REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ"

Transkript

1 Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad 1999 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 t Korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2006

3 Referenční projekt povrchových i podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté skladbě úvodního projektu a hloubce projektové studie Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva Objednatel: Zhotovitel: Řešitelé: SÚRAO Praha EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Autoři: RNDr. Peter Lietava, Ing. Mirek Hercík, Ing. Ludmila Marková, CSc., Ing. Jaroslav Skopový, Ing. Antonín Vokál CSc., RNDr. František Woller, Ing. Josef Klumpar *, Ing. Jitka Tarasová * * - Energoprojekt Praha a.s. Zodpovědný pracovník řešitele: RNDr. Peter Lietava

4 2

5 Obsah : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě Členění zadávací bezpečnostní zprávy Literatura STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ Stručný popis souboru staveb Stručný popis souboru staveb Stručný popis hypotetické lokality Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Úložné kapacity Popis technologických postupů Popis manipulace s materiálem Potřeba surovin, materiálů a energií Celková bilance spotřeby vody a její zajištění Množství a kvalita odpadních vod, návrh na jejich čištění Připojení na telekomunikační a jiné sítě Nároky na pracovní síly Zajištění ochrany ŽP Zacházení s radioaktivním materiálem Zacházení s kontaminovanými vodami a vypouštění odpadních vod z aktivních provozů Plynné výpusti z aktivních provozů Základní koncepce zajištění požární ochrany Základní koncepce zajištění fyzické ochrany Koncepce zajištění péče o zdraví a bezpečnost provozu Vliv provozu na prostředí Předpokládaný časový harmonogram výstavby, provozu a ukončení provozu HÚ CHARAKTERISTIKA A PRŮKAZY VHODNOSTI VYBRANÉ LOKALITY Vylučující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Předpokládané překročení stanovených průměrných ročních efektivních dávek ( 4., písmeno a) Nerealizovatelnost včasného zavedení všech neodkladných opatření ( 4., písmeno b)

6 Výskyt krasových jevů v rozsahu ohrožujícím stabilitu horninového masívu ( 4., písmeno c) Projevy postvulkanické činnosti ( 4., písmeno d) Dosažení nebo překročení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení 8 o MSK-64 ( 4., písmeno e) Výskyt zón pohybově a seismicky aktivních zlomů se současnými deformacemi povrchu ( 4., písmeno f) Výskyt geodynamických jevů ( 4., písmeno g) Výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území ( 4., písmeno h) Výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě ( 4., písmeno i) Existence významných zásob podzemních či minerálních vod ( 4., písmeno j) Únosnost základových půd na pozemcích vybraných pro umisťováni nižší než 0,2 MPa ( 4., písmeno k) Výskyt geologických podmínek vybraného území ( 4., písmeno l) V prostoru podzemních děl nemožnost překrytí hlavní části podzemní stavby horninovým masívem ( 4., písmeno m) Výskyt staré důlní činnosti ( 4., písmeno n) Výskyt těžby surovin ( 4., písmeno o) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do zátopových území ( 4., písmemo p) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do ochranných pásem dálnic a železnic ( 4., písmeno q) Podmiňující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Ostatní krasové jevy a aktivní geodynamické jevy ( 5., písmeno a) Nepříznivé vlastnosti základových půd, okolních zemin a hornin ( 5., písmeno b) Dosažení hodnoty intenzit maximálního výpočtového zemětřesení v mezích 7 o až 8 o MSK-64 ( 5., písmeno c) Výskyt hydrogeologických podmínek, které znesnadňují sledovat a předvídat chování podzemních vod ( 5., písmeno d) Výskyt agresívních podzemních vod ( 5., písmeno e) Výskyt dobře propustných zemin a hladiny podzemní vody v hloubce menší než 2 m pod uvažovanou úrovní hrubé úpravy terénu ( 5., písmeno f) Vysoká průlinová a puklinová propustnost hornin ( 5., písmeno g) Výskyt geologických podmínek předurčující 2. stupeň ražnosti tunelové stavby ( 5., písmeno h) Výskyt mimořádně nepříznivých podmínek pro rozptyl výpustí do atmosféry ( 5., písmeno i) Výskyt souvisle zalesněných oblastí ( 5., písmeno j)...40

