposud proběhly, zasáhly pouze úzkou část veřejnosti. Poté, co došlo ke změně pronajímatele lyžařského areálu, se začaly vytvářet strategické plány, jež by měly značně ovlivnit celoroční chod města. To má totiž potenciál, aby dosáhlo na úroveň malého alpského střediska Propojení lyžařských areálů Pec Velká Úpa V roce 2012 se společnost Mega Plus za předem stanovených podmínek zavázala k 20letému pronájmu lyžařského areálu. Během uplynulých 2 let došlo k drobným 58

59 změnám a vylepšením. Zásadní změny, které mají areál pozvednout na vyšší úroveň, jsou naplánovány na následujících 5 let. V roce 2015 proběhne na sjezdovce Smrk a Zahrádky výměna technologií. Namísto stávajících kotev zde budou vybudovány 4sedačkové lanovky. Stejnou změnou projde i sjezdovka Javor, kde pro sezónu 2016/2017 vznikne 6sedačková lanovka vedoucí odspodu Javoru směrem ke Kolínské boudě. Odtud povede nová sjezdovka až do Javořího Dolu. V roce 2018 až 2019 by měla být postavena kabinová lanovka mezi Pecí pod Sněžkou a Velkou Úpou a tím by došlo k úplnému propojení třech areálů. Obrázek 17 Mapa areálu včetně nerealizovaných projektů Zdroj: SKIRESORT. Pec pod Sněžkou. *online+. *cit Dostupné z: Nová železniční trať Úpa Express Pro usnadnění dopravní obslužnosti města vznikl projekt na vybudování železniční tratě ze Svobody nad Úpou až ke sjezdovkám v Peci pod Sněžkou. V návrhu se jedná o jednokolejovou elektrifikovanou trať dlouhou přibližně 15 kilometrů. Po celé její délce by mělo být vystavěno 9 mostů, 7 tunelů a 10 zastávek (Maršov I až III, Horní Maršov, Temný Důl, Hlušiny, Velká Úpa, Wimmerova, Pec pod Sněžkou a Javor). Tento návrh má mnoho pozitivních ohlasů, neboť by značně přispěl ke zkvalitnění ovzduší a zjednodušení dopravní situace během hlavní sezóny. Projekt je ovšem finančně náročný, kdy přibližný odhad počítá se 13 miliardami korun. Předběžný termín dokončení je stanoven na rok 59

60 2019. V případě získání dotace a navázání přeshraniční spolupráce by došlo k prodloužení nejen do Pece, ale také do Špindlerova Mlýna a polského města Karpacz Vybudování nového obchodního centra Do města celoročně přijíždí turisté, kteří požadují kvalitní a snadno dostupné služby. Současný stav nákupního centra Kubík je naprosto nevyhovující a svou nabídkou neuspokojuje ani místní obyvatelé. Majitel objektu vyhlásil architektonickou soutěž, na jejímž základě byl vybrán návrh, který nejlépe koresponduje s okolní zástavbou a přírodou. Na místo stávajícího centra má být vybudován víceúčelový objekt. V přízemní stavbě kvádrového tvaru se bude nacházet obchod s potravinami, lékárna a kavárna. Ve stráni nad ní pak bude několik viladomů apartmánového typu. Tento projekt má zvýšit úroveň poskytovaných služeb a přinést užitek nejen návštěvníkům, ale i obyvatelům města. 60

61 4.7 SWOT analýza Poloha (horské klimatické podmínky, nadmořská výška kolem 1000 m.n.m., Sněžka) Občanská vybavenost (obchodní centrum, lékárna, drogerie) Propojení areálu KRNAP omezení pro podnikatele S Rodinná atmosféra Pestrá nabídka ubytovacích zařízení W Parkovací plochy Marketingová komunikace Rozmanitost služeb v zimním areálu (freestyle, děti) Krátké, snadné sjezdové tratě Zasněžování Slabá infrastruktura (pouze automobil a autobus) Turismus (Polsko - stavba železnice, rozšiřování cyklostezek) Počasí (délka sezóny) O Objekty vhodné pro kulturní vyžití (hotel Hradec) Sportovní akce T Rozvodňování Úpy (záplavy) KRNAP (rozšiřování chráněných zón) Místní podnikatelé (spolupráce s pivovarem) Ekonomické faktory (krize) Využití dotací z evropských fondů Mezi silné stránky řadíme polohu horského střediska, která je předpokladem pro dobré klimatické podmínky. V zimní sezóně sem patří propojení areálů Pec a Jánské Lázně, které rozšiřuje možnosti všech lyžařů a snowboardistů. Pestrá nabídka ubytovacích zařízení, rozmanitost služeb v zimním areálu a rodinná atmosféra jsou dalšími klady střediska. Slabinou je špatná občanská vybavenost, kde v městě chybí vyhovující obchodní centrum, lékárna či drogerie. Nedostatek parkovacích ploch, slabá infrastruktura a špatně cílená marketingová komunikace jsou negativem, jež město provází po celý rok. Velký potenciál pro město přináší místní podnikatelé, za jejichž spolupráce je možné přichystat mnoho zajímavých akcí. Vybudování železnice, rozšíření cyklostezek či přestavba nevyužitých objektů pro kulturní a sportovní vyžití by vyvolaly nárůst návštěvníků. Faktory, které 61

