REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ"

Transkript

1 Technická zpráva REFERENČNÍ PROJEKT HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Listopad 1999 Správa úložišť radioaktivních odpadů

2 t Korektury textů Správa úložišť radioaktivních odpadů, 2006

3 Referenční projekt povrchových i podzemních systémů HÚ v hostitelském prostředí granitových hornin v dohodnuté skladbě úvodního projektu a hloubce projektové studie Příloha č. 1 Zadávací bezpečnostní zpráva Objednatel: Zhotovitel: Řešitelé: SÚRAO Praha EGP Invest, spol. s r. o. Uh. Brod Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. Energoprojekt Praha a. s. Autoři: RNDr. Peter Lietava, Ing. Mirek Hercík, Ing. Ludmila Marková, CSc., Ing. Jaroslav Skopový, Ing. Antonín Vokál CSc., RNDr. František Woller, Ing. Josef Klumpar *, Ing. Jitka Tarasová * * - Energoprojekt Praha a.s. Zodpovědný pracovník řešitele: RNDr. Peter Lietava

4 2

5 Obsah : SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ÚVOD Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě Členění zadávací bezpečnostní zprávy Literatura STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ Stručný popis souboru staveb Stručný popis souboru staveb Stručný popis hypotetické lokality Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Úložné kapacity Popis technologických postupů Popis manipulace s materiálem Potřeba surovin, materiálů a energií Celková bilance spotřeby vody a její zajištění Množství a kvalita odpadních vod, návrh na jejich čištění Připojení na telekomunikační a jiné sítě Nároky na pracovní síly Zajištění ochrany ŽP Zacházení s radioaktivním materiálem Zacházení s kontaminovanými vodami a vypouštění odpadních vod z aktivních provozů Plynné výpusti z aktivních provozů Základní koncepce zajištění požární ochrany Základní koncepce zajištění fyzické ochrany Koncepce zajištění péče o zdraví a bezpečnost provozu Vliv provozu na prostředí Předpokládaný časový harmonogram výstavby, provozu a ukončení provozu HÚ CHARAKTERISTIKA A PRŮKAZY VHODNOSTI VYBRANÉ LOKALITY Vylučující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Předpokládané překročení stanovených průměrných ročních efektivních dávek ( 4., písmeno a) Nerealizovatelnost včasného zavedení všech neodkladných opatření ( 4., písmeno b)

6 Výskyt krasových jevů v rozsahu ohrožujícím stabilitu horninového masívu ( 4., písmeno c) Projevy postvulkanické činnosti ( 4., písmeno d) Dosažení nebo překročení hodnoty intenzity maximálního výpočtového zemětřesení 8 o MSK-64 ( 4., písmeno e) Výskyt zón pohybově a seismicky aktivních zlomů se současnými deformacemi povrchu ( 4., písmeno f) Výskyt geodynamických jevů ( 4., písmeno g) Výskyt současných nebo předpokládaných deformací povrchu území ( 4., písmeno h) Výskyt tektonické aktivity v užší lokalitě ( 4., písmeno i) Existence významných zásob podzemních či minerálních vod ( 4., písmeno j) Únosnost základových půd na pozemcích vybraných pro umisťováni nižší než 0,2 MPa ( 4., písmeno k) Výskyt geologických podmínek vybraného území ( 4., písmeno l) V prostoru podzemních děl nemožnost překrytí hlavní části podzemní stavby horninovým masívem ( 4., písmeno m) Výskyt staré důlní činnosti ( 4., písmeno n) Výskyt těžby surovin ( 4., písmeno o) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do zátopových území ( 4., písmemo p) Zasahování pozemků vybraných pro umisťování do ochranných pásem dálnic a železnic ( 4., písmeno q) Podmiňující kritéria podle vyhlášky č. 215/97 Sb Ostatní krasové jevy a aktivní geodynamické jevy ( 5., písmeno a) Nepříznivé vlastnosti základových půd, okolních zemin a hornin ( 5., písmeno b) Dosažení hodnoty intenzit maximálního výpočtového zemětřesení v mezích 7 o až 8 o MSK-64 ( 5., písmeno c) Výskyt hydrogeologických podmínek, které znesnadňují sledovat a předvídat chování podzemních vod ( 5., písmeno d) Výskyt agresívních podzemních vod ( 5., písmeno e) Výskyt dobře propustných zemin a hladiny podzemní vody v hloubce menší než 2 m pod uvažovanou úrovní hrubé úpravy terénu ( 5., písmeno f) Vysoká průlinová a puklinová propustnost hornin ( 5., písmeno g) Výskyt geologických podmínek předurčující 2. stupeň ražnosti tunelové stavby ( 5., písmeno h) Výskyt mimořádně nepříznivých podmínek pro rozptyl výpustí do atmosféry ( 5., písmeno i) Výskyt souvisle zalesněných oblastí ( 5., písmeno j)...40

