REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ"

Transkript

1 Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad 1999 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 t Korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2006

3 Referenční projekt povrchových i podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté skladbě úvodního projektu a hloubce projektové studie Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva Objednatel: Zhotovitel: Řešitelé: SÚRAO Praha EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Autoři: RNDr. Peter Lietava, Ing. Mirek Hercík, Ing. Ludmila Marková, CSc., Ing. Jaroslav Skopový, Ing. Antonín Vokál CSc., RNDr. František Woller, Ing. Josef Klumpar *, Ing. Jitka Tarasová * * - Energoprojekt Praha a.s. Zodpovědný pracovník řešitele: RNDr. Peter Lietava

4 2

5 Obsah : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě Členění zadávací bezpečnostní zprávy Literatura STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ Stručný popis souboru staveb Stručný popis souboru staveb Stručný popis hypotetické lokality Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Úložné kapacity Popis technologických postupů Popis manipulace s materiálem Potřeba surovin, materiálů a energií Celková bilance spotřeby vody a její zajištění Množství a kvalita odpadních vod, návrh na jejich čištění Připojení na telekomunikační a jiné sítě Nároky na pracovní síly Zajištění ochrany ŽP Zacházení s radioaktivním materiálem Zacházení s kontaminovanými vodami a vypouštění odpadních vod z aktivních provozů Plynné výpusti z aktivních provozů Základní koncepce zajištění požární ochrany Základní koncepce zajištění fyzické ochrany Koncepce zajištění péče o zdraví a bezpečnost provozu Vliv provozu na prostředí Předpokládaný časový harmonogram výstavby, provozu a ukončení provozu HÚ CHARAKTERISTIKA A PRŮKAZY VHODNOSTI VYBRANÉ LOKALITY Vylučující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Předpokládané překročení stanovených průměrných ročních efektivních dávek ( 4., písmeno a) Nerealizovatelnost včasného zavedení všech neodkladných opatření ( 4., písmeno b)

6 Výskyt krasových jevů v rozsahu ohrožujícím stabilitu horninového masívu ( 4., písmeno c) Projevy postvulkanické činnosti ( 4., písmeno d) Dosažení nebo překročení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení 8 o MSK-64 ( 4., písmeno e) Výskyt zón pohybově a seismicky aktivních zlomů se současnými deformacemi povrchu ( 4., písmeno f) Výskyt geodynamických jevů ( 4., písmeno g) Výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území ( 4., písmeno h) Výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě ( 4., písmeno i) Existence významných zásob podzemních či minerálních vod ( 4., písmeno j) Únosnost základových půd na pozemcích vybraných pro umisťováni nižší než 0,2 MPa ( 4., písmeno k) Výskyt geologických podmínek vybraného území ( 4., písmeno l) V prostoru podzemních děl nemožnost překrytí hlavní části podzemní stavby horninovým masívem ( 4., písmeno m) Výskyt staré důlní činnosti ( 4., písmeno n) Výskyt těžby surovin ( 4., písmeno o) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do zátopových území ( 4., písmemo p) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do ochranných pásem dálnic a železnic ( 4., písmeno q) Podmiňující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Ostatní krasové jevy a aktivní geodynamické jevy ( 5., písmeno a) Nepříznivé vlastnosti základových půd, okolních zemin a hornin ( 5., písmeno b) Dosažení hodnoty intenzit maximálního výpočtového zemětřesení v mezích 7 o až 8 o MSK-64 ( 5., písmeno c) Výskyt hydrogeologických podmínek, které znesnadňují sledovat a předvídat chování podzemních vod ( 5., písmeno d) Výskyt agresívních podzemních vod ( 5., písmeno e) Výskyt dobře propustných zemin a hladiny podzemní vody v hloubce menší než 2 m pod uvažovanou úrovní hrubé úpravy terénu ( 5., písmeno f) Vysoká průlinová a puklinová propustnost hornin ( 5., písmeno g) Výskyt geologických podmínek předurčující 2. stupeň ražnosti tunelové stavby ( 5., písmeno h) Výskyt mimořádně nepříznivých podmínek pro rozptyl výpustí do atmosféry ( 5., písmeno i) Výskyt souvisle zalesněných oblastí ( 5., písmeno j)...40