62 ohrožují chod střediska, jsou především sezónnost, rozvodnění řeky Úpy a též poloha v KRNAPu. Ten by mohl rozhodnout o rozšíření chráněných zón, a tím zamezit rozvoji střediska v daných lokalitách. 5 HARRACHOV 5.1 Charakteristika a demografie Město Harrachov ležící na území Libereckého kraje se nachází v oblasti západních Krkonoš u údolí říčky Mumlavy v nadmořské výšce 665 m.n.m.. Zástavba města je tvořena kombinací staré a moderní architektury se snahou o udržení rázu horského střediska. Celková rozloha území se počítá na ha. Trvale zde žije obyvatel 40, kteří pracují nejen ve službách spojených s cestovním ruchem, ale také ve sklárně či pivovaru. Katastrální území Harrachov se dělí na 4 části. První z nich je Rýžoviště ležící 2 kilometry jihovýchodně od města, které dříve bývalo sklářskou a dřevařskou osadou. Dnes je známé jako středisko pro rekreaci a zimní sporty. Další částí je horská osada Mýtiny nad soutokem Jizery a Mumlavy nacházející se 2,5 kilometru západně od Harrachova. Je zde evidován nejmenší počet adres a trvale žijících obyvatel ze všech 4 částí. V osadě nalezneme železniční stanici ozubnicové trati z Tanvaldu nazývané Kořenovská zubačka. Poslední částí je Nový svět, který navazuje na původní zástavbu a tvoří tak harrachovské předměstí. Od západní až po severní stranu je město lemováno hranicí Polska se známým přechodem Jakuszyce - Szklarska Poręba a také mnoha horami a vrcholy mezi něž patří Janova skála (1002 m.n.m), Tvarožník (1 320 m.n.m.), Růženčina zahrádka (1 400 m.n.n) a Sněžné Jámy (1 480 m.n.m.), které jsou považovány za jednu z nejhezčích přírodních zajímavostí. Další je Čertova hora zvaná také Čerťák, která je dominantou celého Harrachova. Vrchol hory leží ve výšce m.n.m a na jejích zalesněných plochách je rozložen lyžařský areál. 40 Český statistický úřad. ČSÚ a územně analytické podklady [online] [cit ]. Dostupné z: 62

63 Harrachov je stejně jako Pec pod Sněžkou součástí Krkonošského národního parku (KRNAP). Samotné město patří do ochranného pásma, které tvoří přechod mezi 3. zónou a volnou krajinou. Okolí města se však řadí do 2. a 3. zóny, což má velký vliv na přístupnost a pohyb v terénu. Pohyb návštěvníků je omezen pouze po značených turistických a lyžařských trasách. Tato zonace zajistí šetrné využívání přírody pro turistiku a sport. Vedení města spolupracuje se Sdružením obcí Libereckého kraje čítající 87 měst a obcí. Mezi nejvýznamnější patří Albrechtice v Jizerských horách, Česká Lípa, Doksy, Jablonec nad Nisou, Liberec, Malá Skála, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Semily, Turnov a Železný Brod. Sdružení napomáhá vzájemné informovanosti mezi obcemi, koordinaci činností přesahující rámec daného území, podporuje tuzemskou a zahraniční spolupráci a zajišťování finančních prostředků pro realizaci projektů. Další spolupráce probíhá s mikroregionem Tanvaldsko, což je uskupení 12 obcí, kterými jsou Tanvald, Harrachov, Desná, Kořenov, Velké Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice, Smržovka, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Zásada. Uskupení se podílí na projektech zaměřených na přeshraniční zimní turistickou nabídku, cestovní ruch, zkvalitnění infrastruktury a sítě cyklotras vedoucích do Polska. Současná spolupráce probíhá na projektu Místa s tradicí, jehož cílem je propagace a udržování společných kulturních a historických tradic příhraničního území přispívajících k prohloubení vztahů mezi lidmi na obou stranách hranice. Třetí organizací, jejímž prostřednictvím prosazuje Harrachov své zájmy, je Euroregion Nisa. Jedná se o dobrovolné zájmové sdružení německých, polských a českých měst a obcí, jehož snahou je vytvoření společného, integrovaného prázdninového a turistického regionu. V roce 2012 byla prostřednictvím fondů Evropské unie financována inovace turistické sekce webových stránek, tvorba videa o možnostech turistiky a tisk map zajímavých výletních cílů v destinaci. Poslední organizací je Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově, jehož prioritou je podpora a koordinace aktivit týkajících se lyžařského areálu a služeb s ním spojených. 5.2 Přírodní a antropogenní atraktivity Středisko je známé a oblíbené po mnoho desítek let, kdy návštěvníci přijíždí jak v zimní, tak i letní sezóně. Již v roce 1920 byl v Harrachově na Čerťáku vystavěn první 63

64 skokanský můstek, jehož kritický bod se měří na 40 metrů. O 3 roky později se na něm uskutečnily první mezinárodní lyžařské závody. Postupem času byly v areálu vybudovány další můstky. Tím posledním byl mamutí skokanský můstek s kritickým bodem 185 m. Dnes jsou můstky rozděleny do tří kategorií, a to střední s délkou bodu 40, 60 a 70 metrů, velké s délkou 120 metrů a nejdelší výše jmenovaný Mamutí můstek. Areál procházel mnoha rekonstrukcemi a modernizacemi, aby se vyrovnal evropskému standardu a udržel si svůj význam. Poslední přestavby a úpravy proběhly v roce 2000, kdy středisko dosáhlo takové úrovně, že se dnes řadí mezi pár evropských, kde se pořádají světové poháry ve skocích a letech na lyžích. Skiareál Harrachov ležící v těsné blízkosti skokanských můstků je oblíbený klienty hlavně z tuzemska, ale i zahraničí. Stejně jako u můstků, i tady proběhly různé rekonstrukce a inovace týkající se lanovek a sjezdovek. Ty přinesly modernizaci a mohou tak nabídnout služby, jež uspokojují i náročnější klientelu. Harrachov se připojil ke Skiregionu, což je největší lyžařská oblast v České republice rozkládající se mezi západními Krkonošemi a Jizerskými horami. Patří sem střediska Rokytnice nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rejdice a Příchovice. Toto propojení poskytuje lyžařům využití zmiňovaných areálů, a to za použití pouze jednoho typu skipasu, kdy si každý může vybrat z nabídky bodových či vícedenních časových jízdenek. 41 v celém regionu nalezneme 6 lanových drah a 37 vleků, přičemž celková délka všech tratí činí 40,5 kilometrů a kapacita přepravních zařízení je osob/hod. Samotný Harrachov provozuje 3 lanové dráhy, 6 lyžařských vleků s přepravní kapacitou osob/hod. Areál poskytuje vyžití jak aktivním sportovcům, tak i začínajícím lyžařům či rodinám s dětmi. V resortu jsou k dispozici sjezdové tratě všech obtížností v délce 8,6 kilometrů, z čehož je 50,5 % červených, 33 % modrých, 15 % černých a 1,5 % zelených. Značení obtížnosti sjezdové tratě zelenou barvou je obvyklé převážně v evropských zahraničních střediscích a u nás se objevuje zcela výjimečně. Jedná se o nejsnazší trať, která je určena převážně dětem a začínajícím lyžařům. Každá trať nese konkrétní název. V Harrachově to jsou Červená I., Červená II., Modrá, Černá, Osvětlenka, Amálka, Dětská A, Dětská D a Sjezdovka C, kde je pro držitele vícedenního skipasu možné využít večerní lyžování zdarma. Všechny 41 Stejný systém je využíván i ve Skiresortu Pec Jánské Lázně 64