7 Výskyt průmyslové výroby, energetických zdrojů, silniční a železniční dopravy ( 5., písmeno k) Zasahování tras a ochranných pásem plynovodů, ropovodů a produktovodů ( 5., písmeno l) Výskyt objektů rozhlasových a televizních vysílačů Kritické zhodnocení vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska jejího použití pro zadávací bezpečnostní zprávu HÚ Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Další zákony Omezující podmínky vyplývající z nižších právních předpisů Doporučení dalšího postupu Literatura CHARAKTERISTIKA A PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ KONCEPCE PROJEKTU Koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti Nové trendy spojené se zajištěním jaderné bezpečnosti Metodika kontroly kritičnosti úložiště Typy událostí spojených s kritičností a jejich pravděpodobnostní ocenění Návrh další činnosti v oblasti kontroly kritičnosti HÚ v podmínkách ČR Koncepce projektu z hlediska radiační ochrany Koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti Literatura PŘEDBĚŽNÉ HODNOCENÍ VLIVU PROVOZU HÚ Vliv provozu na zaměstnance Vliv provozu na obyvatele a ŽP Přehled aktuálních legislativních limitů a směrných hodnot Bezpečnostní analýza referenčního hlubinného úložného systému Literatura NÁVRH KONCEPCE BEZPEČNÉHO UKONČENÍ PROVOZU Koncepce bezpečného ukončení provozu hlubinného úložiště Vyřazování, resp. další využití stavby Předpokládané časové údaje ukončení provozu a vyřazování Poznámky k problematice Literatura VYHODNOCOVÁNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI Systém jakosti Zajištění jakosti při výběru lokality

8 Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces zacházení s dokumentací Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Řízení neshodného výrobku Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Jakost položek důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces návrhu Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku...136

9 Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Plánování a provádění prověrek Výcvik Řízení návrhu Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při výstavbě HÚ Položky důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a jejich jakost Procesy důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany Zdroje a předpoklady nutné pro výkon činností ovlivňujících jakost položek Způsob a četnost hodnocení systému jakosti Dokumentace činností a kvalifikace Řízené podmínky Přezkoumání smlouvy Proces obstarávání položek Proces zacházení s dokumentací Proces identifikace výrobků Kontrolní a zkušební procesy Kontrola, kalibrace a údržba kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení Postupy pro značení výrobku Řízení neshodného výrobku Procesy bránící poškození nebo snížení požadované jakosti Záznamy Plánování a provádění prověrek Výcvik Zvláštní procesy Ověření splnění požadavků Vybraná zařízení Zajištění jakosti při provozu HÚ Zajištění jakosti při vyřazování HÚ z provozu Literatura PŘÍLOHA 4. A. PŘÍKLAD KONTROLY KRITIČNOSTI SYSTÉMU S VYHOŘELÝM PALIVEM PŘÍLOHA 5.A. ANALÝZA NEURČITOSTÍ A CITLIVOSTNÍ ANALÝZA PŘÍLOHA 5.B. STRUČNÝ POPIS PROGRAMU RIP PŘÍLOHA 5.C. PŘÍKLAD METODICKÉHO POSTUPU VÝVOJE NUMERICKÉHO MODELU VZDÁLENÝCH INTERAKCÍ

