ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM"

Transkript

1 ZKUŠENOSTI S DISTANČNÍMI POMŮCKAMI NA VŠEM KAREL HRACH Vysoká škola ekonomie a managementu Abstrakt: Prvním cílem tohoto příspěvku je seznámení s formou publikací britského nakladatelství BPP Publishing, k nimž VŠEM zakoupila vlastnická práva pro překlad a distribuci. Druhým cílem je ukázka interaktivních pomůcek na internetu. Klíčová slova: kombinovaný kurz, distanční text, interaktivní materiál, matematika, statistika Abstract: The main goal of this contribution is to introduce the form of the lecturer-books published by British publisher BPP Publishing, whose licence for translation and distribution was bought by VŠEM. The second goal is to present interactive tools on the internet. Key words: composite course, distance text, interactive material, mathematics, statistics 1. STUDIJNÍ POMŮCKY NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMIE A MANAGEMENTU Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) realizuje studijní programy v kombinované formě studia (kombinace prezenční a distanční výuky). Značný podíl studia tvoří domácí příprava studentů (samostudium), což představuje zvýšené nároky na studenty studující při zaměstnání, jichž je v této formě studia většina. Velký důraz proto musí být kladen na vybavenost studijními pomůckami právě pro distanční výuku. Samozřejmostí je poskytnutí předepsané studijní literatury každému studentovi pro jednotlivé studijní moduly. V ČR je však problematický už samotný výběr učebních pomůcek, neboť ne každá odborná publikace je pro distanční výuku vhodná, jak ukazují několikaleté zkušenosti. Vzhledem k těmto skutečnostem VŠEM připravila ediční plán, který pokrývá jednotlivé studijní předměty vlastními učebními pomůckami, a to ve specifickém formátu, jenž odpovídá standardům pro distanční pomůcky. Podkladem pro tvorbu specializovaných učebních textů jsou předlohy britského nakladatelství BPP Publishing, k nimž VŠEM zakoupila vlastnická práva pro překlad a distribuci. Dalším běžným způsobem zpřístupňování informací studentům je využívání internetu. Studenti by však měli mít možnost pracovat nejen se statickými texty, ale především s interaktivními pomůckami, jejichž ukázka je součástí tohoto příspěvku. Jednou z možných variant jsou např. aplikace na bázi MS-Excelu, s jejichž pomocí si mohou studenti procvičovat vybrané základní partie vysokoškolské matematiky a velmi široké spektrum problémů probíraných v rámci základních kurzů vysokoškolské statistiky. V neposlední řadě mohou studenti VŠEM využívat přes internet administrativní pomůcky. 2. SPECIÁLNÍ FORMA UČEBNIC Grantový fond VŠEM (GF VŠEM) vydal počátkem roku 2004 následující výzvu k tvorbě speciálních učebních textů (zkráceno): Specifické potřeby výuky v kombinované a distanční formě studia vyžadují, aby realizace studia byla zajištěna tomu odpovídajícími učebními pomůckami, to znamená zaměřit se prioritně na tvorbu a vývoj nového typu učební pomůcky, která bude mít charakter detailního průvodce a která výrazně usnadní orientaci a zvládnutí náročné problematiky. Konkrétním cílem je tudíž vytvoření učební pomůcky, která studentům nabídne ke každému tematickému celku (kapitole) formulaci cíle (co by po prostudování měl student znát a ovládat), hutný výklad tématu se zvýrazněním (i grafickým) klíčových pojmů, definic a základních problémů tématu, cvičení k jednotlivým otázkám a problémům i k celému tématu formou kvizů, příkladů a ilustrací a souhrn tématu (kapitoly). Výchozím materiálem pro tvorbu nové učební pomůcky je na základě spolupráce s BPP Publishing anglicky psaný text, který v rámci navrhovaného projektu s podporou GF VŠEM 96