7 Výskyt průmyslové výroby, energetických zdrojů, silniční a železniční dopravy ( 5., písmeno k) Zasahování tras a ochranných pásem plynovodů, ropovodů a produktovodů ( 5., písmeno l) Výskyt objektů rozhlasových a televizních vysílačů Kritické zhodnocení vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska jejího použití pro zadávací bezpečnostní zprávu HÚ Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Další zákony Omezující podmínky vyplývající z nižších právních předpisů Doporučení dalšího postupu Literatura CHARAKTERISTIKA A PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ KONCEPCE PROJEKTU Koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti Nové trendy spojené se zajištěním jaderné bezpečnosti Metodika kontroly kritičnosti úložiště Typy událostí spojených s kritičností a jejich pravděpodobnostní ocenění Návrh další činnosti v oblasti kontroly kritičnosti HÚ v podmínkách ČR Koncepce projektu z hlediska radiační ochrany Koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti Literatura PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ VLIVU PROVOZU HÚ Vliv provozu na zaměstnance Vliv provozu na obyvatele a ŽP Přehled aktuálních legislativních limitů a směrných hodnot Bezpečnostní analýza referenčního hlubinného úložného systému Literatura NÁVRH KONCEPCE BEZPEČNÉHO UKONČENÍ PROVOZU Koncepce bezpečného ukončení provozu hlubinného úložiště Vyřazování, resp. další využití stavby Předpokládané časové údaje ukončení provozu a vyřazování Poznámky k problematice Literatura VYHODNOCOVÁNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI Systém jakosti Zajištění jakosti při výběru lokality

8 Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces zacházení s dokumentací Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Řízení neshodného výrobku Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces návrhu Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku...136

9 Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Plánování a provádění prověrek Výcvik Řízení návrhu Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a jejich jakost Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Záznamy Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při provozu HÚ Zajištění jakosti při vyřazování HÚ z provozu Literatura PŘÍLOHA 4. A. PŘÍKLAD KONTROLY KRITIČNOSTI SYSTÉMU S VYHOŘELÝM PALIVEM PŘÍLOHA 5.A. ANALÝZA NEURČITOSTÍ A CITLIVOSTNÍ ANALÝZA PŘÍLOHA 5.B. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU RIP PŘÍLOHA 5.C. PŘÍKLAD METODICKÉHO POSTUPU VÝVOJE NUMERICKÉHO MODELU VZDÁLENÝCH INTERAKCÍ

10 8 5.C.1 Popis problematiky C.2 Návaznost prací C.3 Zvolený postup C.4 Popis referenčního úložného systému C.4.1 Základní schéma hlubinného úložiště C.4.2 Inventář radionuklidů C.4.3 Geologická charakteristika C.4.4 Přírodní zdroje podzemních vod C.5 Geochemické a transportní parametry C.6 Scénáře modelového řešení C.7 Konstrukce transportního modelu C.7.1 Šíření kontaminace v horninovém prostředí C.7.2 Postup modelového řešení C.7.3 Simulace proudění podzemních vod C.7.4 Transport radionuklidů C.8 Citlivostní analýza C.9 Závěr...180