10 8 5.C.1 Popis problematiky C.2 Návaznost prací C.3 Zvolený postup C.4 Popis referenčního úložného systému C.4.1 Základní schéma hlubinného úložiště C.4.2 Inventář radionuklidů C.4.3 Geologická charakteristika C.4.4 Přírodní zdroje podzemních vod C.5 Geochemické a transportní parametry C.6 Scénáře modelového řešení C.7 Konstrukce transportního modelu C.7.1 Šíření kontaminace v horninovém prostředí C.7.2 Postup modelového řešení C.7.3 Simulace proudění podzemních vod C.7.4 Transport radionuklidů C.8 Citlivostní analýza C.9 Závěr...180

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK DOD DOE DP EDZ EIA EPA FEP FMEA GPUP HLÚ HÚ CHLÚ CHOPAV IAEA ICRP JEDU JETE MSK-64 NRC PDF PK QA Ministerstvo obrany USA (Department of Defence) Ministerstvo energetiky USA (Department of Energy) dobývací prostory porušená zóna vzniklá ražbou (Excavated Disturbed Zone) posuzování vlivu na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) Agentura pro ochranu životního prostředí USA (Environmental Protection Agency) vlastnosti, události a procesy (Features, Events and Processes) analýzy způsobů a účinků selhání (Failure Modes and Effects Analysis) Geologický průzkum uranového průzkumu hypotetická lokalita úložiště hlubinné úložiště chráněná ložisková území chráněné oblasti přirozené akumulace vod Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency) Mezinárodní komise pro radiační ochranu (International Commission on Radiation Protection) jaderná elektrárna Dukovany jaderná elektrárna Temelín stupnice Medveděv-Sponheuer-Kárník na zhodnocení makroseizmických účinků zemětřesení Komise pro jadernou kontrolu USA (Nuclear Regulatory Commission) hustota pravděpodobnosti (Probability Density Function) palivová kazeta zabezpečení jakosti (Quality Assurance) 9

12 RAO SÚJB SÚRAO TK ÚOS VAO VJP VVER ZBZ ŽP radioaktivní odpad Státní úřad pro jadernou bezpečnost Správa úložišť radioaktivního odpadu těžký kov úložný obalový soubor vysokoaktivní odpad vyhořelé jaderné palivo typové označení tlakovodných reaktorů (Vodovodjanoj Energetičeskij Reaktor) zadávací bezpečnostní zpráva životní prostředí 10