2 bude upravován a utvářen pro potřeby VŠEM. To bude zahrnovat zejména tyto úkoly: základní, hrubý překlad připravený překladatelem (neodborníkem) dotvořit a upřesnit s důrazem na obsahovou a formulační přesnost použitím adekvátních a vžitých pojmů a kategorií, zpřesnit a posílit srozumitelnost textu, dopracovat četné grafické části textu využívané k výkladu a snazšímu pochopení problematiky (jejichž popis je zatím pouze ve verzi anglické), zpřesnit definice klíčových pojmů v závěrečném slovníku, pojmově a obsahově upřesnit otázky a odpovědi v cvičebnicové části a typové otázky ke zkoušce a sladit tyto s obsahem anotací jednotlivých předmětů. Obr.1. Část kapitoly z připravované učebnice matematiky 2.1 Ukázka připravované učebnice Jak tedy budou vypadat chystané učební texty? Na obrázku 1 je uvedena ukázka z jedné kapitoly chystaného překladu učebnice Matematiky pro ekonomy. Oproti běžným učebnicím matematiky obsahuje navíc komentáře slovně objasňující význam definic a vzorců. Text je přímo prokládán vzorově řešenými příklady s odkazem na další úlohy z konce knihy. Jednotlivé části textu (objasňující poznámky, podstata výkladu, příklad) jsou přitom pro snazší orientaci odlišeny i grafickým symbolem po straně. Další již chystanou učebnicí ve stejném formátu je upravený překlad Ekonomie (viz literatura). 97

3 3. INTERAKTIVNÍ POMŮCKY PRO MATEMATICKÉ PŘEDMĚTY K úspěšnému absolvování základních vysokoškolských kurzů matematiky a statistiky je nutno zvládnout praktické početní dovednosti. Ty se dají získat jedině procvičováním, což u studentů jiné než prezenční formy studia znamená mít k dispozici sbírky úloh, nejlépe se vzorovým řešením. Ani rozsáhlé sbírky však samozřejmě nedokážou pokrýt nekonečné spektrum různých možných číselných zadání. Studenty při zkoušce tak často (a zbytečně) zaskočí, když místo kladné hodnoty daného parametru, pro kterou znají vzorové řešení ze sbírky úloh, je v zadané úloze hodnota tohoto parametru záporná. Jedinou možností, jak se na podobné záludnosti u zkoušky připravit, je opravdu si předem vyzkoušet, jak se např. "pouhá" změna znaménka v zadání projeví na postupu řešení celé úlohy. Pokud ale takto zadaná úloha už ve sbírce vyřešena není, student si při domácí přípravě nemusí být jist, zda opravdu došel ke správnému výsledku. Jak umožnit samostatně se připravujícím studentům kontrolu jejich výsledků? Individuální přístup vyučujícího (např. ový kontakt) je v případě velkých studijních skupin téměř nerealizovatelný. Využití speciálního SW zase vyžaduje finanční náklady na jeho pořízení, nemluvě o času nutném k pochopení, jak tento SW ovládat. Navíc ne každý takový SW poskytuje výpočty krok po kroku, umožní-li tedy odhalit případně chybný výsledek, nemusí už umožnit nalezení mezivýpočtu, který tuto chybu způsobil. Za ideální přístup lze proto považovat takový interaktivní nástroj, který promítne změnu vstupních parametrů do celého následného vzorového výpočtu. 3.1 Interaktivní úlohy ze základů vysokoškolské statistiky a matematiky Interaktivní sbírka úloh ze statistiky vznikla v rámci grantu FRVŠ č řešeném na FSE UJEP v Ústí n.l. a na tamních www stránkách ji lze také momentálně navštívit. Úvodní stránka s obsahem (http:// fse1.ujep.cz/ms_hrach.asp) umožňuje pomocí hypertextových odkazů přejít přímo do jednotlivých kapitol, pokrývajících výuku statistiky v rozsahu běžném na nematematických vysokých školách. Dále jsou zde uvedeny vybrané odkazy na statistické úřady, specializovaný statistický SW nebo jiné on-line učebnice statistiky, viz obrázek 2. Stránky pro jednotlivé kapitoly (v rtf formátu) obsahují stručný přehled teorie a alespoň jeden vzorově vyřešený příklad. Především však obsahují odkaz (jde vždy o malou ikonku kruhového grafu) vedoucí do příslušného sešitu MS-Excelu, v němž je vše připraveno k zadání vstupních údajů. Nic jiného než statistická data, která si přeje zpracovat, uživatel zadávat nemusí, kromě vstupních políček je stejně celý sešit uzamčen. V případě úloh z pravděpodobnostní problematiky jsou místo statistických dat zadávány hodnoty potřebných parametrů. Při zadávání je kontrolována přípustnost vstupních hodnot, takže je-li např. vyžadováno zadání pouze kladných hodnot, jiné hodnoty aplikace nepovolí. Po zadání dat (výjimečně je nutno spustit podle pokynů nezbytné makro) je celý výpočet krok po kroku proveden a uživatel si pouze zkontroluje správnost svého postupu. Na obrázku 3 je ukázka vstupního listu s již zadanými hodnotami, jde o sešit určený pro dvouvýběrový t-test. Na listu označeném Test pak uživatel po zadání hladiny významnosti nalezne všechny výpočty potřebné ke správnému provedení tohoto testu včetně interpretace výsledku, viz obrázek 4. 98