65 sjezdovky se nachází v nadmořské výšce 650 až metrů, a poskytují tak jistotu sněhu během celé zimní sezóny. V případě nepříznivých podmínek je u všech tratí vybudován zasněžovací systém, který nahradí sníh přírodní. Pro návštěvníky s malými dětmi je ve středisku k dispozici 7 provazových vleků a jeden dětský pás včetně výcvikového terénu, který využívají nejen děti, ale i začátečníci freestyle. Příznivci běžeckého lyžování mohou využít celkem 110 km pravidelně upravovaných tratí, které nabízí lehčí i těžší trasy s úpravou crosscountry a některé z nich vedou přes hranice do polských Jakuszyc. Obrázek 18 Mapa skiareálu Harrachov Zdroj: SKIREGION. Mapa skiareálu Čertova hora Harrachov. *online+. *cit Dostupné z: Během letního a mimosezónního období středisko nabízí mnoho rozličných atraktivit, ze kterých si vybere každý dle svého zájmu a zaměření. V centru města mohou návštěvníci vidět kapli sv. Alžběty se skleněným zvonkem, který byl vyroben v místní sklárně. Ta je dalším místem, které lze během pobytu ve středisku navštívit. Jedná se o nejdéle fungující sklárnu v Čechách a pravděpodobně i na světě. Je zde dochována ojedinělá technika tradiční ruční výroby sklářskými píšťalami a foukání do dřevěných forem. Dnes se sklárna zaměřuje převážně na výrobu dekorativního a užitkového skla, a tak může být exkurze do těchto míst lákadlem pro všechny věkové 65

66 kategorie. Další místo, které zaujme hlavně příznivce zimních sportů, je Skimuzeum, jehož expozice mapuje vývoj harrachovského lyžování. K vidění jsou zde víc než 100 let staré ski a také vítězné poháry a medaile. Hornické muzeum a Šindelka jsou atraktivity stojící pár set metrů od města. V roce 2003 bylo hornické muzeum společně se štolou zpřístupněno veřejnosti a návštěvníci tak mohou vidět celé štolové patro, nástroje a pomůcky pro práci a také fotografie dokumentující život horníků. Šindelka je budova, v níž je provozována expozice myslivosti a lesnictví. Pro zájemce o tuto oblast jsou zde shromážděny informace o lesnické problematice týkající se lesní těžby, zpracování dřeva a péče o les a jeho obnovy. Myslivecká část mapuje období od historie až po současnost, kde nabízí ukázky lovné zvěře, loveckých zbraní a psů a fotodokumentaci o myslivosti v běžném životě. Mimo mnoha muzeí je v okolí města vytvořena Včelí naučná stezka, kterou využijí především rodiny s dětmi či školní exkurze. Jedná se o stezku s několika stanovišti, na kterých se ve 3 jazykových mutacích dozvíme vše o včelařství a životě včel. K dispozici jsou místa pro občerstvení, dětské hřiště a také Aromacentrum, kde může návštěvník cítit vůni včel, medu a vosku. Posledními atraktivitami, které by měl návštěvník Harrachova navštívit, je jediná ozubnicová železniční trať v České republice neboli Zubačka. Jedná se o jedinečnou kulturní a technickou památku tohoto druhu na našem území, která je využívána spíše pro turistické účely nebo na cestování mezi Harrachovem a Tanvaldem. Mumlavský vodopád také nese své NEJ, jakožto nejvodnatější vodopád v Krkonoších měřící 8,5 metrů. Vodopád patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v západní části Krkonoš. 5.3 Turistická infrastruktura a suprastruktura Mezi turistickou suprastrukturu stejně jako v Peci pod Sněžkou řadíme hlavně ubytovací a stravovací zařízení, která dělíme na hromadná ubytovací zařízení (HUZ) a individuální rekreační objekty (IRO). Diferenciace mezi těmito dvěma typy ubytovaní závisí na počtu lůžek a pokojů, kdy HUZ musí disponovat nejméně 5 pokoji či 10 lůžky. Jsou jimi především hotely, penziony, podniková rekreační zařízení, lázeňská zařízení, turistické ubytovny či jiná ubytovací zařízení. Do infrastruktury střediska řadíme cestovní kanceláře a agentury, turistická informační centra, sportovně-rekreační a kulturněhistorické zařízení a doprava. 66