13 1 ÚVOD Součástí Referenčního projektu je zadávací bezpečnostní zpráva (ZBZ) podle zákona č. 18/1997 Sb. (atomový zákon). Vzhledem k současnému stupni rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR nelze v rámci Referenčního projektu pracovat s konkrétní lokalitou pro budoucí hlubinné úložiště (HÚ). Z tohoto důvodu je zadávací bezpečnostní zpráva vypracována pouze pro hypotetickou lokalitu HÚ. Současně nejsou k dispozici ani další údaje týkající se jak např. inženýrských bariér, tak i celkové koncepce nakládání s radioaktivními odpady (RAO) a s vyhořelým jaderným palivem (VJP) v ČR. Tyto skutečnosti výrazným způsobem ovlivňují rozsah a zpracování jednotlivých částí předkládané zadávací bezpečnostní zprávy. 1.1 Vazba zadávací bezpečnostní zprávy a dokumentace EIA V rámci Referenčního projektu je souběžně vypracována dokumentace Posouzení vlivu na ŽP podle 14 a přílohy části C bodu III. a IV. zákona č.244/1992 (EIA). Ze struktury dokumentace EIA a ZBZ je patrné (viz obr. 1.1), že se obsah dokumentů v některých bodech překrývá. Jedná se zejména o části týkající se vyhodnocení vlivu hlubinného úložného díla na obyvatelstvo, pracovníky a životní prostředí (bod III, položka 1 a 2 zákona č. 244/1992 a položky 2 a 3 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy), dále o části zabývající se ukončením provozu hlubinného úložiště (bod IV, zákona č. 244/1992 a položka 4 obsahu zadávací bezpečnostní zprávy). Těmto částem je při vypracování dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy věnována zvýšená pozornost i z důvodu demonstrace možností řešitele projektu realizovat bezpečnostní analýzu HÚ. Rozdílnost dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy z hlediska vyhodnocení vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP spočívá zejména v tom, že pro dokumentaci EIA se vyžaduje dokladovat jak radiační, tak neradiační vlivy HÚ, zatímco zadávací bezpečnostní zpráva klade důraz na detailní vyhodnocení radiačních bezpečnosti úložného díla. Pokud jde o pojem rizika, je přístup legislativy rozdílný. V dokumentaci zpracovávané pro posouzení vlivu na životní je dle přílohy č. 3 zákona č. 244/1992 Sb. nutno v kapitole VIII uvést nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace. Na základě těchto informací je možné usuzovat na to, které vlivy by mohly být jiné, než jak jsou v hodnocení uvedeny, ale není přímo požadována citlivostní analýza, která přisoudila nedostatkům a neurčitostem jejich možný dopad do konečného vlivu stavby na životní prostředí.na úrovni zadávací bezpečnostní zprávy je požadován zákonem č. 18/1997 Sb průkaz o vhodnosti lokality ve vztahu k vylučujícím a podmiňujícím kritériím dle vyhlášky č. 215/1997 Sb.. Tato vyhláška obsahuje i kritéria teoretického a pravděpodobnostního charakteru (např. výskyt zemětřesení, pád letadla) a tím definuje rizika, která jsou z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany ještě přijatelná. V oblasti radiační ochrany je dále přijatelná míra rizika definována limity a směrnými hodnotami ozáření jednotlivce i kritické skupiny obyvatelstva. 11

14 1.2 Podklady k zadávací bezpečnostní zprávě V rámci Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR ( ) bylo vypracováno několik zpráv, které se obecně zabývaly problematikou struktury a věcné náplně bezpečnostních zpráv [1], [2], [3], [4]. Tyto zprávy sledovaly potřeby bezpečnostních rozborů a současně byly vypracovány ještě před přijetím atomového zákona. Proto je nutná jejich revize z hlediska formálního a věcného naplnění požadavků atomového zákona na zadávací bezpečnostní zprávu. Paralelně byla vypracována i řada prací, které se zabývaly výběrem variant pro referenční HÚ [5], výběrem scénářů popisujících chování referenčního HÚ [6] a modelovým popisem referenčního HÚ [7]. Vzhledem k částečnému překrývání se obsahu ZBZ a dokumentace EIA jsou v předkládané zprávě využity i podklady pro zpracování dokumentace EIA publikované v [8] a [9]. 12

15 Dokumentace EIA zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky REFERENČNÍ PROJEKT HÚ Zadávací bezpečnostní zpráva Vliv HÚ na obyvatelstvo počet obyvatel ovlivněných HÚ narušení faktorů ovlivněných účinky HÚ narušení faktorů pohody vlivy na ovzduší a klima stručný popis souboru staveb a území souboru staveb základní údaje o provozu HÚ předpokládaný průběh výstavby Stručný popis HÚ Vliv HÚ na ekosystémy, jejich složky a systémy vlivy na vodu vlivy na půdu, území a geologické podmínky vlivy na flóru a faunu vlivy na ekosystémy Charakteristiky a průkazy o vhodnosti vybrané lokality část C/III. Vliv HÚ na antropogenní systémy, jejich složky a funkce Vliv HÚ na strukturu a funkční využití území vlivy na budovy, arch. památky a jiné lidské výtvory vlivy na kulturní hodnoty nehmotné povahy poškození a ztráty geologických a paleontologických památek vliv na dopravu vliv navazujících souvisejících staveb a činností rozvoj navazující infrastruktury vliv na estetické kvality území koncepce projektu z hlediska jaderné bezpečnosti koncepce projektu z hlediska radiační ochrany koncepce projektu z hlediska havarijní připravenosti dlouhodobé vlivy HÚ na obyvatele a ŽP Charakteristiky a předběžné hodnocení koncepce projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisy vliv na rekreační využití krajiny Ostatní vlivy biologické vlivy vliv hluku a záření jiné ekologické vlivy vliv provozu na zaměstnance vliv provozu na obyvatele vliv provozu na ŽP Předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ Velkoplošné vlivy v krajině vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území současný a potenciální výsledný stav ekologické zátěže území etapy ukončení provozu a vyřazení nadzemních objektů časová souslednost etap ukončení provozu Návrh bezpečného ukončení provozu HÚ část C/IV. Opatření k prevenci, eliminaci, event. kompenzaci účinků HÚ na životní prostředí územně plánovací opatření technická opatření kompenzační opatření jiná opatření systém jakosti zajištění jakosti při výběru lokality zajištění jakosti při výběru lokality zásady zabezpečení jakosti pro další etapy Vyhodnocení zabezpečení jakosti při výběru lokality,... Obr. 1.1 Srovnání struktury dokumentace EIA a zadávací bezpečnostní zprávy 13