7 Výskyt průmyslové výroby, energetických zdrojů, silniční a železniční dopravy ( 5., písmeno k) Zasahování tras a ochranných pásem plynovodů, ropovodů a produktovodů ( 5., písmeno l) Výskyt objektů rozhlasových a televizních vysílačů Kritické zhodnocení vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska jejího použití pro zadávací bezpečnostní zprávu HÚ Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Další zákony Omezující podmínky vyplývající z nižších právních předpisů Doporučení dalšího postupu Literatura CHARAKTERISTIKA A PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ KONCEPCE PROJEKTU Koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti Nové trendy spojené se zajištěním jaderné bezpečnosti Metodika kontroly kritičnosti úložiště Typy událostí spojených s kritičností a jejich pravděpodobnostní ocenění Návrh další činnosti v oblasti kontroly kritičnosti HÚ v podmínkách ČR Koncepce projektu z hlediska radiační ochrany Koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti Literatura PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ VLIVU PROVOZU HÚ Vliv provozu na zaměstnance Vliv provozu na obyvatele a ŽP Přehled aktuálních legislativních limitů a směrných hodnot Bezpečnostní analýza referenčního hlubinného úložného systému Literatura NÁVRH KONCEPCE BEZPEČNÉHO UKONČENÍ PROVOZU Koncepce bezpečného ukončení provozu hlubinného úložiště Vyřazování, resp. další využití stavby Předpokládané časové údaje ukončení provozu a vyřazování Poznámky k problematice Literatura VYHODNOCOVÁNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI Systém jakosti Zajištění jakosti při výběru lokality

8 Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces zacházení s dokumentací Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Řízení neshodného výrobku Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces návrhu Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku...136

9 Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Plánování a provádění prověrek Výcvik Řízení návrhu Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a jejich jakost Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Záznamy Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při provozu HÚ Zajištění jakosti při vyřazování HÚ z provozu Literatura PŘÍLOHA 4. A. PŘÍKLAD KONTROLY KRITIČNOSTI SYSTÉMU S VYHOŘELÝM PALIVEM PŘÍLOHA 5.A. ANALÝZA NEURČITOSTÍ A CITLIVOSTNÍ ANALÝZA PŘÍLOHA 5.B. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU RIP PŘÍLOHA 5.C. PŘÍKLAD METODICKÉHO POSTUPU VÝVOJE NUMERICKÉHO MODELU VZDÁLENÝCH INTERAKCÍ

10 8 5.C.1 Popis problematiky C.2 Návaznost prací C.3 Zvolený postup C.4 Popis referenčního úložného systému C.4.1 Základní schéma hlubinného úložiště C.4.2 Inventář radionuklidů C.4.3 Geologická charakteristika C.4.4 Přírodní zdroje podzemních vod C.5 Geochemické a transportní parametry C.6 Scénáře modelového řešení C.7 Konstrukce transportního modelu C.7.1 Šíření kontaminace v horninovém prostředí C.7.2 Postup modelového řešení C.7.3 Simulace proudění podzemních vod C.7.4 Transport radionuklidů C.8 Citlivostní analýza C.9 Závěr...180

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DOD DOE DP EDZ EIA EPA FEP FMEA GPUP HLÚ HÚ CHLÚ CHOPAV IAEA ICRP JEDU JETE MSK-64 NRC PDF PK QA Ministerstvo obrany USA (Department of Defence) Ministerstvo energetiky USA (Department of Energy) dobývací prostory porušená zóna vzniklá ražbou (Excavated Disturbed Zone) posuzování vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) Agentura pro ochranu životního prostředí USA (Environmental Protection Agency) vlastnosti, události a procesy (Features, Events and Processes) analýzy způsobů a účinků selhání (Failure Modes and Effects Analysis) Geologický průzkum uranového průzkumu hypotetická lokalita úložiště hlubinné úložiště chráněná ložisková území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency) Mezinárodní komise pro radiační ochranu (International Commission on Radiation Protection) jaderná elektrárna Dukovany jaderná elektrárna Temelín stupnice Medveděv-Sponheuer-Kárník na zhodnocení makroseizmických účinků zemětřesení Komise pro jadernou kontrolu USA (Nuclear Regulatory Commission) hustota pravděpodobnosti (Probability Density Function) palivová kazeta zabezpečení jakosti (Quality Assurance) 9