67 5.3.1 Ubytovací zařízení K rozvoji cestovního ruchu napomáhá především modernizace starších objektů, a tím současné dochází k uspokojování přání zákazníků, kteří se pak do střediska vrací a využívají nabízených služeb. Harrachov disponuje 76 hromadnými ubytovacími zařízeními s pokoji o celkové kapacitě lůžek. 42 Najdeme zde 17 hotelů střední, tj. Tříhvězdičkové kategorie, ale také 3 čtyřhvězdičkové hotely nabízející zázemí pro náročnější klientelu. Dále pak hotely nižší kategorie, jeden hotel garni, penziony, turistické ubytovny, rekreační a školicí střediska a také kemp. Většina zařízení je v provozu celoročně a s jejich neustálým přibýváním dochází k nenaplnění ubytovacích kapacit. Výjimku tvoří období kolem vánočních státků či jarních prázdnin, kdy ve vybraných zařízeních dochází k naplnění kapacit a nelze poptávku klientů uspokojit. Velké množství objektů pro individuální rekreaci představují apartmánové domy, které zabírají značnou část města a ubírají tak klientelu hromadným ubytovacím zařízením. Jsou vyhledávané především rodinami s dětmi a mladými lidmi. V minulých patnácti letech byl o tento druh ubytování, jehož koncept byl převzat ze zahraničních horských středisek, výrazný zájem, ale v posledních letech poptávka upadá. Klienti vyhledávají pohodlí a místo, kde budou mít prostor pro odpočinek a relaxaci, a tak se opět zvyšuje poptávka po ubytovacích zařízeních střední kategorie, která je pro většinu zájemců finančně dostupné a splňuje jejich požadavky. Jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Hotelstars (období 2014 až 2016) je praktická zejména pro hosty, kterým poskytuje souhrnný přehled hotelů a penzionů rozčleněných do jednotlivých kategorií. Zároveň jim jsou jejím prostřednictvím garantovány nabízené služby a vybavení. V Harrachově je do této klasifikace začleněn pouze hotel Svornost 43, který svým hostům kromě ubytování a stravování poskytuje 42 Český statistický úřad. Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v obcích vybraného okresu [online] [cit Dostupné z: 43 Hotelsars. Certifikovaná zařízení [online] [cit Dostupné z: 67

68 fitness a wellness s bazénem, kadeřnické a kosmetické služby a také balneo procedury, masáže a saunu. I další harrachovské hotely a penziony by se měly začlenit do této klasifikace, aby tak potenciální zájemce ujistily o výši kvality a službách, které nabízí Stravovací zařízení Horské středisko nabízí různé typy stravovacích zařízení, přičemž se jedná převážně o restaurace. Ty jsou ve většině případů součástí hotelu či penzionu, ale některé z nich fungují samostatně. Pro návštěvníky, kteří na hory přijíždí, je důležitá nejen cena, ale i sortiment. Jídelní lístek by měl zahrnovat především lokální speciality, jimiž se daná destinace prezentuje. Oproti Peci pod Sněžkou je v Harrachově mnohem více stravovacích zařízení, která se právě na lokální kuchyni zaměřují. Mnoho klientů však vyžaduje jiný druh stravy, a tak ve středisku kromě klasických českých restaurací najdeme také pizzerii či café bar nabízející převážně americkou kuchyni. Dalšími zařízeními jsou bar, hostinec, kavárna, cukrárna, pekárna, pivovar. V prosinci 2014 bude u lanové dráhy na Čertovu horu otevřen nový multifunkční objekt s bufetovou restaurací. Tento typ zařízení přinese zlepšení stávající situace a poskytne lyžařům možnost rychlejšího stravování, které dosud v areálu nebylo Turistická informační centra Na rozdíl od Pece pod Sněžkou je turistům střediska k dispozici pouze jedno informační centrum sídlící v budově městského úřadu. TIC je registrováno pod Českou centrálou cestovního ruchu Czech tourism a poskytuje základní služby v podobě poskytování informací o přírodních památkách, kulturních, společenských a sportovních akcích, možnostech ubytování a stravování či autobusového a vlakového spojení. Zákazníkům je k dispozici množství letáků, brožur, map, knih, pohlednic nebo také upomínkových předmětů, které lze bezplatně získat či si je zakoupit. Další službou, kterou centrum nabízí, je prodej vstupenek na zvolené akce, možnost kopírování, směna peněz či využití veřejného internetu. Během letní a zimní sezóny je otevřeno denně, mimo sezónu pak pouze ve vybraných dnech. 68

69 5.3.4 Sportovně-rekreační zařízení a služby Středisko se snaží uspokojit přání všech zákazníků a přilákat i potencionální klienty nejen z tuzemska, ale i zahraničí. Proto neustále rozvíjí okruh aktivit, které lze v Harrachově využít pro trávení volného času. Pro aktivní sportovce je během letní sezóny otevřeno lanové centrum PROUD nacházející se v Krkonošském národním parku na ploše celkem m². V areálu jsou pro zákazníky připraveny nízké překážky pro nácvik lezecké techniky, tréninková stěna, vysoké překážky, Krakonošova věž vysoká 12 metrů a nakonec lanovka vedoucí na začátek trasy. Vertical park je další aktivitou umístěnou v blízkosti lyžařského areálu a zájemcům nabízí 10 metrů vysokou horolezeckou stěnu s převisem, obří houpačku a bungee trampolínu. Pro vyznavače extrémních sportů je na televizní věži rozhodčích u skokanských můstků umístěn freestylový bungee jumping, který je otevřen celoročně a za každého počasí. Bobová dráha ležící na okraji lesa a zároveň v pěší dostupnosti od města patří k jeho hlavním atrakcím. Je považována za jeden z mnoha projektů, který je kvalitně zakomponován do přírody a nenarušuje tak její celkový ráz. Dráha svou činnost provozuje celoročně, jelikož jako jediná v ČR disponuje vyhříváním po celé její délce. Pro zájemce o outdoorové aktivity je ve středisku vybudováno centrum, které pořádá vodácké výlety, výlety na horských kolech, výuku lukostřelby, vedení týmových her či geocaching. 44 Pro mírnější povahy jsou ve středisku dvě minigolfová a jedno 9 jamkové golfové hřiště. Kromě těchto aktivit ve středisku nalezneme koupaliště a kryté hotelové bazény, posilovnu a fitness, multifunkční hřiště na fotbal, tenis, volejbal, basketball a jiné, bowlingové centrum, nafukovací tenisovou halu a nově vystavěné Sportrelax centrum. Zde je zázemí nabízející kurty pro squash, stolní tenis, indoor golf, aerobní sál a wellness areu s vířivkou, saunou, solárium, masážemi a relaxační zónou pro následný odpočinek, které se může využít nejen při nepřízni počasí. Zapůjčení veškerého vybavení, jako např. sjezdových a běžeckých lyží, horských kol a motorových kol, horských tříkolek, je možné v půjčovnách se sportovními potřebami alokovaných po celém městě. 44 hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice 69