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DOD DOE DP EDZ EIA EPA FEP FMEA GPUP HLÚ HÚ CHLÚ CHOPAV IAEA ICRP JEDU JETE MSK-64 NRC PDF PK QA Ministerstvo obrany USA (Department of Defence) Ministerstvo energetiky USA (Department of Energy) dobývací prostory porušená zóna vzniklá ražbou (Excavated Disturbed Zone) posuzování vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) Agentura pro ochranu životního prostředí USA (Environmental Protection Agency) vlastnosti, události a procesy (Features, Events and Processes) analýzy způsobů a účinků selhání (Failure Modes and Effects Analysis) Geologický průzkum uranového průzkumu hypotetická lokalita úložiště hlubinné úložiště chráněná ložisková území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency) Mezinárodní komise pro radiační ochranu (International Commission on Radiation Protection) jaderná elektrárna Dukovany jaderná elektrárna Temelín stupnice Medveděv-Sponheuer-Kárník na zhodnocení makroseizmických účinků zemětřesení Komise pro jadernou kontrolu USA (Nuclear Regulatory Commission) hustota pravděpodobnosti (Probability Density Function) palivová kazeta zabezpečení jakosti (Quality Assurance) 9

12 RAO SÚJB SÚRAO TK ÚOS VAO VJP VVER ZBZ ŽP radioaktivní odpad Státní úřad pro jadernou bezpečnost Správa úložišť radioaktivního odpadu těžký kov úložný obalový soubor vysokoaktivní odpad vyhořelé jaderné palivo typové označení tlakovodných reaktorů (Vodovodjanoj Energetičeskij Reaktor) zadávací bezpečnostní zpráva životní prostředí 10

13 1 ÚVOD Součástí Referenčního projektu je zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ) podle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Vzhledem k současnému stupni rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR nelze v rámci Referenčního projektu pracovat s konkrétní lokalitou pro budoucí hlubinné úložiště (HÚ). Z tohoto důvodu je zadávací bezpečnostní zpráva vypracována pouze pro hypotetickou lokalitu HÚ. Současně nejsou k dispozici ani další údaje týkající se jak např. inženýrských bariér, tak i celkové koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR. Tyto skutečnosti výrazným způsobem ovlivňují rozsah a zpracování jednotlivých částí předkládané zadávací bezpečnostní zprávy. 1.1 Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA V rámci Referenčního projektu je souběžně vypracována dokumentace Posouzení vlivu na ŽP podle 14 a přílohy části C bodu III. a IV. zákona č.244/1992 (EIA). Ze struktury dokumentace EIA a ZBZ je patrné (viz obr. 1.1), že se obsah dokumentů v některých bodech překrývá. Jedná se zejména o části týkající se vyhodnocení vlivu hlubinného úložného díla na obyvatelstvo, pracovníky a životní prostředí (bod III, položka 1 a 2 zákona č. 244/1992 a položky 2 a 3 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy), dále o části zabývající se ukončením provozu hlubinného úložiště (bod IV, zákona č. 244/1992 a položka 4 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy). Těmto částem je při vypracování dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy věnována zvýšená pozornost i z důvodu demonstrace možností řešitele projektu realizovat bezpečnostní analýzu HÚ. Rozdílnost dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy z hlediska vyhodnocení vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP spočívá zejména v tom, že pro dokumentaci EIA se vyžaduje dokladovat jak radiační, tak neradiační vlivy HÚ, zatímco zadávací bezpečnostní zpráva klade důraz na detailní vyhodnocení radiačních bezpečnosti úložného díla. Pokud jde o pojem rizika, je přístup legislativy rozdílný. V dokumentaci zpracovávané pro posouzení vlivu na životní je dle přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb. nutno v kapitole VIII uvést nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace. Na základě těchto informací je možné usuzovat na to, které vlivy by mohly být jiné, než jak jsou v hodnocení uvedeny, ale není přímo požadována citlivostní analýza, která přisoudila nedostatkům a neurčitostem jejich možný dopad do konečného vlivu stavby na životní prostředí.na úrovni zadávací bezpečnostní zprávy je požadován zákonem č. 18/1997 Sb průkaz o vhodnosti lokality ve vztahu k vylučujícím a podmiňujícím kritériím dle vyhlášky č. 215/1997 Sb.. Tato vyhláška obsahuje i kritéria teoretického a pravděpodobnostního charakteru (např. výskyt zemětřesení, pád letadla) a tím definuje rizika, která jsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ještě přijatelná. V oblasti radiační ochrany je dále přijatelná míra rizika definována limity a směrnými hodnotami ozáření jednotlivce i kritické skupiny obyvatelstva. 11