12 RAO SÚJB SÚRAO TK ÚOS VAO VJP VVER ZBZ ŽP radioaktivní odpad Státní úřad pro jadernou bezpečnost Správa úložišť radioaktivního odpadu těžký kov úložný obalový soubor vysokoaktivní odpad vyhořelé jaderné palivo typové označení tlakovodných reaktorů (Vodovodjanoj Energetičeskij Reaktor) zadávací bezpečnostní zpráva životní prostředí 10

13 1 ÚVOD Součástí Referenčního projektu je zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ) podle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Vzhledem k současnému stupni rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR nelze v rámci Referenčního projektu pracovat s konkrétní lokalitou pro budoucí hlubinné úložiště (HÚ). Z tohoto důvodu je zadávací bezpečnostní zpráva vypracována pouze pro hypotetickou lokalitu HÚ. Současně nejsou k dispozici ani další údaje týkající se jak např. inženýrských bariér, tak i celkové koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR. Tyto skutečnosti výrazným způsobem ovlivňují rozsah a zpracování jednotlivých částí předkládané zadávací bezpečnostní zprávy. 1.1 Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA V rámci Referenčního projektu je souběžně vypracována dokumentace Posouzení vlivu na ŽP podle 14 a přílohy části C bodu III. a IV. zákona č.244/1992 (EIA). Ze struktury dokumentace EIA a ZBZ je patrné (viz obr. 1.1), že se obsah dokumentů v některých bodech překrývá. Jedná se zejména o části týkající se vyhodnocení vlivu hlubinného úložného díla na obyvatelstvo, pracovníky a životní prostředí (bod III, položka 1 a 2 zákona č. 244/1992 a položky 2 a 3 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy), dále o části zabývající se ukončením provozu hlubinného úložiště (bod IV, zákona č. 244/1992 a položka 4 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy). Těmto částem je při vypracování dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy věnována zvýšená pozornost i z důvodu demonstrace možností řešitele projektu realizovat bezpečnostní analýzu HÚ. Rozdílnost dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy z hlediska vyhodnocení vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP spočívá zejména v tom, že pro dokumentaci EIA se vyžaduje dokladovat jak radiační, tak neradiační vlivy HÚ, zatímco zadávací bezpečnostní zpráva klade důraz na detailní vyhodnocení radiačních bezpečnosti úložného díla. Pokud jde o pojem rizika, je přístup legislativy rozdílný. V dokumentaci zpracovávané pro posouzení vlivu na životní je dle přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb. nutno v kapitole VIII uvést nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace. Na základě těchto informací je možné usuzovat na to, které vlivy by mohly být jiné, než jak jsou v hodnocení uvedeny, ale není přímo požadována citlivostní analýza, která přisoudila nedostatkům a neurčitostem jejich možný dopad do konečného vlivu stavby na životní prostředí.na úrovni zadávací bezpečnostní zprávy je požadován zákonem č. 18/1997 Sb průkaz o vhodnosti lokality ve vztahu k vylučujícím a podmiňujícím kritériím dle vyhlášky č. 215/1997 Sb.. Tato vyhláška obsahuje i kritéria teoretického a pravděpodobnostního charakteru (např. výskyt zemětřesení, pád letadla) a tím definuje rizika, která jsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ještě přijatelná. V oblasti radiační ochrany je dále přijatelná míra rizika definována limity a směrnými hodnotami ozáření jednotlivce i kritické skupiny obyvatelstva. 11