16 14

17 1.3 Členění zadávací bezpečnostní zprávy Členění zadávací bezpečnostní zprávy vychází z atomového zákona a zohledňuje úroveň znalostí a informací získaných v průběhu Projektu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR. Detailní členění zadávací bezpečnostní zprávy odpovídá nabídce projektu [10]. Těžištěm zadávací bezpečnostní zprávy je : sumarizace podkladů nutných pro popis a dokumentaci vhodnosti lokality HÚ, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu, hodnocení vlivu provozu HÚ na obyvatelstvo a ŽP, ukončení provozu HÚ s důrazem na popis a demonstraci kvantifikace dlouhodobého vlivu HÚ na obyvatelstvo a ŽP : - definice vlastností, událostí a procesů (FEP), které ovlivňují bezpečnost HÚ v hypotetické lokalitě a následný vývoj scénářů, - identifikace a popis základních prvků souboru inženýrských bariér a odborný odhad zdrojového členu (tj. úniku kontaminantu do pole vzdálených interakcí), - charakteristika a popis hypotetické lokality HÚ v granitovém prostředí, - přehled a předběžné ohodnocení programových nástrojů pro simulaci proudění podzemní vody a transportu kontaminantů včetně sumarizace požadovaných vstupních parametrů, rozsahu jejich hodnot a popisu modelových výstupů, - metodika kvantifikace dopadů hlubinného úložného díla na jednotlivé složky ŽP s důrazem na odhad radiačních vlivů na jedince z kritické skupiny obyvatel a na citlivostní analýzu základních složek úložného systému (zdroj, pole blízkých interakcí, pole vzdálených interakcí, biosféra), - návrh výzkumných a vývojových prací v návaznosti na výsledky referenční bezpečnostní analýzy HÚ v hypotetické lokalitě. Výpočty, které jsou součástí ZBZ, identifikují kritické veličiny jednotlivých složek úložného systému a demonstrují postupy, jak kvantitativně ocenit působení těchto složek na ŽP. Vzhledem k nejistotám, plynoucím ze stupně rozpracovanosti Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, mají výsledné hodnoty omezenou vypovídací schopnost a v budoucích etapách Programu budou přehodnoceny a upřesněny. Cílem předložené ZBZ je vypracování detailní struktury a obsahu bezpečnostní zprávy v souladu s národními a mezinárodními legislativními předpisy a doporučeními a návrh vědecko-výzkumných prací, které tvoří podklad pro vypracování bezpečnostní analýzy, která je součástí ZBZ. Na základě základních cílů zadávací bezpečnostní zprávy je navrženo i její detailní členění : 15