14 1.2 Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě V rámci Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR ( ) bylo vypracováno několik zpráv, které se obecně zabývaly problematikou struktury a věcné náplně bezpečnostních zpráv [1], [2], [3], [4]. Tyto zprávy sledovaly potřeby bezpečnostních rozborů a současně byly vypracovány ještě před přijetím atomového zákona. Proto je nutná jejich revize z hlediska formálního a věcného naplnění požadavků atomového zákona na zadávací bezpečnostní zprávu. Paralelně byla vypracována i řada prací, které se zabývaly výběrem variant pro referenční HÚ [5], výběrem scénářů popisujících chování referenčního HÚ [6] a modelovým popisem referenčního HÚ [7]. Vzhledem k částečnému překrývání se obsahu ZBZ a dokumentace EIA jsou v předkládané zprávě využity i podklady pro zpracování dokumentace EIA publikované v [8] a [9]. 12

15 Dokumentace EIA zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky REFERENČNÍ PROJEKT HÚ Zadávací bezpečnostní zpráva Vliv HÚ na obyvatelstvo počet obyvatel ovlivněných HÚ narušení faktorů ovlivněných účinky HÚ narušení faktorů pohody vlivy na ovzduší a klima stručný popis souboru staveb a území souboru staveb základní údaje o provozu HÚ předpokládaný průběh výstavby Stručný popis HÚ Vliv HÚ na ekosystémy, jejich složky a systémy vlivy na vodu vlivy na půdu, území a geologické podmínky vlivy na flóru a faunu vlivy na ekosystémy Charakteristiky a průkazy o vhodnosti vybrané lokality část C/III. Vliv HÚ na antropogenní systémy, jejich složky a funkce Vliv HÚ na strukturu a funkční využití území vlivy na budovy, arch. památky a jiné lidské výtvory vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy poškození a ztráty geologických a paleontologických památek vliv na dopravu vliv navazujících souvisejících staveb a činností rozvoj navazující infrastruktury vliv na estetické kvality území koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti koncepce projektu z hlediska radiační ochrany koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti dlouhodobé vlivy HÚ na obyvatele a ŽP Charakteristiky a předběžné hodnocení koncepce projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisy vliv na rekreační využití krajiny Ostatní vlivy biologické vlivy vliv hluku a záření jiné ekologické vlivy vliv provozu na zaměstnance vliv provozu na obyvatele vliv provozu na ŽP Předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ Velkoplošné vlivy v krajině vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území etapy ukončení provozu a vyřazení nadzemních objektů časová souslednost etap ukončení provozu Návrh bezpečného ukončení provozu HÚ část C/IV. Opatření k prevenci, eliminaci, event. kompenzaci účinků HÚ na životní prostředí územně plánovací opatření technická opatření kompenzační opatření jiná opatření systém jakosti zajištění jakosti při výběru lokality zajištění jakosti při výběru lokality zásady zabezpečení jakosti pro další etapy Vyhodnocení zabezpečení jakosti při výběru lokality,... Obr. 1.1 Srovnání struktury dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy 13