14 1.2 Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě V rámci Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR ( ) bylo vypracováno několik zpráv, které se obecně zabývaly problematikou struktury a věcné náplně bezpečnostních zpráv [1], [2], [3], [4]. Tyto zprávy sledovaly potřeby bezpečnostních rozborů a současně byly vypracovány ještě před přijetím atomového zákona. Proto je nutná jejich revize z hlediska formálního a věcného naplnění požadavků atomového zákona na zadávací bezpečnostní zprávu. Paralelně byla vypracována i řada prací, které se zabývaly výběrem variant pro referenční HÚ [5], výběrem scénářů popisujících chování referenčního HÚ [6] a modelovým popisem referenčního HÚ [7]. Vzhledem k částečnému překrývání se obsahu ZBZ a dokumentace EIA jsou v předkládané zprávě využity i podklady pro zpracování dokumentace EIA publikované v [8] a [9]. 12

15 Dokumentace EIA zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky REFERENČNÍ PROJEKT HÚ Zadávací bezpečnostní zpráva Vliv HÚ na obyvatelstvo počet obyvatel ovlivněných HÚ narušení faktorů ovlivněných účinky HÚ narušení faktorů pohody vlivy na ovzduší a klima stručný popis souboru staveb a území souboru staveb základní údaje o provozu HÚ předpokládaný průběh výstavby Stručný popis HÚ Vliv HÚ na ekosystémy, jejich složky a systémy vlivy na vodu vlivy na půdu, území a geologické podmínky vlivy na flóru a faunu vlivy na ekosystémy Charakteristiky a průkazy o vhodnosti vybrané lokality část C/III. Vliv HÚ na antropogenní systémy, jejich složky a funkce Vliv HÚ na strukturu a funkční využití území vlivy na budovy, arch. památky a jiné lidské výtvory vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy poškození a ztráty geologických a paleontologických památek vliv na dopravu vliv navazujících souvisejících staveb a činností rozvoj navazující infrastruktury vliv na estetické kvality území koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti koncepce projektu z hlediska radiační ochrany koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti dlouhodobé vlivy HÚ na obyvatele a ŽP Charakteristiky a předběžné hodnocení koncepce projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisy vliv na rekreační využití krajiny Ostatní vlivy biologické vlivy vliv hluku a záření jiné ekologické vlivy vliv provozu na zaměstnance vliv provozu na obyvatele vliv provozu na ŽP Předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ Velkoplošné vlivy v krajině vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území etapy ukončení provozu a vyřazení nadzemních objektů časová souslednost etap ukončení provozu Návrh bezpečného ukončení provozu HÚ část C/IV. Opatření k prevenci, eliminaci, event. kompenzaci účinků HÚ na životní prostředí územně plánovací opatření technická opatření kompenzační opatření jiná opatření systém jakosti zajištění jakosti při výběru lokality zajištění jakosti při výběru lokality zásady zabezpečení jakosti pro další etapy Vyhodnocení zabezpečení jakosti při výběru lokality,... Obr. 1.1 Srovnání struktury dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy 13

16 14

17 1.3 Členění zadávací bezpečnostní zprávy Členění zadávací bezpečnostní zprávy vychází z atomového zákona a zohledňuje úroveň znalostí a informací získaných v průběhu Projektu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR. Detailní členění zadávací bezpečnostní zprávy odpovídá nabídce projektu [10]. Těžištěm zadávací bezpečnostní zprávy je : sumarizace podkladů nutných pro popis a dokumentaci vhodnosti lokality HÚ, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu, hodnocení vlivu provozu HÚ na obyvatelstvo a ŽP, ukončení provozu HÚ s důrazem na popis a demonstraci kvantifikace dlouhodobého vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP : - definice vlastností, událostí a procesů (FEP), které ovlivňují bezpečnost HÚ v hypotetické lokalitě a následný vývoj scénářů, - identifikace a popis základních prvků souboru inženýrských bariér a odborný odhad zdrojového členu (tj. úniku kontaminantu do pole vzdálených interakcí), - charakteristika a popis hypotetické lokality HÚ v granitovém prostředí, - přehled a předběžné ohodnocení programových nástrojů pro simulaci proudění podzemní vody a transportu kontaminantů včetně sumarizace požadovaných vstupních parametrů, rozsahu jejich hodnot a popisu modelových výstupů, - metodika kvantifikace dopadů hlubinného úložného díla na jednotlivé složky ŽP s důrazem na odhad radiačních vlivů na jedince z kritické skupiny obyvatel a na citlivostní analýzu základních složek úložného systému (zdroj, pole blízkých interakcí, pole vzdálených interakcí, biosféra), - návrh výzkumných a vývojových prací v návaznosti na výsledky referenční bezpečnostní analýzy HÚ v hypotetické lokalitě. Výpočty, které jsou součástí ZBZ, identifikují kritické veličiny jednotlivých složek úložného systému a demonstrují postupy, jak kvantitativně ocenit působení těchto složek na ŽP. Vzhledem k nejistotám, plynoucím ze stupně rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, mají výsledné hodnoty omezenou vypovídací schopnost a v budoucích etapách Programu budou přehodnoceny a upřesněny. Cílem předložené ZBZ je vypracování detailní struktury a obsahu bezpečnostní zprávy v souladu s národními a mezinárodními legislativními předpisy a doporučeními a návrh vědecko-výzkumných prací, které tvoří podklad pro vypracování bezpečnostní analýzy, která je součástí ZBZ. Na základě základních cílů zadávací bezpečnostní zprávy je navrženo i její detailní členění : 15