70 Nejdůležitější sportovní službou, vyhledávanou pouze během zimní sezóny, jsou lyžařské školy. Ve městě jich nalezneme celkem 7. Každá z nich nabízí shodné služby pro všechny věkové kategorie, a to výuku jízdy na lyžích a snowboardu pro jednotlivce či skupiny. Vybrané školy se navíc specializují ještě na výuku telemarku, freestyle, jízdy na běžkách, snowbladech, ale také techniku jízdy v boulích, carving nebo závodní lyžování. Jako doplňková služba jsou ve středisku pořádány sportovní akce, které mohou oslovit aktivní sportovce, ale i rodiny s dětmi. Mnoho z nich je pořádáno každoročně, ale konají se i akce, které jsou pouze výjimečné. Významné sportovní akce pořádané v roce 2014 Mistrovství světa v letech na lyžích na Mamutím můstku, Dynastar Open Cup závod v obřím slalomu pro veřejnost (5. ročník), Mezinárodní běh bez hranic (Harrachov Szklarska Poręba), Harrachovský Mamut výběh hasičů po schodišti v plné zbroji (3. ročník), Red Bull 400: výběh do skokanského můstku K120, Krakonošův přespolní běh na tratích pod Čerťákem (každoročně), Happy weekend (každoročně), Veterániáda (každoročně) Společensko-kulturní akce Veškeré kulturně-společenské akce jsou pořádány v prostorách hotelů, místní základní školy či lyžařského areálu střediska. Absence zařízení pro konání akcí je výrazným nedostatkem, který snižuje atraktivitu střediska. Zajímavé akce s vhodným námětem dokážou přilákat množství návštěvníků i místních obyvatel a dochází tak k lidské sounáležitosti a zvýšení povědomí o městě. Město Harrachov je proto spolupořadatelem významných akcí konaných každoročně již mnoho let. Významné společensko-kulturní akce pořádané v roce 2014 příjezd Krakonoše (86. ročník), festival Keltská noc (19. ročník), 70

71 nostalgické jízdy na Zubačce (každoročně), benefiční akce Pomáháme fotbalem, Harrachovské pivní slavnosti (každoročně), Harrachov bez bariér pro hendikepované lidi, Svatoanenské dřevosochání, mezinárodní festival outdoorových filmů, Svatováclavské posezení (3. ročník) Doprava Kvalitní dopravní infrastruktura zvyšuje potenciál destinace, neboť dokáže zajistit jednoduché, pohodlné a rychlé spojení mezi výchozím a cílovým místem účastníka. Čím více druhů dopravy je možné pro dosažení území využít, tím se pro budoucí návštěvníky stává zajímavější a lze tak očekávat zvýšení poptávky. Zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím silniční (automobil a autobus) a železniční dopravy rozšiřuje skupinu potencionálních návštěvníků, pro něž se destinace stává dostupnou. Jedná se nejen o jednotlivce či rodiny, ale především o velké skupiny (školní výlety, zájezdy, teambuildingy aj.). Rozvoj cyklotras a zavádění ekobusů šetrných k životnímu prostředí je novým trendem, který město chystá realizovat. Silniční doprava - středisko je dostupné automobilem, cesta z hlavního města trvá přibližně 1 hodinu 45 minut. Celková délka trasy je 135 km, z čehož převážná část cesty vede po liberecké dálnici a poté je nutné sjet na silnici I. třídy, která návštěvníka dovede do centra Harrachova. Autobusovou dopravu zajišťují dva přepravci, a to Busline a.s. a ČSAD Střední Čechy. V závislosti na sezóně se odvíjí počet spojení do destinace. V sezóně je do střediska z hlavního města vypravováno 6 přímých spojů, jejichž průměrná délka se pohybuje kolem 2 hodin a 30 minut. Mimo sezónu dopravci zajišťují pouze 4 přímá spojení. Celoročně je možné využít další nepřímé spoje s přestupem v Jablonci nad Nisou, Tanvaldu či Liberci s dobou cesty mezi 3 až 4 hodinami. Železniční doprava při výběru tohoto druhu dopravy je nutné počítat s přestupem a delší dobou jízdy. Vlaky odjíždí z pražského Hlavního pražského nádraží 6x denně ve směru Tanvald, ve kterém navazuje spojení do Harrachova. Celková doba jízdy 71

72 se pohybuje mezi 3,5 až 4,5 hodinami a neliší se v závislosti na sezóně. Vlakové spojení do destinace je vhodné spíše pro zahraniční turisty, kdy doba jízdy ze Szklarske Poreby zabere pouze 30 minut a z Jelenie Gory 1 hodinu 20 minut. Skibusy a taxi služba během zimní sezóny je návštěvníkům areálu poskytována autobusová doprava zajišťující jejich přesun z vybraných míst destinace do lyžařského areálu. Pro zájemce o běžecké lyžování je možné 2x denně využít spojení mezi Harrachovem a běžeckými terény v Jakuszycích (Polsko). Cena jízdného je pro držitele Harrachov Card 45 zdarma, pro ostatní 20 Kč a pro děti 10 Kč. Druhou možností jsou mimoměstské skibusy, jejichž linky operují ve středu, sobotu a neděli na 6 různých trasách, např. Praha Mladá Boleslav Harrachov, Hradec Králové Nová Paka Harrachov, Česká Lípa Liberec Harrachov. V ceně spojení je zahrnuta cena skipasu a po předchozí rezervaci je zájemce v ranních hodinách dopraven do cílové destinace a v odpoledních hodinách zpět do nástupního místa. Poslední volbou dopravy na území města je taxislužba poskytující své služby celoročně. Parkování středisko disponuje jedním centrálním parkovištěm, které se nachází vedle autobusového nádraží a zároveň na začátku stezky k Mumlavskému vodopádu. Je tak určeno především pro návštěvníky skiareálu či turisty. Pěšky je možné dojít k areálu během 15 minut a v zimní sezóně lze využít místních skibusů. Ostatní parkoviště ve městě většinou patří k ubytovacím zařízením a jsou vyhrazena pouze pro ubytované hosty. Výjimku tvoří krátkodobá parkovací stání, která jsou zpoplatněna dle tarifu parkovacích automatů a jsou rozmístěna v samém centru města. Cyklotrasy a cyklobusy cyklistika je stále více oblíbeným sportem, dochází k jejímu velkému rozvoji, modernizaci stezek a rozšiřování značení pro cyklisty. V Harrachově a jeho širokém okolí je pro vyznavače tohoto druhu sportu připraveno desítky kilometrů upravených cest, které jsou určené jak pro aktivní, tak i pasivní sportovce či rodiny s dětmi. Několik tras nabízí výlet do polských Jakuszyc s možností návratu cyklobusem (viz. přiložené CD). 45 Viz. 5.4 Marketingová komunikace Karta hosta 72