18 popis referenčního HÚ; kapitola 2 obsahuje stručnou rekapitulaci složek referenčního úložného systému a základních údajů o provozu HÚ, charakteristika a průkazy vhodnosti vybrané lokality; kapitola 3 by podle požadavků atomového zákona a vyhlášky č. 215/97 Sb. měla obsahovat detailní popis lokality HÚ pomocí tzv. vylučujících a podmiňujících kritérií. Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, není stanovena lokalita budoucího HÚ, i když se v současném období vychází z předpokladu, že úložný systém bude umístěn v granitovém masivu. Z tohoto důvodu je kapitola 3 orientována na : - zhodnocení kritérií podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska obecné lokalizace HÚ v granitové formaci, - posouzení obecných kritérií na umisťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření podle vyhlášky č. 215/97 Sb. z hlediska potřeb Referenčního projektu a Programu vývoje hlubinného úložiště v podmínkách ČR, charakteristika a předběžné hodnocení koncepce projektu; následující kapitola 4 vyhodnocuje koncepci referenčního projektu z hlediska požadavků stanovených prováděcím předpisem na jadernou bezpečnost, radiační ochranu a havarijní připravenost, předběžné hodnocení vlivu provozu HÚ; kapitola 5 sumarizuje vliv provozu HÚ na zaměstnance, obyvatele a ŽP a demonstruje postupy při vyhodnocení dlouhodobých vlivů HÚ na obyvatelstvo a ŽP, návrh koncepce bezpečného ukončení provozu, vyhodnocení zabezpečování jakosti; poslední kapitola obsahuje návrh systému zabezpečování jakosti při výběru lokality, výstavbě a provozu HÚ a v období ukončení provozu HÚ. 1.4 Literatura 1. Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro územní řízení, BAZ 94-03, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro stavební řízení, BAZ 94-04, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň bezpečnostní zprávy pro kolaudační řízení, BAZ 94-05, ÚJV Řež, květen Konopásková S.: Osnova a náplň provozní bezpečnostní zprávy, BAZ 94-06, ÚJV Řež, květen Mandík F., Čihák F., Vavřina V., Blažek J.: Výběr varianty pro návrh koncepčního řešení hlubinného úložiště, PAE 97-03, ÚJV Řež, červenec

19 6. Konopásková S.: Scénáře chování referenčního úložného systému na základě FEPs, BAZ 97-01, ÚJV Řež, březen Konopásková S.: Modelový popis referenčního úložného systému, BAZ 97-02, ÚJV Řež, březen Konopásková S., Jedináková V., Blažek J.: Posouzení vlivu HÚ na životní prostředí (EIA), inventarizace podkladů, BAZ 95-02, ÚJV Řež, Konopásková S., Lietava P., Nachmilner L.: Revize podkladů pro modelovou dokumentaci EIA, BAZ 96-01, květen Nabídka projektu Referenční projekt HÚ RAO v hypotetické lokalitě, EGP Invest s.r.o., srpen STRUČNÝ POPIS REFERENČNÍHO HÚ V následujících podkapitolách je provedena rekapitulace údajů uvedených v technické části Návrhu na územní rozhodnutí, který je souběžně předáván příslušnému stavebnímu úřadu k zahájení územního řízení dle 35 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb a zákona č. 83/1998 Sb. Rozsah údajů charakterizujících stavbu vychází z požadavků 3 vyhlášky č.132/1998 Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona i z doporučení Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na obsah dokumentace staveb. Smyslem této rekapitulace je poskytnout posuzovateli zadávací bezpečnostní zprávy v jednom materiálu ucelené informace o stavbě tak, aby v hodnocení koncepce projektu nemusely být odvolávky na podstatné údaje obsažené v jiné dokumentaci. 2.1 Stručný popis souboru staveb Stavba je určena pro konečné uložení RAO, které svou charakteristikou nevyhovují podmínkám pro uložení na úložištích povrchového a podpovrchového typu a pro uložení VJP. Protože se předpokládá postupná výstavba po etapách, je zvolena koncepce umožňující současné ukládání do již dohotovených úložných prostor a současné budování nových podzemních prostor. Tento záměr se promítá nejen do plánu organizace výstavby, ale i do objektové skladby. Jednotlivé objekty lze z hlediska jejich určení a umístění rozdělit do následujících skupin: Nadzemní objekty - průmyslová zóna : 17