18 popis referenčního HÚ; kapitola 2 obsahuje stručnou rekapitulaci složek referenčního úložného systému a základních údajů o provozu HÚ, charakteristika a průkazy vhodnosti vybrané lokality; kapitola 3 by podle požadavků atomového zákona a vyhlášky č. 215/97 Sb. měla obsahovat detailní popis lokality HÚ pomocí tzv. vylučujících a podmiňujících kritérií. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, není stanovena lokalita budoucího HÚ, i když se v současném období vychází z předpokladu, že úložný systém bude umístěn v granitovém masivu. Z tohoto důvodu je kapitola 3 orientována na : - zhodnocení kritérií podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska obecné lokalizace HÚ v granitové formaci, - posouzení obecných kritérií na umisťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska potřeb Referenčního projektu a Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu; následující kapitola 4 vyhodnocuje koncepci referenčního projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a havarijní připravenost, předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ; kapitola 5 sumarizuje vliv provozu HÚ na zaměstnance, obyvatele a ŽP a demonstruje postupy při vyhodnocení dlouhodobých vlivů HÚ na obyvatelstvo a ŽP, návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, vyhodnocení zabezpečování jakosti; poslední kapitola obsahuje návrh systému zabezpečování jakosti při výběru lokality, výstavbě a provozu HÚ a v období ukončení provozu HÚ. 1.4 Literatura 1. Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro územní řízení, BAZ 94-03, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro stavební řízení, BAZ 94-04, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro kolaudační řízení, BAZ 94-05, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň provozní bezpečnostní zprávy, BAZ 94-06, ÚJV Řež, květen Mandík F., Čihák F., Vavřina V., Blažek J.: Výběr varianty pro návrh koncepčního řešení hlubinného úložiště, PAE 97-03, ÚJV Řež, červenec

19 6. Konopásková S.: Scénáře chování referenčního úložného systému na základě FEPs, BAZ 97-01, ÚJV Řež, březen Konopásková S.: Modelový popis referenčního úložného systému, BAZ 97-02, ÚJV Řež, březen Konopásková S., Jedináková V., Blažek J.: Posouzení vlivu HÚ na životní prostředí (EIA), inventarizace podkladů, BAZ 95-02, ÚJV Řež, Konopásková S., Lietava P., Nachmilner L.: Revize podkladů pro modelovou dokumentaci EIA, BAZ 96-01, květen Nabídka projektu Referenční projekt HÚ RAO v hypotetické lokalitě, EGP Invest s.r.o., srpen STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ V následujících podkapitolách je provedena rekapitulace údajů uvedených v technické části Návrhu na územní rozhodnutí, který je souběžně předáván příslušnému stavebnímu úřadu k zahájení územního řízení dle 35 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb a zákona č. 83/1998 Sb. Rozsah údajů charakterizujících stavbu vychází z požadavků 3 vyhlášky č.132/1998 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona i z doporučení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na obsah dokumentace staveb. Smyslem této rekapitulace je poskytnout posuzovateli zadávací bezpečnostní zprávy v jednom materiálu ucelené informace o stavbě tak, aby v hodnocení koncepce projektu nemusely být odvolávky na podstatné údaje obsažené v jiné dokumentaci. 2.1 Stručný popis souboru staveb Stavba je určena pro konečné uložení RAO, které svou charakteristikou nevyhovují podmínkám pro uložení na úložištích povrchového a podpovrchového typu a pro uložení VJP. Protože se předpokládá postupná výstavba po etapách, je zvolena koncepce umožňující současné ukládání do již dohotovených úložných prostor a současné budování nových podzemních prostor. Tento záměr se promítá nejen do plánu organizace výstavby, ale i do objektové skladby. Jednotlivé objekty lze z hlediska jejich určení a umístění rozdělit do následujících skupin: Nadzemní objekty - průmyslová zóna : 17