16 14

17 1.3 Členění zadávací bezpečnostní zprávy Členění zadávací bezpečnostní zprávy vychází z atomového zákona a zohledňuje úroveň znalostí a informací získaných v průběhu Projektu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR. Detailní členění zadávací bezpečnostní zprávy odpovídá nabídce projektu [10]. Těžištěm zadávací bezpečnostní zprávy je : sumarizace podkladů nutných pro popis a dokumentaci vhodnosti lokality HÚ, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu, hodnocení vlivu provozu HÚ na obyvatelstvo a ŽP, ukončení provozu HÚ s důrazem na popis a demonstraci kvantifikace dlouhodobého vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP : - definice vlastností, událostí a procesů (FEP), které ovlivňují bezpečnost HÚ v hypotetické lokalitě a následný vývoj scénářů, - identifikace a popis základních prvků souboru inženýrských bariér a odborný odhad zdrojového členu (tj. úniku kontaminantu do pole vzdálených interakcí), - charakteristika a popis hypotetické lokality HÚ v granitovém prostředí, - přehled a předběžné ohodnocení programových nástrojů pro simulaci proudění podzemní vody a transportu kontaminantů včetně sumarizace požadovaných vstupních parametrů, rozsahu jejich hodnot a popisu modelových výstupů, - metodika kvantifikace dopadů hlubinného úložného díla na jednotlivé složky ŽP s důrazem na odhad radiačních vlivů na jedince z kritické skupiny obyvatel a na citlivostní analýzu základních složek úložného systému (zdroj, pole blízkých interakcí, pole vzdálených interakcí, biosféra), - návrh výzkumných a vývojových prací v návaznosti na výsledky referenční bezpečnostní analýzy HÚ v hypotetické lokalitě. Výpočty, které jsou součástí ZBZ, identifikují kritické veličiny jednotlivých složek úložného systému a demonstrují postupy, jak kvantitativně ocenit působení těchto složek na ŽP. Vzhledem k nejistotám, plynoucím ze stupně rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, mají výsledné hodnoty omezenou vypovídací schopnost a v budoucích etapách Programu budou přehodnoceny a upřesněny. Cílem předložené ZBZ je vypracování detailní struktury a obsahu bezpečnostní zprávy v souladu s národními a mezinárodními legislativními předpisy a doporučeními a návrh vědecko-výzkumných prací, které tvoří podklad pro vypracování bezpečnostní analýzy, která je součástí ZBZ. Na základě základních cílů zadávací bezpečnostní zprávy je navrženo i její detailní členění : 15

18 popis referenčního HÚ; kapitola 2 obsahuje stručnou rekapitulaci složek referenčního úložného systému a základních údajů o provozu HÚ, charakteristika a průkazy vhodnosti vybrané lokality; kapitola 3 by podle požadavků atomového zákona a vyhlášky č. 215/97 Sb. měla obsahovat detailní popis lokality HÚ pomocí tzv. vylučujících a podmiňujících kritérií. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, není stanovena lokalita budoucího HÚ, i když se v současném období vychází z předpokladu, že úložný systém bude umístěn v granitovém masivu. Z tohoto důvodu je kapitola 3 orientována na : - zhodnocení kritérií podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska obecné lokalizace HÚ v granitové formaci, - posouzení obecných kritérií na umisťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska potřeb Referenčního projektu a Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu; následující kapitola 4 vyhodnocuje koncepci referenčního projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a havarijní připravenost, předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ; kapitola 5 sumarizuje vliv provozu HÚ na zaměstnance, obyvatele a ŽP a demonstruje postupy při vyhodnocení dlouhodobých vlivů HÚ na obyvatelstvo a ŽP, návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, vyhodnocení zabezpečování jakosti; poslední kapitola obsahuje návrh systému zabezpečování jakosti při výběru lokality, výstavbě a provozu HÚ a v období ukončení provozu HÚ. 1.4 Literatura 1. Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro územní řízení, BAZ 94-03, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro stavební řízení, BAZ 94-04, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro kolaudační řízení, BAZ 94-05, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň provozní bezpečnostní zprávy, BAZ 94-06, ÚJV Řež, květen Mandík F., Čihák F., Vavřina V., Blažek J.: Výběr varianty pro návrh koncepčního řešení hlubinného úložiště, PAE 97-03, ÚJV Řež, červenec