20 objekty sloužící pro výstavbové práce, objekty sloužící pro přístup do pozemních prostor k výstavbovým pracím a pro přístup personálu do úložných prostor, pomocné technologické objekty neaktivní, objekty sociálního a administrativního charakteru, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Nadzemní objekty - aktivní zóna : objekt pro technologické systémy zacházení s radioaktivními materiály, pomocné technologické objekty v aktivní zóně, inženýrské sítě, komunikace, oplocení. Rezervní a manipulační nadzemní plocha Podzemní objekty - neaktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro přístup personálu úložiště, výstavbových pracovníků, těžbu rubaniny a dopravu materiálů potřebných pro výstavbu, budované ukládací chodby (před začleněním do aktivní zóny), prostory větracího systému ve výstavbové části, prostory pro odvod vod. Podzemní objekty - aktivní zóna : vertikální a horizontální komunikace pro ukládání radioaktivních materiálů, ukládací prostory, prostory větracího systému, prostory pro odvod vod. 18

21 2.2 Stručný popis souboru staveb Nadzemní objekty průmyslové zóny jsou řešeny standardními stavebními konstrukcemi s využitím prefabrikátů a ocelových konstrukcí. V projektu budou akceptovány harmonizované ČSN (Dosavadní závaznost ČSN bude zákonem č. 22/1997 Sb.ukončena k Současná právní úprava vytvořila České technické normy ČSN, které jsou bez výjimky nezávazné, a týkají se právnických osob a osob s podnikatelským oprávněním. Zákon zavádí nový pojem harmonizovaných norem, které zajišťují vazbu na závazné právní předpisy technické povahy, např. nařízení vlády, jimiž se zavádějí do českého právního řádu Směrnice Evropské unie) Podzemní objekty jsou budovány v souladu s předpisy platnými pro důlní díla s aplikací na specifické požadavky vyplývající z určení stavby, způsobu výstavby a z provozních potřeb. Objekty aktivní zóny jsou navrženy s uplatněním principu ALARA, který se ve stavebních konstrukcích promítá především v dimenzování stínících stěn, dispozičním uspořádání a ve stavebním vymezení kontrolovaného pásma. V technologické části je uplatněn princip ALARA zejména v návrhu zařízení pro manipulaci s radioaktivními materiály, koncepci vzduchotechnických systémů a ve způsobu zacházení s kontaminovanými vodami. Fyzická ochrana objektů, které mají charakter jaderného zařízení, se řeší oplocením a dalšími technickými prostředky v souladu s vyhláškou č. 144/1997 Sb. o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení. Popis architektonického začlenění stavby do území a popis řešení jednotlivých objektů nadzemní a podzemní části úložiště je uveden v dokumentaci předkládané s návrhem na vydání územního rozhodnutí a tato dokumentace bude na vyžádání k dispozici i Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. 2.3 Stručný popis hypotetické lokality Hypotetická lokalita se nachází v území, které bylo zvoleno na základě výběru dle vylučujících a podmiňujících kritérií v souladu s podmínkami definovanými vyhláškou č. 215/1997 Sb. V rámci Referenčního projektu se předpokládá, že porovnáním v úvahu připadajících lokalit multikriteriální analýzou bylo prokázáno, že tato lokalita je pro plánované využití vhodná. Vliv výstavby, provozu a následného vyřazení HÚ je náplní dokumentace EIA. V souvislosti s výběrem lokality a s jejím vyhodnocením dle požadavků daných vyhláškou č.215/1997 Sb. o kritériích na umisťování jaderných zařízení byly provedeny průzkumy geologických a hydrogeologických podmínek. Souhrnně lze konstatovat, že výsledky průzkumů potvrzují vhodnost lokality a opravňují k vydání územního rozhodnutí. Pro zpracování projektu předkládanému k stavebnímu řízení, následné zahájení prací a vypracování dalších stupňů bezpečnostní dokumentace (předběžná a předprovozní bezpečnostní zpráva) budou provedeny další práce průzkumného charakteru k doplnění informací v potřebném rozsahu. 19