20 objekty sloužící pro výstavbové práce, objekty sloužící pro přístup do pozemních prostor k výstavbovým pracím a pro přístup personálu do úložných prostor, pomocné technologické objekty neaktivní, objekty sociálního a administrativního charakteru, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Nadzemní objekty - aktivní zóna : objekt pro technologické systémy zacházení s radioaktivními materiály, pomocné technologické objekty v aktivní zóně, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Rezervní a manipulační nadzemní plocha Podzemní objekty - neaktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro přístup personálu úložiště, výstavbových pracovníků, těžbu rubaniny a dopravu materiálů potřebných pro výstavbu, budované ukládací chodby (před začleněním do aktivní zóny), prostory větracího systému ve výstavbové části, prostory pro odvod vod. Podzemní objekty - aktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro ukládání radioaktivních materiálů, ukládací prostory, prostory větracího systému, prostory pro odvod vod. 18

21 2.2 Stručný popis souboru staveb Nadzemní objekty průmyslové zóny jsou řešeny standardními stavebními konstrukcemi s využitím prefabrikátů a ocelových konstrukcí. V projektu budou akceptovány harmonizované ČSN (Dosavadní závaznost ČSN bude zákonem č. 22/1997 Sb.ukončena k Současná právní úprava vytvořila České technické normy ČSN, které jsou bez výjimky nezávazné, a týkají se právnických osob a osob s podnikatelským oprávněním. Zákon zavádí nový pojem harmonizovaných norem, které zajišťují vazbu na závazné právní předpisy technické povahy, např. nařízení vlády, jimiž se zavádějí do českého právního řádu Směrnice Evropské unie) Podzemní objekty jsou budovány v souladu s předpisy platnými pro důlní díla s aplikací na specifické požadavky vyplývající z určení stavby, způsobu výstavby a z provozních potřeb. Objekty aktivní zóny jsou navrženy s uplatněním principu ALARA, který se ve stavebních konstrukcích promítá především v dimenzování stínících stěn, dispozičním uspořádání a ve stavebním vymezení kontrolovaného pásma. V technologické části je uplatněn princip ALARA zejména v návrhu zařízení pro manipulaci s radioaktivními materiály, koncepci vzduchotechnických systémů a ve způsobu zacházení s kontaminovanými vodami. Fyzická ochrana objektů, které mají charakter jaderného zařízení, se řeší oplocením a dalšími technickými prostředky v souladu s vyhláškou č. 144/1997 Sb. o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení. Popis architektonického začlenění stavby do území a popis řešení jednotlivých objektů nadzemní a podzemní části úložiště je uveden v dokumentaci předkládané s návrhem na vydání územního rozhodnutí a tato dokumentace bude na vyžádání k dispozici i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. 2.3 Stručný popis hypotetické lokality Hypotetická lokalita se nachází v území, které bylo zvoleno na základě výběru dle vylučujících a podmiňujících kritérií v souladu s podmínkami definovanými vyhláškou č. 215/1997 Sb. V rámci Referenčního projektu se předpokládá, že porovnáním v úvahu připadajících lokalit multikriteriální analýzou bylo prokázáno, že tato lokalita je pro plánované využití vhodná. Vliv výstavby, provozu a následného vyřazení HÚ je náplní dokumentace EIA. V souvislosti s výběrem lokality a s jejím vyhodnocením dle požadavků daných vyhláškou č.215/1997 Sb. o kritériích na umisťování jaderných zařízení byly provedeny průzkumy geologických a hydrogeologických podmínek. Souhrnně lze konstatovat, že výsledky průzkumů potvrzují vhodnost lokality a opravňují k vydání územního rozhodnutí. Pro zpracování projektu předkládanému k stavebnímu řízení, následné zahájení prací a vypracování dalších stupňů bezpečnostní dokumentace (předběžná a předprovozní bezpečnostní zpráva) budou provedeny další práce průzkumného charakteru k doplnění informací v potřebném rozsahu. 19