19 6. Konopásková S.: Scénáře chování referenčního úložného systému na základě FEPs, BAZ 97-01, ÚJV Řež, březen Konopásková S.: Modelový popis referenčního úložného systému, BAZ 97-02, ÚJV Řež, březen Konopásková S., Jedináková V., Blažek J.: Posouzení vlivu HÚ na životní prostředí (EIA), inventarizace podkladů, BAZ 95-02, ÚJV Řež, Konopásková S., Lietava P., Nachmilner L.: Revize podkladů pro modelovou dokumentaci EIA, BAZ 96-01, květen Nabídka projektu Referenční projekt HÚ RAO v hypotetické lokalitě, EGP Invest s.r.o., srpen STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ V následujících podkapitolách je provedena rekapitulace údajů uvedených v technické části Návrhu na územní rozhodnutí, který je souběžně předáván příslušnému stavebnímu úřadu k zahájení územního řízení dle 35 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb a zákona č. 83/1998 Sb. Rozsah údajů charakterizujících stavbu vychází z požadavků 3 vyhlášky č.132/1998 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona i z doporučení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na obsah dokumentace staveb. Smyslem této rekapitulace je poskytnout posuzovateli zadávací bezpečnostní zprávy v jednom materiálu ucelené informace o stavbě tak, aby v hodnocení koncepce projektu nemusely být odvolávky na podstatné údaje obsažené v jiné dokumentaci. 2.1 Stručný popis souboru staveb Stavba je určena pro konečné uložení RAO, které svou charakteristikou nevyhovují podmínkám pro uložení na úložištích povrchového a podpovrchového typu a pro uložení VJP. Protože se předpokládá postupná výstavba po etapách, je zvolena koncepce umožňující současné ukládání do již dohotovených úložných prostor a současné budování nových podzemních prostor. Tento záměr se promítá nejen do plánu organizace výstavby, ale i do objektové skladby. Jednotlivé objekty lze z hlediska jejich určení a umístění rozdělit do následujících skupin: Nadzemní objekty - průmyslová zóna : 17

20 objekty sloužící pro výstavbové práce, objekty sloužící pro přístup do pozemních prostor k výstavbovým pracím a pro přístup personálu do úložných prostor, pomocné technologické objekty neaktivní, objekty sociálního a administrativního charakteru, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Nadzemní objekty - aktivní zóna : objekt pro technologické systémy zacházení s radioaktivními materiály, pomocné technologické objekty v aktivní zóně, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Rezervní a manipulační nadzemní plocha Podzemní objekty - neaktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro přístup personálu úložiště, výstavbových pracovníků, těžbu rubaniny a dopravu materiálů potřebných pro výstavbu, budované ukládací chodby (před začleněním do aktivní zóny), prostory větracího systému ve výstavbové části, prostory pro odvod vod. Podzemní objekty - aktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro ukládání radioaktivních materiálů, ukládací prostory, prostory větracího systému, prostory pro odvod vod. 18