4 Obr.2. Úvodní stránka interaktivní sbírky úloh ze statistiky (http:// fse1.ujep.cz/ms_hrach.asp) Obr.3. List ZADÁNÍ s již zadanými hodnotami v sešitu pro dvouvýběrový t-test Podobný princip jako pro sbírku úloh ze statistiky je uplatněn při tvorbě interaktivní pomůcky pro řešení úloh z maticové algebry. Vstupními hodnotami, které mohou být libovolně 99

5 měněny, jsou číselné hodnoty jednotlivých prvků daných matic. Vzorové výpočty se pak mohou týkat určení determinantu (viz obrázek 5), nalezení inverzní matice či vynásobení dvou zadaných matic. Další aplikace, tentokrát ze základů matematické analýzy, obsahuje možnost grafického znázornění průběhu zadané funkce. Tyto aplikace se však teprve připravují a po dokončení by měly být umístěny na www stránkách VŠEM (www.vsem.cz). Obr.4. List s provedeným testem v sešitu pro dvouvýběrový t-test 4. ZÁVĚR VŠEM byl udělen státní souhlas v roce 2001 s tím, že samotná realizace studijních programů začala v říjnu V mnoha ohledech je tedy VŠEM stále v začátcích a dosavadní zkušenosti s výukou by se mohly jevit jako příliš krátkodobé. Nositelé těchto zkušeností na VŠEM jsou však přímo vyučující, přičemž jde o odborníky, kteří ve vysokém školství, byť na jiných VŠ, působí již delší dobu. Hlavní snahou je progresivní využití jejich pedagogických a odborných zkušeností pro specifické potřeby studentů VŠEM. Pravidelná interní šetření (anonymní hodnocení výuky a organizačně administrativního zabezpečení studia) mezi studenty VŠEM naznačují, že tato snaha je úspěšná. Například výsledky poslední evaluace jsou následující. Na stupnici 1 (nejlepší) až 5 (nejhorší) všech 65 hodnotících studentů téhož ročníku ohodnotilo jak celkovou úroveň studia, tak zajištění studijními pomůckami pouze známkami z rozmezí 1 až 3, přičemž většina se přiklonila k hodnocení 2 (tj. jako nadprůměrné). Vedle pomůcek určených k samostudiu jsou na VŠEM využívány také informačně administrativní pomůcky. Studenti mají přes internet přístup do Studentského informačního systému (SIS), který poskytuje informace o studiu (rozvrhy studijních skupin, zkouškové termíny) i o jeho kontrole (výsledky zápočtů, zkoušek a seminárních prací studentů) a v neposlední řadě slouží rovněž ke komunikaci na úrovni student vyučující studijní oddělení, např. prostřednictvím interaktivních formulářů (omluva a žádost studenta, hodnocení výuky a studia atd.). Úroveň SIS byla při zmíněném hodnocení studenty ohodnocena rovněž pouze známkami v rozmezí 1 až 3. V současné době je připravováno spuštění nové verze SIS, která bude umožňovat i průběžnou kontrolu znalostí studentů (on-line průběžné testy) a off-line diskuzi s vyučujícím či s garanty jednotlivých studijních předmětů. 100

6 Obr.5. Část listu obsahujícího výpočet determinantu matice 4x4 rozvojem Literatura 1. Economics (Business Basics), učební text (autoři neuváděni), BPP Publishing Limited, ISBN: , Londýn, Quantitative Methods (Business Basics), učební text (autoři neuváděni), BPP Publishing Limited, ISBN: , Londýn, Hrach, K.: Interaktivní sbírka úloh ze statistiky, RNDr. Karel Hrach, Ph.D. Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) Herbenova 10, Ústí nad Labem 101

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2011 Studijní opora pro kurz Školní informační systémy vznikla

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Moodle - Učitelé pro zítřek 1

Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Moodle - Učitelé pro zítřek 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Kurz...4 2.1 Přihlášení, odhlášení...4 2.2 Role v kurzu...5 2.3 Vytvoření kurzu...5 2.4 Nastavení kurzu...6 2.5 Pohyb v kurzu... 10 2.6 Psaní textu... 10

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více