22 Bližší údaje charakterizující lokalitu jsou uvedeny v Dokumentaci EIA. Jedná se o následující soubory informací : klimatické podmínky (teploty, vodní srážky, směry a rychlosti větru), charakteristika životního prostředí, dopravní struktura, demografická situace, ochranná pásma, chráněná území a území dotčená výstavbou. 2.4 Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Hlavní staveniště má přibližně tvar lichoběžníku se základnou 930 m, kratší stranou 620 m a výškou 360 m. K tomuto prostoru přiléhají parkoviště a silniční komunikace. Vjezd do areálu je zajištěn dvěma vrátnicemi - pro provoz úložiště a pro výstavbu. Příjezd vlakových souprav se řeší přes železniční vrátnici a areál je zavlečkován tak, aby byla oddělena kolejiště pro výstavbové práce a pro zavážení radioaktivních materiálů. Areál je uspořádán do tří základních sektorů. Zhruba 20% plochy zabírá aktivní zóna, ve které je umístěn objekt pro zacházení s radioaktivními materiály. Přibližně 40% plochy je zastavěno objekty sloužícími pro budování podzemních úložných prostor a pro objekty tvořící technologické, administrativní a sociální zázemí. Zbývajících cca 40% areálu tvoří rezervní a manipulační plocha. Předpokládané požadavky na odstranění staveb, bourací práce nebo odstranění dřevin před zahájením výstavby, předpokládaný dočasný a trvalý zábor zemědělského a lesního půdního fondu, předpokládané požadavky na územně technické podmínky a koordinace, podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, depónie, zemníky, požadavky na konečné úpravy území, ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch jsou součástí dokumentace EIA. 2.5 Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Hlavním cílem HÚ je bezpečné uložení RAO a VJP. Úložiště zajišťuje svými přirozenými a inženýrskými bariérami trvalou izolaci radionuklidů, pro které není žádné vhodné využití, od životního prostředí. Z výše uvedeného programu vyplývají následující hlavní činnosti : etapovitá výstavba podzemních úložných prostor dle aktuálního výhledu vyplývajícího z rozvoje či útlumu jaderně-energetických zdrojů a dalších činností produkujících radioaktivní odpady, 20

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

215/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 215/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 15. srpna 1997 o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA POVRCHU TERÉNU A DO PODZEMÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY ukládání odpadů na povrchu terénu a do podzemí, definice hodnocení rizik a souvisejících požadavků Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ E Celkové náklady stavby EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Listopad 999 Správa úložišť radioaktivních odpadů t Korektury textů Správa úložišť radioaktivních

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE

AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE AKTUALIZACE KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM OZNÁMENÍ KONCEPCE zpracované ve smyslu 10c a přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19 686 01 Uherské Hradiště Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Žádost

Více

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram

Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality

Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz

Více

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO Zpráva SÚRAO Evidenční označení : SÚRAO 2007-503 ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO PROVOZU V ROCE 2006 Útvar Jméno Datum Podpis Připravil 500 Ing. Soňa Konopásková, CSc. 17.3.2007 Schválil

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení... *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Systém nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. Radiologické metody

Více

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4.