21 2.2 Stručný popis souboru staveb Nadzemní objekty průmyslové zóny jsou řešeny standardními stavebními konstrukcemi s využitím prefabrikátů a ocelových konstrukcí. V projektu budou akceptovány harmonizované ČSN (Dosavadní závaznost ČSN bude zákonem č. 22/1997 Sb.ukončena k Současná právní úprava vytvořila České technické normy ČSN, které jsou bez výjimky nezávazné, a týkají se právnických osob a osob s podnikatelským oprávněním. Zákon zavádí nový pojem harmonizovaných norem, které zajišťují vazbu na závazné právní předpisy technické povahy, např. nařízení vlády, jimiž se zavádějí do českého právního řádu Směrnice Evropské unie) Podzemní objekty jsou budovány v souladu s předpisy platnými pro důlní díla s aplikací na specifické požadavky vyplývající z určení stavby, způsobu výstavby a z provozních potřeb. Objekty aktivní zóny jsou navrženy s uplatněním principu ALARA, který se ve stavebních konstrukcích promítá především v dimenzování stínících stěn, dispozičním uspořádání a ve stavebním vymezení kontrolovaného pásma. V technologické části je uplatněn princip ALARA zejména v návrhu zařízení pro manipulaci s radioaktivními materiály, koncepci vzduchotechnických systémů a ve způsobu zacházení s kontaminovanými vodami. Fyzická ochrana objektů, které mají charakter jaderného zařízení, se řeší oplocením a dalšími technickými prostředky v souladu s vyhláškou č. 144/1997 Sb. o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení. Popis architektonického začlenění stavby do území a popis řešení jednotlivých objektů nadzemní a podzemní části úložiště je uveden v dokumentaci předkládané s návrhem na vydání územního rozhodnutí a tato dokumentace bude na vyžádání k dispozici i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. 2.3 Stručný popis hypotetické lokality Hypotetická lokalita se nachází v území, které bylo zvoleno na základě výběru dle vylučujících a podmiňujících kritérií v souladu s podmínkami definovanými vyhláškou č. 215/1997 Sb. V rámci Referenčního projektu se předpokládá, že porovnáním v úvahu připadajících lokalit multikriteriální analýzou bylo prokázáno, že tato lokalita je pro plánované využití vhodná. Vliv výstavby, provozu a následného vyřazení HÚ je náplní dokumentace EIA. V souvislosti s výběrem lokality a s jejím vyhodnocením dle požadavků daných vyhláškou č.215/1997 Sb. o kritériích na umisťování jaderných zařízení byly provedeny průzkumy geologických a hydrogeologických podmínek. Souhrnně lze konstatovat, že výsledky průzkumů potvrzují vhodnost lokality a opravňují k vydání územního rozhodnutí. Pro zpracování projektu předkládanému k stavebnímu řízení, následné zahájení prací a vypracování dalších stupňů bezpečnostní dokumentace (předběžná a předprovozní bezpečnostní zpráva) budou provedeny další práce průzkumného charakteru k doplnění informací v potřebném rozsahu. 19

22 Bližší údaje charakterizující lokalitu jsou uvedeny v Dokumentaci EIA. Jedná se o následující soubory informací : klimatické podmínky (teploty, vodní srážky, směry a rychlosti větru), charakteristika životního prostředí, dopravní struktura, demografická situace, ochranná pásma, chráněná území a území dotčená výstavbou. 2.4 Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Hlavní staveniště má přibližně tvar lichoběžníku se základnou 930 m, kratší stranou 620 m a výškou 360 m. K tomuto prostoru přiléhají parkoviště a silniční komunikace. Vjezd do areálu je zajištěn dvěma vrátnicemi - pro provoz úložiště a pro výstavbu. Příjezd vlakových souprav se řeší přes železniční vrátnici a areál je zavlečkován tak, aby byla oddělena kolejiště pro výstavbové práce a pro zavážení radioaktivních materiálů. Areál je uspořádán do tří základních sektorů. Zhruba 20% plochy zabírá aktivní zóna, ve které je umístěn objekt pro zacházení s radioaktivními materiály. Přibližně 40% plochy je zastavěno objekty sloužícími pro budování podzemních úložných prostor a pro objekty tvořící technologické, administrativní a sociální zázemí. Zbývajících cca 40% areálu tvoří rezervní a manipulační plocha. Předpokládané požadavky na odstranění staveb, bourací práce nebo odstranění dřevin před zahájením výstavby, předpokládaný dočasný a trvalý zábor zemědělského a lesního půdního fondu, předpokládané požadavky na územně technické podmínky a koordinace, podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, depónie, zemníky, požadavky na konečné úpravy území, ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch jsou součástí dokumentace EIA. 2.5 Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Hlavním cílem HÚ je bezpečné uložení RAO a VJP. Úložiště zajišťuje svými přirozenými a inženýrskými bariérami trvalou izolaci radionuklidů, pro které není žádné vhodné využití, od životního prostředí. Z výše uvedeného programu vyplývají následující hlavní činnosti : etapovitá výstavba podzemních úložných prostor dle aktuálního výhledu vyplývajícího z rozvoje či útlumu jaderně-energetických zdrojů a dalších činností produkujících radioaktivní odpady, 20

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH

SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA V SAMOSTATNÝCH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH bezpečnostní návod SÚJB březen 2010 Jaderná bezpečnost SKLADOVÁNÍ VYHOŘELÉHO