73 Vyhlídkový vláček - jízda harrachovským vyhlídkovým vláčkem trvá cca 1h 30 min. Jeho cesta začíná v areálu skláren a vede k Mumlavským vodopádům. Zde se koná 20minutová přestávka spojená s občerstvením. Cesta dále pokračuje přes centrum města, kde následuje druhá 10 minutová přestávka u tribun skokanských můstků. Odsud je nádherný výhled na celý Harrachov a velký Mamutí můstek. Tyto jízdy se pořádají především pro školy, mateřské školy, domovy důchodců a školy v přírodě. 5.4 Marketingová komunikace Efektivně zacílená marketingová komunikace a s ní spojené dostatečné množství praktických informací může destinaci přinést zvýšení přílivu nových zákazníků, které středisko přiláká svou nabídkou Komunikační mix Oslovit cílovou skupinu ze široké veřejnosti vhodnou pro danou destinaci, je neproveditelné bez výrazných zásahů do rozpočtu. V minulém roce proto město využilo možnost získání dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a z utržených prostředků vytvořilo projekt s názvem Rozvoj marketingu a PR cestovního ruchu města Harrachova. Hlavní myšlenkou bylo zaměření se převážně na rodiny s dětmi, zájemce o aktivní dovolenou a sportovní skupiny z České republiky i zahraničí a prezentovat jim nové i stávající možnosti využití volného času po celý rok. První formou propagace jsou tištěné materiály, a to katalog Krakonošův ráj perla Krkonoš, který představuje Harrachov prostřednictvím fotografií doplněných krátkými texty a mapami, tři brožury Zajímavá místa v Harrachově, Tipy na výlety léto a Aktivně v Harrachově zima, Turistické noviny Harrachovská sezona informující o akcích konaných ve městě a nakonec skládací leták natištěný v 6 jazycích poskytující informace o aktivitách v Harrachově a jeho okolí. Veškeré tištěné materiály jsou k dostání v informačním centru, na recepcích ubytovacích zařízení a ostatních místech pro veřejnost. Další formou komunikace s potencionálními návštěvníky jsou webové stránky, na kterých jsou přehledně uspořádány veškeré informace týkající se historie a současného stavu města, cestovního ruchu, služeb a místních aktivit. Pro oslovení mladší generace město využívá profilu na sociální síti Facebook, na které lze několikrát týdně nalézt aktuální informace 73

74 o současném a budoucím dění ve městě. Třetím komunikačním kanálem je reklama v médiích, kdy na radiu Beat a na radiu Blaník běží krátké spoty zvoucí k lyžování a návštěvě střediska. V novinách se objevují články o inovacích pro nadcházející sezónu, v magazínech typu Koktejl a Lidé a Země pak reportáže zaměřené na cestovní ruch. Pro ty, které tyto informace prostřednictvím médií nezasáhnou, má Harrachov připravenou outdoorovou reklamu na autobusech směřujících na sever republiky a také plakáty informující o akcích pořádaných pod záštitou města vylepené v blízkém okolí či celém regionu dle významnosti akce. Neodmyslitelnou formu propagace představují místní produkty, které tak prezentují danou destinaci a vypovídají o jejím charakteru. Pro Harrachov je to zejména sklo a sklářské výrobky z produkce místní sklárny nebo kvasnicové pivo z místního minipivovaru. Dále krajové výrobky jako např. Krakonošská medovina, mléčné výrobky, med, hračky, šperky a jiné. Všechny tyto výrobky nesou označení logem Krkonoš a tím zaručují svou originalitu a kvalitu a lze je zakoupit v informačních centrech či specializovaných prodejnách Produktové balíčky Tyto balíčky umožňují cestovateli snazší rozhodování, kdy je pro něj od příjezdu do destinace až po její opuštění vše naplánováno a zajištěno. Balíčky poskytují úsporu času, cestovatelskou jistotu, záruku zážitku, úsporu prostředků a hlavně finanční jistotu v podobě předem vykalkulovaného rozpočtu. Ten bývá pro mnoho turistů rozhodujícím faktorem. Převážná část ubytovacích zařízení využívá tohoto trendu převzatého ze zahraničí a nabízí tak zákazníkům kombinaci ubytování a stravování společně se skipasem a doplňkovými službami, a to např. vstup do wellness, fitness, bazénů, slevy na masáže, vstupy do zábavních či kulturních zařízení. Balíčky je možné zakoupit převážně prostřednictvím slevových portálů nebo na webových stránkách jednotlivých ubytovacích zařízení Karta hosta Harrachov Card je věrnostní karta, kterou může každý návštěvník bezplatně získat při pobytu u vybraných ubytovatelů nebo ji zakoupit v obchodech. Tato karta poskytuje jejímu držiteli množství výhod nejen na území Harrachova, ale i v jeho okolí včetně Polska. 74