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČSN P Inženýrskogeologický průzkum. Ground investigation. Obsah. Strana. Předmluva 4. PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.020 Listopad 2016 ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum Ground investigation Obsah Strana Předmluva 4 Úvod 6 1 Předmět normy 7 2 Citované dokumenty 7 3 Termíny

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Nakládání s RAO v ÚJV Řež a.s. Ing. Jan Krmela Radiologické metody v hydrosféře 11 4. - 5. 5. 2011, hotel Zlatá hvězda Třeboň 6.5.2011 1 1 Osnova prezentace ÚJV Řež a.s. v datech Centrum nakládání s RAO

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY

METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY METODIKA POUŽITÍ KRITÉRIÍ PŘI ZUŽOVÁNÍ POČTU LOKALIT PRO DALŠÍ FÁZI VÝBĚRU LOKALITY (Úkol z 18. Schůze Pracovní skupiny pro dialog o HÚ) Úvod Metodika popisuje způsob použití indikátorů vhodnosti a kritérií,

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

132/2008 Sb. Předmět a rozsah úpravy

132/2008 Sb. Předmět a rozsah úpravy 132/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. dubna 2008 o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně

Více

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle

Více

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPM JÍLOVÉ U PRAHY 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ O pořízení změny č.1 ÚPM Jílové na úpravu a rozšíření zastavitelných ploch vymezených územním

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-3/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR

Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Ing. Markéta Dvořáková Z 11 TECHNICKE ASPEKTY PROJEKTU HLUBINNEHO ULOZISTE RADIOAKTIVNICH ODPADU V ČR Příprava projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v České republice začala již na počátku

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10

Konzultační den Hygieny životního prostředí v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.11.2009 v SZÚ, Šrobárova 48, Praha 10 Uran ve vodě Ozáření z přírodních zdrojů Uvolňování

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1

Petr Kovařík. Centrum nakládání s radioaktivními odpady Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 7.5.2009 1 Legislativní požadavky na shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů s ohledem na jejich aktivitu, radionuklidové složení a fyzikálně chemické vlastnosti Petr Kovařík Centrum nakládání s

Více

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH

05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH 05 Interpretace základních požadavků na návrh OBSAH Označení postupu DP 05/01 R1 Otázka k přijatému doporučenému postupu Jak je třeba chápat pojem Technická specifikace pro návrh VZSN podle článků 1.2.1

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová

Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Ochrana obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů záření ve stavbách Státní úřad pro jadernou bezpečnost Eva Pravdová Jihlava, 27.11.2015 1 3 Účinky záření Lékařské ozáření Běžné rentgenové vyšetření

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů. na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán. říjen 2006 III. Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2007, tříletý plán a dlouhodobý plán říjen 2006-1- 1. ÚVOD... 3 1.1. Poslání a zásady činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů...

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí

Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí Městský úřad Luhačovice odbor životního prostředí vodoprávní úřad nám. 28. října 543 PSČ 763 26 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Hory stavební úřad Ulice: Horní nám. 1 PSČ, obec: 123 45 Hory V Horách dne 12. 12. 2007 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2, zákona

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

2.A. Varianta 1 - prioritní

2.A. Varianta 1 - prioritní 2.A. Varianta 1 - prioritní ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PA CHLUMEK D05 centrální trafostanice a rozvodna, náhrad. zdroj 320 1 5,0 1600 D06 kompresorovna 400 1 5,0 2000 D07 výroba a akumulace

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP

HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP CZ9827378 Ing. Soňa Konopásková, CSc. U 9 Ústav jaderného výzkumu Řež a.e. HODNOCENÍ CHOVANÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ MO A VP Hodnocení chování úložného systému, které vychází především z bezpečnostních rozborů,

Více

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s.

Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Nuclear Research Institute Řež plc Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Nakládání s institucionálními radioaktivními odpady v ÚJV Řež a.s. Petr Kovařík, Josef Podlaha, ÚJV Řež a.s. a kolektiv Centra nakládání

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Příprava hlubinného úložiště

Příprava hlubinného úložiště Příprava hlubinného úložiště Aktuální situace RNDr. Jiří Slovák ředitel 16.4.2015, Budišov Hlubinné úložiště (HÚ) Úložný koncept Podzemní laboratoř (2030 2050) Ukládací sekce (postupně, 2060-2130) 2 Hlubinné

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více