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv

Areál Padařov A - Souhrnná část PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval kolektiv EGP INVEST, spol. s r. o., Antonína Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod Tel.: 572 610 311; Fax: 572 633 725, E-mail: egpi@egpi.cz Název zakázky: Lokalita MAGDALÉNA - BOŽEJOVICE Ověření plošné a prostorové

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR

Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Faculty of Safety Engineering Fakulta bezpečnostního inženýrství Problematika ochrany KI vodné hospodárstvo v ČR Šárka Kročová Technická univerzita v Košiciach Strojnícka fakulta Březen 2014 Systémové

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ

Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Technické aspekty výběru vhodné lokality pro HÚ Úloha a význam průzkumných prací pro takový výběr RNDr. Jiří Slovák Vedoucí oddělení přípravy hlubinného úložiště 1 Pročpotřebujeme hlubinnéúložiště? Nemáme

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii

Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Vyhledání a hodnocení lokalit pro výstavbu regionální skládky ve městě Durres v Albánii Obsah Úvod Stávající skládka Porto Romano Požadavky zadavatele Přírodní charakteristiky svozové oblasti Metodika

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ

Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Technická zpráva Mapy potřebné pro výběr lokalit HÚ Projekt úkolu Seznam map potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně a Směrnice pro vybrané účelové mapy Česká geologická služba RNDr.

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby

Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti. 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby Cenová soustava RTS 2014 Ceník 800-0 Vedlejší a ostatní činnosti 004 Vedlejší a ostatní náklady fáze PD pro provádění stavby 004 1 Vedlejší náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 004 11 Příprava stavby

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU

(Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU (Kontrakt č. FI6W-CT-2004-508851) PREZENTACE PROJEKTU INŽENÝRSKÁ STUDIE a UKÁZKA PROJEKTOVANÝCH ŘEŠENÍ ÚLOŽIŠTĚ Stránka 1 z 10 Úvod Trvalé hlubinné uložení vysoce radioaktivního a dlouhodobého radioaktivního

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem

TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým zdrojem Komplexní zkouška požárně bezpečnostních zařízení tunelu na Dálnici D8 Praha Ústí nad Labem státní TUNEL PANENSKÁ Za použití vizualizace požárního větrání horkým kouřem pomocí aerosolu s reálným energetickým

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY

ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 334 338 ISSN 1335-0285 ZKUŠENOSTI Z INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH A POTENCIÁLNĚ KONTAMINOVANÝCH MÍST NA ÚZEMÍ MĚSTA

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním

Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Důvodová zpráva Investiční záměr: Skládka Prakšická, Uherský Brod likvidace skládkových vod přečerpáním Popis stávajícího stavu: V procesu provozování skládky, která se nachází na pozemcích města Uherský

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření. KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího záření KFNT 13. dubna 2015 (revidováno 17. dubna 2015) Ionizující záření a jeho účinky na člověka Přirozené ozáření člověk je vystaven radiaci

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

A.1 Identifikační údaje

A.1 Identifikační údaje FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli...

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ ŘIDIČÚ U ČERPACÍCH STANIC Úvod: Zajištění bezpečného provozu na čerpacích stanicích patří mezi základní priority provozovatelů čerpacích stanic sdružených v ČAPPO. V následujícím příspěvku

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady. a vyhořelým jaderným palivem v ČR

Koncepce nakládání s radioaktivními odpady. a vyhořelým jaderným palivem v ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32 110 00 Praha 1 III. Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR - Praha, červen 2001 - - 1 - OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 URČENÍ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17)

OBSAH. Seminář 2010 Brno Strana 1 (celkem 17) OBSAH A. STRUKTURÁLNÍ PLÁN X LOGISTICKÉ SYSTÉMY B. SYSTÉMY MANIPULACE A DOPRAVY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY MATERIÁLŮ. C. KONTEJNER A DOPRAVNÍ SYSTÉM D. VÝTAHY E. PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM DOPRAVA ODPADU A

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více