75 Jedná se o výhody a slevy na stravování, sport, wellness, kulturu, přírodu a také nákup zboží. Karta má omezenou dobu platnosti (max. 2 měsíce) a je nepřenosná Logo města Součástí nové marketingové propagace města bylo i vytvoření nového loga, jež by město lépe vystihovalo. Hlavním sloganem střediska je Harrachov perla Krkonoš, který byl ústředním motivem pro novou grafickou podobu. Logu dominuje písmeno H, které slogan efektivně doplňuje. Modrá barva loga evokuje prostředí hor. Obrázek 19 Logo města Zdroj: HARRACHOV.CZ. Harrachov. [online]. [cit Dostupné z: Profil návštěvníka střediska Složení návštěvníků je stejně jako v Peci pod Sněžkou tvořeno převážně hosty z tuzemska, kterých do destinace každoročně přijíždí v průměru kolem 80%. Největší procento z nich jsou Pražené a obyvatelé větších měst v daném regionu. U zahraničních hostů pocházejících z Polska dochází k nárůstu a naopak ubývá návštěvníků z Německa a Holandska. Pro zjištění profilu návštěvníka horského střediska byl proveden výzkum. Ten probíhal na území města Harrachov v týdnu od 3. do 9. března 2014 formou papírového dotazníku s uzavřenými otázkami (viz. přiložené CD). Vzorek sta respondentů byl volen stratifikovaným náhodným výběrem. Všichni respondenti byli obyvatelé České republiky ve věku 18 a více let. Účelem výzkumu bylo zmapovat návštěvníky z tuzemska, kteří do destinace přijíždějí, zjistit jejich složení a hlavní důvody jejich návštěvy. Na základě sebraných dat bylo možné analyzovat návštěvníka střediska a jeho celkovou spokojenost s destinací. 75

76 Data vykazovala hodnocení zdejších služeb a strategických plánů, které středisko v budoucnu uskuteční. Návštěvníci též hodnotili vize a fiktivní plány, na jejichž základě by mohlo dojít k rozvoji destinace a zvýšení cestovního ruchu. Obrázek 20 Místo bydliště (kraj) 2% 7% 4% Praha Střední Čechy 9% 29% Královehradecký kraj Liberecký 6% Ústecký 12% 11% 20% Karlovarský Pardubický Plzeňský Ostatní Zdroj: Vlastní zpracování Největší procento návštěvníků přijíždí do destinace z hlavního města Prahy a Středočeského kraje, následuje kraj Liberecký a Královéhradecký, které dosahují relativně shodného procenta. Ostatní kraje nepřesáhly hranici 10 procent. Obyvatelé Prahy a Středočeského kraje představují početnou skupinu obyvatel a mnozí z nich vyhledávají právě tuto oblast pro trávení svého volného času. Obyvatelé Libereckého a Královéhradeckého kraje navštěvují středisko na základě snadné dopravní dostupnosti, která jim umožní dosáhnout cíl v přijatelném časovém horizontu. 76

77 Obrázek 21 Věková kategorie 12% 4% 8% let 22% let let 25% let let 29% 66 let a více Zdroj: Vlastní zpracování Věková kategorie oslovených návštěvníků se pohybovala mezi 36 až 55 lety, a to celkem u 54%. Další významnou kategorií byli lidé ve věku 26 až 35 let s 22 procenty. Nejméně oslovených spadalo do kategorie 18 až 25 let a starší než 66 let. Kategorie návštěvníků mezi 36 až 55 lety se řadí mezi práceschopné obyvatelstvo mající rodiny a představuje tak pro středisko vhodnou cílovou skupinu. Obrázek 22 Důvod návštěvy Zdroj: Vlastní zpracování 77

78 Turisté středisko navštěvují především z vlastní iniciativy, kdy kladně hodnotí celkovou oblibu destinace a kvalitu nabízených služeb. Pro 1/4 dotázaných je důležitým měřítkem dobrá dostupnost z místa bydliště. Třetím nejčastěji uváděným důvodem návštěvy je vyhovující cena za ubytování a ostatní služby. Návštěvníci tedy nejčastěji volí na základě vlastního rozhodnutí a zkušeností a nenechají se ovlivnit doporučeními či akcemi na slevových portálech. Obrázek 23 Intenzita návštěvnosti jsem tu poprvé již jsem tu byl/a 1x až 2x ročně více než 2x ročně měsíčně (více než 6x ročně) Zdroj: Vlastní zpracování Nejvíce dotázaných uvedlo, že do destinace jezdí jedenkrát až dvakrát ročně. Za nimi následuje skupina, která navštívila Harrachov úplně poprvé. Dalších 22 turistů uvedlo, že již město v minulosti někdy navštívilo. Stálí návštěvníci přijíždí do destinace za tím, co již znají a vědí, co mohou očekávat. Noví návštěvníci městu evokují jeho atraktivnost a zájem o něj. 78

79 Obrázek 24 Typ ubytování vlastní/u známých 14% apartmán 12% hotel 36% chata/chalupa 15% penzion 23% Zdroj: Vlastní zpracování Při výběru ubytování 36 % návštěvníků volilo hotel, 23 % využilo k ubytování služby penzionů. Ubytování na chatě/chalupě, v apartmánu či ve vlastním získalo 15 % a méně. Preference ubytování v hotelech a penzionech souvisí s rozmanitou škálou služeb, které tato ubytovací zařízení nabízí. Obrázek 25 S kým cestujete sám/a 5% s kamarády 21% s partnerem /kou 33% s rodinou 41% Zdroj: Vlastní zpracování 79

80 Návštěvníci cestovali nejvíce za doprovodu rodiny včetně dětí a rodinných příslušníků (41 %), s partnerem či partnerkou (33 %) nebo s jedním či více kamarády (21 %). Nejméně z nich přijelo do destinace samostatně, pouhých 5 procent. Toto procentuální rozdělení značí, že lidé nejraději tráví volný čas na horách se svou rodinou a partnery. Pro přepravu do střediska zvolilo přes 3/4 dotázaných jako hlavní dopravní prostředek automobil. Autobus použilo 8 % návštěvníků a pouhých 6 % přijelo vlakem. Jízda automobilem poskytuje větší komfort při cestování a usnadňuje přesun do destinace. Délka pobytu se u 50 % návštěvníků pohybovala mezi 6 až 7 nocemi, dalších 38 % turistů setrvalo ve středisku od 3 do 5 nocí. Další dvě možnosti zůstaly pod 10 procenty. Mnoho lidí cestuje na hory za účelem dovolené, a tak zde stráví vyšší počet nocí. Obrázek 26 Rozpočet (osoba/den) méně než 500 Kč Kč Kč Kč více než 1500 Kč Zdroj: Vlastní zpracování Denní rozpočet zahrnující ubytování, stravování a další služby byl u 34 % dotázaných stanoven na 801 až Kč, dalších 27 % návštěvníků přiznalo, že plánují utratit až Kč. Celkem 30 % lidí mělo na den stanoveno limit 800 Kč a méně a pouhých 9 % turistů počítá s rozpočtem vyšším než Kč. Denní limity návštěvníků se odvíjí od formy jejich ubytování a aktivit, které budou ve středisku provozovat. 80