22 Bližší údaje charakterizující lokalitu jsou uvedeny v Dokumentaci EIA. Jedná se o následující soubory informací : klimatické podmínky (teploty, vodní srážky, směry a rychlosti větru), charakteristika životního prostředí, dopravní struktura, demografická situace, ochranná pásma, chráněná území a území dotčená výstavbou. 2.4 Předpokládaný rozsah a uspořádání staveniště Hlavní staveniště má přibližně tvar lichoběžníku se základnou 930 m, kratší stranou 620 m a výškou 360 m. K tomuto prostoru přiléhají parkoviště a silniční komunikace. Vjezd do areálu je zajištěn dvěma vrátnicemi - pro provoz úložiště a pro výstavbu. Příjezd vlakových souprav se řeší přes železniční vrátnici a areál je zavlečkován tak, aby byla oddělena kolejiště pro výstavbové práce a pro zavážení radioaktivních materiálů. Areál je uspořádán do tří základních sektorů. Zhruba 20% plochy zabírá aktivní zóna, ve které je umístěn objekt pro zacházení s radioaktivními materiály. Přibližně 40% plochy je zastavěno objekty sloužícími pro budování podzemních úložných prostor a pro objekty tvořící technologické, administrativní a sociální zázemí. Zbývajících cca 40% areálu tvoří rezervní a manipulační plocha. Předpokládané požadavky na odstranění staveb, bourací práce nebo odstranění dřevin před zahájením výstavby, předpokládaný dočasný a trvalý zábor zemědělského a lesního půdního fondu, předpokládané požadavky na územně technické podmínky a koordinace, podmíněné nebo vyvolané investice, bilance zemních prací, depónie, zemníky, požadavky na konečné úpravy území, ozelenění a jiné úpravy nezastavěných ploch jsou součástí dokumentace EIA. 2.5 Základní údaje o provozu HÚ Hlavní program a činnosti Hlavním cílem HÚ je bezpečné uložení RAO a VJP. Úložiště zajišťuje svými přirozenými a inženýrskými bariérami trvalou izolaci radionuklidů, pro které není žádné vhodné využití, od životního prostředí. Z výše uvedeného programu vyplývají následující hlavní činnosti : etapovitá výstavba podzemních úložných prostor dle aktuálního výhledu vyplývajícího z rozvoje či útlumu jaderně-energetických zdrojů a dalších činností produkujících radioaktivní odpady, 20

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Výběr lokality a staveniště HÚ RAO v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování ZPRÁVA část A zak.č. 02-002-100 03/2003 Zpracovatel dokumentace: ENERGOPRŮZKUM PRAHA, Pod svahem 757/11, 147 00 Praha

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany

Posouzení. zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Příloha č. 2 Posouzení zvolených přístupů k řešení monitorování radiační ochrany Vypracovali: Doc. Ing. Tomáš Čechák, CSc, Doc. Ing. Jaroslav Klusoň, CSc, Ing. Irena Malátová, CSc. OBSAH 1. Seznam použitých

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Posouzení vlivu záměru Název zakázky Číslo zakázky 9000100002 Objednatel Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy Ražený technologický kanál pro kalové hospodářství Drasty Hlavní

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů návrhu. na životní prostředí » RNDr. JAN KŘIVANEC «EKOSLUŽBY Jižní 3 360 01 Karlovy Vary tel. 353 563 963 mobil 603 293 697 e-mail j.krivanec@centrum.cz Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 územního plánu města Bakov nad Jizerou na

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Územní plán Karolinka

Územní plán Karolinka RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Územní plán Karolinka Hodnocení vlivů na životní prostředí Ve smyslu

Více

P O S U D E K. "Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická"

P O S U D E K. Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí P O S U D E K k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru "Společenské a obchodní centrum

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 14. 9. 2011 Č.j.: 66250/ENV/11 STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10 zákona č.

Více

!"#$% & '()#*+,-. /01/2)"(3!

!#$% & '()#*+,-. /01/2)(3! 0123453675847582333723323754753378!"#$%& '()#*+,-./01/2)"(3! Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na životní prostředí Metodika hodnocení V následujícím textu je uvedeno metodické

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty

Řešení energetického využití organických odpadů a kalů z Prahy - lokalita Drasty 1/43 Dokumentace posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů Řešení energetického využití

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více