81 Hlavní aktivitou, kterou návštěvníci destinace provozují, je lyžování a snowboarding, celkem 57 %. Běžky se řadí na druhé místo s 24 % a jako třetí je pěší turistika se 14 %. Wellness a jiné aktivity získaly celkově pouhých 5 procent. Lidé navštěvující středisko během zimní sezóny jsou převážně sportovně založení jedinci, a tak mezi jejich aktivity patří hlavně lyžování, snowboard a běžky. Obrázek 27 Plán výstavby rozhledny 18% 24% 50% ano ne je mi to jedno slyším o tom poprvé 8% Zdroj: Vlastní zpracování Plán výstavby nové rozhledny na vrcholu Čertovy hory považuje 50 % dotázaných za nápad, který se jim líbí. Dalších 24 % o tomto plánu slyší poprvé a zbylým 18 % na tomto nápadu nezáleží či s ním vyloženě nesouhlasí. Výstavba tohoto projektu je větší částí respondentů přijímána pozitivně, neboť se bude jednat o novou antropogenní atraktivitu, která obohatí nabídku trávení volného času. 81

82 Obrázek 28 Výstavba národního olympijského centra slyším o tom poprvé 42% ano 25% ne 25% je mi to jedno 8% Zdroj: Vlastní zpracování Výstavba národního olympijského centra je pro 42 % dotázaných projektem, o kterém slyší poprvé. Shodné procento získaly odpovědi, kdy se návštěvníkům tato výstavba líbí nebo naopak nelíbí. Pouhých 8 % dotázaných prohlásilo, že je tento projekt nezajímá. Jedná se o projekt, který značně změní ráz města a pozvedne středisko do jiné kategorie. Pro mnoho sportovců se tak otevřou nové možnosti sportovního vyžití na území České republiky. Obrázek 29 Celkové hodnocení střediska vynikající velmi dobré průměr špatné katastrofa Zdroj: Vlastní zpracování 82

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu

Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu Konkurenceschopnost českých horských středisek podpora a rozvoj horských středisek z pohledu státu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2015 Obsah Podpora horských oblastí v roce 2007 2015 Národní program

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15

NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 NABÍDKA PRO ŠKOLY 2014/15 SkiResort ČERNÁ HORA PEC, tj. 37,8 km sjezdovek na 1 skipas Černá hora (Janské Lázně), Pec p. Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa, Svoboda n. Úpou Východní Krkonoše, Česká republika

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou

www.pecr.cz Pec pod Sněžkou www.pecr.cz Pec pod Sněžkou DOVOLENÁ V LÉTĚ I V ZIMĚ SPOLEČENSKÁ I FIREMNÍ SETKÁNÍ AKTIVNÍ ODPOČINEK PANORAMA WELLNESS V NEJVYŠŠÍM PATŘE OBJEKTU V SAMÉM SRDCI KRKONOŠ... PECR Apartments Hotel - ".. to

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Hotelu TATRAN ***+, Veľká Lomnica, Slovensko Popis lokality Veľká Lomnica Obec Veľká Lomnica leží na úpatí nejvyššího pohoří Slovenska v rekreační oblasti Vysokých Tater, na hlavním silničním tahu

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy CESTOVNÍ RUCH A AGROTURISTIKA /typy, definice, základní pojmy/ CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch: definice Typy, Cestovní definice, ruch:

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších

Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Využití a možnosti automatického monitoringu cyklistů a pěších Bc. Ondřej Nejedlý Měřín 2. 6. 2015 Obsah Kdo jsme? Proč monitorovat? Sčítače Eco-Counter Příklad z praxe Labská stezka - Ústecký kraj Královéhradecký

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM KRKONOŠE REGIONCARD ojedinělý projekt zaměřený na marketing celého regionu včetně polské strany cílem je přilákat nové klienty a navýšit počet dní

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM

A OPAKOVANÉ SOUKROMÉ CESTY S PŘENOCOVÁNÍM ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ CESTOVNÍHO RUCHU PAPÍROVÁ VERZE ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU platná od ledna 2013 (použít pouze v odůvodněných případech) Identifikace domácnosti Okres: Číslo domácnosti:

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012

ZIMA NA HORÁCH 2011/2012 Benecko / Krkonoše Hotel Star*** Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko, na jižně orientované straně vrchu Žalý (1036 m.n.m.) v těsné blízkosti lyžařských

Více

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ A OKOLÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2012 2015 AKČNÍ PLÁN Zadavatel: Zpracovatel: KP projekt s.r.o. Javorník 54 Riegrova 1756/51 384 73 Stachy 370 01 České Budějovice Datum zpracování:

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová

MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová MCR: 8. přednáška Management informačních služeb v CR. Management dopravních služeb v CR. Eva Štichhauerová 1 Obsah přednášky 1. Management informačních služeb v CR. Informace a zdroje informací. Turistická

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

rýmařovsko kouzlo přírody a historie

rýmařovsko kouzlo přírody a historie rýmařovsko kouzlo přírody a historie prezentace komplexní marketingové studie Tato studie je financována Evropskou unií a Moravskoslezským krajem v rámci opatření Společného regionálního operačního programu

Více

1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010

1. INFORMACE O AKTIVITÁCH KRKONOŠE - SVAZKU MĚST A OBCÍ FINANCOVANÝCH Z FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ V ROCE 2010 Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu cestovního ruchu Krkonoš v roce 2010 a nabídce jeho přispěvatelům na rok 2011 Fond cestovního ruchu K byl zaloţen sdruţením Krkonoše - svazek měst

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více